reglement radios 2016 VM .pdfNom original: reglement_radios 2016_VM.pdfAuteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/03/2016 à 16:08, depuis l'adresse IP 41.74.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 604 fois.
Taille du document: 612 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FITSIPIKA MOMBA NY FIANTSOANA FANEHOANA
FANIRIANA FANDRAISANA ANJARA HO AN’NY RADIO
TETIKASA « HAINOAMANJERY MITONDRA FIVOARANA »
1. Ny mombamomba ny tetikasa
Ny "Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix" sy ny "Search for Common Ground",
tohanan’ny Masoivohon’ny Etazonia, dia hanatanteraka tetikasa izay hampitondraina ny anarana hoe
“Hainoamanjery mitondra fivoarana: Fampiroboroboana fanaovan-gazety tomponandraikitra mba
hanatsarana ny tamberinandraikitra sy ny fandraisan’ny olompirenena anjara amin’ny fitantanana
eto Madagasikara ». Araka izany, mikendry ny hamoronana sehatra manome vahana ny
fifanakalozana ahitam-bokatsoa sy mitodika amin’ny famolavolana vahaolana eo amin’ny
olompirenena, ny hainoamanjery sy ireo mpisehatra eo amin’ny lafiny pôlitika ny tetikasa. Hikendry
manokana ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ny radio ny tetikasa mba hivondronan’izy ireo ho
mpisehatra eo amin’ny fiarahamonim-pirenena manana fototra mafy orina eo amin’ny lafiny
lohahevitra, fitantanan-draharaha, vola ary teknika.
Mba hanatrarana ny tanjona ankapoben’ny tetikasa dia ny “Fampiroboroboana fanaovan-gazety
tomponandraikitra mba hanatsarana ny tamberinandraikitra eo amin’ny lafiny sôsialy sy ny
fandraisan’ny olompirenena andraikitra eto Madagasikara”, tanjona manokana telo no napetraka :
“Fampitomboana ny fahaizamanaon’ny radio mba hamolavola fandaharana mifono hevitra
mivaingana, mahasoa ary mampandray anjara kokoa” ; “Famolavolana sehatra ivondronan’ ny
radio, mitera-bokatsoa, manome vahana ny fifanakalozana eo amin’ny olompirenena, ny mpisehatra
eo amin’ny lafiny pôlitika ary ny hainoamanjery” ary “Fampiroboroboana fanaovan-gazety
tomponandraikitra eo amin’ny tontolon’ny hainoamanjery Malagasy”.
Araka izany, miantso ny radio rehetra, na mpikambana na tsia eo anivon’ny fikambanana, ny
“Coalition des Radios” handray anjara amin’ny tetikasa, mba hahazoan’izy ireo karazana
fanamafisam-pahaizamanao sy handray anjara amin’ilay fifaninanana “Hainoamanjery mitondra
fiovana” rehefa mifarana ny tetikasa.
Izany antso izany dia misokatra ho an’ny radio rehetra miasa eto Madagasikara, mpikambana na tsia
eo anivon’ny “Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix”. Radio 4 no hofantenana ho
an’ireo faritra 6 voakasiky ny tetikasa (faritany 6) ary 4 kosa ho an’ny faritra Vakinankaratra. 28 araka
izany no fitambaran’ny radio hofantenana manerana an’i Madagasikara.

2. Fomba fandraisana anjara
Tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto ny radio maniry handray anjara:
-

Karazan’ny radio
Radiom-panjakana

-

Radio tsy miankina

Fepetra
Fanomezan-dàlana handray anjara
avy amin’ny mpiahy mivantana(Ministeran’ny
Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana)
- Dika mitovin’ny fanomezan-dàlana
hiasa avy amin’ny Ministeran’ny
Serasera

-

-

-

Radio eny anivon’ny fiarahamonina

Dika mitovin’ny fifanarahampampiasana ny onjam-peo miaraka
amin’ny OMERT na ny ARTEC
amin’izao fotoana izao
- Fifanarahan’ny radio sy ny OMDA
momba ny Zon’ny mpamorona
- NIF –STAT
- Dika mitovin’ny fanomezan-dàlana
hiasa avy amin’ny Ministeran’ny
Serasera
- Dika mitovin’ny fifanarahampampiasana ny onjam-peo miaraka
amin’ny OMERT na ny ARTEC
amin’izao fotoana izao
- Fifanarahan’ny radio sy ny OMDA
momba ny Zon’ny mpamorona
Rosia manamarina ny fitsanganan’ny
Fikambanana

Dika mitovin’ny fahazoandàlana hiasa
Mpikamba na tsia eo anivon’ny “Coalition des Radios pour la Consolitation de la Paix à
Madagascar”
Misokatra ho amin’ny fiarahamiasa amin’ny radio hafa
Liana manokana amin’ny lohahevitra mifandraika amin’ny zon’olombelona, ny fanjakana
tsara tantana, ny fandriampahalemana ary ny fitantanana ny fifandirana.
Manaiky ny:
o Handray anjara amin’ny fanofanana sy ny fanazarana manokana na “coaching”
o Hisokatra ho amin’ny fanohanana eo amin’ny lafiny fitantanan-draharaha, teknika
ary lohahevitra
o Handray anjara amin’ny fifaninana rehefa mifarana ny tetikasa
o Haneho fangaraharana eo amin’ny vaovao entina hanatanterahana ny tetikasa antsakany sy an-davany

3. Fomba fametrahana ny fangatahana fandraisana anjara
Iangaviana ireo radio maniry ny handray anjara mba hametraka ny antontan-taratasy fangatahana
fandraisana anjara izay ahitana ireto manaraka ireto :
 Taratasy fandraisana anjara nofenoina araka ny tokony ho izy1
 Taratasy maneho ny fahavononana handray anjara, misy ny sonian’ny Talen’ny radio2
 Ny antontan-taratasy hafa ilaina, miankina amin’ny karazan’ny radio (jereo 2. Fomba
fandraisana anjara)
1

Taratasy fangatahana fandraisana anjara ho hitanao ao amin’ny tovana

2

Na ny tomponandraikitra voalohany ao amin’ny radio

Alefa amin’ny biraon’ny “Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix” ny antontantaratasy, amin’ny adiresy volaza etsy ambany ary ahitana izao soratra manaraka izao:
Raha alefa an-taratasy:
Manifestation d’intérêt « Projet Media for change »
Adresse : Lot II K 38 Ter B Mahatony Soavimasoandro, Antananarivo 101
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS»
Raha alefa mailaka, amin’ny adiresy :
radios2016@gmail.com

Na aterina any amin’ireto mpikambana any amin’ny faritra izay mifandray mivantana amin’ny
foibe ireto, ary izy ireo no hampita ny taratasy amin’ny “Coalition”:
Toerana

Adresy

Centre Numérique du
KAREN CAREN

P. 166 - c/o Bibliothèque Municipal Tsianolondroa
Boulevard Philibert Tsiranana Tsianolondroa 301 Fianarantsoa , Madagascar
Enceinte du Bureau de la Région du Vakinankaratra Antsirabe 110

Bureau régional SFCG
Tuléar

En face du CAPR, Boulevard CAMPISTRON, propriété de
Monsieur RALAINIRINA

American corner

Lycée Philibert TSIRANANA Majunga
Ex. Farintany Toamasina
Mme AVIZARA Priscilla
DELCRI de Fénérive-Est - KAMI CHANNE
Délegué de communication RNM TVM AMBATARIA
FENERIVE-EST
Bureau de l'Association Ampela Mitraoke Ambaro
Ambovombe Androy 0330213874.

CEDII

DIRCRI Atsinanana
DELCRI de Fénérive-Est
Association Ampela
Mitraoke Ambaro

Tsy maintsy aterina ao amin’ny biraon’ny “Coalition” na amin’ny mpikambana any amin’ny faritra
ny antontan-taratasy ny
19 Aprily 2016 amin’ny 12 ora atoandro farafahatarany, ny
tombokasen’ny paositra no manamarina izany.
4. Fepetra sy zotra fandinihana ny antontan-taratasy
Vondron’olona miara-miasa, ahitana solontena avy amin’ny “Coalition des Radios”, ny Search
Common Ground, ny fiarahamonim-pirenena, olona matihanina eo amin’ny sehatry
hainoamanjery, solontena avy amin’ny andrimpanjakana sy ny Masoivohon’i Etazonia
hanatanteraka ny fandinihana ny antontan-taratasy, ary ao anatin’ny mangarahara tanteraka
hanaovana izany.

for
ny
no
no

a. Fepetra :
Mifototra amin’ireto manaraka ireto ny fanombanana ny radio tsirairay :
1- Ny fahazoana manaiky ny antontan-taratasy. Lavina ny fangatahan’ny radio tsy mahafeno ny
fepetra fifantenana. Tsy manan-kery avy hatrany ny antontan-taratasy tsy feno.
2- Fandinihana ny taratasy fandraisana anjara. Omena naoty iray ka hatramin’ny folo ny
fanontaniana tsirairay, ary hisy ny salanisa ankapobeny omena isaky ny antontan-taratasy.
3- Omena naoty iray ka hatramin’ny folo ihany koa ny fanombanana ny fifanarahan’ny votoatin’ny
taratasy fanehoana faniriana fandraisana anjara amin’ny votoatin’ny tetikasa
4- Totalin’ny naoty farany, izay salanisa eo amin’ireo naoty roa no omena ny radio iray.
b. Fizotry ny fifantenana
Manaraka izao zotra manaraka izao ny antontan-taratasy tsirairay fanehoana faniriana handray
anjara:

Fifantenana
mifotora amin'ny

fahazoana
manaiky ny
antontantaratasy

5.
-

Fanomezana naoty
ataon'ny
tomponandraiki-tra
voalohany

Fanomezana
naoty ataon'ny
tomponandraikitra faharoa

Salanisa
farany

Tetiandro:
Fisokafan’ny fifaninanana : 19 Martsa 2016
Fifaranan’ny fiantsoana fandraisana anjara : 19 Aprily 2016
Famoahana ny anaran’ireo radio voafantina: 2 May 2016

Famoahana ny
anaran'ireo radio
voafantina

Fampahafantarana

TARATASY FANEHOANA NY FANIRIANA
HANDRAY ANJARA
TETIKASA « HAINOAMANJERY MITONDRA FIOVANA »
o
o
o

Anaran’ny tomponandraikitra voalohany:
Adiresy mailaky ny tomponandraikitra voalohany:
Laharan-tariby:

o
o
o
o
o
o
o

Anaran’ny radio :
Anaran-tranombarotra (raison sociale):
Adiresy :
Laharan-tariby :
Adiresy mailaka :
Tranokala :
Sata mifehy ny radio eo amin’ny lafiny lalàna (statut juridique):

Izaho izay voalaza anarana etsy ambany dia manaiky, amin’ny alalan’ny radio iandraiketako, fa:
Mariho raha Eny na Tsia

ENY

TSIA

Handray anjara amin’ny fiofanana sy ny fanazarana manokana rehetra hotanterahana
mandritra ny tetikasa
Hanome ny vaovao ilaina mba hanamafisana ny fahaizamanaon’ny radio
iandraiketako sy ireo radio hafa mandray anjara amin’ny tetikasa
Hanaja ny tsiambaratelon’ny mombamomba ny tetikasa, sy ny mombamomba ny
radio hafa ao anatin’ny tetikasa
Hiara miasa amin-kitsimpo sy ao anatin’ny mangarahara

Manaiky tsy misy fepetra ireo fitsipika momba ny fanehoana faniriana handray anjara izahay.
Daty sy toerana

Sonia sy kasen’ny mpandray anjara

Kaody : _______________
1. Araka ny hevitrao, inona no tokony ho anjara andraikitry ny radio eo amin’ny fiarahamonina
Malagasy amin’izao fotoana izao ?
Mpa3.I

Mpa. II

2. Araka ny hevitrao, inona no tokony ho anjara andraikitry ny radio amin’ny fanolokoloana ny
fifandraisana eo amin’ny olom-boafidy, ny fiarahamonim-pirenena ary ny hainoamanjery ?
Mpa. I

Mpa. II

3. Manomeza sosokevitra telo momba ny hetsika azon’ny radio hatao mba hanatsarana ny
fifandraisana eo amin’ny olom-boafidy, ny fiarahamonim-pirenena ary ny hainoamanjery.
(Hazavao anaty andinintsoratra iray na roa)
Sosokevitra I :

Mpa. I

Mpa. II

Sosokevitra II :

Mpa. I

Mpa. II

Sosokevitra III :

Mpa. I

Mpa. II

4. Inona no heverinao ho tombontsoa mety ho entin’ny tetikasa ho anao (ny radio
iandraiketanao)? Inona no andrasanao amin’ny tetikasa?
Mpa. I

Mpa. II

Mpa. I

Mpa. II

5. Inona no heverinao fa azonao entina ho an’ny tetikasa?

6. Inona no fomba heverinao fa hampaharitra ny fiantraikan’ny tetikasa ?

3

Naoty avy amin’ny mpanombana roa

Mpa. I

Mpa. II

TABILAO FAMINTINANA
Asaina ny radio hanao ny fanombana ny tanjaka sy ny fahalemen’izy ireo izay mbola azo hatsaraina.
Azonao hatao ihany koa ny manolotra sosokevitra momba ny fanamafisam-pahaizamanao ilainao.
Tsara mahirina fa valiny telo isaky ny efajoro no omena.
SOSOKEVITRA HO
SINGA ILANA
LAFINY
LAFITSARA
FANAMAFISANA NY
FANATSARANA
FAHAIZAMANAO
TEKNIKA

FITANTANANDRAHARAHA SY
FITANTANANA

MPIASA

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

Kaody__________________________ Radio__________________________________________

Faritra fenoin’ny mpanombana.
Tabilao famintinana ny fanombanana:
Fanontaniana
1- Ny anjara asan’ny radio eo amin’ny fiarahamonina
Malagasy
2- Ny anjara asan’ny asan’ny radio amin’ny fikolokoloana ny
fifandraisana
eo
amin’ny
olom-boafidy,
ny
fiarahamonim-pirenena sy ny hainoamanjery
3- Hetsika telo isaky ny radio ho fanatsarana ny
fifandraisana
Sosokevitra I
Sosokevitra II
Sosokevitra III
4- Zavatra entin’ny tetikasa ho an’ny radio
5- Zavatra entin’ny radio ho an’ny tetikasa
6- Fampaharetana ny fiantraika

Mpa. I

Mpa. II

Salanisa

Fitambarany 1
Fifanarahan’ny votoatin’ny taratasy fanehoana
fandraisana anjara amin’ny votoatin’ny tetikasa

faniriana
Fitambarany 2
Naoty farany ________

Mpanombana I

Mpanombana II

Sekretera Mpanatanteraky ny
“Coalition des Radios”

Sonia

Sonia

Sonia


Aperçu du document reglement_radios 2016_VM.pdf - page 1/8

 
reglement_radios 2016_VM.pdf - page 3/8
reglement_radios 2016_VM.pdf - page 4/8
reglement_radios 2016_VM.pdf - page 5/8
reglement_radios 2016_VM.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


reglement radios 2016 vm
affiche vmpub
fitsipika tosikart
candidature bmoi amiedesarts vf vm
gazety fevrier 2019
fandaharana tily maitso

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.026s