Manue juridique fondamental .pdfNom original: Manue juridique fondamental.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Chromium / Skia/PDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/01/2016 à 16:41, depuis l'adresse IP 78.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 491 fois.
Taille du document: 287 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


& 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
& 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF

0$18(/ -85,',48(

/HV SRLQWV HVVHQWLHOV

/HV FRQQDLVVDQFHV MXULGLTXHV j UHWHQLU SRXU XQ RIILFLHU GH SROLFH ODPEGD VRQW UHODWLYHPHQW UHVWUHLQWHV (OOHV GRLYHQW
QpDQPRLQV rWUH DSSOLTXpHV VFUXSXOHXVHPHQW

/D VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH HW O
pWDW G
DUUHVWDWLRQ

&33 D pFULW

/HV RIILFLHUV GH SROLFH SHXYHQW SODFHU HQ pWDW G¶DUUHVWDWLRQ WRXW VXVSHFW j FRQGLWLRQ TX¶LOV
GLVSRVHQW G¶XQH VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH IRQGpH VXU XQ RX GHV pOpPHQWV UDWLRQQHOOHPHQW VROLGHV
TXH OH VXVSHFW HVW VXU OH SRLQW GH FRPPHWWUH RX HVW HQ WUDLQ GH FRPPHWWUH RX D FRPPLV XQH
LQIUDFWLRQ j OD ORL SpQDOH /¶pWDW G¶DUUHVWDWLRQ HVW O¶pWDW GDQV OHTXHO XQ LQGLYLGX Q¶HVW SOXV OLEUH GH
FLUFXOHU OLEUHPHQW HW G¶DJLU OLEUHPHQW /H SODFHPHQW HQ pWDW G¶DUUHVWDWLRQ DX[ WHUPHV GH FHW DUWLFOH
HVW LPPpGLDW GqV OD QDLVVDQFH GH OD VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH VLQRQ HW QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH
G¶XQH HQTXrWH LO HVW QpFHVVDLUH G¶DYRLU XQ PDQGDW G¶XQ MXJH

&33 D pFULW

1H SHXYHQW rWUH GHV IRQGHPHQWV j OD VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH OD UDFH OD UHOLJLRQ O¶RULHQWDWLRQ
VH[XHOOH O¶RULJLQH VRFLDOH RX WRXWH DXWUH FDUDFWpULVWLTXH SRWHQWLHOOHPHQW GLVFULPLQDWRLUH VL GH
WHOOHV FDUDFWpULVWLTXHV QH SHXYHQW rWUH GHV pOpPHQWV REMHFWLIV G¶XQH VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH DLQVL
TXH OH SDVVp MXGLFLDLUH G¶XQ LQGLYLGX

&33 D pFULW

/H VXVSHFW XQH IRLV SODFp HQ pWDW G¶DUUHVWDWLRQ VH YRLW QRWLILHU VHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ HQ
PDWLqUH GH SURFpGXUH SpQDOH GqV OH PRPHQW R LO SRXUUDLW rWUH GDQV VRQ LQWpUrW GH VH SUpYDORLU GH
O¶XQ G¶HX[ RX GH FKDFXQ G¶HX[ OH GURLW j JDUGHU OH VLOHQFH OH GURLW j VDYRLU TXH WRXW FH TX¶LO GLUD
RX IHUD SRXUUD rWUH UHWHQX FRQWUH OXL OH GURLW G¶DYRLU XQ DYRFDW TXL SHXW rWUH FRPPLV G¶RIILFH HQ
FDV G¶LQGLJHQFH $X PRPHQW GH VRQ DUUHVWDWLRQ LO HVW LQIRUPp TX
LO HVW SODFp HQ pWDW G
DUUHVWDWLRQ
HW LO HVW LQIRUPp G¶DX PRLQV XQH LQIUDFWLRQ GRQW LO HVW WHQX VXVSHFW /H IDLW GH QH SDV DYRLU pWp
LQIRUPp GH VHV GURLWV DX PRPHQW R OD FRQQDLVVDQFH GH FHX[ FL DXUDLW SX VHUYLU OD GpIHQVH GX
VXVSHFW RX GH O¶DFFXVp HQWUDvQH OD QXOOLWp GH FH TXL HQ GpFRXOH
2XWUH OHV GURLWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH OH VXVSHFW GLVSRVH GXUDQW VRQ DUUHVWDWLRQ GX GURLW
j XQH YLVLWH PpGLFDOH HW GX GURLW j XQ DSSHO WpOpSKRQLTXH ,O QH OXL VHUD LQIOLJp DXFXQ WUDLWHPHQW
FRHUFLWLI FUXHO HW LQXWLOH HW LO QH VHUD DXFXQHPHQW SRUWp DWWHLQWH j VD GLJQLWp KXPDLQH VDXI VL OD
QpFHVVLWp O¶REOLJH HW VHXOHPHQW GH PDQLqUH SURSRUWLRQQpH /H VXVSHFW D OH GURLW G
rWUH DVVLVWp G
XQ
DYRFDW SHQGDQW O
LQWHUURJDWRLUH
/HV GURLWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH HW VRQW G¶DSSOLFDWLRQ LPPpGLDWH GqV OD GHPDQGH GX
VXVSHFW /HV RIILFLHUV GH SROLFH VRQW WHQXV GH OHV PHWWUH HQ RHXYUH UDSLGHPHQW GDQV GHV GpODLV
UDLVRQQDEOHV

/HV LQMRQFWLRQV GH O
RIILFLHU GH SROLFH

&33 D pFULW

/HV RIILFLHUV GH SROLFH FKDUJpV GH PDLQWHQLU O
RUGUH SXEOLF GH SUpYRLU HW G¶HPSrFKHU OHV DEXV
FRQWUH OHV ELHQV HW OHV SHUVRQQHV HW FRQWUH O¶(WDW GH YHLOOHU j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD /RL SHXYHQW
IRUPXOHU GHV LQMRQFWLRQV j WRXWH SHUVRQQH FLUFXODQW RX VWDWLRQQDQW VXU OD YRLH SXEOLTXH RX
j SUR[LPLWp G¶XQ OLHX VHQVLEOH RX j WRXWH SHUVRQQH VXVSHFWpH UDLVRQQDEOHPHQW RX
DFFXVpH &HV LQMRQFWLRQV VRQW SURSRUWLRQQpHV DILQ GH SURWpJHU OHV GURLWV GHV SHUVRQQHV TX¶HOOHV
YLVHQW (OOHV QH VRQW OpJDOHV TXH VL OHV SHUVRQQHV TX¶HOOHV YLVHQW SHXYHQW UDLVRQQDEOHPHQW
SHQVHU TXH FHV LQMRQFWLRQV pPDQHQW HIIHFWLYHPHQW G¶XQ RIILFLHU GH SROLFH FHWWH VRPPDWLRQ SHXW
rWUH VRLW YLVXHOOH j O¶DLGH QRWDPPHQW G¶XQ XQLIRUPH G¶XQ EDGJH G¶XQ YpKLFXOH UpJXOLqUHPHQW
VpULJUDSKLp RX G¶XQ J\URSKDUH RX VRQRUH j O¶DLGH QRWDPPHQW G¶XQH VLUqQH RX G¶XQH SDUROH RX
GH WRXW DXWUH PR\HQ MXGLFLHX[ HW FRPSUpKHQVLEOH

&RQWU{OHU TXHOTX
XQ

D pFULW

1XO Q¶HVW WHQX GH UpSRQGUH GH VRQ LGHQWLWp RX GH VXLYUH OHV LQMRQFWLRQV GH OD SROLFH j O¶H[FHSWLRQ
GHV LQMRQFWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH GX SUpVHQW FRGH VDXI V¶LO HVW SODFp HQ pWDW G¶DUUHVWDWLRQ RX
VL XQH VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH SqVH VXU OXL OH FDV pFKpDQW WRXW LQGLYLGX GRLW GLVSRVHU G¶XQ PR\HQ
LPPpGLDW GH SURXYHU VRQ LGHQWLWp j O¶DLGH G¶XQ GRFXPHQW SUREDQW

9RXV Q
DYH] SDV OH GURLW GH FRQWU{OHU O
LGHQWLWp GH TXHOTX
XQ VDQV UDLVRQ 9RXV GHYH] DYRLU XQH VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH
FRQWUH OXL SRXU OH SULYHU GH VD OLEHUWp GH PRXYHPHQW HW G
DFWLRQ /D PrPH UqJOH V
DSSOLTXH VXU OD URXWH
/
XVDJH GH OD IRUFH

&33 D pFULW

/HV RIILFLHUV GH SROLFH SHXYHQW SDU OpJLWLPH GpIHQVH RX JXLGpV SDU OD QpFHVVLWp GH SURWpJHU
OHXUV ELHQV RX FHX[ G¶DXWUXL RX O¶LQWpJULWp SK\VLTXH G¶DXWUXL HX[ PrPHV LQWHUYHQLU HQ XVDQW GH
OD IRUFH QpFHVVDLUH HW SURSRUWLRQQpH j IDLUH FHVVHU OD PHQDFH TXL VH SUpVHQWH j HX[ RX j DXWUXL
/HV FLWR\HQV Q
DJLVVHQW VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV GH FHW DUWLFOH TX
j WLWUH VXEVLGLDLUH
/
XVDJH GH OD IRUFH GRLW GRQF rWUH DSSOLTXp VHXOHPHQW VL QpFHVVDLUH HW GH PDQLqUH SURSRUWLRQQpH j OD PHQDFH TXL VH
SUpVHQWH j YRXV DX[ FLWR\HQV RX DX[ ELHQV
3HUTXLVLWLRQQHU TXHOTX
XQ GRQW OH IRXLOOHU RX OH SDOSHU

&33 D pFULW

/HV RIILFLHUV GH SROLFH SHXYHQW V¶LOV GLVSRVHQW G¶XQH VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH TX¶XQ
LQGLYLGX GLVSRVH VXU OXL RX GDQV O¶HQGURLW R LO VH WURXYH FH SRXYDQW rWUH VRQ YpKLFXOH RX VRQ
OLHX GH VpMRXU G¶HIIHWV LOOpJDX[ RX GH SRWHQWLHOOHV SUHXYHV SHUTXLVLWLRQQHU OHV OLHX[ HW
FRQILVTXHU OHV HIIHWV /D SHUTXLVLWLRQ QH SHXW rWUH TX¶LPPpGLDWHPHQW SUDWLTXpH DX PRPHQW
GH OD QDLVVDQFH GH OD VXVSLFLRQ UDLVRQQDEOH RXWUH FHWWH VLWXDWLRQ XQ PDQGDW G¶XQ MXJH HVW
QpFHVVDLUH

9RXV SRXYH] SDOSHU IRXLOOHU OD SHUVRQQH TXH YRXV SODFH] HQ pWDW G
DUUHVWDWLRQ

&33 D pFULW

$X PRPHQW GX SODFHPHQW HQ pWDW G¶DUUHVWDWLRQ SRXU XQ GpOLW RX XQ FULPH OHV RIILFLHUV GH
SROLFH SHXYHQW SUDWLTXHU XQH IRXLOOH VXU OH VXVSHFW HW FRQILVTXHU VHV HIIHWV SHUVRQQHOV

'DQV WRXWHV OHV DXWUHV VLWXDWLRQV TXDQG LO YRXV HVW RUGRQQp VRLW SDU OH 3URFXUHXU VRLW SDU XQ MXJH SDU PDQGDW GH IDLUH
TXHOTXH FKRVH YRXV GHYH] REpLU LPPpGLDWHPHQW 1pDQPRLQV VL OH 3URFXUHXU YRXV GHPDQGH G
DFFRPSOLU XQ DFWH LOOpJDO
YRXV SRXYH] QH SDV O
DFFRPSOLU
1RWH VDXI QpFHVVLWp H[WUrPH YRXV QH SRXYH] SDV SHUTXLVLWLRQQHU XQ DYRFDW RX VD SURSULpWp RX VHV EXUHDX[ VDQV XQ
PDQGDW G
XQ MXJH

'HUQLqUH pGLWLRQ SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF pGLWp IRLV

:LOOLDP *KLFD
&DSLWDLQH ,

0HVVDJHV
3DQHO /6FKURQLFOHV
%DUGDPX


5H & 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF
4XDQG YRXV GUHVVH] XQH &2175$9(17,21
9RXV FRQWU{OH] O
LGHQWLWp GH O
LQGLYLGX 6L EHVRLQ VRQ SHUPLV GH FRQGXLUH
D 6
LO D XQ PR\HQ SUREDQW GH SURXYHU VRQ LGHQWLWp FDUWH HWF YRXV FRQWLQXH] j
E 6
LO Q
D SDV GH PR\HQ SUREDQW GH SURXYHU VRQ LGHQWLWp YRXV OH SODFH] HQ pWDW G
DUUHVWDWLRQ SRXU UHIXV G
LGHQWLILFDWLRQ HW VXLYH] OD
SURFpGXUH GpFULWH SRXU O
DUUHVWDWLRQ 6
LO Q
D SDV GH SHUPLV GH FRQGXLUH FDU YRXV O
DUUrWH] SRXU XQH FRQWUDYHQWLRQ URXWLqUH YRXV OH
SODFH] HQ pWDW G
DUUHVWDWLRQ SRXU OH GpOLW GH FRQGXLWH VDQV SHUPLV HW VXLYH] OD SURFpGXUH GpFULWH SRXU O
DUUHVWDWLRQ
9RXV O
LQIRUPH] GH OD FRQWUDYHQWLRQ TXH YRXV UHSURFKH] j O
LQGLYLGX SDUPL FHOOHV FL
&2175$9(17,216 '8 &2'( 3e1$/
&2175$9(17,216 '8 &2'( '( /$ 5287(

6
LO D FRPPLV WURLV FRQWUDYHQWLRQV URXWLqUHV YRXV SRXYH] OXL UHWLUHU VRQ SHUPLV GH FRQGXLUH
9RXV UHPHWWH] j O
LQGLYLGX XQH LQMRQFWLRQ GH SD\HPHQW G¶DPHQGH SRXU OH PRQWDQW GHV DPHQGHV FXPXOpHV
9RXV O
LQIRUPH] TX
HOOH GHYUD SD\HU O
DPHQGH DX WULEXQDO HW TX
HOOH SHXW SRXU VH GpIHQGUH FRQWUH FHWWH FRQWUDYHQWLRQ XVHU GHV
GURLWV TXL OXL VRQW SUpYXV j O
DUWLFOH GX FRGH GH SURFpGXUH SpQDOH

:LOOLDP *KLFD
&DSLWDLQH ,

0HVVDJHV
3DQHO /6FKURQLFOHV
%DUGDPX


5H & 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF
4XDQG YRXV SODFH] HQ (7$7 '
$55(67$7,21
9RXV SURFpGH] j O
LQWHUSHOODWLRQ 9RXV SDOSH] IRXLOOH] O
LQGLYLGX

9RXV FLWH] OHV GURLWV GH O
DFFXVp FI DUWLFOHV FLWpV SOXV KDXW
9RXV FRQGXLVH] OD SHUVRQQH HQ VDOOH G
LQWHUURJDWRLUH HW SUDWLTXH] OD SURFpGXUH KDELWXHOOH G
LQWHUURJDWRLUH HW G
HQUHJLVWUHPHQW
9RXV LQFDUFpUH] OD SHUVRQQH DX VRXV VRO GX FRPPLVVDULDW 9RXV DYH] OH SRXYRLU HQ WDQW TX
RIILFLHU GH SROLFH GH O
DUUrWHU SRXU XQH
GXUpH GH KHXUHV GDQV OHV FHOOXOHV GX FRPPLVVDULDW
9RXV UpDOLVH] XQH GHPDQGH GH PLVH HQ DFFXVDWLRQ IRUXP OVFKURQLFOHV SDUWLH &RXU VXSpULHXUH R YRXV LQIRUPH] HQ
UHPSOLVVDQW OH IRUPXODLUH OH 3URFXUHXU HW VHV VXEVWLWXWV GH O
LQIUDFWLRQ TXH YRXV DYH] FRQVWDWp HW GHV PHVXUHV G
DUUHVWDWLRQ TXH
YRXV DYH] SULVHV
3RXU OD VXLWH GH OD SURFpGXUH YRXV REpLVVH] DX 3URFXUHXU HW DX[ MXJHV
6L OD SHUVRQQH GHPDQGH XQ DYRFDW YRXV HQ DSSHOH] XQ LPPpGLDWHPHQW
6L OD SHUVRQQH YHXW SDVVHU XQ DSSHO WpOpSKRQLTXH YRXV OXL HQ GRQQH] OD SRVVLELOLWp LPPpGLDWHPHQW
6L OD SHUVRQQH YHXW VH WDLUH YRXV QH SRXYH] ULHQ IDLUH FRQWUH FHOD
9RXV SRXYH] PHQWLU j OD SHUVRQQH PDLV SDV VXU VHV GURLWV
6L OD SHUVRQQH YHXW rWUH H[DPLQp PpGLFDOHPHQW YRXV FRQWDFWH] VRLW XQ SDUDPHGLF GX /63' V
LO \ HQ D XQ VRLW XQ LQILUPLHU VRLW XQ
PpGHFLQ
'XUDQW OH PRPHQW R OH VXVSHFW DWWHQG VRQ DYRFDW YRXV SRXYH] FRQWLQXHU GH O
LQWHUURJHU PDLV LO QH VHUD MDPDLV WHQX GH YRXV
UpSRQGUH

:LOOLDP *KLFD
&DSLWDLQH ,

0HVVDJHV
3DQHO /6FKURQLFOHV
%DUGDPX


5H & 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF
5qJOHV UHODWLYHV DX[ OLEHUWpV GHV FLWR\HQV
'pFODUDWLRQ FRQVWLWXWLRQQHOOH GHV GURLWV GH O
(WDW GH 6DQ $QGUHDV FOLF

&33 D pFULW

1XO RIILFLHU GH SROLFH VDXI VL GHV UDLVRQV LPSpULHXVHV O¶\ REOLJHQW QH UHVWHUD VLOHQFLHX[ VXU
VRQ LGHQWLWp VL FHOOH FL OXL HVW GHPDQGpH SDU XQ FLWR\HQ GH ERQQH IRL RX SDU FHX[ YLVpV SDU VRQ
DFWLRQ
7RXWH SHUVRQQH GLVSRVH GX GURLW GH ILOPHU G¶HQUHJLVWUHU GH SKRWRJUDSKLHU OHV RIILFLHUV GH
SROLFH GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXU IRQFWLRQ VXU OD YRLH SXEOLTXH RX GDQV XQH SURSULpWp SULYpH VDQV
SRXU DXWDQW HQWUDYHU O¶DFWLRQ GH O¶RIILFLHU GH SROLFH
ĺ 9RXV GHYH] YRXV LGHQWLILHU VL RQ YRXV OH GHPDQGH
ĺ 9RXV GHYH] ODLVVHU OHV JHQV YRXV ILOPHU RX YRXV HQUHJLVWUHU VDXI V
LOV YRXV JrQHQW FODLUHPHQW GXUDQW XQH LQWHUYHQWLRQ PDLV YRXV
GHYH] PpQDJHU OHXUV GURLWV F
HVW j GLUH TXH V
LOV YRXV JrQHQW YRXV GHYH] OHXU GLUH GH V
pORLJQHU XQ SHX HW GH FRQWLQXHU j ILOPHU GH
SOXV ORLQ SDU H[HPSOH
/LEHUWp G
H[SUHVVLRQ

&3 D pFULW

/H IDLW G
RXWUDJHU SDU GHV SURSRV RX XQ FRPSRUWHPHQW REVFqQHV LQMXULHX[ RX GLIIDPDQWV GHV
GpSRVLWDLUHV GH O
DXWRULWp SXEOLTXH VDXI OHV MXJHV ORUVTX
LOV VLqJHQW HVW XQ RXWUDJH j GpSRVLWDLUH
GH O
DXWRULWp SXEOLTXH
([HPSOH GH GpFODUDWLRQV TXL QH VHURQW SUREDEOHPHQW SDV UHWHQXHV SDU OD -XVWLFH FRPPH XQ RXWUDJH 9RXV PH FDVVH] OHV
FRXLOOHV /HV SROLFLHUV VRQW WRXV GHV SRXUULV -
HQFXOH O
(WDW HW WRXWHV VHV LQVWLWXWLRQV 9RXV rWHV KRPRVH[XHO
([HPSOH GH GpFODUDWLRQV TXL VHURQW SUREDEOHPHQW UHWHQXHV SDU OD -XVWLFH FRPPH XQ RXWUDJH 9RXV rWHV XQ ILOV GH SXWH $OOH]
YRXV IDLUH HQFXOHU
3ULYLOpJLH] OH GLDORJXH DYDQW OD YHUEDOLVDWLRQ FI SURFpGXUH GH FRQWUDYHQWLRQ SOXV KDXW

:LOOLDP *KLFD
&DSLWDLQH ,

0HVVDJHV
3DQHO /6FKURQLFOHV
%DUGDPX


5H & 0DQXHO MXULGLTXH IRQGDPHQWDO
SDU :LOOLDP *KLFD OH 0HU 'pF
5Ê*/(6 '
25
4XDQG YRXV DYH] XQ GRXWH OLVH] OH FRGH GH SURFpGXUH SpQDOH FOLF
4XDQG YRXV YRXV UHQGH] FRPSWH TXH YRXV DYH] IDLW XQH HUUHXU H[FXVH] YRXV SODWHPHQW RIIUH] j O
LQGLYLGX GH OH UHFRQGXLUH FKH]
OXL R LO OH GpVLUH
&H Q
HVW SDV SDUFH TXH YRXV DYH] XQ EDGJH TXH FH TXH YRXV IDLWHV HVW OpJDO
2EpLVVH] G
DERUG DX MXJH HQVXLWH DX 3URFXUHXU HQVXLWH j YRWUH KLpUDUFKLH
0DLV YRXV rWHV LPPXQLVp VL O
RQ YRXV GHPDQGH G
DFFRPSOLU XQ RUGUH IUDSSp G
LOOpJDOLWp
/HV RIILFLHUV TXL DXURQW DFTXLV XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GX GURLW GH O
(WDW HW VHURQW DVVH] FRPSpWHQWV SRXU FRQVHLOOHU OHXUV FROOqJXHV
REWLHQGURQW XQH SULPH HW VHURQW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQVLGpUpV SDU OD KLpUDUFKLH GDQV OHXU DYDQFHPHQW DX VHLQ GX GpSDUWHPHQW
/HV RIILFLHUV TXL DVSLUHQW j GHYHQLU LQVSHFWHXUV GRLYHQW FRQQDvWUH SDUIDLWHPHQW OH GURLW DX GHOj GH FH PDQXHO LOV GRLYHQW DYRLU XQH
ERQQH FRQQDLVVDQFH GHV FRGHV MXULGLTXHV HQ HX[ PrPHV

:LOOLDP *KLFD
&DSLWDLQH ,

0HVVDJHV
3DQHO /6FKURQLFOHV
%DUGDPX


6DXWHU YHUV 6pOHFWLRQQHU XQ IRUXP

$OOHU

3(50,66,21 '( &( )2580
9RXV SRXYH] UpSRQGUH DX[ VXMHWV GDQV FH IRUXP

$FFXHLO

)RUXP JUDWXLW _ ‹ SKS%% _ )RUXP JUDWXLW G
HQWUDLGH _ 6LJQDOHU XQ DEXV
Télécharger le fichier (PDF)

Manue juridique fondamental.pdf (PDF, 287 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


manue juridique fondamental
deontologie de l officier de police
gps edge 305
manuel de police
journal 14 fev 11
3g8yei8

Sur le même sujet..