EAF2016 McKinsey Mohr .pdfNom original: EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDF Writer, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/02/2016 à 10:13, depuis l'adresse IP 188.64.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 443 fois.
Taille du document: 17.8 Mo (26 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


&21),'(17,$/ $1' 35235,(7$5<
$Q\ XVH RI WKLV PDWHULDO ZLWKRXW VSHFLILF SHUPLVVLRQ RI 0F.LQVH\ &RPSDQ\ LV VWULFWO\ SURKLELWHG

'U 'HWOHY 0RKU .H\QRWH VSHHFK ± 7KH KROLVWLF YLHZ
(XURSHDQ $XWRPRWLYH )RUXP

$XWRPRWLYH 5HYROXWLRQ ±
SHUVSHFWLYH WRZDUGV

6285&( 0F.LQVH\

†

5LVH RI QHZ WHFKQRORJLHV
GLJLWL]DWLRQ ,R7 ,QGXVWU\ «

&KDQJLQJ GHPRJUDSKLFV
DQG FRQVXPHU SUHIHUHQFHV

6XVWDLQDELOLW\ UHJXODWLRQ
DQG SROLFLHV

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

,QGXVWULDOL]DWLRQ DQG XUEDQL]DWLRQ
LQ HPHUJLQJ HFRQRPLHV

*OREDO PHJDWUHQGV DUH KDYLQJ D IDU UHDFKLQJ LPSDFW RQ PDQ\ LQGXVWULHV

,1752'8&7,21

'LYHUVH PRELOLW\

$XWRQRPRXV GULYLQJ

6285&( 0F.LQVH\

&RQQHFWLYLW\

(OHFWULILFDWLRQ

GLVUXSWLYH WHFKQRORJ\ GULYHQ WUHQGV

*OREDO PHJDWUHQGV WULJJHU WUHQGV LQ WKH
DXWRPRWLYH LQGXVWU\ WKDW KDYH WKH SRWHQWLDO
WR UDGLFDOO\ FKDQJH WKH PRELOLW\ LQGXVWU\

,1752'8&7,21

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

'ULYHQ E\ VKDUHG PRELOLW\ FRQQHFWLYLW\ VHUYLFHV
DQG IHDWXUH XSJUDGHV QHZ EXVLQHVV PRGHOV
FRXOG H[SDQG DXWRPRWLYH UHYHQXH SRROV E\
a DGGLQJ XS WR a 86' WULOOLRQ0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

2QH WLPH YHKLFOH VDOHV6285&( 0F.LQVH\$IWHUPDUNHW5HFXUULQJ UHYHQXHV
VKDUHG PRELOLW\ GDWD FRQQHFWLYLW\

aS D

Ǧ


a


1HZ DXWRPRWLYH UHYHQXHV
5HFXUULQJ UHYHQXHV VLJQLILFDQWO\ LQFUHDVLQJ7RGD\
7UDGLWLRQDO DXWRPRWLYH UHYHQXHV
9HKLFOH VDOHV GRPLQDQW86' ELOOLRQV

7KH DXWRPRWLYH UHYHQXH SRRO ZLOO JURZ DQG GLYHUVLI\ ZLWK QHZ
VHUYLFHV SRWHQWLDOO\ EHFRPLQJ D a 86' WULOOLRQ PDUNHW LQ

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

'HVSLWH D VKLIW WRZDUGV VKDUHG PRELOLW\ YHKLFOH
XQLW VDOHV ZLOO FRQWLQXH WR JURZ EXW OLNHO\ DW D
ORZHU UDWH RI a S D


0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

3ULYDWH YHKLFOHV8UEDQL]DWLRQ /HVV SULYDWH
DQG PDFUR
YHKLFOHV
HFRQRPLF
JURZWK1HZ VKDUHG YHKLFOHV


Ǧ
&XUUHQW DQG IXWXUH DQQXDO JOREDO YHKLFOH VDOHV PLOOLRQV

'ULYHQ E\ XUEDQL]DWLRQ DQG PDFURHFRQRPLFV JOREDO YHKLFOH
VDOHV ZLOO FRQWLQXH WR JURZ DOWKRXJK DW D VORZHU SDFH

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

&RQVXPHU PRELOLW\ EHKDYLRU LV FKDQJLQJ OHDGLQJ
WR XS WR RXW RI FDUV VROG LQ SRWHQWLDOO\
EHLQJ D VKDUHG YHKLFOH DQG WKH VXEVHTXHQW ULVH
RI D PDUNHW IRU ILW IRU SXUSRVH PRELOLW\ VROXWLRQV

6285&( 0F.LQVH\

9DFDWLRQ

/HLVXUH

%XVLQHVV

6KRSSLQJ

&RPPXWLQJ
WR ZRUN

7RGD\
2QH YHKLFOH IRU HYHU\ WULS SXUSRVH

6KRSSLQJ

&RPPXWLQJ
WR ZRUN

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

QRQ YHKLFOH PRGHV RI PRELOLW\

9DFDWLRQ

/HLVXUH

%XVLQHVV


$ VROXWLRQ IRU HDFK GLIIHUHQW
VSHFLILF SXUSRVH

7RGD\ FRQVXPHUV XVH WKHLU YHKLFOHV IRU HYHU\ SXUSRVH LQ WKH IXWXUH WKH\
ZLOO FKRRVH DQ RSWLPDO PRELOLW\ VROXWLRQ IRU HDFK GLIIHUHQW VSHFLILF SXUSRVH

6285&( 0RELOLW\ VXUYH\ GDWD 0F.LQVH\

+LJK
VFHQDULR
/RZ
VFHQDULR

*OREDO
SURSRUWLRQ
RI PLOHV
WUDYHOHG
RI QHZ
FDUV VROG

*OREDO SURSRUWLRQ RI VKDUHG YHKLFOHV SHUFHQW+LJK
VFHQDULR

6KDUHG

3ULYDWH

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

&DU VKDULQJ LV D JURZWK LQGXVWU\ DFFRXQWLQJ IRU XS WR RI QHZ YHKLFOHV
E\ DW WKH H[SHQVH RI SULYDWH XVH YHKLFOH VDOHV

&+$1*,1* 02%,/,7<0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

, ZRXOG EH ZLOOLQJ WR SD\ IRU
FRQQHFWHG VHUYLFHV LQ P\ FDU
ZLWK D VXEVFULSWLRQ EDVHG PRGHO

6285&( 0F.LQVH\ &RQQHFWLYLW\ DQG $XWRQRPRXV 'ULYLQJ &RQVXPHU 6XUYH\V DQG

, ZRXOG VZLWFK WR DQRWKHU
PDQXIDFWXUHU LI LW ZDV WKH RQO\ RQH
RIIHULQJ D FDU ZLWK IXOO DFFHVV WR WKH
DSSOLFDWLRQV GDWD DQG PHGLD3HUFHQW RI UHVSRQGHQWV DQVZHULQJ \HV

%RWK ZLOOLQJQHVV WR VZLWFK PDQXIDFWXUHU DQG WR SD\ D VXEVFULSWLRQ IHH IRU
FRQQHFWHG FDU VHUYLFHV KDV LQFUHDVHG VLJQLILFDQWO\ LQ WKH SDVW \HDU

&21680(5 35()(5(1&(6

6285&( 0F.LQVH\ &RQQHFWLYLW\ DQG $XWRQRPRXV 'ULYLQJ &RQVXPHU 6XUYH\

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

7RWDO RI SHU FRXQWU\ DQVZHUV IURP UHVSRQGHQWV ZKR LQGLFDWHG HLWKHU QR SUHIHUHQFH RU QHLWKHU RI WKRVH OLVWHG³ DUH QRW VKRZQ&KLQD

WUXVW VPDUWSKRQH VRIWZDUH
PDQXIDFWXUHUV PRUHWUXVW 2(0V PRUH

/HVV OLNHO\ 0RUH OLNHO\

7UXVW LQ 2(0V

*HUPDQ\

3HUFHQW

2(0V DUH PRUH WUXVWHG LQ *HUPDQ\ WKDQ LQ &KLQD
LQ WHUPV RI GDWD SULYDF\ DQG SURWHFWLRQ

&21680(5 35()(5(1&(6

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

&LW\ W\SH ZLOO UHSODFH FRXQWU\ RU UHJLRQ DV WKH
PRVW UHOHYDQW VHJPHQWDWLRQ GLPHQVLRQ WKDW
GHWHUPLQHV PRELOLW\ EHKDYLRU DQG WKXV WKH
VSHHG DQG VFRSH RI WKH DXWRPRWLYH UHYROXWLRQ

6285&( 0F.LQVH\([DPSOHV
3HUP LQ 5XVVLD &KRQJTLQJ LQ &KLQD

([DPSOHV
6\GQH\ /RV $QJHOHV 1DJR\D


/RZ LQFRPH
VXEXUEDQ VSUDZO([DPSOHV
0XPEDL %XHQRV $LUHV 0LQVN 0H[LFR &LW\

/RZ LQFRPH
GHQVH FLWLHV

+LJK LQFRPH
VXEXUEDQ VSUDZO([DPSOHV
/RQGRQ 1HZ <RUN &LW\ 6LQJDSRUH

+LJK LQFRPH
GHQVH FLWLHV

*OREDO SRSXODWLRQ E\ DUFKHW\SH ELOOLRQV

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

([DPSOHV
.DQVDV LQ WKH 86 <XQQDQ SURYLQFH LQ
&KLQD 3URYHQFH LQ )UDQFH UXUDO ,QGLD

6PDOO WRZQV DQG
UXUDO UHJLRQV

$ JUDQXODU YLHZ RI FLW\ W\SHV LV QHFHVVDU\ WR XQGHUVWDQG WKH HIIHFWV RI
XUEDQL]DWLRQ DQG FKDQJHV LQ PRELOLW\ EHKDYLRU6285&( 0F.LQVH\

$VLD DQG
UHVW RI
WKH ZRUOG

(XURSH
DQG 1RUWK
$PHULFD


+LJK LQFRPH
GHQVH FLWLHV

+LJK LQFRPH
VXEXUEDQ VSUDZO

/RZ LQFRPH
GHQVH FLWLHV

&XUUHQW DQG IXWXUH DQQXDO YHKLFOH VDOHV SHU FLW\ W\SH
PLOOLRQV0F.LQVH\ &RPSDQ\ _6PDOO WRZQV DQG
UXUDO UHJLRQV

3ULYDWH YHKLFOHV

/HVV SULYDWH YHKLFOHV

/RZ LQFRPH
VXEXUEDQ VSUDZO

1HZ VKDUHG YHKLFOHV

+,*+
',65837,21
6&(1$5,2

8UEDQL]DWLRQ DQG PDFURHFRQRPLF JURZWK

7KH HIIHFWV RI FDU VKDULQJ XUEDQL]DWLRQ DQG PDFURHFRQRPLFV
RQ YHKLFOH VDOHV YDU\ JUHDWO\ E\ UHJLRQ DQG FLW\ W\SH

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

2QFH WHFKQRORJLFDO DQG UHJXODWRU\ LVVXHV KDYH
EHHQ UHVROYHG XS WR RI QHZ YHKLFOHV VROG
LQ FRXOG EH IXOO\ DXWRQRPRXV0DQXIDFWXULQJ
FDSDFLW\ IRU
WHFK SOD\HUV
UDPSV XS
JUDGXDOO\
0DVV PDUNHW
OHDGHUV
LQWURGXFH IXOO
DXWRQRP\

(QWKXVLDVWLF FRQVXPHUV ZKR DUH ZLOOLQJ WR SD\

6DIH DQG UHOLDEOH WHFKQLFDO VROXWLRQV IXOO\
GHYHORSHG

6ORZ FRQVXPHU XSWDNH
GULYHQ E\ ORZ SHUFHLYHG
YDOXH SURSRVLWLRQ RU
QHJDWLYH SXEOLFLW\ IROORZ
LQJ FULWLFDO LQFLGHQWV7HFKQLFDO DQG UHJXODWRU\
EDUULHUV GHOD\ FRPPHU
FLDO VFDOH LQWURGXFWLRQ RI
DXWRQRPRXV YHKLFOHV

5DPS XS DV
$9 DYDLODELOLW\
VSUHDGV DFURVV
SRSXODU
FRQVXPHU
PRGHOV

5HJXODWRU\ FKDOOHQJHV RYHUFRPH LQ NH\ PDUNHWV

&RPPHUFLDO
LQWURGXFWLRQ RI IXOO
DXWRQRP\ E\ QHZ
WHFK SOD\HUV DQG
SUHPLXP 2(0V

ƒ

ƒ
ƒ

+LJK GLVUXSWLRQ VFHQDULR HQWDLOV

6285&( 0F.LQVH\
1HZ YHKLFOH PDUNHW VKDUH RI IXOO\ DXWRQRPRXV YHKLFOHV
3HUFHQW

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _/RZ VFHQDULR IRU
IXOO DXWRQRP\ /

/RZ VFHQDULR IRU
FRQGLWLRQDO RU EHWWHU
DXWRQRP\ /

+LJK VFHQDULR IRU
IXOO DXWRQRP\ /

+LJK VFHQDULR IRU
FRQGLWLRQDO RU EHWWHU
DXWRQRP\ /

6XEMHFW WR SURJUHVV RQ WKH WHFKQLFDO LQIUDVWUXFWXUH DQG UHJXODWRU\
FKDOOHQJHV XS WR RI DOO QHZ YHKLFOHV VROG LQ FRXOG EH IXOO\
DXWRQRPRXV

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

(OHFWULILHG YHKLFOHV DUH EHFRPLQJ YLDEOH DQG
FRPSHWLWLYH KRZHYHU WKH VSHHG RI WKHLU
DGRSWLRQ ZLOO YDU\ JUHDWO\ DW WKH ORFDO OHYHO

6285&( 0F.LQVH\

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

+LJK OR\DOW\ RI FXUUHQW [(9 RZQHUV

2LO DQG EDWWHU\ SULFHV FKDQJH WRWDO FRVW
RI RZQHUVKLS IRU PDVV PDUNHW VHJPHQWV

5LVLQJ FLWL]HQ FRQFHUQ IRU FOLPDWH FKDQJH

1HZ DQG FRQWLQXHG [(9 VXEVLGLHV

+LJK SHUIRUPDQFH (9V GHPRQVWUDWH
JURZWK SRWHQWLDO RI SUHPLXP VHJPHQW

&RQVXPHU SXOO

$JJUHVVLYH LQFUHDVH LQ HPLVVLRQV WDUJHWV
UHJXODWLRQ OHDGLQJ XS WR

5HJXODWRU\ SXVK

7KH IXWXUH RI HOHFWULILHG YHKLFOH DGRSWLRQ ZLOO EH VKDSHG E\ FRQVXPHU SXOO
DQG UHJXODWRU\ SXVK IDFWRUV ZLWK HOHFWULILHG SRZHUWUDLQV FRPSULVLQJ XS WR
RI QHZ FDU VDOHV LQ

',))86,21 2) $'9$1&(' 7(&+12/2*<

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

:LWKLQ D PRUH FRPSOH[ DQG GLYHUVLILHG
LQGXVWU\ ODQGVFDSH LQFXPEHQW SOD\HUV ZLOO
VLPXOWDQHRXVO\ FRPSHWH RQ PXOWLSOH IURQWV
DQG FRRSHUDWH ZLWK FRPSHWLWRUV

2(0

2(0

6285&( 0F.LQVH\

7LHU

7LHU

(VWDEOLVKHG 2(0V

2(0

7LHU

(VWDEOLVKHG VXSSOLHUV

3DVW
2(0V FRPSHWH ZLWK RQH DQRWKHU

7HFK JLDQWV

"

&KLQHVH
2(0
%<'

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

(PHUJLQJ
2(0V

0RELOLW\
SURYLGHUV

6SHFLDOW\ 2(0
7HVOD

&DU VKDULQJ
=LSFDU

( KDLOLQJ
'LGL .XDLGL

6RIWZDUH
*RRJOH

(VWDEOLVKHG
2(0V

2(0

&RQVXPHU
HOHFWURQLFV
$SSOH

7LHU

2(0 2(0

7LHU

7LHU

(VWDEOLVKHG VXSSOLHUV


2(0V FRPSHWH LQ D FRPSOH[ PDUNHW ODQGVFDSH

7KH LQFUHDVLQJ FRPSOH[LW\ RI WKH FRPSHWLWLYH ODQGVFDSH IRU LQGLYLGXDO
PRELOLW\ ZLOO IRUFH 2(0V WR ILJKW EDWWOHV RQ PXOWLSOH IURQWV

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

1HZ PDUNHW HQWUDQWV DUH H[SHFWHG WR LQLWLDOO\
WDUJHW VSHFLILF VHJPHQWV DQG DFWLYLWLHV DORQJ
WKH YDOXH FKDLQ RQO\ EHIRUH SRWHQWLDOO\
H[SORULQJ IXUWKHU ILHOGV

!


(
(
(
(
(
(

'
'
'
'
"

'
'

&
&
&
&

%
%
%
%

)

6285&( 0F.LQVH\

)

7LHU V\VWHP
LQWHJUDWRUV

)

6XSSOLHUV

)
"

1HZ HQWUDQWV

%
"

0RELOLW\
SURYLGHUV

&

1HZ VRIWZDUH
HQWUDQWV


"

7HFK JLDQWV

"

1HZ 2(0
HQWUDQWV

!

(PHUJLQJ
VSHFLDOW\
SOD\HUV

(PHUJLQJ
&KLQHVH
SOD\HUV$XWRPRWLYH
2(0V

(VWDEOLVKHG
JOREDO
SOD\HUV

3URGXFW 'HVLJQ
SRUWIROLR

3URGXFW
GHYHORSPHQW
KDUGZDUH

3URGXFW
GHYHORSPHQW
VRIWZDUH

6WHS DORQJ WKH PRELOLW\ YDOXH FKDLQ
3URGXFWLRQ

6HUYLFH

,//8675$7,9(

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

6DOHV

1HZ HQWUDQWV DUH PRUH IRFXVHG RQ WKHLU SURGXFW SRUWIROLR DQG
DFWLYLWLHV DORQJ WKH YDOXH FKDLQ LQFUHDVLQJ WKH FRPSHWLWLYH
SUHVVXUH RQ HVWDEOLVKHG 2(0V

"
#

"
"$

)
&

%

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

:KDW QRZ IRU WKH SOD\HUV LQ
WKH DXWRPRWLYH LQGXVWU\"

6285&( 0F.LQVH\

6XFFHVV LQ ZLOO
UHTXLUH DXWRPRWLYH
SOD\HUV WR DQWLFLSDWH
PDUNHW WUHQGV VRRQHU
DQG WR H[SORUH QHZ
PRELOLW\ EXVLQHVV
PRGHOV DQG WKHLU
HFRQRPLFDO DQG
FRQVXPHU YLDELOLW\

3UHSDUH IRU
XQFHUWDLQW\
2(0V VXSSOLHUV DQG
VHUYLFH SURYLGHUV QHHG
WR SDUWQHU DFURVV DQG
EH\RQG WKH LQGXVWU\ WR
IRUP RSHQ VFDODEOH
HFRV\VWHPV

/HYHUDJH
SDUWQHUVKLSV
3OD\HUV PXVW DGDSW
WKHLU RUJDQL]DWLRQV WR
IDFLOLWDWH JUHDWHU
LQWHUQDO FROODERUDWLRQ
DQG UHIOHFW WKDW
VRIWZDUH LV WKH NH\
HQDEOHU IRU LQQRYDWLRQ
DQG QHZ EXVLQHVV
PRGHOV

'ULYH WUDQVIRU
PDWLRQDO FKDQJH

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _

7R UHWDLQ WKHLU VKDUH RI WKH
DXWRPRWLYH SURILW SRRO 2(0V
QHHG WR ILQG WKH ULJKW VWUDWHJ\
IRU GLIIHUHQWLDWLQJ WKHLU SUR
GXFWV DQG VHUYLFHV HYROYLQJ
WKH YDOXH SURSRVLWLRQ IURP
KDUGZDUH SURYLGHU WR
LQWHJUDWHG PRELOLW\
VHUYLFH SURYLGHU

5HVKDSH YDOXH
SURSRVLWLRQ

9DOXH

7R EHFRPH D GULYHU RI FKDQJH DQG EHQHILW IURP WKHVH GLVUXSWLYH IRUFHV
LQFXPEHQW SOD\HUV QHHG WR PDNH IXQGDPHQWDO DQG VWUDWHJLFDOO\ YHWWHG
GHFLVLRQV QRZ

5(&200(1'$7,216

6285&( 0F.LQVH\

&RQWDFW

3KRQH
( 0DLO GHWOHYBPRKU#PFNLQVH\ FRP

'U 'HWOHY 0RKU
'LUHFWRU
0F.LQVH\ &RPSDQ\ ,QF
%LUNHQZDOGVWUD‰H
6WXWWJDUW
*HUPDQ\

0F.LQVH\ &RPSDQ\ _


Aperçu du document EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf - page 1/26
 
EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf - page 3/26
EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf - page 4/26
EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf - page 5/26
EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf - page 6/26
 
Télécharger le fichier (PDF)


EAF2016_McKinsey_Mohr.pdf (PDF, 17.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


eaf2016 mckinsey mohr
800 radionucleides rapports americain
xanterra yellowstone national park gift shop worker
golf93sy
06484320
eurocode 3 part 3 pren 1993 3 2001

Sur le même sujet..