KORBATANE 5 version 2015 .pdfNom original: KORBATANE 5 version 2015.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:00, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 544 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (25 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Page 1@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

KORBATANE ILALLAH N° 5
taona faha 15 (2001 – 2015)

Ny volana masina SHA’ABANY
Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra
ihany no ezahina. Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery tao anatin’ireo fotoana
fohy nananana mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manampaharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2015 ity.
Ialana tsiny mialoha izay mety tsy fahatomombanana satria ny tena tsy matihanina
(professessionnel na mivelona) amin’ny fampielezana ny finoana fa mbola tsy maintsy mitady izay
hohanina aloha ka izay no tsy dia ananana fotoana ampy handalinana sy hikarohana zavatra maro. Fa
na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy
fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.
Ny Dhya-ous-S’alihin no nofidiana nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato satria
azo inoana fa maro no efa manana ny boky Mafaatihoul djinan. Iangaviana ihany koa isika tsirairay
mba hizara amin’ny namana mba samy hahazo tombotsoa eto amin’ny fiainana an-tany sy ny any
ankoatra amin’ny fanantonana bebe kokoa an’i Allah amin’ny alalan’ny asa fanompoana.

Houssen Charly
18 mai 2015
P.S. : ekena fa mbola misy fanatsarana maro tokony hatao amin’ity boky kely ity saingy efa ankatoky
ny volana isika koa dia voatery nofaranana…

Ny lanjan’ny volana Sha’abany
Ny volana Sha’abany dia volana iray isan’ny manan-danja tokoa satria
volan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S). Izy dia nifehy mandritra an’ity
volana ity ary mitohy avy hatrany amin’ny volana masina Ramadhany (Izany hoe
roa volana misesy).
Hoy indrindra ny Mpaminany Mohammad (S) : «Ny sha’abany dia volanako ka
na iza na iza mifehy andro iray amin’izany dia tsy maintsy hiditra ny paradisa ».
Ny Imamo Saadiq (A) dia niteny hoe : «Rehefa tonga ny volana Sha’abany dia
navorin’ny Imamo as Sajjad (A) ireo mpanaradia azy ary hoy izy
amin’izany …Fantatrareo ve ity volana ity ? Ity ilay volana nambaran’ny
Mpaminany (S) hoe ‘VOLANAKO ITY’ . Koa mifeheza amin’ity volana ity

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 2@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

amin’ny fitiavana an’ilay Mpaminaninareo (S) sy fanantonana bebe kokoa ny
Tomponareo. Mianiana amin’ilay mitana ny fanahiko aho fa naheno ny Imamo
Houssen (A) nilaza fa NA IZA NA IZA MIFEHY AMIN’NY VOLANA SHA’ABANY
NOHO NY FITIAVANY NY MPAMINANY SY HO FANAKAIKEZANA AN’I ALLAH DIA
HO TIAN’I ALLAH IZY ARY HAMPANAKAIKEZINY NY FAMINDRAM-PONY AMIN’NY
ANDRO FARANY KA TSY MAINTSY HAMPIDIRINY NY PARADISA ».
Voalaza ihany koa fa ny Mpaminany Mohammad (S) rehefa miseho ny
tsinambolana Sha’abany dia niantso an’ireo mponin’i Yathrib (Madina) hoe :
« Izaho dia irak’i Allah ho aminareo. Fantaro fa ny volana Sha’abany dia ahy.
Ary Allah dia mandefa ny indrafony amin’izay mandray anjara miaraka amiko
amin’ny fifehezana amin’ity volanako ity »
Hoy ny Imamo Ja’afar Saadiq (A) : « hatramin’izay nahenoko ny Mpaminany (S)
nanambara ny fifehezana amin’ny volana sha’abany dia nifehy foana aho ary
raha sitrak’i Allah dia mbola hanao izany mandrapahatapitry ny fofon’aiko
satria ny Mpaminany (S) dia nanambara fa ny fifehezana roa volana misesy dia
fibebahana amin’i Allah ».
Raha sanatria ka tsy afaka mifehy iray volana manontolo dia miezaha
mifehy amin’ny telo andro farany mitohy avy hatrany amin’ny volana
Ramadhany fa voalaza fa izay manao izany dia ho voasoratra ho toy ny nifehy
roa volana misesy. Fa tokony hifehy ihany koa ny telo andro voalohany no sady
manao s’alat raka’at 2 rehefa alina ny andro izay voaresaka ao amin’ny alina
faharoa (ao ambany).

Ireo asa fanompoana tokony atao isan’andro
1. Miteny im-70 isan’andro hoe :

Astaghrfiroul-laaha wa as-alouhou-t-tawbah

‫ب ِإلَ ْي ِه‬
ْ ‫ا‬
ُ ‫هللا َو أَت ُ ْو‬
َ ‫ستَ ْغـفـِ ُر‬
2. Miteny im-70 isan’andro hoe :

Astaghrfiroul-laahal-lazhy laa ilaaha il-la houwa
Ar-rahmaanir rahyimi , al hay-youl quay-youm
wa atoubou ilayh

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 3@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

voalaza fa ny fangataham-pamelan-keloka (istighrfar) no doa tsara indrindra sy asa
fanompoana amin’ny volana Sha’abany ka izay mangataka famelan-keloka im-70
isan’andro mandritra ny volana ity dia hahazo valisoa ho toy ny nanao izany in-70.000
amin’ny volana hafa.

3. Manao sadaqa na dia antsak’antsendry (datte) aza mba ho voaaro
amin’ny afobe ny vatana.
4. Miteny hoe :
Laa ilaaha il-la Allahou wa laa na’aboudou il-la i-yaah
Moukhrlisina lahou-d-dine wa law karihal moushrikina
5. Manao salawatou maro faran’izay tratra.
In www.al-islam.org/fr anthologie des clés des paradis (Mafatih al jinan)

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 4@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Ireo Doa vakiana
Mariho tsara : Misy doa izay hita ao amin’ny DYA-ous-S’ALIHIN (pejy 30) tokony ho vakiana
isan’andro amin’ny mitatao vovonana sy amin’ny alina faha 15. Indro ny sarin’izany takelaka
izany :

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 5@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Ity ny pejy manaraka misy ny doa vakiana isan’andro ihany koa

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 6@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Ity ny tohiny

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 7@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Ny tapany farany

S’alat fanao isaky ny andro Alakamisy mandritra ny volana sha’abany
Raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 100.
Rehefa vita ny salamo dia manao salawat 1OO
Hotanterahan’i Allah ny faniriany rehetra mahakasika ny fiainany an-tany sy ny fiainana
ankoatra. Ary izay mifehy andro iray amin’izany andro izany (Alakamisy) dia hataon’i Allah ho
haramo ho an’ny afo ny vatany.

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 8@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

IREO ALINA SY ANDRO AO ANATIN’NY VOLANA
Alina voalohany:
Hoy ny MPaminany Mohammad (S) hoe :
1. «Amin’ny alina voalohany amin’ny volana sha’abany, izay manao s’alat raka’at 12 ka
isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 15 dia homen’i Allah valisoana
maritiora 12 000 sy ho soratana ho azy ny fanompoana mandritra ny 12 taona sy ho
afaka amin’ny fahotany izy sahala amin’ny andro niterahan’ny Reniny azy ary hahazo
lapa mitovy isa amin’ny ayat-ny kor’any any amin’ny paradisa ».
2. « Izay manao s’alat rakat 2 amin’ny alina voalohany amin’ny volana sha’abany ka
mamaky Fatiha 1 + Taohid 30 isaky ny raka’at ary rehefa vita ny salamo dia miteny
hoe : Al-lahoum-ma hazha a’hdy indaka ila yaoumoul qyiaamah

‫ع ْهدِي ِع ْندَكَ ِإلى يَ ْو ُم ال ِقيَا َم ِة‬
َ ‫الل ُهم َهذَا‬
Dia ho voaaro amin’i Iblis sy ireo miaramilany no sady homen’i Allah valisoa mitovy
amin’ny an’ireo olo-marina ».
 Harovan’i Allah amin’ny haratsian’ireo mponin’ireo lanitra sy ireo tany
rehetra ; amin’ny haratsian’i Iblis sy ireo miaramilany rehetra ary ireo
mpitondra tsy manjary rehetra .
Andro voalohany
 Manao fifehezana mba hahazoana ny paradis, ary mitandrina mafy koa amin’ny
fihetsika sy ny reseka rehetra atao.
 Manatanteraka an’ilay s’alat raka’at roa fanao isaky ny mahita tsinam-bolana raha
mbola tsy nahavita tamin’ny alina voalohany. (in KORBATANE N°1)
Alina faharoa:
« Izay olona mifehy amin’ireo telo andro voalohany amin’ny volana sha’abany ary
rehefa alina ny andro dia manao s’alat raka’at 2 ka mamaky Fatiha 1 + Taohid 11
isaky ny raka’at (atao isan’alina mandritra isaky ny harivan’ny andro ifehezana) dia:
 Mianiana aho amin’ilay nanao ahy ho mpaminany tamin’ny fahamarinana fa
hamafana 70 000 isa ireo fahotana goavana vitany izay teo anatrehany sy
Allah Ilay henin-kaja sy henim-boninahitra ;
 Sy harovan’i Allah amin’ny sazin’ny fasana sy ireo zava-tsarotra rehetra ao
anatiny ».
Ity s’alat ity araka izany dia tokony hatao amin’ny alina faharoa ary averina amin’nyy fahatelo
sy fahaefatra.

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 9@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Alina fahatelo
ankoatra an’ilay s’alat voalaza hatao eo ambony dia manao an’ity koa :
raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Taohid 25 isaky ny raka’at.
 Hosokafan’i Allah ho azy ny vavahady miisa valo an’ny paradisa ary hidiny ho azy ny
varavarana fiton’ny afobe ;
 Homen’i Allah satro-boninahitra arivo…

Andro fahatelo
Andro iray isan’ny manana maha-izy azy tokoa eo amin’ny tantaran’ny finoana silamo satria
tsingerin-taona fahatsiarovana ny nahateran’ny iray amin’ireo olona roa voahosotra ho
mpitarika ny tanoran’ny paradisa dia tsy iza fa ny Imamo Houssen (A) izany. Marobe ireo
zavatra tokony hatao amin’izany. Indreto misy vitivitsy notsongaina :
1. Manao fandroana masina ;
2. Manao s’alat fisaorana ‫ صالة الشكر‬izay hita ao amin’ny pejy faha 197 aoamin’ity boky
dhya-ous-s’aalihin ity izay tokony hatao amin’ny andro sy fotoana lehibe rehetra eo
amin’ny finoana sy ireo andro nahafaly ireo Ahloulbayt (A) na koa rehefa mahatsapa
fa nahazo fahasoavana avy amin’ilay Nahary sy izay rehetra tokony hisaorana azy. Toy
izao ny momba azy :
Raka’at 2 ka : raka’at 1 : Fatiha 1 + Taohid 1
Ka ao anatin’ny roko sy sojody dia miteny hoe : al hamdou lillahy shoukran shoukran wa hamdan

raka’at 2 : Fatiha 1 + Kaafiroun 1
ireto indray no tenenina ao anaty roko sy sojody :
al hamdou lil-laahy al-laazhi istadjaaba douaa-i wa a-an-t’aani mas’alati

3. Majlis
4. Doa tawas-soul, Zyara, sns … sns…

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 10@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

5. Mamaky an’ity doa ity

6. Mamaky an’ity ihany koa

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 11@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Alina fahaefatra
Raka’at 40 (efapolo) ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 25
 Hanoratan’i Allah ho valisoana iray tapitrisa (1.000.000) taona ;
 Hanorenany tanàna iray tapitrisa (1.000.000) isaky ny sorato (novakiana).
 Homeny valisoana maritiora iray tapitrisa.

Andro fahaefatra
Tsingerin-taona nahaterahan’i Abbas ibn Imam Ali (A)
Alina fahadimy
Raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Taohid 500 (dimanjato) isaky ny raka’at.
 Aorian’ny salamo dia manao salawato 70 ;
 Hotanterahin’i Zanahary ny faniriany miisa arivo amin’ny zavatra ilainy eto an-tany sy
any ankoatra ;
 Homeny tanan-dehibe any amin’ny paradisa mitovy isa amin’ny kintan’ny lanitra

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 12@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Andro fahadimy
Tsingerin-taona nahaterahan’ny Imamo Zainoul A’bidin (A)
Alina fahaenina
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 50 (dimampolo) :
 Halain’i Allah am-pahasambarana ny fanahiny (amin’ny fotoana handaozany ny tany) ;
 Hataony malaka ho azy ny fasana ;
 Hazava ho toy ny volana fenomanana ny tarehiny amin’ny fotoana hivoahany amin’ny
fasany rehefa tonga ny andro fitsanganana hiteny izy amin’izany fotoana izany hoe
ASH-HADO AN LAA ILAAHA ILLA ALLAHOU WA ASH-HADOU AN-NA MOUHAMMADAN A’BDOUHOU
WA RASOULOUH

Alina fahafito
Raka’at 2 ka amin’ny 1° Fatiha 1 + Taohid 100 (zato)
2° Fatiha 1 + Ayat al koursy 100 (zato)
 Araka ny voalazan’ny Mpaminany (S) « tsy misy mpino lahy na vavy nanatanteraka
an’ity s’alat ity raha tsy ho valian’i Allah ny fangatahany sy hotanterahany ireo
faniriany ;
 Hanoratana valisoana maritiora iray isan’andro …

Alina fahavalo
Raka’at 2 ka amin’ny 1° Fatiha 1 + Amaana-r-Rassoul* 1 + Taohid 25
2° Fatiha 1 + Qoul in-nama ana basharoun* 1 + Taohid 25
 Na dia mitovy amin’ny ranomasimbe aza ny fahotany dia tsy halain’i Allah eto an-tany
izy raha tsy efa madio ;
 Sahala amin’ny nahavaky ny boky Taorato, ny Evanjely, Zabora ary ny Forqan (kor’any).
* Amaana-r-Rassoul : vakiana hatramin’ny faran’ny sorato al Baqara ;
Qoul in-nama ana basharoun : vakiana hatramin’ny faran’ny sorato al Kahf.
Alina fahasivy
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroullahy wal fath 15
 Horaran’i Allah ny afobe tsy hakasika ny vatany ;
 Isaky ny ayat novakiana dia hahazo valisoana maritiora 12 amin’ireo maritioran’ny
badr, sy valisoan’ireo manam-pahaizana.
Alina fahafolo
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Ayatoul Koursy 1 + Kaothar 3

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 13@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

 Hotenenin’i Allah ireo anjely hoe : « hanoratanareo fahasoavana iray hetsy izy, ary
akaro iray hetsy ny toeram-boninahiny (grady), hanokafy varavarana iray hetsy koa
ary aza hidina aminy intsony mandrak’izay doria amena ».
 Havelan’i Allah ny fahotany sy ny an’ireo Ray aman-dReniny ary ireo mpifanolobodirindrina aminy.
Alina faharaika ambin’ny folo
Raka’at 8 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Kaafiroun 10
Nianiana tamin’ilay nanao azy ho Mpaminany tamin’ny fahamarinana fa tsy manao an’ity
s’alat ity raha tsy olona feno finoana (imaan). Isaky ny ayat novakiana dia homen’i Allah
zaridaina iray amin’ireo zaridainan’ny paradisa.
Alina faharoa ambin’ny folo
Raka’at 12 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Takaa-thour 10

Ho fafan’i Allah ny fahotana nandritra ny efapolo taona ;
Hampiakarina laharam-boninahitra 40 ;
Hisy anjely 40 000 (efatra alina) hangatam-pamelana ho azy ;
Hahazo valisoan’ny olona sendra ny laylatoul qadr.

Alina fahatelo ambin’ny folo
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-13 amin’ny volana silamo. (in
KORBATANE N° 4) hita ao amin’ny mafatihoul djinan sy ity boky dhya-ous-s’aalihin ity koa.
Ankoatra an’izay dia manao raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky
Fatiha 1 + Wa-tin wa-z-Zaytoun 1 (iray)

Sahala amin’ny nanafaka babo 200 isa tamin’ireo taranak’i Ismaël (A) ;
Ho afaka amin’ny fahotany sahala amin’ny andro niterahan’ny reniny azy ;
Homen’i Allah fahafahana amin’ny afobe ;
Hiaraka amin’ny mpaminany Mohammad (S) sy Abrahama (A).

Alina fahaefatra ambin’ny folo
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-14 amin’ny volana silamo. (in
KORBATANE N° 4)
Raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + al A’sr 5
 Hosoratan’i Allah ho azy ny valisoan’ireo mpanao s’alat nanomboka tamin’ny andron’i
Adama (A) hatramin’ny andro farany ;
 Rehefa hatsangan’i Allah izy dia hahazo hazavana avy amin’ny masoandro sy volana
ny tarehiny ;

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 14@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

 Ho voafafa ny fahotana.

Alina fahadimy ambin’ny folo
Ity alina ity, araka ny nmabaran’ny Imamo Saadiq (A) dia alina faran’ny manan-danja ao
aorian’ny laylatoul quadr . Amin’ity alina ity no fitsinjarana ny riziky, ny fanoratana ny
androm-piainan’ny olona tsirairay sy ireo voahosotra hanao hadj na fivahiniana masina any
Lameka koa dia miezaha hanakaiky an’i Allah bebe kokoa mandritra an’ity fotoana ity satria
alina fanaovana an’izany ity ary Izy dia maheno ny antson’ireo rehetra miantso azy.
Mariho tsara :
 ity alina ity dia nataon’i Allah ho an’ireo ahloulbeyt (A) sahala amin’ny nanaovany ny
laylatoul quadr ho an’ny Mpaminany Masina Mouhammad (S) ;
 tsy tokony hatory ny mpino mandritra ny alina fa manao asa fanompoana maro isankarazany mandra-maraina ;
 Nanampy ny lanjan’ity alina ity ihany koa ny nahaterahan’ny Imamo Al Mahdi (Aj)
tamin’ny alina 15 sha’abany.
Indreto misy zavatra maromaro notsongaina amin’ireo marobe tokony hatao mandritra an’ity
alina ity :
1. Manao fandroana masina raha vao milentika ny masoandro mba ho efa madio tsara
vao manao ny s’alat al Maghrib sy Isha ;
2. Raha vao vita ny s’alat al Maghrib dia vakiana in-12 ity doa ity mba ho ela velona sy
salama ary ho voaaro amin’ny aret-mifindra mandritra ny taona iray manontolo.

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

َ َ‫الل ُهم إِنك‬
ُ‫ع ِل ْي ٌم ذ ُْو أَنَا ٍة َو ال َطاقَةَ لَنَا بِ ِح ْك َمتِكَ يَا هللاُ يَا هللا‬
ّ ‫يَا هللاُ األ َما ُن األ َما ُن األ َما ُن ِمنَ ال‬
‫ت‬
ِ ‫اء َو َم ْو‬
ِ َ‫الوب‬
َ ‫طاعُ ْونَ َو‬
‫ف عَنا‬
َ ‫َاء َو‬
ِ ‫ش َماتَ ِة األ ْعد‬
ِ ‫الف ُ َجأ ِة َو سُ ْو ِء القَض‬
ِ ‫َاء َربنَا ا ْك‬
ْ ‫ش‬
َ‫ ُم ْوقِن ُ ْون‬/ َ‫اب إِنّا ُم ْؤ ِمن ُ ْون‬
َ َ‫العَذ‬
Bismil-laahir-rahmaanir-rahyim

Al-lahoum-ma in-naka a’lyimoun zhou anaa-tin wa la t’aa-qata lanaa
bihikmatik, Ya Al-laah, ya Al-laah, ya Al-laah, al amaa-nou, al amaa-nou,
al amaa-nou mina-t-t’aa-ou’n wal wabaaa-i wa mawtal foudja-aty, wa
sou-il qadhaaa, sa shamaa-tatil a’adaa, rab-banaa-k-shif a’n-nal azhaaba
in-naa mouw-minoun/ mouqinoun.

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 15@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Alohan’ny hanaovana s’alat al isha dia manao s’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia
mamaky Fatiha 1 + Taohid 10 (misy riwayat milaza fa 11)
Rehefa vita ny salamo dia miteny hoe :

1.
2.
3.
4.
5.

Ya rab-bi-ghrfir lana 10
Ya rab-bir-hamna
10
Ya rab-bi toub a’layna 10
Mamaky ny sorato at-Taohid 21
Avy eo SOUBHAANA-L-LAZHY YOUH-IL
A’LA KOUL-LI SHAY-IN QUADIR 10

MAWTA WA YOUMITOUL AHYA, WA HOA

 Hovalian’i Allah ny fangatahany ary ho tanterahany ireo
faniriany eto an-tany sy any ankoatra ;
 Homen’i Allah azy amin’ny tànany havanana ny bokiny
 Ary ho eo ambany fiarovan’i Allah izy mandrapaha …

3. Ao aorian’ny s’alat al Isha dia manao an’ity s’alat ity avy hatrany
 Isan’ny raka’at : roa (2)
 Soratao vakiana : raka’at 1 : Fatiha 1 + Kaafiroun 1
Raka’at 2 : Fatiha 1 + Taohid 1
 Aorian’ny salamo dia miteny hoe : Soubhanallah 33
Al hamdou lillah 33
Allahou akbar 34
Avy eo mamaky an’ity doua ity :

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 16@25
Korbatane 5 version 2015

tsarafaracharly@gmail.com

taona faha-15 (2001 – 2015)

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 17@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Ya man ilayhi maldja-oul aïbaad fil mouhim-maat,

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 18@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Wa ilayhi yafza-ou’l khralqou fil moulim-maat,
Ya a’alimal djahri wal khrafiy-yaat,
Ya man la takhrfa alayhi khrawat’iroul awhaam,
Wa tas’ar-roufoul khrat’aaraaat,
Ya rab-bal khralaa-iq wal bariy-yaaat,
Ya man bi-yadihi malakoutoul aradhiyna wa-s-samaa-waat,
Antal-laahou laaa ilaaha il-la anta,
Amout-tou ilayka bilaa ilaaha il-la anta,
Fa bilaa ilaaha il-la anta, idj-alni fi hazhizhil laylatay mim-man
Nazh’arta ilayhi fa rahimta, wa sami-en-ta doua’a –aho fa adjabtahou,
Wa a’limta istiqaalatahou fa aqaltahou,
Wa tadjawazta a’n saa-lifi khrat’i-atihi wa a’zh’imi djariyratih,
Faqad istadjartou ilayka min zhounoubi,
Wa ladja’atou ilayka fy satri ou’youbi,
Al-lahoum-ma fadjoud a’lay-ya bikaramika, wa fadhlik,
Wah-t’out’ a’n-ni khrat’aa-yaa-ya bihilmika wa a’fwik,
Wa taghramad-ni fi hazhihil laylaty bisaa-bighri karamik,
Wadj’alni fiha min awli-yaa-ik,
Al-lazhyina-dj-tabaytahoum bit’aa-an-tik,
Wa-khrtar-tahoum li-aïbadatik,
Wa dja’an-ltahoum khraalis’atika wa s’afwatak,
Al-lahoum-ma-dj’a’lni mim-man saïn’da djad-douh,
Wa tawaf-fara minal khrayraaty hazh’-zh’ouh,
Wa-dj’a’lni mim-man salima fa naï’ma, wa faaza faghranima ,
Wa-k-fini shar-ra ma-s-taqaltou,
Wa-a’simni minal izdiyaad fi maa’siyatik,
Wa hab-bib ilay-ya t’aa-an-tik,
Wa maa youqar-ribouni mink,
Wa youzlifouni aïndak,
Say-yidi ilayka yaldja-oul haarib,
Wa minka yaltamisou-t-t’aalib,
Wa a’la karamika you-a’w-wil-loul moustaquil at-taa-ib,
Ad-dabta aïbaadaka bil karami wa anta akramoul akramiyn,
Amarta bil a’fwi aïbaadak, wa antal ghrafourour rahiym
Al-lahou-ma la tahrimni ma radjawtou min karamik,
Wa la touw-isni min saabighri ni-en-mik,
Wa la toukhay-ybni min djazily qisamik,
Fi hazhihil laylati li-ahli t’aa-atik,
Wadj-alni fi djoun-natin min shiraary bariy-yatik,
Rab-by in lam akoun min ahli zhalik, fa-anta ahloul karam,
Wal a’fwi wal maghrfirah,
Wa djoud a’lay-ya bimaa anta ahlouh,
La bimaa astahiq-qouhou, faqad hasouna zh’an-ni bika,
Wa tahaq-qaqa radhaa-i laka,
Wa alaqat nafsi bikaramik,

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 19@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Wa anta arhamar-rahimin, wa akramal akramin,
Al-lahoum-ma-khrsousni min karamik,
Bidjazila at’aa-ika, wa as’ada bisaabighra ni-emaa-ika,
Faqad louzhtou biharamika, ta’a-r-radhtou likaramik,
Wasta’azhtou bi-a’fwika min ouqoubatik,
Wa bihilmika min ghradhabika,
Fadjoud bima sa-altouka,
Wa anil ma-l-tamastou mink,
As-alouka bika la shay-a houwa a’azhamou mink.
 Avy eo manao sojody miteny :

- in-20 : ya Rab-bi,;
- in-7 : Ya Allah ;
- in-7 : la hawla wa la qouw-wata il-la bil-laah ;
- in-10 : Ma shaa Allah ;
- in-10 : la qouw-wata il-la bil-laah ;
- faranana amin’ny s’alawat dia angataho avokoa izay manahirana anao
rehetra na dia marobe aza fa tokony hoazonao izany nohon’ny fahalalahatànan’ilay Nahary sy ny voninahiny.
4. Aorian’izany rehetra izany dia mamaky an’ity doua ity (izay vakiana isan’andro
aorian’ny s’alat as shaf’i, amin’ny s’alat al layl (vavaka mamatonalina in Korbatane
N° 7) :
Ilaahy ta’aradha laka fy hazhal layl al mota’aridhooon. wa qas’adaka fihil
qaas’idooon. wa am-mala fadhlaka oa ma’arooofoka at-t’aalibooon. wa laka fy
hazhal layly nafahaat, oa djawaa-iz, oa mawaa-hib, tamon-no biha a’la man
tashaa-o min aibaadik. Wa tamnao’ha man lam tasbiq laho al ainaa-yato minka.
Wa haa anazha a’bdoka al faqir ilaika. Al mo-am-malo fadhalaka wa ma’aroofok.
Fa in konta ya mawlaya fy hàzhihil laylaty a’la ahadin min khralqik , wa o’dta a’laihy
bi-a’a-idatin min a’tfika, fas’al-ly a’la Mohammadin wa aalihy at-t’ay-ybiina att’ahiriina, al khrayriina al faadhiliin. Wa djod a’lay-ya bitaolika wa ma’aroofik, ya
rab-bal a’alamin. Wa s’al-lalaaho a’la khratimi-n-nabiy-yna wa aaalihy-t-t’aahiriin
wa sal-lama taslima. In-na Allaha hamidon madjid. Al-lahom-ma in-ny ad-o’ka
kamaa amartany fastadjib ly kamaa wa’adtany in-naka la tokhrlifol mi-a’ad.
Indro izy amin’ny teny arabo :

‫صدَكَ ِف ْي ِه‬
َ ‫ َو َق‬، َ‫ض لكَ ِف ْي َهذا الـ ْيل ا ْل ُمتَ َع ِّرض ُْون‬
َ ‫إلـَه ْي تَ َعر‬
ْ ‫ َو أم َل َف‬، َ‫اصد ُْون‬
‫ َو لَكَ فِ ْي َهذا الـ ْيل‬، َ‫ضلَكَ َو َم ْع ُر ْوفَكَ الطـا ِلبُ ْون‬
ِ َ‫ا ْلق‬
‫علَى َم ْن تَشَا ُء ِم ْن‬
َ ‫ تَ ُم ّن ِب َها‬،‫ب‬
َ ‫ َو‬،‫ َو َج َوائِ ُز‬، ُ‫نَفَ َحات‬
ُ ‫ َو َم َوا ِه‬،‫ع َطايا‬
َ‫ع ْبد ُك‬
َ ‫ َو َها أنَذا‬، َ‫س ِب ْق لَهُ ا ْل ِعنَايَة ُ ِم ْنك‬
ْ َ‫ َو تَ ْم َنعُ َها َم ْن لَ ْم ت‬، َ‫ِعبَادِك‬
tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 20@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

ْ َ‫ ف‬، َ‫ضلَكَ َو َم ْع ُر ْوفَك‬
ْ َ‫ ا ْل ُم َؤ ّم ُل ف‬، َ‫ا ْلفَ ِق ْي ُر إلَ ْيك‬
‫ي تَفَض ْلتَ ِف ْي‬
َ َ‫إن كُ ْنتَ يَا َم ْول‬
، َ‫ع ْط ِفك‬
َ ‫علَ ْي ِه ِبعَائِدَ ٍة ِم ْن‬
َ َ‫ َو عُ ْدت‬، َ‫َه ِذ ِه الّيلَ ِة عَلى أ َح ٍد ِم ْن َخ ْل ِقك‬
‫ َو ُج ْد‬، َ‫اضل ْين‬
َ َ‫ف‬
ِ َ‫ص ّل عَلى ُم َح ّم ٍد َو آ ِل ِه الطـ ّ ِي ِبنَ الطـّا ِه ِر ْينَ ال َخ ِيّ ِر ْينَ الف‬
‫صلّى هللاُ عَلى ُم َح ّم ٍد‬
َ
َ ‫ َو‬، َ‫ب ا ْل َعالَم ْين‬
ّ ‫ َيا َر‬، َ‫ي ِب َط ْو ِلكَ َو َم ْع ُر ْو ِفك‬
ّ َ‫عل‬
ّ ، ‫س ِل ًما‬
ٌ ‫اّلل َح ِم ْيد‬
ْ َ‫سلّ َم ت‬
َ ‫َخاتَ ِم النّبـِيـِّ ْينَ َو آ ِل ِه الطـّيِ ِبنَ الطـّا ِه ِر ْي َن َو‬
َ ّ ‫إن‬
‫ع ْدتَـنِ ْي‬
َ ‫ستَ ِج ْب ِل ْي َك َما َو‬
ْ ‫ اللـ ّ ُه ّم إنـِّ ْي أ ْدع ُْوكَ َك َما أ َم ْرتـَـ ِن ْي فَا‬، ٌ ‫َم ِج ْيد‬
. َ‫ف ا ْل ِم ْي َعاد‬
ُ ‫إنـّكَ ال ت ُ ْخ ِل‬
5. Manao s’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia mamaky fatiha 1 + taohid 100 aorian’ny salamo
dia mamaky an’ity doua ity :

‫ الل ُهم‬،‫ستَ ِج ْي ٌر‬
َ ‫ َو ِم ْن‬، ‫الل ُهم إِنِّ ْي إِلَ ْيكَ فَ ِق ْي ٌر‬
ْ ‫ف ُم‬
ٌ ِ‫عذَابِكَ َخائ‬
،‫ َو ال تُش ِْمتْ بِي أَ ْعدَائ‬،‫س ِم ْي‬
ْ ‫ َو ال تُغَيِّ ْر ِج‬، ‫س ِم ْي‬
ْ ‫ال تُبَ ِّد ْل ا‬
، َ‫عذَابِك‬
َ ‫ َو أَع ُْوذ ُ بِ َر ْح َمتِكَ ِم ْن‬، َ‫أَع ُْوذ ُ بِعَ ْف ِوكَ ِم ْن ِعقَابِك‬
‫ت‬
َ ‫ َجل ثَنَاؤُكَ أَ ْن‬، َ‫ َوأَع ُْوذ ُ بِكَ ِم ْنك‬، َ‫س َخ ِطك‬
َ ‫َوأَع ُْوذ ُ بِ َرضاكَ ِم ْن‬
َ‫ق َما يَق ُ ْو ُل القَائِل ُ ْون‬
َ ‫َك َما أَثْنَ ْي‬
ِ ‫ت عَلى نَ ْف‬
َ ‫ َو فَ ْو‬، َ‫سك‬
Al-lahoum-ma in-ny ilayka faquir, wa min a’zhaabika khraaa-ifoum moustadjiroun, allahoum-ma La toubad-dil ismi, wa la toughray-yir djismy, wa la tousmit bi a-an-daaai, a’oun-zhou bi-a’fwika min aïquaabik, wa a-oun-zhou birahmatika min a’zhaabik, wa
a-oun-zhou biridhaaka min sakhratik, wa a-oun-zou bika mink, djal-la thanaaa-ouk,
anta kamaa athnayta a’la nafsik, wa fawqa maa yaquoouloul qaa-iloooouuunn.

6. Mamaky ny sorato YASIN in-telo ka :
NY VOALOHANY : ho an’ny fahavelomana mandritra ny taona iray ;
NY FAHAROA : ho an’ny fahasalamana sy fiarovana amin’ny aretina ;
NY FAHATELO : ho an’ny fitomboan’ny riziky.
Ity doa ity dia vakiana isaky ny avy namaky indray mandeha :

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 21@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

‫من الر ِح ْي ِم‬
ِ ‫س ِم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫هللا الر ْح‬

َ‫علَ ْيكَ يَا ذَا الط ْو ِل ال إله‬
َ ‫الل ُهم يَا ذَا ال َم ِّن ال ي ُ َم ُّن‬
ّ ‫ت ظُ ْه ُر‬
‫ست َ ِج ْير ْينَ َو أَما َ ُن‬
َ ‫إِ ّال أ َ ْن‬
ْ ‫الّل ِج ْينَ َو َجا ُر ال ُم‬
‫ش ِقيّا ً َم ْح ُر ْوما ً ُم ِق ّرا ً فِ ْي‬
َ َ‫ت ِع ْندَك‬
ُ ‫ا ْل َخائِ ِف ْينَ إِ ْن كُ ْن‬
‫ار ِر ْزقِي َو‬
َ ‫ح‬
ُ ‫ام‬
ْ َ‫ق ف‬
َ َ‫شق‬
َ َ ‫اوتِي َو َح ْر َمانِي َو إِ ْقت‬
ِ ‫ال ِّر ْز‬
َ‫ت فَ ِإنك‬
ِ ‫اثْبِتْنِي ِع ْندَكَ َم ْر ُز ْوقا ً ِع ْندَكَ ُم َوفِّقا ً ِل ْل َخ ْي َرا‬
‫ت‬
ُ ِ ‫شآ ُء َو ي ُ ْثب‬
َ َ‫ق ُ ْل َت فِ ْي َكتَابِكَ ا ْل ُم ْن َز ِل يَ ْم ُحو هللا ُ َما ي‬

ِ‫َو ِع ْندَه ُ أُم ُّ ال ِكتَاب‬

( in sorato 13 « Ar Ra’ad » , Ayat 39)
MARIHO TSARA
Ity alina ity dia isan’ireo alina 4 tsy tokony hanakakaizana fandriana mihitsy. Ny
fiarahana amin’ny vady dia voarara amin’ity alina ity. Raha misy mandika izany ka
sanatria mahazo zaza dia hisy fahasimbana ny tarehiny sy ny volony (défiguré hoy ny
vazaha). Izany dia hita ao amin’ilay hafatra lava dia lava napetraky ny Mpaminany
Masina (S) tamin’ny Imamo Ali (A) izay niresahany ny momba ny fombafomba sy
fotoana firaisan’ny mpivady. Ho hitantsika ao aoriandriana kely ao amin’ny laharana
manokana mikasika ny tontolon’ny fanambadiana ahitana manontolo an’io hafatra
lava dia lava io amin’ny teny arabo (version originale ao amin’ny Makarim al
Akhrlaq) sy ny dikany amin’ny teny malagasy, miampy izay mba kely vokatry ny
fikarohana momba an’izany tontolon’ny fanambadiana izany (oh : ny fomba atao
hahazoana taranaka tsara, ny doa vakiana, ny sorato vakiana ary ny sakafo hanin’ny
vehivavy manomboka amin’ny volana voalohany iforonan’ny zaza ka hatramin’ny
fombafomba sy doa atao hahamora ny fiterahana sy ny fomba atao rehefa teraka ny
zaza ….) somary matevitevina ihany izy io fa dia mangataka doa mba hanana
fanambinana hahatanteraka azy soa amantsara ho tombotsoantsika mpanaraka
an’ireo Fianakaviana Masin’ny Mpaminany Mohammad (S).

7. Mamaky doa Komail satria araka ny hita ao amin’ny pejy faha 350 ao amin’ny boky
dhya-ou-s’aalihin dia voalaza fa niteny i Koumail ibn Zyad hoe : « Nipetraka niaraka
tamin’ny lehibeko, Amir al mouwminin (A) aho tao amin’ny masdjidon’i Basora. Nisy
olona maromaro avy amin’ireo mpanaradia azy niaraka taminy tao.
Dia nanontany ny iray tamin’izy ireo ny dikan’ny tenin’i Allah (Ilay henikaja sy
voninahitra) hoe : ‫فيها يفرق كل أمر حكيم‬
(sorato Doukhraan 44 , ayat 4)

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 22@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Dia namaly azy ny Imamo Ali (A) nanao hoe : « Ny alina faha-15 amin’ny volana
sha’abany izany. Mianiana aho amin’ilay Tompon’ny fanahin’i Ali fa :
 tsy misy mpanompo tsy hovoafaritra amin’io alina io izay zavatra momba azy
na ny tsara na ny ratsy manomboka amin’ny sha’abany ka hatramin’ny
faran’ny taona, mandrapitsingerin’ity alina ity indray amin’ny taona
manaraka ;
 tsy misy mpanompo manao alim-bavaka mandritra an’izany alina izany (tsy
matory mihitsy) sy manao ny douan’i Khridr (A) ka tsy hahazo valiny.
Tao aorian’izany dia nitongavako alina tany an-tranony izy ka nanao tamiko hoe :
« Inona ny anao izay ry Koumail ? »
Dia novaliako hoe : « Ilay douan’i Khridr (A) ry Amiral mowminin ».
Dia nasainy nipetraka aho dia hoy Izy avy eo hoe :
«Rehefa mahay tsianjery an’ity doua ity ianao dia miantsoa ny Tomponao amin’ny alalany
isaky ny alina hifoha Zoma, na indray mandeha isam-bolana, na isan-taona na indray
mandeha ao anatin’ny fiainanao fa hahazo fanampiana sy riziky ianao no tsy ho tapaka
famelankeloka. Ô ry Koumail ! …
Dia notononon’ny Imamo ilay doua rehetra avy eo.
(misy natao mitokana azo avoaka amin’ny taratasy ho an’izay tsy manana boky).
8. doa tawas-soul,
9. Mamaky zyarat al Imam Houssen (A) ;
10. Sns …

Andro fahadimy ambin’ny folo
Andro ahatsiarovana ny nahateran’ny Imamo farany Mohammad Al Mahdi (Aj),
-

Manao fandroana masina ;
Manao fifehezana ;
Manao zyarat ;
Manao fiderana sy fahatsiarovanaisan-karazany an’i Allah, Ilay Masina sy Avo
indrindra…
Manao s’alat al shoukr (fisaorana izay voaresaka ao amin’ny andro fahatelo)

Alina fahaenina ambin’ny folo
S’alat raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Ayat al koursy 1 + Taohid 15
Hahazo valisoa goavana be sy hanorenana lapa arivo any amin’ny paradisa.

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 23@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

Alina fahafito ambin’ny folo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + Taohid 11 isaky ny raka’at.
Rehefa vita ny s’alat dia manao ASTAGHRFIROULLAHA 70
Ho voafafa alohan’ny hitsanganany ny fahotany ary tsy ho soratana ireo hadisoany.
Alina fahavalo ambin’ny folo
Raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 5
Homen’i Allah azy avokoa izay angatahiny amin’ity alina ity. Raha sanatria ka teraka nototombitana izy dia hosoratan’i Allah ho isan’ireo sambatra. Ary raha maty amin’izany fotoana izany
dia ho isan’ireo maritiora.
Alina fahasivy ambin’ny folo
Raka’at 2, isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Qol Al-lahoum-ma malikal moulk* … 5
(* : in sorat al Imran 3, ayat 26, 27)
 havelan’i Allah ireo fahotana efa vitany sy ireo mbola ho avy.
 Hekeny avokoa izay s’alat hataony aorian’izay.
 Raha ohatra ireo Ray aman-dReniny ka lasa any amin’ny afobe dia havoakany avy
any izy roa ireo.
Alina faharoapolo
Raka’at 4, mamaky Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroul-laahy wal fath 15
Ny Mpaminany Masina (S) dia nianiana tamin’Ilay nandefa Azy ho Mpaminany tamin’ny
fahamarinana fa hahita Azy amin’ny nofy sy hahita ny toerany any amin’ny paradisa alohan’ny
hahafatesany izay olona nahavita an’io s’alat io …

Alina faharaika ambin’ny roapolo
Raka’at 8 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 1 + Falaq 1 + Naas 1
Hanoratan’i Allah fahasoavana mitovy isa amin’ny kintan’ny lanitra ka hampiakarin’i Allah
toeram-boninahitra (grady) mitovy isa amin’izany, ary ho fafan’i Allah ny hadisoany mitovy isa
amin’izany.

Alina faharoa ambin’ny roapolo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + Kaafiron 15 + Taohid 15 isaky ny raka’at

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 24@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

 Hosoratan’i Allah miaraka amin’ny anaran’ireo olo-marina (as –siddiquin) ny anarany ;
 Ary amin’ny andro farany izy dia hitsangana miaraka amin’ireo Iraka Masina ;
 ary ho eo ambany fiarovan’i Allah.

Alina fahatelo ambin’ny roapolo
Raka’at 30 amakiana Fatiha 1 + Zilzala 1 isaky ny raka’at
Hesorin’i Allah avy ao amin’ny fony ny fisandohana (‫ ) الغش‬sy ny ‫) الغل‬, ho isan’ireo nosokafan’i
Allah ho an’ny finoana silamo ny fony ary hatsangany ho mazava tarehy sahala amin’ny volana
amin’ny alin’ny badr.

Alina fahaefatra ambin’ny roapolo
Raka’at 2 amakiana Fatiha 1 + Izha djaa-a nasroul-laahy wal fath 10 isaky ny raka’aat
Homen’i Allah voninahitra manokana amin’ny :


fanafahana amin’ny afobe ;
fanavotana amin’ny sazy sy ny sazin’ny fasana ;
ny fitsarana maivana sy tsotra ;
Famangiana ny Mpaminany Adama (A) sy Nouh (A) ary ireo mpaminany maro hafa ;
Ary Fanelanelana ataon’iro olo-masina amin’ny andro fitsarana.

Alina fahadimy ambin’ny roapolo
Raka’at 10 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Takaa-hour 1
Homen’i Allah ny valisoan’ireo olona mpamporisika amin’ny soa sy ny tsara ary mpandrara ny
ratsy sy ny tsy mety sy valisoana Mpaminany fitopolo.

Alina fahaenina ambin’ny roapolo
Raka’at 10 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + amaana-r-rasoul* 10
*in sorat al baqara, ayat roa farany.
Harovan’i Allah amin’ireo aretina eto an-tany sy any ankoatra sy hazvana enina amin’ny andro
fitsanganana.

Alina fahafito ambin’ny roapolo
Raka’at 2 mamaky Fatiha 1 + al a’ala 10 isaky ny raka’at
 Hanoratan’i Allah fahasoavana iray tapitrisa (1.000.000) ;

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com

Page 25@25
Korbatane 5 version 2015

taona faha-15 (2001 – 2015)

 Hofafany ny hadisoana mitovy isa amin’izay ;
 Hasondrony grady mitovy isa amin’izay koa ;
 Hiaraka amin’ny satro-boninahitra vita avy amin’ny hazavana izy hiatrika an’ilay
Nahary azy.
Alina fahavalo ambin’ny roapolo
Raka’at 4 mamaky Fatiha 1 + Taohid 1 + Falaq 1 + Naas 1 isaky ny raka’at
 Hataon’i Allah ho mazava sahala amin’ny volana amin’ny alin’ny badr izy ny tarehiny
rehefa mivoaka ny fasany amin’ny andro fitsarana ;
 Ary harovany amin’ireo zava-mitranga rehetra amin’izany andro izany.
Alina fahasivy ambin’ny roapolo
Raka’at 10 ka isaky ny raka’at dia mamaky :
Fatiha 1 + takaa-thour 10 + Falaq 10 + Naas 10 + Taohid 10

Homen’i Allah valisoana moujtahid ;
Hataony mavesatra ny mizanany (ny asa soa vita) ;
Hamaivaniny ny fitsarana azy ;
Handalo eo amin’ny « pont s’irat » ho toy ny tselatra

Alina fahatelopolo
Raka’at 2 ka ireto avy no vakiana isaky ny raka’at : Fatiha 1 + al a’ala 10. Rehefa izany dia
manao s’alaoato 100 .
Valisoa : Nianiana tamin’ilay nanao azy ho Mpaminany i Mohammad (S) fa :
 Hanamboaran’i Allah tanan-dehibe iray tapitrisa (1.000.000) any amin’ny jannat an
naïm;
 Ary na hitambatra aza ireo mponin’ny lanitra rehetra dia tsy hahavoatanisa ny valisoa
azony ;
 Hotanterahin’i Allah ny faniriany miisa arivo (1.000).

Dia mirary fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Amin’ny laharana manaraka
iresahana ny volana masina Ramadhany indray e. Ezahana ny hampiditra an’ireo doa isaky ny
andro tsirairay amin’izay volana Ramadhany izay sy ilay salawat lava dia lava vakiana isaky
ny andro Zoma sy isan’andro amin’ny volana Ramadhany.
Houssen Charly
Raha maniry hanana tahiry dia aza misalasala manortra amin’io adiresy io fa handefasana
maimaim-poana livre numérique fa monde numérique izao no malaza.

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

houssencharly@gmail.com


KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 1/25
 
KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 2/25
KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 3/25
KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 4/25
KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 5/25
KORBATANE 5 version 2015.pdf - page 6/25
 
Télécharger le fichier (PDF)


KORBATANE 5 version 2015.pdf (PDF, 1.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


korbatane 5 version 2016 colour
korbatane 5 ny volana masina shaabany
korbatane 5 ny volana masina shaabany
korbatane 6 ny volana masina ramadany version 2016
korbatane 6 ny volana masina ramadany
korbatane 5 version 2015