LESONA 1 .pdfNom original: LESONA 1.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Nitro Pro 9 (9. 5. 0. 20), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 611 fois.
Taille du document: 88 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

ARABO

Ity programa fampianarana ity dia natao ho an’ny olona te
hianatra manoratra sy mamaky ny teny arabo. Noezahina notsorina
arak’izay tratra izy ity mba hahazoan’ny besinimaro tombotsoa.
Hatramin’ny namoronana sy nampianarana azy tamin’ny volana jona 2004
dia efa an-jatony no afaka manoratra sy mamaky teny arabo, eny fa na dia
ireo olona tsy manaraka ny finoana islamo aza.
Fampidirina fotsiny amin’ny fianarana teny arabo izy ity saingy efa
araraotina hazavaina tsikelikely ireo voambolana rehetra ao anatiny sy
ireo fitsipi-pitenenana rehetra hita anatin’ny lesona mba hanamora ny
fifehezana mamaky sy manoratra an’ireo litera sy fehezan-teny arabo tsy
misy zana-tsoratra any amin’ny farany.
Efa afaka volana vitsivitsy koa moa ny volana Ramadhany amin’ity
taona ity koa dia ezahina ny hanafaingana kokoa ny lesona mba
hahatratrana ny fahafahan’ireo mpino silamo ny fianarana mamaky ny
KOR’ANY sy doa izay ezahana hanamboarana programa hafa sy
hampiasana ny teknolojia vaovao toy ny video sy ny aterineto hanamora
ny fianaran’ny tsirairay any amin’ny toerana rehetra misy azy avy any.
Ireo rehetra mila fanazavana fanampiny dia afaka manoratra
amin’ny adiresy mailaka etsy ambony. Ho ezahina hatao faran’izay feno
ny fanazavana amin’ny video manazava ny lesona tsirairay satria izay no
mampiavaka an’ity lesona ity manomboka amin’ity taona 2016 ity.
Izay ary no ela fa hanomboka ny lesona voalohany isika koa dia
mahereza fa TSY MISY MAFY TSY LAITRY NY ZOTO e.

Houssen Charly (martsa 2016)

NY TENY ARABO

+261 34 01 092 93

Miisa 28 ireo litera mandrafitra ny alifabeta arabo. Saingy tsy
omena anareo indray mandeha avokoa ireo hanamora ny
fandraisanareo azy fa ireo izay ilaintsika amin’ny lesona ihany no
ianrantsika. Ka amin’ity lesona voalohany ity dia litera valo no ilaina.
(tsy misesy amin’ny alifabeta akory izy valo ireo)
Mariho tsara : Ny litera arabo dia soratana avy any an-kavanana miankavia

I – NY RENITSORATRA

‫ن‬

‫ر س ل م‬

‫ت‬

‫ب‬

Ilay voalohany dia antsoina hoe ALIFoun toy izao no fanoratana azy

Ny faharoa kosa dia BAAA-oun toy izao ny fanoratra azy
Ny fahatelo dia TAAA-oun (mitovy amin’ny eo ambony ihany)
Ny fahaefatra dia RAAA-oun (midina ambany tsipika)
Ny fahadimy dia SYINoun
Ny fahaenina LAAAMoun (ambany tsipika ny tapany)

Ny fahafito MYIMo un (ambany tsipika ny rambony)
Ary ny fahavalo farany dia NOUNoun (ambany tsipika)

LESONA 1

Pejy 1 @ 5

‫ا‬

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

II – NY ZANATSORATRA
FANAZARANA HANORATRA

Amin’ny teny arabo dia telo ihany no zanatsoratra misy izay tsy mba
hita ao anatin’ny alifabeta dia ireto avy izany :

Soraty miverimberina sy vakio mafy ho henon’ny sofina ireto

‫ا‬

1. Ny « a » toy izao no endriny eny ambony litera

‫ب‬

2. Ny « i » toy izao no endriny eny ambany litera

‫ت‬

3. Ny « o » toy izao no endriny eny ambony litera

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

‫ر‬

(eo amin’ilay boribory ohatra ny « O » mipetipentina io no
mipetraka ny litera)

‫س‬

Fa amin’ny arabo ny zanatsoratra dia mety ho roa sosona
(double) ka toa izao no endriny sy famaky azy :

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

‫ل‬

-------------------------------------------------------------------------------

Raha ny « a » no « double » dia lasa « ann » no famaky azy:

‫م‬

-------------------------------------------------------------------------------

Raha ny « i » no « double » dia lasa « inn » no famaky azy :

‫ن‬

-------------------------------------------------------------------------------

Penisily hazo ihany ampiasaina mba ho mora fafana raha misy diso
no sady mba ho azonao ampiasaina ampianarana any aoriana any.

NY TENY ARABO

َ◌
ِ◌
ُ◌

Raha ny « o » no « double » dia lasa « onn » no famaky azy :

LESONA 1

Pejy 2 @ 5

ً◌
ٍ◌
ٌ◌

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Ankoatra an’ireo rehefa tsy mitondra zanatsoratra ny litera iray dia
asiana aotra kely eny amboniny.

Toy izao no endriny (mety ho boribory feno na tsia) :

◌٘

◌ْ

Ny Taaa-oun dia T no feo azo avy aminyka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

‫ت‬
ِ

Andeha ary hojerentsika tsirairay ireo litera valo miaraka amin’ireo
zanatsoratra :
Ny ALIFoun dia manaraka avy hatrany ny feon’izay zanatsoratra
miaraka aminy (Tsarovy lalandava fa avy any ankavanana
miankavia ny fanoratana sy ny famakiana)

Ti

ُ‫ا‬

َ‫ا‬

ِ‫ر‬

i

o

a

Ri

Bi

ُ‫ب‬
Bo

NY TENY ARABO

َ‫ب‬
Ba

To

َ‫ت‬
Ta

ْ‫ت‬
T

‫ُر‬
Ro

َ‫ر‬
Ra

ْ‫ر‬
R (rrr)

Ny Syinoun dia S no feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

Ny Baaa-oun dia B no azo feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

‫ب‬
ِ

ُ‫ت‬

Ny Raaa-oun dia R no feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

‫ِا‬

Ny ambony rehetra kosa dia ireo litera latina hita eny
amin’ny voalohany amin’ny anaran’ilay litera ihany no alaina
ampiana an’ilay zanatsoratra miaraka aminy toy izao :

+261 34 01 092 93

ْ‫ب‬

ِ‫س‬

ُ‫س‬

Si

So

َ‫س‬

ْ‫س‬

Sa

S (ss)

B

LESONA 1

Pejy 3 @ 5

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Ny Laaamoun dia L no feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

ِ‫ل‬

‫ُل‬

‫َل‬

‫ْل‬

Li

Lo

La

L

Raha ataontsika indray mijery izy rehetra ireo dia toy izao :
Vakio sy averimbereno intelo

Ny Myimoun dia M no feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

ِ‫م‬

‫ُم‬

Mi

Mo

‫َم‬
Ma

‫ْم‬
M (mm)

Ny Nounoun dia N no feo azo avy aminy ka lasa toy izao rehefa
miaraka amin’ny zanatsoratra :

‫ِن‬

ُ‫ن‬

َ‫ن‬

ْ‫ن‬

Ni

No

Na

N (nn)

+261 34 01 092 93

‫ِا‬

ُ‫ا‬

َ‫ا‬

i

o

a

‫ب‬
ِ

ُ‫ب‬

َ‫ب‬

Bi

Bo

Ba

‫ت‬
ِ

ُ‫ت‬

َ‫ت‬

Ti

To

Ta

ِ‫ر‬

‫ُر‬

َ‫ر‬

Ri

Ro

Ra

ِ‫س‬

ُ‫س‬

َ‫س‬

Si

So

Sa

ِ‫ل‬

ُ‫ل‬

َ‫ل‬

Li

Lo

La

‫ِم‬

‫ُم‬

‫َم‬

Mi

Mo

Ma

‫ِن‬

ُ‫ن‬

َ‫ن‬

Ni

No

Na

Jereo ity vieo ity dia izay efa hita ihany ifantohana
https://www.youtube.com/watch?v=TnlARJ0DvmI

NY TENY ARABO

LESONA 1

Pejy 4 @ 5

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

FAMPIASANA
……………………..…….………………………………………………

Averimbereno mandrapahatapitry ny tsipika ireto litera ireto
(Sady manoratra no mamaky mafy atao henon’ny sofina tsara) :

‫م‬
ِ ُ‫مْ مَ م‬

……………………..…….…………………………….…………………

‫اَ ا ُ ِا‬

‫نْ نَ نُ ِن‬

…………………….………………………………………………………………

‫ب‬
ِ ُ‫بْ بَ ب‬

……………………..…….………………………………………

……………………..…….………………………………………………

HAFATRA
1. Penisily hazo ihany no ampiasaina amin’ny takelaka misy ny
lesona ;
2. Rehefa vita ny amin’ny takelaka dia manao famerenandesona amin’ny kahie fianarana manoratra (toy ny kahie
akanga sns …) dia averimberina toy ireo eo ambony
mandrapahatapitry ny tsipiky ny kahie ny litera rehetra
hatramin’ny voalohan’ny lesona ka hatramin’ny farany ;
Tsarovy fa IZAY MANAO IHANY NO ZATRA ARY NY ZATRA
NO ANTSOINA HOE MAHAY
3. Ny any anaty kahie dia tsy azo asiana litera latina fa raha
misy tsy tadidy dia any amin’ny lesona ihany mianatra azy
4. Farany dia AZA MISY HAMAIVANINA IREO HAFATRA IREO
mba ho antoky ny FAHOMBIAZANAO sy hahamora ny
fandraisana ny lesona manaraka.

‫ت‬
ِ ُ‫تْ تَ ت‬

……………………..…….………………………………………

……………………..…….………………………………………………

………………….………………………………………………

NY TENY ARABO

ِ‫ْل َل ُل ل‬

ِ‫رْ رَ ُر ر‬

ِ‫سْ سَ سُ س‬

Alakamisy 10 Martsa 3 ora 18mn (maraina)

LESONA 1

Pejy 5 @ 5


Aperçu du document LESONA 1.pdf - page 1/5

Aperçu du document LESONA 1.pdf - page 2/5

Aperçu du document LESONA 1.pdf - page 3/5

Aperçu du document LESONA 1.pdf - page 4/5

Aperçu du document LESONA 1.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 1.pdf (PDF, 88 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


lesona 1
ny teny arabo boky voalohany
lesona 2
lesona 4
lesona 3
lesona 7

Sur le même sujet..