לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 7/78

Page 1 ... 5 6 789 ... 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫והרבה טעו‪ ,‬שבמקום ללמוד‪ ,‬הסתפקו בקריאה בעלמא בזוהר והוספות רבות‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫מה שגרם לדורות הבאות‪ ,‬לעזוב את התיקון לטובת לימוד גמרא או מדרש‪ .‬אלא שלפי‬
‫האר"י ז"ל‪ ,‬יש ללמוד את סודות התורה אחרי קריאת התנ"ך‪ .‬לכן יש להחזיר עטרה‬
‫ליושנה‪ ,‬וללמוד את התורה‪ ,‬שארית הלילה‪ ,‬ע"פ חכמת האמת‪.‬‬
‫גם‪ ,‬אין חיוב לסיים קודם חצות ע"פ האר"י ז"ל אלא חידוש הוא מרבי חיים‬

‫‪.4‬‬
‫הכהן‪.‬‬

‫גם פסק רבי שלמה זורעפא )שו"ת שער שלמה( שיש לברך רק פעם אחת‬
‫‪.5‬‬
‫ברכות הנהנין לכל ליל הלימוד‪ ,‬אלא אם הוא שונה מקום שיש בו הסיח דעת‪ .‬ואין‬
‫הליכה לבית הכסא נחשבת כהסיח דעת‪.‬‬
‫אין אומרים ברכת המפיל וקריאת שמע לפני חצות – אינו הפסק בסדר‬

‫‪.6‬‬
‫הלימוד‪.‬‬
‫‪.7‬‬

‫בעניין נטילת ידיים בבוקר‪ ,‬הנה לשון טהור של האר"י הבעש"ט זיע"א ‪:‬‬
‫שו"ע יג‪.‬אם היה נעור כל הלילה ‪ -‬יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו‬
‫שחרית להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו‪ .‬הגה‪:‬ויטלם בלא ברכה‪ .‬כשיאיר‬

‫היום אין צריך לרחוץ שנית ידיו‪ .‬סידור כתי"ק למו"ר רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א‪.‬‬
‫‪.8‬‬

‫ובעניין ברכות השחר ‪:‬‬
‫שו"ע א‪ .‬דין השכמת הבוקר‬
‫בענין קומו מן המטה בחצות לילה אחר שיטהר וינקה גופו וירחץ פניו ידיו‬
‫ורגליו וילבש מלבושיו ויסדר ברכותיו על סדר הנז' בגמ' וכמ"ש הרמב"ם‪.‬‬

‫ענין מורי ז"ל בקומו בלילה אף אם היה קודם אור היום היה מסדר כל הברכות של‬
‫שחר עד פרשת העקידה‪ .‬ואח"כ היה קורא ועוסק בתורה ובהאיר היום היה מתעטף‬
‫בתחילה בציצית ואח"כ היה מניח תפילין הפך מן המקדימין התפילין אל הטלית‬
‫וטעות גמור הוא בידם כמו שיתבאר סודם למטה בע"ה ואח"כ היה מתחיל תפלתו‬
‫ואומר מן פרשת העקידה ואילך‪:‬‬
‫מותר תשמיש המיטה רק למי שיש לו מצוות עונה באותו לילה )מהר"י צמח‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫הגה על הפע"ח‪ ,‬ובהקדמת סדר שבועות שפר תיקונים‪ ,‬ומזכיר העורך שמה ''רבי יעקב‬
‫צמח נר"ו''‪ (.‬הגהות ז"אב‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.