לימוד ליל שבועות .pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 8/78

Page 1 ... 6 7 8910 ... 78Aperçu du document


‫ולבוראנו‬
‫ליוצרנוולבוראנו‬
‫רוחליוצרנו‬
‫נחתרוח‬
‫לעשותנחת‬
‫לעשות‬

‫לייחדא שמיה דקודשא בריך הוא‬
‫ושכינתיה ברחימן ודחילו ובדחילו ורחימו‬
‫לחברא י"ה בו"ה‬
‫ביחודא שלים בשם כל ישראל‬

‫ספר בראשית‬
‫תה תֹ הּו ‬
‫היְ ָ ‬
‫ֱהים ֵא ת הַ ּׁשָ ַמיִ ם וְ ֵא ת הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ הָ אָ ֶרץ ָ ֽ‬
‫אׁשית ּבָ ָרא א ִ ‬
‫ְּב ֵר ִ ‬
‫ל־ּפנֵ י‬
‫ְ‬
‫ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ‬
‫ֱהים‬
‫ְתה "ם וְ רּוחַ א ִ )‬
‫ל־ּפנֵ י‬
‫ְ‬
‫וָבֹ) הּו וְ חֹ ׁשֶ ( עַ‬
‫ֱהים אֶ ת־הָ א "ר‬
‫י־א"ר׃ וַּיַ ‪ ְ 1‬רא א ִ ‪/‬‬
‫הי א "ר וַ ֽ  יְ ִה ֽ‬
‫ֱהים יְ ִ ‬
‫הַ ָ ּֽמיִ ם׃ וַּי ֹ אמֶ ר א ִ ‬
‫ֱהים ׀ לָ א"ר ‬
‫ּוב ין הַ חֹֽ ׁשֶ (׃ וַּיִ ְק ָ רא א ִ ‪6‬‬
‫ֱהים ֵּב ין הָ א "ר ֵ‬
‫ִּכי־ט "ב ַוּי ְַב ֵּדל א ִ )‬
‫ֱהים‬
‫חד׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ )‬
‫י־ע ֶ רב וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם אֶ ָ ֽ‬
‫י) "ם וְ לַ חֹ ׁשֶ ( ָ ק ָרא ָל יְ לָ ה וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ‪:‬‬
‫יהי מַ ְב ִ )ּדיל ֵּב ין ַמיִ ם לָ ָ ֽמיִ ם׃ וַּיַ עַ ׂש א ִ‬
‫יְ ִ הי ָר ִ קיעַ ְּבת "( הַ ָּמיִ ם וִ ִ ‬
‫ּובין הַ ) ַּמיִ ם א ֲֶׁשר‬
‫ל ָר ִ)קיעַ ֵ‬
‫ת־ה ָר ִקיעַ > ַוּי ְַב ֵּדל ֵּב‪6‬ין הַ ַּמיִ ם אֲׁשֶ ר ִמ ַּתחַ ת ָ ֽ‬
‫ָֽ‬
‫אֶ‬
‫י־ע ֶ רב‬
‫ל ָר ִ קיעַ ׁשָ ָמיִ ם וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ָ ֽ‬
‫רא א ִ ‪/‬‬
‫י־כן׃ וַּיִ ְק ָ ‪1‬‬
‫ל ָר ִ קיעַ וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫מֵ ַע ל ָ ֽ‬
‫וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר י "ם ׁשֵ ִ ֽני׃‬
‫ֱהים יִ ּקָ ו ּו ַה @ ַּמיִ ם ִמ ַּת‪6‬חַ ת הַ ּׁשָ ַמיִ ם אֶ ל־מָ ק "ם אֶ ) ָחד וְ ֵ ֽת ָר ֶאה‬
‫וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫ּול ִמ ְקוֵ ה הַ ַּמיִ ם קָ ָרא‬
‫ֱהים ׀ לַ ּיַּבָ ׁשָ ה ) ֶא ֶרץ ְ‬
‫י־כן׃ וַּיִ ְק ָ רא א ִ ‪6‬‬
‫הַ ּיַּבָ ָׁשה וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫ֱהים ַ ּֽת ְד ֵׁש‪6‬א הָ ָא ֶרץ ֶּדׁשֶ א עֵ ‪ׂB‬שֶ ב‬
‫י־ט"ב׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫ַּמים וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫יִ ‬
‫מַ זְ ִ ריעַ ֶז ַ)רע ֵע ץ ְּפ ִ ‪C‬רי ֹ‪6‬עׂשֶ ה ְּפ ִרי ְל ִמינ) " א ֲֶׁש ר ז ְַרע"־ב " עַ ל־הָ ָא ֶרץ‬
‫ה־ּפ ִ ‪/‬רי‬
‫ְ‬
‫ַּת"צא הָ @ ָא ֶרץ ‪ֶּ E‬דׁשֶ א ֵע ׂשֶ ב מַ זְ ִ ‪6‬ריעַ ֶז ַרע ְל ִמי ֵנ)הּו וְ ֵע ‪1‬ץ עֹֽ ׂשֶ‬
‫י־כן׃ ו ֵ‬
‫וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫י־ע ֶ רב וַ ֽ  יְ ִהי־בֹ קֶ ר‬
‫י־ט"ב׃ וַ ֽ  יְ ִה ֶ‬
‫ֱהים ִּכ ֽ‬
‫א ֲֶׁש ר ז ְַרע"־ב " ְל ִמינֵ הּו וַּיַ ְ רא א ִ ‬
‫הי ְמאֹרֹ ת ִּב ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם ְלהַ ְב ִ ‪ּG‬דיל ֵּב ין‬
‫ֱהים יְ ִ ‪6‬‬
‫יׁשי׃ וַּי ֹאמֶ ר א ִ‬
‫י "ם ְׁש ִל ִ ֽ‬
‫ּולי ִ ָמים וְ ׁשָ ִ ֽנים׃ וְ הָ י‪ּ6‬ו‬
‫ְ‬
‫ֲדים‬
‫ּולמ "ע ִ )‬
‫ְ‬
‫ּובין הַ ָּל יְ לָ ה וְ הָ י‪ּ6‬ו ְלאֹ תֹ ת ‬
‫ֵ‬
‫הַ ּי"ם‬
‫ֱהים‬
‫י־כן׃ וַּיַ עַ ׂש א ִ )‬
‫ִל ְמא"רֹ ת ִּב ְר ִ קיעַ הַ ּׁשָ ) ַמיִ ם ְלהָ ִ איר עַ ל־הָ ָא ֶרץ וַ ֽ  יְ ִה ֵ ֽ‬
‫אֹרֹ ת הַ ּגְ דֹ ִלים אֶ ת־הַ ּמָ א‪" 6‬ר הַ ּגָדֹ ל ְלמֶ ְמ ֶׁשלֶ ת הַ ּי) "ם‬
‫ת־ׁשנֵ י הַ ְּמ ‬
‫ְ‬
‫אֶ‬
‫ּתן אֹ ָת‪/‬ם‬
‫ּליְ לָ ה וְ ֵאת הַ ּֽכ"כָ ִ ֽבים׃ וַּיִ ֵ ‬
‫וְ אֶ ת־הַ ּמָ א‪" 6‬ר ַהּקָ טֹ ן ְלמֶ ְמ ֶׁשלֶ ת הַ ) ַ‬
‫‪8‬‬

‫לעילוי נפש רוח ונשמה‬
‫של אימי מורתי מליחא בת שרה ז"ל‬


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00386484.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.