alminah arrabaniya.pdf


Aperçu du fichier PDF alminah-arrabaniya.pdf

Page 1 234116
Aperçu texte


‫‪1‬‬

‫‪òîãbi‹Ûa@|ä¾a‬‬
‫‪À‬‬
‫‪òîØÛb¾a@òîèÔÐÛa@ôëbnÐÛa‬‬
‫تأليف‬
‫ﺷﻴﺨﻨﺎ وأﺳﺘﺎذﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ‬
‫إدرﻳﺲ اﻟﻄﺎﻫﺮي اﻹدرﻳﺴﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ وأﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ‬
‫ﺟﻨﺎﻧﻪ آﻣﻴﻦ ﺑﺠﺎﻩ ﺟﺪﻩ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 18‬ذي‬
‫اﻟﻘﻌـﺪة ﻋﺎم ‪1399‬ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 10‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪1979‬م رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬
‫آﻣـﻴـﻦ‬