Kohnstamm Instituut KBA rapport 1.pdf


Aperçu du fichier PDF kohnstamm-instituut-kba-rapport-1.pdf - page 6/49

Page 1...4 5 67849


Aperçu texte


De (vier) experts die voor de KBA optraden, hebben relevante onderwijskundige kennis: de
meesten hebben eerder als onderwijsinspecteur gewerkt. Behalve als beoordelaar treden de
experts ook op als kritisch adviseur voor de scholen die het KBA-verbetertraject doorlopen.
De Verbeteraanpak bestaat uit 3 fasen:
Fase I: Uitvoeren kwaliteitsanalyse en ontwikkelen verbeterplan
1 Ondersteunen scholen bij kwaliteitsanalyse en verbeterplan
2 Toetsen kwaliteitsanalyse en verbeterplan
3 Overdracht van kennis en expertise naar de school
Fase II: Uitvoeren verbeterplan en evaluatie realisatie
1 Toetsen van de voortgang uitvoering verbeterplan
2 Kritische adviseur
3 Jaarlijkse audit
4 Overdracht van kennis en expertise naar de school.
Fase III: Borgen van de resultaten van verbeteractiviteiten
Bevorderen van de duurzaamheid van de verbeteringen door:
1 Ondersteuning school bij ontwikkeling systematiek voor borging
2 Ondersteuning school bij zelfevaluatie als centraal moment in cyclus kwaliteitszorg
3 Ondersteuning school bij plannen volgende stappen in onderwijskundig, beleidsmatig en
strategisch beleid.
Voor de Verbeteraanpak zijn de scholen financieel ondersteund door de gemeente, met
name voor de fasen I en III van de Verbeteraanpak (100% financiering). Voor fase II moesten
ook de schoolbesturen middelen beschikbaar stellen, afhankelijk van de solvabiliteit van het
schoolbestuur (variërend van 20%, 50% tot 80%, Van der Weele & Dalfsen, 2012).
KBA is een dure en intensieve interventie. Voor de gemeente is het van belang om te zien wat
de opbrengsten van deze aanpak en de verschillende elementen daarin zijn, om hieruit
lessen te trekken voor de toekomst.
1.2

Eerder onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de Verbeteraanpak van de KBA. Eerdere
evaluaties (Van der Weele & Van Dalfsen, 2012; Van Elk & Kok, 2014) hebben zich gericht op
de overall effecten op de scholen en op de resultaten bij leerlingen. We gaan hieronder kort
in op deze onderzoeken.
Volgens Van der Weele & Van Dalfsen (2012) – onderzoek van KBA zelf met een inleiding van
Edith Hooge - zijn op een flink aantal aspecten van de onderwijskwaliteit op de scholen
verbeteringen te zien. Zo zouden leraren twee jaar na de start van de verbeteraanpak een
uitdagender leeromgeving inrichten, betere strategieën voor denken en leren bij leerlingen
aanleren en extra leer- en instructietijd aan zwakke leerlingen bieden. Ook blijkt dat het
aantal (zeer) zwakke scholen in de periode van de KBA flink is teruggebracht. Echter, of dit
alles aan de KBA toe te schrijven is, zonder onafhankelijke effectevaluatie, is volgens Hooge
niet te zeggen 2.
2 In het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van data van KBA zelf (documentatie en een database met
resultaten van de Kijkwijzer), de audits afgenomen door de onderwijsexperts en hun assistenten. Ook zijn
interviews gehouden met de onderwijsexperts, de programmamanager en de projectleiders, maar leerkrachten,
schooldirecties en bestuurders zijn niet bevraagd.

2