LESONA 2 .pdfNom original: LESONA 2.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 323 fois.
Taille du document: 638 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

ARABO

1 – NY FANORATANA TENY IRAY

LESONA 2
Litera valo no hitantsika tamin’ny lesona voalohany. Dia ireto avy
izy ireo.

‫ن‬

‫ل م‬

‫ر س‬

‫ت‬

‫ب‬

+261 34 01 092 93

‫ا‬

Amin’ny arabo ny fanambrana teny dia tsy toy ny amin’ny
latina fa tapahina ny ankamaroan’ny litera raha misy litera hafa
manaraka azy ao ary ampiana tsipi-panohizana mamonjy ny litera
manaraka. Fa raha tsy misy litera intsony kosa ao aoriany dia
mijanona amin’ny endriny ihany izy.
Toy izao ny endrik’ireo litera ireo rehefa tapaka (raha misy litera
ao aoriany) :

Indro misy tranonkala sy video afaka manampy amin’ny
fampianarana amin’ny fanoratana ireo litera ireo (Izay efa hita
ihany aloha ianarana fa aza maika tsy faingana sao potraka ka tsy ho
tody hatramin’ny farany).
http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab
e.php

Fa mialoha an’izany dia fantaro fa ny litera Alifoun sy ny Raa-oun
dia tsy mba azo atohy amin’ny litera manaraka azy (tsy maintsy
asiana malalaka foana ao aoriany) koa noho izany dia tsy mivoa ny
endriny
Ny

‫ ب‬dia toy izao rehefa tapaka

Ny

‫ت‬

https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y
Mbola ireo ihany aloha no ilaintsika amin’ity lesona faharoa ity koa
dia tsy mbola hianatra litera vaovao isika fa :
-

Hianatra hanambatra litera entina manoratra teny iray ;
Hianatra voambolana arabo vitsivitsy izay mandrafitra ny
lesona ;
Hianatra fitsipi-pitenenana iray.

Any amin’ny lesona fahatelo isika vao hianatra litera vaovao
vitsivitsy.

NY TENY ARABO

dia toy izao rehefa tapaka

Ireo litera eo ambony rehetra ireo dia efa nianarantsika fa
misy midina any ambany tsipika ny fanoratana azy. Ka ny
fanapahana azy dia tsotra : satria eny ambony tsipika no fanoratana
dia tapahina avokoa izay rehetra midina any ambany tsipika ka izay
hita eny ambony tsipika fanoratana ihany sisa no ajanona ka asiana
tsipi-panohizana mamonjy ny litera ao aoriana. Dia ahazoana
ohatr’izao :

LESONA 2

Pejy 1 @ 6

BISMIHI TA’ALA

Ny

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

‫ س‬rehefa tapahina dia izao sisa no azo

+261 34 01 092 93

FAMPIHARANA
Haka teny voambolana Malagasy isika hampiharana sy
hianarana manambatra an’ireo litera ireo :

Ny

‫ ل‬toy izao rehefa misy litera ao aoriany

Ny

‫ م‬rehefa bory ny rambony midina iny dia toy izao sisa

Ny litera Myimoun eto dia tapahina satria arahin’ny litera Raa-oun.
Asiana tsipi-panohizana eo anelanelan’ny litera.

‫ ن‬raha misy litera manaraka azy dia izao sisa

Raha ataontsika verin-droa dia lasa toy izao

Ny

Mora : Mo + Ra

Moramora :

Mariho tsara :
Ny Baa-oun

Jereo tsara fa ilay Raa-oun voalohany dia tsy tapaka na dia misy
litera hafa aza aoriany satria araka ny voalaza etsy ambony tsy mba
azo atohy amin’ny litera manaraka azy izy fa tsy maintsy asiana
malalaka ao aoriany. Fa ny eo alohany dia azo asiana tsipipanohizana ihany.

‫ ب‬sy ny ‫ ت‬Taa-oun ary ny Nounoun ‫ ن‬dia

mitovy ny endriny rehefa tapaka saingy ny teboka miaraka
aminy no anavahana azy

Ramala : Ra + Ma + La
Ny Baa-oun teboka iray ambany
Ny Taa-oun dia teboka roa ambony
Ny Nounoun kosa dia teboka iray ambony
N.B :
izao

Ny Taa-oun dia mety hanana endrika boribory toy

‫ ة‬eny amin’ny faran’ny teny, arakaraky ny voambolana
NY TENY ARABO

َ ‫َر َمـ َل‬

)َ ‫ل‬
َ

َ‫َلَ َ ( َر‬+َ‫َ َم‬+َ‫َر‬

Marary (Ma+Ra+Ry)ََََََََََََََََ‫م َرر‬
ََ

)

Salama (Sa+La+Ma)ََََََََََََََ‫ﺳـلَـ َم‬
َ َ

)‫َ َمََ(ﺳََﻟََ ََم‬+ََ‫ََل‬+َ‫س‬
َ َ

Olona (O+Lo+Na)َََََََََََََََ َ‫اَُﻟُــن‬

)ََ‫ََنَ َ(َاَُﻟَُن‬+َُ‫ََل‬+َُ‫َا‬

Namana (Na+Ma+Na)

LESONA 2

َ‫َر‬+‫ ََر‬+ (ََ‫َر‬+‫َ ََر‬+َ‫َ ََم‬

ََ‫َنََ ( َنََمََنََ )َََنـ ََمـن‬+َ‫َ َم‬+َََ‫ن‬

Pejy 2 @ 6

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

2 – VOAMBOLANA ARABO
Fampiasanaَََََ 1
Averimbereno (vakiana mafy ho henon’ny sofina ny litera tsirairay
eo am-panoratana azy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fampidirana avokoa izay rehetra hitantsika teo aloha izay fa izao
isika vao tena hianatra ny Teny Arabo.
Tantarana fianakaviana iray izy ity. Nalaina avy amin’ilay boky
mitondra ny lohateny hoe L’ARABE PAR LA RADIO novokarin’ny
RADIODIFFUSION de la Republique Arabe d’Egypte izay nampianarina
nanomboka ny taona 1966.

----------------------------------------------------------------------------------------

Izay liana te hanana ny boky manontolo sy ny feo mirakitra an’ireo
lesona ireo ka mila mari-pahaizana dia afaka mangataka izany maimaimpoana amin’ny larabeparlaradio@gmail.com any Le Caire Egipta io an !
noho izany ataovy amin’ny teny Frantsay ny fangatahana). Dia misy
fitsapam-pahaizana izay ahazoana an’izany mari-pahaizana izany. Fa ho
an’izay tsy mitady mari-pahaizana kosa dia azoko andefasana amin’ny
alalan’ny mailaka (e-mail).

----------------------------------------------------------------------------------------

Ampatsiahivina foana ihany fa avy any ankavanana miankavia no
anoratana sy amakiana ny teny arabo

َ ‫َر َمـ َل‬

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

َ‫َ ََم َرر‬

َ‫ﺳـلَـ َم‬
َ َ
---------------------------------------------------------------------------------------ََ‫اَُﻟُــن‬
ََ‫َََنـ ََمـن‬

Alohan’ny hidirana amin’ny tohiny lesona dia raiso tsirairay
ireo teny ireo dia averimbereno mandrapahatapitry ny tsipiky ny
kahie. Teny iray ihany hatrany isaky ny tsipika

NY TENY ARABO

LESONA 2

Pejy 3 @ 6

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Zanaka vavy
(Bi-N-Toun)

FIANAKAVIANA (OU-S-Ra-Toun)

) ٌ‫َر ة‬

ٌ ْ‫ب ن‬
)‫ت‬
ِ (

Zanaka lahy
(I-B-Noun)

َ‫ا ْبن‬
) ٌ‫( ِا بْ ن‬

(*) : Amin’ny teny arabo rehefa misy litera roa mitovy mifanaraka ka

َ‫ـرة‬
َ ‫ََا ُ ْﺳ‬
ْ‫ا ُ س‬

َ‫بـََْنـت‬

+261 34 01 092 93

tsy misy zana-soratra ilay voalohany dia soloina an’ity

َّ izy izay

apetraka eo ambonin’ilay renitsoratra faharoa mitovy aminy. Jereo
ilay MYIMoun eo amin’ny ilay OUMMoun

(

Ohatra : Raha hanoratra hoe MATITY dia samy mitondra
zanatsoratra avokoa ireo T roa ka soratana tsirairay satria samy
mahaleo tena. Fa raha MATTY no soratana dia tsy mitondra
zanatsoratra ilay T voalohany ka soloina an’ilay satro-boninahitra
kely.

‫َا ُ َم‬
Reny (OU-M-Moun)*

NY TENY ARABO

)َ‫َ(اَُ ْمَم‬

Ray (ABoun)ََ

َ‫َتَ=َ ََمتت‬+َ‫َت‬+َ‫ََم‬
َ‫ تََ=َ َمت‬+َ‫َ ْت‬+َ‫َم‬

َ‫اَب‬
LESONA 2

Pejy 4 @ 6

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Fampiasanaَََََ 2

3 – FITSIPI-PITENENANA

Averimbereno (vakiana mafy ho henon’ny sofina ny litera tsirairay
eo am-panoratana azy)
--------------------------------------------------------------------------------------

َ‫ـرة‬
َ ‫َا ُ ْﺳ‬

-------------------------------------------------------------------------------------------

َ‫اَب‬

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َ‫َبـََْنـت‬

Ny mpamaritra (Ny na Ilay)

‫َا ُ َم‬

Tokana ihany ny mpamaritra amin’ny teny arabo. Dia ilay
malaza efa henontsika matetika dia ny

َ‫َا ْبن‬

-------------------------------------------------------------------------------------------

izany .

NY FIANAKAVIANA

ُ‫ـر َة‬
َْ ُ ‫َاَ ْ َل‬
َ ‫ﺳ‬

Ny Ray (al-ABou)ََ

ََ

ََ‫ب‬
ُ َ‫َََََ اَ ْل‬
َ‫اَ ْل ُ ُّم‬

َ

َ‫اَب‬

Ny Reny (al OU-M-Mou)

َ‫َبـََْنـت‬

Ny Zanaka lahy (al I-B-Nou)
Ny Zanaka vavy (al Bi-N-Tou)َ

NY TENY ARABO

AL ‫اَ ْل‬

Indro ary averintsika ho jerena ireo voambolana dimy vao
nianarana teo miaraka amin’ny mpamaritra.

َ‫ـرة‬
َْ ُ ‫َا‬
َ ‫ﺳ‬

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

َ‫َاُم‬

Mariho tsara fa ireo voambolana arabo dimy hitantsika ireo
dia miafara amin’ny zana-tsoratra roa sosona avokoa. Ny antony dia
tsotra : tsy voafaritra (indeterminé) ireo teny ireo. Amin’ny teny
arabo tokoa mantsy amin’ny ankapobeny dia miafara amin’ny zanatsoratra roa avokoa ny teny rehetra tsy voafaritra. Fa rehefa
voafaritra kosa izy dia miala ny zana-tsoratra faharoa ka zanatsoratra tokana sisa no hita eny amin’ny farany.

َ‫َا ْبن‬

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+261 34 01 092 93

LESONA 2

ََََ

َُ‫َاَ ْ َل ْبن‬
ُ ‫اََْﻟب ْن‬
َََ‫ت‬

Pejy 5 @ 6

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Ny LAAMoun rehefa arahin’AliFoun dia mety ho hita amin’ny
endriny vitsivitsy fa roa ihany aloha no jerentsika dia io hita eo
ambony io na ity manaraka ity :

Famerenenana

+261 34 01 092 93

Fampiasanaَََََ 3
Averimbereno toy ny mahazatra ireto teny ireto (vakiana mafy ho
henon’ny sofina foana ihany ny litera tsirairay eo am-panoratana azy)

َ‫ـرة‬
َ ‫َا ُ ْﺳ‬
-----------------------------------------------------------------------------------ُ‫ة‬
َ ‫ـر‬
َ ‫َاَ ْل ُ ْﺳ‬
--------------------------------------------------------------------------------------

Averintsika ho jerena ireo voambolana dimy nianarantsika tamin’ity
lesona faharoa ity amin’ny endriny voafaritra sy tsy voafaritra.

َ َ‫ا‬
‫ب‬
---------------------------------------------------------------------------------------‫ب‬
َُ َ‫َاَ ْل‬
-------------------------------------------------------------------------------------------

ََََُ‫ـرة‬
َْ ُ ‫ـرةََََََاَ ْ َل‬
َْ ُ ‫َا‬
َ ‫ﺳ‬
َ ‫ﺳ‬

ََ‫ب‬
ُ َ‫اَبَََََََ اَ ْل‬
ََ‫اُمَ َ اَ ْل ُ ُّم‬
ََََََََُ‫ََا ْبنَََََََاَ ْل ْبن‬
َََََََ‫ت‬
َُ ‫اَ ْﻟب ْن‬

َ‫َب ْنت‬

‫َا ُ َم‬
-----------------------------------------------------------------------------------------‫م‬
َُّ ُ ‫َاَ ْل‬
---------------------------------------------------------------------------------------------

َ‫َا ْبن‬
--------------------------------------------------------------------------------------َُ‫ل ْبن‬
َ ْ َ ‫َا‬
------------------------------------------------------------------------------------------

َ‫َبـََْنـت‬
ُ ‫َاَ ْﻟب ْن‬
--------------------------------------------------------------------------------------َ
‫ت‬
--------------------------------------------------------------------------------------

َََHAFATRA : Avereno any anaty kahie fianarana manoratra ireo fampiasana

telo nataontsika ireo mba ho voafehy tsara vao miditra amin’ny lesona fahatelo.
(Tokony ho hay tsy an-jery ny manoratra azy tsirairay ireo vao tokony hiditra
amin’ny lesona manaraka)
Zoma 18 martsa 0Oh :09

NY TENY ARABO

LESONA 2

Pejy 6 @ 6


Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 1/6

Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 2/6

Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 3/6

Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 4/6

Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 5/6

Aperçu du document LESONA 2.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 2.pdf (PDF, 638 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


lesona 2
lesona 1
lesona 4
lesona 10
ny teny arabo boky voalohany
lesona 6

Sur le même sujet..