LESONA 7 .pdf


Nom original: LESONA 7.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 334 fois.
Taille du document: 2.2 Mo (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

Raha hanontany isika dia toy
mipetraka sy ny valiny:

ARABO

+261 34 01 092 93

izao no fanontaniana

‫َما ه ََذا ؟‬
‫ه ََذا َراد ُيو‬

LESONA 7
Amin’ity lesona ity dia hianatra manontany zavatra sy
toerana isika
1 – MANONTANY ZAVATRA
Ny teny ampiasaina raha hanontany zavatra dia MAA

‫َما َه ِذ ِه ؟‬

‫َما‬

‫ارة‬
َ ‫َه ِذ ِه سِ َت‬

Izay midika hoe INONA
Raha hanontany hoe INONA IO ? dia toy izao no lazaina :

‫َما ه ََذا ؟‬

na

‫َما ه ََذا ؟‬
‫ه ََذا َبيت‬

‫َما َه ِذ ِه ؟‬

Raha zavatra « du genre masculin » no anontaniana dia

‫َما ه ََذا ؟‬

Raha zavatra « du genre féminin » no anontaniana dia

‫َما َه ِذ ِه ؟‬

‫َما ه ََذا ؟‬
‫ه ََذا ُكرسِ ي‬

Marihina tsara fa misy teny maromaro mifamadika ny « genre »-ny
amin’ny teny arabo sy amin’ny teny frantsay. Toy ny seza sy ny
radio ary ny ridô sns... sns... Noho izany jereo tsara ny filazana azy
amin’ny teny arabo mba tsy hisian’ny fahadisoana
houssencharly

NY TENY ARABO

LESONA 7

Pejy 1 @ 3

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

2 – MANONTANY TOERANA
Ny teny hoe « Radio » dia avy amin’ny teny vahiny ka tsy
voafehin’ny fitsipi-pitenenana arabo ka izay no tsy
mampiova azy velively na inona na inona anjara asany ao
anatin’ny fehezan-teny.

Ny teny entina manontany toerana dia :

‫؟‬....... َ‫اَين‬

AIZA …………. ? (AYNA)

Ireto misy teny telo entina manambara toerana

‫فِي‬

‫اء‬
َ ‫َو َر‬

Anaty
(Fiy)

aoriana
(waraa-a)

‫ب؟‬
ُ َ‫اَينَ اَْل‬

‫اَ َما َم‬

ِ ‫اء ال َمك َت‬
‫ب‬
َ ‫ب َو َر‬
ُ َ‫اَْل‬

aloha /anoloana
(amaama)

Aiza ilay Ray ? ( Aynal abou ?)
Ilay Ray dia ao aorian’ny
latabatra fiasana
(Al abou waraa-al maktabi)

Ny teny rehetra manaraka an’ireo telo vao hitantsika
ireo dia manjary miafara amin’ny zanatsora « i » avokoa.
Ohatra :

ِ ‫فِي ال ِبي‬
‫ت‬

ُ ‫ال َبي‬
‫ت‬

‫َبيت‬
‫اَينَ اْلُس َرةُ ؟‬
ِ ‫اْلُس َرةُ فِي ال ِبي‬
‫ت‬

‫اَينَ َن ِبيل ؟‬
‫َن ِبيل اَ َما َم ال َّرد ُيو‬
Aiza i Nabyil ?
I Nabyil dia eo alohan’ny RADIO
(Nabyiloun amaama-r-radio)

NY TENY ARABO

tsy azo amidy
LESONA 7

Aiza ny fianakaviana ?
(Aynal ousratou ?)
Ny fianakaviana dia ao antrano (Al ousratou fil bayti)

Pejy 2 @ 3

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

‫َمن َه ِذ ِه ؟‬

Iza io ?

‫َه ِذ ِه نِ َها ُد‬

NIhad io

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

miafara zanatsoratra roa sosona ny anaran’ireo lehilahy sy ireo
voambolana hitantsika hatreto dia zanatsoratra tokana hatrany
foana ny an’ny anaram-behivavy.
Noho izay tsy fanarahany fitsipika izay dia tsy mba miafara
amin’ny zanatsoratra « i » velively ihany koa izy fa rehefa tokony
hiova ny zanatsoratra any amin’ny faran-teny dia miafara amin’ny
« a » foana ilay izy.

‫َما ه ََذا ؟‬
‫ه ََذا ُكرسِ ي‬

Aiza ilay seza ?
(aynal koursy-you)

‫اَينَ ال ُكرسِ ي ؟‬

Hafatra : Tao anatin’izay lesona fito izay dia inoako fa efa zatra
tsara manoratra sy mamaky ireo voambolana rehetra ary mahafehy
ihany koa ireo fitsipi-pitenenana vitsivitsy efa hita isika tsirairay avy.
Na izany na tsy izany nefa dia aza hadino hatrany ny mandray ny
kahie fianarana ka mamerimberina manoratra tsy misy zanatsoratra
eo am-pamakiana mafy izay soratana.
Aza misalasala mametraka fanontaniana raha misy zavatra
tsy azo na dia kely ohatra ny loham-panjaitra aza.
Mazotoa e.

َ‫ال ُكرسِ ي اَ َما َم نِ َهاد‬
Ilay seza dia eo anoloan’i Nihad
(al koursy-you amaama NIHAADA) (*)

Talata 22 martsa 2016 23h 30

tsy azo amidy

(*) Araka ny hitantsika tany amin’ny lesona fahatelo dia tsy
manaraka tanteraka ny fitsipi-pitenena ireo anaram-behivavy. Raha

NY TENY ARABO

LESONA 7

Pejy 3 @ 3


Aperçu du document LESONA 7.pdf - page 1/3

Aperçu du document LESONA 7.pdf - page 2/3

Aperçu du document LESONA 7.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 7.pdf (PDF, 2.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


lesona 7
lesona 10
lesona 4
lesona 2
lesona 9
lesona 12