LESONA 12 .pdf


Nom original: LESONA 12.pdfAuteur: AHLANAASOCIATES

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:07, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 276 fois.
Taille du document: 518 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


NY TENY ARABO
houssencharly@gmail.com (2004 – 2016)

TAONA FAHA 12

‫ستَانِي ؟‬
ْ ُ‫اَ ْي َن ا ْلب‬

30 martsa 2016

Aiza ny mpikarakara zaridaina ?

L E S O N A

N° 12

‫ستَانِي بِ ِج َوا ِر ْاالَ ْز َها ِر‬
ْ ُ‫ا ْلب‬
Ny mpikarakara zaridaina dia
eo anilan’ireo voninkazo

Hojerentsika amin’ity lesona ity ny toerana misy an’ireo rehetra
nianarana tamin’ny lesona teo aloha. Mazava ho azy fa “AIZA = AYNA”
no entina manontany mba hahafantarana izany.

‫اَ ْي َن االَش َْجا ُر؟‬

Aiza ireo hazo ?

‫س ْو ُر ا ْل ُجنَ ْينَ ِة‬
ُ ‫َه َذا‬

(aynal ashdjaarou ?)

Fefin’ny zaridaina io

.‫ة‬
ِ َ‫ْاالَش َْجا ُر فِي ا ْل ُجنَ ْين‬
Ireo hazo dia ao an-jaridaina
Aiza ireo voninkazo ?

‫اَ ْي َن ْاالَ ْز َها ُر؟‬
‫ستَانِي ا ْل ُجنَ ْينَ ِة‬
ْ ُ‫َه َذا ب‬

‫ْاالَ ْز َها ُر بِ ِج َوا ِرالس ْو ِر‬

mpikarakara ny zaridaina io

Ireo voninkazo dia eo anilan’ny fefy.
(al az-haarou bidjiwaari-s-soouri)

Aiza ireo trondro ?

‫اَ ْي َن الس َم ُك ؟‬
‫َه ِذ ِه َزه َْرةُ فُل‬

‫الس َم ُك فِي ا ْلبِ ْر َك ِة‬
Ireo trondro dia ao anaty dobo.

Ity dia vonina jasmina

(as samakou fil birkati)
NY TENY ARABO

( 2004 – 2016 )

LESONA 12

Houssen Charly

Page 1@2

‫سج‬
َ ‫َه ِذ ِه َزه َْرةُ بَنَ ْف‬

Hazona Raozy

‫ش َج َرةُ َو ْرد‬
َ

( shadjaratou wardinn )

Ny / ilay Hazona Raozy ( shadjaratoul wardi )

‫ش َج َرةُ ال َور ِد‬
َ

Hazona abrikô (shadjaratou mish-mishin)

‫ش ِمش‬
ْ ‫ش َج َرةُ ِم‬
َ

Ity dia vonina violety

‫ش ِمش‬
ْ ‫َه ِذ ِه ش ََج َرةُ ِم‬
Ity dia hazona abrikô

Ny / ilay Hazona abrikô (shadjaratoul mish-mishinn)

Rehefa asiana mpamari-toetra ny sasantsasany amin’ireo
fehezanteny nianarantsika eo ampita ireo dia toy izao (jereo tsar
any zanatsoratra iafarany :
Ny Hazona Raozy dia tsara tarehy

‫َه ِذ ِه ش ََج َرةُ َو ْرد‬

Ny hazona abrikô dia lehibe

‫ش َج َرةُ ا ْل َو ْر ِد َج ِم ْيلَة‬
َ
‫ش َكبِ ْي َرة‬
ْ ‫ش َج َرةُ ا ْل ِم‬
َ
ِ ‫ش ِم‬

Ity dia hazona raozy

‫َز ْه َرةُ الفُل َج ِم ْيلَة‬

Ny vonina jasmina dia tsara tarehy

Mariho tsara : araka ny hitantsika tany amin’ny lesona faha 4,
rehefa handrafitra fehezanteny milaza fananana dia tsy miova sy tsy
miampy ny teny fa ny zanatsoratra ihany no miova. Ny teny manambara
ny fananana dia tsy azo asiana ny mpamaritra (AL) velively saingy
miafara amin’ny zanatsoratra tokana. Ilay tompony kosa dia miafara
amin’ny zanatsoratra « i » izay mety ho sosona raha tsy voafaritra ilay
teny. Oh :

‫سالِم‬
َ ُ‫بَ ْيت‬
‫سةُ نَبِ ْيل‬
َ ‫َم ْد َر‬

Tranon’i Saalim
Sekolin’i Nabyil
NY TENY ARABO

( 2004 – 2016 )

LESONA 12

‫ش‬
ْ ‫ش َج َرةُ ا ْل ِم‬
َ
ِ ‫ش ِم‬

Ny vonina violety dia tsara tarehy
Ny fefin’ny zaridaina dia tsara tarehy

‫ج َج ِم ْيلَة‬
َ ‫َز ْه َرةُ ا ْلبَنَ ْف‬
ِ ‫س‬
‫س ْو ُرا ْل ُجنَ ْينَ ِة َج ِم ْيل‬
ُ

ُ‫بُسُتُانُيُُالُجُنُيُنُةُُاُمُيُن‬
Ny mpikarakara ny zaridaina dia azo itokisana.
HAFATRA : Averimbereno vakiana mafy ireo teny rehetra ireo avy eo
dia adikao any amin’ny kahie fianarana manoratra fa tsy asiana
zanatsoratra intsony na iray aza.
Alarobia 30 Martsa 23h 55

Houssen Charly

Page 2@2


Aperçu du document LESONA 12.pdf - page 1/2

Aperçu du document LESONA 12.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 12.pdf (PDF, 518 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


lesona 12
lesona 11
lesona 13
lesona 10
lesona 4
ny teny arabo boky voalohany

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.01s