يوم المؤمن KORBATANE 8 B NY ANDRON'NY MPINO .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: يوم المؤمن KORBATANE 8 - B NY ANDRON'NY MPINO.pdf
Auteur: TSARAFARA

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/06/2016 à 20:11, depuis l'adresse IP 41.74.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 532 fois.
Taille du document: 6.3 Mo (21 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


K O R B A T A N E
Azo alaina ao @ www.fichier-pdf.fr

I L A L L A H

Tél: 034 01 092 93

N °8 - B

Taona faha-16

2001-2016

NY ANDRON’NY MPINO

‫ِن‬
ِ ‫َي ْو ُم ال ُم ْؤم‬
I – NY MARAINAN’NY MPINO

‫ِن‬
ُ ‫ص َبا‬
َ
ِ ‫ح ا ْل ُم ْؤم‬

Heverina fa mifoha maraina avokoa ny mpino araka ny hitantsika tamin’ny
laharana teo aloha miresaka ny vavaka mamatonalina teo iny. Ka indro misy doa vakiana
rehefa tafiditra tsara ny mangiran-dratsy maraina izay vakiana ihany koa ao aorian’ny
maty masoandro (in Anisou-d-Da’i wa-z-Zaa-ir pejy 10)

ِ ‫الر‬
‫ح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
ُ ‫ث ال أَ َرى َو ُم ْخ ِر َج ُه مِنْ َح ْي‬
ُ ‫َيا َفالِ َق ُه مِنْ َح ْي‬
ْ ‫ َو‬،ِ‫صل ِّ على ُم َح َّم ٍد وآلِه‬
َ ‫ث أَ َرى‬
َ ‫اج َعلْ أَ َّول‬
َ‫س ْب َحان‬
ِ َّ ِ ‫الح ْم ُد‬
ُ ‫اح‬
ْ ِ‫ّلِل َفال ِِق اإل‬
َ ،ً‫ َو آ ِخ ُر ُه َن َجاحا‬،ً‫س ُط ُه َفالحا‬
َ ‫ َو أَ ْو‬،ً‫صالحا‬
َ ‫َي ْو ِم َنا ه ََذا‬
ِ ‫ص َب‬
‫ َوقُ َّر ِة‬،‫س ُر ْو ٍر‬
ِ ‫س‬
ُ ‫ َو‬،‫ص ِّب ْح ُم َح َّمداً َو آل َ ُم َح َّم ٍد بِ َب َر َك ٍة‬
َ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫اح‬
َّ ‫اء َو‬
َ ‫ب ال َم‬
ِّ ‫هللاِ َر‬
ِ ‫الص َب‬
َ ‫ار َما َت‬
‫ َفا ْن ِزلْ َعلَ َّي‬،‫شا ُء‬
ِ َّ‫ الل ُه َّم إِ َّن َك ُت ْن ِزل ُ فِي الل‬،‫َع ْي ٍن َو أَ ْم ٍن َو ِر ْزق َواسِ ٍع‬
ِ ‫يل َو ال َّن َه‬
ِ ‫الس َم َاوا‬
‫ض ِر ْزقا ً َواسِ عا ً ُت ْغـنِ ْينِي ِب ِه َعنْ َج ِم ْي ِع‬
ِ ‫ت َو األَ ْر‬
َّ ‫َوعلى اهْ ِل َب ْيت ِْي مِنْ َب َر َك ِة‬
‫َخ ْلقِـ َك‬
Avy eo dia manao s’alat nafilat as soubh izay rakaa’at roa ka tsaratsara kokoa raha ireto
no atao :
 raka’at 1 : Fatiha + Kaafiroun
 raka’at 2 : Fatiha + Taohid
Mariho tsara fa :


Ao amin’ny boky Makarim al akhlaq dia ahitana fa voarara ny firesahana eo anelanelan’ny
Azhany maraina sy ny Iqaama ;Iray amin’ireo fotoana telo isokafan’ny varavaran’ny paradisa ny fotoana eo anelanelan’ny
Azhany rehetra sy ny Iqaama

ao aorian’izay dia mamaky an’ity doa ity izay hita ao amin’ny pejy 71 ao amin’ity Anisoud-Dai wa-z-Zaa-ir ity :
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 1 sur 21

ِ ‫الر‬
‫ح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
ُ ‫ص ْم‬
ُ ‫س ْك‬
،‫هللا ا ْل َمتِ ْي ِن‬
،‫ِصا َم لَ َها‬
ِ ّ ‫ت ِب َح ْب ِل‬
ِ ‫ت ِب ُع ْر َو ِة‬
َ ‫واع َت‬
ْ
َ ‫تي ال ْانف‬
ْ ّ‫الو ْثقى ال‬
ُ ‫هللا‬
َ ‫إس َت ْم‬
ْ
َ ‫َوأَ ُع ْو ُذ ِباّلِلِ مِن‬
ُ ْ‫ أَ ْل َجأ‬،ِ‫ت َعلى هللا‬
ُ ‫ َت َو َّك ْل‬،ِ‫ت ِباّلِل‬
ُ ‫ آ َم ْن‬،‫ب َوا ْل َع َج ِم‬
ِ ‫الع َر‬
ْ ْ ‫ت ََ ْه ِر‬
َ ‫س َق ِة‬
َ ‫ش ِّر َف‬
ُ ‫ض‬
،ِ‫ إِنَّ هللا َ َبالِ ُغ أَ ْم ِره‬،‫ َو َمنْ َي َت َو َّكلْ َعلى هللاِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه‬،ِ‫ت أَ ْم ِر ْ ْ إِلى هللا‬
ْ ‫ َف َّو‬،ِ‫إِلى هللا‬
َّ ‫ َح ْسبِ َي‬،ً‫يء َقدَ را‬
َ ِّ ‫َقدْ َج َعل َ هللاُ لِ ُكل‬
‫اج ُت ُه إِلى‬
ٍ ‫ش‬
َ ‫ص َب َح َو َح‬
ْ َ‫ الَّل ُه َّم َمنْ أ‬،ُ‫الو ِك ْيل‬
َ ‫هللا ُ َو ن ِْع َم‬
َ ‫اجت ِْي َو َر ْغ َبتِي إِلَ ْي َك َو ْحدَ َك ال‬
،‫اح‬
َّ ‫ب ال‬
َّ ‫ لَ َك ا ْل َح ْم ُد َر‬،‫ش ِر ْي َك لَ َك‬
َ ‫َم ْخلُ ْو ٍق َفإِنَّ َح‬
ِ ‫ص َب‬
َ
ِ‫ ا ْل َح ْم ُد ّلِل‬،‫اش‬
ِ ‫ ا ْل َح ْم ُد‬،‫اح‬
ِ َّ ِ ‫ ا ْل َح ْم ُد‬،‫اح‬
ِ َّ ِ ‫الح ْم ُد‬
ْ ِ‫ّلِل َفال ِِق اإل‬
َ
ِ ‫ّلِل َقاسِ ِم ال َم َع‬
ِ ‫ّلِل َناشِ ُر ْاأل ْر َو‬
ِ ‫ص َب‬
َّ ‫س َكنا ً َو ال‬
‫صل ِّ َعلى‬
َ ‫ اللَّ ُه َّم‬،‫س َو ا ْل َق َم َر ُح ْسباَنا ً َذلِ َك َت ْق ِد ْي ُر ا ْل َع ِز ْي ِز ا ْل َعلِ ْي ِم‬
َ ‫ش ْم‬
َ ‫َجا ِع ِل اللَّ ْي ِل‬
‫ َو‬،ً‫ َو َعنْ َي ِم ْين ِْي ُن ْورا‬،ً‫دَ ْ ُن ْورا‬
َّ ‫ َومِنْ َب ْي ِن َي‬،ً‫اج َعلْ ف ِْي َق ْل ِب ْي ُن ْورا‬
ْ ‫آل ُم َح َّم ٍد َو‬
ِ ‫َم َح َّم ٍد َو‬
‫اج َعلْ ل َِي‬
ْ ‫ َو‬،‫ َو أَ ْعَِ ْم ل َِي ال ُّن ْو َر‬،ً‫ َو مِنْ َت ْحت ِْي ُن ْورا‬،ً‫ َو مِنْ َف ْوق ِْي ُن ْورا‬،ً‫ال ُن ْورا‬
ِ ‫َعنْ شِ َم‬
.ِ‫ َو ال َت ْح ِر ْمن ِْي ُن ْو َر َك َي ْو َم ا ْلقِ َيا َمة‬،‫اس‬
ِ ‫ُن ْوراً أَ ْمشِ ْي ِب ِه ف ِْي ال َّن‬
Dia manao iqaama amin’izay dia manomboka ny s’alat al Fajr. Ka tsaratsara kokoa raha
mitovy amin’ireo sorato novakiana tamin’ny nafilat soubh io no vakiana.
IREO ZAVATRA ATAO AORIAN’NY S’ALAT AL FAJR
Tamin’ireo boky maromaro novakiana dia zavon-tany ny zavatra tokony hatao fa ireto no
notsongaiko sy ampihariko (mbola tsy hetsehina mihitsy ny tongotra aorian’ny salamo)
1. Manao ny tasbihin’ ’i Zahra (A) izay nomen’ny Rainy Azy. Misy amin’ireo
manam-pahaizana no milaza fa io no zavatra tsara indrindra matoa io no
nomen’ilay Mpaminany Masina (S) ny zanany vavy (A) izay tena tiany fatratra
tokoa ; Ao amin’ny boky Mafatih al jinan dia ahitana resaka maro dia maro
tokoa mikasika ny lanjan’ity tasbih ity ilay iray milaza fa mbola tsara nohon’ny
salat raka’at arivo ihany angamba dia efa ampy hanaovana azy.
2. Mamaky sorato Taohido in-11
Hita ao amin’ny mafatih al jinan fa ny Imamo Ali (A) dia nilaza fa izay olona
mamaky ny sorato al Taohido (Ikhrlas) in-11(iraika ambin’ny folo) ao aorian’ny
s’alat al fajr dia tsy ho vitan’i Iblis (ilay satana) mihitsy ny hampanao fahotana
azy na dia hiezaka in-draihetsy (100.000 fois) aza izy.
3. Apetraka eo amin’ny tratra ny tànana havia ary ny havanana kosa manisa ka
miteny im-70 hoe :
Ya Fat-tahou (Ô ry Mpanokatra)
‫ح‬
ُ ‫يا َف ّتا‬
Mba hosokafan’i Allah hidiran’ny fahalalana ny fo.
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 2 sur 21

4. Miteny im-70 na 100 hoe :

ِ ‫الر‬
‫الح ْول َ ال قُ َّو َة إِ ّال ِباّلِلِ ال َعل ِِّي ال َعَِ ْي ِم‬
َ ‫ح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
Bismil-laahir Rahmaanir Rahyimi la hawla wa la qouw-wata il-la bil-laahil a’ly-yil a’zhyim
Mba hadio amin’ny fahotana sahala amin’ny andro nahaterahana sy ho voaaro amin’ny loza
miisa fitopolo na zato (toy ny habokana, ny aretin-koditra, ny fahaverezan-tsaina / lasa mivaha,
voaaro amin’ny satana sy ny manam-pahefana …) mandrapaharivan’ny andro.

5. Miteny in-jato (100) hoe :

ُ‫ال إلَ َه إلَ َه ّإال اهللاُ ا ْل َملِ ُك ا ْل َح ُّق ا ْل ُم ِب ْين‬
La ilaaha il-la Allaho al malikoul haq-qoul moubin
Mba hitombo harena sy ho voaaro amin’ny fahantrana, ny fahanginana ao ampasana ary hisokafan’ny varavaran’ny paradisa.
6. Ao amin’ny boky Touhfatoul Aw-wam sy Alf hirz wa hirz (pejy 161)dia ahitana
an’ireto zikr isaky ny andro tsirairay ao anatin’ny herinandro ireto:

 Andro Asabotsy :

Ya Ghrany-yo 1 060 : ho an’ny harena

 Andro Alahady :

Ya Fat-tahoAndro Alatsinainy : Ya Lat’ufo

489 : famahana olana sy fahazoana ny soa
128 : ho an’ireo hetahetam-po sy mitondra fahatoniana

 Andro Atalata :

Ya Qaabidho

903 : ho an’ireo tanjona tiana tratrarinaYa mota-a’ly

541: ho an’ireo riziky, fahambonian’ny fahamendrehana …

Andro Alarobia :

 Andro Alakamisy : Ya Raz-zaqo

308 : ho an’ny fitomboan’ny riziky.

 Andro Zoma :

256 : ahazoana hazavan’ny fo, voninahitra ary

.

Ya Noro

fahamendrehana

7. Manao s’alaoato
100
8. Manao tasbih al arba’a
100
9. Mangataka famelan-keloka sy mibebaka im-70
10. Mamaky ny sorato Yàsin (nyat : ho an’ny fiainana an-tany sy ny fiainana
ankoatra ary ho fiarovana ny vatana sy ny fianakaviana na ary ny fananana)
11. Mamaky an’ireto doa manaraka ireto (maromaro izy ireto saingy tokony ho vita
tsara mandrapahatongan’ Ingahibe masoandro).
(Tsarovy fa ny maraina vao mangiran-dratsy mandra-piposaky ny masoandro
no anatanterahan’ny anjely Mikaël (A) ny fizarana ny rizikin’ny olona tsirairay
isan’andro ary ny Mpaminany masina (S) dia nanambara fa tsy tsara ny matory
alohan’ny iposahan’ny masoandro) :
Misy sokajiny roa izy ireto. Ny voalohany dia ireo vakiana isan’andro (ka raha
sanatria tsy vita maraina dia ezahana vitaina amin’ny fotoana ahafahana
Korbatane n°8-B Ny Andron’ny Mpino (‫ )يوم المؤمن‬houssencharly@gmail.com
Page 3 sur 21

manao izany ao mandritra ny andro na amin’ny alina). Ny faharoa kosa dia ireo
sady vakiana maraina no mbola averina vakiana koa ny hariva.

IREO VAKIANA ISAN’ANDRO

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 4 sur 21

AYAT MAROMARO MIRESAKA NY FAHATOKANAN’ILAY NAHARY
MIARO AMIN’NY ARETINA

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 5 sur 21

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 6 sur 21

DOA-n’IREO AHLELBAYT (A) LAVA VELONA (maro thawabo azo aminy)

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 7 sur 21

IREO DOA VAKIANA MARAINA SY HARIVA

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 8 sur 21

Ity manaraka ity dia vakiana in-3 ny maraina sy in-3 ny hariva.
Miaro amin’ny fahamaizana (haitrano/incendie), amin’ny halatra, amin’ny
faharendrehana (lakana/sambo). Izy ity dia doan’ny mpaminany Khridr sy Ilyas (A).

Bismillaahy maa shaa Allaahou la qouwwata il-la bil-laahy,
Maa shaa Allaahou koullou ni-enmatin minallaah,
Ma shaa Allaahou al khrayrou koul-louhou bi-yadillaah,
Ma shaa Allaahou la yousrafou-s-sou-ou il-la bil-laah
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 9 sur 21

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 10 sur 21

Doa tokony ho vakiana tsy tapaka maraina sy hariva fa miaro amin’ny
fanaviana.

Ny Imamo Sajjad (A) dia voalaza fa niteny fa tsy nahoany/ tsy olana taminy na
hanao angaredona aminy aza ny Jiny sy ny olombelona rehefa niteny an’ity Izy.

Ity manaraka ity indray dia vakiana in-3 maraina sy in-3 ihany koa ny hariva. Isan’ny
zavamiafin’ity doa ity ny tsy hanadinoana an’i Allah velively mandritra ny androm-piainana ka
homeny fanampiana miatrika ny fahavalony no sady harovany amin’ny fahafatesana ratsy. Ka
tokony hovakiana tsy tapaka.

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 11 sur 21

Ity doa manaraka ity dia vakiana indray mandeha isan’andro fa raha mahavita maraina
sy hariva, arahaba soa arahaba tsara.

Ity manaraka ity indray kosa dia ny fideran’ny Anjely Gabriely (A). Izay miteny azy ity
indray mandeha isan’andro dia efa hahita ny toerany any amin’ny paradisa vao hadao ny tany.

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 12 sur 21

Ary ity no farany ampidiriko ato fa raha ny doa tsy ho lany. Vakiana im-10 isan’andro
araka io fanazavana eo ambany io. Izay manao izany dia hofafan’i Allah ireo fahotana goavana
vitany miisa 4.000 (efatra arivo) no sady mbola harovany amin’ireo zava-mitranga rehetra
amin’ny andro fitsanganana …harovany amin’ny asa ratsin’i Iblis, hefainy ny trosany … (15 jona
02h:23 maraina)

II - NY ALIN’N’NY MPINO

‫ِن‬
ِ ‫لَ ْي َل ُة ا ْل ُم ْؤم‬

Ny alina dia manomboka amin’ny hariva ilentehan’ny masoandro mandrapahatongan’ny
mangiran-dratsy maraina. Niniana tsy nasiana resaka ny atoandro satria efa voaresaka any
amin’ny boky fianarana mivavaka (manao s’alat nosoratana tamin’ny taona 2005) ny
mombamomba azy amin’ny ankapobeny ka tonga dia manomboka eo amin’ny fotoana fohy
alohan’ny maty masoandro no hanohizana ny resaka. Fa tadidio ampatsiahivina fotsiny fa ao
aorian’ny s’alat al A’sr dia mamaky sorato al Qadr im-10 (mbola tsy mihetsika ny tongotra) mba
hahazo valisoa mitovy amin’ny azon’ireo olona sy jiny rehetra ao anatin’izany andro izany.

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 13 sur 21

Eto dia maro ihany koa ny zavatra tokony hatao indrindra indrindra fiarovana amin’ireo
fanahy ratsy.
Alohan’ny hilentehan’ny masoandro (sy hiposahany koa) dia miteny im-10 hoe :

َّ ‫س ِم ْي ِع ال َعلِ ْي ِم َمنْ ه َْم َزا ِة ال‬
ْ‫ش َياطِ ْي ِن َو أَ ُع ْو ُذ ِباّلِلِ أَن‬
َّ ‫أَ ُع ْوذ ِباّلِلِ ال‬
َ ِّ ‫هللا ه َُو َعلى ُكل‬
‫ش ْي ٍء َقد ْير‬
ُ ‫َي ْح‬
َ َّ‫ض ُر ْونِي إِن‬
AOUNZOU BIL-LAAHIS – SAMI-INL ANLIYM MIN HAMZATI- SH – SHAYAAT’YIN WA
AOUNZOU BIL-LAAHY AN YAHDHOUROUNY IN-NAL-LAAHA HOUWA ANLA KOUL-LY SHAY-IN QUADYIR

Mamaky in-3 an’ireto koa:
Fatiha, ayat al korsy, Kaafirona, Taohido, Falaq ary Nas
Raha vao milentika ny masoandro aloha dia miteny hoe:

ِ ‫الر‬
‫ح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬

‫ِي‬
ْ ‫ إِ ْختِ ْم َي ْوم‬،ِ‫صلَّى هللاُ َعل ْي ِه َو آلِه‬
َ ‫َيا َمنْ َخ َت َم ال ُّن ُب َّو َة ِب ُم َح َّم ٍد‬
َ ‫ َو‬،‫ه ََذا َب َخ ْي ٍر‬
‫ َو ُع ْم ِر ْ ْ َب َخ ْي ٍر‬،‫س َنت ِْي ِب َخ ْي ٍر‬
َ ‫ َو‬،‫ش ْه ِر ْ ْ ِب َخ ْي ٍر‬
َ ِّ‫إِ َّن َك َعلى ُكل‬
‫ش ْي ٍء َقد ْير‬
Bismil-lahir rahmaanir rahyim
Ya man khratama-n-nobow-wata bimoham-madin s’al-lal-laaho a’layhi wa aaalih,
ikhrtim yaomi hazha bikhrayrin, wa shahry bikhrayrin wa sanaty bikhrayrin wa o’mri
bikhrayrin in-naka a’la kol-ly shay-in qadyir.
(Ô ry namarana ny faminaniana tamin’i Mohammad, homba azy sy ny fianakaviany anie
ny fitahian’ny Tompo, Farano amin’ny soa ity androko androany ity, sy ny volanako koa, sy ity
toanako ity koa ary ny androm-pianako fa tena marina fa ianao dia Mahefa amin’ny zavadrehetra)
Araka ny voalazan’ny Imamo Saadiq (A) izay namaky an’io doa io isan’andro eo ampilentehan’ny masoandro dia hiditra any amin’ny paradisa rehefa maty.
(in dhya as S’alihin p.365)
Manao Azhany rehefa tongan y leran’ny maghrib. Manao an’ilay doa aorian’ny azhany
dia manao Iqaama. Rehefa vita ny s’alato dia manao tasbih Zahra (A) avy hatrany avy eo miteny
hoe :
.ً ‫سلِّ ُموا َت ْسلِ ْيما‬
َ ‫صلُّوا َعلَ ْي ِه َو‬
َ ‫يصلُّ ْونَ َعلى ال َّن ِبي َيا أَ ُّي َها الَّ ِذ ْينَ آ َم ُنوا‬
َ ‫هللا َو َم َالئِ َك َت ُه‬
َ َّ‫إِن‬

.ِ‫ َو َعلى ُذ ّر َيتِ ِه َو أَهْ ِل َب ْيتِه‬،‫آل ُم َح َّم ٍد ال َّن ِب ِّي‬
َ ‫اللَّ ُه َّم‬
ِ ‫صل ّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو‬
Araka ny voalazan’ny Imamo Hassan (A) dia aza mbola sokafana (aza hetsehina) aloha ny
tongotrao roa ary aza miresaka amin’olona rehefa vita ny s’alat maghrib sy ny fajr raha tsy efa
nahavita an’ity zhikr manaraka ity in-100.

ِ ‫الر‬
‫الح ْول َ ال قُ َّو َة إِ ّال ِباّلِلِ ال َعل ِِّي ال َعَِ ْي ِم‬
َ ‫ح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬

Bismil-laahir Rahmaanir Rahyimi la hawla wa la qouw-wata il-la bil-laahil a’ly-yil a’zhyim
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 14 sur 21

Mba hadio amin’ny fahotana sahala amin’ny andro nahaterahana sy ho voaaro amin’ny loza
miisa fitopolo na zato (arakaraky ny isan’ny zhikr natao) toy ny habokana, ny aretin-koditra, ny
fahaverezan-tsaina / lasa mivaha, amin’ny satana sy ny mana-pahefana …) mandraparain’ny
andro ary ho voasoratra ho isan’ireo olona sambatra raha sanatria ka isan’ireo ratsy vintana.
Ny Imamo Saadiq (A) koa dia nilaza fa izay olona mamerimbeina an’io zhikr io im-7 ao
aorian’ny Fajr sy Maghrib dia harovan’i Allah amina loza 90 isa ka isan’izany ny rivotra, ny aretinkoditra, ny hadalana. Ary izy dia ho soratana ho isan’ireo olona sambatra raha sanatria ka
isan’ireo olona ratsy vintana.
Dia miteny in-3 hoe :

َ ‫شا ُء َو َال َي ْف َعل ُ َما َي‬
َ ‫ِ ْ َي ْف َعل ُ َما َي‬
ِ َّ ِ ‫ا ْل َح ْم ُد‬
ُ‫شا ُء َغي ُره‬
ْ ‫ّلِل الَّذ‬
Al hamdo lil-laahy al-lazhy yaf-a’lo ma yashaa-o wa la yaf-a’lo ma yashaa-o ghrayroho.
(Dera ho an’i Allah izay manao izay sitrany fa tsy manao izay sitraky ny ankoatra azy.)

Rehefa izany dia miteny hoe :

ْ ‫ت‬
َ ‫ب ُكلَّ َها إَ ّال أَ ْن‬
َ ‫س ْب َحا َن َك ال إِلَ َه إِ ّال أَ ْن‬
‫ت‬
َ ‫اغف ِْر ل ِْي ُذ ُن ْوبِي ُكلَّ َها َج ِم ْيعا ً َفإِ َّن ُه ال َي ْغفِ ُر ال ُّذ ُن ْو‬
ُ
Sobhaanaka laa ilaaha il-la anta, Ighrfir ly zhonoby kol-laha djami’an fa-in-naho la
yaghrfiro- zh –zhonooba kol-laha il-la anta
(Masina ianao tsy misy zanahary afa-tsy Ianao, Avelao avokoa ireo fahotako rehetra fa tsy misy afaka mamela ny
fahotana rehetra afa-tsy Ianao irery ihany)

Ao amin’ny boky Anisou-d-da’i wa-z-Zaa-ir, pejy 81 dia ahitana fa ny Mpaminany
Mohammad (S) dia nilaza fa azo antoka fa rehefa niteny izany ny mpanompo iray dia
hiteny amin’ireo anjeliny Zanahary ilay henin-kaja sy henim-boninahitra hoe :
« Soratonareo ho an’ny mpanompoko ny famelan-keloka noho izany fahalalany
izany fa tena marina fa tsy misy mamela ny heloka rehetra afa-tsy Izaho ».
Avy eo miteny im-10 hoe :

‫ما شاء هللا ال حول و ال قوة إال باّلِل أستغفرهللا‬
Ma shaa-Allaho la hawla wa la qow-wata il-la bil-laahy astaghrfirol-laah.

Avy eo miteny hoe :

ِ ‫ج َبا‬
‫ار َو مِنْ ُكل ِّ َبلِ َّي ٍة َو ال َف ْو َز‬
ِ ‫الله ّم إِ ِّني أَ ْسأَل ُ َك ُم ْو‬
ِ ‫ َوال َّن َجا َة مِنَ ال ّن‬،‫ َو َع َزآئِ َم َم ْغف َِرتِ َك‬،‫ت َر ْح َمتِ َك‬
.ِ‫صلّى هللا ُ عليه و آلِه‬
َ ‫ار َنبِ ِّي َك ُم َح َّم ٍد‬
َّ ‫َار ال‬
ْ ‫الر‬
ِّ ‫ َو‬،ِ‫بِا ْل َج َّنة‬
ِ ‫ َو‬،‫الم‬
ِ ‫ج َو‬
ِ ‫ض َوانَ فِي د‬
ِ ‫س‬
Al-laahom-ma in-ny as-aloka moodjibaaty rahmatika, wa azaaa-ima maghrfiratika, wan najaata
minan-naary wa min kol-ly baliya, wal fawza bil djan-na, war-ridhwaana fi daaris-salaam, wa
djiwaary nabi-yika moham-madin s’al-lal-laaho a’layhi wa aaalih.

Farany dia miteny hoe :

‫ب إِ َل ْي َك‬
ُ ‫اللّ ُه َّم َما ِب َنا مِنْ ن ِْع َم ٍة َف ِم ْن َك ال إِلَ َه إِ ّال أَ ْن َت أَ ْس َت ْغفِ ُر َك َو أَ ُت ْو‬
Al-lahom-ma maa binaa min ni’en-matin faminka, laa ilaaha il-la anta astaghrfiroka wa atoobo ilayka.

(Tompo ô ! Izay fahasoavana rehetra azonay dia avy aminao avokoa, tsy misy Zanahary afa-tsy
Ianao, mifona sy mibebaka aminao aho).
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 15 sur 21

Raha manam-potoana dia tokony hamaky ny sorato al waqia mba ho voaaro amin’ny fahantrana
sy hitombo harena amin’ny fiainana.
Dia manao ny nafilat al maghrib izay raka’at 4 (2 raka’at averina indroa) atao aorian’ny maghrib.
Afaka misafidy izay sorato tiana. Ka rehefa vita ny raka’at roa voalohany dia mamaky an’ity doa ity :

Avy eo dia manao ny raka’at 2 farany ka rehefa vita izany dia mamaky an’ity doa ity
indray :

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 16 sur 21

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 17 sur 21

Avy eo dia mamaky an’ity koa :

Alohan’ny hanaovana ny s’alat al Isha dia manao ny s’alat al ghrofailh. Toy izao ny momba azy :

Amin’ny raka’at 1 : dia mamaky fatiha sy ity ayat ity

Amin’ny raka’at 2 : ao aorian’ny fatiha dia ity ayat ity indray no vakiana

Ary amin’ny qonot dia mamaky an’ity

Avy mangataka izay tiana (amin’ny teny arabo). Dia tohizana amin’ity indray :

Dia manao iqaama dia manomboka ny s’alat al Isha.
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 18 sur 21

Raha vao vita ny salamo dia tsy miresaka amin’olona no tsy manetsika ny tongotra fa tonga dia
manao tasbih Zahra (A) ary vao vita izany dia mamaky ny sorato al Qadr im-7 (fito) mba ho eo ambany
fiantohan’i Allah (ambany fiarovany) mandra-maraina.

Avy eo dia mamaky im-polo avy an’ireto sorato ireto : Fatiha, Taohid, Falaq ary Nas.

Dia miteny im-polo an’ity tasbih al araba ity ihany koa :

‫ّلِل َو ال إِلَ َه إِ ّال هللاُ َو هللاُ أَ ْك َب ُر‬
ِ َّ ِ ‫الح ْم ُد‬
ِ َ‫س ْب َحان‬
َ ‫هللا َو‬
ُ
Sobhaanal-laahy wal hamdo lil-laahy wa laa ilaaha il-lal-laaho wal-laaho akbaro.
Avy eo dia manao salawato 10 ary mamaky an’ity doa ity :

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 19 sur 21

‫اب َر ْح َم ِت َك َو أَ ْس ِب ُغ َعلَ َّي مِنْ َح َال ِل ِر ْزقِ َك َو َم ِّت ْعـن ِْي ِبا ْل َعافِ َي ِة‬
َ ‫اللَّ ُه َّم ا ْف َت ْح ل ِْي أَ ْب َو‬
ْ‫ ال َّل ُه َّم َما ِب َنا مِن‬.‫ص ِر ْ ْ َو َج ِم ْي ِع َج َو ِار ِح َبدَ ن ِْي‬
َ ‫س ْمع ِْي َو َب‬
َ ‫َما أَ ْب َق ْي َتن ِْي ف ِْي‬
‫الرا ِح ِم ْي ِن‬
ّ ‫ب إِ َل ْي َك َيا أَ ْر َح َم‬
ُ ‫ن ِْعـ َم ٍة َف ِم ْن َك ال إِلَ َه إِ ّال أَ ْن َت أَ ْس َت ْغفِ ُر َك َو أَ ُت ْو‬
‫س ِم هللاِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ْي ِم‬
ْ ِ‫ب‬

،‫ت‬
ِ ‫هللا التَّا َّما‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫سي َو ذ ِريَّ ِت ْي َو أَهْـ ِلي َو َمالِي ِب َك ِل َما‬
ِ ‫أ ِع ْيذ نَ ْف‬
‫ان َو َها َّم ٍة َو ِمنْ ُك ِّل َعـ ْي ٍن ََل َّمة‬
َ ‫ِمنْ ُك ِّل‬
ٍ َ‫ش ْيط‬
Farany dia mamaky an’ity doa ity :

‫ار ِة َق ْب ِر َن ِب ِّي َك‬
َ ‫ َو ِز َي‬،‫ َو ْار ُز ْقنِي َح َّج َب ْيتِ َك ا ْل َح َر ِام‬،ٍ‫آل ُم َح َّمد‬
َ ‫اَللَّ ُه َّم‬
ِ ‫صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو‬
‫أس َت ْو ِد ُع َك َن ْفسِ ي َو أَهْ لِي َو َو‬
ْ ‫ اَللَّ ُه َّم إِ ِّني‬،‫صلَ َوا ُت َك َعلَ ْي ِه َو آلِ ِه َم َع ال َّت ْو َب ِة َو ال َّندَ ِم‬
َ
‫ َو أَ ْسأَلُ َك ِب ِخ َي َرتِ َك مِنْ َخ ْلقِ َك‬،‫ َو أَ ْس َت ْكفِ ْي َك َما أَ َه َّمنِي َو َما لَ ْم ُي ِه َّمنِي‬،‫ُو ْلدِ ْ َوإِ ْخ َوتِي‬
َ‫صال ًة كا َن ْت َعلى ال ُم ْؤ ِمنِ ْين‬
ِ َّ ِ ‫ ا ْل َح ْم ُد‬،‫الَّذِ ْ ال َي ُمنُّ ِب ِه سِ َوا َك َيا َك ِر ْي ُم‬
َ ‫ّلِل الَّذِ ْ َقضى َع ّني‬
َ ‫ِك َتابا ً َم ْوقُ ْوتا‬
Aorian’izany rehetra izany dia manao ny s’alat al watira izay raka’at roa atao mipetraka
fanao ao arian’ny Isha. Tsaratsara kokoa ny mamaky Fatiha sy Waqia na Molk
amin’ny raka’at voalohany ary Fatiha sy Taohido amin’ny raka’at faharoa.
Dia tsy tokony hadino velively ny manao fiankohofana fisaorana an’ilay Nahary amin’ny
zavatra rehetra nomeny anao tao anatin’izany andro izany.
Ao amin’ny mafatih al djinan dia ahitana hoe farafahakeliny dia miteny in-3 hoe ‫شكرا‬
« SHOKRAN » ao anatin’izany fiankohofana izany.
REHEFA HATORY
Misy zavatra vitsivitsy notsongaina ireto tokony hatao alohan’ny hatory :
Tsarovy lalan-dava aloha fa ny torimaso dia antsasa-dalana mankany amin’ny fahafatesana.
Noho izany, isaky ny handeha hatory ianao dia eritrereto hoe mety tsy ho tafaverina intsony.
Tokony hatao ao ambany ondana ny faniriana farany. Na izany na tsy izany dia tokony hanao
fikasana hifoha hanao vavaka mamatonalina (jereo korbatane n° 7) izay reharehan’ny olona
tena manam-pinoana sy haingon’ny fiainana ankoatra..

1- Rehefa mamonjy fandriana dia mamaky an’ity doa ity mba ho voaaro amin’ny
tahotra sy ny mpangalatra araka ny voalazan’ny Imamo Saadiq (A)
Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 20 sur 21

‫ أَ ُعـ ْو ُذ‬،ِ‫ال هللا‬
ِ ‫ َو أَ ُعـ ْو ُذ ِب َج َم‬،ِ‫ َو أَ ُعـ ْو ُذ ِبقُدْ َر ِة هللا‬،ِ‫أَ ُع ْـوذ ِب ِعـ َّز ِة هللا‬
ِ ‫ َوأَ ُعـ ْو ُذ ِب َملَ ُكو‬،ِ‫ت هللا‬
ِ ‫ َو أَ ُعـ ْو ُذ ِب َج َب ُر ْو‬،ِ‫ان هللا‬
‫ َوأَ ُعـ ْو ُذ ِبدَ ْف ِع‬،ِ‫ت هللا‬
ُ ‫ِب‬
ِ ‫س ْل َط‬
‫ َوأَ ُعـ ْو ُذ‬،ِ‫ َوأَ ُعـ ْو ُذ ِب َر ْح َم ِة هللا‬،ِ‫ َوأَ ُع ْو ُذ ِب ُم ْلكِ هللا‬،ِ‫ َوأَ ُع ْو ُذ ِب َج ْم ِع هللا‬، ِ‫هللا‬
ِ ‫ـل َب ْي‬
ْ‫صلّى هللاُ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه ِمن‬
ِ ‫س ْو ِل‬
َ ‫هللا‬
ُ ‫ت َر‬
ُ ‫ِب َر‬
ِ ْ‫ َو أَ ُعـ ْو ُذ ِبأَه‬،ِ‫س ْو ِل هللا‬
َ ْ‫ َو مِن‬،‫السا َّمة‬
َ ْ‫ َو مِن‬،َ‫ش ِّر َما َخلَ َق َو َذ َرا َو َب َرأ‬
َ
‫ش ِّر‬
َّ ‫ش ِّر ا ْل َها َّم ِة َو‬
َ ْ‫ َو مِن‬،‫ب َو ا ْل َع ِج ِم‬
َ ‫ َو‬،‫س‬
ِ ‫العـ َر‬
‫ش ِّر ُكلِّ دَ ا َّب ٍة‬
َ ‫س َق ِة‬
َ ‫ش ِّر َف‬
َ ‫َف‬
ِ ‫س َق ِة ال ِجنِّ َو ْاإلِ ْن‬
‫ار أَ ْن َت آخِذ ِب َناصِ َيا ِت َها إِنَّ َر ِّب َعلى صِ َراطٍ ُم ْس َتقِ ْي ٍم‬
ِ ‫فِي اللَّ ْي ِل َو ال َّن َه‬
2- Mamaky ny sorato Taohido in-11 mba hahazo fiarovana mandra-maraina. Afaka ampiana
ny sorato Takaa-thor sy Ayat al Korsy ihany koa, indrindra moa fa ny sorato Yasin satria
voalazan’ny Mpaminany (S) fa izay mamaky azy io ny alina dia handefasan’i Allah anjely
hiaro azy mandra-maraina. Ary izay mamaky azy io ny andro dia handefasany Anjely
hiaro azy koa mandrapahafatin’ny masoandro.
3- Tokony hanao tasbih na fideran’i Zahra (A) ihany koa.
4- Raha te hifoha amin’ny fotoana iray voafetra (oh : te hifoha amin’ny amin’ny 2h :15) dia
mamaky ny ayat farany ao amin’ny sorato al Kahf ary ao aorian’izany dia manao doa hoe
« Zanahary ô ! Te hifoha amin’ … ora aho). Azo antoka tanteraka fa hotaitra amin’izany
fotoana kasaina izany.
Ity ilay ayat :

َ ‫قلْ إِ َّن َما أَ َنا َب‬
‫ير ُجوا‬
ْ َ‫شر ِم ْثلُ ُك ْم ُي ْو َحى إِلَ َّي أَ َّن َمآ إِل ُه ُكم إِله واحِد َف َمنْ َكان‬
ْ ‫صالِحا ً َو َال ُي‬
ً‫ش ِر ْك ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه أَ َحدا‬
َ ً‫آء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َملْ َع َمال‬
َ ‫لِ َق‬
Qol In-nama ana basharon mithlokom, yooohaa ilay-ya an-namaa ilaahokom ilaahon
waahid , Fa man kaana yardjoo liquaaa-a rab-bihi fal ya’amal amalan s’aaalihan wa laa
yoshrik bi-i’baadat rab-bihi ahadah.
Dia mirary torimaso sambatra ho antsika tsirairay avy.
Ny laharana manaraka dia miresaka ny herinandron’ny mpino ahitana an’ireo doa sy asa
fanompoana voatokana ho an’ny andro tsirairay sy ny ifandraisan’ireo andro ireo amin’ny ireo ma’asom
(ireo olo-masina) 14.
Mamaky Sorato al Fatiha ho an’ireo fanahin’ireo mpino rehetra efa lasa nialoha lalana antsika.
19 jona 2016

VAKIO - AELEZO SY AMPIANARO NY HAFA

KORBATANE ILALLAH TA’ALA

Mandray malalaka ny tsikera rehetra sy soso-kevitra avy amintsika tsirairay avy.

+261 34 01 092 93
Isaorana manokana ireto olona manaraka ireto izay nahazoana ireo boky nanovozana fahalalana:
Shaikh Yacoub al Faiçal sy Shaikh Jalal Rashid ary Shaikh Adnan Ralesa.
Azo tadiavina ao amin’ny google na koa alaina ao amin’ny www.fichier-pdf.fr (KORBATANE 8 –B)

Korbatane n°8-B

Ny Andron’ny Mpino (‫)يوم المؤمن‬

houssencharly@gmail.com

Page 21 sur 21


Aperçu du document يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 1/21

 
يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 2/21
يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 3/21
يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 4/21
يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 5/21
يوم المؤمن KORBATANE 8 - B  NY ANDRON'NY MPINO.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00433996.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.