SpécialementPourToiN°51 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: SpécialementPourToiN°51.pdf
Auteur: hp

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Sejda 2.2.1 (www.sejda.org) / SAMBox 1.0.4.RELEASE (www.sejda.org), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/06/2016 à 19:42, depuis l'adresse IP 41.188.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 985 fois.
Taille du document: 615 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


JOURNAL BIMESTRIEL DU GROUPE BIBLIQUE UNIVERSITAIRE DE TANANARIVE
N°51
Mai-Juin 2016
Prix : Ar 400

Forever
thanks 7

Giving
day

4

Resaka
5
FB!

Sahy ve
ianao? 3

Ahaba sy I
7
Nabota

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

2

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Des étudiants vivent joyeusement dans leurs péchés et demeurent
...........
cependant perdus. Nous ne devons pas surtout oublier qu’ils ne sont pas
seulement malheureux , ils sont perdus.
Mais comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et
comment en entendront-ils parler si personne ne leur en parle ? »
Jésus voulait que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, Il nous a appelés :
« Comme le Père m’a envoyé , moi aussi Je vous envoie ». Ayons donc du
courage, soyons motivés. Dieu ne nous abandonne pas.
Bonne lecture !..............
RHHA

“Jamba , revo anaty fotaka , tsy
manam-pahamasinana” ireo olona izay
lavitra
an’Andriamanitra.Rehefa
nanalavitra
an’Andriamanitra
ny
firenena Israely dia nesoriny tamin’ny
tany izay nomeny ho lovany izy ka
nalefany ho babo tany an-tany lavitra
nandritry ny 70 taona. Izany no
nofonosin’ny lohahevitra “Peuple de
Dieu en exil” izay nodinihantsika
tamin’iny roa volana lasa iny.Inoako
mba tsy ianao izay mamaky io no
mbola miaina ao anatin’izany loton’ny
fahotana izany.Mba ho isan’ireo tena
mijoro tsara anie isika ry GBU ka ho
tahaka an’I Nabota sy I Mordekay.
Amin’ ny maha Fitiavana an’
Andriamanitra
dia
miantso
sy
mamerina ny olony hiverina Aminy
hatrany Izy , eny na dia miodina Aminy
mandrakariva aza ireo. “Appel au
retour au Vrai Dieu” indray no
lohahevitsika manomboka amin’ity
tapaky ny volana Jona ity hatramin’ny
Volana Aogositra.
Koa mazotoa ary mitombo
amin’ny alalan’ireny programa maro
atao isaky ny RG ireny.Mazotoa ihany
koa amin’ny fanompoana indrindra eo
amin’ny fitarihana “étude biblique” .
FIFI Anatiny

PROCLAIM TOGETHER
Isan’ny
tena
fampiharana
mivantana ny fitoriana an’I Kristy amin’ny
mpianatra ny proclaim.Tena nahaizako
nifandray tamin’ny olona maro samihafa
izany ary nahazoako tombontsoa tamin’ny
fitomboana ara-panahy. Ny lehibe
indrindra dia ny
hahavoavonjy ny fanahin’ilay namana
itoriana.Ilaina ny mizara izay azo satria
« efa nahazo maimaimpoana ianareo koa
manomeza maimaimpoana » hoy ny ao
amin’ny Matio 10:8. Hita tokoa ny
fahasamihafan’ny olona nitorianay ,
indrindra tamin’ny hevitra satria : nisy ireo
“religieux be”,nampiasa ny fahaizany aratsaina fotsiny , ny tsy te hiresaka fa mbola
manao “fb” hono kanefa ao koa ireo liana
ny amin’ny fitiavan’I Jesoa.Fifaliana ho ahy
hatrany ny hitory an’I Kristy ihany na hisy
hihaino na tsia ; n’aiza na aiza.Ny Tompo
anie no hiasa amin’izy ireo tsirairay avy.
Amin’ny maha “Disciple de Jésus” ,
maha GB antsika dia mila mitory foana
indrindra fa amin’ny andavanandrompiainana.Fomba iray hanatanterahana
izany ny “proclaim” isaky ny zoma faran’ny
volana.Koa mitoria ny teny , mazotoa , na
amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana” 2
Tim 4 :2a
R
R
Ryndra Minosoa

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

3

SAHY VE IANAO?
ZARAZARAO NY VOANDALANA E!

Anisan’ny fotoana nandrasako hatry ny ela io
andron’ny faha 14 Mey io ary dia niomana fatratra toy ny hoe : “hiatrika ady”
izany.Teny Ambodifahitra , lalana mankeny Lazaina Avaradrano iny moa no
toerana naleha.Nifanentana ny tanora maro dia maro ho any.
Amin’ny ankapobeny dia lalao no nibahan-toerana ary narahina
hafatra hatrany moa izany.Natomboka tamin’ny vavaka sy fizarana ny tanora
ho ao anaty vondrona ny fotoana mialoha ny hiaingana ary avy hatrany dia
nitohy tamin’ny fandinihana ny tenin’Andriamanitra tao amin’ny II TAN
36;11-16 teny amin’ny fahatongavana.Tao anatin’ny lalao no nahitana ny
olon-drehetra nihoso-potaka , nifato-tanana ary notapena-maso.Misy dikany
avokoa anefa izany rehetra izany ary santionany amin’izany ny loto izay
manambara ny fiainana sy ny toetran’ny olona raha mbola tsy manana an’I
Jesoa.Nomena safidy ny hovahana tamin’ny fatotra teny amin’ny tanana
kosa ny rehetra avy eo ary navela hidio tamin’ny renirano iray.
Nitohy tamin’ny fiaraha-misakafo ny fotoana ny atoandro.Ny
tolakandro kosa dia nirona kokoa tamin’ny fiainam-pahamasinana eo
amin’ny zanak’Andriamanitra.Niteny ny lohahevitra hoe “Sahy ve ianao”
niaraka tamin’ny “Parcours du combattant” ary nanamarika izany ny sedra
maro fa ohatra amin’ireny ihany ny fitsofohana tao anaty zohy.
Feno hafaliana ny rehetra ary hita taratra fa sady navitrika no niaranientana ary nifanohana tanteraka tao anatin’ny lalao.Maro ny lesona voaray
fa anisany amin’ireny ny fanafahan’I Jesoa ny olona ao anaty aizina sy
fanomezany fiainana be dia be ilay olona raha manaiky ity farany.Hita ihany
koa fa tsy mora ny manara-dia an’I Jesoa satria mandalo fizahan-toetra sy
sedra samihafa ny finoana.Izany rehetra izany anefa dia noho ny fitiavan’I
Jesoa antsika mba hitomboantsika ao Aminy ary hananantsika
fiainam-pahamasinana.
Isaorana Andriamanitra nahatanteraka
iny fotoana iny ary eo ihany koa ireo kaomisiona
izay sady nikarakara no nahafoy fotoana .
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra.
Amen.

Tohy Harison

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

“Izay
manome
am-pifaliana
no
sitrak'
Andriamanitra."
Ho
fanatanterahana
izany indrindra no
anton'ny nisian'ilay programa GIVING
DAY , izay andro natokana hifampizarana
tamin'ny sabotsy 04 Jona lasa teo.
Marihina aloha fa dia "GIVING" avokoa
ny fotoana rehetra e!"

4

“Mazotoa @fanaovana méditation",
"Ny Tompo tsy miaro zava-tsoa ho
an'izay tia Azy",sns.Tena naneho tokoa
fa tia antsika ireo sakaiza. "Izay tena
sakaiza tokoa mantsy dia tia amin'ny
andro rehetra". Tao ihany koa ny lalao
niarahana ary na dia fotoana fohy ihany
aza
dia
nahitana
fifaliana
sy
fiombonana.
GIVING MOMENT , GIVING TOUCH , ary
nofaranana tamin'ny GIVING GIFT :
nifanolotra sy nizara am-pitiavana ho
an'ny rahalahy.Voafetra ny fotoana fa
afaka tohizana eny amin'ny fiainana eny
tokoa ny fanehoam-pitiavana ny
rahalahy
amin'ny
fomba
maro
samihafa.Izany
tokoa
no
hahafantaran'ny olona fa mpianatr'i
Jesoa Kristy isika raha mahay
mifankatia.

GIVING LOVE" niampy famangian' ireo
sakaiza ihany koa , tena fiombonan'ny
mpianakavy!
Koa tahaka izao ary ny andinindininy
amin'izany:
Fifampizarana
lesona
tamin'ilay
EB
personnelle.GIVING
NEWS,GIVING
WISHES
:
nizara
firariantsoa ireo sakaiza miisa 17 ,
hitanisa maro aho mba ho tonga any
aminao raha tsy teo ianao tamin'io
fotoana io , toy ny hoe "araraoty ny
maha GBU" , "Ary na inona na inona
ataonareo dia ataovy tahaka ny ho an'ny
Tompo , fa tsy ho an'ny olona"
Mankasitraka anao nanome , nizara ary
indrindra ireo nikarakara iny fotoana iny.

Tantely

LISITRY NY CELLULE EFA MISOKATRA
Histoire , Agro , Malagasy , Avaratr'ankatso , Anglais , Economie L1,2,3,4 ,
Gestion , Sociologie , St Michel , SN ( misokatra amin’ity volana Jona ity)

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

Resaka FB!
FB

hoe?!

Fiainam-Bavaka

5

io resahana io! Hetsika sady asa iray

manamarika ny fikambanantsika UGBM ny androm-bavaka isaky ny voalohan’ny
volana Mey.Fitaovana izay ahafahan’ny mpino kristiana rehetra mifandray amin’Ilay
Andriamanitra nahary sy namorona azy mantsy ny vavaka ary isak’io daty voalaza
etsy ambony io kosa no fotoana atokana itondrana am-bavaka ny hafa sady
mampitombo rahateo ny fiainam-bavaky ny mpikambana tsirairay .
Be ny vokatra tsara ateraky ny fananana fiainam-bavaka ary tsapako sy azo tsapaintànana teo amin’ny fiainako manokana izany.Anisany amin’izany ireto lazaiko ireto:

Afaka mamboraka tanteraka amin’Andriamanitra izay rehetra ato am-poko aho ,
amin’ny fotoana rehetra , amin’ny toerana rehetra , ny amin’ny zavatra rehetra
mitranga eo amin’ny fiainana (alahelo , fifaliana , … izay rehetra manavesatra sns)
Mat 11:28 , Sal 62:8. Mampahery ny fanahy raha sendra reraka ihany koa ny vavaka
satria mahatsapa fa tena mihaino Ilay Andriamanitra ary azo itokiana fa mamaly ny
vavaka rehetra araka ny sitrapony.Izy rahateo Ilay Andriamanitra Fanahy sady
Fahamarinana ( Jao 4 : 23 – 24 ).Noho izany ,tena zava-dehibe tokoa amin’ny
kristiana ny vavaka ary mitaky toe-po madio izay mandoatra tsy am-pisalasalana izay
ao am-pony amin’Andriamanitra, tahaka ireny resaka fanaontsika isan’andro
ireny.Izany rahateo no tian’Andriamanitra ho fiainantsika hatrany satria zanany isika.

Fitaovana mahery sady tena mampandresy , manatanjaka , mampifandray amin’Ilay
Andriamanitra Tsitoha ny
vavaka ka handeha re hivavaka
mba tsy ho reraka araka ny
Lioka 18:1.Aoka anefa ho
tsarovantsika mandrakariva ny
toetran’Ilay
Andriamanitra
ivavahantsika izay mihaino ,
mamaly , mahatoky , fitiavana
… Ka dia mahareta!

Gita

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

6
TIA AN’I NENY

“Maro ny zavavavy manao soa, fa
ianao manoatra noho izy rehetra”
OHA 31:29
Ny 29 Mey lasa teo no andro
natokana hahatsiarovana ny reny
rehetra.Koa sanatria ho an’ny
zanaka ny hanao ambany maso
tsy hita toa vatan-korona na
ambony tsy tazana toa volondoha ilay nitondra folo volana ankibo.I Neny tokoa mantsy ilay
voaharin’Andriamanitra miavaka
amin’ny maro.Izy ilay sahondra
ravaky ny vato , ilay rado ravaky
ny tokantrano.I
neny ilay
tsipelamanga ravaky ny tanety…
Fa mbola izy koa ilay nisotro ny
rano tsy tiana , niankin-drindrina
irery,ilay loharanon ’olombelona,
loharanom-pirenena.Koa ,
“ Tsy ho ampy anio ny teny
Ilazako ny hatsarana
Isaloranao ry Neny
Fa na endrika na toetra
Ny momba anao rehetra!
Tonga lafatra ireny
Aminay zanakao,
Tena idealy ianao.”
Aoka ho tonga fianarana isika,
fianarana amin’ny fitiavana Ray
aman-dReny.
Ny Arivony

Dates à retenir durant ce prochain
bimestre :
 09 Juillet : AG Tripartite , ce sera une
réunion des membres U-S-A du GBL
Tana Centre.
 24 Juin , 29 Juillet : Veillée de prière
 16 – 24 Aout : ZAIKABE (Assemblée
Nationale) à Fianarantsoa

VAOVAO ZAIKABE
Toerana : Fo masin’I Jesoa ao
Talatamaty Fianarantsoa
Saran-dasy : GBU : 60 000 Ar + vary
18kap.
Fara-fisoratana anarana : 30 Jona
2016 Manomboka Ilay hetsika
“carnet”
izay
novolavolain’ny
kaomisiona eto anivon’ny GBUT
hanomanana ny fandehanana any
amin’io zaikabe io.Koa aoka tsy hisy
hipetrapetraka fa samy hifanohana
tokoa hahatrarana ny tanjona
napetraka dia ny handehanan’ny 55%
amin’ny mpikambana GBUT rehetra
farafaharatsiny.

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

7
English corner
FOREVER THANKS
Being forever thankful,
Is what God wants from us,
Never forgetting from where we
came,
Or His boundless, saving love
All of heavens blessings
Poured down from heavens gates,
Everything we have in life,
He's given with extra grace
We need to always thank Him
For this, and so much more
Not only for tangible things,
But because He is our Lord
Don't ever start complaining
At what you may not have,
Look around at what you see,
Then be thankful and glad
Ary tanteraka ny hevitr’I Jezebela
ka maty notoraham-bato tokoa I
Nabota. (I MPAN 21:1-16 ) Firy
amintsika no tena sahy mijoro
amin'ny fahamarinana sy ny
fahamasinana tahaka an”I Nabota?
Rehefa samy kristiana no miaraka
dia toa moramora ihany, fa rehefa
any amin'ilay tsy misy mahita , na
any ivelan'ny sehatry ny mpino,
moa tena hita tokoa ny
fahazavanao?

Spécialement pour toi Mai – Juin 2016

8

Thème : APPEL AU RETOUR AU VRAI DIEU
Date

Programme

18 Juin
24 Juin

AG 3 + RCF
Veillée de prière

25 Juin

Exposé Biblique

02 Juill

EB : Daniel 9 :1-13

09 Juill
16 Juill
23 Juill
29 Juill
30 Juill

AG Tripartite (USA)
EB Néhémie 2:
11 -20
Workshop
Veillée de prière
EB Ezéchiel 34:1 -11

06 Aout

Cellule francophone

13 Aout

AG 4 + RCF

16 Aout 24 Aout
02 Sept
03 Sept

Contenu

Rubrique extra

Augmentation de la température
globale , accroissement de ma
température spirituelle.
Israël , peuple élu de Dieu et Israël du
3ème millénaire

Partage et lecture de
tract

Les causes de la déportation
La destruction du mur de Jérusalem
Fifandraisana sy fifanakalozana

Mamangy ny GBU
Itaosy + Mianatra hira
Deco Team

Prophétie sur le Vrai Berger

Kolontsaina

Comment entretenir une relation avec
les étrangers ?

Evaluation
Préparation

ZAIKABE XV et Pro spécial

Spécial

Veillée de prière
Fampahafantarana ny poste+Ouverture
du dépôt de candidature + Message

Ny fandaharam-potoanan ‘ ny GBU tsirairay mba ho maro
no afaka manatrika io zaikabe io.Fantatra hatreto fa
fanadinan’ny ao amin’ny médecine (1ere année ) no
mitontona ao amin’io daty io mihitsy.Ny ankoatra izay
mety ao anaty fianarana na fanadinana ihany koa
mandritr’io ka tsy mbola mazava tsara araka izany ny
programan’ny maro.Matoky anefa isika fa mahay
mandamina ny Tompo araka izay sitrapony e!
Ny fanadinana izay ho atrehin’ny ao amin’ny faculté DEGS
amin’ity volana Jona sy Jolay ity.

Partage Zaikabe


Aperçu du document SpécialementPourToiN°51.pdf - page 1/8

 
SpécialementPourToiN°51.pdf - page 2/8
SpécialementPourToiN°51.pdf - page 3/8
SpécialementPourToiN°51.pdf - page 4/8
SpécialementPourToiN°51.pdf - page 5/8
SpécialementPourToiN°51.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00433510.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.