LESONA 10 .pdf


Nom original: LESONA 10.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Nitro Pro / Nitro Pro 9 (9. 5. 0. 20), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:07, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 384 fois.
Taille du document: 288 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

ARABO

Ho hitantsika any aoriana any ny anarany rehefa roa sosona.Fa izao isika
dia hanomboka an’ireo fampiasana

Mikasika fianakaviana iray ny lesona dia

LESONA 10
Ity no mamarana ny tapany voalohany amin’ity « NY TENY ARABO »
ity. Ireo lesona sivy hitantsika ireo dia lesona telo ihany amin’ilay
boky « L’ARABE PAR LA RADIO ». Fa noezahina novahavahana
amin’ny antsipirihany hahazoan’ny daholobe azy.
Hanao famerenana amin’ny ankapobeny isika amin’ity
lesona manaraka ity no sady hiezaka hanao fampiasana maromaro
satria hitosaka ireo voambolana manomboka amin’ny tohin’ny
lesona manaraka eo koa izay no tsara hanamafisana an’ireo
fahalalàna fototra hitantsika hatreto.

ny fianakavian’i Salim na (OUSRATOU SAALIMIN)

‫ا ُ ﱞم‬
ٌ‫ﺑـِﻧْـت‬

Reny

Zanaka Lahy
Zanaka vavy
2. Rehefa faritana ireo dia miala ny zanatsoratra faharoa ka lasa
hoe :

ُ‫ا ْﻟﺑِﻧْت‬

ُ‫ْاﻹِﺑْن‬

‫ا َْﻻ ُ ﱡم‬

ُ‫ا َْﻻَب‬

3. Ny dikan’ny hoe ITY na IO amin’ny arabo dia misy
karazany roa :
-

َ◌ dia antsoina hoe « al fat-hatou »
Ilay zanatsoratra (i) ُ◌ dia antsoina hoe « ad dham-matou »
Ilay zanatsoratra (o) ِ◌ dia antsoina hoe « al kasratou »
Ilay zanatsoratra (a)

NY TENY ARABO

ٌ‫اَب‬
ٌ‫ِاﺑْن‬

Ray

fiantso azy avokoa ireo zanatsoratra arabo sy ireo famantarana
mipetraka eny ambony litera :

Ilay famantarana fa roa sosona ny litera iray dia « at - Tashdid »

‫ا ُﺳْ رَ ةُ ﺳَﺎﻟِ ٍم‬

1. Ilay fianakaviana dia nahitana :

Fa mialoha an’izany dia tsara ho fantantra fa misy anarana

Ilay boribory kely manambara ny tsy fisiana zanatsoratra kosa
dia antsoina hoe « as soukoun ».

+261 34 01 092 93

Raha lehilahy na zavatra « du genre masculin »

‫ھَذَا‬
‫ھَذَا ﺳَﺎﻟِ ٌم‬

dia « hazhaa »
Saalim io/ Io dia i Saalim

-

ْ◌ / ◌٘

Raha vehivavy kosa na zavatra « du genre
féminin » dia « hazhihi »

ّ◌

Sekoly io/ Io dia sekoly

LESONA 10

‫َھ ِذ ِه‬
‫َھ ِذ ِه ﻣَدْ رَ ﺳَ ٌﺔ‬

Pejy 1 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

(Ny/ilay) tranon’i Saalim

Tsarovy fa mila mitandrina tsara rehefa mandika teny satria misy
maromaro ireo « genre » mifamadika amin’ny teny arabo sy ny teny
frantsay. Ka mba tsy hahadiso dia miverena mijery lesona hatrany
mandrapahazatra tsara. Fa amin’ny ankapobeny ireo teny rehetra miafara
amin’ny

(Ny/ilay) Sekolin’i Nabiyl
( Madrassatou nabiylin )

‫ ﺔ‬/ ‫ ۃ‬dia « du genre féminin » avokoa

‫َو‬

Iza io ?

Ny Ray sy ny Reny ary ny Zanaka lahy sy ny zanaka vavy

Io dia i Saalim

ُ‫ا َْﻻَبُ َو ا َْﻻ ُ ﱡم َو ْاﻹِﺑْنُ َو ا ْﻟﺑِﻧْت‬
anaran’ilay
SAALIMoun

Ray

dia

Ny anaran’ilay
NABIYLoun

zanaka

lahy

Ny anaran’ilay zanaka vavy dia
NIHAADou

Iza io ?

‫ب ﺳَﺎﻟِ ٌم‬
ِ َ‫إﺳْ ُم اﻻ‬

Io dia i Nihaad

‫إِﺳْ ُم اﻻ ُ ﱢم ھِـﻧْـ ُد‬

Ny anaran’ilay Reny dia HINDou
dia

IZA

« MAN » no

‫ﻣَنْ ھَذَا ؟‬
‫ھَذَا ﺳَﺎﻟِ ٌم‬
‫ﻣَنْ َھ ِذ ِه ؟‬
‫َھ ِذ ِه ﻧِﮭَﺎ ُد‬

Fa raha hanontany kosa hoe Iza no anaranao ? dia

ٌ ‫إِﺳْ ُم اﻹِ ْﺑ ِن َﻧ ِﺑ ْﯾل‬

Maa ismouk ?

‫ت ِﻧﮭَﺎ ُد‬
ِ ‫إِﺳْ ُم ا ْﻟﺑِ ْﻧ‬

Ny anarako dia …..

Ry Nabyil

- voafaritra fa tsy asiana AL velively ilay teny manambara ny fananana
- ilay tompony kosa manaraka azy eo avy hatrany atao miafara amin’ny
zanatsoratra « i » izay mety ho sosona arakarak’ilay teny oh :

(ismi)

‫ﻣَﺎ إِﺳْ ﻣُك ؟‬
... .... ‫إِﺳْ ﻣِﻲ‬

7. Raha hiantso olona amin’ny anarany dia asiana hoe YAA
alohany :

Amin’ny arabo rehefa handrafitra fehezan-teny manambara
fananana sy ny tompony dia :

NY TENY ARABO

ٍ‫َﺑﯾْتُ ﺳَﺎﻟِم‬
ٍ‫ﻣَدْ رَ ﺳَ ُﺔ َﻧﺑِﯾْل‬

6. Rehefa hanontany anaran’olona dia
ampiasaina

4. Ny teny arabo midika hoe SY na ARY dia (WA)

5. Ny

+261 34 01 092 93

Aiza ianao ry Saalim ?
« Ayna anta ya Saalimou ? »

LESONA 10

ُ ‫ﯾَﺎ َﻧﺑِ ْﯾل‬

« yaa Nabiylou »

‫اَ ْﯾنَ اَﻧْتَ ﯾَﺎ ﺳَﺎﻟِ ُم ؟‬
Pejy 2 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

FAMPIASANA 2
8. Farany dia nianatra voambolana telo isika manambara sy
mamaritra toerana :
Eo anoloana
‫اﻣﺎم‬
Ao aoriana
‫وراء‬
Anaty
‫ﻓﻲ‬
Ny teny rehetra mifampitohy amin’ireo dia miafara amin’ny
zantsoratra « i » amin’ny ankapobeny.
Aorianana Sekoly/derrière une école.
Aorian’ny sekoly/derrière l’école.

Fidio izay valiny marina dia fenoy ny banga

‫ﺳ ٍﺔ‬
َ َ‫َورَ ا َء ﻣَدْ ر‬
‫ﺳ ِﺔ‬
َ َ‫َورَ ا َء ا ْﻟﻣَدْ ر‬

FAMPIASANA 1
Vakio mafy ireto :
FAMPIASANA 3
Asio tsipika mampifandray ny fanontaniana amin’ny valiny

NY TENY ARABO

LESONA 10

Pejy 3 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

FAMPIASANA 4

FAMPIASANA 6

Vakio amin’ny feo mafy ireto :

Fidio izay valiny marina dia fenoy ny banga

Hafatra : Maromaro ireo fampiasana ireo fa ataovy tsikelikely araka
izay zaka ihany. Manampy betsaka amin’ny famerenana sy fifehezana ny
lesona izy ireo.

FAMPIASANA 5
Ampifandraiso amina tsipika ny fanontaniana sy ny valiny marina

Ny lesona manaraka dia mitondra ny lohateny hoe « ZARIDAINA /
JOUNAYNATOUN ». hianatra anaran-javatra maromaro isika satria
hitanisa ireo zavatra hita ao an-jaridaina. Mazava ho azy fa mitaky
fianarana litera vaovao maromaro izany hanampy an’ireo 15 efa
hitantsika koa dia ezaho ho voafehy tsara aloha ireo lesona rehetra efa
hita vao miditra amin’ny manaraka indray.
Dia mirary fahazotoana sy fahombiazana ho antsika tsirairay avy e.
Alahady 27 Martsa 14h47
Houssen Charly

P.S : Aza misalasala manontany raha misy tsy mazava
(antsoy ny 034 01 092 93 fa manomboka ny 21h )

NY TENY ARABO

LESONA 10

Pejy 4 @ 4


Aperçu du document LESONA 10.pdf - page 1/4

Aperçu du document LESONA 10.pdf - page 2/4

Aperçu du document LESONA 10.pdf - page 3/4

Aperçu du document LESONA 10.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 10.pdf (PDF, 288 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


lesona 10
lesona 4
lesona 7
lesona 11
lesona 9
lesona 2

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s