LESONA 6 .pdf


Nom original: LESONA 6.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Nitro Pro / Nitro Pro 9 (9. 5. 0. 20), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 393 fois.
Taille du document: 348 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

1 - FITSIPI-PITENENANA

ARABO

LESONA 6

Ireo litera 28 arabo ireo dia mizara roa mazava tsara. Ny 14
antsoina hoe literan’ny volana (hourouf al quamary-yat) ary ny 14
hafa literan’ny masoandro (houroufou ash-shamsy-yat).

Ny voambolana ianarantsika amin’ity lesona fahaenina ity dia
ilantsika litera iray vaovao FAA-oun izay ahazoantsika ny feo « F ».

Ny fahafantarantsika ireo dia manampy amin’ny famakiana
azy ireo rehefa asiana mpamaritra AL.

Toy izao no fanoratra azy
dia izao sisa tavela

‫ﻒ‬

1 – Ireo literan’ny volana rehefa asiana mpamaritra dia
vakiana tsara ny « L »
ary rehefa tapahina izy

‫ﻓ‬

------------------------------------------------------------------

‫ﻒَ فُ ﻒِ ﻓ‬

Ohatra :

BAYToun

AL BAYTou

2 – Ireo literan’ny masoandro kosa dia tsy vakiana velively ny
litera LAAMoun amin’ny mpamaritra AL fa ny litera voalohan’ny
teny no atao roa sosona (izany hoe asiana an’ilay marika ّ◌)
Ohatra 1 : DARSoun

AL DARSou fa vakiana AD DARSou

ُ‫اﻟدﱠرْ س‬

ٌ‫َدرْ س‬

Ny lesona

Lesona

15/28 amin’io izay ny litera efa nianarantsika . Ireto avy izy ireo

‫اب ت د ذ ر س فك ل م ن ﻫ وي‬
Ndeha hojerentsika indray ireo video fianarana azy ireo hanaovana
famerenana ny famakiana sy ny fanoratana :

Raha tsorina izany dia izao : Rehefa mahita teny voafaritra (misy
AL) ka ahitana marika ّ◌ ny litera manaraka azy dia atelina ilay L fa

atao roa sosona ny litera manaraka azy.
Ohatra 2 : SALAAMoun AL SALAAMou

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab
e.php (Ireo efa hita foana ihany ifantohana)

vakiana AS SALAAMou

https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y

(Ny) Fandriampahalemana

‫اﻟﺳﱠﻼ ُم‬

houssencharly

NY TENY ARABO

LESONA 6

Pejy 1 @ 2

‫ﺳَﻼ ٌم‬

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

2 – VOAMBOLANA

3 – FAMPIASANA

Voambolana telo vaovao no ianarantsika. Miantomboka
amina literan’ny masoandro avokoa izy ireo. Noho izany tsy vakiana
mihitsy ny L amin’ny AL mialoha azy fa ny litera voalohan’ny
voambolana no atao roa sosona eo am-pamakiana.

Adikao sy vakio mafy ireto (Ezaho tsy asiana zanatsoratra)

‫ا ْﻟﻛُرْ ﺳِ ﻲﱡ‬

‫ﻛُرْ ﺳِ ﻲﱞ‬

‫رَ ادْ ﯾُو اﻟرﱠ ادْ ﯾُو‬
‫اِﺳْ ٌم اﻻِﺳْ ُم‬

‫رادْ ﯾُو‬

ٌ ‫ﺳِ ﺗَﺎرَ ة‬

ٌ‫ﻧَﺎﻓِ َذة‬

RAD’YOO

SITAARAToun

NAAFIZHAToun

radio

ridô

varavarankely

NAAFIZHAToun

AN NAAFIZHATou

SITAARAToun

AS SITAARATou

RAD’YOO

AR RAD’YOO

NY TENY ARABO

+261 34 01 092 93

ُ‫اﻟﻧﱠﺎﻓِ َذة‬

ٌ‫ﻧَﺎﻓِ َذة‬

ُ‫اﻟﺳﱢ ﺗَﺎرَ ة‬

ٌ‫ﺳِ ﺗَﺎرَ ة‬

‫اﻟرﱠ ادْ ﯾُو‬

‫رادْ ﯾُو‬

ُ‫ﻣَﻛْ ﺗَبٌ ا ْﻟﻣَﻛْ ﺗَب‬

ُ‫ﺑَﺎبٌ ا ْﻟﺑَﺎب‬

ُ‫ﺳِ ﺗَﺎرَ ةٌ اﻟﺳﱢ ﺗَﺎرَ ة‬

ُ‫ﻧَﺎﻓِذَ ةٌ اﻟﻧﱠﺎﻓِذَ ة‬

ُ‫ا ْﻟﺑِﻧْت‬

ٌ‫ِﺑﻧْت‬

ُ‫ا ُﺳْ رَ ةٌ اﻻ ُﺳْ رَ ة‬

‫ت ﻧِﮭَﺎ ُد‬
ِ ‫اِﺳْ ُم ا ْﻟﺑِ ْﻧ‬

‫ب ﺳَﺎﻟِ ٌم‬
ِ َ‫اِﺳْ ُم اﻻ‬

‫اِﺳْ ُم ْاﻻ ُ ﱢم ِھ ْﻧ ُد‬

ٌ ‫اِﺳْ ُم ْاﻻِ ْﺑ ِن َﻧ ِﺑ ْﯾل‬

ٌ‫َھ ِذ ِه ا ُ ﱞم َو َھ ِذ ِه ﺑِﻧْت‬

‫ھَذَا َﺑﯾْتُ ﺳَﺎﻟِ ٍم‬

ُ‫ا ْﻟﺑَﺎبُ َو اﻟﺳﱢ ﺗَﺎرَ ة‬

ٌ‫ھَذَا ِاﺑْنٌ َو ھَذَ ا اَب‬

ٍ‫ھَذَا دَرْ سُ َﻧﺑِﯾْل‬

ُ‫اﻟرﱠ دْ ﯾُو َو اﻟﺑَﯾت‬

Hafatra : Hanomboka hianatra miresaka tsikelikely isika
amin’ireo lesona manaraka koa dia iangaviana mba hanao
famerenana feno alohan’ny hiditra amin’ny lesona fahafito

tsy azo amidy
LESONA 6

Alahady 20 martsa 23h 08

Pejy 2 @ 2


Aperçu du document LESONA 6.pdf - page 1/2

Aperçu du document LESONA 6.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 6.pdf (PDF, 348 Ko)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00417053.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.