عن العروبة و الاسلام 4 .pdfNom original: عن العروبة و الاسلام 4.pdfTitre: (Microsoft Word - \336\307\341\310.doc)Auteur: xp@C1

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Pscript.dll Version 5.0 / Jaws PDF Creator v2.11.1164, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/03/2016 à 20:46, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 680 fois.
Taille du document: 357 Ko (31 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


!" !#$ % & ' ( )*+" , -. & / ( 0
0 1
H I?" " : C"B / 9!" D ;:E . < 0 !" < =" >?" @AB ;!" < ;9:
- 4 5 6 7 8!" - 23"0!"
K O!" % < P>-3 Q0 1 AB / 9!" A N. . " H I?" < B9:!"- < HL!" M :> - J 9:!" KB*.< ;9:;!" <6 I , !R S 6 * TU0 V- & 0
WA X- 0
Y.0 !" / : *. % Z"0 [( S !R \ 0V
A ( < 5 e \ 1 ( C. P> & (
0 ; I / KB E. b ) ] ; % ] ^> A"0 _ A * M 6 < E`# !"
JS > % Z ;! %E0 - <h ;X i ;Vj> \k8 ]> ( ] !R 'ef \1"`.- ] ;( 6 _ 0e3+ > g ; P!"
% 9E J ! ] 1. r & (
oph q" / /n
) " g ; P!" @0 3 " %
!l;!" W"0Xj> 0e3?" m
!" % 9E J! !" g ; P!" A ( <5 e 0 q g ; P!" % @0 3 -. < ;V & ] s ! Z 8 t- & 0e3+"
B !" , 6 & C?"u E - & ] 6 *- / 9!" C ( 8 & J9:!" v"f 0 . % C ( E. . S "Bk 23"0!"
/ I+" % Z 5 m w0 P1 C. ^;!" % ] P!- . ] VA X- >0P!" %tB!" K O!"- <I"A ! % B7B
< x ! > ] B 7B
T0 1 !" ' 9!" 0 [(. % Z" 6"- & , 8 E- & / 9!" "4 e CB 9E C. , !R T`. !"
. HI?"- <>-0P!" % ME 6 Y.
Q 1H! Z >4V- @A NR & < >0P!"
y; -. ]$` <! *. Cz" , 6- <E" !" 4 %9E J! ]> ; e?" rV0 C#> % 8N"- rp81 C. r p h1 ] e $ | m? & ] e $ ] !R rV0E % - . ] !R rV0E C. E0E %;! Cz" { / 9!" . ]OS < HI -. ][:>
% & B S . P!" U :~!R M: !" •S / q- & S70
!" @` ;!" <! :7- ] <E09^!" <! *+" <!}7 &
YAB I !" ] 8^!" 1f I" ]^ E C. g m ;( " ,IB . `"l % €0 . " S8^!" -. ; P!" CB;k;!" M 6
) : < ;E09!" < Ez" , !R "0
" AB I ! I I. A ;( < HI?" <PE0 !" " ]> (
U!B ;:!"
. { ƒ : ‚ 8!" } ( qA ,IB . `"l ) *.g ; P!" % ]1#> ]! `BS Be- ] B7B;> ]h^1 Dxm _ ]^!l C. ,!R / 9!" AB 8!" rV0 DP!T ^ !?" U(u$ _ @3 VR e- . (
) 0e3+" r O!" % " < ;! P!" " @3 VR , ]!B :> %E !"
]> ( iB7B;> ]h^1 Dxm % 6 C ( - "4e D> 8
- ] U9!- . SIA` !" %E !" AB . % ] S OE ,!R
, 6 0 e3+" W0L$ C" ]1+ |!f . " J9:!" KB*. " <I"A` % = ;!" < p!" ~B h
K"uE
;> %9; ! < Eu 91?" < x !" < I"A ! Pp8 H (
,k _ v e- (
) "0 91" ,!R0 I
=
! t `AB^h (" < P O> y : !" ! !" P!" . `AB^h (" < P O> 2 : !?" % S ] :E
' h> 0
, !R @`B P!"- ] I"A` r p_ ,!R 0p7"
B:1 P>- ." < I h!" B P!"- ` _?" " <I"A`
JN & < 0 !" <EA 9I?" <;9:;> 7 _ ]$`B P> % P &(
… ) ,!-+" < >-A-+" /0:!" /B 1
< = ;[ N- % NHN- †HN < I 4 < 0 !" 0 J( :;> g k8!" \ !- " : ]> ( < 8
K _ . J ! _+"
] "B1. r ;O> g k 8!"- . 0 !" g k8!" EA $ % M: !" ,!R |!f 1u^: (
) <E0Oe !.% % (A 0 !" g k 8!" |!4 (- . "0 ( ? $" SLEA > D E ] LEA $- . < B9:!" i-0 % i0
< I"A > . E C. g k8!" |!f EA $ ‡A E %;! 45 6 > H & S Pm % < Pm- & < HI?" < B9:!" C (A"
. " HI?" < B9:!"
. K-?" ] (A
%E0 P!"- <P> h !" 3- O$ _ % 9E J ! C" B E 8P;!" y ;P!" ] B7B;> ]h^1 Dxm _ ]1#9 K _ )* CR
% , 1`?" :!" D :$ ] 6 ! ) E C. % 0 _. 0; Be- .
!"B % Be fR Q0; %
!" % A E J !- & E08 CB 9E C. ?R & %E S O; ! 3H !" Y09^!" •k !"- < ; P!" wA P;!"
www.al-taleaa.net

% C ( ] 1#> g, E Q0 ; < E S1 , 6 AB

M :> -. AB(4 0 9 Q P> -. v"f ] > ( D _ 23"0 !"
. %E30 ;!" @0_ P!"

!" D SV B e / 9 ! Y09^!" g !" J hO!" D L ! I I?" rV0;!" C. 8 P1 K 6 Y. ,
†"0 !" % S 0PE !" y>"Bh !" o 8E C. `"A. ; . J 9:!" KB *#> $ CB 9E ` 9E H SV 23"0 !"
?R 0 !" % 6. S> D8E J! 96. ,!R ]> 'ef- ‡ 8!" UD X" & 8 ^;!" J9:!" KB*. ‡ 8 ,!R HI?"
. ( ;( 6 PE ) Z 9 J I- ] ˆ" , * !" C ( "fR ; K` OE Be- ]! _ <:7 ^!" ] [ " % . Be
C. ) E S> & <! I0!" <^* 0 q <^* J I- ] ˆ" , * ]! C ( De & K#h1 C. E01 %:1- : K _ . ‰ ?
] ; I CR W0 6?- & e ! ;P I" | ;! ‰ ? . < I I @ 6- o I#$ i0m -. HP oI. ]1" K 8E
.. . " < 1 - < I I @ 6- T"f < . , J( :!" Q P & ];h \5m -. "0 " -. 1 p I -. <^ X
S$`"A" 8$ < 1"u S! % 9E J ! " S1+ KB I0!" S , < E ;!" < !-` 0 9 E "4 e ] !B_ % y p1" J N
% k E. g k 8!" 0 q " C+- " < VA L!"- < X" !" S1-lm L Š k$ %E-"-` ( -. ) S$ -0 " - " ] o !? ) 7"- ] V- , "`B VB <! I0!" E. %9E J! < I I?" S^= ‹-- T B9:!" K ; .
T? ;P! ( S> ?R < !- !" , P D ;9E? !" K ; +" % S q ,!R <E?B!"- g k8!" D; 13- O$ %:1 "fR
; | !f 0 q- & ( o !B !" ) K"B +"- o ^1+" < I"06- & ( < ! ;!" ) S A
- K"B + > D $ !"
% 3 % |!f % !" D*- ; O1? 1. (l;!" %; & <t h !"
S_0 .- T B9:!" D_. ]1- > B8$?
o ! . " < EB !" < B9:!" s1 C ( ]1R KB81 C. CB 5;p - CBP 8 %:1- 9;E & :7"- 5 m <! I0!"
T -0 ;!"- T"`"0 E?" 8$ !" < 1"u ;! . " J9:!" KB*. " DX E
!" ]! _ ; g m Y.
& ( o !B !") K"B +"- o ^1+" < I"06- < ! ;!"- < VA L!"- < X" !" C-l !" Š k $ !" %E-"- !". < I h!" Js !" o !- <EA"`?" Js !" DX E ; SP ;V
< I I @ 6- T"f < . " Q ;I. Y4!" & h =0!" ]I 8 C. w0PE %9E J! 23"0!"
!" C. - E. 0 ‡` h !" C0 8!" D _ "0 9 ] 0P$ J !- & 0 % [!" C08!" D _ s1 <E0 !" ] 0P$ J! & " < 1 0 ‡` h!" C08!"
9
"0 X" S 0 X" _ $H!" Ss^ > S ;P I" !" " <!- !" " <; ( C"% [!" C0 8!" ?R # $ J ! & < ! ;!"- < VA L!"- < X" !" C-l !"
L Š k $ !" %E-"- !" C"- .
J ! g k8!" J s $ C.- ( "0 91"
b % - < 9E0 ?" @ : ;!" T E?B!"
b % g" >" ) & 0
C ( "fR Œ_ $ K"u$ >-A-. \1 ( % 108> Q P> - 0 r>"0!" C08!" K"Bt ]1.- . CB1 8!" !B y hE
K-. C. w0 PE % 9E J ! Pp_- . %E !" K VA ~- -. 0 +" -. | ;!" <;96 ^9$ . CB1 8 ! @A-07 <;N
oEB ! h 10 | QA *. B I0;> C ( & >-A-. ( o !B > ) o ^1+"- K"B +" ‡0 :E C"BE ! J s $
g"0 . -. (B -. @0t >. & ŽA+" 96 D( Cj |!f D _ " . ••b ‡A / A"fn
0 r>"0!"
" : K _ ; 6 0 r >"0!" oEB ! ] 0 J 9:!" KB *. % 6"- D *+ 8 t CB;9:E "B1 ( < S( -.
. " 1. e <!- !"
_ C 9! & < I h !" Js !" EA $ B e- & J 9:!" KB *. J % , !-+" ‡-A ! > • 6. _
!" C ( B!& Z s1 <E0 !" @ 6 DX` ?- & "09 Y0 !" D8P!" DX` _ %9E J! J9:!" KB*. % Q0 " C. w0
. C-0_ @0 B:1 . < EBt C-08> ?R Q P>?- @B !" S D _
1 u!" P !"
!" % ef
x E C. , !R - ) VA?" , - ~U`. Y4 !" B e M : !" •S " P1" CR
J s1 D (- < I h !" Js !" EA $ \ 6 * !" AB p !" @0e ‹ ] 0P % 'O: & < LEA !" †" 6•!
r I !" C0 8!" J 9:!" KB *. , Y`H ;!" r> h!" C08!" J9:!" KB*. o 8E {"0 . 2Ht?" ,
H I?" ) ^!" e# 1" !" <EABt"0 ?" C" ( 0 C. y I 8!- . Z"AB _ ,!-+" ~0 & 0
www.al-taleaa.net

VfB;1 ?R @` 8!" | 5!-. A X" 20t
( • @0 8 ) T EABt"0 ?" 0

- S$` _ /B I. - S$A"`R s1 - S;96 KB*. %9$ J!
@` 8!" A X" 20t- @` 8!" /B I.- @A"`?" s1- J9:!" KB*+
.

D V. % g, 1. _ ] 1. " J 9:!" KB *.- H I?" " / ( % ! - E fR & r p81 ?- )VA+" , KB81
{"0 <* L!" ]^!l M "B> % Z"`0O Z ; -. Z S8 Z"` S V" %9E J!- & D _ % @` : <E q ,!R KB*B!"
<8 8:!" `0O ,!R ,PhE C ( B! ] e O E?. ] 7-0^ C ( De O E- \U ;!" Q _ r y^ E
8 E
.
0 P!" J 9:!" KB *. C (A. %
e g~` @ < SV"B , !R Z _B I ]_ I _ ] [E 6 C. | !f K [
C. D _ Jeg ; \ x & JS;! CB; h ;!" S !R y I g~`
P> e- . ]1 (A. Je. e D> & ME :!"
!" JS 4 X. %E4 !" g ; P!" | 5!-. . < EBt C-0 8> ŽA+"
J! Y. K > , 0 pL$
"4 e D 9> QBU X- 8;!" |!f ,!R QBP A- @B8!" | $ <^ L!" , "B7 . fR JS
V"- C ( " ]1. 23"0!"
JS 9!- ‰ ]
S 7 .- S> Q 6 Y4 !" % - ‰ ] $g V , U1. eB; 3 !" @B8!" | $ ! "-0(4E C. C p h!"
. " ~0X+" <I h!" M6 % ]! [ . JS1#m M: !" |!f "B ;e"
ˆ" C p I % ]$ t I ; hE <^ L!" C. K-+" 'e4;!" . % e4 |!f JS! CR K _ JN K ;e?" JS !R 'h1
!" e- & ] $B_ A
S < +" % ]1 p I ; h E ;1R < ^ L!" C. 1 [!" 'e4 ;!"- . ] $B_- ,! P$
g ^ L!" 'e4 B e 1 [!" 'e4 ;!" C" "4 e K _ % 6 0U(4 $ _ CB 9E C. ] P!- . ] !uP$- 8;!" "4S! QA L$
. J I- ] ˆ" , * ˆ" KBIA / :*. % %E m"0!"
J THkP Je. " ]1. ,!R 23"0!"
!" ] $ C#> < ;_ 1 [!" 'e4;!" "4e <I"A` \1 ( 8!, !R % 8> I & %
"B1 ( D> & % ;S "B1B9E J! S> :*. C.- & J9:!" KB*. g~` 0pX.- <I h!"
, !R <P I"- >"B>. 23"0!"
!" . ) ^$ C#> < ;_ 1 [!" 'e4;!" "4e <I"A` \1 ( ;( i" >?"
J 9:!" , <8> I < u - @`U0O <
"B8! Q P> - @B !" S , % ; h;!" <!-` iBkX C. < 0P
@"- h ;!" UC.- . J 9:!" KB *. % D *. B e- & " CB1 8!" < !-` " Cz" ,;hE ,!R y I Be & ( Cn08!" )
& " CB1 8!" @` I " Cz" ,;h E ,!R y I Be & "B8!" | > "u !?" % B9: - % ;( 6 `"0 +" % >
K 8E , !R y I B e < +" C p I ,!R ( J( :!" ) <^ L!" T p I ` IR C.- . J9:!" KB*" % D*. Be. J9:!" KB*. % D*. Be- " T p h!" A
< +" " Cz" ]!
'e4;!" 8 E y p1"- & ]> ( iB7B ,!R /0_+" 'e4;!" "4e v0$ D> & ‡A E J! ] 9!- & w0P! ‡A` B!
ˆ" C p I % ]$ p I ; hE <^ L!" CR KB8E Y4!" K-+" 'e4;!" . 8 !" "4S! ]> ( UDV ‚ X- & K-+"
B e- . ( … <:^ * ) ,! P$ ˆ" < E?B( < ^ L!" <E?- CR : 0Xn r7B
K 8 J 3 ;( -. . ]$B_- ,! P$
‘! ;!" )=" ;!" 0P m % T >#> ?R ]!B_ ,
!" D! E J!- . D_?" , <U h!" De. % & 6. ] 8E J! KB_
< HL!" " ]> (
7A mA ;: h!" - D_+" , - ]> D8E J!- . CB P^E g"0P !" C ( ;( & ]_ ^1
"4 e - E . ] $B ` ’ 81- ] U`0! > Z P C ( 2"30!"
!" C. - E Y4!" ",;sP!" < ?" -.
, !R ] > ( B E C ( 7A mA ;: C+ | !f & Π"B S!" - % ;!" ] !R @A m?" A"09$ %
. ]IA E J!- " J9:!" KB*.- HI?" " !l ] e O$ Y4!" 1 [!" 'e4;!" , < HL!"
Z [6 > ) " . ) . 8 Q 8 > K-+" 'e4 ;!" ‚ X _ 23"0 !"
!" C ( "fR & K 6 UY. ,
C.- & Z E` Z
\h ! < HL!" C. \ [E C. < ;! P!" @3 VR D 6 i p I . IA"` ] ) . Y4!" C" ;!"
Z> ( 0 1
] 1R KB 8 . ] $A _- ,! P$ ˆ" C p I % JS$ p I C- ; hE "B1B9E J! g ^ L!"
www.al-taleaa.net

ƒ

J ! T p I % g ^ L!" `0 V- & Q pL$ _ EA !" C ( J9: !
. ~-A ;

s1 C"`.- & Š_ \ [E J! ^1 ]> ) .
. Y`H ;!" rI !" C08!" 4 JS! %9$

!" 2 * ~ Y. ,!R w0P ! ~-0$ C. x E < _ S1R

<: I ( T"A 1" y 86 _ ( C ;[
> % v0 !" @` _ r>"A ) K-?" E3 > C (

% ,8 $ <; * < p ph 8!" 0 * 6- & C 1B !"- h ; !"- 0 O;!" - & A x !"- ‡-0 !" 7
Oh g 1R- <EuO!" r ` ,
1 [!" DEB1 ABt"0 ?" JqA. , 6 0Sm. < 1 ;N < p1u !" <EABt"0 ?"
% % ; h;!" % > B8$ !" T 3 ;!" J9:!" <E?- Q 6- ]! CB9$ J h Ž _ % P$- < p ph8!"
% % tHh !" % `0 h I !" " T"3 ?" " ] Ž0 Y. . < HI?" <PE0 !" "B8! Z 8 t S1 9I
‡ !" % > S!-" 1 E+" | $- ) . % 1 ;[P!" E 0!" % % ; h;!" 0 q )! ! 70 JS Ž0^$ JN Q P>
C ( Y4 !" D [ J L ' 8 > T"A 1?" | $ WB E C. E3 > `"A. K 6 Y. , { …ƒ : C"0 ; Kn } (
] : ;E C. I P!" < ^ L!" % o; E % @0e 8!" ,!R -# . % I P!" g ^ L!" E. CB P^!" 9:!" ] ;:E
. Q ER ]: ; " -0!" C p I " '8!
JeA LE C ( %E4 !" ", !"" g ^ L!" % " 6"- ?R S: ;E- / 8!?" ] o; $ Y4!" <^ L!" v"f %9E J!
C p I & ‡0 > 0e s ! 0 pX C. 4 | ! ;;!" % 0
96 & JS 8E -. JS!u PE- JS!B PE- JSU PEJ P;!" < ^ L!" D 8 - B(?Be @` _ \:$ S! KBx;!" { V" P> `" x> % %EA ^!" 6" Š8 E C. & 0
0 h;!" v"f % 9E J ! . ( •
) 0 h;!" J I" \:$ " <^ X " ] - ]p8 ! (
)
] !BPE- ] ;:E- ] E-lE C. D > 8 0;$# Q0 # E & C p h ! Z 9 ] 8!- B e C (- ] 8! ?" C p h!" % | ;E
. | ! ;;!" <!-` 0 h;!" g ^ X C ( |!4(% 9E J ( †"0 !" K 8E ;( | ;!" -. ) J 9:!" '
% Z ;$ D ^1" _ " < HL!" " '
C(
< ^ L!" % " -0 !" C p I " ' 8! K-+" E3 > 8 $ % 9E J ! "4 9e- . % B 9: "B1 ( D> U96 g ^ L!"
. <E` _" <_H ?- < I I <_H ?- < Lm <_H ? & ;S > <_H <E. J ` -. g 1R PE I P!"
. > . `" x ! !B x;!" -u x!" D _ \ _- 4 . > _ C ( J9:!"- < HL!" % > K ^1?" C. EA !" % r_"B!"P ) J P;! > ' 8 ;!" y: I" B >. QB X. CB #;!" P> < HL!" ,!B$ 8 . D 8> CB #;!" <E?- P>
] X+ “ L!" ‡0 :!" ] NA- % > % C (- . Z"A 8 Z :$ - Z"4 Z" = _ J P;!" C (- ( …
,6
y _0!"- ~0 I+" % Z"0 ( Z"` JS !R w 7. C. J P;!" M E J . % 1 I"0X V % !l;!" CB #;!"
"B ;6"3 , 6 `"`u E Je` g,
-. Q` V. 0 X % "B1 ( C I0^!" % <_0 Z P ;V JS CUB(- & v0 !"
!" (
) g"0 I < E , !R J P;!" J S> D 8 1 & S /"0p7" A
"B: *.- `" x> De.
C.- 09h P!" <;6A \:$ ) *. _ 'P !" % ` P >?" "4S> ]1. YA E %9E J!- . <* X O!" g"BE? T .
% ! <p h !" C.- & A S1?" < 60 , !R `B; !" < 60 % K 8 1?" "4S> \ 8 1" _ % I P!" <EABt"0 "
. |!f P> I <^ X Y. ,!R \1 ( ;( `BP$
<p I / : *. ”B O!" @` _ < P! JS _ -. JS!u - JS P$ ) *. C. 6 |!f P> g ^ L!" C"Be ‘ > _%
. . % tHh !" g"B e. Z ;="` r E C ( CR- & †A?" @ _ Z ;="` r E A X?" %9E J!- . < P^!" J9:!"
D _ & % I P!" % <h;X < HL!" ,!B$ bƒ - …b
% > ; ]1. 0(41 C. ^9 D 8!" -. KuP!"
< I P> ( 0 ;!" ) JSh X T - & ( Y S;!"- u P;!"- % P h;!"- D(B ;!" ) JS <P>A. ”B O!" @` _
www.al-taleaa.net

% tH I %
] >" "B

; : . JS> 8!. 3B A g ^ L!"- < ^ L!" C"Be T En % - . Z B;h K 8E & ] E?- % 0Sm.
,k _ ; & " r p;!" " ' 8! ] ! "-A X" ( …•
) <^ X 0^PV %> Dk^!" ]EB> >
. " r= p!" " '8! ]! "-A X"- ( b…
) Q P> % <^ X CB9 ! JE09!"

:] 8
' 9 , !" g ^ L!" D6"0 % ( …ƒ• ) C- X %>" >0P!" •Al;!" 0* 8!& S E q , !R ' x !" < P t T0 V- & Z :> Z 9 0 +" A *- S; I" ?R y E J!- < HL!" 1 P \ ef "
%;!- & | ;!"
!B! 0 +" C ( "49e- & UfH;!"- T"BS !" ' 8 !"- 0S8!" % S7"0q. \ ;P I"| ;!"- < HL!"- . /0 P!" <
g 8 ! JS Z _ > < HL!" J I"- & ‡ P!" > % m0!" P> g V
& JS V g - & /0 P!" <
/ e4 > e0N.- < HL!" J IA ' ef J N ’P > Sk P> o %EAB p!"
< ^ L!" < p> CB E E 20 ;! > J OP!" vB
C# !" C ( ;( :> 9 0 +" 8>- & JS!"B6. mH$. " g m ] <^ L ! o !- JS! ] V - ]> 8!. r ;O> | ;!"- & (0 $
< P>A. ~ , ] C ( ; C- X % >" @ - P> C-0 _ < P>A. ~ , < HL!" r7- 0 x E J! JN
K-?" J I 1 ;[P!" C p h !" ”B V \ 6" 0 ‡` h !" C0 8!" % 1 [!" 8P!" ^ . ]$ - D _ C-0_
@0e 8!" \ 6 0
, !R \ ^63 J N . % $ 6B D _ % 1 ( _- & 0
% S
- <EAB I
] P ] ;6- % I P!" % " < ` "0 Xn M ! [!" D (B ;!" < ^ L!" K-+" J I C p h!" Ku v e.
b
", !R < V 6 & 0 ;!" & K-+" J I % 9E J !- . @0e 8!" TB ; `B P ! ] 8 t. JN < p ph8!" ,!R
@0e 8!" g ; @AB % Jq0! > | !f- " ) ^!" y 6" , !R ] $ 6B D (
I"- & < HL!" "T (0>
< EABt"0 ?" % tH I % " 6. C. EA !" 0(4 E?- . ] !R < P9!" ) $ ^ K IA" ,!R <9 J( 6 @A` . ] p I 0E0 ! < HL!" ,!R hE C. , “06 _ eA e`3" T"0
< 1 ;[P!"
< O 1 A S1?" < 60 < 1 ;[P!" < EABt"0 ?" \ X` ; 6 AB Ss!" ,!R ` _ " <^ L!" " '8! C. 0 q
:!" KB 81 . % 10 _ B :1 T0; I"- "
!" >-A-?" :!"" e 7 SU m !" < ;!" /-0:!"
% & •
KH 6" % 1 ;[P!" < !- : 0 N. , & g" >" CB U9$ ] 1+ "
!" " >-A-+"
EA x >- 0 O;!" /-0 :!" KH X ] !" \;k 1"- " > !" " JN & 1 9IB$- <p! - < _ !" - h; !"- I-A
< E?- g N" bb…
† 6 _-. >-A-" % A ^9!" W"0 X" : <
!" ] >-06 A P m C (- . C 1B !"@ e P C-0
;!" S ,
g"0 91 < ;Eue < EABt"0 ?" \ uS1" C. K-?" ;:!"
C p h !"
< !- !" E A % % : h ;!" , < >-A-?" < E ;:!" \70 S>- ( bb… DE0>" / C h 1 ) vBmB(
0 q "0 E0 $ % ; h ;!" < ^ X ] 1#> K-?" ;:!"
S
*-- . ( @ e P;!" % b @` ;!" ) < 1 ;[P!"
. < ; _?" JSP p 0 h! QA Sm" C-0 ;!" `"A" Y4!"
!" , P; ! 0m
) 1 [!" ;:!"
, !R < E?B!" \ !n , 6 e–"uV. rp8 h $- ABe $ < 1 ;[P!" < EABt"0 ?" \!"3 ‡A / A"fn ) B1 ^ I C I @ e P < ^! : ;!" >-A-. ] \ 70 Q S
- . ( ƒ - b•
g"u V. i p _" T. > JN & < >-A-+" J ! _+" ' q. ’E0;!" <EABt"0 ?" hV % \Pp _" !" ( b
0 "0 91" \ 6"- . (
) o1B$ h10 \ 6" : HI? > S1 9I < q. %E $ !" J ! _+" %
< 60 < EABt"0 ?" \ X`- . (
) \ EB9!"- (
) Š8h - (
)
` SE Y4 !" U ^!" >-A-+" A ;P I?" 0t L ] E?- g > 4
1 [!" ;:!"
vA`. _- . A k 6?"
< EABt"0 ?" ] !-` % ,8 $ C. vA`. ;( & YB Iz" 20 !" A p_. % eg"A- - < EABt"0 ?"
S!"- o1B $- 0
, !R |!4 > -.- " < ^ X " ]1. ] U!B$ AB % # & >-A-?" -ux!" * % @uV
] 1. 0 q & ] PE ,!R B E- ;IA |!f % PE 1 ;[ C p I K-. C (- . % !"- h 1- 1.- C h1 x .% -. m0_ -. >0 ] 1. , < ;= _ % 9$ J ! < ^ X ] PE ,!R ;:!"
@B ` C. <s6H JS;!" %
] 1. "4 e < En- . ] I =A \ :$ < !-` % ; h ;!" @ 6- ,!R @B ` %9$ J! ;( & %E !" ] 8 -. U !" \ >
www.al-taleaa.net

% ; h ;! > M x h E ;:!"
C ( ;1R . % !"- h 1- 1" D [ A p_. % ; h ;!" , !R ]$B ` ]VJ . " < HL!" " A Pm \:$ "BP; OE C. ~.A- & >-A-+" 0pL!" 7 ! : !"- % k !" ,!R JeB E@B ` ) ^$ J!- . " < HI?" <P O!" " JI > EA !" w0 ;! Z"A Pm ?R S " !" < HL!" %9$
< HL!" A Pm \:$ < HI?" <P O!" @B ` { O1 C. `B S!" CB; h;!" V- M 6 & S!" ?R ;:!"
gHP I?" 0S_- Yu 91?" KH 6?" 0S_ : ] :$ CB630E Y4!" W-`u;!" 0S8!" 7 JS! k ! Z ; `
< HL!" < (06 " J I > W-`u ;!" 0S8!" , @`0; <EB_ < HI" @ 6- <(06 S!" T# & (- S!"
. C h( !" <!- > % ; h;!" KH8 I" ,!R P> ; S I . "
CB 1 ;[P!" g ^ L!" `
EA !" | !f % g" >"- ƒ
Ku - & ;:!"
) ^E J ! K 6 Y. ,
\ P t ( C 1B !" ) 9 1B! I ]hI. Y4!" " _0 !"- ` :$?" " /u6 @0p I \:$ ", !"" A-` "B P !
& K ;V- K ;( ,^p - AB1.- Y3 1 JS > % C ( C-0 [( " T"B9> " ;S !" Jk1" JN |> ;6A- |>
% J S1. " _0 !"- ` :$?" " < ;V \ U`" 8!- . ;:!"
Ku P> \ S 1" !" ƒ @ABN "B Pm., !R JS$B ` |> AB1. @` 8> g U`?" "4e 30>- : ;:!"
`" I" 7 %9!- < HI?" <P O!" @ `
"B 81" , 6 "B uS1" C. %9!- (
… ) ,!-+" < >-A-+" /0:!" KHX " ‡ 8;!" " ` SO!"
. JS8 I % D( % <>-0P!"- HIH! @-" m. % 1"ABt (0$
JN (
) ‡` h !" ;: J N (
- ƒ ) o L!" ;: ,U!B$ ;:!"
Ku P>
D ‹ <p I < E. %
;$ %E`0 O " , ` " ?" <NH[!" |5!-. %9E J!- (
…) O;!"
% A"0 _ A *
0>B (" / K-+" %E0 $ K-. ] 1. | !f < En- . " _0 !"- ` :$?" " /u 6 J96
] 1. ~0 X+" ] En- . ‡` h !" ;: ] ;:E Z 8! < HL!" \ 8>- & " < p h!" " g x!j> (0$ < B96
\ 8>- & vAB$ $. K ;( S I =0! ' L 1" < EABS;V , !R (0$ \ !B:$
0>B (" / K-+" %E0 $
.
… ‡A / A"fn
] 8! x!"- ]$0I.- Be `0t C. ,!R O;!"
] ;:E 8! < HL!"
< >0P!" @AB [!" = _- & (0$ 7 u 91?"
6- & 3 O:!" J( 6
%> % h6 E0 !" %‹ _" ]h ^1 % . , 6 (0$ % S= x!R # 1 r;I C. ; & 0m 8! B!- g 8 ! < > _ " < HX " <;N UC.

,!B I" % 6 % s!" v"4 ! Z" 6 r 7- `BP I Kn u EuP!"
%9!- . ] \ x!. Y4!" 0S !" T"f " <^ X
. " ] HX " ,
k;E C. D _ E O!" " <^ L!" " Š8I.- 3 O:!" ,
,!-+" C-08!" JS e"4 - JS>"u6.- % ; h;!" Dxm Y4!" K O!" UD( C. EA !" % w0P1 "49e- - …
I- & % ; h ;!" , ]1 p I ~ - & e?B E % A X" /B I.- & S U!B$ •-0m- " < HL!" " KB6
Z E08$ C-0 _ @0 ~ , Q"- V 8 _ C ( & !" . . 1 !"- %E ! > S _H - & C p h!" |!f < 0m
J !- & < ^ X V- M 6 & < ^ L!" % 9E J ! < EBp!" C-08!" | $ ~ , ]1.- . %E0 P!" C08!" , <8> I
J 9:!" C (- & @` 8!" , A _+" B e J( :!" C ( ;1R- . Z ;( 6 & < HX T V- M 6 & < HL!" % 9$
)D _% ]
N :$ Y4 !" ] VB!" , @0* P;!"- <8> h!" T EABt"0 ?" ‚= X D( ]! EABt"0 "
. ( • @08
% D V 0 > $- < +" 3 Q 6- Q >- S !"- 0 +" Q 6- " < ^ X Y+ % 9E J ! C-0 8!" | $ K"B t
D (- . ]1 p I < VA
S ] :$ < ^ ‹- D (- ] @ ; h S ]1-` <E?- D( . 0x* - S1-lm
H I?" " ] > ( 23"0 !"
!" J 3 ;( " ]
% < 0^
S <EB 1` -. < E` <pX
C p I o L!" ;: % l;!" 0 + C ( " ]1. % kE. ]; 3 : :* %9E J!- . " J9:!" KB*.& ] m0 ;:$- & Q0 _ ‡0 :$ !" ”B O!" | $ ?B ! 3 E ( ] > ( !. B E ) B !" %9h E C. (0$
www.al-taleaa.net

1 P D 9> 3 E Q0 _ % O I o L!" ;: C ( ] > (
!" ' ( % : . " ] i !" C-` , ^$. " ] i !" C-` , ^$ " ”B V C- > % Oh!"

T h >H;!" , !R QU`0 " J9:!" KB*.- HI?" " / ( <I"A` @A ; ;: . ` y_ ;!" M6 !" `"A. ] 0‹ % Z" P> ) : !" JEB 8 ! D> _ g m Y. <;N o . ) :* ; •S "4e- . QA- ! < I h!"
CB 9$ ` 9$ < B;O ] I"A` g"0 8! 8E C. & @`B SP;!" ] _ > & @A ; AB ( !" i p I" 8!- . LEA !"
< ;9: •= 1 S ‚ L h E C.- & " / 9!" A- ! < I h !" T h >H;! > " < ;!" y= NB!" % < "" J 9:!" KB *.- H I?" " ] > ( % 4 L$" 23"0 !"
!" C. , !R \ S 1" y= NB!" | > < !"
KH X % & < * X ( \ _B!" | !f 0
| ) `"l | ;!"- & <
9 ;!" s !" ]> ’e E 6HI
\ ^ E C. i p I" ;( . S E?B! u 91?" ]: m0E- S U!B$
| ;!" ) ;pE C ( !" < HL ! ] k e
!l;!" ŽU0 P$ C. , !R , S 1"- & / 9!" A- * H $- '6 * Y4 !" ‘! !" ; e?" ' I , !R g~A 8!"
!l;!" g"An % "BP " E J! %E4!" % !"0 !" u^ I"- 09^!" <E06 < k_ 0UO _ & Q" >" Y.A , <;( :; !
. ]E.A g" >R ] E06 % "BP "` D> &
23"0 !"
!" 0 1 , : K"lh!" , M: !" 0 _" "fR ?B 8 V I" CB9E C. %9;E "4e D(
v"f 23"0 !"
!" ' ( , : B e D _+" ,
[E 6 , !R < h ! > J e+" K"lh !" %9!- ‰ ]> (
EA $ % 0s !" w0 > eg N" -. <> 9!" D _ 88: CB9E C. >? ] > ( , M !" C+ |!f ‰ / 9!"
!B E C. 4 5 6 ] UP!- . ] !R `B PE C. ] P & K"lh !" "4 e % < > VH! rh $ J ! @A ; . ` <I"A` . 0 !"
" / ( C. & ;Uh CB 9E ` 9E- & K-" ;! . @0 K-. / 9!" 0 1 EA $ % Q s6? Q SV % kP>
PE J !- (
BE / A E" - D E0>" / C h 1 )
@0 K-+ 0 1 _ " J9:!" KB*.- HI?"
< E0e 8!" " < P p!"" < O
J N & T-0 > @ :!" < 9 A"` %
••
?R < h!" | $ P> Q0 1
oph q. / /n <Eu 91?" <x ! > 0 1 / 9!" |!f C+ < >0P!" T P p!" |!4> CB PE JS P! . b
.
< 1 [!" <P p!" " S1. D *+" S Hq , ' ( _
T0 1 !" <P p!" C. s6? 8 & |!f r
<p h !" ,U!B $ Y4 !" o L!" ;: C p h !" % [E 6 %;k $ _ Q4 e < 1 [!" ] P t / 9!" C.- .. "
v"f g V M 6
<:^ !" Πe
!l;!" w 7. _-.
- ƒ
% > < 1 ;[P!"
@` P!" 0 O$ J !- . " o L!" ;: < ^ L!" C (- (0$ < HL!" \ 1 ( BE |!f ( " : ]!B_ ME :!"
% ;!" g V D*#> — ^ 6?" @A-07 " P1? / ( Y. % ,!-+" <P p!" T 7?" Q4e D[ ,
C+ & @A ; . ` JS I.A , - % [6 !" " < ‹B: ;!" Q4 e rk 1 . ]: : $ C 9 ?- & 0 E J ! "`
\ S 1"…
\ 1 !" , !-+" < >-A-+" /0 :!" < * X- & / 9!" 0 1 \8 I !" T h>H;!"
@AB [!"- & JS= ^ 6- u 91?" 7 D $ 8;!" - P!" _B S
8$ < 1 ;[P!" < HL!" \ 1 (- &
`0 ; !" T?- : - & JS= ^ 6- u 91?" % ’E0 : > < HL!" <!-` 7

\ P m" !" < >0P!"
23"0 !"
@0 I. % > < ;= _ \ 1 ( !" <8 NB!" <_HP!"- & < HL!" 7 /06 v"0 m?" 7 S!"
9 ) E J ! Y4!" `"l | ; ! <ke / 9!" CB9E C. | !"- & u 91? > ] !" CB; E Y4!" /u:!"& ! ! >- & < EA0: !"
@AB N = _ KB q3 P I J u !" wB _-- &
‡A / A"fn
?R
" L I" % w-0 P B e - & ] 6 *- / 9!" 7 `"l | ;!"- u 91H! tB !" g" P!" u A- - P!"
% ]> ( 23"0!"
!" ]! _ - & % >A : ;!" w" e+ "A 1" /-0:!" <E09^!" <: I+"
’ P> C# > !R 6B E Z P; O "4 e D ( . . . < P * w-0 ‹
@
T"0 , - Z.u O ] ( ] 1.
i VAR- & HI? > S _H rp_- & E !" SI I" " P1" C >- & < HL ! <ke ;!" & @0 !" @U` 6 KB ^!"
www.al-taleaa.netu 91H! >0:!" `B SO;!" < L! ' ( _ CB 9E ;>A & S !R L$- J="u e % /BP !" / *# D (
0 q < x > T0 1 _ / 9!" "4 e KB CB9$ C. > H g :E?" "4e )* CR . <E !" C"
JS= ^ 6Z"`B _- JS1B 8E J e- < E !" Je0= ; 7 g 7A" u 91?" J SE C ( `H> % ; h;!" % > < >0P!" <x !"
C. w0 PE C ( 23"0 !"
!" C. - % 3 V 0 q - 8 81- . < 1 ;[P!" < HL!" < !-` 7 /06
;h E C. % ] ! >? C 9 & e0 1 y I _ " J9:!" KB*.- HI?" " / ( KB % ] ( ’P>
]1. ,!R ]U E ] !R kE JN 0 x$ C- > 0 1 Y4!" ‚ !" D*#> ˜^ :E C.- & < 1 [!" <P p!"
<P t
. JE _ H(
;: h ! " , ;sP!" < ?"-. < HL!" " / ( ,!R T"A mR %;k$ _ / 9!" C+ KB ^!" ’P> KB81
tB !" o O;!" SP 7- !" " < +" <p I- < HL!" <! IA " ,!R- &
0 1 _- 7A mA
A * Y4 !" " < HL!" " % !B1An ‡ B$ 0 h!" / ( ,!R- &

< >0P!" <x ! > T0 1- (0 !"
. . . Z?-. 0 1 -. ' ( _ C ( ,!R 7. <;N C. , K E ; & kE. &

. " J . ˆ"- " : KB8 CB!B8E

HI" ]> J LE C ( D[;> <‹B: ;!" Q4e J L1-

Eu , !" <V 6 C- > E ! \> [!" Cj & \ [E J! -. Q s6? <:* M: !" % Eu;!" \ N. g"BI - •
-. & % ; h ;!" A p_. < I h !" T h >H;!" 0
< I h !" T h >H;! > ! I" "fR 1. M: !" %
\ ; m !"- <k E0P!" T h>H;!" | $ ,!R " J9:!" KB*.- HI?" " / ( 1``A- & < 20 !" A p_.
< (0:! ` P
_B;! 1H R C ( / 9!" CR C 5;t > KB 81 C. r p h 1 1j ~0 X. A p_" %; 7 0
] (06- QA 9 #> e"4 q- & % ; h ;!" A p_"- 20 !" K-` \ ;
!" >-A-+" A ;P I?" % A0 : !"
A ;P I?" < X - B7B - C ( _B Be- . Q P> % Q4 H$- 1 x +" %E !" K ;V J sP!" 0= [!"
< IA , !R 23"0 !"
!" @0 I. g ; 1" C ( CR- . ] 6 * E"B1 % 0s !" w0 > >-A-+"
T"A0
8E? u 91?" % ^‹B;!" r C- P !"- KH 6?" E# ! ƒb
0
# 1 Y4!" < +" /u6
< +" /u :! ZH (!" !"- 23"0 !"
m > %h 6 C ( )
!" E"B1 %h6 ) V0 !
. ( ]= 1"
%9 +
_ , " J 9:!" KB *.- H I?" " ] > (- 23"0 !"
!" 0 . 0 _. B !- b
~B p1" _ / 9!" U% 9!- . 1 ; P!" 2 ^ !"- < 1 ; P!" % [E 6 ]> ( % ME :!" % - ] g x I?"
'L * CR K 8E C. ) : !" JEB 8 !" , !" /0 _+" CR D > . < HL!" <k e % @AB pX 0 [(. Be ,
Z"A 9 . ] U‡ ! ] ^!l SP p *" < *0 C ( " J 9:!" KB *.- H I?" " / ( < HL!" % ME :!"
D ;:E D VA "4 S . Cz" , 6 %E0 [9!" ; e > ] ^!l - / 9!" — ^ 6" ' I "4 e- ]$"f HIH! <ke
] !R J9 :E M 6 0 !" g k8!" '
,!B E- & ( 0e3+" ) < E !" T P O!" 20 . % < ;! P!" @3 VR
% ; & < H I?" <PE0 !" "B_- g~` ;! 8 t S k8 & % ; h; ! < L !" K"B6+" % AB .
. H IH! <k e ;!" A 9 +" 0 h ! & < [9!" ! [ & [( g pq ] 1R . ‰ %E ! > ] ;
| I Y4!" "f
% "-4 L E C.! > "- E C. ?R " < 1 ; P!" " J I > H IH! "Bk e E C. C- E0E %E4 !" , o !. 2 ^ ! > S$?"" % CB n Je- Z PV0 ]> (
. HI?" C# > %9!- < HL!" C# >? . . ‰

!" K _ "f

. T B 7B < NH[! " J 9:!" KB *.- H I?" " ] > (
23"0 !"
!" Ž0 P$ ] , S 1"- K-+" / 9!" iB7B;!" "4S! ‚ X 8!- . HI? > S _H - < HL!" Be & K-+" iB7B;!"
www.al-taleaa.net

< _H ^1 % P>. < E q `0 E J ! ] 1. B ! ( "4 e C ( 8!- . < E` < ^ ‹- \h !- | < HL!" C. ,!R
: KB 8 . C N iB7B % ME : ! iB7B;!" "4e % ][E 6 <E S1
S;E Q"01 9!- . HI? > < HL!"
% iB > % tB ] !f- Qu D POE C. g 8!" ] ! D ^( Y4 !" %E !" "4 S! ]1# m D V ˆ" E0E? & ˆ" f P "
CR " : K _ % 6 "4e ]!B_ D _ ] 0 Y4!" , P;!" " (l & ( “) " g"0 +" %
>?- < B9:!"
CB !B8E : : * C ( & < B9:! > <I h !" g ; Q E0E Y4!" |!f < HL!"- < ? > "-`"A. g S8^!" %9E
\ 1 ( @AB * Y. & < B9:!" , P;> < HL!" , C ^_B E < 0!" {H*- < E !" 0= P !" < _" C. %
& <EAB m -. <EAB I` -. <E`" I" & < EABS;V -. < E`0 & @ 8 -. < 8 p : iB 1 Y. % - & < B9:!"
.(
“ ) " < ^ > -. < ("0 m" -. < t"08;E`
!" E0E C ( !" <!#h;!" %9!- & HI?"- < HL!" % > <_HP!" ^1 <!#h \h ! CfR <!#h;!"
*- < B9:!" iB1 % 0s !" w0 > & 8 p J9:!"- HI?" % > <_HP!" <!#h e S ^ E C. 23"0!"
r p h E 9! ] 1. 0 q . ^ !" "4S! " S;$ ?R < HL!" % 'X !" ][E 6 %9E J!- . J9:!" s1- % ;( :!"
] ˆ" , * KB I0!" C ( < LEA $ < 60 ] V"BE C. ]! >? C ( & J9:!"- HI?" % > <_HP!" ^ E C.
] ! Ž0 P$- 1 [!" / 9!" ] ! ‚ X Y4!" 1 [!" iB7B;!" e <SV"B;!" Q4e \1 9 . S Z ;( 6 J I. " HI?"- < B9:!" " C"B \:$
& 9:!" ] IA ;E ’ P> ‡A ;E KB I0!" C ( _ C# > 23"0!"
!" U08E 1 [!" / 9!" "4e
& T -0 ;!"- T"`"0 E?" M 6 % < ! ;!" C-l ! > " y P E - -ux!"- ` SO!" % < [ . |!4! /0kE% > ] ( | !f r E3B$ M 6 % - ( !" J= x!"- < EuO!"- @ (u!" ) @ E P!" ]$ SV % K ;!" r;V M 6 % % >" D ;6 _ "4 e D ( C" k E- . . . T 3 ;!" D ^!"- A +" , g"0 +" % P$- " ] A
O1?- < ` KB 8!" |!4 ! ~0 1? " : H= _ '8PE JN 8 p$- x $ i0m HI?" C#> KB8!" , C- X
b “ ) " < E !" @B !" <P t ]> k8$ r gH E ?- <! I0!" , P
E |!f , Be- & " I ]!
.(
C (A. % 0 [( % CfR ] !-` \ X "f ; " : KB 8 < E ;!" <!-` AB _ % ]s6? ;> ]E.0! 8E| ;!" s1 ] A ,!R † : E J! "f ;!- ‰ @ k8!" % P$ ] s1 w0PE J! "f ;!- ‰ J9:!" J= `- <!- !"
"f ;!- ‰ ] 3
B9:!" s !" 0 . % /"0p7"- @0 6 g ; P!" v0$ "f ;!- ‰~AB !" "B_ ]U;h \5 m -. & ‚ 81 -. /"0p7" -. S>R ]1#( 0‹ ! - E Y4!" |!f # w0P1 C. E01 ! ‰ "f ;!. ( b “ ) " ‰ QU0I - |!f C ( (- J I- ] ˆ" , * !" E. < B9:!" g > &
B1 " - "
; V?" u ; !" " - " h:!" K ;9!" % B1 S 6 ! u h$ " <! I0!" C. % QA0_ ;>r I-. D > % B 9:;!"- J( :!" % > CB 9E ; rI-. 1 p I " - " KB8!" 4 1 CB9E C+ Q P$ !" @B8!" %
, r p ! ' O:!" iu E- ` h V?"
!" {"-A+ > D E " ] 1"- " ] = >"- /+" % > CB 9E _ ;
' _ D 9! E0P !" y 6- 0 > $- < E A K $" o ^1 D 9> K $?" y 6 " - "A- !"
!" /B 8!"
KB 8!" , !" S ! & J I- ] ˆ" , *
! r; V" _ ] 0[("- "4e D( C"- . . . " `- : 0 q ^E0P$
% ; h;!" Q0 .- &
1 p I ] ! IA ,k 8;> J I- ] ˆ" , * !" C p I C ( |!f DV. % ":
& J I- ] ˆ" , * !" C p I ] ;m _- ?R J( :!" E ] !" ;$ ; g m H &H m ];96- & p
& J I- ] ˆ" , * !" < E?- \ :$ D X"` B e- ?R C p h !"- < I E0!" % AB E ;
B1 ?, & J I- ] ˆ" , * !" < E?- \ :$ D X"` B e- ?R C p h!"- <I E0!" % AB E ; iB1?C. \ E.A 8 ] . , KB I0 ! CB9E Y4!" C p h!" T VA` T- ^ $ C. 3UBOE D8P!" C ( "fR- . % l;!"
C p h !" % %9;E , _. ] . , ]! CB9E C#> Hh!" JS DI0!" y6. J I- ] ˆ" , * Z" ;:
www.al-taleaa.netD t !" @B ` ,

B P$ C. ,! P$ ˆ" A _ <_`

% g

0 q <! I0!" < E?- % l ;!" , J I- ] ˆ" , * ;: < E?- \1 ( " 8 Cf.
. K _ ;( " ; 3 " C ( Hh!" ] ]1. -. . ( “ ) " J9:!"

> <>B

!" @B !" fB^1- <! I0!" C p I- @B !" @B_ . KB8!" fB^1. ( • “ ) " ŽA+" M9;$ C.-

‰ ;: T C. P> "f <_H Be- ] !R KB*B ! Q S;$ K t Y4!" M! [!" iB7B;!" ,!R 23"0!"
!" D E e % ; h ;!" J SE Y4 !" P> B e- . < HL!" EA $ r p81"- <! I0!" S ,k 81" _- & J9:! > H I?"
. JS 8 h - Je07 6
, !R & ] E" e- Y0 !" iB !" "4S! {H*?" 'e"4 % 'e4 - & ,! P$ ˆ" ,!R < E` @B ` HI?" " K _
. . ( b• “ ) " % :! !" Q` P! ˆ" e . !" <E >?" @` Ph!" D I ]! ) ^E- ]1#m DV ˆ" % ] 1 E
e0 > $ "A"0 6. ‡ !" v0 $- & !B8 % >- S > ,! P$- ]$ : I ˆ" , X " 8 <EB 1 !" Ž"0q+"
. ( b “ ) " JS$ u1- Je–"Be"- JS:! - JS B - JS!B8 ] !R JSE S$ ,
< >0P!" J •! Hh !" ]
!" S> g V !" r="0 !"- /"`z"- "B8!" | $ CR K 8E C. %9 . ;>A- "
C 9 J +" @ :!" 0e s 0[(. 0 ( 6 ,!R o;E S C (- & @0 [( \1 ( kE. < >0P!" J +" 0 x!;!"- & ‡B O!" /"`n- & %e0!"- & < E" ;!"- & r !"- & ` SO!"- & Œ O!"- & T >B8P!" <;s1. ’P> S
% % ; h;!" !" ]> 4X.- HI?" ] 0m D( C. T V- \ #$ "fR | 9!- . . . |!f 0 q- & ME :!"- &
< !- !" < ;s1. % ?- & I h !" J 9:!" ' ! I. % D _?- 0 [( g m %9E J! /"`n- "B_- <;s1.
< I I KB *" % < 1 < !- ! u E ; Z"0 h E Z"gu V CB 9E C. ‘ E J ! ] P;V "fR P> B e- & < 1 ;!"
. % 1"B_&,! P$ ˆ ‚! X E` i0 m B e ;1j T >B8 - /"`n- TH P - = 8 % H I?" ] > g V D( CR
C U I- &
, ^L$ . < E !" )! ;!" | $ ! )k $ C. |!f P> C U I- . 0 q? < E !" 0 !" <: ;!" KB I0!" ] !" 0 s E?- ] !" Y- ;h !" i0 !" 0 s E ? |!4 & ? . < 1 <:
0 ! S CB9E C.
.(
- … “)
e0 > $ , J 8E C. % ˆ"
CB e. T E q- Ž"0 q" % S r ;V- e0Xz S!-. % 1 !" " CR
CB e. e . T ;h - g ;I. % ;U - & T"BSm- t"B % 1 6- & KB8 %
'(A 0 q
) " e0 > ! "B E- S> "B x E C. % ,! P$ ˆ" D IA
CB e.- ?BIA S! MP E C. % ,! P$ ˆ"
.(b “
8!- " J 9:!" KB *.- H I?" " ] > ( 23"0 !"
!" ] !B8E C" `"A" -" ] ! _ "4 e - …ƒ
. ` !" D 81 . H I? > ] ; KB q3 P I ] 091" _ % - . J9:!" KB*#> ]; D _ % ] 1091"
C P j> ] $.0_ 8! " : K _ ]1" / 9!" ]E.A % D5I ; 6 KB q3 PI ]! _ QA
% @A ; ;:
D[
/B I?" "4S> E` J! ' 9E ( ?-. \ OP /"B !"- #pL!" % ] TH;:!" ‘ w0 +
Q4 S( @U 6 H I?" JS % Pt %; T V- ; Je"Bh!- % _0 h; ! "0 [( T.0_ _- . iB7B;!" "4e
D > ] E` "B8> D e V ] 1. \ 0 8! . . . 23"0 !"
!" ' ( B :1 , 0 P !" @U :!"
< 6 1 < E# ‰ J 9: ! ) E s > B e ?- & 1 o ! HI?" C. U E 9 ?R- & ]$ E0s1 % Š h ! >
www.al-taleaa.net

b

. ‰ TH P;!" % 0Xn iB1 Y. -. < S!" -. @A V?"- r !" De ‰ HI?" S ‚ E J! @ :!" 6"B1 %
\ 1 ( < EBt "`B S Š 8 H I?" "B8> \;96 @0 [( Z ; . C. .08E J!-. ‰ 0e3+" "4e % Z5 m ‡A E
Z 1 Z E` HI?" CB9E? 9 ‰ < 5;p < n e- "B8!" Q4S> J9:$ K"u$? ; " C"- ‰ AB P!" 0k1.
< E !" < I"A !" %
!" "4 e C ( %E# š @ (u!" % ] > ( Q0(f "4 e % ' O .- ‰ J 96 % E`. " ‰ <E0e3+"
J P!" JS(A" B 8$ J ! %E4 !" C !" % Z"0 [( C. Z 86 ;!l E Y4 !"- . . . " : KB q3 PI w 7. JN
# pX & A 9 ?" Q4 e D [;! C-u : I & E V D 9> / O ?" , < >0x!" JS 8N JS ;:$ %E4!"- & B8!"
(<I h !") @ E0V ] 9$ ; u : !" "4e , P O $ C- OE- & ‡A` ?- ‚ :;$ C-` & Z>"B* -. \1 (
H I?" ) ;!"- y_ ;!" J! P! > ]! S ;h$ % - 23"0!"
!" , J sP!" g [!" % S! [ .H I?" "B_ % >- Y.0!" <E06 % >
!" % CBP " ;!" 20^E C. T``- J(- . !" . . . 0 9!" f I?"". . S S! ]> ( ~ $ !" <LI"0!"
& CB1 8!" D VA- & ! P!" g k 8!"

A

h;!"- & < EA0: !"

@AB N = _ KB q3 P I J 9$ "4 9e
. Z 8P$ ! CR- & r k!" :;!"

!
% ' ( ' ( C. P> ) SU[> D V. % ] > ( 23"0 !"
# 1. !" < I I?" @0 9^!" CR - …
T?- : Be "4e 0 q / 9!" g V D(- . 8 p$ 0m o !- x $ i0m HI?" C. e ( < HL!"
J 9:!" KB *.- H I?" " / ( !l _B
D ^!" KB8!" CB9E e % . S$ NR- @09^!" Q4e @ 1 h;!
T# E J! HI?" C#> `-`0 "4e . HI?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" JO6 ,
_B 0 q "
% P r; O
% P C 3 <E0 !" @ :!" ]V-. D( J s ! < 3H!" /"`z"- "B8!"- r="0 !" r ;O>
1R ‡ !" SE. E D _ ) . C 9 - C 3 D ( 0 ! g V _ & ( 'e"4 C- > ) Be ;( HI?" C+ |!f .
-..{
: # I } ( ‡ ! < ( ?R v IA. - ) . {
: w"0 +" } ( P ;V J9 !" ˆ" KBIA
y 8:E KB *. , Z"AB 8 /"`n- "B_- r="0 m % ] > g V % 9E J ! B ! |!4 ( CB 9E C. ]! C (
/"`n- "B_- r="0 m % | !f C-` . . C 9;!"- C u!" % _ C- > ‡ 1 Je M 6 % ‡ !" )!
H I?" S(0$ 8 & C u!" ABp !"- C 9;!" 0 x ! P $ @ABp ;!" @0 x ;!" ‡ !" )!
S k 8$
~ e , @AB p ;!" @0 x ;!" JS:!
r y^ E Y4!" ]VB!" , S1BPkE S <: ;!" / :*+
Q4e
HI?" r="0m % Z"guV \: *. < ;O!" <: ;! <88: Tg V Cj š Cn08!"
HI?" ]> g V
Y. {
: 0!" } ( / ( DV. D9! & ˆ" Cfj> ?R <E}> $#E C. KBI0! C ( - ) : ,! P$ K _ . < ;O!"
} ( @ 6"- < . J 9 PO! ˆ" g m B !- & V S - < 0 m J9
PV D 9! ) ,! P$ K _- . 96. C 3 D9!
( % 8 ; ! ~ e ] 'EA? / 9!" |!f ) ,! P$ K _- . J9>"`n- J( "B_- J9P="0m 6UB! Y. { … : @ = ;!"
r="0 !" Dk . , !R ‡ !" Y S$ < u /"`n- "B_- r="0m % Cn08!" g V C. Y. { : @08 !" }
-0
e4 ;!" ` S V?" C ( e % - . Z 1 ] `0$ J!- SP7- ,!R CBV :E !" /"`z"- "B8!"% N :$ % 6 H ^$ "4 e % N :$ _- . ;9: Cn08!" g V ;> ‡ h;!"
`- 6 Z HIR
" J 9:!" KB *.- H I?" " / ( !l
_B
D ^!" KB8!" _B E? ( b• @08 ) HI?" s !"
/"`z"- "B8!"- r="0 !" , !R S h 1- H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" JO6 , & CfR
"fR , 23"0 !"
!" _B
D ^!" KB8!" _B E ;1R š <[E :!" T P; O;!" @ = h!"
0 q . 1 !" JS$ 6 < IA ;
% ; h; ! u /"`n- "B_- r="0m % HI?" ]> g V C. ~0E C (
"u !?" < ; 9! ( < _B8:!" ) < 1B1 8!" < !? !" P1- Z u KB81 . V- CR & & "u!?" A
Be - . u
% 9E CR . S ^! L , k E. YB 1` g"u V i 8ER- JS$`"AR ,
_B$ C- > % ; h;!" @ 6
ef ^1 Y.
www.al-taleaa.net

@ 6 S> u ;E- C E`+" % Q0 q % S> u ; E vB I "B_ 1 !" @ : ! r7- _ HI? u
@B ` H I? u % 9E J ! "fR . . 0 P !" "4 e ) * CR & " 1 ! % E` " BS & Je0 q C-` % ; h;!"
@0 Xz" Qg"uV K 1 S^! X % - & @0Xz" /"BN 'h( SP $" % & Q` - ˆ" % > <_HP!" €B $ < 6-A
. % ; h;!" @ :> S! C#m?] > g V C. <6"0 * PE ;> " J 9:!" KB *.- H I?" " ]> ( 23"0!"
!" / V. 8!< ; 9! Q 1` 6 Y4 !" , P;! > ) JS$ 6 < IA ;
% ; h ; ! u 0 q /"`n- "B_- r="0m % HI?"
"B_- r="0 > g V _ H I?" C. 0 9 E J!- ;: <! IA :OE J!- ˆ > 0^9E ]1. <s6H r . ( "u!?"
: ]V-. <NHN , < u 0 q S1#> / V" . T0[( -. \U_ & /"`nC. % ]! _ ;> |!f- . < S!?" <E P!" @0="` % S IA ; D I- S7"0q.- @ :!" W"0Xj> & K-+" ]VB!"
MP E C. % ,! P$ ˆ"
CBe. e . . . T E q- Ž"0q. % S r ;V- & e0Xz S!-. % 1 !" "
PE Be- . ( b “ ) " e0 > ! "B E- S> "B x E C. % ,! P$ ˆ" DIA
CBe.- & ?BIA S!
< u H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" CB 9$ C. # E J ! ,! P$- ]$ : I ˆ" C. <6"0*
"A"0 6. ‡ !" Cj ! ! >- . "4e DV. % ‡ !" ,!" DI0!" DI0E J!- . 1 !" JS$ 6 C-lm % ; h; !
) 7"- | !f- . % ! :!"
1 !" g"uV C- > "B u E? -. DI0!" JSx >. JS$ 6 "B u E C"
. P 8 p$- x $ HI?" CR ]!B_ C- X %>" , QA 91R %
KB I0!" S
/"`z"- "B8!"- r="0 !" | > % ; h ;!" "u !" A
C. % ]! _ ;> & 1 [!" ]VB!"
% ; h;!" C. Y. . ‡B^ !" , ] p I- ] e- < 6-0!" ]$B_- h:!" ]! ;( C ( Hh!"- @H !" ]
. S$"f U 6 < u S1+ o !- & ] L ! < t- ] u! BkX S1B u E "B1 ( Hh!" ] Q S
. S "u!?" @B_ A
g k81? JS! < u P$ J! & <! I0!" ;$- KBI0!" @ - P> & S1. PE BeZ"A"0 6. ‡ !" v0 $- " ‡ !" % >- 1 !" @ :!" % > ,UX _ ,! P$ ˆ" C. % ]! _ ;> & M! [!" ]VB!"
ˆ"
CB e. " S1+ " JS$ u1- Je–"B e.- JS:!
- JS B - JS!B 8 ] !R JSE S$ , e0 > $
PE B e- . " T"BS m- t"B % 1 6- KB 8 %
'(A 0 q e0 > $ , J 8E C. % ,! P$
JS$ u1- Je–"B e"- JS:!
- JS!B 8 ] !R JSE S$ ;> ?R JS$ 6 <IA ;
% u 0 q % ; h;!" C.
. y^ E J! . /"`n- "B_- r="0m % HI?" ]> g V r y^$" g"BI & JS$"BSm- JS^t"B . ] e4 ]> 1 I ]V- D( , K _ ; #pX.- & ppm 23"0!"

!" K _ 8! - …

S % ;> 1 !" C"B e
. & J ] > o ! ;> & ,! P$- ]1 : I ˆ" , , `" 8 & K-+" ]VB!" % .
C E`+"- y L!" A 91R {B ^ DX B e- . C"BS!" ~ , `"- C"BS!" , `" . @ 6 % S - 0 > %
) - { •b : @0 8 !" } ( ;6 q ˆ" C. "B; "- ) : ,! P$ ]!B_
!" .0_ 8!- ! Eu1?- & P ;V
P ;V ŽA+" % - J 1" "-0 ^9$ C" ) - { b : C"0 ; Kn } ( % ;! P!" %
q ˆ" Cj 0^( % } ( ;:!" x!" BS! ˆ" CR- & ŽA+"
- T"B;h!"
]! )- { : J e"0>" } ( ;6 x! ˆ" Cj
% - ) - { • : TB 9 P!" } ( % ;! P!" % U x! ˆ" CR & ]h^ ! e OE ;1j e V % - ) - { •… : •:!"
. !" . . . { … : E :!" }( ;:!" x!" Be ˆ" Cj UKB E
S1. PE S
- S % - 1 !" % ,! P$ ˆ" g x I" C. T Ez" Q4 e % J S^E C. `"A. _ ]1. - EJS Be- . S7"0q. 0 > > "B x E C. % ] IA
CBe"- & HIA S !R DI0E C. % ]1 : I Q CBe"
. U;P ;!" 0 q -. U;P ;!" J hO!" #pL!" % gY0> 0 q
www.al-taleaa.net

)! !" D ;P! > 1-08 ?R C ;E? > ^ 9E? Y4!" ,! P$ ]!B_ kE. .0_ _ 23"0!"
!" C+ |!f
D ; - 0 Xz" B !"- ˆ > % n % ) ,! P$ ]!B_ , P P ;V S `U`0$ Cn08!" T En % <En % P I B:1
, K $ Cn0 8!" T En % < En % 1 ;N B :1 .0 _- . { • : @08 !" } ( JS>A
Je0V. JS :! * H;
( CB ;P$ ; D x> ˆ" - ) : ,! P$ ]!B_ g V , P;> JSqH>R A09$- & 0 !" D;PE ;> ˆ" <E
. { b… : @08 !" }
'h E C. ]! C ( ]1. J9:> S 0[(.- T Ez" | $ .0_ _ " J9:!" KB*.- HI?" " !l C. |m?
0 q- )! !" D;P!" K O C#> DSO!" ] !R 'h E C. %9;E? ;( . Cn08 ! ˜^6 0 x> <E0e3+" <P O!" ,!R
Je0 ^( -. ‡ !" C ;E" % ,! P$- ]1 : I ˆ" g x I" C. ]$
( w0P1 H . 1 !" @ :!" Be )! !"
& 1 !" )! !" D ;P!" % HE > C ;E? > ] = ^ ("
r & P ;V 1 !" @ :!" % - & JS! ; . % - D I0!"- C E`+" D ( C. PE & Z P "4 e D ( . S D ^xE?- JS! ; . ' _"0E ] 1#> % ; h ;!" 0E4:$’8 E- ’_ E B e- & 1 !" JS$ 6 ‡ !" )! ! Be ;1R /"`n- "B_- r="0m % ]> "-– V
. ] IA - ˆ"
1 !" C"Be %
!l;!" ]; 3
, * ˆ" KBIA J sP$ < qH> ‘ * % 23"0!"
!" Q0pI D( Cj 1 [!" ]VB!" % .
% ; h ;!" ‡B ^1 , C p I- < 6-A @B_- Uh6 K ;( % JE09!" ] L ! ]> 0_. D(- J I- ] ˆ"
% < > V?" ] e O$ ^LE? ( ! ! 0 P !" D #$ ) " % ; h;!" !" ]> 4X. " ;> ]$ 6 JS "u !" 0E0 !
] [ & ]h ^1 KB I0 ! < u H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" \1 ( De : JI 6 K"lI
H I?" S> g V !" /"`?"- "B8!"- r="0 ! I I?" A ;!" CR . . . ‰ ? . % ; h;!" _ > D[ "4e
& /"`n- "B_- r="0 m % Cn08!" g V ;> %EfBX# & P ;V % ; h;!" r
!" C ( DS . Cn08!" Be
‰ 23"0!"
!" KB8E C" A X" ;( % ; h;!" S> 4X. Y4!" Be !" C. .
% K-. CB (. C. T0 . 1R D_ ) ,! P$ ]!B_ .0_ _ " J9:!" KB*.- HI?" " / ( !l C. |m?
T"- ;h !" | ]! Y4!" P ;V J9 !" ˆ" KBIA 1R ‡ !" SE. E D_ ) ,! P$ ]!B_- { … : P1+" } ( J I.
J 9 P! QBP $"- ]$ ; (- ˆ > % lE Y4!" +" !" ]!BIA- ˆ > "B } \ ;E- :E Be ?R ]!R? ŽA+"JN @B !"- J9:!"- / 9!" ˆ" ] $lE C. 0 ! C ( ) : ,! P$ ]!B_ .0_ ;( {
: w"0 ?" } ( C- S$
& UD xE C. ! C ( - ) : ,! P$ ]!B_- . { b : C"0; Kn } ( ˆ" C-` % ! Z"` "B1B( ‡ ! KB8E
{ • : C"0 ; Kn } ( CB ; sE? J e- \ h( ;> o^1 D( ,U B$ JN & < 8!" BE UDq ;> T#E D xE % r $"- . ; 96 ; C ( ˆ" CR & % 8 ;!"- %E0 9!" r p$?- ˆ" y $" !" SE. E ) : ,! P$ ]!B_- .
& SP $ 0 +" % <PE0 m , v PV J N ) : ,! P$ ]!B_- { & : /"u6+" } ( |>A % | !" ,6BE
0 e3+" % < ;! P!" @3 VR D 6
!" vA E J! 9 . {
: < N O!" }(CB; PE? %E4!" g"Be. r $ ?D > & H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 ! > % ; h;!" 4X#E J! Hh!"- @H !" ] KBI0!" C.
< t- ] Lm % 9E J ! S "u !?" @B _ A
Cj ! ! >- & S> %EfBX# & P ;V J e- & B e C (
\ 1 ( KB I0!" JS t CR- . CB lE ]> Y4!" ˆ" @B_ e JS* Lm.- ] Lm 2B @B_ D> & ]! % ; h;!"
< u ;!" @B 8!" A
C.- & <! IA ‘U KBI0!" C.
!" vA E J! ( . KBI0!" < p> ˆ" 0 #> "u !"
‰ S I0E % %9!- SxU E % o ! <! I0!"
JS:!
- JS B - JS!B 8 ] !" JSE S$ "B P E C.
‡ !" < E06 B e- & M ! [!" ] VB!" %
.
" 1 ;!+" ' $ 9!" ?R 0 !" % 6. ] !R y h E J ! KB _ B S JS$"BS m- JS^t"B - JS$ u1- Je–"B e"B !- . 0 rI !" C08!"
Q0 1 Y4!" " 6+" C h1?" " ]> ( " 0 m o( " YB7B^!"
;S !" A m" C"4 !" vB !- u>B e C Eu 91?" C"0 9^;!" ] ( 86 .0_ _ 23"0!"
!" C (
www.al-taleaa.net

ƒƒ

Je–"B e.- JS:!
- JS B - JS!B8 ] !R JSE S$ "BP E C. ‡ !" <E06 C. w0 _ C 9! & ]> (
‡ !" Œ P ! ] E06 ’ P> % `0 D( K3 E C. 'VB hE ; `"0 +" i"0* ,!R Y`l$ & !" . . .
% Jq0! > ]1.- & ( •
) " 2H;P!" " ]> ( u>Be K _ ;( r="0 !" T# "B!3 $ _- & HI
"B! I"- & @B 8!" , !" ] ‡ !" J9 :E? , 6 S K3 $ _ Y0 !" o O!" Cj <E0:!" | $ T"u ; D(
C ( B !- ( • ƒ
) " J9:!" C ! IA " ]> ( vB! K _ ;( % 1"B8!"- r="0 !" ,!" 9 6?" S>
EA $ † :E J ! ] 1" w0 P! & " J 9:!" KB *. " < I"A` % = ;!" ' ( % B !- / ( Y. .0 _ _
!" . . . Je–"B e.- JS:!
- JS B - JS!B 8 ] !" JSE S$ ] ‡ !" r E r; O V- C. <E0 !"
. 0(4E J ] O6 PkE C. # E J! ] 9!- & .0_ _ ] P! -. . /"`n -. "B_ -. r="0m C- >
-. Z"0 I. . T ;V T ;V S CB PE ‡ !" C. 1 !" @ :!" Q4 e 0 " % r _"B!" C+ | !f - …
C h 1" V- C. Š _ † :E J ! . C 9;!"- C u!" \ > N r _"- B e- . ; " -. Z>BP m -. D = _ -. 0=
. ]$ :> `0^U ;!" `0^;!" `0^!" |!f & VBE C. %9;E?- & Š_ VBE J! . Q0 x> < !" iBp8
JS$ u1- JS="B e.- JS:!
- JS B - JS!B 8 "
CB ^ L & r ; O Y. & r ; O;!"
`"0 ?"?- T u1 ?- g"Be. ?- )!
?- B ?- KB8 JS! o ! Z? ^t. JS C. D> " JS$"BSm- JS^t"B Y. ‡ !" D ( Q E0E y> p$ -. 2 h $ > );h E? wH X?" "4 e . S> C- SE T"BS m ?- t"B
& !" . . . JS:!
- JS!B 8 ] !R JSE S$ % >- JS > X. Cj . Z k P> JSk P> Q"0(" C- > r; O
"4 e 0t L % ‡ !" ˜ ^6 D V. % . Z P ;V JS(He -. JSkP> vHe C 9 "B _ "B A
"B 3 $
< u
"B_ r ; O Y.
`"0 +" vB I , Ž0 ^$ !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" \ 1 ( vH S!"
. Z" >. @4 1 S 8 E & ] !- : -. & 20L!" "4e , g"uV r _B$- & S_0X 3BOE?
8 . K"lh !" "4 e % Z" 6"- Z >"BV <E0 !" EA $ 8E J! ‰ /"`z"- "B8!"- r="0 !" Q4e rkE Y4!" %
| ;!" i0 ;!"- & < 8!" o =A iU0 ;!"- & @0 P!" m iU0 ;!"- & @0I+" /A iU0h;!" <E0 !" \ 0
_ ;1R- . < E !" r="0 !" \ 0 ;( & ] q. i0 ;!"- & 'P !" < _. i0 ;!"- & %e 9!" i0 ;!"- &
. JP1 : K 8 ‰ /"`n- "B_- r="0m % r; O D9! >? De : K"lh!" % Z" 6"- Z>"BV <E0 !" EA $
< ; V"- . K : S g x I?" C. , P;> @A-07 . < ; V" @A-07 CfR /"`z"- "B8!"- r="0 !"
K : B e- Q0 q r < _H C- > `0 vB h ! Z ; s $ \h !- `"0 +" % > T _HP!" , `0$ S1. , P;>
. Z kE.
|!f . Z: :* Z ;S HI?" % 1 ; P!" _B;!" JS ,!R < h ! > < ;e+" % A _ 0 (. , < e !" Q4e CR
"B8!"- r="0 !" % > A X?" , !R @B ` \ 1 ( B ! ;( % ; h ;!" , < 6-0p < 1 ; P!" @B !" C+
. . . JS:!
- JS!B 8 ] !R JSE S$ "B P E C. % ; h ;!" < UE06 % >- HI?" S> g V !" /"`z"0 > $ Z"A"0 6. " CB(0 E % 6 & CB; h;!" ] !R Y S I K-. C+ . •B x -" Š! x {0t Be- . !"
J S! < u /"`n- "B_- r="0m JSh^1+ "BPkE C. Be & " JS:! - JS!B8 ] !R JSE S$ , JS$ 6
. Z P ;V
!" /"`z"- "B8!"- r="0 ! > K h $ C. B e Q"0 1 ;( % ; h;!" % r; O
< 1 ; P!" @B !" 0eBV
C" Z"A"0 6. % ; h ;!" v0 $ _ H I?" C. s6? "fj . < P7- /"`n- "B_- r="0m HI?" S> g V
@0 x ;!" <P I"B!" T? O;!" | $
/"`n- "B_- r="0 m % JS!B 8 ] !R JSE S$ JSh ^1+ "BPk E
% `B 8;!" C. <!BSh > w0 P1 1j J 9: ‚ 1
T`A- @ 8> S HI?" JS u E J! !" @ABp ;!"
T En S> Tg V !" /"`z"- "B8!"- r="0 ! > K h1 C. Be % ; h;!" % r; O
< 1 ; P!" @B !"
www.al-taleaa.net

ƒ

"B8!"- r="0 !" D pP$ : @ 6"- < ;V
Y. . < P 7- /"`n- "B_- r="0 m Cn0 8!"
T ;9:
%tB !" < 1 ; P!" @B ` / : *. % 0 [( KB 8E? . % ; h ;!" @ 6 % e` P I"- < HI?" /"`z"& Z? 6" ] !R KB *B ! CB! :E JS 9!- & 23"0 !"
!" DP ;( Z :E0* Z?B_ "4e D( >0P!"
. Z _ ^1 Q ;I. "4S!- & % ; h;!" g =A
. < u /"`n- "B_- r="0 > g V _ H I?" C ( "fR ?R Z _` * CB9E? "4e !B_ Cj "4e r - - ……
\h !- `"0 +" % > T _H , @`A"- CB 9$ C. /"`z"- "B8!"- r="0 ! u ; K-. C. 0 8!‰ r="0 !" | > HI?" g V DS . <_H C- > `0 vB h! Z ; s $
< E. TH P;!" 96. 0 [$ ?- . TH P - T"` , !R < H I?" 96+" J h 8$ , g S8^!" WA` 8!
0 [E _ Y4!" ;1R . `"0 ?" % > T _H , @`0!"- S1. Y. & < PE0 !" S P t , w0P !" <>BP*
g S8^!" J s . % 6"- KB 8E
P & T"` P!" 96. Be `"0 +" % > T _HP! > ] * < 0P
<>BP*
0 e3+" r O!" m TB m `B;:
!" 0 (+" ?" D[ Z 8p JS;96.- 1 !"- %E ! > Z ; % N :;!"
, !R CB; h ;!" ] > /0 8 E Y4 !" D ;P!" " e T"` P!" CR & " <PE0m- @ 8 HI?" " ]> ( & y I+"
C.- & " ] !R ] VB !"- ] _"0 - ] > C ;E?" JS_ * , Z1"B CB9E- ] ;s ]> C-0k: hE- JS>A
" Q0 "-. K [ " , M P $ !" ˆ" < _"0 @B_- o^ !" < (u$- ' 8!" 0 Sp$ " Be T"` P!" % `B 8;!"
Z"0 . < _HP!" Q4 e , @AB 8 - ] >0> J h D ( < _H , @`A"- \ 1 ( B ! ;( T"` P!" 96. - $ &
@0 U !" QA 9 . Tg 7" f I. < > [;> C ( D V R ] !R 'ef 0 q ,!R 'e41 C.
'P E- . Z"0N.. HIH! ) : !" JS^!" WA"
O!
< ;V ( ‡ !" ] !R & ‡ !" | & ‡ !" /A ) ]1 : I ] 1.- & ;6 q ˆ" C. Cn0 8!" % ; P$ 9!@H !" ] KB I0 ! Z > pX C ( ?R `0 ,!R ]VB Q 1 -. 0 n / pX ,!R Cn08!"
S1 J!- . Z P;V‘ > r ;V , !R ] VB e !" -. 0 z" / pL!" "4 e 0 q . . Cn0 8!" ‚ _ g V -. & Hh!". 0 Xz" B !"- ˆ > % n % J e -. & T l;!"- CB l;!" JS . r;O!" ^E Y4!" @09 !" `0^;!" -. r;O!"
, o !- `"0 +" % > < ;V T _H , @`A"- H I?" S> g V !" 96+" D( C. Z"` S V" ;S^
% 6 T"` P!" J 96 % 0 (+" ?" Q`U ;! A 91R C- > "4e . T"` P!" 96. S ;> & ]>0> `0 <_H
fR . Q0 "-. K [ " , M P $ !" ˆ" < _"0 @B _- ‡B ^ !" < (u$- /B 8!" 0 Sp$ S> `B 8;!" CR K _
& `"0 +" % > T _H , @`A"- & T"` P! > < 8 P ;!" 0 q ] e"B1- ,! P$- ]1 : I Q0 "-. CB9$
0 "-+ Z? [ " %E0Xz" r ]$ _H
" Z :! * " CB9 ! `0^ ! " Z"`" R " CB9$ S$"f T"` P!" 96. Cj
. ˆ"
ˆ" ?R ] !R? C. @` S m : <h ;L!" H I?" C (A#> w0PE
S T"` P!" . . S 96.- T"` P!" D # 1 JN
J h D 9! < u Ž-0 Z P ;V e- . •:!"- & @ (u!"- & B !"- & @H !"- & ]!BIA- Q Z" ;: C..- . 0 x!" C-` o^ !" , @` S m S @` S !" %
. . S>
9 !" •-0 m J h ;!" T0 B$ ,
B S • :!" . & 0 x!" C-` o^ !" K % W0 L @ (u!" . . 0 x!" C-` o^ ! > @H* S @H !"
< E`0 " Z? ; . S> 9;!" , ?R e–"`. _B E? T"` Z P ;V S1" . 0 x!" C-` o^ !" < p I"
. %E0Xz" % ; h;! > <_H T"f 0 q " <* X " -. "
J h D( % > <

; V" T _H J $- g, $ T"` P!" | $ C.- & "4 e 0 q , 0 +" C. 8 P1 9!. JS$ 6 < u A Nn S '$0 $ & % ; h;!" _ >-

www.al-taleaa.net

ƒ

C. % 9;E Y4 !" ]!BIA- ˆ > C ;E?" % 0 P$ `0O \h ! ]!BIA- Q Z" ;: C.- ˆ" ?R ]!R U?. @` S
' $0 E D 9> H I?" s !" , !R ]= ; 1" KB 8> e !" % CH R e ;1R- & ] 0 P !" C- > y8: E
"4 S! . H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 ! > "u !"- & T V"-- 2B86 % g ; 1?" "4e ,
1"- "- S m K _ & 1A0_. "B! _ ) . HI?" TB [! ^9$ H <>B 9;!" @` S !" . . @` S ! > 0SO!" % >?
!" < 8!" 0pm ]SV- J h;!" ,U!- "fR ?R ) $ H @H !" . {
: C"0; Kn } ( %E e !" % J9P
…… : @08 !" } ( Q0pm J9eBV- "BU!B J ( M 6- ) . e0pm JSeBV- % ;!" % ; h;!" _ > !UBE
?R ) $? JS D ( @H* %9!- & _B$ ŽA+" C (A. L$- & T ;V- ~`"0 CB; h;!"
E.{
Z E`0 Z 70 C ( B B !" % . . ŽA+" % @ 6"- <P8> ,!R Q O$?" %E0Xz" @H* r S= 8 ! >
A Nn % | !f ‚8 E C" C-` ] B * 0S m J h D ( A LE C" 3 O! ] >0> J h ;!" < _HP> " Z * X " -.
B E C. J h D ( , Ž0 _ H I?" % 9!- . C !" <:*- o^ !" < (u$- ' 8!" 0 Sp$
!"
@ (u!" . . " < ;V " @` B S . C k A 0Sm ]1#> ] U - & % ; h;!" _ > ] B E Y4!" ]$"f 0S !"
< >B !" } ( JS UD*- S> JS (u$- Je0Sp$ <_ * JS!"B " % 4X ) J h; ! < (u$- 0 Sp$ `0O \h
T _ !" ;1R ) %E0 Xz" g p ? J h ;!" % 4 X. S 9!- & J h ;!" K % 4X. `0O \h ! . { ƒ :
D h !" % >"- ˆ" D I - % A x!"- / _0!" - JS>B _ < ^!l;!"- S % P!"- % ( h;!"- g"08^ !
\ > , !R @A E3 o ! B S . 0 S‹. • :!" % 0 +"- . { •ƒ : <>B !" } ( J 96 J ˆ"- & ˆ" % <kE0
i p I" J h D ( , Ž0 ] 9!- & " @0 ;P!" " | & S9I J E- A` 8!" J h;!" S> B8E "0:!" ˆ"
| I g"`. Z P ;V "B(0 ! 6"- \ _6"- C 9
% ; h ;!" _ > r r; OE C. ZH I ] !R
. @ 6"& r ;O!" , < 7-0^ S1. , P;>? " < ;V " HI?" T"` P!" D( C. & 8 P1 ;( & )k E "49e] > S E C. . S < ;O!" % (A T 8 CR J h;!" % ) $? S : Z ;V J E eg"`. C. , P;> %9!6+ S pPE?- @ (u!" ]!"B . % W0LE C. . 0Sm Y.
B E C. . Q O$" Y.
E C. . ]h^1 % >. ( ZH[ 0; PE ) % ; h;!" i ; V? ` :;!" \_B!" 0 q •:E C. . ( ZH[ S9 SE )
ˆ" `"A. Y4 !" 0 N+" e <;9:!"- . ? . S70 % <;9:!" w0 g"BI 9 J h D9! < u Ž-0^!"
CB ^ LE- C- S O;!" S1 >
S OE <;9:!" Z ‚ !" $#E? M 6- . Ž0^!" g"`#> y8: E C. ]! ,! P$
CB 9 . < EB 1 !" A Nz"- < E !" A Nz" % > u ; !" ,!R
D9 > CB e4E JS Z"0 [( %9!- Je` S V"
y 8:$ T"` P!" < ;9:!" C. WA" !"- . < EB 1` <:
-. < E` <:
y 8:$ Ž0 D ( % < ;9:!"
& )! ;!" % ]1. 8 P1 1j < ;V T"` S1. ( E.A _- . . T"` \ ;I. "4S!- < E` )!
. CB ;PE - Q` %
q ˆ"- & <EB 1` )!
-. <:
Ž-0^!" g"`#> S8 8:$ `B 8;!" J9:!" -.
)! !" D;P ! Z :! * ,8 E , 6 C h1?" {H*R S ;9: ‡B^ ! Z< (u$- /B 8 ! Z"0 Sp$ T"` P!" %9$ CR
( {H ! < 3? e"01 < ;96 %
9 ! T"` P !
;O!" %(0!" $#E JN . D _ % _ ;( 1 !"
)!
CB _0 ^E- ŽA+" C (A. Z 1 9 CB 3B E %E4!" CB; h;!" |5!-. . Z P % ; h;!" {H - J h
J . -. /BP m -. D = _ -. 0=
-. 0 I. % T ;V , !R CB ; E- T"BS m- g"Be.- Z?B8 CB^ LED ;P!" , %EA` _ % > _ CB 1B9E M 6 ?R JS$ 6 ) $? CB 1B9E M 6 JS 9!- & @uE ; - < _0^
. K : < ;V 0 q % `0 ^!" C. J 9:> Y`0 ^!" i-u !" { ;V ) (- & T ;V ‡ !" C. J9:>
;O!"
< IA ; - KB _ , J h D9! Z EA $- & " YuE0x!" " Y`0^!" i-u ! Z E4S$ HI?" T"` P!" Tg O
" ‡ !" " r
E C#> š ]!BIA- Q Z" ;: C.- ˆ" ?R ]!R ?#> " ‡ ! " S E C#> :
;O!" D;P!"
B E C# > š " ‡ !" " S !R ] O E !" < 8!" , !R ] O E C. T? :!" D( %9!- & |!f %9 . < ;V
š " ‡ !" " % S8: hE %;! @ (3 ]!"B " % W0LE C#> š JSP 0p^E C.- " ‡ !" " ] B E Y4!" 0S !"
" r v0 E C# > . " ‡ !" " ] !R • :E Y4 !" C 9;!" ,!R- & " ‡ !" " ] •:E Y4!" \_B!" •:E C#>
www.al-taleaa.net

ƒ

<:
& JSk P> r -. & JS 6. r ]! & JS 0PE? -. JS 0PE C ( g"BI T"` P!" Q4e D( " ‡ !"
0 . % r_"B!" C+ |!f . ; E? -. Z B_ -. Z >BPm -. Z _ -. Z E0=
-. Z E0I. JS !R ; E & ]! o ! -.
8E < 88: < EB 1` <:
] & J SP Œ PE C. ?R r p hE?- ‡ !" r Œ PE ]1. 1 !" @ :!" Q4e
. " 0 q? " &
;O!" D;P!" /B I. : 1 !" @ :!" /B I. , ]h^1 >0E C.
. J . ˆ"H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" % K 8E C. ] > , !-.- T"` P!" % | !f C (- …
!" KB 8E | !f r - . <S m C- > `"0 +" % > <EB 1` T _H TH P;! . TH P;!" J s !
/"`n- TH P - = 8 % H I?" ] > g V D ( CR " : " J 9:!" KB *"- H I?" " ] > ( 23"0!"
S CB 9E C. C U I- . 0 q? < E !" 0 !" <: ;!- ,! P$ ˆ ‚! X E` i0 m e ;1j T ><8 .(
“ ) " KBI0!" 0s E?- ] !R Y- ;h!" i0 !" 0s E ? |!4 & ? . < 1 <:
0 !
. ]_ * 0 L . Z E0 Z E0q Q"01 KB_ Be" # $%
T >B8P!" Wf ;1 ,!R CB[6 ;!" \^ E r="0m % HI?" ]> g V ; DI0;!" ME :!" A- E ; 6 - …•
r p_- JV0 !"- O!" D [ & Sk P> C. S !R \^ E . `- :!" "B_ 20X , g"uV Cn08!" T`A- !"
C+" "4 e ŽB L1 C. E01 h ! . < P 7B!" % 1"B 8!" S70^$ !" T >B8P!" % > % B !" P$ J! & !"
] 1 C. ^9E . @` P T E0s1 . e- & g"u O!" < -0
B 8$ < E0s1 <E. ,
_B E JN & KBpE ]1+
} ( @ 6 “ 8!" J 9!- ) : ,! P$ K _ 8 1?" ‡ I. , B 8$? HI?" g"uO!" <E0s1 C. ,!R
( B ^P!"- & < >B !"- <>B8P! > <E !" K" I"- & @0Xz"
Lm g"uO> 0O ! — ^ 6?" ) { b : @08 !"
]8
K 8E ;( )! ;!" <E ;6 -. & 0 !" )!
y8:E , <;= _ & HI?" 96. D( D[ & e D>
@0 z" "B8!"
"u !?" @B _ , <s :; ! Z ; V" 'I ;!"- 9!" 0Vu! > |!f- & ="uO!" CB1 8!"
`- :!" < ; ( 2H tR ~0 V _ C ( CR- & "0 :!"- KH :!" % > 2A"B ^!" Y. " `- :!" " e- < e !" -.
g"uO!" 0E 8$ Cj 0: Be ) E C. 6+ o " `- :!" ` S V"? " C ( "fR- . T >B8P!" , Z"3 O
D 9 )! ;!" ;:E- "B8!" f ^1 (lE ; - & ` S VH! D > _ `- :!" 20 X , ' I ;!"9!"
<_0h !" U 6 D p _ / pL!" %> 0; CR K 8E C. & ~01 ; Z 8 _` o e % . @0 x ;!" w-0s!"
!" r p_ g"u V C. < U P w-0 ‹ ~.A ] 9!- . ˆ" U0 6 ) E C. Q0 x! -. ] ! C ( ; . < O;!"
% < !-lh ; ! ]t"0 m" < ;=+" S V" D( "4e DX E- . K ;!" <E ;6- 0VUu!" ] E q Y`lE?
Q 1?" % ' xE? , 6 Cz" ^9E "4 e . DP^!" < 0 > o !- g"uO!" i 8Ej> <8 P •-0m S J="0O!"
J s $ e D> % 0O;!"- J="0O!" , @AB 8 \h ! HI?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" C.
. HIR r; O ,!R JS :$- JS > Š>0 & <EBh!" <E` P!" JS$ 6 CBIA ;E Je- ‡ !" T _HP!
. UYBI J h @ 6 % H[ 4X# !
"Z ;: C.- ˆ" ?R ]!R U?#> Sm JN " ]$BSm- Q"Be- ] : - ] 8 " ] !R ]E SE r E 6 * C ( - …b
4=4 ]1R . J h;!" T V"- % ; h; ! ] - J h;!" 2B86 % ; h;!" , ]! : Z; h ) *# & ]!BIA- Q
"B8!"- r="0 !" " r E C. ] ;1R- " ]$BSm- Q"Be- ] : - ] 8 " ] !R ]E SE r E C. r p hE?
g"u O!" ] > "B P_-.- H I?" r y^ E , !R CB; h ;!" QU`A D P^E J! Cj . HI?" S> g V !" " /"`z". Q0 q i`0E Y4!"
www.al-taleaa.net

ƒ…(

~ e , ]$0m P e \k$A"- < P @.0 " " 0m PE " C. ,!R " ]$BSm- Q"Be- ] : - ] 8 " Q" e
"0 m P$ . ? : ;S! H I?" KB 8 . "0 m P ! ] !R E e" ;! (0$ B ! . S$BSm- e"Be- S : - S 8
C. D _ % 9!- . W"-u !" CH 8 . { … : g h !" } ( % : h 0 q %
: ) . Z 6 ^ I o !- Z V"-3
% eA X" !" @.0 ;!" \ 1 ( "fR
6 * ~0 ! T B*B g h > <;= _ HI?" ;S! 8E ]
0 E
C ( ]1R & I _ ?R g h !" % J(– >n )91 "B:9 $ ?- ) W"-3 H %S > % \1 ( Cj . ? . %S >
•+" T >- J9$? X- J9$ ; - J9$"B X.- J9$ >- J9$ S . J9 \ 06 . ZH I g I- & Z 8 - < 6
$H!" J9 = >A- J9= h 1 T S .- < 70!" % J9$"B X.- J9 P 7A. $H!" J9$ S .- \ X+" T >% %E4!" J9= >. D=H6- & J9 { V H %S> J X` "B1B9$ J! Cj U%S> J X` $H!" J9= h1 % J(ABO6
} ( g h !" % T :;!"- . Z ; 6A Z"AB^q C ( ˆ" CR & I _ ?R % X+" % > "BP;O$ C.- J9>H*.
.{ …: g h !"
B e ] 1+ & T U0:;!" <;= _ % > % \h ! Z V-3 ] k$A"- eA X" !" @.0;!" C. % 6 * y8: E 8!]$BS m- Q"B e- ] :
- ] 8 " Q" e _- . T 8 t †HN S8Ut- D _ % Sh^1 e SV-u$ _ C ( ]h^1
Z V-3 )9 $ , 6 P> % ] ! D :$ H ) . ? : KB 8E H I?" . e \ _- ~0X. @0 SV-u E C. ,!R "
. ]$BSm- Q"Be- ] : - ] 8 % 0s !" w0 > 6 * SV-u E H . { ƒ : @08 !" } ( Q0 q
S1. e0 . % w0 PE C. P> Z V-3 e ] k $0$- ~0 X. @.0 " A L A s 1? > 6 * y k E 8!| P <8 p \1 ( CR . DOP $? . ? HI?" ]! KB8 W"-u!" DOP . Q0 x! Z V-3 'E0_ S ,!R \1 (
< NHN S_Ht , \k 81" ] 1. % Z 1 N (# $ J N & y> h !" SV-3 % D 6 0 q S1. % Z?-. (# $ C.
ˆ" y X %; 9 1. % S! D :E?- & g-0 _ < NHN %Sh^1#> % >0 E T 8 p;!"- ) Z"U E+" U P$- 0Sm.
S
U B $ ;1R- < 8 p % 9$ J ! eA X" % C. fR < 60^!" 6 * 4X# {
: @08 !" } ( %S 6A.
CB U B E %E4 !"- ) . 0 X. E. @0 D _ o ! . ? : HI?" ]! KB8 _ W"-u! > JSE- 0Sm. <P>A. 4 SV-3
. { … : @08 !" } ( Z"0 - 0Sm. <P>A. %Sh^1#> % >0 E Z V"-3. C-A4E- J9
D _ o ! : H I?" ;S! KB 8 & ] > J S$- S> JSE _ JN . Z" 6"- Z BE ‚8 $? E. @0
6 * 0s E. { : g h !" } ( Z s q Z _ [ J9 C4 X"- ) . ˜ q 2 [ - 8 Be D> ZHP o ! W"-u!" C+ & 8P!"
8P!" UC. Cz" 20 ^!" CR ‰ 20 ^!" - : K– h > " ]$BS m- Q"B e- ] :
- ] 8 " 6 ! 0h E _| CR JN . C 7"A ;91. ‡ !" J P ! 8P!" 0S E C. % U >? . ? . C 7"A %:1 . ;( 70> U?R 8P E?
"u !?" u A ] 1R . J SE? . . ‰ J ( . {
: g h !" } ( w-0P;! > %eABV. %eB$n- ) . Z"0S S! r $ C.
ˆ" Dk ;> g h !" , CB "B_ K V0!" ) < 8^ ! > \ 1. | u E 8P!" CR J N ~0 $ < k > % ;N o !H ) . e S! % o !- & \1. |! % { … : g h !" } ( JS!"B . % "B8^1. ;>- ’P> , JSkP>
( Z 5E0 Z 5 e QB 9 ] g m % J9! % t Cj ) . e \ 7A "fR ?R . { ƒ : g h !" ( Z5 m ] "-4X#$
h Uy :> Sh^ ! e ˜^ :$ C. D[ . ‰ D[ . < B ; 0 q •-0m ;9 > CB9$ _ ]1" JN { … : g h !" }
. ˆ" g m CR < V-u!" ;9$ 6 D 8 h
S 0P h ~0X+" 2-0^!" . . W"-u!"
D 9> @0
< ; !- , !R / : *+"- D e+" "B E C# > ;SV"-3 C"0S E- C I-0P!" {0^E- 8P!" 8P E, !R HI?" ;S(0 E H " @BSm- ~Be- <: - ZH8 " %EB ;!" 0hE ]1. ,!R E e" /"0m- Pt
} ( % t !" C"B XR "B1 ( %EAU4 ;!" CR ) . 0E4 !" P> ;e0 # Z _ ^1R C 0hE C"` 9E ;e"0E fR . E e"
"fR %E4 !"- ) : 0 8 !" <6 >R PE? 0E4 !" r C. ,!R HI?" ;SS U C"0 8E C"` 9E -. š { b: g"0I?"
| 8 , !R < !B x v E DPO$?- ) š { •b : C _0^!" } ( Z "B_ |!f % > C (- "-0 8E J!- "B 0hE J! "B8^1.
www.al-taleaa.net

ƒ

/"0 !"- Pp!" < ;= _ H I?" rV"0E- . C ;!BE- C E S . {
: g"0I?" } ( Šh !" D( Sph $ ?SE#E ) ( T"AU L -. ) Z"0 ;X /"0 !" \UI` _ " @BS !"- ~BS!"- <: ;!"- D8P!" " CB9E C. < X
{ ƒ : @ = ;!" } ( QB V C p !" D; % oVA ?3+"- / 1+"- 0h ;!"- 0;L!" ;1R "B n %E4!"
ˆ" 0 x! UD e. - 0 Eu L!" J :!- !"- < ;!" J9 \ 06 ) % ; h;!" , U06 ; Pp!" \UI` -.
: @ = ;!" } ( ' !" , )>f - J (f ?R r h!" D(. - <: p !"- <EU`0 ;!"- @fB_B;!"- <8 L ;!"- ]>
.{
} ( w-0P;! > %S Y4 !" D [ % S!- ) . ;S > @"- h ;!" @ _ , % V-u! > @ :!" Y0O$- - …
J9h ^1. % J 9! y X C. ] $ En % - ) ;S > < ;60!"- @`B ;!" ˜^6 ] , C- P !"- . {
: @08 !"
} ( % S! ‡ ! J 1.- J 9! ‡ ! U% e ) . {
: -0 !" } ( <;6A- @`B J9 > DPV- S !R "B 9h ! Z V"-3.
} ( C"- P!"- J N?" , "B1- P$ ?- ~B 8 !"- 0 !" , "B1- P$- ) & C"- C- > & { b : @0 8 !"
] > Y0 O$ ; f-4 m C- > ;S 70E , Z P ;S$ 6 "0U> E C. |!f P> ;S! v0 E- . { : @ = ;!"
% < * X 6 * AU4 :E- . {
: g h !" } ( w-0P;! > %e-0 m - ) JSP; O
! 8 !" Dk .
g h !" } ( Z"0 [( Z"0 X ] ˆ" DPOE- Z 5 m "Be09$ C. ,hP %eB; e0( Cj ) . " ]$BSm- Q"Be " T"-u1
2 8 m J ^X CR- ) : Z : * wH L!" g S1? DX !" ;S e. , P C _0 ^E "` ( , 6 ^ X" Cj . {
:
Z"0 X Z; C ( ˆ" CR & ;S > ˆ" y BE Z 6H*R " E0E CR & S e. % Z ;96- ] e. % Z ;96 "B[P> ;S >
;S > : E C. ;S { V H Z 7"0 R -. Z"3B 1 S P> % \ X @.0 " CR- ) š {
: g h !" } (
D U;:$ ; ‘! $ C. % < * X < V-u!" H I?" A4 :E- . {
: g h !" } ( 0 X ) !"- & Z : *
& w-0P;! > %S$Bh (- % S_3A ) ?R ] o ! fR & y 8: 0 q g"0[> Z"0e s$ -. Z _u1 T 8^1 % SV-3
CR ) : 0E4 !" 6 ,!R ]1 8^ E ; H E ?#> Z P ;e0 #E JN . {
: @08 !" } ( SPI- ?R o^1 9$?
) `- :!" Q4 e - . { b : g"0 I?" } ( Z"AB ^( ] >0! C p !" C (- & % t !" C"BXR "B1 ( %EA4 ;!"
. { b : 2Hp!" } ( ] PI % <PI -f y^ !
v h j ) . %E !" Q"0 (R ? ;( W"-u !" Q"0(R H Z P
PE C. "4e D( P> P p hE J! "fj - …
\1 ( "fR 2"0 ?" / I. 2 * <8[! > HI?"0 #E- . {
: @08 !" } ( C h6j> )E0h$ -. w-0P;>
2H p!" ) C# > 0 # D V0!" ~B e T"-u 1 7 • :E ] 9!- . Z = > 2"0^!" CB9 ]$`"A. !" e <V-u!"
: @0 8 !" } ( Q0 q Z V-3 )9 $ , 6 P> % ]! D:$ H ) <[! N @0 ] !R ` " "fj {
: @08 !" }(C $0
C ( "fR -. & 8P!"
] > \ s^ 6" "fR -. & r L! > < V-u!" < _HP!" g S1" y 6 Z ;="` < V-u !- . { ƒ
Z"A"0 7 %eB9h ;$ ?- & w-0 P;> %eB60I -. w-0P;> %eB9h ) Z"A07 S! ' hE W"-u!" A"0; I"
.{
: @08 !" } ( "- P !
]$BSm- Q"Be- ] : - ] 8 " ] !R Q" e `0O r E? ]1+ ] V-3 % D ^ E? 6 * %9!- - ƒ
& % V-u !" % > ; - W"-u ! <;s HI?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" r ŽA P E ; 6 "
% >- ] > v0 !"
- ˆ > C ;E?" % > \ 10_ !" HI?" /"`}> CB>`# E T >- % > 'O E- 0; hE D>
"B(0 $ ?- ˆ" "- "- ) . {
: @0 8 !" } ( 1 h 6R %E !"B! >- ˆ" ?R C- P$? ) . %E !"B! > C h6?"
Z 5 m ] > "B(0 $ ?. J9 J 9>A U0 6 D $. "B! P$ D _ ) . { • : g h !" } ( Z 1 h6R %E !"B! >- Z5 m ]>
%x E " & Z1 h 6R %E !"B! >- Q ER ?R "- P$ ?. | >A ,k_- ) . {
: P1?" } ( Z 1 h6R %E !"B! >{ V ;S! ’ ^X"- . Z ;E0( Z?B _ ;S! D _- ;e0S $ ?- w. ;S! D8$ H ;eH( -. ;e 6. 0 9!" v
`- 6
% 9!- . { … &
: g"0 I?" } ( Z"0 x * 1 U >A ;( ;S;6A" U/A D _- < ;60!" % K4 !"
} ( ;SPp$ H J ]> |! o ! > v0 ! v" e V CR- . Z h6 ]E !"B> C h1?" *-- ) : ˆ > C ;E?"
. { : TB 9 P!"
www.al-taleaa.net

ĥ

, C 8^ E ] V-3 r A- E % 6 ] 9!- & D 8 & S pLE % ] !R g OE- < >" 6 ! U' $ 8!T _-. 0 q Ku ;!"
1 h $ , 8 !- : e KB8$- & S; P$ D;9$ , 6 Be KB8 . W"-u!" g VAR
& g :!" S O:E !" @ :!" o "B1 ;S ' x$- & ;S : - ;S 8 ] !R ;e" e C P U E- . <I"A !"
{
: AB !" } ( Z :$ C`A. CR g x !" , J9$ "Be09$ ?- ) . ;S / q ,!R HI?" ;eU`0
T"4 ! Z 8 t @ E V @0 I. %EB 9$ . E- 8P!" 8P E- !"B!" Cf# . ] !R ] U E C. ˆ" `"A. C V-u!" JS^
. 6 * @0I. @ 6 \;96- HI?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !"
!"- @ B> 0 L!" g OE 8 . <8> I @0 I. % (A S E , 6 CB9 $ @ E O!" @0I+" ` 9$ ]1" 0 q C-` 9E- . K %
B ;!" v0 $ ;> CB P^E "f "-0 ! CBP; OE JN ]>A _.- Be 6 * Cu:E- 6 *
0 [(. B ;!" U0 >. _ ] 1#> 6"- D ( U E- & Je–"Be.- JS:! - JS!B8 ] !R JSE S$ , ]1B;h 8E
% K ;!" , !R < V 6 m. JS1# > JSk P> • :E- & %E0 Xz" % 0 [(. QU0 E C ( B ;!" C. -. & Q0 q %
. CB 3 E C-` 9E- . B ;!" % >" J !" 0 x !" 0 . % CB9E ; %E07 :!" 6. Kg h E- & Je0 q
B h E C. D _ Z 5 m J( 6. †0E? : Z?-. : JS! KB8E D> JS="Be.- JS:! - JS!B8P! HI?" JS(0 E H
.:Z 1N {
: g h !" } ( %E` -. S> *BE < *- P> % ) ?R †"0 ? fR . JS_B86 % NA"B!" 0 q
;! Z8 t †-AB;!" K ;!" "B;h _"- & Z" >. y^ $? !" J9="Be.- J9:! - J9!B8 % Cz" J9 |!f P>
CR- v0$ [ N % S % N" 2B Ug h 1 U% ( Cj % [1?" ˜ 6 D [ 0(4 ! J(`?-. ˆ" J9 *BE ) : E
!- ] ! % 9E J ! Cj & !- ] ! C ( CR v0$ ; ‡ h!" ;S 6"- D9! ]EB>+- &
!" S @ 6"- \1 (
J(– >n & % E` -. S> *BE < *- P> % & ‡ h !" ] • @B XR ] ! C ( Cj & M [!" ] • Q"B>. ]NA-).{
: g h !" } ( Z ; 96 Z ; C ( ˆ" CR & ˆ" % <k E0 Z P^1 J9! /0_. JSE. C-A $? & J(– >.< *- P> % & %(0 $ ; r>0!" J9 !- %S! C ( Cj & !- %S! %9E J! CR J9V"-3. v0$
1 J9!% J (0$ ; %;[!" %S !- J9! C ( Cj & !- J9! %9E J! CR J (0$ ; r>0!" %S!- & %E` -" S> % *BE
;S 6"- D 9 \ X. -. •. ]!- @.0 " -. & <!H( †ABE DVA C ( CR- & %E` -. S> CB*B$ < *- P>
& A k 0 q % E` -. S> *BE < *- P> % & M [!" g (0m JS |!f % 0[(. "B1 ( Cj & ‡ h!"
| e g-0 " CR & <!H9!" J9 ^E ˆ" D_ |1B ^ hE ) . {
: g h !" } ( J 6 J ˆ"- & ˆ" % < *; C [ [!" ;S % N" 1 ( Cj & !- S! %9E J! CR SN0E Be- & v0$
1 S \X. ]!- !- ]! o !
g m D 9> ˆ"- & "B k $ C. J 9! ˆ" % E & % [1?" ˜ 6 D [ 0(U4 g h1- Z? VA @BXR "B1 ( CR- & v0$
Z I CB 9E C. C-` Hh > † :!" | !f 0 ;E- . ]86 y6 '6 * D( 4X# { b• : g h !" } ( J
% CB ;S E? Z 5 m B ;!" K % CB E? %E4 !" , : . g >0_?" % > i"u !" -" < _0^!" -. L!"
] 8 " ] !R ] E SE ;! Z 8 t JS 6. SPkE? HI?" r="0m | $ C+ |!f . JeB; ‹ _ C#> ] CB E
JSk P> JSU > JS="B e"- JS:!
- JS!B 8P! CB (0 E B !- . Q0 q , S 70^E ?- " Q"B e- ] :
] CBU! E _ & %E0 Xz" , ]70^E- ~B_+" ]PkE Z B7B Z s1 s !" "4S> CB! hE B!- . Z kP>
. JS$B_- JS="Be.- JS:!
'U8 ! Z P $ % 6 ,!R % 6 %
?- J e? & % V : "B1 ( CR S CB 0:E? Z N"0 < (0 !" % CB E? %E4!" g >0_?" C. JN _- J h 6
. @0 O!" J 9:> †"0 ;!" P> %
6 * @-0N /"A JS ,^LE? %E4!" |5!-.
, !"- , >08!" Y4 >- 1 h 6R %E !"B! >- Z 5 m ] > "B(0 $ ?- ˆ" "- "- ) . CB; h;!" ]> 0 . ;> 0 .
ˆ" CR & J91 ;E" \ 9
- D h !" % >"- ' O! > '6 !"- ' O!" A O!"- ,>08!" Yf A O!"- % ( h;!"] k % ˆ" Je $n CB ; 9E- D L ! > ‡ !" C-0 # E- CB L E %E4 !" . Z"AB L Z? L C ( % ':E?
] 0 6 % ;! Z 86 A` 8!" J h;!" K
C+ |!f . { b & • : g h !" } ( Z S Z >"4 %E0 9 ! 1 "{
: T EA"4 !" } ( -0:;!"- D= h ! B P y6 JS!B . - ) >08!" Y-f % %9E J! B! , 6 & ]!#I% > ; S ;h _ C-0k :E- Z N"0 < (0 !" % Z5 m CB E? %E4 !" , >08!" Y-f Cj K 6 Y. , .
) . H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 ! Z"f ^1 & 0 [( -. UD _ JS 70E S CB E <NAB!"
www.al-taleaa.net

ƒb

<;h 8!" 0k 6 "fR- . Z 7-0^ Z
1 & 0 [( -. ] D _ ; CB >0_+"- C" !"B!" v0$ ; ' 1 K V0 !
. { : b : g h !" }( Z -0P Z?B_ JS! "B!B_- ] JeB_3A % ( h;!"- , !"- ,>08!" B!-.
8 ] E *- \ :$ r 7- Y4!" J !" 0* 8!" ] X. ' 1 . . 6 * ' 1 % "4e D( W0LE- Q0E E C. ] D > . 0 [( -. UD _ ] > ‡ h ;!" H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" ] \ 06
"B >08$ ?- ) . “B 8 0 q ZH ( m0!" ‘ E ; 6 ] !R Q`0E C.- @A"`?" CB9$ %h6. ] 6 * / h:!
{ … : g"0I?" } ( Z?-lh C ( SP!" CR & SP! > "B -.- & Q m. ‘ E , 6 %h6. e ! > ?R J !" K
"fR - ] E E % > Z 81 -. @` E3 ABp$ (- QA"`. (- & K ;!" JUh$ ( % Z > h6 ] !R 8E C. P> &
0V# > J !" K 0E g 9$? HI?" /"`n- "B_- r="0m C+ |!f . ? . @A"`R 0V" ] rp _" _ C (
JS!"B . JS !R "BP ` Z" mA JS J h 1n Cj { 9 !" "B x > "fR , 6 , !" "B >"-) . Z"0 8 CB 9E C. ?R
"fj & w-0P;! > D (# Z"0 8 C ( % - ^P h Z q C ( % - & "-0 9E C. Z"A" >- Z "0IR eB (#$?. { • : g h !" } ( Z h6 ˆ > ,^(- & JS "- Sm# JS!"B . JS !R J P `
& K % JS > ; K-" E - ] >A _.- ] >- ] V-u> ]$ _H
6 * 0 . % CB9E |!f - …
J 6A < >"0_ -. '
<>"0_ ] % >0_+"- ]$0I. `"0 #> ]$ _H Y. & Z 1 h6" -. < *- -. ZN"0 -. Z"0S
. @0 V <>"0_ -.
(Œq -. Q"0(R C- > %E m"0!" % > <E`"AR T _ ^$" ) `B8 <_H S & ‡ !" r & %E0Xz" r <_HP!" .
r> 1 C. r p h 1H & C 9;!"- C u!" 0 +" LE ‰ `B8P!" | $ CB;k -. iB7B -. D: Be .
\ 1 ( ;!- . ] P; O C ( C 3 UY. - ΠPE r ; O UY. w0 P1 C. ?R Q0 q r
6 * T _H
J ! S1j % P C 3 -. % P r ; O , @AB 8 0 q HI?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !"
Je–"B e"- JS:!
- JS!B 8 ] !R JSE S$ ;! ‡ !" v0 $ J ! - |!f r - S 9!- & 96+" < ^ T#$
. C ( C UE. S u E C. 6 * , CB9E P!" s !" %
"B_ \70 D> & JS$"BSmJ 9! y X Y4 !" B e ) !" . . . P1+"- A S1+"- A : !"- g ;h !"- ŽA+" : < P p!" B e 230!" A ;
} ( ŽA+"
- T"- ;h!"
J9! 0LI ˆ" C. "-0$ J!. ) . {
: @08 !" } ( Z P ;V ŽA+"
J( U9 8!- ) . { • : @0 8 !" } ( Z t Z?H6 ŽA+"
; "B ( "B n %E4!" SE#E ) . { ƒ : C ;8!
. !" . . . { ƒ : w"0 +" } ( ŒE P S J9! PV- ŽA+"
"B ; " D _- ) . {
: JO !" } ( ,P I ?R C h 1H! o ! C.- ) . D ;P!" Q 6- B S 230 !" ' I .
'h 9!" % i"B 1. < NHN H I?" 0 6 8!- . { ƒ : < >B !" } ( CB l;!"- ]!BIA- J9 ; ˆ" ~0 h
. { b : @0 8 !" } ( >0!" U0 6- r !" ˆ" D 6. ) : >0!" K-+" . D ; Sp! LE C. C- > Z P ;V $# $
C 9 !" D ; % o VA ?3+"- / 1+"- 0h ;!"- 0 ;L!" ;1R "B n %E4 !" SE#E ) . @0 8;!" 1 [!") . ]_ 8: I"
' I % 0 s !" w0 > y: h ;!" 0 q K ;!" M ! [!"- { ƒ : @ = ;!" } ( QB V
P> B ;!" D; J("0$ ’= BS †"0 ;!" . . {
: @08 !"}
( Dt ! > J9 > J9!"B . "B (#$?. JS! D;PE - ]V- , - C 9 JS !" DEn ]1. J PE C ( % ,!R K-lE ]$ C.- & y> h !" ] ; % J("0 ;!" •$ !" -. & ! :!" ] ; . g E ] ;P> 2u$0E C. |!f P> 6 * ,
K` E ] 1j & ](HS I" , !" W :E D( Q 6- • E C. , A` 8> Q0 q ?- 6 * %9E J! ;!- . ]9 ; E
D (- . 8 K` ! > - D (- . 8 K` $ D (- . % O ;!"- % P!" % Q0 q r T O ;!"- T L!"
D 9> S ( ] $ 6 C. 6 *
9E "49e- . 8 Be 8P> g - D(- . 8 Be 8P ! h D(- . 8 i0 $
< h I % <8 6 ?R \h ! S1.- Z" >. @` O ;!" `B8P!" % < = S1? < h I e %E0Xz" r T _H % S
www.al-taleaa.net

ƒ

- 8$- & Z"`"0 . "B1 ( C. P>ZP; O JS :$ , 6 ’P> ,!R JSkP> ‡ !" $ !" < ; V?" T _HP!"
6"- D( @ 6 DPO$- . g"Be. \1 ( C. P> Z s1 JS$ _H : & ’P> / h:! JSkP> - ]$"f \_B!"
"] !R ]E SE % >- `0^!" % > L$ C. E0$ !" " <E`0^!" " C-` KB: & %E0Xz" @ 6 , <^_B JS
. " ]$"-u1- Q–"Be.- ] : - ] 8
g - r ! Z 1 9 ] ! . 0V $ % š 8P> g - ] D 6 u X % <;8! Jk_ ;U( "4e UD( 6 * 0(4 E
& 8P> g - D
D( S D;PE < :p
š 8P> Zg - C U:t ] :t- š 8P> g - D 6 ] !R ] ;6 š 8P>
& 8P> g - D _ 1 S !" ' :!" D ;:E- & 8P> w"U0* S %:p!"ABV. DU :E- & 8P> g - 0E e0E E] I06- & 8P> g - iA"3 ] A3- & 8P> g - -"A Q"-A C ( C. P> & 8P> g - Q 6 % ; ]; h $
g"0 m 8 ]
B E K , | !f g"A- % D : ! & 8P> g - S x I" ŽA. & 8P> g - ‡A 6
<>0 m /0 E -. & iB OE % 6 u X % < ;8! Jk 8E C. 0 X•! -. K-•! C ( - . S;k8E u X % <;8!
-. & r E -. i0 LE -. & JUP E -. J UPE -. & Y-" E -. ' pE -. & %9hE -. & o E -. & ŒpPE % 6 g
_ `B 8P> "B -. _ < ( JS 0 PE? %E4 !" ‡ !" % wB !+" T 5 % 9E J ! B! & Z n E , 6 -. & | S hE
Q4 e < H I , < s :;! > 0 # $ C# > H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" ^ 9 . e- 8
P ;V % l;!" 0 # Z ;s P; O JS : `"0 ?" Js $ !" < ; V?" T _HP!" % < = S1H!" < h h!"
% g B!" < _ R C-` KB :E ;> 0 # Eu$- . { : @ = ;!" } ( `B8P! > "B -. "B n %E4!" SE#E ) : Z"0 .
( QB ( ,;h D V. , !" %E > J E" $ "fR ) : < Vl;!" CBE !" <> 9! > 0 # r V -. < t ; -. C h1
J ( CR- ) %E ;!" / q < ! 6 g B!" C ;k! KB8 ;!" Y3 :!" %e0! > 0 #$- . {
: @08 !" }
"- Sm.- ) : "`BS r !" CB9E C#> 0 #$- {
: @08 !" } ( <7B 8 C e0 Z $ ( "- O$ J!- 0^I ,
.{
: @08 !" } ( J PE $ "fR
5 m B !- . < ="uO!" T >B8P ! Ž0 P E C. C- > < =` e Y0 O$ & J h @ 6 %
8$ ;> ^ 91 "4 e % 9!- . H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" % <^ [( < B;O ]SVB$ k8E , 6 P !
_ H I?" S> g V !" /"`z"- "B8!"- r="0 !" % ZH[ Q >0 7 D( C. ( E.A 8!- . KBpE
S 9!- & ] 6 * @`"Aj > r _- "fR Z"0 . Js $ < ;9;! > P1 . < ;9 -. < e 1 -. @0 n ‘ * Tg V
@`A"- /"`z"- "B8!"- r="0 !" D ( C. E.A ;( . % ; h ;!" A X? ] B_-. ] B_- 0 . v0 $
6. A X? (-0 o ! eA" e" -. S "u !" 0 . Cj ! ! >- & < ;V -. < = N & < ; V" <_H ,
. H ( . " JS$ u1- JS="B e.- JS:! - JS!B8 " ] !R ] !j;SE S$ , < ;V -. C ( Z"`0 & S "0t.
< ; V" @A-0k ( " < P!" <p h!" " y[ . Z? _ B!- S "u !" ,!R S Je– (0m JS B hE eB u E C"
<
<p I < _j> )E0 !"
9 !" C. w0 P$ e % . Q"0(? > B!- Q "B_ f ^1 Ž0 - s !" <I"0:!
. < B7B;!" S> I#> g V _ 0 +" "` ‘ > 0 q UEu$
< ^ L;!" ] ‡ !" w-0 ‹- r ; O D ( < e , ] >"BV _B & < P!" <p h !" Q4 e B8$ ( "
Y. ‡ !" % > @"- h ;!" @ _ , < s :; ! )! * Be ;> HI?" ^ 9 . Z 1 3 @ABp ;!" & Z 1 9
K P!"- . {
: ~AB !" } ( JS > ~ABm Je0 .- ) :~AB !" : C 3 Y. - & C 9 Y. & r; O
]>
9 !" g V "4 S! & " s1 " ;eH(- . {
: g h !" } ( K P! > "B;9:$ C. ‡ !" % > J ;96 "f"- )
. < ;O ! Z > pX
J P!" K` $ , @AB 8 0 q S . @ U6B TA"0 _ % E- h %E` P f L$?
% P$ < E S !"
e %9!- & S8 8:$ ' ! I.- < ; :;!" S!B :> < 0P;!" K` $ ,
. %E0 Xz" , ]> " @A m? > " |!f- <7-0P;!" < 9 ; ! ) : !" D:!" ]1. vA
& ~0 X. < 6 1 % ~AB !" /BV-- & < 6 1 % `" I?" JE0:$ , <!? !"
www.al-taleaa.net

ƒ

="0VR s1 ~AB !
?- & <(0 < 9 ;>
D( ~0E Y4!" A"08!"
Pp_ ~AB ! > 0 +"-

P ;V " Je0 . " B S JS !R Q` IR )
. Je` C ( E. & < ;V ‚LE & ]1B;k C ( E. & 0 . D(
/ I•! & 0 +" g (0 !" < 9! u BS ~AB !" ] 0^h$ Y4!" A"08!" . . Je0 q 6. 0 . o !% A X" D X` & ]> : *. D ( ] > ’S E? ; A"0 8!" C ( Cj . ( bb @08 ) D _ % S
N :$ !"
% Zk EB^$ 0 +" v"f U !- ) *. & D _ J N & Q-A X" Cj & ~AB !" 2 p1 Q4 ^ $ ,
8!" ,!B E
CB;k ;!" ` : ’EB ^$ ] E?- < 0 m A
C. & , !-+" % 6 1 % | !f- JeA"08> Z u ]> :*.
, !" iB VA ~AB !" ] T0^ I# < ^! L C" & < 1 [!" . < E?B!" < 0 m 8 ] ^! X Cj & ] $"f A"08! >
ˆ" "B P t" ) : ] t \ V- & Z u "` - & ’EB ^ !" `- 6 u !" Cj . ZH *. U0 :;!" `" I?"
C. < ;O ! C ( ?R- & < ;O!" < t e CfR . {
: g h !" } ( J9 0 +" !-.- KBI0!" "BP t.JS1 3 ]> I. ) *. CBh ; E & J S! v-0 ; ‰ C-A- E "f ;!- ‰ %E.- ‰ , - ‰ ( . . ]P L$
CR . Zk E. JS > ~AB m Je0 . CB 9E "4 e - & < 86H!" @3 V?"- y> h !" ’EB ^ !" 3"B V r JS1 9 -. % VA` , J $ ~AB !" \1 ( ( JS DShE <86H!" @3 V?"- y> h!" ’EB^ !" 3"BV ,!" T ^ !?"
J $ \ 1 ( (- & < 8!" J I > † : , !R D $ C. ,!R < 8!" T P;O !" % > <(0 ;!" AB +" 0[(.
Z8> I Zk EB^$ ] E.A 4 ^ $ ,!" @A` ;!"- & = 8!" <8[!" \1 ( (- @0 X?" S 60
`- : ` % >
. <86? @3 VR -.
D _ ‡ !" T _HP! < ;Us ;!" "B8 ! 8 t ] % ^ L;!" % > y :!" ] V- C ! ="0V" s1 K P!"Q"0(? > B!- ]U:
"B8!" | $ ] $0$ Y4!" 0N+" 4 ^ $ JN & " g k8!" " J9:!" ,;hE ;> |!f- wH X?"
.
AB . ?R C-A- E ? ‡ ! . 1 !" @ :!" A- E- Y0 OE & ? - ~ABm & "4e D( C. e >J N . 1 !" @ : ! s1 & K P!"- ~AB !" & ;eH9 . @ :!" ?R ‡ !" % > CB;9:E? ‡ !"- . @ :!"
C 8^ E - Z B 7B -. ZH9 m & 1 ( "fR ; ‡ !" X" Cj & HI?" P!" s !" "B8> C"` : ;S1R
Cn0 8!"
"B8!" | $ , !R "B PV0E C. % P;V. JS Z 70 C ( HI?" s !" "B_- - C 8^ E? -.
CB ^ LE? ‡ !"- { ƒ : ~AB !" } ( ˆ" , !R ] ;9: g m % ] J ^ X" - ) : ˆ" J 96 < ;[
. 1 !" @ :!" ?‘ g m
. < 1 ; P!"

m% Z

` K 8E C. %9;E Y4!" ;

, 3 SV?" D V" % - & 23"0 !"
!" % ME :!" % Eu ,!R <V 6 0 x>- & K 6 Y. ,
<: : * KB 6 % M : !"
& @` V - $ -. & @` V < E09 ' !"B_ <q * CB 8 E %E4 !" T 96 ;
D 8 h y 8:$ C 9 R < 8[! > >0P!" 'P !" CB ;eBE- & < >0P!"
. < P_"B!" @ :!" TH9 "
< P_"B!" @ :!" TH9 ;! <: : !" KB :!" | $ C. E ; \ [ I & HI?" ,!R <V 6 C- > Dk .
<k e C" & ! ! >- & < : h ) $ HI?" <ke ;> C0 8$ fR S 9!- & y 8: !" < 9; < >0P!" .
. ZH; Dk +" >0P!" D 8 h; ! <ke 0 +" r_"e & Dk . >0 D 8 h JI > Z"09 HI?"
&

'

Z 1 3 @0 * P ;!" J +"- /BP !" C. e @AB 9 0 q < 8 86 K V -. A"B6 % 8$ D( g"A- - •
@B O ;S > % ;! , !" CB ; E 0 P!" "4 e 0 !" UC. 08 hE ` ( , 6 & U 8$ YB h$? J! P!" "4e
] !" ; % 8 ;!" J!
. . % ^ L ;!" J! - % 8 ;!" J! & % h !" A-0 ;> rh $ K"u$ < _A
www.al-taleaa.net

ƒ

< 8> ] !" ;

% ^ L ;!" J!

.- . 20 !" , _. % C > !"- & < ! ; !" 9E0 .- >-A-. J .- /BPm
‰ 8 !" Be %9!- . < >0P!" . S > % - S; .- ŽA+" /BPm

D 8 h , !R < 6-0!"- < E09^!"- < E` ;!" ] $ V 6 i mR % Z"0* _ Z P_"- % P r; O ]> A` xE ABp$ ]1R
8 !" Cj & " >. @` O T V :!" | $ \1 ( ;!- . T V :!" | $ i mR , @A 8 0[(. D 8 h . Dk .
UC+ |!f . < ;e+" % A _ 0 (. , P! "4e v"A`R CR- . S 0P1 <E S1? ,!R Dk . ,!R Dk . % K 8 1"Be
] !R "B 8 E C. C- E0E " e " T P; O;!" ’ P> 0* P;!" 8 ;!" r_"B!" % C-4L E Z"0^1 > %
_ CB 9E C. & ] [ CB(A E % 6 & M E % ! & 8 ;!" r _"B!" "4 e C. fR . M B e- . % U 8 "B: !
< q0!" & , ;6 -. & @A"0 6 % 9$ ;S . P 0I X- M> 2 I "49e- . . CB(A E ;
8 ABp$
C. `BS ;!" r _"B!"- . ] P_"- %
8 E C. ?R r p h E?- ] P_"- %
8 I r ; O D ( Cj
8 !"
`0O;!
; V?" r_"B!" 2B - ( YA 1? - Z 1"B S> u^8!" 0I L!" M P!" %; & P_"- <^ L T P; O;!"
CB 9E B e r ; O D 9! Dk +" D 8 h ;!" C. J N . Z" >. 8 ;!" . . . % 8 ;!" '(0> 2 : !" < q0!"
% k wH X? & 0 Xn r ; O , !R < h ! > Dk . Be - @A-0k ! > - o !- & ] P_"B! Z 1 Z"AB p$
C+ " @A-0k! > o ! " KB81 . r; O ,!R r; O % & euE ;$ -. & < 6-0!"- <E09^!"- <E` ;!" T V :!"
< H I ˜ ^:E ; <S
T V 6 < ( ‡ !- & C h 1?" e T P; O;!" D( Y0 !" %EB9 !" @ 6/BP !" % > < 6-0!"- <E09^!"- <E` ;!" <!uP!" C. ,!R < 7? > "4e . 6-0!"- 8P!"- Y` ;!" Je`BV< 7 ^;!" 0 E P
6 ,!R \>A 8 Q0 x> "0N#$- "0 N#$ 0[(. S D( ) *# /-4$ -. Y-4$ T` ( J +". D 8 h;!"- r_"B!" % >
Z OS CB 9 ! ` D > .
; V?" r_"B!" % Z" P> CB;k;!" < P <E q B:1 Z"ABp$ 8 !" PE J! "49e4 & >-A-. ABp !" <>0O$ 8$- . ; P!" •S ;!" ] BhE Dk . D 8 h Y. ,!R r_"- Y. % ABp !
r _"- % 0 !" % <^ [( < B;O D81
; P!" •S ;!" <
~ , "0S H !` 0 r h!" C08!"
r _"- , !R & J S! @0 * P \ 1 ( !" J +"- /BP ! > < 1A 8;! > & L !"- • p:1?" ‘! >
; V"
K"u E - & Z(0 C ( K O
& JS! @0* P;!" J +"- /BP ! > <1A 8;! > 8 !"- _0!" ‘! >
; V"
. " <P p!" " K O Be & (0
: ZH[ /0k !"0h EBh>
V< E
CB p!" Ž0 A 1" . > … 0E E / 1 [!" CB1 (
- b
% ] !R @A` * 0 "-# > & ] 1"B "- " D 1? " ]; I" 06 I e`B8E @0 "l < O 1 v e <p h!" ]$0
C- > &
] [V 20 :$ C. D _ iA"B !"
D: I- D V0!" , ’ 8 . " C p !" " , +" Q = _
; . _06 JS " j> k _- " < ;( :;!" " , !R "B _- ] 1"B . % % P>A. B :1 , ’ _- . <;( :
-.
V
>-A-. rp h E J ! & % ;S ;!" @0:h!" " R P> , 6 & g >- Ž0;!" ) *.- g" !" D:^ I"
K > , 0 pLE J & g >B!" ' I B e 0:h !" C. - < 0P; ! < 8;( |m `0O - | E C.
V0q
Jq0! > g >B!" A"0; I" % "B;S^E J!- . U) E J! -. 0t L!" )* g"BI 0Xn ' I Ž0; ! CB9E _ C. 6.
" 'P !" " J: _ . <p h !" E JS !R D $ J! %E0 } @0:I <;N C. ?R ]1"B .- @0 "l;!" = _ " R %
"B _06 J N & eB_06 J N & ?-. TB !" "B S1 : T P= m JS ;S$" -. T S m JS !" TA m. %E4 !" D ( TB >
CB 9E C" % Z BX
V % JS1 , !R "- D ( CBE0h EBh!"
. 8
V WA X . . JS> ] ;!"
. . . >A e "0 } Z"06 I
CB s^:E- & J !. C- > JS g h !" $- & 6A+"
S1B AuE- < V+" A-4 > CB 8 E JS1j & Cz" .
Ž0 P E ; > & <P I % 0[(. JS D^t !. D( % TB;E H "uOP s^6 "B E , 6 JS$ 6 JS! ^t+
www.al-taleaa.net

ƒƒ >0 D ^t !. D( % TB; & Y0 !" r ;!"
;V `.- < ;P! & 0* P;!" >0P!" 'P !"
ƒ- & C ;
ƒ- & < >B O!" %; !"
…ƒ- & K B !"
ƒ- & < ! ; !" %; !"
ƒƒ- & !
ƒƒ- & <E`BPh !"
ƒ- & 0 ="uO!"
ƒ- & C"`Bh !"
ƒ- & 0
…ƒ- & @ : ;!" T"A ?"
ƒ- & EAB I •ƒ- & C`A+" bƒ- & 2"0 P!"
ƒ- & o1B$
| !" - @ : ;!" J +" < 5 e ) !. D ( % D ^t ƒƒ ,
EuE Š IB ;> Y. & \ EB9!"
-&C !
& < 9! S ;!" h V+" " CB ; 0E " "B 81" JN & C-` 9E -. g"-` g"` D9! CB 0P ! JS1.- . (
ƒ - !- !"
w?n P> , B e- D ; !" C-0 A >+" C- ;E- & /B 8!" CB AuE- & < 9! S!" g"u V+" CB! h E& A ;_?" "Bh ; E , 6 o ; !" C- ;E- & A p_+" % 0p_ Y. < >` CBP;h r;h!" C- E- & A ?"
. T"- ;h !"- ŽA+" % > CB 8 E- T I -. y= _`
T"A 8!"- A : !" C-0 P Je pX C- ;E< P p!" "-0L I 8! . !" . . . < * ?B8 JS!B8 ,!R J P! > "B 7. CB ;PE ;> JS!B8 \_ 7 % 6J S! /0k1 J!- . JSP <E0 !" ]> "-` "- JSh^1" ]> "-` " Y4!" D[;!" ?R Je0 . % >07 - . "0 Lh$
K ^t+"- •B !"- g h !"- K V0!" % wB !+" T 5 QB E- & ƒƒƒ C"B N D 8E JS > m H[
8 ! < ;$ X <O 1 \h !- 0 r> h!" C08!" JS$0 h <E" ! < B : <E S1 Q4S . % n Be- & % z"
. . . ; P!"
, !" 8 !" y E0t , QAB p$- >0P!" r _"B!" 0 x$ & Z _ * %E` O!" & Z 86 % q"0!" JSE? ]1+ |!f
i p I" " ( " "B 0PE C. JS ^9E- JS;SE D> & "BS 1" %E. ,!R- CB >-A-+" . > %E. % & Dk . D 8 h
U
L !" Bx! > . D_. -. C-0_ <NHN B:1
8 !" x! > "B: *# Q0EBp$- JSP_"- 0 ^$ L !" Bx! >
. %E0* P Z ;="` & Je- U ( _- & Cz" U 8 !" Bx! >- & <E" !"
) 1UH_ !" ] ! _ B e Q 0 /"B V Dk . CR ‰ J P!" Be % 9!- . J P! > : CB!B8E . . . ‰ ( ] > Be , B P;!" < 0P Be J P!" " : K _ . ( ƒ
, B ;!" ' p!" %>" ;: 09> B>" 7 8!"
-. ‚ 81 -. < 7R C- > " ] > Be , " g m -. @0e ‹ " < 0P " < 6 J P!" C. ] w0P "
& S
_B 0 q- & S 0P , Z 8> I Z B 7B Z"`B V- 0e"B s!"- g m•! C. "4e PE . Eu$
o !- & ^h ^!" S!B! ;> " <E` ;!" " C"B \:$ >-A-+" /`+" <8 8:!" Q4e `0$- & < 0P; ! H> _J N & Ku E J !- >-A-.
8 !" {0* S
_ !" ; P!" M: !" "B_ ,!-. e- . = Eu ^!" S!B! ;>
J! B! fR & ]$ABpX ,^L$? K"lI ]1R ‰ 0EBp ! < > _ " ]> e , " 0e"Bs!"- g m+" De : K"lI `0E
, !R r _"B!" 0 x$ Be 0EBp !" M 6 . rp8 E C. % U >? e0EBp$ % ME 6 Y. Cj 0EBp ! < > _ %9$
. "4 ( † 6 "fR ) < ; 6 % 1"B8> <p k 0e"Bs!"- g m+" <(06 \1 ( "fR ?R K : Be- . C h1?" Q E0E
B!- r_"B!" P> & D 8 h;!" ?R y8: E %! ( QAUBp1 ) ] !R r_"B!" 0U x1 C. E01 C+ |!f . ( "4( † 6 . .
. Z 1 3 "4 e C-` Be -. h !. , < ; ( ,!R I-–A @09^!" KB: ! S >? & C u!" % <s: >
g m+" C h 1?" @`"AR f ^ ! Z !-. Z t0 m 0 P$- & @A-0k !" -. < ; :!" >-A-+" /`+" ,U;h$Je 6- J e & S ; 6 CB 0 :E- 0e"B s!"- g m+" % 1"B _ CB 0PE %E4 ! . " < E0:!" " -. 0e"B s!"0 x ! < ="B Z"`B SV CB!4 & S ; 6 CB 0 :E? -. & S1B 0PE? %E4 !" . "B P "-`"A. "fR %E4 !"
% h !"- . K $? Z I C"B (+"- J +" ˆ CR " : Q
;:
?" KB8E . D ^ ! CB; h hE -. JSP_"o "B 1 -. r="0m ,;h$ !" e- & A Nz" CB9$ S h6 , - C-l !" S Y0O$ !" < > [!" y="0p!"
< P;O!" s1 C. / 9!" ] > Y` E Y4 !" . . ‰ T"A P!" wH X?- ! . % 1"B8! > B _ S 0 PE- &
C. i ; V?" "4 e @` Ph !" ' pE % , - K E?- 0 x E? 6"- s1 B e S † :E - <E0 !"
% D ^q Cj . ]h^1 ]> 4X#E - & ]$0 h S
E- ]! ; " S !R U`0E , 6 s !" "4e KB*" 0s E
K ; ?" ) " ] I % >08;! > D $" -. & ] h 1 % :! !" , !R r ^$A" CR- g ^ !" ?R 0 s E H D q |!f
. ( M! [!" guO!" - @A ; ;: AB ( !" y 8:$ . < 9!"
www.al-taleaa.net

@0e s!" -. g !" `0 ^ < s6H;> >-A-+" /`+" K 8E . % h !" -. % 1"B 8!" | $ < 0P %9;$ (
!" @ 8!" “HL I" , 6 @0 x w-0‹ <>0O !" @` "- & S> 0N# E- S 0NlE - ] (06 *A"4 e <: * A X" ` PE J N & P!" B !" ] 1B1 _ e @ 8!" Q4 e C" " Ž0 8 " ] (06 S `0 Up$
@`"AR KUB P$ & 1B1 _ \: *" @ 8!" \_ * Cj & ~0X. w-0‹ iB !" T"f % T"`0^ , Ž0^!"
, r _"B!" 0 x ! " . . . "f" "CB1 8!" f ^1 •0m 0 x > E0E y 8:$ , D;PE- & ] ; 6 , C h1?"
< ; & < ;P!" Q4 e ,;h $ H I?" †"0 !" - . ( u (0 !" < x! > < *HX Q4 e ) Q`"A" Y4 !" ] VB!"
T =uO!" 0 N+" < s6H B e " : Q
;:
?" KB 8E . " <>0O !"- g"08 I?" " & % h!" w ("
) " 9!" J 9:!" TB [> % 8 !" D E "4 e Cj & < E ;!" < 9 ?"- C 3?"- <^ L;!" K"B6+" @` P ;!"
. ( y> h!" rV0;!"
'e"4 ;!" 20 ^$ & S (06 % 1"B _
(" !" < P p!" < S6"B
E0;!" C h 1?" 8E M 6 & e
0 x$ % C h 1?" ] 88:E
E :$
I I+" A- !" 'P E ;SE. : K"lh!" % /"BO!" < >A-+"
" p1u !" " JS_"0 > | !f
%E0N# & ( < ! [;!" ) Y0 9^!" w0 p!" )V0 E % JS ; . ] P_"K O!" "4 e
_B E? ; P!" 8 !" %9!- ‰ 09^!" . @` ;!" Z?-. V- ;SE" : K-+" K"lh!" % /"BO!"
% >- < E` ;!" ] -0‹ % > J =HE C. , ] $A 8 - C h 1?" D 8
< 8[!" ‡ I. ,
8 E D> & ^h ^!"
• k 1" H . e0 Lh $ D > < P p!" % I -. % 1"B 8> KH XR C- > 'EA? ABp !" < ; = _ BS . ]$`"AR
D P^E C. % ]P ;$ e ?- & E0E? DP , Q0 O$ < ; 6 % I -. % 1"B8> 0e"Bs!"- g m+" <(06
. QA X" y 8:$
S ; :! Z L h D ;PE , E0E y 8:$ ]6 O1 y P$ e ;1R- & E0E
C# > ] I ~0 V. ,! P$ ˆ" CR " (
- ƒ • ) 0 9> >. % > : ) ^!" B >. ) 1 I0S !" KB 8E
< _HP!" Q4 e `0 $- " ] ! `0 O$- P!" Q`"A. "fR D* :!" DP^!" SP -. S :$ -. <N` :!" @A 8!" ' 8 y8:E
g k 8!" " C"B \ :$ †"0 !" ' ( & D P^!" C h 1?" < E06 % >- K $? !" % h!" < ; 6 % >
1 h 1?" D P^!" ˆ" g k _ CR " : " < qH !" • S1 " ' ! t >. %>
?" K _ S - . " A 8!"g m+" KB :> y> h !" ˆ" J g k8!" " : ZH= _ Q
;:
?" y - " Z ;$ 6 o ! QA _- Z 3? o !
% D P^! P!" 0pkE ;S g m ?- & S> I. `BVS! Q` OER A 8!"- & S 7-.
S!"B6. ,
. ( y> h!" rV0;!" ) " ]! P .
S70^$ \1 ( !" " <E0 O!" " , `U0; ! > >-A-+" <kS !" 0
. > @0 X?" @ 8!" Q4e % < 7 E0!" wB 9!" % >- <k S !"0
< E" > % > CB XAl;!" C0 8E "4S!- & ‡ !" , < h 9!" <hIl;!"
" E0O$ ?R " P p!" CB1 8!" " @09 %9$ J!- . ( b b - •… ) %$B 1 y:IR S> _ !" < = Eu ^!"4 % >-A-+" @` ) *. Y4!" " <P p!" % 1"B_ " % ; P!" M: !" , <I" 8!" g ^7? 8Eu
. "0 Lh$ <P p!" C-0LhE " ( " "B 0 D P;!"- e P;!" % Q > P - & 0 r h!" C08!"
\ ^ E C. E0E % \^ ! ; P!" M: !" •S % ME :!" % ; h;!" <;=+" ’P> v0 1 C. 1 ;P$ 8!8 . < ; :!" ] 1"B_- yp ;!" J : Z _ SLIA.- B P!" _. , ]70PE C. x E ,!R % 1 ; P!" %
H I?" C" B ! & 0 P !" JS>B I#> "B! _ "B !B8 ! "B1 ( % ; h ;!" <;=+" |5!-. C. & 45 6 & ~0E
CR KB 8
9 M : E C. ( ƒ b - ƒ ) I % >? Q0 9E J ! ;( & ] 0:E KB 81?- & J S! ] e09E
. C-0_ < I % 0[(#>
V < E < : D _ 0 _ 8P!"- <6"0O! > ~-" $ <EBk ZH Ž"0 •!
- < B ;!" g"Az"- < B 7B;!" 'e"4 ;!" % 0 s !" w0 >- B e ;( HI?" 0 . % r_"B!"- - •ƒ
"B L hE C.- & J P!" ,!R < 0P;!" "B IB E C.- < 0P;!" ,!R ; P!" M: !" "BOS E C. % ; h; ! Q09E? ]1"
. Cn0 8!" <:E0 * T E}> ] !R JSE SE- & ] JS 7U0:E B e D> & C- E0E ;! <P p!" 0 Lh$ J P!"
K- :E ;( & !" . . . ' p!" -. g Eu ^!" -. <7 E0!" -. | ^!" -. EA !" B % J / ( o ! Cn08!"www.al-taleaa.net

JS$ :! ) E D ( ,!" ‡ !" <E" e / ( ] 9!- . % >A-+" <h ,;6 JS T m" %E4!" J uE C.
T En | $ & o t ) . { : @0 8 !" } ( % 8 ; ! ~ e ] ' EA? / 9!" | !f ) . % :! * ] > CB: E~ e . J 9:!" / 9!" T En | $ . J!" ) . { & : D; !" } ( % l; ! ~0 >- Z~ e . % / (- Cn08!"
W S | !f D V. % J S! J I0E- J P!" ] !R JSE SE % > % - . { - : C ;8! } ( % h :; ! < ;6A. D _ % 10(f ;( ]1 (A.- ; P!" M: !"
CB 9!" C. & ,U m ‘ > & ‡ !" J P$ , Z"AB 8 CB 9E ` 9E Cn0 8!" T En % Z"0 ( Z 1 V CR - •
] 0P , !R JeB E- D8P!"- ‡"B:! > < 0P; ! D> _- JS 0P % UD8 h
B7B `BV- -f ]$"`0^ - ‡ !" r^ E ;> 0: !" Y0O$ !" | ^!"- A S !"- D !" wH X"- ŽA+"- T"B;h!" y X CR ).
{ E0!" E0 $- & < >"` D ( % S M >- S$B P> ŽA+" ] > 6# g % g ;h !" % ˆ" Ku 1.
T En ŽA+" - ) . { •… : @0 8 !" } ( CB 8PE B 8! T Ez ŽA+"- g ;h !" % > 0Lh ;!" / :h !":\
} ( JSh ^1. - 2 z"
$ En JSE0 I ) . {
& ƒ : T EA"4!" } ( J9h^1. - . % _B; !
. { … : @08 !" } ( CB 8P$ J9 P! ]$ En J9! ˆ" % E |!4( ) . {
ŽA+" "-0 h % I J9 _ % \ X _ ) : K $? % h> <p k CB9!" "4e <(06 C. ‡ !" J PE JN
O$ ?- IA % | _ IA. _ % < I ) . { b : C"0; Kn } ( % >U49;!" < _ C ( ( "-0s1
… : 0t } ( ZHEB:$ ˆ" < h! O$ %!- & ZHE $ ˆ" < h! O$ % ) . { bb : g"0I?" } ( HEB:$ h!
( $ h ^! ˆ" ?R < S!n ;S C ( B! ) : KB8 1B9!" s !" y! X < 1" 6- , H !` "4e % 4X#E Be- š {
. { :g 1?"}
- J 98 X ˆ"- ) : < ; :!" A Nn % ; . < 1 h 1?" @`"A?" < E06- % h !" < ; 6 % > < _HP!" Ž0 PE B eC. ?R C-– $ - . J 8 h E C. J9 g m %;! . % ;! P ! 0(f ?R Be CR ) . { • : T
!" } ( CB ;P$
C-– $ - . ZH I ]>A ,!R 4L$" g m %; & @0(4$ Q4e CR ) . {
&
& b : 0EB9 !" } ( ˆ" g E
: o1B E } ( Z P ;V JS ( ŽA+" % % z |>A g m B!- ) . { ƒ &
: C h1?" } (ˆ" g E C. ?R
y :!" D _- ) : < 1 h 1?" @`"A?" < E06 A Nn % - . !" . . { b: @0 8 !" } ( JS>B _ , ˆ" J X ) . {
& W . < ^p1 % C h 1?" 8 X 1R ) . {
: S9!" } ( 0^9 g m % - % l g m %; & J9>A %
C ( % ) . { & : C h 1?" } ( "AB ^( R- Z"0( m R D h !" Q E e U1R Z"0 > Z P ;I Q PO ] 1
CR J N . { ƒ : ~AB !" } ( S ] $l1 1 !" †0 6 E0E C ( % - ] N06 ]! `u1 @0Xz" †06 E0E
ˆ ] Dk ^! ( )O1 ) Z h6 g V ; . ˆ" % I- ] H X" -. ]_ ^$" ~ ,
_B E QgBI -. DP^!" %h6
# pX ,!R ] rV0 ( D ) Z 5 I g V "fR . . S ; 6 "0 6" , DP^!" { O1 _B E !" % h!" y! X
%; <5 I % |> *. - & ˆ" %; < h6 % |> *. ) . S ; 6 "0 6"- % h!" | $ < 0P
C h1?"
.{
: 0t } ( g ; P!" Q` % ˆ" , LE ;1R ) "4S! . { b : g h !" } ( |h^1
<E0:!" JS -. % 1"B8!" -. % h!" < ; 6 2 p1

< 1 h1?" @`"A?" <E06 JS^1 ( Cn08!" ; PE "49e. CBN :;!" KB8E ;( @A-0k!" 2 p1

) 0 U x;!" r1 !" D ^!" B e C h 1?" Cj & < E` ;!" < P p!"- C h 1?" % > K` ;!" 0 N# !" 2 p1
.
) . < _HP!" Q4 e , <!? ! @0Lh!" 0 P$ Cn08!" D;P hE- . ] P iB7B ?R <P p!" \h !- &( AUBp;!"
D PV Y4 !" B e ) . { • : • :!" } ( Q0 # > 0 : !" Y0O$ | ^!"- ŽA+"
J9! 0LI ˆ" C. 0$ J!.
} ( A S1+" J 9! 0LI- & Q0 #> 0: !" Y0O ! | ^!" J9! 0LI- ) . {
: | ;!" }( Z?B!f ŽA+" J9!
).{
: J e"0 >" } ( A S !"- D !" J 9! 0L I- & % ="` 0 ;8!"- o; !" J9! 0LI- ) . {
: J e"0>"
. !" . . . {
: < N O!" } ( Z P ;V ŽA+"
- T"- ;h!"
J9! 0LIwww.al-taleaa.net\ h ( S! & SP I- ?R Z h ^1 ˆ" 9E? ) . {
: AB p!" } ( % eA 'h( ;> g~0 . D( ) & Z"0 X.%E4 !" , - . { … : o E } ( CB ;P$ J ( ?R C-uO$ ?- ) . { • : @08 !" } ( \ h (" S 8 JS e-. % "B ^9E C. D;P!"- @`"A?"- J P! > Je Q-0 xE C. C- > >0P!" r_"B!" ˆ" 0 xE C. CBP_B E
.{
: 0!" } ( JSh^1#> "-0 xE , 6 B8> 0U xE? ˆ" CR ) : ˆ" T ; ( \8 I
): 1 ‰
; V?" JS 8$ < *"B
- CfR - CB; h ;!" D "f ;! . B e ;( HI?" Be "4e- •
,!j . < LEA !" ] -0‹ % Z"`0 O Z [ 6 - E D ^!" % ME :!" C. fR . < Uk ] x * C+ Z?-. K"lh!"
, -. š 0 Xn r ; O Y. % Z 8$ 0 [(. HI?" S X` !" T P; O;!" \1 ( 0 ‡` h!" C08!" <E S1
/-0 :!" \ 1 ( - ZH[ - EA !" | !f D 8 . @0 * P;!" T P; O;!" % e0 q % < ^ L %9$ J! D_+"
& Y09h P!" KB 81 ?- & YA k :!" uE ; ! Z 9: S " e. - S;s1 - e"B_ - S[ "B> <
!"
AB 9 ;!" % o !- . 0k : r ; O { V" K- :$ <E0>0> <VB - $ \1 (- . % P " ;!"- %E P;!" % >
"4e- . >-A-. ,!R /0P!" % @A k:!" K 8 1" & Š= I- ~ 6R -. & <t I- \1 ( <
!" /-0:!" | $ C.
% ; h J! P!" , S$0p I \ 70^ < >-A-+" ~B 8!" T` , 6 C-0 _ <Pk > ’ ;$ J ! ] 1. ^ E?
& S;( :1 C. E01? | !f r - . ( < !"0 ! < E`0 ) < ! ;I.A <VB | $ C. w0P1 %:1- . % ; h 0 q& C h1H! @-" J! P!" \6 V" !" T VB;!" m. % \1 ( S1. % & C-0_ % 0[(. P> ?R ] 0P1 J! ;>
;
8$ @0 ;N \ 1 ( , !-+" S$# 1
S1R KB81 D> & < ! ;I.0!"
% ”B O> J! P!" T P I" 8
K"lh !" {0 t U) E Š 8 e- & L !" . > e . YA k 6 U 8$ ; P!" 8 !" C. |m?- : ] |m?
‰ JS$ P; O % i !" CB; h;!" D "f ;! : ] x * CB9$ C. , D ^!" %
, "B1 ( 8 CB; h J S1+ "B ^E J ! "B %E4 !" CR . CB; h ;!" D ^E J! KB81 ME :!" "4e `- 6
< !-lh H I?" J S! v0$ T !-lh;> "B BE J! JS1+ "B D> . CB; h Je- % 8 < EBt C-0_ ~
% 1"B_ <;N C. JS; . ]! ;P I"- ]! ;9 I" JS! v0$- 8 !" W S oI. ,!R HI?" Je" e 8 . S> g B!"
. S " L I"- S
•-0 m < 0P - S (" 0 . J S! v0 $- ; 6 0e"B s!"- g m?" < (06 Š k $
e"B_- g ;h !"- ŽA+" 0 * w (" 0 . JS! v0$- JS! 0LI g ;h!"- ŽA+"
D( C. JS; "4 e < E q- Q0 x$ T 1 9 R- J SP_"- 0EB p$ % CB!-lh - C-A` _ JS1. JS; - . JS$`"A? e0 Lh$. 0 x !"
% s^ : S "B1 ( !" @0 ^!" K"B t "B1 ( ; E. < ; V?" JS$ 6 0EB p$
CB; h ;!" ) O1 _S1B;k
<88: @`"AR <E0:!"- & Z 5t X C ( B!- Z>B[ ` S V?"- & @` J P!" C ( C. BE . JS E0:>
Y4 !" < 0h !" K P;> "B 8 E J! Z P ;V "4e % "- 8 A 8>- & < `"A <P1 @` I ŽA+" , ‡ !- &
, & Z s1 <E0 !" g" " & Z ; CB 8 ;!" ’81" JN . <E06 JS 0[(. Je % JS8 h ]> "-. > _ "B1 (
. CB!"uE - % ^ L JeB8>.- & S e. "- P I"- & ŽA+" "-0;P I & % ; h;!" 0 q- % ; h;!"
8 !" < E" > B e A0 : !" CB 9E- . E06 1 8 1+ ^ L$ D > CB; h 1+ L 1 J! 1. w0P1 "49e?- <I h !" % E`? " : 0 9 KB 8> % ; h ;!" ' t LE E V `" I" < E"A \ :$ < E`B P!" KB _ o !. <>-0P!" JI > HI?" CBke E %E4!" CB8 ;!" ] P^E "4e- " %E !" <I I
+ , ()

*

%E !" % Z ^_B CB 9E C. ) E?. . . ‰ < * X H IH! <k e 2 ^ !" "4 e CB9E ]V- UY. , - •
g" . J S1+ @AB pX D _. JS 9!- & % 8 ;!" % H IH! @-" D _#> C- : ;!" o ! . ? . . ‰ <
www.al-taleaa.net

D h $ YA k :!" >0P!" ’ 0 !" A" V @0xN O$ C. <E` :!?" 'e"4;!" D( \
8!- . C-0e ‹
"-0 1"- & J h ;!" >0P!" 'P !" "B ` X 8 CB8 ;!" . & Z"0 > Dk$ -. Z"0p_ 'h9$ C. ,!R S
< I I ?- <I h !" %E`? " JS E"A CBP 0E? JS1. JS_ ^1 <En- . 0 !" % Z"0 [( "B 7.- & ŽA+"
: h ;!" DX !" CB ;S E ?- & 0 r I !" C0 8!"
4 < 1 ; P!" >-A-. < SV"B
" %E !"
Y. ,
8 !" 2 ] 1#> < >-A-+" K- !" J 9:!" r _B % ] $A"`" D> & <I h!" JUs ;!"
;O!"
, 6 H I?" , !R ] h E Z ;I" ]h^1 ,;I. Z >u6 -. & < P;V -. & < ;V C. "BP;hE C" |!f r - . ]Vw0 P1 ;( CB 0PE JS1. % 6 "4e . 8 !" D I g"`#( < 8 JS1#> ]> :*. "B;S E- & ˜ x! > "B P^ E
"0h EBI- 9 O > % UD ( 0 r I !" C0 8!"
>-A-. T# 1 _ " < : h " < I I Z >"u6. C.
] 1.- . 9 !BN ( 0Xz"h$-0> ;e 6. & e 6- 1 ;!. " C : h " C >u6 S C (- & " !Be. " < : h;!" " < = h !"- < > !"- < S;!" T ;s ;!"- T > 8 !" >-A-. T0N 9$
ƒ
% g" >"
] 6 Y4 !" : h ;!" " P !" /u :!" " ! pE" o I#$
] 1. & CB 0PE ;( & w0P1K"u E - & : h ;!" t"0_B;E !" /u :!" J I > ……
AB Ss!" ,!R ` JN

!BIB
D :$ C. < : h ;!" /"u 6+" \ p I" ( … ) < 1 [!" < >-A-+" /0 :!" P> ]1.- . Z ;= _
& h ; !"- & 9 O >- & " !Be- & ! pE"- & < >0x!" 1 ;!. & < q+" % /08E -. & < q+" ,

] 1.- . WAB ;h 9!- "0h EBI- h 10
] e O$ % 9;E? I I fB ^1 T"-f \: *.T# 1. …
- . < I I < ;s B e- & t"0_B;E !" : h ;!" / ! !- !" ` :$?" o I#$

] 1.- . " < : h ;!" < t"0_B;E !" 9E0 . <;s " < >B O!" 9E0 " < : h;!" /"u6+"
\h I#$1 [!" 0;$l;!" 8P1"- & < : h;!" < t"0_B;E !" T (0: ! !-` 0;$l K-. 8P1"
. " < : h;!" < t"0_B;E ! " < !-` <;s ]
K VA A ( 6. ( b ) !uO ( u!A m oEAB C ( 8 & % ("0 m?" wB^ * % > .
D V" % <I h !" " / ( !l - & ( •ƒ
) W`0 ;( <P V
EA !" f I.- & "0 91" %E !"
%EAB S8;!" g 8>? CB . < 0O( Z 5 m D;P I" _ D O1?" CR " : D = 8!" B e- & ( … ) " 'P !"
< I 8> g"0 8^!" i _? , E / ( `0 O ) *.- & CB 8 pE ; 0 [(. CB ;:E J S1. % Jq0! > %E0> *
] $B ` T0^ I.- & %E !" K VA % D VA < ("0 m?" < E"A "B P A %E4!" D="-. % C ( |!4>- " iBkL!"
?B e `A"B I E !" J u !" o I. bb
- . < ! U;P!" < V 1?" < 1- P !" T P;O!" g 1R %
< P O!" "
ƒ
%E !" K VA ’ P> o I.- . " B $ oE 8!" < p>"A " J I > < ("0 m" < ;s
- & " ("0 m?" : h ;!" ` :$?" " JSk P> o I.
- & " < ("0 m?" < : h ;!"
<h 9!" < P V \h I#$ ĥ
- & " < P!" o= 9!" " J I > < ("0 m" < ;s \h I#$
C0 8!" < E" > 4 0 $ >-A-. - . ˆ" TB 9 < P V
% g" >" \: *. !" < ("0 m?"
< ("0 m?"- - < h $-0 !" < ("0 m?"- - < : h ;!" < ("0 m?" : < ("0 m" T (06 †H N %E0 P!"
. !" . . . < 9 !BN 9!"
?- & %E !" < I I? PE <I h !" DX !" % < h 9!" <hIl;!" r CR >-A-. KB8E 6.?Y e,
; V?" r _"B!" % ] ^_B ` :E C. >-A-.
6. , 09 E 6.?- . <I h !"
% E`
C. -. & I h !" • !" % >-A-. % : h ;!" r ;E 6. ?- & S : > % l E !" < E !" g~` ;!"
-. "4 e 0 9 E /0 P!" % 1 ; P!" % 6. ?- . . 'P !" KB _ 'h ( , %EA` _ "B "` JS!-` "B;9:E
< 9E0 +" @ : ;!" T E?B!" C. % & ]> : *. ] > w0 PE- & ] 1B 0PE JS 6. 09 hE J!- & Q09 hE
; & ( ' I"- ) " \ h $-0 !" CBh 9h!" CB 9E0 ?" ’ !" " < ;V T# 1 C. 4
S 0p h $
?- C-0 9 E? "f ; . . . . . D _ < EABS;O!" < I =A , !R KB *B!" " 9 !BN 9!" " Y ( CB V i p I"
‰ T"4! > HIH! <ke Q4e \h !. ‰ HI?" ,!R / h 1?" ?R C-09 hE
www.al-taleaa.net@0p h !" \ :$ < !4;!" `B S %
k P> ] NA- " ‚8 !" ' (0 " ]1BU;h E Ž0
S % 9$ J ! CR
Y4!" JSLEA $ CB;S E JS . C-0;P h;!" Sq * !" < 8[!" `B 8> < 9 K"u$ JS!B8 CR . <EA ;P I?"
_ "B1 ( B ! , 6 Z 5 m ] CB 0PE? Y4!" JSN"0$ % CB OLE- & JS$` I JS;
U?R Q0 . % CB 0PE?
& S < ;V0 -. < $? w-0 :> < >B 9 ?R @0 9^!" CB 8E ?- . CB_0 h;!" JS;U
] "B 0
A0 : !" CR ! CB >-A-+" ] ! _ KB 8!" C#( & CB!B8E ;! Z VfB;1 >-A-. C-09^;!" ]! _ ; C-4L EYA 1 C. C- > - > Y`l I P!" < e4>
; V?" P_"- 0 x$ !- : C. fR . < k < "0X - E e
Ž0 ^E C. r p h E % ;! @` h !" ”0 u USO1 C.- & E E.
SPkE C. r p hE %;! `B 8!" P1 C. ,!R % $` I CB 9E C. -. E E. r * % 1`B _ CB 9$ C. & 45 6 & Z5 m 10 . % 0 xE %!- & ]$`"AR
.
1+ Z"
Ds h š . >
. < 6 1 % "4e
@A k :!" < _ , !R Jk 1 C.
; V?" P_"- 0 x$ g"A- % 6B;t , _. Cj & ~0X. < 6 1 % 10
rk !- & < !- :;!" g % h ^1. ^P1 C. > ,!-# Z >-A-. Z P; O ) 1- < >-A-+"
0 [(. J S & JS$ P; O "Bq * ;( P; O <q * 0 . J S! v0 1 @` _ JS > % 10V# I" B!- & JSE E.
; V?" P_"- " % :1 " 0 x1 C. D V. % 6 ^( CR . @0 ( < >4( < E0:!" - $- . CB P^E ;> <E"A`
% 0 [(.- & S$"f 0 x !" < ; % 0 [(. Z5 m %;k E 0 x !" "4S> 10 q C-` " %:1 "
_ C. PE
0 ( $"-f h O$ <> O I" %;k E . >0P!" %tB!" ]$ I- ]$ > OER D9> >-A-+" EA !" A"09$
& 1 % < 7R J N & Q-u O1. % > % E01 ;! Z"A X" %;k E- . y L!" % "BU^9E C. CBP p hE?
| $ _B $- . 10 ;! % = !" %E E0;!" % :1 CB 91 C. , 1A"0 *R A0 B e | !f- . E01 ,
, , C-A` _ 1R- & 1 h 1?" 8 !" ,!R ]^ k1
E ! C#>
_" , & g m D( D _ & < 7?"
"fR ZH : h - E i _" B e- . ZHEB t Z 3 $A 8 \U m !" L !"- @0p h!" `B _ ;p6 B! ] 7R
% 8UP 8> J N & Q SV -. N"0$ e O$- 1A-4 V [[ V"- & <EA k :!" ] k % LEA $ q0 .
. % P> $ JS! CB91 C. ’ 01 1. U 1 %E4! > T ^p! (
KB 6 % %EU` O!" % [6 !" Cj u P!" ) *- & < !" \ h 6- & 8 !" , !R @B !" \_ * "fR .- •…
; P!"
;O!" SO! > y 8: !" < 9; S1. <!BSh > C- O I < >0P!" . < P_"B!" @ :!" TH9 ;!
. " < P_"- " < 8 JSSV"B I D > & H I?" % < 8 JSSV"B$ %!- š B; !" '
, 0 !"- & JUs ;!"
] X"` % ] Z~ P - . < P $- Z< ; e- Z?H 6"- Z> q" ] VA X % ] Z~ P >0P!" 'P !" CR
D ( o ! UC. D [; E & ] V 6- ] P_"- % > U I I. ’_ $ % 1 PE ]1R . Z?Hx I"- Z??fR- Z ; ‹- Z"0S_
] h E VA L!" C"- P!" C+ & 8 E- A0 : ! ] ! Z 6
8 !"- A0 : !" / I. % ] . { Be
% 9; B e ;> ] $ 6 AUB pE C. C- !B: ] . T 1 9 R S1. J 9:> S 6 * B e <E0 >- < E` T 1 9 R
0N# h & VA L!" C"- P!" % \ . ; 0 (+" A 8!" ] hE X" !" C"- P!" C+- & UD_. ?- 0[(.? { ] $ABN C-` KB :E- & K?f?"- J s!"- 0S8! > ~u Uk!" <;h8!" | $ ] Ž0^E JN & Z?Hx I"- Z"A 9 6" ]>
S 6 * B e <E0 >- < E` T 1 9 R `"`0 I" % Z"uV ] 8 & Ž0 - 0 8 - DSV % ] ] 8 > ;>
C"- . D _. ?- 0 [(.? { - % 9; B e ;> U?R ] $ 6 AB pE C. r p h E H & ] . T 1 9 R S1. J 9:>
& C"- P!" % 0Xz" %U9;E ]1"- P> ;S D( y8:E- & ] C ^ 6 X" !" C"- P!"- VA L!" C"- P!"
D . ? & D .? C. S % 8 !" . < A * Z I-A` B E D ( ]
8 ! 0 P!" C"- . % ^! : 1B9E J! B!] E06 `0 h & Z P ;V Qg" . e OE C#> ?R ] . Be A 8> g XA- <E06 8 E C. & 2Ht?" ,
& < _H;P!" K- !"- 0 9!" W 1?" 0
\ X` _ <E0 !" C. BE D( J P ! ]1R- . < B8!" ]$ 6- J 8E- &
< I h !" < P !" < s;> & <eA ( -. Z< q"A & ; :$ C. < +" <=uO$ hO$ !" < >0P!" K- !" 0
C.www.al-taleaa.net

b

% ;! < se > Z 1 ;N. %tB!" <E06 % r $ C.- & iBO!" < = q r ! <E` _?" < P !"- & C"- P!" 0pX r !
CB -0P;! %E P;!" CR- . S$"f S$-0N % B !- SE4 xE- & ]$"f ] p> % B!- S ;:E . SE4xE -. S ;:E
. JS;s1- JS!-`- JS= ;I#>
@UA 6 @B `- 2` * ME 6 0 q , !R - ] LEA $ % < 60;!" Q4e - <V 6
>0P!" 'P !" o ! CfR
>0P!" 'P ! 0 B I - |!f D _ o !- - 45 6 & ] !-` J 8 ! Z t-- Z Pm QA0:$ !" < >0P!" @AB[!" ,!R
< (06 ] > ' ("BE- & L !" D 6"0 ] > ŽUB PE C# > D ^( Be <E` ;!"- <E0 !"- < ; P!" T 1 9 ?" %
. % 8> h!" % %E0 [( S y hE- & @0* P;!" ; P!" 8 !"
] 1B e O E -. & >0P!" 'P !" @ 6 % Q- P hE C. C- E0E <>-0P! > HI?" CBke E %E4!" . - •
& J h ;!" >0P!" 'P !" C-u^ h E JS1j S . % < >A x!"
. , < E0x!" JS 1 ;
CBPp E- &
% !- & 6. Je`B B> y [E ?- & 6. JS_ E H & Dk . D 8 h ;> Z" - ] ! CB U 8E J e- & ]1- P h EJS1j ] 70 "B!- 6 CR- & ] -0 ]
^k E- JS s1 D 8E Y4 !" 'P !" "- OE %!- & 6. JSP E
K-. J % ] > CB O :E ; "Bp8 I. C. B E QB8: I" g"uV U?R "4e D( CB9E %!- & JS - 8 CB hE
< (06 Š k $ !" % h !" w (" " : J P!" C (A. 1 N- " ]> Be , B P;!" < 0P " : J P!" C (A.
& H I?" < . < >0P!" < +"- . CB ; PE "B1 ( CR < ; V" @0e ‹ < +"- . " S ; 6 "0 6"- 0e"Bs!"
% > < _HP! > D SO!" "4 S>- . CB ; PE? "B1 ( CR ] ! IA < 6- & ]$A k 6 < 7 6- & ] $ABN 3 O1R>0 D 8 h ,!R U 8 ! JS$B ` CB :E " < B7B;!" " <_HP!" Q4e De O > -. & < >0P!" < +"- HI?"
) ^E % !- . 8 !" , !R S$"f JS$B ` CB!4 LE J S1R . . . D : h D 8 h , !R @B ` - %9; Be- - Dk .
. CB8 ;!"
‰ "f ;! %9!. Tn /"BO!"

www.al-taleaa.net


Aperçu du document عن العروبة و الاسلام 4.pdf - page 1/31
 
عن العروبة و الاسلام 4.pdf - page 3/31
عن العروبة و الاسلام 4.pdf - page 4/31
عن العروبة و الاسلام 4.pdf - page 5/31
عن العروبة و الاسلام 4.pdf - page 6/31
 
Télécharger le fichier (PDF)


عن العروبة و الاسلام 4.pdf (PDF, 357 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


4 1
fichier pdf sans nom 8
fichier pdf sans nom
fichier pdf sans nom 29
fichier pdf sans nom
fichier pdf sans nom

Sur le même sujet..