LESONA 4 .pdf


Nom original: LESONA 4.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 399 fois.
Taille du document: 598 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

Ilay litera faharoa indray kosa dia YAA-oun. Ka « Y » no feo
azo avy aminy. Raha miaraka amin’ny « a » dia vakiana hoe « Ya »…

ARABO

Toy izao no fanoratana azy :

LESONA 4

Litera roa vaovao indray no ilaintsika (hanampiana ireo 11
efa hita hatreto) amin’ity lesona ity izay ianarantsika ny anaran’ireo
olona tsirairay.

Ilay voalohany dia DAALoun D no feo azo avy aminy. Eo
ambony tsipiky ny kahie no fanoratana azy mitovy tsy misy valaka
amin’ilay litera ZHAALoun tamin’ny lesona teo aloha saingy tsy
misy teboka fotsiny miaraka aminy

Rehefa misy litera ao aoriany dia tapahina. Araka ny efa voalaza
tany amin’ny lesona voalohany dia ny faritra midina any ambany tsipika
rehetra dia esorina avokoa. Saingy izao : lasa manana endrika toy ny
Taa-oun tapaka izy fa ireo teboka roa kosa dia ambany ny azy

_________________ _________

Telo ambin’ny folo amin’ny 28 (13 /28) izay ny litera efa hitantsika
hatreto. Ndeha ary hojerentsika ao anaty video indray ireo litera
ireo (Ireo efa hita foana ihany ifantohana).

_________ _______________

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab
e.php
https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y

NY TENY ARABO

LESONA 4

Pejy 1 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

1 - Ny tsindrim-peo

Anarana

Raha ny « a » no tsindriana dia asiana ALIFoun tsy misy
zanatsoratra no manaraka azy eo ka taritina lavalava ny famakiana
azy :

‫سا‬
َ

Saaa

Sa

َ‫ﺲ‬

-----

---------------------------------- ‫سا‬
َ َ‫سا ﺲ‬
َ َ‫ﺲ‬

‫إِ ْسم‬

(‫س م‬
ْ ِ‫) إ‬
Hojerentsika tsirairay ny anaran’ireo olona efatra hitantsika
teo amin’ny lesona teo aloha :

Raha ny « o » no tsindriana dia asiana WAAWoun tsy misy
zanatsoratra no manaraka azy.
Soooou

‫سو‬
ُ

Sou

ُ‫ﺲ‬

-----

-----------------------------------‫سو‬
ُ ُ‫سو ﺲ‬
ُ ُ‫ﺲ‬

HINDou

‫هِـ ْنـد‬

SAALIMoun

‫سالـِم‬
َ

NIHAADou

‫نِ َهاد‬

NABYILoun

‫َن ِب ْيل‬

Raha ny « i » no tsindriana dia asiana YAA-oun tsy misy
zanatsoratra no manaraka azy.
Siy

‫سي‬
ِ

Si

ِ‫ﺲ‬

------

-----------------------------------‫سي‬
ِ ِ‫ﺲِ سي ﺲ‬

NY TENY ARABO

LESONA 4

Pejy 2 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

2 – Fitsipi-pitenenana

ِ َ‫إسم اال‬
‫سالِم‬
َ ‫ب‬
ْ

Ny anaran’ilay Ray dia SAALIMoun
(Ismou + al = ismoul)

 Mariho tsara fa ny anaran’ireo lehilahy dia miafara
amin’ny zanatsoratra roa sosona avokoa. Araka ny
efa hitantsika dia toy izany ny ankamaroan’ny
voambolana arabo.

( Ismoul abi saalimoun )

‫إِ ْسم اال ِّم هِـ ْنـد‬

Ny anaran’ilay Reny dia HINDou
( Ismoul oum-mi hindou )

Ny anaran’ilay
NABIYLoun

zanaka

lahy

dia

zanaka

( Ismoul binti nihaadou )

vavy

dia

 Ny firafitry ny teny hoe :

‫إِ ْسم اإلِ ْب ِن َن ِب ْيل‬

( Ismoul ibni nabyiloun )

Ny anaran’ilay
NIHAADou

Saingy ny anaran’ireo vehivavy kosa jereo tsara fa
tsy manaraka an’izany fitsipika izany fa miafara
amin’ny zanatsoratra tokana ihany.

ِ ‫إِ ْسم ا ْل ِب ْن‬
‫ت نِ َهاد‬

ِ َ‫إسم اال‬
‫ب‬
ْ
Ny teny hoe ISMoun dia voafaritra eto saingy tsy azo asiana
ny mpamaritra AL velively izy satria milaza fananana. Ny teny
faharoa kosa dia miafara amin’ny zanatsoratra « i » entina
manambara fa tompon-javatra no asany ao amin’ilay fehezan-teny.
Haka ohatra vitsivitsy isika hampiharana azy hahamora ny
fahazoana ny lesona :
Raha hilaza isika hoe : Renin’i Nabyil
a) Ny teny hoe Reny

‫ام‬

dia esorina ny zanatsoratra

faharoa satria fananana izy eto (an’i Nabyil). Izany hoe
voafaritra mazava saingy ampatsiahivina fa amin’io

NY TENY ARABO

LESONA 4

Pejy 3 @ 4

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

toerana maha fanana azy io dia tsy aso asiana AL velively
eo anoloany.

FAMPIASANA
1. Adikao amin’ny teny Arabo ireto :

b) Ny teny hoe Nabyiloun kosa mba hanambarana fa izy no
tompon-javatra dia faranana amin’ny zanatsoratra « i ».
Koa satria roa sosona ny zanatsoratra miaraka aminy dia
lasa miafara amin’ny « inn » ilay teny . Dia toy izao no
firafitry ny fehezan-teny :
(Ny) Renin’i Nabyil

Oummou Nabyilin

(Ny) Zanaka vavin’i Saalim
Bintou Saalimin

(Ny) Fianakavian’i Saalim
Ousratou Saalimin

+261 34 01 092 93

‫ام َن ِب ْيل‬
‫سالِم‬
َ ‫بـِ ْنـت‬
‫سالِم‬
َ ‫ا ْس َـرة‬

2.

-

Ity dia Reny : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Ray sy zanaka vavy : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Ity dia fianakaviana : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Anarana : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vakio mafy avy eo adikao amin’ny teny Malagasy :

3.

______________ ____

ِ َ‫إسم اال‬
‫سالِم‬
َ ‫ب‬
ْ

___________________

__________________

‫اَ ْالَب َو اَ ْالِ ْبن‬

‫سالـِم َو نِ َهاد‬
َ

HAFATRA : Toy ny mahazatra dia avereno soratana any anaty
kahie fianarana manoratra ireo teny sy fehezanteny rehetra hita ao
anatin’ity lesona 4 ity mba ho voafehy tsara vao miditra amin’ny lesona 5
(Aza asiana zanatsoratra intsony ireo teny rehetra efa hay vakiana)
.

NY TENY ARABO

LESONA 4

Zoma 18 martsa 23h36

Pejy 4 @ 4


Aperçu du document LESONA 4.pdf - page 1/4

Aperçu du document LESONA 4.pdf - page 2/4

Aperçu du document LESONA 4.pdf - page 3/4

Aperçu du document LESONA 4.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 4.pdf (PDF, 598 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


lesona 4
lesona 2
lesona 10
lesona 1
ny teny arabo boky voalohany
lesona 3

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.01s