Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Canon SC1011 / 3-Heights(TM) PDF Optimization Shell 4.6.23.0 (http://www.pdf-tools.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2016 à 23:25, depuis l'adresse IP 80.215.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1347 fois.
Taille du document: 9.5 Mo (29 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Hsÿ nv TADY : Arahdoa,rv Soamanandrariuy nalala !
FIÀNGONAN'I JESOÀ KRISTY ETO MADAGASIKARA
FITANDREMANÀ SOAMANANDRARINY MIARADIA

*

-ffi"
#à-*

#s r-uiË
-ttËiF

uL#*

,ffifn
e..§

^t"êeF,i
r\
*crf *..'lry

*

*tB"

-Jtr

U
LF
*t
K

t

..%Sàt*'a
I
{}
ab
{

nfi

"*ÿ,:*{*dË
,-n i\ 't

il

'*"J+

tt Tl'n
*LJ J i

;0ül$ - IÂÈIÀRANÀ :00
\rol-$iÀ No\"-d\d - DÊs{\{ 20 I i

TàOliÀ

F*
*

{:F

FF

lg
lil* *

H

7
a.=

-+-

$-'

NOELY SY TAOIT{BAOVAO
VAT§IIi - PANAHY
HO TAONA TSARA VE ?
NOELY ERAN - TANY
FANTARO NY BURQA
AMBATOM IANTENDRO

00
03
09
12
16
25

I

HAFATRA

UU

Amin'ity Noely 2015 iÿ, ny mponina rehetra amin ity
planeta onenana iÿ anie, ny Malagasy isam-baravarana.
ary indrindra ny mpianakavin'ny Fjkm Soamarandrarrny
Miaradia sy izay rehetra vangian'rÿ gazeÿ ity. hlanc<a
ny fahagagana ateraky ny Noely ka tsy ho âd,non'nÿ
tarat/ilay kintan'i Betlehema fa hotarihany ho any
amin'ny hazavana, ny fiadanana. ny fahamarinana ary
indrindra ny fitiavana. Toy ny nitarihany ny lüagy fat ;ly

IJO

\"\h\-

H.\TSâR{NÀ. TSY HO VAKY

H-{SI\-1,

}TB.\ FiO TÀiiÂKÂ NY FEFILOA{ ÀMIT{'NY
\ ITO REHETR{ \'Y MPI.{NAIL{VI}I'I
S O.\-\ L{\.L\D RA.RI NY, I{.\ I ZAY },IA}IAMPY
D].\ \LL\.{TE]TI^\-â, MBA HO SOA À,II^{MPY
TS.lR-{ TÀHAIL{ NY TSAR.T TAREHY
}II.\-\ IBO Z O \1-B OAHANGY.

eiabe tany lavitra tany, dia ho toy izany koa no hitanhany
anao amin'ny ezaka ilofosanao isan'andro hampiseno
ny voninahitr' Andriamanitra.

IZ.\Y }1.L\ L\A FANIRIA}.IA NY SOA SY NY
TSlF..{.I\IE HO N,L{LIM-PIHASA SY HO
N1ÀRII{-PI-{SÀ; r,{BA HO À.tr{HATOKy Ny
ZÂ\â TR{

NY ERIT RERI TR;\ SY
NÀTO\,IBOKY NY TANAi\A : MBA HO
IVIÂRINÀ ÀMII.{'NY TEN]'A SY HO },{ARINA
ÀMIN'I{1- HAFA.
i\*O IL,\ SAiNI,

SA}IBA SÀ\{BA AND RLÂ.MÂN I TR-{ ANDRIA.
NAI{AHARY, TSY HIS-{R-{-ML4.}.TAILd\.IY ANI E

.

IZAHÂY SOA NAb{A\-A \'Y R{RINY IT{
HIANOKA }{-Y SOA ARY HÀN,{NA i.''TY RA.RINY;
TSY HO DISO SAMBATR-T, TSY HILÀOZAN'

N{ISÀO1'RA ANAO ZA}TAHARY NAH.TRY

NTY

TONGO'TRA AMAN.TANANA FA VELON'
AINA TSY DISO ASAR-L\4ANITRA; SAMBASAMBA A}.{D RIAMANI TRA AND RIfu .\TANAHARY.

MBA HO LASAN,ITY TAONA 2015 ANIE §*Y
RATSY REHE fR4., MBA TSY HISARAMIANAKA\TY I ZAHAY SOANIÀNÀ.N:D R{RI NY
N{IARÂDIA. TSY HANÂNA OLO}.i-TSY TrA, HO
LAVITRY NY ARETI-MA\]DRINGANA IZ.{HI\MPIANAILAVII.I'NY TADY NA AIZA )\iA ÀIZA
MISY A}IAY, FA HADIO SY HO MANITR\
AN{IN'IO TAO}IA VAOVAO IO.
MBA HADIO HANGALÂHALA TSY }{ÂN.I\'IPANILTHALA, AMII{'NY \,'ATO VELOI\IA MBÂ
HO ELA VELONA, AMIN'NY \TOLA TSY \TAKY
BÂ TSY HO VAKIN'NY OLON-TSY TLA., TS}-

,\4,{NA}{-JARA.

E}üY, âN,TI}-IAO ZANÀHARY NAHARY
TO}.iGOTR.A AMAN-TANATIA NO Ai{GATA-

HANAY ÂO AMIN'I KRISTY ZANAKAO NY
AN:DON''NY LA.NITRA SY }\ry TSIRON'NI'

TA}.ry, HANAO\,'ANAY }IY SOA ÂRY
HIAROY{\AY \'Y RARINY, NY TS.T-{
REI{ ET R{ },II FÀNARAILA. AMIN'N-Y
I
i

SiTR{PONÀO, NOHO NY HERIN,I.{Y
FA\*.{HINÀO.

i

TANOR.\ HANÀO SOA HOENTI-MIANTITRA;
SOA HOENTI-MATY. IIA
NY }{.\NÀO SOA TSY N,LÀTY FA MATORY,
TSY H.{D INO MÂ}IDR*dKI ZAY AN-TARÂNOÀ}IA. VONINAHITRY NY ANARANAO.
-{lVENAr

ANTITR{ HANAO

I.IAFATRA

TARATAS IN-KAVANA
"Atsipinareo ary dia tonga Isy tapaka isalry ny roa volana
ary- aminay aÿ Bangkok, Thailande, ny gazeÿ TADY, Gry roy
ny isalqt ny roûyalana diafihetseham-po anag,- miboiboika
no areralqt nyfamakina ny laltatsoratra rehetra v-oiziny...

" Fihetseham-po kaneJa dia nrunamafy indray ny firaiketampo atnin' ilay tany niaviuna any lavitra, amin'ilay vohitra
nibea:ana ary amin'ilayfiangonana malala nitaiza.
lavin'a sy aty an-tanin'olona
tokaa mantsy vao tena

à

mirclovelo isalgt ny rnisy
za\jatra sÿy ûny "an-tanàna".

Ao anatin'ny fanala :
Misy fery tsy mety sitrana
Ao anatin'nv misaona
I'{isy fo very toky ...

:

§ë*r;.*
--,- ,.' :1
*E

f

lÿ*lf*:,:50.,,','

Ao anatin'i Soama ,
Misy Noely rotsirotsy.

(In'IADY n" aa p. zz)

Mdy

.,,y§&r

Taici lrrs yr:f,u: :lt:üT f{}t §
Qi:e I)leu r'ou.s r*sfr-.rr

, *î

n

sen:si*rs d.: sâÏlé
v::o:rr de rétsEite
; e:: *e hnxheur
s6': j*urs de.isit

f

§Gn§

.Wsd.æü&

,#f Wruææf

** l:*nêdir**a

u

.'* ", ".,:::.*;,'dur

,iliÿ.f l:;1r ï.:ii.
'ipi;a,!,|ï
:.."-

ry

mant

oh

afo ha, fi taiz an a

famp

oh

er ez (tna tsy tapaka.

.I

,
."

. ., ..r.,".";,f j;.,.,,}i::ts"j,

.'.,.. :,,..i*,l;.ri irorl:l*'*',-'

..:'*oi'.1, *'

,.",'«t" ..' ._

Ao anatin'ny adala :
Misy saina tsy mir;itrana ...

i"iar

:4.1:*çr *l,'4

ka soafa eo ny tady
ruit intbina yaoÿao, sat?
a

Aÿ

-:

t}-",Y*,.

-, ; .,;. '^i,Ë'

'. 'r." .. -,,. r& $li r'r"
"Miarahaba ny \ikm SaamaIüT§ }
nandrariny Miaradia nahatsansuna ny Katedraly any Manakara, porafo fa t,elona ny
fiangonana ary miara-dia rnarina ny mpianakavy. Raha ny
gazery: sy ny sary ao aminy sy ao antin'ny pejy facebook-ny
no vabina sy jerena, dia azo an-tsaina Jit ny Katedraly ao
"Saanza" no ho tanjona manaraka. Mankahery anareo amin'
izar:t' eo ambany fitantanan'n1, Fanahy Masina sy Jesoa
Tonipcn'ny üsa.

"lç[iierana ny Jîpetrahanay taÿ lhailande, ary dia lzifindra
any .4merika izahay mianakavy manombokn amin'io volanu
ambony io, ary münantena indrindra n1, mbola hitohizan'ny
fonipazanarea ny TÀDY rehefa arry. Koa satria efa mitsoka
sahady ny rivotry ny Noely ary hivalona tsy ho ela iÿ taorua
diatina, dia ffiliana ho anay mianakavy ny miarahaba
sahadY, ny Mpitandrina miunakary, ny ekipan'ny TADY ary
ny ntpianakovin'i Soamanandrariny tsy an-kanavuka : Ho
Noel,v Sambatra Jëno fiadanana anie ary ho Taombaovao
-feno fahasoavana ûry hanehoan'ny Tonspo indray t?t*
fitaltiany ireo izay matolry Azy.

"Te hanaingü ny rehetra koa izahay elo am-pamtranana
hanampy hatrany i4t tadim-pifundraisantsika iÿ ho fanamafisana ny fiainan'ny mpianckaty. Ho aminareo rehelra anie
ny Tompo. Veloma indrindra é !
S al ema

Mah

o I ir aÿ

akn D iamûnti.

mianakaty

IREO NANOLOTRA CADEAU DE NOEL

Randrianariuorabara A b#hin, ruianake2;, F ra ii:,
Ra ko to h e E /ise, rui a n a,ëaaj,, F rti tt ;e
S alena h[aholirayaka I)iaruen ti. tnie rt ker;
Bangreak Tl;si/eiiai
F i a n a,ka uian a Ran dr ia ry a to w D a n i e l, -\ I a li a a i g,i
Rltahiller rllain gt Hasina. Foalpaiule (x 21
i

ampana T'aruora Krisri.aflina Zo ki t4
S'anpana Fiÿl:aryna

S

S awp a

n

aLl o ko v a,ko M a nga

Sarupana Fototra
Santparua

Fitodana ny F i /a qa n tsara

Vaadit / Raki-pisafrrdn(l
A*driaruaja Janah S),lvain (* 2 )
Ralainambinina Georyes O iitier, mta na ktt",
Reuelonlselanta Arsène y L'-eroriiaia,b (x I t
Ratsintba -lean - Samæisan, ruianakor'I
Randianaiuoson Justin (x 3)
Beryamin Olgt Lrtlasoa (x 2)
Ra ko lo rua na harj Gi ilt r/: P aryatt, m i a r t k a t )
F,akotoarissa Char/es, rtianakaoj, (x' 21
Rarcahaingo {gtdie

lanto

Rasoahaingo
Raoe

l/ao Ro/and,

Jaqris

o

W fui cie A'I i c h

à

le

Ram ah andrison M.aûin, rniana k ary

F aranta la /d, mia n a ka n
Rakota Danielle, ruianakary
Razg nai a toao J a li so n, m ia na kary
RaTaiarisoa Noroariniina, ntianaka»j, (x 31
Rakoîoaiuonj Nailalao, triana,karj' {x )l
Raqa-fi n iri n a C lént n ce, rni c n a ka vi,
Ram

bo la

harisa n

e

e

R

afa liru a na na

!

e

art -P'o I la n d, m ia

tt a

Rasoairualala Berthise (x 2)
Rajac,beisan
Gazet;r'

Raudrianiriaa Bnÿa Jeu Vicror, mianakary
Rakotub Falkaa, rrn raÿ
Railriadoænoru Taajo aa, n ia a aka ry
Rabæimaruna Dina g Hob
Rardriaæateuiaa Patrick, nrianakary
Rakoaxirirarison J ean-Paul, rrianakaryt
Arrdliarrj aû C bri s tia *, rn ia n a ka ryt
Ræfa li *erirr a * a *a J e an n o t, rn i u a djt
Randriaxaboson Jastin
RakeËsndranai»o C lt arle s, rn iua djt
Ee*àretsa Ade#e
Rafr *o æ a*e rca J u li e rc, m i a n a ka»j

ff?r_

Marie

HenrieTte

A*àriandart be*aaala*jaka Arwan d, rxianakary
Rataanàreæa*a*a Ha*ilra, mianakary fu 2)
Ra n drin dJ a ro uo M ia darz a n * îr ls a a, rz i a a dj
Raketaarÿ-anna Seth ltdirina, rniua$t (x 2)

Rafara-raa h{.erie - Delplsine lx' 2.'
kakotandraba4t Andry g' Iia/;'
F iana kaaiarua Rnrn araa. @a ra A /ai n
Kibaira .l oæ fu n, mia na kauj
Ra ko ta ari ue lo "A n dré, m iua d1
atn

Roælijao Touo Nantenaina, mianakary @ 2)
Rzryfidmbodo Sehoÿ
Arùiailina Chistian, m'iana kary
Ranaiwaanaaa Mboh, mianal<at5t
Randrianainaaaaaa Joelisar, mianakaryt (x 2)

Ra4fi aanroan dra B errua de tte
Rakstsndrarsifftba Fra*c,k, rziua@ (x 3)
Raryfirrabatratra Eiua Eric, mianakatg
Rakota s dratsirt b a J u le s, mi ua dj
Rasaaint a*a rec Mj ria m e

H arirn a nj a to
Ra s o aqa n a n o ro I cla ri n e
"i
A n rJria rn a h efai n i a ki n a so e

a narup

Rakoaaùnnj Julien (x 2)

Raheliarirsarsarea

Ra k o t o ari t e lo

Rarn

æ ia n ak a ryt

Rabariso n T a lt i n a, ruia na katgt

rniaadl,

Raruao Zad

Ra,hr.,toainia

An dry,

AndriozabxiaaTanteÿ,
Rarnmomanau Tha Ncbard, æianakary
Ra b earim x1 Aadriaal:afio n, m iana kary

Iaika

Dorkay

S antpanasa

Rahane tra

§att*e/

k

a

t

1

Rasaarilala Henriette
Andriaæparêtîy MaheJa Bija, miaxakary {x 2)
Ras dria *aça b D i e a -D o n * {, m i rsa djt
Raryruaiæ h O !ga, raiana kauj
Ratovoeirioa J eæ* -Marie, miua dj

Fianafuvia*a Rakatoai*icina & J arkson
Rettarir$akat:erifftsaa D anie l, rtia**kary
R*»e lona*ogs N arindr*, *ria*akar4t
Ranaiwsoa Nantenai*a
I§ *ndrasana Z o Herilola, rsiaxckary
Andrianbslolona Moü {mitohy etsy an'ila)

TADY. Avoakan'n.v STKZandrinl,Fjkm Soamanancirariny MiaradiaTaona XXVIII Lah 20ti Novambra -Desarnbra 2015
Tonia :Nivo Andriaurasinolo. Adiresin'nl' Gazetl' : Lot CiV 14 Sc.a:nanandrariny Antananarivo 101 Madagascar

Tél.0ii12()15i2-0342001572.Ma-il

:tadv.so3managdr'arinv@)ianosie.net-

www.facebook.conllsaÀet\Âady.Isan'n1,nahodina560

MAMIKO NY TENINAO

3

tohin'ny mpanampy

k fut D ie n -I) a n n i,
Rakotoarimalala Mam1
Randrioriafi l§dranto
Ram aro

rz ia n a ka ujt

Rnmbininlsoa Sahondra
Rasaaiae/o

l{ane -

Jeanne

efiild

Randtiaaidna Barison
Ra4tnatoruga Bebj

4.'
:_::,:r+*

Rama hery d,[ika, niuadS,
Ra 1af ru a h efa J a o n a,

rzt i an a

HY HANY ANGATAHIKO ÀMIN'ITY NOELY ITY ?
HO SALAMA, HO SÂMBATR& HO TIAVINA

kaal

ARY TSY HO DISO ANJARA

AMIN'NY

HAFANAN'I BETLEHEMA ANIE NY
TOKANTRANO REH ETRA IDIRAN'ITY TADIN'NY
FJKM SOAMANANDRARINY MIARADIA ITY.

vflTe§ffi & pffHffÿËU
Ry havana, amim-pifaliana no ifam-

piarahabantsika nahatratra izao

$êIUEâ isika saris asân'n
§arny noharian'Andriamanitra avo-

Raha eo ânatrehan'izao

volana vaovao izaa. Ho aminao anie
ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tom-

koa ny zavatta rehetra eto arrrin,
izao tontolo izao: saingy natâony

arnanitra satria rakotra haizina
vokatry ny fahoian, ny olona;

pontsika. Arnena. Fotoan-dehibe eo
amin' ny fiainan' ny fiangonana ity
volana Desambra ity satria hiandrasantsika ny fahatsiarovana ny faira
terahan' llay Mpamonj-v.
;'

Anornezant-boninahitra nt, Tarnpc

ny rtnoane", izany indray no iohahevitra banjinina amin' it1, r.olana

ity. Manamafr io lohahevitra io
izay voasoratra ao amin 'n1. II Tan
16:28 rnanao hoe "Rr- firenena
voninahitra an'i iehorah, en3, tnanomeza voninahitru s\;
her.v ho an'i Jehovah". Fa maninona rnoa isika no tokony hanome
voninahiüa an' Andriamanitra ?
Raha ny fahasoavana arotsas n1'
Tompo ho an' ny olona tsirairar.
isan' andro tokoa no tanisaina. dia
ts,v ampy ny andro iainany rnba
hanomezarn- boninahitra an''Andrmanomezct_

ruavaka kosa

ny

olornbeiona.

Irlomeny saina hahav mandinika ary
fanahy zürafaha.r;* nufandray
Aminy. Tsy izan1. ihairy anefa fa

novelominy sy nokolokoioiny ar-v
nataony narrjaka Emin'ny zayaboahary hafa rehera. Asehon,Andriamanitra fa sarobidy Amrny ny
o1ona. Nohariani. hitovy emlrika
Aminy, ary na dia nanota sy nandà
ny Teniny, Izy L1pahary azy aza,
Andriamanitra kosa nitsinjo ny

tontolo
izao. takona ny voninahitr' Andri-

adidintsika miaina ârrin'n1, fahaso-

avany nt: manaisotra ny rakotra
manarona ny voninahitr'Andriama_
nitra. Fa hoy Jehovah ao amin,ny
Isa 43:21 "Izao olona noftironiko ho
Ahy izao no ha.naÿnbara ny frCerana

Ahy". Tena tokony

hataontsika

mihitsy ny fiderana sy fancmezamboninahitra an'Andriamanitra. Isika
no r.avolombelon'ny asan,.Aldria_
manitra ka hanambara izany amin,
ny hafa
.

oiona hatrany ka ts1. naningatra azy

ho foana teto amin'izao tontôkl
izao.

voninahilrAalAndlt:
amanitra ilran], koa isika satria

R1,'

ÿlorn-boavoniinv.
Tsy hoe nijanona teo amin'n,v faha-

havana. asan-tanana tsïry
voaira , novolavoiaina, nomena
endrika kanto, notandremana, novelomin' Ilay Andriamanitra Mpahary
isika rehetra izao. iza no hanambara
izany asa iehibe nataony izany

'

iarnanitra.

anrin

Ll4plorue yoninahitra an'&dria

hankasitraka sy hisaotra Azy noho
ny fitiar,any sy fahari-pony ?

izao tontolo iz.ao 2 trza no

2.Fa manorne

riana ny fiahian'Andriamanitra antsika, fa Izy mihitsl, no mandray an-

tanana ny fiainantstka

iray

manontolo. Hamtsika tsiadery
loatra ilay teny mamy ao amin'ny
Isa. 45:11 hoe "Ary ny zanako sy* ny
asan'ny tanako aoka ho adirliko
ihany". Tsy ho an'ny vahoakan,nv

MAMIKO NYTENINAO
fanekena irery intsony

Tompo

4

io

tenin'n1'

io fa ho an'izay rehetra

Ilay farnonjena lehibe dia
Jesoa Kristy izany. Tonga tetY antany lzy hamonjy ny clona rehetra.
ary tanterany teo amin'nY Hazo
nandray

F'ijaiiana izany. Nofafàny tamin'ir1'
rfury ny f,ahotako sy ny anao. tsa-

panao ve iz,any fahasoavan-dehibe
noraisinao raaimaimpoana izanv ?
Tsarory fa n;v famonjena raisiatsika
aly amin'Andriamanitra dia sadl'

antony

hanc'mezam-troninalütra
Azy no vokatry n5, fanomezantsika
voninahitra Azy ihan,v koa.

amao-karena amintsika ny Tompo,
fa isika kosa hanome mihtra noho

izany da ny haja , ny hery, ny
voninahitra, uy fahalehibeaana ho
an'Ilay Mpamo{y antsika Andriamanitra lehibe tompon'ny herY sy
ny voninahitra, nidina tety m-tany
fo6 antqika, hankalaza izany fotoampamonjæ izæry isika afrka
fotoana vits,y. Andao, ry hartana,

tsenaintsika amin'ny fidera4
farl&alargrl+ frnomezam$oninahitra makotrolartoka tray l[pæon-

jy. Ma&ika ho Azy izcll

arY

mendrila ho ataontsika koa

foiza fctoana isan'andro rnba hanoûe7g,r'a voniashitra ny Tomponao,
ny i€ila ryiÊû marina, mahafoy ny
fotoanany rehetra hilazany ny hatsaran'Ilay Mpahary sy Mpamonjy
My.

Afiûa, Jehovah ô, ny faltalehibiczsxç sy try hery sy ny voni-

<<

nahitra sy ny famirapiratana ary ny
fianàrianana, dia izay rehetra a*Y
an-dsnitra sy ety dlr-târry; A*ao rry
fanjakana, Jehovah ô, ory Anao nY
fisandratana ho Lahany ambonin'
izy rehetra- » (ITantara 29:11)
.Ame&â

Ry havana. impry ny TcrmPo no
nanâtsôtra ny TananY hamonjY
Haintsika valiana ve izany
fitiavany izany? Tsy mita§ vola
antsika

?

Eto aryamaranana ary, tsüovJr tr)r
asa lehibe nataon'Andriammitm sY
mbola ataony ho antsita- T:rtsa
nandmy isika hatamin'iæy, adehs
mbahanolotrafu A;. Y hs4 mnha-

æ
æ
L*

IT}I}{'NY T,{P I HEYIDRÂIA{
ÂRY NÂNIL{TO,$/:[N'NY
ÂNKATO}Ià. NOYAMBR4.
AEAHABÂINA ETOA}§A INDÊÀY

æ

-3€
#

ffi

ffi

.§*
...Nlttx
:,::::4..+:.:

æ
g-

Ë

E,
@

Efi
Ëæ&

BIRrLüI\rI-I1' FIrtlfGONÂN4 hiâra
naiasa akai§ amin'ny ir{pitandrina :
Ândriamasinoro Tovo Ilo (Mpitahiry
vola); Rar.elonjatovo Haritiana (Mpi
tantsoratry ny vola); P*aoilison Daniel sy
Ramanandraisoa Ülga {Mpitantsoratry ny Iivoria:ra)
Raza{îelivao Francine (Mpanolo-tsaina)

@

re

Mpitandrina mpanampy
Ij km Soamanandrariny Miaradia

VOAF'

6d@
ræEPast. Ândr.v Ârimalala Rakotobe

-.::;:.
.

:;i ?fl

t,*'\

*

L: (6 - "5*
\tiïlrii
rt*.."

'n,:t,#&i'

:,

i}ryîtË

;

tsIRtQN \-\- I'IR1ISÀN'NY LOHOLOT.\TÂ SY D1,{Raririanarisca 1'héogène (Filoha); Àndriffi,
arnahenina Tanrtlr- Filoha NÏpanarnpv) ; Rakotondrarsrmba Patrii:a '\Ipitahirv vola) . Rakotomarnonjy
]latiana r\Ipi:antsoratr\- nY r-ola) ; Randrianaivojaona
Juliana (\{nirar.:.tsolatn' r1\- fii'orianal ; Razafimandimbr- Tahiana sr Rako;i.r'ao ^\ndiniaina ;-\Ipanolotsaina)

}IPA
:r-\\'f PAN-{ r -\n dri ano m enj an aharl Bé atric e. Rabenandrasana Bodornalaia. Ramtlijaona \roara. Rasoalàra
Ànna, Rar-elcr.r1ator-o {ncirianambinintsoa, Rafaliherirlanana Jeat-lnot. -\ndriantahina Désiré. Rakotoarileno
-\lichel, Ândriamparanf i\'Iahefà Rija. (mboia rniarnpY
olona telo
7

IREO DIAKLI\IN

LlO

a4,

KON{ITIN:NY SEKOLY

Rakoto Danielle Dol1. Ànclriamasinoro Elisandy. RanJ

liana n toan,.ilo

\

lerrj a.

NY ASAN'NY FANAHY MASINA

ARA}IABAINA INDRAY

MIÂNADAHY AO AMIN'NY ANDIANY "FANA§INA" NORAISINA
NY SABOTSY3T OI(TOBRÀb MANAMPY AuY
47 MIANADAHYAOAMIN'NYA}IDIANY
"i\{ISANDRATRA" NORAISINA VOIANA MEY, KA MÀMPAKATRA
HO roo Ny ISAN,Ny
VOKATRY I{Y EAT{AI{Y MA§INA TAMIN,ITY TAONA zoT5
TTY SS

TTY.

,/@

&

Raharison Hantamalala Andie
Rafaliherimananâ .Ieannot

Hanitrarinaivo Landry
Andrianiherisoa Minah
Ruafindrafara Mamoqiiharisoa _{ndo
Raharinirina lrtradia
Andriamaholy Henintsoa
Randrianarison Vololonirina Aina Tantely
Ramiarintsoa Feno Ravo
Randrianatoandro Nlamitiana Yoiande
R;zaiarisoa Ernelie
Miharimanana I{arinirina Robrne
Aldriamiharisoa Sitrakiniaina H.
Ravoninahitriniarivo Ndarcelline

Æ

_w

*ffi
Æ
re
w
ffi
ffi
ffi
6q*§
%%

Ratoj

o so

a Her"ini.aina

Randriamihanta Jean DésirÉ

ffi
@.
ffi

Rarnamonj isc-ta André J unior
Rabesoa &{endrika Tiavina S anrarriniaina
Raj aonarive lo lrloromanj aka N ic

rr I

e

Raudrianarj

so a F{oly Hanitra
Avoniaritranionj anc,tbrana Ranto )iinj a
Haingomalala Heritiana Vaness a
Raharimalal a So ionarinclra
Rakotoadraveio Lovaniaina Arisandy
Randrianarij aona Onj a Fitiavana

ffi
w
w

Æ.

*W

#
re

Sendra

& fëq
@sË

\ar'line Sl.lvie

o *m inrsika h atram in'ny
volona Ol*obrs tea. Eo amirc'nrtaona faha 4 izy unlrehilt"irty eri1,

ntianad*hy, Fitia

Herimalala Safi dina toavina Splnoja
Raharisoa Haingo Tiana
Andrianaritcnaina Béatrice Larissa
futdriambelo R.ainiarivo Nj ara tiana
Rairanetra Raharison Fehizoro
Rakotaarimanana Fanampiniai na
Randrianariniaiana R ivo François
Rakotoniriana Ravakiniaiana
Ribaira Julio Mathieu
Randrianjafiarivony ;{ndry Sitraka
Heriniaina Dany
Ratsimandrar.a Jacques Jeremiah
Rasoarisolo Sarir:dra Nirina
Rakotond:'abe Jercmia
Rabearimananrsoa Dimbiniaina Sitraka
Ramanantiana Rojosoa Lalaina
Ramihaj anirina Onj aiai aina
Ravonianj elirnanants oa Nadia
Rakotomaiala Farantsa Sarobidy M.
Rabakoharinoro Lovanj anahary
Rahariso a Nomenj anahary Solonirina
TREO NORAISIN-TA}.{ANA

Rafaliherimanana Paulette Olivia
Rasoaniriana Fifaliana S abine

Rasoaninna .Iustrne

Pa s reur .4ndry Arimalala
Rakotabe, no ntizà-drqltar-ahd

R-alreharisoa Faly Nandraina
Radani elisoa Andrinirina Onjaniaina

7 taona s1,

A{andresy 3 t{)one.

el

amin'rry Kolejy Teolojiko. eny'
Ivaia. l'aady Ttataûn,y* tamin'
Andrianiaili trû no nirosoant,

uniit'i:at,

aso fauampoana i:rtt
Fiatiurantso,t i-'na
ftancro «sllge ii mialoha izao
ela arnûitsika izao. lfqnantbady i Pasir.erq, Fqrûiolona

,

TenT'

Rat e i o.f a o n a,

ü

ty

tl1anûn

-j an alia

Ankafiziny ny mihit-a, ry,
milalars knnetv he. lla mbola

Joîoanafolry czo no mahalfpitandrina mpatlampy a4t ela
amintsika dia t,oil azany.f«
ruandraso nv fihn Sottrnan andrariny Àliar ct di a, i s ian,ny,
wpino mqfzna -{o s}; resy
lahaTrü, iasan'ny Fqnah"l;
,hfssint, porofo nv isan'ny
mp0?1aïona tokandna. Azo

lazaina, hqt iltary i+-,_lb

manarm lt:t) ompy nv fitandre_
msna eo aruin'a,iafrn],

"maierialy".
HrtY iq, na?rtar"ctiil fiy rafü
« Ny ÿùcmarinsna no zet,ad e hi

b

e atniru s i lu nip in o n' n i-

Fjl:m, ary

izan.v- nc iat,ahanrsi/;q
amin'ruy finoana ha.fa, scn ia
Jes a a Kris ry^ i I a1' Loh an' n;v

fiattgonuna no marinu i:qt,
arahafitsikq ary po*Urot ina ny
.finaantsika . Kos nila mahe4,
isika lrii cra amin' ny -fah ant srinana. "

ISIKA SAMY ISIKA

6

r'

,
Toy fiy fanaony isan-taona dia
nanoûtana Fisindàna tao anatin'nr,
fifaliana ny Biraon'ny Fid ho an'n,v
rnpikambana nombàm-bady amanjanaka ny 10 oktobra teny üaiy.
Tena tsapa ho nanamaÿ orina ny
fiaraha-moni n'nv mp ianakar.l, tokoa
izany.
Isaorana Andriarnanitra

fa

tûntosa

soa aman-tsara n)' Alahadin'ny
Taranaka natao ny 25 cktobra.

l1y

ny

ARÂFIABÂINA

Fa1_,*

tafahaona ary
tanjona napetraka

mpiaoakar,',v-

nihoarana

oavanA Past Rafanomeaatsoa
Maurice de Dieu Fjh AmbohiPast Rakotovololona
Mahcly Fjh Ambohitanteiy, Past
Lazaodrainy Martin, Razafiarisoa
Juiistte Tale Kolejy Teolojika Ivato
tsy adiao ay Mpitandrira eto amintsika, Rafanonerantsoa Yalisoa sy
mpikambana avy ao amin'ny
Fld.

satria nahavory i 6 tapitrisa Ar isika

Nahavelombolo tokoa ny nioty ny
vokatr,'ny Fanairy Masina ka nisian

ny Katekomena andiany Fanasina
notokanana ny 31 okloLrral antenaina là hahazo hery ny sampana
izay nofi din'izv ireo holiateverLina.

Ny Alahady I no.,,ambra ûo nomarihara ny faha 27 taonan'n,y gazetintsrka, TÂI)Y, nahaliana ny marc)
ny seho nal.olotra n.; hariva.

-Andria:nasinaro Manitra sy Razaaajatovo Nivo {40 taona); Râkûtû-

malala Julien

sy

Rasoarimaiala

Blandine {35 taona); Past. RafrnoEerantsoa Valisoa Lilia sy Razaaamahaly Meltine (30 tacna); RafeIlomaÉanâ Julia sy Raharimanana
Jacqueline (25 taana); Ramahandri-

son Martin sy Rahajasoa MarieLucie (25 taana); Randriararivela

H. Tsiry sy

'Ioy ny fanao

isan-taona dia noarahabaina ireo tckantrano naharitra
teo arnin' nS,fanarnbadiana ka nir 15
ncvarnbra no lranalarlterahana izanr

IRET TÛKA}TTRANO NAIIARI?RÂ TEO AMIN'NY FA]qAMBAIIiÀNA

.

Ny Alahad3, 03 oktobra ka hatramrn
ny omaiy Sabotsy 12 desambra no
niofana ireo Loholona sy Diakomna

miisa 150 mialoha ny fiarahabana

sy fanokanana az]' ireo miaraka
amin'ny' fametrahana ireo toinpon'
andraikitry i1y sampâfia amin'ny Sabots-v 26 cicsarnbra ho ar,y izao.
Maro ireo lohahevitra nodinihina sy
niofanana ary nentin'ireo tompon'
andraikitra sy teoloiiana eto arnin'
ny Fjkm. toy ny Fld araka ny voafa*
ritry ny fcrti:-da1àna. ny Fid anivûn'
r1y fiaraha-monina, ny fiainarnpanaliin'n-v Fld. ny foto-pinoana
kristianina, ny fanekena taha l-2-45-6-7 sas..., Anisan'ny nampiotàna
Past. R.avoioioson Esther Fjl«n
Andraisr:rcl. Fast Aiciramahazr:soa
kako Ammi Fikm Androndra Fah-

Razaflarisaa Haiogo
taoaa):
Remamonjisoa
Mamy
{25
Bésire sy Rakotondraibe Bako
Noëline (20 taona); Andriamanalinarivo Vahatraiaa sy Randriaæa-

ro l{tritiana Lucile {20 taona);

Aadriama*ana ûiivier sy RaveIoajatovo Hary' Liva (15 taona);
Rakotoariaiaina Rolland Jackscn
sy Ralalaharisoa Hanitriniaim (15
taona); Ramanaqiato A- Alain
Jean-Luc sy Razafimanantsaa Elisab {15 taona); Rasolofonjanahary
AtnaLaza sy Razafrndrafara Fenosoa (1û tacna) ary Rakotoarijacra

Seth Nfuiila sy Raheliqianahary
Sahondra (1û teona)

Tamir'n1' herin'ny androani'

6

desambra. iur)' ny isan-taona l]o
natao ny Alahadin'ny Mpitandrina.

niarahabantsjka sy nitrotroana
tamim-bavaka ny Mpitandrina uüanakar,-;-. Nv harivan' io Alahadf io

dia nitsoka sahady ny rivotry ny
Krismasl. satria natombo§ ny Aff,
Stk Zc-'kin-v, Sampati ar ny
lfpitandrura mianakar,y ny Noelin'
n)' Sampana, aty hitohy hatrany
rzan'-", isak, ny Alaharly hariva. Ny
sary mikasika ny Nc'elin'ny
Sampana sy '/âovao an-tsary hafa
dia azontsika jerena ao amin'ny
pe1 v -'i i,lr,. i'acelrook.LroÊj,",Jazet:,tady
Androany 13 desarnbra no natolotra
an' niantsa voalohany' n,v Taniketsa,
mpihira eo anivon"nl' Sampana Seiro11' -dalrad)' (ro)' ny Tenlnt-Pahe.liiila ea anjvon'nr Safif . Nahafrnai-itra tokoa n-v nI.1ery sy' nihatno n-v
ialentan'ireto anki4, jereo facebook

Efa eo

am-pamaramparariena

''iittü'nci de

Noël"

njv

koa isika ka

ifaninana-na amilr'izany n1' foot-àSept. nr, hazakazaka ary basket.Efa

antomoira Cia antomotra ny Noely,

n)' Stk Zokin,"*, araka ny
nambara

no hanafana ny

efa

"sasaka-

1ina" amin'ito ary inoana ho avy
r1ârr--r

n),

mpianaka'',_ry hanatrika

rzaü', -{zo an-tsaina

sahad_v ny

hafaiian'ny mpianakarl. hihaona sy
hrdera ni' l"{pamonjv ny Zoma 25
desambra. hitohl n'v arnpits,rn'iniz,
Sabotsl' 26 desambra amin'ny fanokanana s-v fiarahabana ny Fld u"y
ireo tomponandraikitra hafa. Toy ny
isantaona, dia hisi, ny "'réveillon"
ny -11 desambra ka hiara-paly anrintsika amin'izany i Ïr4iaiy Rakotomamoq), sy ny tarinv. Ny ampitson'ir:,
amin'nv 6 ora maraina dia hihaona
liifampiarahaba ary hidera ny
Tompo notalüany sy nomelyTaona
Vaovao 2û16.
Miresaka ny taona 2016 sahady, koa
i.sâra fl.y mampahafantaira fa iisy ny
fetikasa lehibe fijoroana vavolombel r:na iiovolavolain' ni,' F iangonana

reniny sy ny Sampana, Sampanasa
rehetra hotanterahina amin'ny alà1an'ny tsfrka masirca afiy amin'ny
fantra maro manerana ny Nos,v, aryhoresahana bebe kokoa izany amin'

nf

iaharana manaraka.

NOELY
7

Aho na dia aty ambony aty aza

Efa
madiva
hiditra
ny tontolon'ny
olombelo

na

ity

zaza

tao

an-kibo

no nitafa

,
.{

'-tqh

t }'.L

--/, ;f

,ff} *",,--%.\ j
_ **
.rr
#i\ 1\b
r
T-

tr;

tamin'
Andriarnanitra, hoe

#'

:

*, Ray ô, henoko fa irainpidininao
eny an-tafi), aho rairampitso, koa

üia nangina ny tontolon'ny lanitra
tarnin'izay , ka ny feon'olombelona
â\r]- ety aü-tany no re manako
hatrany. Tsy naharitra ilay zaza ta<s
an-kibo nanontany :
« Andriamanitna ô, raha tsy maintsy
handeha tzaa aho, mba azonao

roa ary hampianariny anao ny l"omba frvavaka Amiko I »

«Henoko

fa

t'eno olon-dratsy sy

rnasiaka eny an-tany eny, iza rio
hiaro ahy amin'izy ireny ? »

- «Ilay arlsiiko mihitsy

no

lazaina ahy

hanolotra ny arn1" hiaro anao I » « Efa malaheio Anao sahirdy aho

tantiko izany tsy
intsony ! rr
- << Ho eo ilay, anjely hiresaka uy
momba Ahy tsy. mirsahatra ; tsy ho
very ianao fa ho eo anjianao foana

ve hoe iza

Anao

-« Tsy n)- arara[y no iaona, fa raha

tianao, antsoy f,otsinv
'Nen\,'

|

)r

ahoana moa no fomba hiainako æry

izaho mbola teîa zaza sy n:arefo tsv
manam-piaro akory'7 »

-«Anaka, hisal-rdianako iray amin'
rreo

anieliko
ianao
hitsena

anao

5e souhaiter Joyeux Noël

eny

ary

et Bonne Année à Soama

hikarakara

atao. Aza
manahy
-<<

Ka

:

C'est l'affermissement d,un

miaradia

<<

>>

r>

de petits bonheurs paftagés

eto

an-danitra
ange. Ray Andriamanitra, ,zaho ts1'

de créaiions,

rnânâo afa-tsy ny mihira sy mitsiky
ary arnpy izany hahasambatra ahy.- >.,.
-« Hihira ho anao sy hitsi§. amiaao

L'espoir d'u ne humanité retrouvée,

isan' andro tsy tapaka rlay. anje11,
tralefako hiah.v anao. Ho rsapanao
ny fitiavan'io anjeiy io ary ho
sambatra tokoa ianao I »

Dia

ni' ieny mamy sy

cl'e

rires et d,amitié

...

qui inonde sÊs journées

brûlant ses scucis sans pitié
de champs couverts de fleurs de liberté

ahoana mûa, 1'ompo, no
hahazoako ny fitenin'ny olnna eny
satria tsy rnisy ho fantatro izar-hoteneûiny ? »
- << Ho eo ilay an:ely hizara aminao


d'un

pour façonner des bouquets de soiidarlté
de rêver à d'autres æuvres à ériger
Et traverser 2016 avec fieÊé

i

mampairerv

rndrtndra, ary amim-paharetana nc
hampianarany anao hitenlz I ;>
- « Dia ahoana rLo liataoko. ry, Ray,
reh*fa te hiresaka Aminao aho ? »
- «Hatambatr'ilay anjely ny tananao

no

anaran'ilay anjeiS, izay hikarakara
ahy'l »

rzanTt, taa tsy ho

hahita

I

Sacrée Soama va

vrai

hoe

NOEI-Y

8
Hebreo

. .

Caspar. Balthasar ary

\'le1chior amin'ny Teny Grika.

-'ia isi' üiazaya tsara ny

fotcr-

Ara-Baiboly dia nisy magy telo
ârT any atsinanana na:r_kanv
Betlehema notarahin'ny hazavan'
ny Kintana. Raha nahita an'i Jesoa
Zaza laa arn-pihinana:n-bilona izy

pia','ran'n1 Mug,r, dia nampidirina
teo amin'nr. fankalazana nrv {ètin'n,v
Noe11,. Tsarovana manokana, eny,
ankalazaina aza ireo Magy amin'ny

ireo dia niankohoka teo anatrehan.v
ho mari-panajana ary nanao fanatrtra izay fantatsika loatra.

' n1 Epifania iza_v hifarnpizaiana n,v
nrofo fantatra hoe galette des

t'aha 6 nv volan'ny Janoary, andrôn
<<

It{y Filazantsaran'i Matio irery iha-

ny

r1o ahitana n). tantaran'ireo
Magy, ka na ny ellarany na nv
isany dia tsy'fanta[a mazava. À-atantara, ireo fanomezana telo naiolony dia tandidon'ireo toetra telo
izal, ananan'i Jesoa: ny Volamena
dia maneho ny maha A.[panjaka - t,t.
Zava manitra f-ampiasa amin'nv

sorona masina dra wllaza ny maha
Anriridmanitra Azy, ny Miora kosa
izay fanosotra auiirr'ny mafy* dia
mampiseho ny maha Olombelctnct
an'i Jesoa. Ny isan'ireo fanatitra no
nisintonana ny hevitra fa miisa telo
ireo N{agy izay isa n:.anambara ny
inaha Ray-Zanaka
ary Fanahy Masi-

Saiat Beraard (XIIème) kosa dia

naadika ireo faaomezana

ooheverina fa ny volamera dia
janoary; any Rosia sy
farampiaaa an'i Maria srv Jcsefa rehefa 6
Finlande
kosa dia Lazarna fa
noho ny fahasahirææy, ay
Ingahibe Noely no &{agy tbhetàtra.
zavaraanrtra dia hatao emboka ao
amin'ry traaon'omby æy miora \'1is1 koa ireo manome hasina ireo
izay z.ava manlry manasitrana dia atao hoe -'Reliques des rois Mages",
natao hik*rakaranâ an'i Jesoa voalohanv ny << Trois Rois de
zazakely. Ars sintonina amin'ileo
Coiogne » na vata masina misy ny
isa telo koa ny kaontinanta 3 : AÀa sisa voatahiry tamin'ireo Magy ary
Afrika ary Eoro- nr "reliquaire du lv{ont Athcs" izay
pa izarg kaoqti- tanomezara natolotr'ireo ka ao

nanta

na.

fantatra
lumin ''tzany, ary
rnampiseho ihæy
koa ireo zanak'i

Tamin'ny fzrran'ny
taonjato tbha 13,
Jacques de Voragine tao amin'ny "Ia

Noa 3 '§€ffi",

"Charrl"
"Japhet "

Légende clorée" dia

nilaza fa

or no

" Melchi-

âraran'ny
voalohany
antin'ireo Nlegy izay lehilahy antitra
fo1sy voio ary lava volombava no
nanolotra n.v volamena ho an'Andri-

arnanitra toy izâ), âtaony ho an'ny

Mpanjaka. Ny faharoa nantsoina
hoe Gaspard, tanora tsy mis_v
volombava izay mena hoditra ar1.
nan<llotra ho an'ny Jesoa emboka
manitra ho f,anomezam-boninahitra.
Ny fahateio izay rnainty fîhodirana
kosa dia antsoila hoe Balthazar , be
volcrm-barra, ,izy n0 oanorne ny
miora, marnpaharsiahy fa n), zanak'
Andriamanitra dia tsy maintsy ho
fatry".

ho

mifafidraikâ amin'ny zava-misy, ary

rois t». Hatr',v ny ela dia nanan-danja
kokoa ho an'nv Kristianina a», aü),
atsilanana n1.' andron'n.v Epifania
noho nr' \oe1y nr-,ho nv Epifania
noraisina ho 3i161o nampisehoana an
'i iesoa Zaza ieo amin'nr, tcntolon'
r\ zanak'olombelona. Ary Espana
dia reo N,fagv no mametraka ny
i.ilalaon'ny anliiz). ao anaty kiraro

æy
izay

niavian'ireo
karazam- balcokoditra misl' n.1 fots_r.'. nr maintl'

ary nv mavc. Ary farani.

lreo

fotoana 3 eo amin'nf i-iainana dia
ny,' fahatanorana, ny fahalebiazana
ary n,v fahanterana.

aniin'nr monaslère Saint

bo§'nasiona11, any Frantsa ac Paris.
de \/oragiae dia nanome

anaratra samihafa ireo l{ag1.

ao

ho

..

amin'n;' Légende dorée

Appellius, Amerius ary Damascus

amin'n1' ten.v latina.. Galga1at.
Malgalat ar]' Sarathin amin'n1'

Paui

-q.rhos no

raha avv nandray' ny. fanomezan'ireo

N{agf

i Maria dia natolor'it1.

farany ho setrin-v kosa n1, lamban'ny

Raha nanao feÿ araka n.v
fornbany (coutunie) ireo Magy ka
nisalotra izany lamba izao tao anai1,,
afo dia ambaran'ny tantara fa nisy
nv fahagagana satrria tsy msy
iiovana izany lairrtba izany na dia efa
nijanona eia iao anaty afo aza.
"Tesoa.

N,v anarana Gaspard, N{elcuor ary
Balthazar oia voannarika voaiohan,v
tarnin'n5' tahirur-tsoratra n\. taonjato faha 5 izay- ao amin'n1'tahirimJacques

\lcnt

itahiizana izarty.
I.Iisr. tantara miainga aq' amin'ny'
''Erangile rirabe d.e l'enJarice" fa
du

Zo Randrianantoandlq

f-T
t

ft*˧

HAFATRA

ny fàniriana n5,'taonâ ho tsara fotsinv dia taona
fxat"i izay ratsy ilay nise_
no tena be ao an-tsaintsika, dia sady hoam-pahafatesana
tao anatin. ny
fihetsika feno firiavan-tena izany, nc fianakaviana.
misy karazana libaikoana an,Andria_
manitra. Tompon'ny tantara. Andria_
Raha akapoka ny voalaza dia izao :
« Bonne Année ! » fifampiarahabana manitra
Tsitoha mantsy lzy,ka
sy firariantsoa mba ho tsera ny taona rnitondra
Tsy ny faniriana ny taona tro tsara no
ny zava-dreheha eo amizay manomboka. Arl, raha tahiny
izy.
Amin'ny mino dia tsara avokoa
peian-tanany, sady mampiasa ireny
anontaniana isika ny amin,izay atao
ny taona nomen'Andriamanitra satria
rehetra ireny hahasoa ny mpanom_
hoe « taona tsara >>, dia tsy ma:ranopony. Fa tena ho ratsy kosany taona ahazoana manompo Azy. Fa ny tokosaro'ra akory manome vaiinteny. heo raha
tahiny sanauia Andriamànitra
ny ho voakasiky ny faniriantsoa dia
faniriantsoa rehetra soratantsika na
tsy afaka mampiasa afa-tsy ny fifa_
ny tenantsika mpanompony ihan1,, ho
tononintsika eo ankatoka na eo e1î_
f.iana sy ny fahasaiarrana ary ny
"rnpanompo tsara sady mahato§',
panombohana ilv iaona \raovao nct
fahalavorariana mba hanasoavina
mampiselro izany mazava : Ho tsara antsika.
anie isika rehetra rnandritra ny taonâ
Seseliene iarirra. tsy araka
anie ny raona ! llo salama tsara tsy
vâovao,
Raha maniry ny taona ho
ny iheverantsika az1'mantsy ny soâ
h_o voakasiky ny aretina na ktiy aia
I
tsara fotsiny isika, dia mampanjary
ateraky ny aretina sv ny fahoriana
Ho vanona avokoa ny r.nly relretra ! mbamin'
ny fitsapana ao ânatin'ny
ny tenantsika ho tria tapak'ahitra
Flety avokoa ny hatao rehetra, ka na
fitondran' Andnamanitra. Hoy Jean
entin-drano ka ts1. manar-toeran_
ny saobakaka az.a dja hampidi_drano Calvin raha
tao arati:r'ny aret-ina
iritodiana. F a raha maniry htl .. ntp a_
isan'andro I
mafy izy : "Miîoto ahv rnafi, loqtra
nonxpo tsqra" kosa isrka. dia mivoIanao izany, AndiqnLanilra ô, nefa
Ho aly roa heny ny tombom-barotra anpy ahy
nona.
ombàn'ny herin' nyAvo, hijoro
nv mal:cl;la.fa Tonanàa
tamin'ny herintaona ! Ho afa_pana_
''.
ho vavolombelona ao anatin,ny toen() mqnoû izany
an, isiahivita ny
dinana avokoa n,v ankizy rehetra ao
lenin'ny Mpanao Saiamo. hco,, ,,§oa javata rehetra : na mora na sarotra,
anatin'nr, iianakar.iana lHo betsaka
ihany aho nampahoriana mba hiana_ na mahafaly na manahirana,
eny
ny ambim-bola ka vao mainka hitorn- rako ny
did;nao" i Sal. I 19:71) sy ny 'in ahato§,
hatramin' nyfahafate_
bo ny fiangonana... etsetra kenv no tenin'
i Paoly ao amin,ny Filip i:2i,
sana" (Apok. Z:lt). Amena.
ataontsika hoe « tacna tsara, bonne
hoe "Fa Kri-qty no anton:ny aÀa,relo_
année >r. Faizao kosa indrayno tena mako
Rabemanahaka Willibenon.
ary ny f'ahatàtesana no ahazo_
fanontaniana : h.Ioa va mifanaraka
Mpitandrina
ako tombony " fa ho an,ny hafa kosa

tsara ariin'n,v ûtaha kristianina

antsika ny faairiana ny taona ho
tsara, araka ny iheverantsika azy
izany ? Dia voatery ho ratsy vs ny
taona raha tsy tante aka ny sâsany

amiu'ireny faniriantsoa ircny. en1i, na
ohatra azaka tsy misy tanteraka
mihitsy ny iray monja amin'ireny ?

Ity mbola fan,rntaniana hatà
mendrika ho saintsairina lalina nv
valiny : Mifanaraka amin' ,ru
"ouhukristianina anf sika r.e nr manavaka
ny taona sasany ho tsara. fa nv uona
sasany kosa no ratsy ? Moa ve tsy
tsara avokoa ny raona r.ehetra, rehefa
raisina ho tanomezan, Andriamanitra
mtra hahazoantsika manompo Azy
indral. ? Tsara ny taona, na nandalovan'n.v aretina aza ! Tsara ny taona,
na nidonan'ny fahoriana aza ! Tsara
nv taona, na nahitana loza sv
fahoriana aza !
ve n1,'fîheverantsika hisy taona
tsara s),ratsv, irav tarika ihany amin.
ny f,rhei'erantsika fa mis.ÿ nv andro
rats)' s],' anriro tsara irAtahorantsika
ny'talata gorobaka'' l:a tsv sahiatsi_
ka anaovan-j avata rurunl, 1à ho.
"andro ratsy". )r4ba torak,izany. :raha
1"1[oa

ffis

{trffiffi{r,,

Te ho antitra amim-pahamendrehana

? Tràra antitra miaraka amin,ny
fo ; tsy arahi- nenina na alahelo, tsy m-rjery
ora, miroso lavitry ny
tahotra sâtria nandritra izay tâona norarovana dia nianoka
tao
anatin'ny fahasambarana hatrany noho ny herim-po.
îe ho antitra
amim-pahamendrehana ? Miaraha antitra miaraka
amin,ny nofo
,sady rnadio ao anaty no manintona ety ivelany. Tsy mikely
soroka,
manao izay tratry ny hery. Fa ny fahanterana
dia tsy midika ho
fahafatesana verivery, fa fahafahana mampitraka
ireo sendra sorafaka

ka latsaka an-kady.

Miaina fahanterana amim-paharnendrehana

?

Tsy manembona rava

ny lasa na ho latsa-dranomaso; hitraka ary
rrrirehareha fa mihafotsy
volc sy isian'ny kentronkentron-tava, mazoto
ny hiroso satria mbora
lava ny fotoana hizaràna fitiavana maimaimpoana,
Miaina fahanterana amim-paharnendrehana
? Mahazo taona hatrany
nefa tsy very fanantenana na fantatra aza
fa ho avy ilay tsy azo raizina
ka hanaovana veloma, ka ny hira hatao
dia ilay « Ce n,est qu,un
aurevoir ». Dia arar.aotina aloha nyanio, fa iza
no mahalala ny

ampitso

?

EJisqndv Andriamasi noro

1n

HAFATRA

ffiM

Anin'iryn

an-

tokoaan'tE Taom-

:j.:::.1:4+::ii.*4i

baorua iqao, hono, dia

Eto am-pamaranana ny tâona
Ëzaho zaraina ny hasambaranao

,=i-,.#{

.,.

Raiso io tsikinao io

ataovy fanomezana ho an'ireo izay
tsy mahalala i:any atao hoe tsiky,
Makà amin'io tara-masoandronao io

nanapa-kedtra ry
haafuln h*oîm fl)flano

dia asidino amin'izay rehetra

R*Dewfi. Koa satia
fsj dia be xl wla teo
an-phtaaary g tg ho

mbola anjakàn'ny aizina

tsara aatoks n1

...

nj
Mikaroha loharano iray

f w lo n anj, di a x a ra idi nj ire f tao ua rs -p i a a qy
s

o

relseîra

dia asaivo milôna ao ireo

taltin'

y *j

kitapafarzetraba*a

agl Taruin'irc*

fitaoaary iæa ax{a dia nigt irajt rciaaaka.

miaina arr:-pota ka rnand revo;

Anombino ranomaso iray

Hry Tÿ *pi*dj

tarehin'
izay tsy nrbola niaina tomany ...
Raiso an-tànana ny fahasairiana
ka alenteho ao am-panahin'
ireo tsy mahay mitolona.
ciia akorisao amin'Ry

irag

: « Fa

nahoana kosa i4)

ÿtaouaa* iE no lafo rcoho rg rehetra ? » Sadlt nihornefg; Radera!, *aæa$ : <r Ianao ue ahoana é ! Tg

fa*tatrao io ? Io *o Ra-{al:akiuiarca ! t>. « Na irynj
a<a2 llgi ;/q nîpiî)idj, *ahoana iryt no bfa noho ryt
Msaî1j

?

»Tsatra dia tsotra njt aalinj : Iryt

no

ÿtaoale*tika iædri*dra ao am-bon-dRaolombekna; ary æh{a igt re taÿditra aa arzsin-d&aol)ê?ta ,?lor{t

lsmbelona, m*ra

fotsirg

r1y rzzampiàifra ireo pî,zaaana

sisa æltelra »

Hawka o! Nislt xj rcahakizy ua tcrssiæTE 2015
hiaalo*a iry ? Meg ho rg fahor:hiaryna taæin'rg
arû, ÿi{t taæin'nj ÿaflarûfia, meffi koa }sa faraoiTana
ltavan-tiana ?îa koa fahadisoamÿ*nantesana ?...
Foîaana i4ao,

Makà fanantenêna, dia rnitoera

ry mpiara-dia haueko, harnpiakara
naindrry nj faoana ka handauastsika nj atan'r1y
d.eaoÿ i<q
-f"b nhefa tafditra aa am-pontsika rujt
hakiria*a h{ia*dry anrsifu iry 20'f 6, *i*tika iqarE

eo amin'ny rTlazâva

amin'rj

fa eny no anjaran-toeranao...

y

Atreho ny fiainana
dia tantarao sy ampitao amin'
ireo tsy nrahaiala ny dikany

..

Ëantaro tsara ny atao hoe fitiavana,
Ka zarao sy arnpahalalao an'izao

-

l&rhatrna Gaqdh,i-

tontoic izac.

sj§f*tia*a isiks ka fsiara-banandraÿea
hiottbarzt-po aminl Georgts Ardriarztaw*îe*a, tsoe

'1ÿ

l:ery

lto atg a*îenaiko ,rnbola

hascsaraks bisau

,

§falien'nj saiko ,nyt
nj haiaako ha7aua Jesoa ! Iÿ
ho

fotoa** dia handalo -{o ttl hig hamptmalo raha
adoriza ato cza-poko, ilaj tsitiayareaoi*oako, tesoa!"
(Ifiro Ffin a88)
Rsi'akalrdnamaheruina

INDRAY MISEHO NOELY

Indray andrc:, hono, tao
amina ala lehibe iraY,
tao Antsahamora tao,
atsinanan' Ambohidratrfuno, nis-v

hazo "sapin'o kelY iray' izaY
nanonofy mba ho lehibe ka dia
nisentosento tamin' ireo narnany hoe
:"Eh ! raha mba izaho aza na lehibe
sy avo toa anareo izao an

!"

- "Eh! hoy indral'ny senlosento sy
nofinofiny, raha mba izaho mantsy
nû rnba iasa hazo NoelY izanY,
mamirapiratra s)' miloko isankarazany... ! Sambatra aho !"
Nandalo sy nifandimbY
ka niherina rndral' :i1'
rrtriana Desambra. Tadiciin'ilay trazo keil reto
mpanapaka hazu. isantaora.. Akory ni' hara-

ny

aok' izanl' rniainga avy any

voiana

Mila fotoana ny titornbo&la, âry tsy
andrin'ilay haza irloelY keiY nY
hahalehibe axÿ sY handaozanY nY
alan'Antsahamora. Matetika aza dia
tonga ny mPanaPaka hazo, nefa dia \ioany raha nanetona
ireo haza efa zokinjokinY nû azy ireto lehiiahr. arY
iantefan'nY saficlinY. Dia diso dia tafiditra ho
fanantenana hatrany izf isan-taona an'isan'ireo voafidy
kauefa tsy kiv-r'. HoY izY indraY izy. Eia ny ela l"'
Desarnbra miantso ilay vorona iray Naheno nahararf ih.atY
sentlra nipeTraka ter: amin,v : "Mba
izy rehefa nikaPa nY
lasa aiza, ho'aho, ary nanao ahoana
tamin'ny
vatany
maro
zokiko
11,v niafaran'irenl''
famaky ireo mpalaPaka
nokapaitia irefl\' !" Mino aho, hoY ala., nefa tsy naltL'rany izany. fuy dia
Ravorona namaly. fa anâmboarana nentita niaraka tamin'ireo ha-zo hafa
sambo izy irenY; vao tsY ela akorY izy-, niakatra an'iarivo, naterina tao
izay, raha niPetraka teo amin'nY amin'ny tsena ira1. ihaoahoan'olona
sambokelY iray niantsona tao rrraro ary olo-mlhaja nY ankaVohemar aho, dia fantatro nY fof'r:n' m.aroany 'oMttntdtl ! Maman, ie
ny hazony ta tena an'itY ala misY préftre celui-ci !" ho,t ilaY
antsika itY eto ,{:rtsaliamora it5' z,azav avTkcTy tr'faiagas,v miantso anmihitsy l"
dreniny, ka ts1' e1a akory dia indro
ilay "sapin"-keir- eia niandrasana fa
- "Ehl Tena tsy aritro izany hanjary
niantrano tao aurina salon tsara
sarabo mitety ranomasim-be :u,anY
eny, salon n'nY mPanana.
!", ârÿ dia niandrandra fatratra n.v tarehy,
Fanaka izao ! Hatsarætatzao
fotoana hisafidi anan' n)' mpanapaka
ala azy izY. Raha nandalo ildral'
Aliu'ny 24 desambia tamin'izaY, tsY
anefa ireto farany indray Desambra,
nisy nanronjl' fetY tany amdia « sapilrs » r'itsivitsy sr mitovipiangonana nl' mPianakavY fa
torry haavc aminy indray no nalainy'
seriny daholo nandravaka ilay hazo
Talanjona iz-r- ka nanontan)' ity
ary any an'alan' Anlsahamora. ArY
lritsikitsika nY amin'nY hoavin'
dia izy no "mpanjaka" tamin'inY
ireny hazo" dia hoY nY valinY : aiina iny. Ts,"- ambara ireto fano"Hamidy any atnin'izanv tsenan
û1ezaÊa tsara fono eo am-poton)' sy
'AnalakelY, Imahamasina, Andranahantona taminr'. izay hifanolorana
voahangy, IsotrY izanY irenY, dia
rehefa kelikell' araka nY famPihifanotofan'olona hapetrany ao a!anarana sy fomban'nY Vazah4 he,
tranôny, rlia horavahanY amin' n,v
ireto vatomam)' sY "chocolat"
haingo tsara, sY "guirlandes" marÛ
nahantona tenl' amin' iiaY hazo. ary''
loko sy labozia fa tonga mants.v ity
rehefa avy eû
ny Nocly, ary dia trriova anararra hifandrombahana
araka ny fomban'nY Vazahal
ireny hazo ireny hoe "Hazo Noe11"'
Andray izany fofon-sakafo manitra
t.

1.

an-

dakczia. Hafa kratra ! KrismasY nY
andro. Eny, mPanjaka tokoa ilaY
hazon' Antsahamora inY alina inY.
I'{ifaly sy mandihy manodidina azy

ny ankizy kelY mihira nY

"Mon

beau sopin'" sY nY "11 e:s/

ré le riivin Eniànt"
Nipaika ny tamin'nY roa
ambinilolo ora alina'

nifandrombahana iretl
\

atomal]]Y sY

lreo

"cadeaux" isara fono .
nifanositoslka loaka nY
nipianakavl' ka taPaka

ny

rantsan'ilaY hazo
Noel,v kely. NrjalY izY,
voahosihosy. enY, indrisy tsy nasiana hasina'

Nitsahatra tamin'izanY
ny naha-rnpanjaka kelY azy
tamirr'iny alina iny. Variana tarnin'
ireo fancrmezafra azarly ny tsirairay"
ts-v rototra taml-ny intsony ireo
anliiz-v, Ny andro manaraka, dia
ûavoaka tao an-tokotan.v ilaY

hazotoely kelin 'Antsairamora'
Irery ary nalahelo W. Adino'."
Nahilika. . ,Lasa lavitr a nY sainl'.

lasa any Antsehamora, misanto izY
mahatsiaro riay ala-nv. ireo vorona
namaûy sy ireo hazo hafà mbola

mitoeta aûy. Nefa toa tsy
nanenenany izanY satria tô ilay
nofînofiny ho "HAZÛ NOELY"
nanaovana fetv

Andro ütsy taÿ aoriana, non)/
maina iiay bazo Noel1, kelin'
dia notapahina ho
kitay ary nâlrarana nY androoY tac

Antsahamora,

amin'ny "cheminée" n'iIJ*

salon,

manafana ireto mPivadv efa antitra
amin'it u harivariva s.v faramparan'n1' Desambra fa mangatsiaka
mantsy no marorana ihanY koa ila,v
Iarivo tamin'izay.
Tahiry Rakotomarnqnjy

NOELY

Noely.

12

,,.

Rehefa

rnahare hoe

desambra"

"volana |

dic

ny

j

ï

f
ë

J

Noely no tonga ao an-tsaina
voalohany. Ny firenena tsirairay
dia samy manana ny fanehaany
ny vr:lana "desarÉbra" araka nv
fomba sy ny kolontsaina aflanany
avy, koa dia samy milancnana
mifanaraka amin' izany. Entin'n1,
TADY ianao hiteô,tany amin'
izao Desambra.
Ny nahatonga ny anaran'ity
voiana ity hce "Desambra" aioha
dia avy amin'ny ten,v latina hoe
'odecem" izay midika hoe volana
tàha-fc lo am in' ny kaiandrie
rornanina. Tamin ' ny taona 532
izy vao lasa volana lbha roambinifolo amin'ny kalandrie rehefà
n anapa-kevitra rizareo Romanina
fa hatomboka amin'ny "Janoary"
ny volana voalohany raha toa ka
"Mafsa" no nitana ny laharana
voalohany teo aioha"

Amin'ny fbrrrban-drizareo an\/
avaratr'i Eoropa (pays scandinaves) dia ankalazain ?, rLÿ "1:ulg:'
amin'ny andron'ny itioely iza1,'
illanana dikany toy izao: "ttheeT'
na hoe kodiarana, izay rnaneho ny
masoandro ary "jof izay midika
iro fankalazana ny fiverenan'ny
nrasoandro t ;o\stice d' hiuer;),ary
rehefa tonga io fotoana io dia
manapaka ny hazo sy mandoro
azy izy ireo. Eo amin'ny i2 andro
eo no anatanterahany izany. Ny
sasany inciray dia mandray ny faha
28 ny volana desambra ho andro
tsy dia manambina loatra.

t

r"t
:

ry

,;

:i

iÀi
!

!

i

.!T-,5'#
wÈ'

rl

l

il

-i

*BË#

1!
!

io
æ
=f Ë l3-ri"} =r"fu
æp manodidi

';q

"B

J I 'i I Ë $
Jfjji
*

naazy

ireo
rehefa manao fotoarn -pivavahana
izy. Dorana io'obirche" io ary ny
lavenina dia inoany fa miaro azy

ireo amin'ny biby izay mety ho
tafiditra ao an-trano sy ny
famosaviana ary azlîà izay mety
hataon'ny olona azy ireo.

fuzareo any Phillipines indra1..
izal' 909,0 n'nr.mponina rlia
katolika. dia manao lamesa izy-9
andro mialohan'nv ahatongavan'
ny ta:rtaran' ny haia sy ny iranonnv andro Noel1,. "lu{esse de Caq"
kala tarnin'ny alina mialoha ny
no iantsoany izany satria manornNoel5 rehefa naniry aafu ny
boka amin'ny efatra maraina. ora
hanatsara ity hazonoe§ n1'hala
anenoan' n,v akoh olahy, ny
tamin'ny alalan'ny tranon-kala dia
fotoam-pivavahana. Ny alina kosa
nahar* fitahiana manokana avy
dia fanala no arehitra ary apetraka
tamin'i Jesoa zazakely izy ireo
eo am-baravaraila ho tàhatsiarovarehefa torga ûan angy By izoo
na n\.kintana nitarika ny Magy
nisian'iÿ hazoaoely tty Izy ka
tamin'i1av alin'i Betlehema. Dia
nahita ireto hala ireto teo amizar no atao mandra-pahatongan'
piasaaa- Noho io dia lasa toy ny
nr 15 desambra iza,v andro angafahasoavana ay fahitaaa haia sy
tahanr," tltahiana aty amin'n-v Avo.
tranoa-kala ao aa-trano rehefa
ankatokyny Noely. Angano iray Rehefa migadona indray n1. Noelv
koa milaza fa afaka miteny, horo, an,v Irlandrv dia mametraka mofo
nybibyny aliaa mialoha nyNoely mamy ke15, sy ronono ho an'i
Dadabenoely rizareo ary mandeha
Rizareo Skandiaaviana ihany dia
manaû fetl, ar,y eo, Rehefa miveriefa nansmboka mankal aza, Ly
na avy any izy dia mandeha mijeNoely eo ,rnia'ny manodidina ny ry ireo fanomezana
maro nentin'
13 desambra æ (andron'i masimlngahibenaely ho an'ny tsirairay.
bavy Lucie"renin' ny fahazav ana \{itovitov-v
amin'izay ihany ny
hoyny Katolika). Miakanjc fotsy al1' Italia saingy
tsy manao fety
avskoa ary mitaaa labczia ny
be indral, n-y azy fa tena rniandry
mpino amin'izany ary mandeha
n1' fanomezana aterin'i Dadabemivavaka mitssra ny Tompo
noely fotsin,v. Rehetà tonga kosa
nv 6 janoan dia misl, ilay atao
Ny aay Frantsa indray dia misy
ilay baza fia " bitc he" izay açr:8:ak' hoe "s'orcière BeJ'ano=' îzay mizara
kilalao ho an'n1. ankiz.v arakaraka
izy irea manodidina ary rehefa
manao fotoam-pivavahana iza, ary n-v fi tondran-tenany av5, nandritra
isan-taoaa dia atao foana izaay ny ny taona.

Tany Allemagne n0 nisian'nv
hazonoeiy (tsy voajanahary) r,calohany. Vita tamin'ny volomorona izy io ary railoko maitso to_v alin'ny Noely. Midika fiarovana
sy fivoarana ny fisian'io "bûche"
ny hazo rehetra. Misy ihany koa

§lL@saia

T<

I

t*njona ,w t€o '@;f*hasnarmna rr8 leo *mfu'n1:faæatitra'rcaàngoxa
Nt, lrctekasxe*a æadiam' l-l-1.451Àr,,{ **ûfitnü hsxalevi*s st h*rwme aina *v §üfiîÊ€rt.É nirotsahsnv avtt

25 owobro 2{t15 : ;Ilo*adi*'ry- Tarare*ka- Tralro

3i o*fsbra &ttIS :

rry.

: Toj' ry- isakp Alahadtvoalahsn'm- lorambra dia namarihan'r4'Srk m' tsingerinlnaman'ry T"LDY
29 novambra 201 5 : ,"arotrû x:f«mpisehoana bolç1'kristianina rw nçmcnin'm'Affx'Yss. Tena nthsliuna tokoa ;""

0l novambro

2015

i4

NOELY

Tonga indray

ity

ny
andro h.anhalazana ny
Iir"ismasy...

volana mangatsiaka

Efa ho roa arivo tapitrisa ny olona
mankalaza ny Krismasy ny 25
desanabra maneran-tany. raha 200

tapitrisa, fara-fahakeliny,

Noel1'. Satria nahoana ary ho-v ianao
ry mpamaky havana ?

Izry ireo no rnpikambana ao amlna
antokom-pivavahana iray izay ts-v

an'i

Jesoa Kristr"

ho

Tompo sir Mpamonjy, izanY hoe tsY
Kristianina, sokajiana anatin' izan;v'

ireo manaraka ny Jodaisma. n-Y
Hindoisma na ny Shintoïsma. Na
koa izy ireo izav tsY mino an'
Andriamanitra tsotra izao, aa ts-v
rnanan-ker'iTra. na manana fisainana malalatria, na miaina tsY araka

ny

fivavahana,

etsetra

mihevilra ny Krismasy ho

ka
to-v nY

sy

angano fotsinY ihanY.
Na izany aza, matragaga fa tsY vitsY
ireo olona milo an'i Jesoa, izanY

tantara

hoe Kristianina, kanefa

kosa

mitsipaka ny Krismas-Y sy ny fomba
amam-panao manodidina tzanY. Fa
inona ày no antonY? AntonY efatra
no zaraina etoana,

Voalohany, tsy mino izY ireo fa i
Jesoa dia teraka taminhY volana

Desambra na tarnin'nY volana
Janoary. Tsy misy datY marina
aroson'ny Baiboiy mikasika n)'
nahaterahan'ny TomPo. Mis1" koa '

hoy izy ireo, tranga

tarnin'inf i'ariu'i Betlehena in1' ka
nijerena toeranâ hialoi'ana rehefa
alina nv aeiro,

no

mankalaza ny frtsin gerenatr'ny taona
nahaterahan'i .Iesoa Kristy ny 07
ianoary. Kanefa ihany koa dia antapitrisanl, no misafidy nY tsy
hankaiaza rnihitsy ny andron' rY

manaikt'

Fa mba ahoana kosa ar;r fahitanhY
N.{iozilimana ny Noely? Voarara
aD, heverina ho fahotana iehibe ho
an'n1' fivavahana silamo ny mitovy
na maka tahaka ireo iazaina hô "ts.v
miro" (mécréants) amin'ny fomba

ndrurdra

ahafahana

miteny fa i Jesoa dia teraka tamin'n1'
fiandohan'ny volana Ollobra' Raira
araka ny voalaza mantsy dia mbola
teny an-tsaha ny mpiandry ondry sy
ireo bibin-v nandrasany mandritra ny
alina; ny toetry ny andro dia naha
fahana narao izanY. Fa nY voiana
Desambra sy Janoary dia anisan' n1'

Anton:' i-aharoa : Ny hanr uandtdian'i Jesoa reo rnpanara-dia -Vr
mba hankalazaura sv h.atac ho
fahatsiar.,r'a::e Azy' dra t" i.rhafates:lr. ;i :s1 ny f'ahaier--:nr. er

atall izalv amin'n1

fitary', na amin'ny fcrtnba itaina na
n-v fankalazaûa ny fetv. koa tafidrtra
ao anatin'izany n.Y krismasy sY n,v
iaombaovao, ny fandravahana samihafa, eny fa na ny n:rfamPiarahaba

alàian'nr'

naho izany tonon-taona izanY

, Lir.t:
tlionbonana sakafo
ll : 1j. :.. .{{Y maril':r'' ..': .:
n1' Filazanisaran'i tr.{arka s1 Jaona
dia ts) manambara m.;lrts1 n\'
nahaie:-uhan't Jesoa. Anionr t.l\ .i\
anamarihan'ny olona sas:n)' n)'

tsL'r-J.i

tbrsrny aza.

Ho an'ny Miozilimana mantsY dia
tsy fanamarika r.elir,,ely nY tsin-

krismasl- angamba izanr'.
Fahatelo

: Tsy mis-v Ptriotb

iantara tà n-v iftistianina

eia-

-'.-,sioi:an'''

oia nankaiaza ny nahaterahar,'l
Kllstl'. Et'a 300 tâona trcnar':t\'
nahaterahao'i Jesoa vao la:,otnboka
nanamarika tamin'n.v fonll'a o i-rsiaii

ni'15

desambra ny

Krls::.--::--:

N-v antoni' fahefatra dia li iu-rlouâ
iorenan'n1' fankalazat,a :) Krismasv mlhrtsl' no ts) :: -..-'li'l-'ma
araka rv fihet'eran'ireirl aniokoit'
clona i:eto.. )ii' fiandohel't1 andro
Krisrnasi. ir.anisy, hol' r.:' -reo. dia
mit-anCrarlia amin'n,v Rc:la mPanompo sartp,y sy n,v fiiangaroan'n)'
lèq ho t-anomezanr-bonnanitra n)'
planeta satioma. andriamai:itry n)'
fambolena. s]' n.v tân)' ts)' men' res\'.

gerintaona nahaïerahan'ny tsirairâ1;. Voalazan'n-v Coran, ohatra,
(Sourate III, and. 4?147) fà ary
amina vrjiny i Jesoa ary tonga
tamin'ny fomba mahagaga fotsiny,
raisrny ho toy ny mpaminanY ihanY
Iz-" araka izalry, fa tsy toY nY
" Zanak' Andriamanitra" velively; ho
azf ireo "Izy dia tsy tateraka ary tsy
miteraka." . Tsy mis--v. araka izarry,
ièt), silamo mitoyitol'-v loko na
endrika am in' n;' Krismasintsika.

Arll al'oana kosa n1' an'n1' JiosY ?
N-v Jiosy dia tsy mananarika nY
Noely fa fahatsiaroYana hafa no
marihrn'izy ireo n-v volana desam-

» na
jiro.Mandritra io feff

brq dia ny

« Hanouka

nY

araka izav voalaza etsr "m.bonr
Koa moa mahagaga raha isv mrfetl"

io,
fetin'ny
isan'alina mandriffa n1'' herinandro,
dia mandrehiha labozia ny olona
tsiraray ary apetrany eo amin'nY
fitoeran-dabozia misampana vaio
isa. iry fomba amam-palrao ity dia
etao ho fahatsiarovana ny faha
zoan'i Antochius indray ny fanjakan'Israei-v tamin' ny taon-jato
faharoa taiohan'i Jesoa Kristy.
\,Iandntra io Hanouka io, dia
mifanakalo fanomezana isan'atrdro

mihitsl' n)' olona sasarv

mandriua ny valo andro ny Jiosy

na \tirlua- andriamir':rl-nf sJrndro. Tov nt fomba àr..1tr--râr:,'
sy' irncana maro talohan'nr andro
krisr;an:,n; dia fahatsia;.'\ dlt; :sr1taone n)' t-1\'erenan'o\' :l' ûiâSrrancro ar aadro fluaYoral'Lrala uloha
.

krismasgrr-andro

rehefa

?

l.{angonin'i
NandrasaqaZo Aina liomena

I.IAFATRA

,_ÿ lsstbr*i:
rd
*jô*.

-r.#s
Ë1".-lYJl
'l "riliw
I

È!

*{$jl;ii#Lrr{

Tandremo saa miheÿi-tena ho
zaza laatra ka manadino

an'Andriamanitra

Tandremo sdo tnihevi-lena ho
nxanuna loatra ka manadino

Tandremo sao variana loatra
amin' ny .fi tiuv ana kfl manadino

an'Andriarnrnilra

an'Andriamanitra

;.:*:;

'l'çndremo sao milaza
lqo be
asa loatra k{t m{madino

ntia/ct sc;satra kct nianadino

an'Afidriantanilra

an'Andriçtnanirrti

Eny, ry* ntpamalq, hat,ana,
tandremo, tandrern o, tandrerno
satt tara loatra !

ffi@fuwturwfw
mandritra ny 365 andro hihinanao io
sakafo io. Ary vao rnainka hatsiro
izy rehefa zaraina sy hiarahamihinana arnin'ny hafa. Ho tsiky
hatrany no hiainanao raha toa ka
hakiviana ny an'ny sasany.

Tsy misaraka amin'ny Noely sy ny
Taombavao ny sakafo mafilotra
miainga amina « rnenus na recet-

tes

>>

samihafa. lty misy anankiray

zarain'ny ïADY aminao ho an' io

taona madiva handondôna io

3. lzany rehetra z2-.y : androtsahy
toky sy fanantena-a, fifaliana sy
fitiavana eran'ny scirokely iray avy,
dia aroroy tsara

,

.

l.Raiso ireo 12 volana izay
hodiavina, fenoy fifaliana ary
halaviro sy fafao tanteraka izay
meÿ tsy fahombiazana na lolom-po
na alahelo nandritra ny taona 20'15.

2

Dia mazotoa homana é

Zarao ho 28,30,na 31 ireo volana

holaiovana, ka ny andro tsrrai;'ay

izay hoCravina tampohy faharetana
sy fïaretana eran ny sotro iehibe,
laroy fahasahiana sy fahazotcana

eran'ny sotro lehibe ihany koa ary

I

tovc'ny tsonga-na fahatokisana.

4. Ampio famindram-po hisian'ny

Elisandv Andriamasi-noro
,

--44

\
**

ffitt:,
t;)t|;i;::,t

fahasambarena. scmary

a mpio
nofinofy tsara ieti<a sy tsikitsiky impoio mitete hano-e tsiro azy ;

5, lzay rehetra izay : arotsahy ao
anaty vilia joboioco lehibe miaraka
amin'ny fitiavana be. haingoy hehy
ary arosoy isan andro amimpitiavana.

... dia hc hitanao fa hianoka sy ho
arnDoka hasambarana ianao

ü

-

NY ZON1NY VEHIVAVY

HIYAB

16

BURKA

NIQAB

SHAYLA

masony uaay toy ny fahafatesana
vokatry ny fianjerana. Tena rnijaly
ireo vehivary any Afgha-nistan
satria is;- hahafa-hany miala vo1y,
mandrhy'. rnihira na mailao fanatanjahantera ny burka" AakoCHADOR
atra ny fanandevozana sy
fanagejana ireo r,,ehivary
amin'ny fomba fitafy, dia
ts:i mba rnânana zo handeha irery eny andalambe

lly vehir.al,y afghana.
Mbola mija-nona hc
nofînof_v aloha hatreto ûy

Tsy zoviana amintsika intsonl,

lamba maairona ny vatana iray
manontolo maaomboka aay zlo-

fa miavaka amin'ny fitafin'ny vehiva.ry rehetra manerantany ny fitafin'ny vehivavy mio-

tampon-doha hatrany am-paladia.

zilirnana. Mifandray amin' n,v resaka

Ndeha hojerentsika 64s6kana ny

angamba

koiontsaina sy' {inoana mantsv irenr'
fomba fitalÿ inisaron-doha s), rnanarona tava hatran,v a:r-tampon-doha
hatrany am-paladia ireny.

Marihana ety am-piandohara fa
misy karazany dimy' reo akanlo
fitafin'ny vehivar,y miozilimana.
araka ny sâry etsy ambony : ny
Hgab" ny Burka, "ny Niqab, ny
Sleal'!6 ary flY Chador. NY vehivavy a::abo no tene mampiasa ny
hiyah izay voaly asalotra ny loha
ary manarona ny tenda fa mampiseho tsara kcsa ny tarehy. Burka
indray no anaran'ilay fita§ rzay
manakona tanteraka ny vatan'ilav
vehivavy ka tsy amantarana azy

burka izay manara îy

taatara

mampiavaka azy eo amin'ireo firenena miozilimana ankehitriny. Tany
Afghanistan no nipoiran'ny burka

tamin'ny taon-jato faha )ffi tamin'
rry fotoana nanjakan'i Ilabibulla
Noforoainy ic fita§, io mba tsy
hijeren'ny lehilahy any ivela:ry ireo
vadiny uiisa 20û (fa izany tokoa" ry
havana no isaa'ny vadin'ny lehilahy!). Navoaka ho didy mihitsy ny
fanacva*a burka rehefa tonga tea
amin'ny fitcndrana ireo Talibans.

Arkoatra izay, dia fitafy atina
arehoma herisetra sy fanagejana
ary tsy fahafahana ho an'ireo vehivùYyîy burka

Ny tena marina dia esdrika fampirnihitsy ary rnisy saroûa voal-v jaliana
sy ny fanagadrana amin'ny
tandrify ny masony mba hahafomba arkoÏaka ihary koa ny burka
fahany mrjery. Mitovitovy arnin'
satia mamiz:na ny vehivavy ny
izay ihany *y niqab izay akanjc:
hatrany am-paladia fa saingy tsy
misy sarona voaly fbtsiny tandrify
ny masô. Any amin'ny faritra Golfe
Persique kosa no tena ahitana ireo
vehivavy mampiasa shayla izay
lamba manokana anaronana ny ioha
sy ny tenda ary misaraka tanteraka
amin'ny akanjo. Somary miavaka

ny fitafin'ny

vehivavy

iraniana

satria rehefa hivoaka ny trano ihany

iry

ireo vao manao chadar izay

fanaovaaa az5r noho iry rrr.ilartjv J
kilao (eny, tompoko, 7 kilao). Natao
hanakonæa ay vatana maaoatoia io
fitaÿ io mba ho sahirara ny vehivavy rehefa mamindra ary mba tsy
hahafahany mihazakazaka. Tsy ny
vatæ.a ihany ro voageja rehefa
maniu: burka fa hatramin'ny maso
saEia tsy mba afaka manao solomaso akory ny vehivavy {*alrzro
burka Mazàna dia mitera-dcza ho
azy irec iz*rry fanakonana try

mira ienta sy
zon' olombelona any Afghanistan

n--v
s_v

irec firenena miozilirnana satria ts-v
rnba manana zo trianatra sy hiasa
ireo vehivary; rsy mahazr-r koa mandeha irery . i{y tena mampalahelo
dia tsy mba malazo fitsaboana aradalana n1'vehivar,v fa rehefa marary
fa dia mrandry fahafatesala satria
tsaboina amin'ny hopitaly ts,v misy
jiro s1' rano ar)'ts,v misy fitaovampit-saboana. Tsv azon'ny dokotera
1eh1 tsaboLna na ampiterahana akorl'
ir- r ehiva-,-r' koa ny' 9??â dia miteraka anv an-tokantralic avokoa.
Yehirar) "marar]" rio iantsoana ny
r ehivarr ber c,hoka anr amiry.
Nanomboka tamir'ny 27 Septambra 1996 izay nahazaan'ireo Talibans an'i Kabul renivohitra dia ts-v
noheverina ho toy ny oiornbelona
intsony ny vehivary. Ts.v nahazo
njanalra intsonl- izf ireo arv m3ro
ireo mpiasam-panjakana no voa-

roaka. Sekolv

63 nô

nakatona

ianrin'izan1 ka nandroahana mpampranatra vehiverl miisa 7190.

\alomboka tro dia irdroa isanIaona n)' ','ehir all no manâna zo
hivoaka n)'tranû zanl dia amin'ny
andro hanambadian-v s) amin'ny
andro hahafatesany. Mampihorinko<iitra mihitsy ny mieritreritra tioe
ankehitriny dia mbola vonoina
amin' ny alàlan'ny tora-bato (1apidation) ny vehivavy miozilimana

NY ZOt{'NY VEHIVAVY

miozilimana tratra manotâ, toy ny
mamitaka riy vadin},. Aleririka (mba

tsy itenenana hoe aievina) anaty
lavaka izy, totofana ka ny lohany
sisa miseho. ary eo ny lehilaliy no
rnanaram-po mitoraka vato mandra-

pahatapitry

ny

fofon'ainan'ilay
vehivary. Tsy vato lehibe no ampiasaina arnin'izany sâo matv haingana
ilay "nanota", Ta iokony haharitra
inantsy, hono, ny fangirifiriana 1's.v
û1ananâ zo hisafidy izay ha vadiny
ireo -;ehivar,y ileo ia mboia manjaka ny f:mambaciiana an-rery ffy
misy mihitst àza hiharan'ny herisetra.

Nananika

ny

ny isan'ireo r.ehivavy mioziliraana niharan'ny herisetra ka nitad.v- hamono tena
1t55

tamin'n,v taona 2 0û7. Entam-barotra
na takalo ihany koa ny

vehivaly any
Afghanistan ar"ÿ ana-rivony lreo
r.ehir,'ar,v mpitondratena ankehitriny

no iasa

mpangataka eny amoron-

dalana fia lasa mpivarotena tra
mâmono te,na satria tsy afirka
mandova ny haren'ireo vadin1.. Ts.v

argano na anra akory fa izany no
iainan'ireo vehivavy miozilimana
any Afghanistan, Palestine, Maroc
ary ireo fir"enana afrikana sasantsasan,v amin'izati taona 20 l5 izao.
Mba arza ho arza ary rry ianajana
ny zo maha olona eo anatrehar'
izany toe-javatra izany sa dia hitoetra ho sûrâtra sy nofinof.v f'otsiny
ihany

liy

zon'clornbelona 7 ïzany nt:
antony andraisan'ny gazeLy TADY
anjara amin'ny farnpielezana io sar-r'
ro. ho fiombonana amin'ny rehetra
tsv tafandry rnandry manoloana izao

T}TDRETO MBOLA SA}TTTONAbTA ITAZO

FTüâLIA}TÀ

UAtr(Â,TNI

NY \TEHTVÀ\Tf

ÀEGHÂI\TA

1.Fady ny miasa any ivelan'ny tokantranc.
2. Fady ny manceha mianatra.
3. Raha rnanderta Ey manao burqa sy tsy araham-bady dia vrsakaravasy,
vaakapoka ary o npaina imasom-bahoaka.
4. Fady ny miarahaba na mandray tànana iehiiahy afa-tsy ny varly.
5. Isy misy vahiny takany ttahena ny feon'ny vehivavy afghana.
6. Fady ny manaa kirara izay mety hipoapaaka satria tsy takony ha
henon'ny lehilahy lzany.
7. Tsy yns\aza manrleha taxi raha tsy arahin-dehitahy.
B. Fady ny martac akanja misy toko marevaka. Fady ny manasa lamba
amoron-drano n a hita m-bahoaka.
9. Fady izany misehoseho ony an-davarangana.
10. Tsy azo asenc gazety ny sarina vehivavy.
11. Fady ny mle ry fahiialavitra. Ho an'ny lahy sy vavy kosa :
12. Fady ny mikaino mozika
13. Fady ny milcnCra anarana tsy islamika.
14 Tsy maintsy ntiaÿ isramika sy misaron4oha ny lehilahy rehetra.
15. Tsy naintsy nanalava valombava ny tehitahy.
16. Tsy maintsy o,anatrika ny fanompoam-plvavahana in4imy isan,andro ny
rehetra.
17- lzay miozilimana manaraka fivavahana ltafa cia vonaina ho faty
sy ny srSa tsy h: voatanisa ...

\'§)

zava-misy izao ka mitakl, nr. iana-

jana n)' zon'nv

vehir arr nioziiirraaa. Araka izanl'. rlia nba azo
sokaliana ho anisan'nr misiiraka n)
zon\ ni. r'ehrvan' \{a1aeas1' amin'
izao toerr'andro izao na eo aza ny
fahonana man grdf iiomanosany'

§..
§
§
www.

Nantenai:ra R.anaivosoa.

§

fa ce

bso

k.

co mlga zetyta

dy

HEHY

18

TERAKÂ HALINANY
ZANDRIN'IÂLAHY,
NENTIN'NY ANJELY KA

TSY DIA'LAY Z.ANDRY LOATR{

TE HIJERI- NY ZAI{DRINY
)i1- z-{N.\ii I D.{DA ?

.

"

R1'DÂDÂ, }'Â NY HAHITÂ ]I-,\}'
ANJELY NO TENA N{ÂHA §4AiKÀ
J\}1Y I IRENY NO TSY FÀiJI fA FIRY

,':r
,r*- ''1 ;.-""
i ÉHt r^*

ffiJ Yn

%."&
*f;p,
*ut*
§
'

Æ

ffisy æhæu ffràtray
Nilaza ilay firparnpianalt'a eay amin
'ny Oniversitentsika, fa raha afaka
30 taona, hoy izv, dia ho foana
hatreo ny teny malagasy. Noheveriko ho vazivazy, nefa rehefa
nandinika ny irita slr re sy ny yakila
ary ny hainoana aho dia rs;v nahariu"a ka manoratra indra,v*. Manah-v
aho mantsy. h{atahotra mihitsv aza.

Atao ahoana tokoa moa no tsy
hanahy ? Ets-v- ange iaiahy é ! Toy
izao no santionan'ny henoko amin'

ireto fahitalaviira eto amintsika :
o'l'lenà k'laha
.fbtaoko dia hitsoqkàko .fa koditrç be 'zaho satr.ia

ny,

fahitako an'a4a ..." . Santionany'io
fa dia ny toy izany harrany no ten1,

malagasy hampitàna hafatra. dia
hevero fa raha fahitalavitra 10 na
radios 50 no manao tov izarrr, isan'
andro vaky.

Atao irhoirna tokoa moa ro tsy
hanahy ? Etsy ange ialahy é ! Tahatahaka izao no sr.ntionan' ny tazakc
arnf4ljn'ny
fahitalavitra : "Ie bus de mrty n
unenjk lour zaew de rnande maf
Taknin". Dia iz-any. izany foana no
voava§.
voasoretra mandeha Êo

Atao ahoana tokoa tl:.oa no ts)'
hanahy ? Etsy ange ialahy é
Tahatahaka izao no santionan' nv
!

resa<iresaka henoko

tamina radio

lray "Asa raha imaginer-nareo fa 7
kilos-na chocolat ctnge no laruin'ny*
Frantsay ira7, chaque année ë
,

mbola

tr1,'

{B'

"

t ' >:
, *-t -

;**- - k
\*'..pll
i

Èenznds&æækæ

ao amin'ny quotidien-

g

no miîsstoka an-hczondarnosina

tsiko io dewée iray ia, sahinqt
a*efa ny lwt?nto challenge fa af"kc
mi4é§er ny an-drizareo izakay en
terrxes de qualité; erc plus n'izany
...." (novàko ilay radio !)

fufanina mila hitrosina
Ianao, ry tûny lalciks !
Jininikan'*y rà, mitamany
Fa ny teny napetrak'Ineny

Atao

ahaæta tokoa moa no tsy
hanahy ? Eay ange ialahy é I Raha

mba te hiala voly hihaina hira iny
aho, dia tahatahaka izao no santionan'ay hira henoko : Ny lohafenin'
iray manao hoe *Isy mi-baîance"
æry ny lohatenia'ilay hira fahama
kosa dia boe uAza atac doublage".
Santioaany ty vaaTara fa reûefa
tena tommiaa dia mety hanana 1y
marina ihany ilay Ramose etsy
ambony io an !

*o ratrainy
ho voa amin'ny ainy
!çs soloitty,

laroiny,

babai*y
han*mpo *y teny vahiny
''lay ahiko irery
fahiny.
Ary aba, ory aho,
r'ilajt tenindrazaho !

Dia

ontsaontsa

ialahy ve

?

be isika. Tadidin'

Miombona aminareo

Fa ny 5aiko, ho'aho leitsy,

dia
niampita Eny amin'ilay fampisehoam "Bitsika sy Anjomara", aa'r4[-

izahay, ianareo ao arrrin'ny TADY,
hitadyny very.

driamaraatma mirahaiahy sy Ny
Railovy {efa ela ange izany ét, L963
iny ? ) raha nidifa ny sehatra ilay
vazaha mânao "casque plat", nampiseho ny hasomparan'ny teny vabiny
ary aotifiriny ny sarintanin'i Madagasikara ka ra no nifarsitsitra avy
ao. Dia Êidih Ny Railovy, kivy tsy
afa-mmoaira ary nihira ilayhoe :
Tan-tratra
no fuéra voaratra
Yoadana ny loha

Vahatraina Andriamasinoro

ÿÿ

nyft

Nipiaka
fa zanalsipika

FT,EBÂNÂNÂANTE

TSIDI

. BOHITRA

L9

T'aorian'Andohalo dia mbola hijanona eny an- tanàna ambony isika
Toy ny vohitr'Atrdriana rehetra eto
an-kibon'Imerina dia voarJidin'ny
hadivory koa Antananarivo fahrzay.
Ny làlana manapaka ireny hady
ireny ka ahafahana rniditra ny
tanàna no antsoina hae "vavchady".

Vato fisaka boribory lehibe no
mandrinCrina ny vavahady rehefà
alina ny andro. Ny hany sisa tavela

sy voatahiry tsara tamin'ireo vava
hady fito an'Antananarivo dia Ambavahadimitafo . Fidirana a\y aty
avaratrâ atsinanana

iry

ary natao ho

.fahizany.

vahiny manan-kaj a
N-v ayaratr'atsinanana rahateo no
zorû nomen-kasina indrindra teo
arain 'n.v Ntaolo. Ny anïony ve ?
an' n-v

Àsa. noho ny fisian'ireo razambe

â\y any avaratra atsinanana angamba, satria raira jerena tokoa ireo
nosy any atsirnon'i Azia, dia i
Iv{alezia sy Lrdonezia sy ny ûamany
izay misy itovizany betsaka amin'ny
teily malagasy ny teniny, dia

â\'aratra atsinanana no misy azy
raha ary eto Madagasikara. Mery ho
antony faharoa dia ny tonombintana teo amin'ny Malagasy
fahiny izay miankina amin'nY
filahatry ny kintana sy ny tangoronkintana eny amin'ny lanitra ary sad1"
mitondra n)' anaran"izt irenl'.
Nampidinina et\,' an-tanv müiits;'
moa n\ anaran-kirttara ina Dngoron-kmtana) 12 mitondra nv vintana
I:. ka natao anatl' eia-rcro ar n)
a\ arilra atsinanana no iïo,.'ran'nr

saka rehefa iniantomboka ny lohataona ary miverina tsimoramora eny
atsinanana izy r,urdra-pahatongan'
ny fahavaratra raha toa ka nikisaka

dia Ankazotokana, Anjohy NY
Ambavahadünitafo. Ny làlana
Pastcra Razafrmatrrefa Rainy no

tsikelikely nianavaratra nandritra ny
ririnina. Nomen'Andrianampoinimerina an' ny,' Terak'Andriantompokoindrindra in1' Avaratr'Atsinanan'ny Rovan' ^{ntananarivo iny ka
izay no maha-fiangonan'ny zanalr.'
ampielezan' -Ambohimalaza ny
Fjlcn,{mbavahadunitafcr" Araka ny
filazan'ny mpahar tantara sasany
lroa dia Andria:ompokoindrindra
no lahi-matoan'AnJriana no sadY
voalohany amin'nr AndriateioraY
ka izay no nanom.zan'ny lr4paniaka
Andrianampoinimerina azy ny a\a'

miafara

ratra atsinanana.

N4bola amin'inr faritr' Ambavahadimitafo in,v kca. somâry ambanimbany, amin'n1. 1àlankely midina
ho any Ambamiie. rIû nrisl' ny
sekoly ainbara.tor.ga voalohany EpP
Fiacourt. Ny anaran'i Etierme de
Flacourt dia mrtana toerana lehibe
eo amin'ny lanlaran'n,v Frantsalteto Madagasikara noho i4 efa
tonga tetc'r tamin'n1' taonjato faha-17
(taona 1648) ka rtoetra tito taona
lamin'iny tendroi,y atsimou'i Madagasikara iny. \anoratra tro§ izY
nampitondrainl nv anarana hoe
«. Histoire de lq G,'ande lsle Mada'
g;ascür >) ary azcl lazaina fa io no
voalohanv tena iitrrndra fahalalàna
ho an'ny frenena frantsal.' n-v
momba itv nos.nt;ika ity. Ny EPP
mbcia naiaza tarrin' ny fotoanan'n1'
repc,blika voalchany. Ankehitriny.
na mbcrla mrlr.ro tsara aza n)"
tbtodrafitr'asa ary tao koa n)'
ialamboarana samihaf'a clia tsapa
ihan.v fà mila fanarettana amin'ni'
lafi-ny maro n1' sekoly.

{lahamadf iza.v nohererha ho
tintana mahen' inon::dra no sady'
r intan'-{ndriaman-}aka. Ny fahatelo

niorina faha-r'azaha ihany isika dia

azo eritreretina ho anton)- ktra dia ny
fiposahan'n1' masoandro rehefa

andeha resahina koa ny <,. Maison
des Maires" eo an-tarnpon'Anjohy.

mifarana n1 nrtnina ka manomboka

Ny fokontany telo mifanila

ny lohataona. A.1. eny

miakatra avy an)' Ambanidia mankany amin'ny tanàrna ambony moa

atsinanana

avaratra

ny masoandro no mipo-

Rehefa miresaka

fotoclrafitr'asa

rehefa

arabe mamaky ireo fokotany ireo ka

eo amin'ny sampanana

rnanleny Andohalo. Eo amin'io
sampanana io urdrindra, misy
zaridaina kel-v ankavian-dàlana, ary
misy ny làlankely mankany Ambatomasina sy uritondra any amin'nY
Ekm Ambavahadimitafo. Ankavattan'ny lalankely dia fariira miaramila, fa raha mirodika miankavia
kosa ianao dia mahita vavahady sy

traûo lehibe vâo

nohavaozina,

mânana tokotany malalaka sY zaiidaina voarroatra. Io no lu{aison des
J,{aires. nipetrahan'ireo Ben'n1'
Taniura teto Antananarivo tamin'n5'
fanjanahan-tanl' ka hatrarnin'nY
taona i 977 talay.

Ny Pasitera Andriamantato fuchard
no Ben'ny Tanàua nipetraka tao
farauy (i959 - 1971). lJy flrarahamiasa amin'n1, Région Île de France

no nahafahana nanarila ity toerana
iza.v efa zary lasa haolo ity. Ny 03
nor,amtrra lasa teo no natao ny
f,rtokanana ny trano vita fanarenana
arli' nampitondrarna ny anaran'i
Pasitera Andriamanjato Ri.chard ny
toerana iza;r, hel.enna hatao foibe
koltorall' azon'ny rnpizaha tan5, tsidihana.

keiy

isika ka handaio ny
liangonana anglikana Ambohimanoro. Tany amin'ny taona 1883 no
nanorenana ny traûo fiangonana ary.
any Canterbury any Angletera no
mis,v ny renim-piangoilana foibe ka
n1- Arsevekan'i Canterbury (Archbrshop of Canterbur.v) no leiribeny
ary toa ny Papa katolika romana no
laharan,v. l{otsotsorin"n,v Malagasl'
fatnzany ny fiantsoana ny Eveka
(Bishop) ka nataony hoe Besopy ary
dia izal' koa no t-rantsoan'ny olona
E{ikrsaka

in.-" tàritra iny tamin'ny faramparan'n)- taonjato faha-19. Teny
Ambohtmanoro koa nô nisy t1y

vavahady avaratra

ho

an'ny

tanànan'Antananarivo fahiny ka asa

TSIDI-BOHITRA

20

raha noho ny toerana mahatazana ny'

là1ana mianavaratra rehetra no

ny anarana hoe
<t maflora ». Ny teny malagasl'

nahatonga

anefa dia midika koa
hoe «f'ahasoavana» na «fahatsahoe

<<

ràna

noro

>>

». Raha sendra ka Ambohi-

mahanoro

no

voadiso

ka

iasa

Ambohimanoro, dia « mahasoa » na

"mahatsata" no tena heviny.
Tsetratsetra ts.v aritra : ny hoe
(( noro >i amin'n,v ten;,' arabo dia
« hirzavàna ,i ary natao anarambehivavy koa iry any amin-drizareo

M

Fahitr'ombin'ny vazimba iio tenl'
amin'iny toerana iry taloha ka
notohizan'ny Mpanjaka Andrianjaka izany rehefa iasany ny voh:tra
(1510) ka tarnin'ireo vazirnba izal'
tsy nifindra monina no nakàny ny

rnpiambina. .,\nkehitrily

ruoa.

/

ankoatra ny fiangonana, dia hita eny'

koa ny sekoly anglikana

».

Laurent

- Hotohiziina

« Saint

-

Jeona Razqüqghgia

-"*+'l:J -*r.*JT]*
i-€,qrtr ,f''
,urt
,o
":
fii

rr#i ,*r.i+.,'

,l*ï's

f

i.it

*ful
f'
?.
fl

i'"' i'*J" t'*
! ''
,a
'r

^-i2
a{*
ii* 'j'" L-*'r..
&;;lÈ
.. *+'. a+^

i.-,*ÿ
I
-J;.+,

r:Èr
.--

ï.{
.rliliJ.":r'*.-..+

#1,.

ab

u*;,*

CÉa+r*wa-'

I

raotombc/rtna

mikaroka i:ay .fi\aot'utzct
nct -fiadiana hoenti-miod.v s); rnitttrika izany .fi*inana izanv. ){îs','
anefa i:ury'. n' hdvurto. tettu rttis-..
fü Gttjarilil'n1, !5i7'siv(/1: nt, n'ijer^ --'
mak'û {tz}) ûty ntantpicsa izcutv

rn$ery

dia tsy mainuy^ nÿoro i Brahama, ilay andria-

Teo æutrehan'izany

fara -tamp ony a r y- n*n flp a kevita fa hoesariny amin'n1t olaw^
3 mæûta

belona izany maha*fidriamanitra
azy izany ary hafe.nina any- amin'ny
îaerana tzay tsy hahitana izany

Sarotra ny ÿainana, lsy miry: ts1: çrdreflesçna izan1, ç7nin'izao .fb[ctana

izao. I"ery s«ina

hora, dia nisy faîoana nahe andiamantitra nÿ olonü rehelra nonias
teto an-Umy- Ny olarw anefa dia
samy rurraüt raaîra try zo sy ny hery
ary talenta nailanüny avy' amin'ny
maho-atùriaman.trra azy imny ny
reheça ka æraka ary n*hazo lakn
n-r" fifandbana s.v a d i - I a h y.

sy-

o,n i71'11y fbmha firutotre.

Ar*kq ny tanlara Indianu

nlütlo(mythoire.o
asidriowaniîra
dîdina
loEie) dia tanu- am-t'tiundohanu.

mihitsy. Aiza anefa

?

*rnb*ny any kn hahita azy !
Ilapetraka any an-tendron-tercdrombohitra avo be any indruy n0 stsokeÿitry ny mpanolotsaina fahatelo.
Mitovy ihany anefa ny valinteniru'i
Bruharn§ : « Tss,* mcints.,- hisv
hano*ika ny te*dromba hitra in *dray
çndra a*y ka ho hitq

n.r-

*afenix*!"

Tany awin'î Erahama ih*rry; ny
vaha olana saTriû hitaTlÿ ny tterarxe
üzo ha.metralîana ilay mahs-ari-

driamanitra fiÿ alarnbelana.
"Ndeha. hay i:y mi*nls* irea
mpanrslotsaina azy, ndeks fnpetraka aa am-pon'ny olombelona izaxy,

fa

tsy hisy na oviana na ot,iana ary

fle iza fia iza kaka izany ûo ünx-pû".

N*nsa soso-kevitra ny nyanol*
tsain'i Brahama anankirq : "Àho- *Iamakivaî4t 4t lokasaha al*îry ny
ana raha halerina lalina arakfr iz6y fakafatesaxa n.v Malagasy anzin'
azo hatao dia æy hisy hahita ? » Try îzao Desænbrc izao. Mitrakà ,
neÿ tænin'i Brahams üefa ildÿ hsçako ô, cn*ncrzao, efa napetraka
soso-kevitra satria, hoy izy, ru ho aa $rn-p{}nrüa aho ilay hery, ilay zo,
ela na ho haingana dia try maintsy ilsy harenû, iW talenta, eny ilay
his_v hangady ny tany Ia hahin azy
mçha-andrismsxitra kely unao. Ny
ihany-"Ary raha hafenina aÿry an- w*ka azy sy ny fixsnxpiasa azy ers
dranomasina, hoy indray ruy iray, *wbany elatr'ilay tena Àndris*ndia mbola hisy hahita ve ?" "Tsia, nitra izay manûn- karena fahasoahoy ihany i Br*hanna, na ho ela na vana sisa no anjaran*a dia haæi-

NOELY

2!

Nanana siny roa fitondrany maka
rano ity mpantsaka iray tan]ambanivohitra. keo siny izay entiny
eo arnin'ny sorony no itaterany rano

a\y eny an-doha-

FTEHYÂNJoR0NY
no anirian'nr ronilkazo ? Satria
efa fantatro n), "t,ahaiemenao', dia
namboleko r,oninkazo tamin,iny
ilany misy anac rny ka isan'andro

ts) tapaka

râno matrkeny antanàna. lzao anefa

:

misy loaka kely ny
irali tamin' ireo siny
hany ka manary ny
antsasaky ny ranù
ao anatiny ; ny iray

loni:rkazo ireny

nandritra oay rc)a
taola izay. Raha ts,y
risr. anao, raha tsy tov
ttzd\' lAna0, dla tsy
nisi haingony tsâra

ahafahana mil.atitra

misy anom-

binana ny

tarehl toy izao ry

rano

tranontsika.

entily fa feno
hatrany. Dia to.v
izany hairany natrdritra ny roa taona

nantsakàna rano : lray siny sy
tapany isan'andro nrl ionga rany an_
tanana.

Mazava ho azy, ilay siny tsy misy
loaka dia nirehareha sy nihevi-tena
ho tonga lafàtra ary faly sy afa-po

tamin'ny nahavitany anTsakany sy
ny asany. Ilay iray kosa
dia nahatsiaro menarra noho ny tsy
fahamendrehany, malahelo sy kir,1,
anclavarry

tanteraka satria tsv mba nahavita ny
anjara asany. Tsy nahavita afa-tsy
ny antsasak'izav tokon-v ho nataonv.

Relrefa afaka roa taona dia nahatsiaro tena ho mitondra fatiantoka
ho an'ilay tompony iry- siny ,,mis1,
kilema" ka niteny taminl, hoe ',
N'lenatra anao aho, arlÿ menatra nv
tenako ihany koa. Noho n1, faha-

lemeko

sy ny

faharatsiakc dia

rranarv rano be aho en1' an-cialana
rehefa modSz isika, vao mainka aho
lasa enta-mavesatra ho anao fotsiny

ià tsr

mahavita na inona na

ka

nahafahantsika nandrar aka ny latabatra

kosa anefa dia
mbola tsara ka
ar"v tsy

rehefa

mody isika dia ianao
no manondraka ireny

i-nona

akorJ'""

IIoy ilay mpantsaka namsly azy hoe

" Tsy tsikaritrao angaha fa ny sisindàlana mifanitsy aminao iny ihany

"

R1'mpama§ havâna,
sam)' manana ny
kilemany sy nv rsy' fahatanterahany
a\'y ny tsirairay Ireny lesoka sy
<< Ioaka »
irenr anefa no toa
rlanome sira n)' fiainana âry

Sa

rotiny amin,ny fanajàna

ny Sol-fa n-kira iÿ mpampranatra hira tao amina

fiangonana iray. Efa akaiky
ny Krismasy, ka ny « Sambasamba Zanahary » no

nampianariny.

Ma nitsy izy
ny am in'ilay fahazaran,ny
mpiangona hoe «... NIAM-

PiDINANAO E I ». Ahitsiny
fa NAMPTDTNANAO noizy,
saingy madinty sy entimpahazarana loatra ny olona
ka tsy mety miala amin,ny
« NAMPIDINANAO E t.... ».

A.hitsy ka he he, ny eo
ihany no eo. Farany, leo ny

lehiiahy. Nakombony ny
boky, hcy izytezitra hoe
"RAHA iZANY, AMPIDINO
AMIN'NY FAMPIDINANAREÛ AZY FA LASA AHO"
:

... sadrr Iasa tckoa izy.

mivadika ho fahombiarzana indrain_
dray. ,Aljarantsi.ka n,ÿ firanaiky ny
olona amin'nl araha rzy azy, nela
anjarantsika koe :ri. nrf er-r. n). tsara
ao aminy, n]' soa fonosil'ny
kilemany. Rerha ::na mandhi.-tena
isika eto an-katok1. n1- Taombaoi.ao
izaa, dia hahatsapa fa saml (( sm).

Nampianarina conjugaison
ireto oion-dehibe, olona
izay tsy misy mazoto na
iray aza, Ny verbe ,.boire,,
no nasaina nataon,ity

tresaka

m pandr-afitra. "Tsy hai ko

izay

»

avokoa. tsy msl, nahavita
anjara reheiia nandrasan'ny

Tompo tamintsika. ){y 365 andro
vaovâ.c hiposaka dia hatoiony
antsika hanarenana sy hihavaozana
ka nv ts-,' làhatomombariantsika sy
n1,- kiiemantsika no hanosika antsika ho ainin'izanr "fiainam-baûvao"

lzany, hoy izy, fa ny ahy
ange ny mandrafitra no
haiko é!". "Ataovy.fa tadidinao izany e "
"Hay, hoy izy naka aina
JE BOIS

rzanl'.

TU BOI5 DE ROSE

Havako o. andeha isika eto Soamanandrariny \{iaradia arnin'izao
ankatoky ny }rloel',. sy. Taambaovao
izao, rnba hiezaka handini-tena ,
haka vahana ao anatin"ny hafanan
' ilay tranon' ombin' i Betlehema.
Ravaka Andriaru ahcqlqa

IL BOIT

NOUS BO|S ROND
VOUS fulADRIER
ILS PL.ANCHES

;

') ')

FIVAVAHAI!A
Fikambanana. mitonona ho

kristianina ny Témoins de
Jéhovah na ny Vavolombeion'i Jeholah, niainga avy tany Amerika
tarnin'ny taona 1870 ary
efa tafapaka aty ;unintsika

Kristy; ny yûa:r'oojy sisa
_,"er+,*w.ru-kosa. antsoiny ltae Jonaf
='',"* rir! §
t
âÆË E *TlE{}'ʧë# dabs dia hiaina sambatra
f
ety an-tany ihany, fa
i
-.§ * T it* ****t*
<<

>>

#e §=f=*ëæfo

l*"i$',,Jli;-.i

Ny tâona 2014 dia
nambarany ho misy 8,2
tapitrisa ny mpikambana

olona 144.û0û, no tenarc'i
Kristy lvIazava, hoy izy
ireo fiy voaiazan'ny
Baiboly fa 144.*00 ihany
(tsy iatsaka, tsy mihoata)

marritrikan)'

rnâneran-tany:

fihaoriambenl

isan-

taona tao a:nin'ny <<.l,[émarial de la

mrtrt dtt Christ » anefa dia nahitana
mpandray anjaru 19,95 tapitrisa.

Ny Témoirrs de Jélrovah dia fantarra
amin'ny fitoriana amin'ny alàlan'
ny fitetezana tokantrano ary nv
fanomezan-v larrja ny BaibclJ' izal'

raisiny ho

Tenin'Andriarnanitra.

lv-anomboka tamin'ny taona 1870

dia

nanambara

ky

fandraisan'

Andr"iamanitra an-tanana ny fîainan'

ny zanak'olombelona iry amin'ny
adin'uy « l{armaguédon » ka ny
tanjona amin'izany clia

ny fame-

trahana ny' Fani akan'Al<iri amanitra

eto an-tany izay vahaolona tokana
t< Rcstaurationnistes »> kca izl Lreo
izany hoe inoany tà Anclriamanitra
dia hamerinâ ny te,na kristianisma
amin'ny alàlany. Izany n0 anakianany ny fivavahana hafa izay
heveriny ho t-ikambanan'i Satura ao
anaTin'ny « faniakan' ny finoana
diso eran-tany ».

hevitra ara-politika rzy'
ireo ary rnandà ny hauatanteraka
adidy miaramila. Ny Témoins de
Jehovah dia voasokajy ho sekta ho
an'ireo rnpaudinika ny fiarahaTs-y rnanana

monina. Isian'ny adi-hevitra n),
Iitsipahan'ny Témoins de Jehorah
ny fàmindrana rà (transfusion
sanguine) eny

na dia

miankina
aman' a'nta aza izany; itsikerana azy
ireo koa ny ny fisintahany amin'ny
fiaraha-monina. Tsy mankalaza ny
Noely izy ir-eo ary hevitra efatra no
âÊtony araka ny Ttlazany

1, Jesoa dra nangataka nv hankalazafr.a n)' i'ahafatesan_v iz ts-v ny
fahareranan.v (Lioka 22: 19. 20). 2.
Ny Apostolr s1 ireo ntpianl-rr n\
Tompo voalohany dia is]' nankaleza n-v Noely. 3.Tsv r.oamarila
fa nr 2,i désambra no nahaterahan'i
Jesoa an' 4. Heverin'n1' fémoins
d.e Jehoi'ah fa na Andriamanitra aza
dia ts,v mankasitra n1, fankalazana
ny l.[oe11' noho io fetl' ro niainga
a\y tâmin'iieo mpanompo sampy

Ireo izev mit'anerasera

amin'nv

Témoins de Jehovah dia mahalaia tà
mandà n1' handray anjara ainin'ren1'

i:+

:r,erhazatra irenf in reo.
Tsipahi:ri' koa ny fanamani:ra nr
andro nahaterahana ("anir.ersera")
Ts)' rnandray ra mifanolotra
fanomezana Noely na Taom.baovao
iav ireo ary tsy mancirav an-jara
mihit,q-v amin'ireny lalao lanao
amin'ny andron'ny Paska ireny.
Lalovana fotsiny koa nv fetin'ny
ren)'. nl' rav na raibe na nv renibe.
Ts,'' mandral, anjara amin'ny fetimpirenena ne fankalazana fitiavantani:rdrazan a izy ireo ary tsy
rnampirisika ny hanatrehanv rzay
fetim-bahoaka rehetra. Araka nv

Témoins

ie

Jéhovah.

a{)

tra »

Efa rnar:omaro ihan.v koa nv f"aminaniana nataon'n]' Térnoins de
Jéhovah. InCreto sanrionany : Amin'
n)'taona 1914 no hifarana tanteraka
ny ady erân-tany ary hahazo toeranâ
kosa n.v fanjakan'ny lanitra ; Amin'
ny taona 1925 i Atrrahama (izay efa
maf 2.000 taona talohan'i Kris§)
no hitsangana amin'ny rnafy ary
hanjaka eio an-tany; nambarany
koa tamin'nl taonâ 1920 1à olona
an-tapitrisanl- r,elona lamin'izan.v
iotoana izanv no tsy ho tàty mihits1'. \a tsy msl,'tanteraka aza anefa
rzal' tàminar'iana natao. dia hentitra
nv Témolns de Jéhovah nilaza fa ho
tamin'n)' taona '80 no ho avy ny
fara-andro. Efa tâona 2015 anefa

isika ary mboia samy

velona

tahin'ny Avo. Dia mbola mitohy

ihany koa ny filazana samihafa {izay mbola santionany ihany) ;
Ny tena anaran'i Jesoa Kristy dia
Ir4ichel f,a tsy izany Jesoa izauy ; Ny
tisian'ny bisikileta, ny d,vnamita dia
porofo, hoy izy ireo, fa efa eio antany i }fuis§ hatramin'nr.. taona
1874 (azonareo ve ny ifàndraisan'ny
bisikileta s1,ny Tompo ?): tamin'ny

dta a.,). taona 1878 n0 efa nitsangana

amin'n1' Baibol,"-- ireny fandrarana
rehetra reny satria n.v Knstian:na
voalohanl' dia tsy mba nanatrika
fèry mihrrsv. ka tokcny harairin'ny

Kristianina rzany

mpikambana

amin'ny « Eulizin'nf iarri-

Fiarnana

mandrakizar''l Hentitra ny Témoins
de Jélrovair fa olona voafid1' miisa
1,+,+.û00 ihany no ho tafiditra ao amparaCisa. hanjaka miaraka amin'i

tamin'n1 matr ireo nrpianatrl ny
an efa eto miaraka amin'ny
I Voafitalq, n1' devoiy ka
manaraka tàmpianaran-diso ny
kristianina, tà ny' Témoins de Jéhovah irery ihany no manana ny
Tompo
Tompo

m.arina ary ho voavonjy.

Zp_&mdrianantoandro

23

TSIKY 5Y HEHY

NO TAFII{AN',NY Jr O LAI{Y
HALII'.JA ANGE NY TSE\.lAN-

DRAMAI'{ANA E

]

T'amin'ny Septambra 1929, dia
nasehon'Àndriamanitra tamin'n1'
fomba mahaeaga teny Ambohimauarina ny hahaiehiben'ny voninahiny" En,v amin'ity tûerana ity
tokoa rnantsy nc misy ilay doanin
'Andriambodilo

r

:-

reharehan' ireo

mpanompo sarrr,l\'.

SAINGY RAMANANA MANAO
KARA'TE KA LA§Â NIRIFATRÂ
DAHOLO IREO JIOLAITY !

Nato§ fatraua sy

nirehareha
tamin'ny herin'ny ody gasinl, ireto

r)lpanomppo saTr!\' mpanasina nr
fasan' Andriambtr drler va ireto. Araka
ny fanandroana nalaqasy dia ny 08
septambra no fo:oana f-anasinana ny

JI OLAI{Y T S Y MAI\TA kA-P E hTtrTk4

rzÀNy, LAM:

-roa

I
I
:
1

cicanin'Amtrohin-ranarina tamin'ny
taona 1929. Naelil'Ingah-v Ramiaramananâ lehiben'n_v mpisorona
sady nlpiandry- nv d6any tamin'ny
gazety fa hamprfanandrina an'Andriambodilova arnin'Andri amanitra
izy,' tamin'ic iotoana io. Nitàmpiresaka àry Aldriam.atoa Ratsimba
Mpitandrina tac amin'ny Fjkm
Betafo Amboh.r:::anarrna sy Rajaofera Daniel. nandinrlia izay tokony
ha.tao manoloana nr' fihantsian' ireo
mpanompo samp\'. Rajaofera l)aniei
moa dia mpanonpon'Andriamanilra izay nafana io ar1 efa naharesy
lahatra olona niaro tamin'ny faritra
maro teto Madagasikara.

Taorian'ny

Nifan eno ireto rcmstoü, rrxit)ratro
zaza ny iray :
- " Andraj,'ti,

:*nakY Ranona,
rlongadanga ! I{e 'q', tukolaka .t"
-"Tsy dangadong* io -fa noha nt
nlfiny i71qvqt1, no mahatonga an' lo.l
-"Tsy io takalaks io ange no resahi-

kofa ni'ira1' e! lr{aha.fattfa4: et},
- " Tskolaka

io"

!"

nokaikerin'ny lunrely

iifampiresahan'ireto
mpanornpon'And.:'iamanitra ireto,
dia nasiana ahm-Lravaka tao amin'
ny Fiangonana Bkm Betafo
Ambohrmanarina f,.y Sabotsy 07
SeDtam$13, ary n)' AlahadY 08 seplarribra dia tenr' -ilc'rsivar,a,ka Arribohimanarina no nanaunterahana
n-y fanornpoan-pivavahana. Noho
ny fielezan'nr- feo. dia nahasarika
olona maro it1 tra:rea ity.

Taniin'ny' aiimbavaka Sabotsy dia
nahitana tsipika marnpisaraka ny
lanitra, ka ny ilany atsinanana sia
flazava toy n), diavoiana âry ny

ilany and,refana dia maizina tanteraka" Rehafa tônga ny Alahady 08
septanrbra 1929, dia tomefy oiona
Ambohrmanarina. Feno hipoka
tokoa na ny taa anaty trano Fiango*
nana na ny teny ivelany.Nandritra

ny fanompoam-pivavahana dia nisy
hazavana toy ny avana {arc-en-ciel)
niditra tao am-piangonana ary' nisy
seiroka fotsy nivcaka ary teny amin
ny alitara ka nanenika ny trano. Ny
olona tenv ir,,elany indral, dia nahi-

ta

irazar;ana nzurodidina ny trano
fiangonana. Tetsy ankilany kosa, dia
nirifatra nandositra n-v omby saika

hataon'ireo mpanornpc sâmpy
sorona. nisy andiana moka
nandrakotra n-v fasan'Andriambodilova ka tsy nifankahitana, ary dia
lasa nanciositra ihany koa riy mpanotrc'na nv fanasinana. Ramiaramanâna lehiben'ny fisoronana rnoa
dia torana.

Taorian'izan1, dia rnaro ireo olona
nibebaka ka nanatona n_v Tompo ary
rranolotra n1 odin-v ha dçruna. "lloa
rs-}, -lnclriamcniny ya n0 takonv

iiilqn'nt' alonct saina ? Fo hî{a saina
antin't't\: nteli hct en'nr- yeloqû \,a
iry ?" (Isa. 8:19b). Araka izany dia
tsy tckony hiantsampy amin'irenv
olona efa nodimandry ireny isika
raha senrlra ola:ra satria efa manana
an'Andriamanitra hamonjy antsika.

INDRAY MISEHO NOELY

24

Soulac-sur-Mer tanàna
kely iray any Charente

mafy ny hihaona amindRar.okaira rzay iantany

Maritime any France any,
tanàna kely ka mifankahalala avokoa ny mponina rehetra
ao ami-ny, ary Malagasy ny iral
amin'iry ireo. Efa migadona ny
voiana Desambra, ka toy ny isantaona sy zurkatoky ny Noely, dia
sornokotra Ravokatra manomana ny
efitana halefanv ho am-badiny at,v
Madagasikara . Inona no tsy hita ato
anatin'ity baoritra be ? Akanjo. elc.
vatomarny, boky, kiraro... nangonury efa ho herintaona, na n\,

ankehitrinl, ny momba azy.

manmarina kokoa nangatahin)'
tamin ' ireo tompor-tany malaiatàtana na ny mariurarina kokoa ireo
mangoraka azy, ary halefa ho an-

dRanoro vady malalany. Ity no
o'entarlê" fahafito hateriny ao
arnir:'ny paositra hatramin'izay fito
taona nandaozan]- an'i Madagasikara izay, ary toy ny isan-taona dia
tsy miova ny adiresin'ny andefasana
'. R.anaronfllalq Lalqonisino, Lor i!
D 82, Tsia:alaJo -4ntanonari'o lAl
Itlaiagastut' an, to\ ny' isan-raona
dia asitrrnt' ao ilay tilatasv izar. rcr
ny isan-taona, dia fantany là ts1
his,v valiny ary taratasy izay. to-v î\
isân-taona, dia hitov_v hatrany n-v
votoatiny:
.

Ranoromatal{tko. indra indray n.v
entana hiJ'alianua amin'i4: Naely it1,
üry sntenziko J'a hahafapo ctnao.

Mitohy tly fanangonako

yola

halefakt hh,idisnanao Jànaka vao v'{10 ho sn'ny tranontsika ar),
hil,idianako billef hodiana amin'
izay ... Manoroka aruao cho.

Tsy misy ts.v mahalala an-dRar.o*
katra ao an-tanàna. misitery
amin'ny rehetra ny antont' nahatongavan' ity Nf alagasy afl' an-tanin'
olona aty. Tsy manana asa raikj.tra
Ravokatra fa mivelona amin'ny asa
an-tselika etsy sy eroa. Efa misokatra tsikeiikely amin'ny olona izy
ary ny sarin-dRanoromalala foana
no asehony sy resahiny. Ranoro sy
ny hatsaran-tarehiny, Ranoro sy ny

I1a1.

&y ny

Baiboly irovidiny

no

fiverenaay. NabalaheIovan'ay olana izy iodray andro ka
narlâûvana tsipaipaika hodiaay,
kaaefa dia nolaviny izmy nohc ny

mafl' raha naka hevitra
tamin'n;.. Pasiteran,v izy. Sahiran-

antoay izay aza manokana.

iuaraka hamaha nv olana. Dia riisy

ûy

n,v fivoriana âry tapaka fa,
manoloana tzao "fahavoazana"

Tsara fehy

entatrâ, mazavâ tsatâ

ny adiresy ary dia, toy ny isan-taona
rehefa Desambra toy izao, indro
Ravokatra milanja îzats e.rtana

Iry paosita. Hafahafa
tokoa oy kisendrasendra fa
hamoajy

rTahaoaany

tamin'i Mathieu izy,

mihoaEa noho izany : misy iraka
hafaon'i Mathieu aty Madagasilara
ka taorian'ny resaka dia tapaka fa

hoentin'i Mathieu ny

entaÊa.

ma§ ny hoe
*Dis à Rsnoro de m'ccheter une
Bibîe en malgache ù Ia librairie
Nanterin-dRavokatra

Arcæa à Analakeîy, car c'est ce qai

îte fitanq$e

le plus

J"

Ny amFitsc
try vafr handeha ka ampy izany
nânaorran- dRavokatra ny "plar" n'i
Tsiazatafo- Plat aany ka plaa; na
iT

a fra iæ tsy ho very raha manaraka

iæty; miainga avy eny Anta:rimÊra ny plan, ahitàna an'i Soarano
sy Behoririka, Tsiazotafo Lot II D
82, **y ahitana ân'Ambondrciua aza
sy ry elankeian-hano rehetran'ireô
kartie ireo..

Na aazava aza anefa ry "plaa" dia
saAiranA te.na sahirana i Mathieu
nikaroka ny Lot II D 82. Tapak'
a*dro izy nikaroka foana fa tsy hite,
ary tsy vitan'ny hoe tsy hita fa ...
tsy misy ny l-ot tr D 82. Olona teo
akaikikai§ no nilaza ho nahatadidy
an-dRavokatr4 ary tsy ambara ny
fahatairan'i Mathieu raha nilazàna
fa efa fito taona izao rro nahalasanan-r{Ranoro vadiay, dia tsy
aahazaka izany fahafatesaaa iza:ry
Ravokaüa dia lasa .. Lasa... Tsy
faatatra aiza !

Soulac-sur-Mer, 20 desambra :
Tafaverina soa amar-tsâra antanindrazanv i Mathierr. arv nahianv

polesin;,.

tsaina koa Pasitera ka nampiantso

"ps1'chologue"

sy-

"ps,vchiatre"

kel,v manjo an-dRavokatra izao, dia

ts;- tokonv ho disoina frutantenana
veljvelv mihits-v iz-v aloira fa mety
hitera-doza amin.v izan_v. koa avela

hiaina amin'ilay'''tûntolony" izy.
Tena hisr, lanjany.'. hoy ilay psychoiogue, ny haharaisany zavatra a\.y
amin'n1' paositra. Koa nampidirana
an-tsehatra koa n!, Talen'n1,.
paositra. rangahy izay mahaf-antatra
an-dRavokatra satria efa in'enina
izao, iro,v zy. Ravokatra no nandefa
entana kanefa tsy maüam-bola koa

dia mitoby' ao arnin'ny,

t iraon'ny,
Paositra avokoa ireo eiitana nomanr-n1' hatramin' iza1.. Dia nofonosina

iial-

Baibo11,-. nanamboarana trajia
an' nasaila naterina fatl-rtera iray.

nr

andro I Feno n-v fiaîgonana ary Rar-okatra irery no harry
mpino lvfalagasy mitsena ny nahaterahan'ny Tompo. Eo am-piandrasana ny fanombohan'ny fotoana,
dia indro Ravokatra miramirana ery
marnadibadika iry Baiboly amin'n;fiteniny naterin 'ny fakitera omalin'
iny . Nitsangana izy raha nahita andry lv{athieu mianakavy niditra n1,
*ano fiangonana; tsy nahatant-v izy
ka nitsangana riamoaj.v âzy no
niten;- umrm-pihetseham-po hoe :
"Maihieu, tnerci pttur le message
que tu GS Ira!1sruis à rnct .fernme Je
viens de recsv,air ia Bibie en malgache ! Regarde coftirne elle esl
belle, belle carume Ranoro"
Noely,

Fenoleno

i

Mathieu, sahirari-tsaina,
soa fh naneno ny orga, manambara
ny fanombohan'ny fotoana, 'oMadagsscar est un beau 1tays" , izay no
hany

voateniny.

m.a

t3

HAFATRA

Amitt'izaa volana Desambra izao inclrindra, ankatolqt nv Krismasl: sy eo an-Tctkonan'n.,'toafi.ü ÿüovao, no alahe'
lavan'irea any lavitra ny hotarry sy malalanl, any an-tciiàriJ.. ahqtsiaroÿ(tny ilay Tan,v niayiana ÿ-oûtery nilqozana
qm-po
noho ny arîtûny ntarc samiha-fa. Tadin-dokanga iiavizana i:an1' h.,t ait'iry^ ga.ietinlsika iA'. ,4a an-tsttitts ,ÿy ao
rokoc ianareo, ka nçt « sarske azû noho rn' eianelan-run)', ti',' ratl:, hampit{t ny t'elsom-po hatranlt ,». ldiarahtba
üfiareo rehetra sahady izahay noho ireo îottoît^tûona roa it'ec. mirary, ny soü relît:trû eo antbaÜfahasoar*an'llo;v
Tarnpon'ny tunfaya. Ao an-tsuina ianareo mpianaka4s st,rnparnalq; nÿ TADY any amin'n1'Jàritra, maficmboka ûnv'
Antsiransna h*tran.,- Taolagnaro, any Maintirano ka halranj, Monakara, fiy a4; anit'an-tany rehetra : tsaroanû
ngmakana ianarea *n7,am-pitan'ny ony t'ehetra anv. No.lidirtay lto ailareo rehetrq i4,hiran'i Samuel Raharnefi,
trs,tramÿo üvr" ary) ... ....

Ambatomi antendrc

û, ry Ambatorniantendro ery an-têmpon' lmanga
Manala ny fendrofendro fonenan-drivotra manga,
Mihaingei toa zazavavy, mitafy ravin' ampanga,
Mielo ravin' aviavy .." tsinjovin' Analarnanga.
Mlanerinerina kanto ka mahatsinjo t.rkoa
lreo sahondra sy vato no tafaray sarYly soa,
Maraina endri-tanàna, atoandro bikan'ny ala
Hariva mahatanrana ka satrinay tsy hiala.
Ny fitsi njovan' ny ngeza natâony la ka n-daolao,
Ny toetra ,'nboia mateza tsy lefy manCrak'izao
Mitaona rnafy ny saina hahatsiaro ny ela
Ny oio-manga lalairia :tantara sisa iavela.

Vato nasondro-tany, ry Hazo dimbin'ny ala,
Tsarovy re ny akany fonenan'ny olo-malala
ve sanatria
Aty an-tsaina tsy very
ndefa
télépathie.
Na reraka aza mijery...
Ry

Nasian-teny teto tâmin 'ny lahara:ra
farany (p.i1) ny mahaliasika ny falralaisaua

ny gazeÿ sy nY fiakon,v

eo anivon'n.v mparnaky.

Nambara

tamin'izany fa, eo anatrehail'nl' "tsv
sy firaikàn'ny ankamaroan'nY mPama§", dia tsapa nY tena hilana n-v
fahaf'antarana n.y- vokatr'izany ary
hrjerena stratejia sy "fepetra" mifa-

naraka ainin'ireo andefasana ny
gazety. Azo arnbara fa mitombina
ny voalaza satria na tsy mbola feno
tanteraka aza îy fanadihadiana, dia
santionan-tranga iray mampieritrerira Ialina no nisl'. tnitarara nr'
urery ho "fiafaràn'n1' gueq"'

.

Zoma 30 oktobra 2015, nanatona
ny mpiandraikiry ny TADY nY
Diakonina iray monina en1'' ,{nkadirdramamy, mitantara nY zavamisy. Mpivarotra mofo gasY iraY

eily 6rr-,o"rana no mampiasa ny
gazetv TADY he--, tàuronosanâ ny

tatra fa

mofo varotan)'. Ts]'

id.rar:;u

nahatærty

izany ity Diakorins. ka naka izay
sisa azct norairLna tenrln 'ila)'
gazety ary nividi iaratâs\ [;monosan'ilarv mpivarorra n5' mofonl-.
Nisy vokany tokoa angamba n,v
fandraràna ny ''sachets", ka ampiasaina avokoa -tza> iaratasy hita sy
eny an-tànana hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.

Ry havana maiaia. ny asa rehetra
atao, na asa inona na asa inona. na
sehatra rnona na sehatra inona. na

atao hahazoam-bola na asa atao
maimaimpona iov ny antsika izao

dia tsy misf

iiaozam-pahasahira-

nana, fa mizaka ar-okoa ny tontoio
ilomanosany sJ' n1' olona kendreny
na mpanjifanl'.

Ekena fa toe-jarotra mahavaky fo
,{nkadindramamy.
nefa tsy atao hahakirry satria fan-

ny niseho ten,v

ao

ao-

iànan' Andriamanitra

in'it1' TAIfY i.v ka
'ny faha 28 taonany
ny Novambra teo. Tsy

koa satria tsy mboia
nisl.mihrtsy laharana nivoaka ka tsy
nahitana alaîana teo amin'ny pejy
jin'n,v mpanampy). Indreo
faha 2
manohana n-v- bef,rbef,itiavana izay mahatiavana,
tsapa fa mbola misy hilàna tady
ny fiaraha-monin'ny mpi'
hana
anakavi ny finoana ary hanampy
'o miara di û'', ton dro zotra
tosika i
'ny Fikm eto o'Soama"
r.;'-

etoâna ny fahavonoKoa
nan 'ny Stk Zanciriny s,v ny Vaomieran' ny Gazetv hanohy ny dia,
ho voninahitr'i Jesoa Kristy,

tompon 'n)' asa rehetra,

ary

nanraka hitory s-v hiteny ary hizara
amin'ireo mpama§ maminy mane-

26

ISIKA MIANAKAVY

+++ VO'NIMBOASARY. FANOLORANA. BATI§A : Arahabaina i

-Rojo Arinavalona, vavikelY, tonga
soâ ny 30 septambra 2015, an'Andriamalala Tantely sy Ratovonirina
Liva Suzah; fiy zaza dia natolotra nY
0E novambra 2015;

-15 novambra 2015 : Ohr-a s1' Nomenianahary Valimbavaka samv andRamiarinjatovo Jean-lvlarc Olivier
sv Rafarasoa Martine;

teto amintsika nialohan'ny nametra-

-15 novambra 2015 : Aina F:i,avana

nentina tao amir'nv Fjkm Amba-

s;- Ar:ra Yoiolona Dinas.-a. samv

tofotsl' Avaradrano

an-dRandnana-rson Jean Ra1-mond

nametrahana âzy ten-v Ambohima-

sy Razairnato andro Mampi ono r,a

-Abby Mahatehotia, vavikelY, tonga
soa ny 07 oktobra 2015, zana§ Rasandifera Mahandrisoa sy Rahantanirina Lanja Fitiavana; nY zaza dta

-13 desambra 2015 : Fa-r-ariaina
Hanitr,v' Ny' Ai'o laritiana zanak'i
Past RanCrianasoa Jemisa sY

natolotra ny 22 novambra 2015;

Rat ianarimal a1a

-Manohiaina Fitiavana, var-ike11'.
tonga soa ny 16 aktobra 2015, an'i
Andrianirina Christian sy Raoelijao
Ando, samy diakonina; nY zaza dia
natolotra ny 13 desambra10l5;

=-- FL\I\.{\A MANDR\}iIZAY

-Fitia Tolotriniavo, lahikely tonga
soa ny 07 novambra 2015, andRahanetra Andry sY Ramiadanalisoa Sahondra, samy diakonina; nY
zaza dra natolotra nY 29 novambra
20i5;,
-Fanomezana Valiantsoa, r'avikeI1'.
tonga soâ ny 22 novambra 2015, andRaharinaivo Valüny sy Rafènomanantsoa samy diakoniûa; nY zaza dia

Hanitriniarla.

.{ntenna n} Tampiononana r\ havan
'ireto nantsoin'ny Ray an1 -frninl'
ireto dia ltompokolahl' si ltonpokovar-v isany

:

Gara:

4i okobra :
Jacques.

Andrianandrasana
lr'{pi-

61 taona. vadrn'n1'

randrLna Fi h:r,{rrkazonori.na,Ambo -

hibato. nalerina tany Andoharano
-12 novambra : Rasoanindrina Claudine. 50 taon& mPiasa teto amin' nY

Notolorana ny sakramentan' ny Bati-

f,rangonana. nentina tao arnin'nY
Ekar Soamanandrariny niaiohan'ny

:

Fiderana, an-Ramanantsoa .Ioelson
sy Rahantravololomanana Suzèie
-11 oktobra 2015 : Nornenjanahary
Fitahiana, an-dRabearison fuchard
sy Rasoarimalala Monique;

-i8

oktobra

2015:

Hantaniaina

Evah, an-dRaharison Lanto ll'Iahaleotena, diakonina, s-v Hantaninna
Léa;

-15 novambra 2015

Jessie,

: Lalamanana

namerahana azy- tenY Tsarahasina
Ambohomangakely;

-16 novambra

:

Rakotondrahanta

Harivony. 56 taona, nentina tao
amin'ny Chapelle Militaire AmPahibe nialohan'ny nameuahana az,r'
tany Ambohipaly Arivonimamo

-23 novambra : Ramoraltsoa Yvonne. 78 taona. nentina tao amin'nY
Fjkm A::kadrmanga Betela nialohan

nv

flametrabana azY

tao .{nkadi-

manga ihanl'

an-dRandriamamonjisoa

Holifidy sy RaoliarivonY Minosoa;
-15 novambra 2015 : Noa Eto's Fiis
sy Maya Miarrtsa Manou, samy andRasoloarimanana Victor sy Ravaoarisoa Sahondratiana:

nialohan'nY

:^-^,
tild.

-07 desambra

:

Ramarozatovo Jo-

seph, 75 taona" nentina tao amin'nY
Fmta Tranovato Talatakel-v Sambai-

na nialohan'ny' nametrahana ary tao
Taiatakely Sambaina ihany.

_--- TOI(ANTRANO VAO :

Aravao
tokantrano
ireto
habaina indray
-Rakotoarimanana Herizo sY Andri

-25 novambra : Rakotomazava.

85

taona. loholona teto

arntltsika"
Morarano
nalevina tao Antsahalava

-28 novambra : Rakoto

nohamasinina teto amintsika nY 24
oktobra 2015;
-Randrianarijaona Onja Fitiavana sy

Rasoloarisoa Tahir;', mbola teto
amintsika ihany ny 14 novambra;
-Rakoronair.o \,'oia Jean-Honoré sy
Rakotoanmanana Aline SarobidY,

mbola nohamasinina teto amintsika
rhan1.' n1" 26 novambra;

natolotra ny 13 desanrbra2013.

sa indray ireto zaza ireto
-l I okobra 2tl5 : Holinirina Aina

-29 novambra : Randrianarisoa Laza
55 taona. mpandraY eto amintsika,

antahiana Ambinintsoa Amanda.

-04 okobra : Rakotomalala l{erison
46 taona, mpivavaka eto ar;untsik4
nentina teto amintsika nialohan' ny
lamelrahan a a4' taa Amboandriana

Aljeva

hana azy teny Ambatonôsy.

Emile

Mamy Harisoa, 56 taona, nentina

-Randrianarisoa Tojoniarna Faniry

sy Razanamaro Mavoariveio nohamasinina teto amintsika omalY 12
desambra. Samy amin'nY 19
desambra izao kosa ny an'i
-Rakotomahefa Ando Lalaina sY
Raharimrina Antsasoa Eirie. hohamasinina ao amil'n1" Ekar Notre
Dame de Fatrma Ambohimirary sY

-Rakotovao Tojonirina Andry §y
Rakotondravelo Tantely hohamasinifla eto amintsika

-Andriamihantarivelo FanirY sY
Andriamampianina Rindra, hohamasinina ao amin'nY Fjkm isoavina Fihavaozaîa ny 26 desambra
ho avy izao.

D-ilaÀæqedlala
\,LA.NAOVA FETY S,{MBATLA E

J:JT,

§rsc Ëiræa*'w Firr;rîsçrç'Ert: ltsk*Jcra: st

æ
J
qa

i

!

'G.-

€w
.q'æile

It6

Èsambru : Niarafuwxn w, Alohsdin'*w, ÈMandrins

Ë====3
ÈtrÉ

tf

-'t

f.

t
firy,

ry

§itærvvlrx-a;sree *tææ:zzzæ ire*tr-ary) r*-ææ&*ix'æ3, .S*.eaæ

r'<xrJnfurry:

ql

".lk*æt clo - 1' a sam ar: rut

-

{sÉw{iæ ir1.

-

*6 rfes{re?&rir

lr e o -\,{p<t *rlinikd aæ' ruj- Fia ng*æaæa

s?, N}: {!ÿî "W.

sampawt

I

+
=

a*:Ç

t

[=*

fi

r
Nm&iaa

n1'

loelin

4 kmpru

ttmin'ny

t)6 desambrr, leir- Tetw

æhslitna

laaæeL Jerea rry.andinindinir4,g,ç1 ax1çsiÿa.rry.f,acebook


Aperçu du document Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 1/29

 
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 2/29
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 3/29
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 4/29
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 5/29
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed.pdf - page 6/29
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00393954.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.