الرياضيات باك2 ملخص الدروس .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf
Titre: Microsoft Word - ?????? ????? ?? ???? ?????????.doc
Auteur: TAHA

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/06/2016 à 22:13, depuis l'adresse IP 105.66.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 449 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (39 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫

‬
‫ ‬
‫ 

‬

‫ 
 ‪W‬‬

‫‬

‫א 

‫א א  א 
 ‬
‫ א א ‬

‫א  א ‬
‫אא ‬
‫אאא ‬
‫ ‬

‫ א  א  א‬

‫א א א ‬
‫א א א"! ‬
‫ ‪$%
& !"# :‬‬

2

‫@ @‬

‫א‪ W! " #‬‬

‫א&‪ W%‬‬

‫&‪#$ %‬א‪)*)+,-  %& J‬א ‪ ( #‬‬

‫‪4‬‬

‫‪(1!-,2 J . / 0‬א ‬

‫‪5‬‬

‫א"  ‬

‫‪6‬‬

‫א‪ 3 4-5‬‬

‫‪8‬‬

‫א‪ 6 /%5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬א‪8! J+) ,‬א‪0/ J+) ,‬א‪ 9 05‬‬

‫‪12‬‬

‫א! ‪:‬א*" ‬

‫‪13‬‬

‫א‪#‬אא ‬

‫‪14‬‬

‫(אא;‪=#‬א!‪ n <-‬‬

‫‪16‬‬

‫א א‪ (#‬‬

‫‪18‬‬

‫א‪ #‬א‪3‬א> ‬

‫‪20‬‬

‫א ‪ +‬‬

‫‪22‬‬

‫א‪ #‬א‪3‬א? ‪ ,‬‬

‫‪24‬‬

‫א‪ #‬א‪3‬א@ ‬

‫‪26‬‬

‫א‪#‬א(א‪ #/‬‬

‫‪28‬‬

‫א (‪5‬א ‪ A‬‬

‫‪31‬‬

‫א‪@#C‬א‪ B‬‬

‫‪32‬‬

‫א‪#‬א( ‬

‫‪34‬‬

‫א‪ 5 ,$5‬‬

‫‪36‬‬

‫א ‪F‬א‪ DEE‬‬

‫‪38‬‬
‫‪3‬‬

‫'* )(א‬
4‫( א‬05 K2 +(,‫ א‬-.- /01 *'
(a ≠ 0) ax + b W‫(א‬,‫↖'* א‬
−∞

x
  a  %&G

ax + b

b
a

+∞

 a  %&

 

(a ≠ 0) ax ² + bx + c W+(,‫ א‬-.- /01 *'↖
Ρ (x ) = ax ² + bx + c WHB

 Ρ (x ) +, =JK?

x

 L‫א‬#$0@‫א‬

Ρ (x )
 Ρ (x ) = a x

b ²
+ 
2a 

W( ‫א‬+$ Ρ (x )  %&

x∈»

 S = ∅

 a  %&
 

b
x  −∞ −  +∞
a
Ρ (x )

 

+∞

−∞

 %&
a 

 %&

 

 

 ,‫א‬

Ρ (x ) = 0

 S =

{ }
−b
2a

∆<0
 

∆=0
 

a
∆ = b² - 4ac

 S = {x1; x2 }

Ρ (x )

= a (x − x1)(x − x 2 )

 

x1 

 x

Ρ (x )
 

 %&
 a

 

 WM$

 x 2  +∞
G −∞ x1 =
 a

 E x1 < x2 WOPQF

−b − ∆
2a
∆>0 %&

 %&
 a 

 

x2 =

 

−b + ∆
2a

 
 (a ≠ 0)

ax ² + bx + c = 0 W( ‫א‬D$ x 2  x1 O 8‫א‬S&
c
−b
 x1 × x2 =   x1 + x2 = WOTU
a
a
x∈

4

6 789
4‫( א‬05 K2+( ‫א‬+ :1 0;

W6 789↖
 b a L//$=(#+
(a + b )2 = a 2 + 2ab + b 2
(a − b )2 = a 2 − 2ab + b 2
a 2 − b 2 = (a − b )(a + b )
(a + b )3 = a 3 + 3a 2b + 3ab 2 + b 3
(a − b )3 = a 3 − 3a 2b + 3ab 2 − b 3
a 3 − b 3 = (a − b )(a 2 + ab + b 2 )
a 3 + b 3 = (a + b )(a 2 − ab + b 2 )

W+(‫ א‬4‫< א(א‬8 :1 0;↖
L( #$Q P =
 WD. f ‫א‬#‫א‬1!-,2

 WD WU! x D//$KV(#‫ (א‬f

Df = 

f (x ) = Ρ (x )
Ρ (x )
Q (x )

D f = {x ∈ /Q (x ) ≠ 0}

f (x ) =

D f = {x ∈ / Ρ (x ) ≥ 0}

f (x ) = Ρ (x )

D f = {x ∈ /Q (x ) > 0}

f (x ) =

Ρ (x )
Q (x )

f (x ) =

Ρ (x )
Q (x )

f (x ) =

Ρ (x )
Q (x )

 Df = {x ∈ / Ρ (x ) ≥ 0 Q (x ) > 0}


 Df = x ∈ /



Ρ (x )
≥ 0 Q (x ) ≠ 0}
Q (x )

5

4‫( א‬05 K2

(>
?1) =‫א‬
W=18 7 x x (n ∈ *)x x n 4‫↖= א(א‬

lim x = 0

lim x n = 0

x →0
>

lim

x →+∞

lim

x →+∞

x →0

1
n = 0
x →−∞ x
1
lim n = 0
x →+∞ x

x = +∞

lim

1
=0
x

 WOTU (!U‫(א‬# n O 8‫א‬S&

 WOTU X‫(א‬# n O 8‫א‬S&
lim x n = +∞

lim x n = +∞

x →+∞

x →+∞

lim x n = +∞

n

lim x = −∞

x →−∞

x →−∞

1
n = +∞
x →0 x

1
n = +∞
x →0 x

1
lim n = −∞
x →0 x

1
n = +∞
x →0 x

lim

lim

>

>

lim

<

<

W −∞ ( A +∞ ( ?@‫ א‬4‫ א(א‬+(,‫ א‬4‫↖= א(א‬
 −∞ # P +∞ #Z‫" (א‬

  −∞ # P +∞ #( #$ "

 (Y8‫" א‬#$[ \ " D.

 (Y8‫ א‬.#$ " D.
W#‫ א‬4‫↖= א(א‬

1 − cos x
1
=
x →0

2
lim

tan x
=1
x →0 x
lim

sin x
=1
x →0 x
lim

x u (x ) W! ‫ א‬4‫↖= א(א‬
lim
x →x0

lim u (x )

u (x )

x →x0

l≥0

l
+∞

+∞

 −∞ # P +∞ # P ‫ ^א‬x 0 # PL,‫ ^א‬x 0 # >^/<- "‫]א‬Z.
6

WB1C‫↖א= א‬

u (x ) ≤ f (x ) ≤ V (x )

lim u (x ) = l
 ⇒ lim f (x ) = l
 x →x 0
x →x 0

lim V (x ) = l

x →x 0


f (x ) − l ≤ V (x )

⇒ lim f (x ) = l
(
)
lim V x = 0  x →x 0

x →x 0


 ⇒ lim f (x ) = −∞
lim V (x ) = −∞ x →x 0

x →x 0


 ⇒ lim f (x ) = +∞
lim u (x ) = +∞
x →x 0

x →x 0

u (x ) ≤ V (x )

u (x ) ≤ f (x )

 −∞ # P +∞ # P ‫ ^א‬x 0 # PL,‫ ^א‬x 0 # >^/<- "‫]א‬Z.
W=‫ א‬D 0‫↖א‬
WE‫א‬+ ! 0; =
lim f (x )

l

l

l

−∞

+∞

+∞

lim g (x )

l'

−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

lim [g (x ) + f (x )]

l + l'

−∞

+∞

−∞

+∞  ` _

x →x 0
x →x 0
x →x 0

WE‫א‬+ F‫= (א‬
lim f (x )

l

lim g (x )

l'

−∞

+∞

−∞

lim [g (x ) × f (x )]

l × l'

+∞

−∞

−∞

x →x 0
x →x 0
x →x 0

l<0

l>0

−∞

−∞

+∞

0

+∞

−∞

+∞

+∞

±∞

+∞

+∞

−∞

+∞ `_

WE‫א‬+ GH =
lim f (x )

x →x 0

l

l

lim g (x ) l' ≠ 0 ±∞

x →x 0

g (x )
x →x 0 f (x )
lim

l
l'

0

l<0

0−

0+

l>0

0−

0+

−∞
0−

+∞

0+

0−

0+

+∞ −∞ −∞ +∞ +∞ −∞ −∞ +∞

0

±∞

0

±∞

` _ `_

 

 

W I).

−∞ # P +∞ # P ‫ ^א‬x 0 # PL,‫ ^א‬x 0 # >^/<- "‫]א‬Z.
7

4‫( א‬05 K2 41J‫א‬
W97 K 41J‫↖א‬
W:1

 x 0 a4 f ⇔ lim f (x ) = f (x 0 )
x →x 0

W‫ א‬D 41J‫ – א‬E0‫ א‬D 41J‫א‬
x 0 aL,‫^א‬4 f ⇔ lim f (x ) = f (x 0 ) •
x → x0
>

 x 0 a ‫^א‬4 f ⇔ lim f (x ) = f (x 0 )x → x0
<

 x 0 a4 f ⇔ x 0 a ‫ ^א‬L,‫^א‬4 f

W4; D 41J‫↖א‬
 ]a,b[ 3 d‫!=א‬4+8a4 f c 8‫א‬S& ]a,b[ b3 2^4‫ (א‬f O ]a,b[ b‫א‬3 d‫^א‬4 f c 8‫א‬S&[a,b ] eV3 2^4‫ (א‬f O b a ‫^א‬4 a aL,‫^א‬4
W#‫ א‬4‫ א(א‬D 0‫↖א‬

 D//$(# k I 3 2^L4L‫ (א‬g f =
I 3 d‫^א‬4 kf f × g f + g 3‫ א‬#‫• א‬
f

1

g

g

 I 3 d‫^א‬L4 L‫א‬#‫א‬OTU I ^#-5 g c 8‫א‬S& ^4( #$‫(א‬+8 •

"!-,2^4Z‫(א‬+8

WLM» + ^4 x x ‫א‬#‫• א‬
» ^O 4 x cos x x sin x O ‫א‬#‫• א‬

 −

{π2 + k π / k ∈ } "!-,2^4 x tan x ‫א‬#‫א‬WE‫א‬+ B
 41‫↖א‬
 f (I ) ⊂ J WMf J 3 2^4 g I 3 2^4‫ (א‬f c 8‫א‬S&
 I 3 d‫^א‬4 g ο f WOTU

W ‫(א‬8 4; * N↖
0gD.4‫א‬# 0g > 3 2D.4‫א‬# 3 2 >I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =WNH J)
f (I ) 3 d‫<א‬hiAD ‫א‬3 #;‫א‬
8

 f (I ) 3 d‫א‬
 I ^ 0g4g - f
[ f (b ); f (a )]

 I ^ 0g#‫א‬- f
[ f (a ); f (b )] lim− f (x ) ; f (a )
 x →b



 f (b ); lim+ f (x )
x →a

 f (a ) ; lim− f (x )


x →b


 lim+ f (x ) ; f (b )
 x →a
 lim− f (x ) ; lim+ f (x )
 x →b

x →a


 lim f (x ) ; f (a )
 x →+∞
 lim+ f (x ) ; lim− f (x )
 x →a

x →b


 f (a ) ; lim f (x )
x →+∞

 lim f (x ) ; lim+ f (x )
 x →+∞

x →a
 ( )

 f a ; lim f (x )
x →−∞
 lim− f (x ) ; lim f (x )
x →−∞
 x →a



 lim f (x ) ; lim f (x )
 x →+∞

x →−∞ lim+ f (x ) ; lim f (x )
 x →a
x →+∞



 lim f (x ) ; f (a )
 x →−∞ lim f (x ) ; lim− f (x )
x →a
 x →−∞



 lim f (x ) ; lim f (x )
 x →−∞

x →+∞

 I 3 d‫א‬
[a, b ]
[a, b[
]a, b ]
]a, b[
[a, +∞[
]a, +∞[
]−∞,a ]
]−∞,a[


W9 ‫ א‬O7‫ א‬6P↖

 f (b )  f (a ) =(#‫א‬L 47 β D//$(#+jTU [a,b ] 3 2^4 f c 8‫א‬S&
 f (α) = β WMf [a,b ] 3 d‫ =א‬α D//$(#+g‫^א‬#


 f (a ) × f (b ) < 0 [a,b ] 3 2^4 f c 8‫א‬S&

W

 [a,b ] 3 d‫א‬k&D, α *$+g‫^א‬+</- f (x ) = 0 ( ‫א‬OTU f (a ) × f (b ) < 0 [a,b ] 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f c 8‫א‬S& [a,b ] 3 d‫א‬k&D, α ‫א‬#$ *$+</- f (x ) = 0 ( ‫א‬OTU
 WQM‫ א&! א‬7R↖
 f (a ) × f (b ) < 0 WMf [a,b ] 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
[a, b ] 3 d‫א‬a f (x ) = 0 ( ,#$‫א‬+ ‫ א‬α = 
a + b 
a + b 
 
 < 0 WO 8‫א‬S&
 < 0 WO 8‫א‬S&
 f (b )× f 
 f (a )× f 

 2 
 2 
b −a
a +b
b −a
a +b
 
j@Khl‫אא‬Z. 
< α < b WOTU  
j@Khl‫אא‬Z. a < α <
WOTU
2
2
2
2
a + b 
 a +b 
34n 
;b  3 d‫^א‬/!0‫]א‬Z. ( &=m
34n a;
 3 d‫^א‬/!0‫]א‬Z. ( &=m
 2


2 
 α (#6(PKhl-^
 α (#6(PKhl-^

"UF?!j@ α (#Khl-^34 ‫א‬oOPk&/!0‫]א‬Z. ( &=m‫א( א‬Z. WI).
9

4‫( א‬05 K2

S7J‫א‬


W+( K S7J‫ א‬8T↖

 " lim

x →x 0

f (x ) − f (x 0 )
x − x0

W "‫א‬c 8‫א‬S& x 0 (#‫א‬a6 /%* g f ‫(א‬O&3/

 f ' (x 0 ) W! j! x 0 a f ‫א‬#ep‫(א‬#‫^א‬,- "‫]א‬Z.

W‫א‬+ D%# 0#‫& א‬W‫ א(א א‬J‫א‬+ D%# U0#‫ א‬4+↖
 x 0 a6 /%* g‫ (א‬f =
 y = f ' (x 0 )(x − x 0 ) + f (x 0 ) WD. x 0 C4UPr‫א‬0/‫א‬a f ‫א‬#‫^א‬nq ,‫ (א‬
 u (x ) = f ' (x 0 )(x − x 0 ) + f (x 0 ) WD ,8 ^U!‫ א‬u ‫א‬#‫א‬
 x 0 ‫א‬u f ‫א‬#t!/-D. x 0 C4UPr‫א‬0/‫א‬a f ‫א‬#‫^א‬n@ ,‫א‬s‫אא‬#‫^א‬,-

W E0‫ א‬D S7J‫ א‬8T JE0‫ א‬D S7J‫ א‬8T↖
 " lim

x → x0
>

f (x ) − f (x 0 )
 "‫א‬c 8‫א‬S& x 0 aL,‫^א‬6 /%* g f
x − x0

‫(א‬O&3/

 f 'd (x 0 ) W! j! x 0 aL,‫ ^א‬f ‫א‬#ep‫(א‬#‫^א‬,- "‫]א‬Z.
 " lim

x → x0
<

f (x ) − f (x 0 )
x − x0

W "‫א‬c 8‫א‬S& x 0 a ‫^א‬6 /%* g f ‫(א‬O&3/

 f 'g (x 0 ) W! j! x 0 a ‫ ^א‬f ‫א‬#ep‫(א‬#‫^א‬,- "‫]א‬Z.
 f 'g (x 0 ) = f 'd (x 0 )  x 0 a ‫ ^א‬L,‫^א‬6 /%* g f c 8‫א‬S& x 0 a6 /%* g f ‫(א‬O-

W41J‫ א‬S7J‫↖א‬
 x 0 a4O- f OTU x 0 (#a6 /%* g f ‫(א‬c 8‫א‬S&

W+J‫ א‬4‫< א(א‬8 7X 4( ↖
f (x )

f ′ (x )

(k ∈ )

k

0

(r ∈ * − {1})

x
1
x
xr

1
−1

rx r −1

x

sin x
cos x

1
2 x
cos x
− sin x

tan x

1 + tan2 x =

10

1
cos2 x

W?@‫א א‬+ 7X JE‫א‬+ B
 7X -7X#‫ א‬4‫ א(א‬D 0‫↖א‬
(k ∈ )

(ku )′ = k (u )′

u − v )′ = u ′ − v ′

(u

(

(un )′ = nu ′.u n −1

+ v )′ = u ′ + v ′

uv )′ = u ′v + uv ′

(

()

1 ′ −v ′
=
v


u ′ u ′v − uv ′
=
v

u′
( u )′ =
2 u

()

(u οv )′

= u ′οv  × v ′

W‫א‬+ ‫>א‬Y1 S7J‫↖א‬
 I 3 2^6 /%* g‫ (א‬f =
I

3 d‫^א‬#‫א‬- f ⇔ ∀x ∈ I

f ′ (x ) ≥ 0

I

3 d‫^א‬4g - f

⇔ ∀x ∈ I

f ' (x ) ≤ 0

 I 3 d‫ ) ^א‬f

⇔ ∀x ∈ I

f ' (x ) = 0

WQ(Z‫ א‬/[‫ א‬S7J‫↖א‬
 W+</ (C f ) ^n,D@#C‫א‬+ l‫א‬
a .j‫א‬j A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a @ J
 A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a /UP @ J
 A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬aL,‫^א‬q J14
 a .j‫א‬j 
 A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬aL,‫^א‬D/UPq J14
 L,‫^א‬v(,q J14

 +@‫א‬wj A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a
 L,‫^א‬v(,q J14

 ^‫א‬wj A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a
 A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a ‫^א‬q J14
 a .j‫א‬j 
 A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a ‫^א‬D/UPq J14
 a ‫^א‬v(,q J14

 ^‫א‬wj A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬
 ‫^א‬v(,q J14

+@‫א‬wj A (x 0 ; f (x 0 )) 0/‫א‬a

 [ @‫א‬
a6 /%* g f
 x0

 "‫א‬
 lim

x →x 0

f (x ) − f (x 0 )
= a
x − x0
(a ≠ 0)

 lim

x →x 0

6 /%* g f
 x 0 Lm^
 gK? f
 6 /%*
 x 0 Lm^
 6 /%* g f
 x 0 ^
 gK? f
 6 /%*
 x 0 ^
11

f (x ) − f (x 0 )
=0
x − x0

f (x ) − f (x 0 )
= a
x − x0
x →x 0
(a ≠ 0)

 lim +

f (x ) − f (x 0 )
=0
x − x0
x →x 0

 lim +

f (x ) − f (x 0 )
= −∞
x − x0
x →x 0

 lim +

f (x ) − f (x 0 )
= +∞
x − x0
x →x 0

 lim +

f (x ) − f (x 0 )
= a
x →x 0
x − x0
(a ≠ 0)

 lim −

f (x ) − f (x 0 )
=0
x →x 0
x − x0

 lim −

f (x ) − f (x 0 )
= −∞
x →x 0
x − x0

 lim −

f (x ) − f (x 0 )
= +∞
x →x 0
x − x0

 lim −

/-0‫ – 
\ א‬/-0‫ א‬5
4‫( א‬05 K2

]9J‫ א‬97
W/-0‫ א‬5↖

 (C f ) ^n,+) x7 x = a j( vZ‫א‬o/‫א‬O
 WO ‫א‬O h!p‫א‬e/y‫א‬S&
∀x ∈ D f

 ∀x ∈ D f

(2a − x ) ∈ Dff (2a − x ) = f (x )W/-0‫↖
\ א‬
 (C f ) ^n,+) x8! I (a,b )0/‫א‬O WO ‫א‬O h!p‫א‬e/y‫א‬S&
∀x ∈ D f

 ∀x ∈ D f

(2a − x ) ∈ D ff (2a − x ) + f (x ) = 2bW]9J‫ א‬97 - ^(%‫ – א‬7‫↖א‬
 #O 8‫א‬S&3 2^‫!א‬/‫^(א‬nO
 3 d‫אא‬Z.^j- @ JHzcy
 ∀x ∈ I
 

f ′′ (x ) ≤ 0 WO 8‫א‬S&

 I 3 d‫!א^א‬/O (C f ) ^n‫א‬WOTU
 #O 8‫א‬S&3 2^ #7‫^(א‬nO
 3 d‫אא‬Z.^j- @ JHz6U
 ∀x ∈ I

f ′′ (x ) ≥ 0 WO 8‫א‬S&

 I 3 d‫ ^א‬#7O (C f ) ^n‫א‬WOTU
 .#r‫^א‬n‫=א‬0/D.‫^(א‬n9 0‫א‬0/
 ^n‫אא‬Z.!/-KV
  %{‫א‬KV-H x 0 a#- f ′′ c 8‫א‬S&
 x 0 C4UP9 0‫א‬0/+</ (C f ) ^n‫א‬OTU
  %{‫א‬KV-O ( x 0 a#- f ′ c 8‫א‬S&
 x 0 C4UP9 0‫א‬0/+</ (C f ) ^n‫א‬OTU
12

lim f (x ) = ∞

lim f (x ) = a

lim [ f (x ) − (ax + b )] = 0

4‫( א‬05 K2

M=.‫א&! א‬

x →∞

f (x )
= a
(a ≠0)
x →∞ x
lim

lim [ f (x ) − ax ] = b

x →∞

 

 W+</ (C f )

 

 W+</ (C f )
*  /

 /UP /
 Wj( 
 

y =a

 ∞ ‫א‬u

lim f (x ) = ∞

x →∞

x →∞

 Wj( 
y = ax + b
 ∞ ‫א‬u
 

x →a

f (x )
=∞
x →∞ x
lim

f (x )
=0
x →∞ x
lim

lim [ f (x ) − ax ] = ∞

x →∞

 W+</ (C f )
 ,|% !U
o/‫א‬j. }‫א‬
 j( vZ‫א‬
y = ax
 ∞ ‫א‬u
 

13

 

 

 W+</ (C f )

 W+</ (C f )

 ,|% !U

 ,|% !U

 j. }‫א‬

 j. }‫א‬

 t-‫אא‬7
 ∞ ‫א‬u

+> U‫א‬7
 ∞ ‫א‬u

 

 W+</ (C f )
 (, /
 Wj( 
 x

=a

4‫( א‬05 K2‫א(א א‬

 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f c 8‫א‬S&

WNH ↖

 I 3 d‫א‬w f (I ) 3 d‫=א‬U!‫(א‬+</- f OTUf −1 W! C!
 f −1 (y ) = x

f (x ) = y

⇔x

I
y ∈ f (I )

∀x ∈ I
( f −1ο f )(x ) = x
∀y ∈ f (I )

WLM( f ο f −1 )(y ) = yW‫ א(א א‬YN ((_ ↖
 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
 I 3 d‫!א=א‬4 y  f (I ) 3 d‫!א=א‬4 x =
 f −1 (x ) = y ⇔ f (y ) = x WD ‫~א‬U  @5
 f (I ) = x !4+ f −1 (x ) V> x 5# y ##n 
W‫ א(א א‬41‫↖א‬
 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f c 8‫א‬S&
 f (I ) 3 d‫^א‬4 f −1 ‫אא‬#‫א‬OTU
W‫ א(א א‬S7‫↖א‬
 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
 y0 = f (x 0 )  f (I ) 3 d‫!א=א‬4 x 0 =
 f ' (x 0 ) ≠ 0  x 0 a6 /%* g f c 8‫א‬S&
 y 0 a6 /%* g f −1 ‫אא‬#‫א‬OTU
'

 ( f −1 ) (y 0 ) =

1
 
f ' (x 0 )

W #

 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
 I 3 d‫^א‬#-5 f ′ /p‫ (א" א‬I 3 d‫א‬+6 /%* g f c 8‫א‬S&
 f (I ) 3 d‫^א‬6 /%* g f −1 ‫אא‬#‫א‬OTU
 ∀x ∈ f (I )

'

( f −1 ) (x ) = f '  f −11 (x )


14



W #

W‫ א(א א‬81↖
 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
 f ‫א‬#‫א‬KV-^nG C f −1 ‫אא‬#‫א‬
W‫ (א א‬Q #‫ א‬/0‫↖א‬
 I 3 2^ 0g<- 4‫ (א‬f =
o€J# oa f −1  f L‫א‬#O <‫א‬O*E,‫א‬
 o,3 ‫א‬14,< O*) ,

W6 I).↖

(

)

 C f −1 ^n‫א‬

(

 A ' (b, a ) ∈ C f −1

)

 

 /UP /+</
 y = a Wj( 
 (, /+</
 x = b Wj( 
1
a

b
a

( )

 C f ^n‫א‬
 
 
 

 y = x + Wj( *  /+</
Wg*‫ =א‬g*0‫א (א‬##yo
 x = ay + b
 Eq J14 PF @ J+</
 /UP
 Eq J14 PF @ J+</
 (,

 

 
 

15

 A (a,b ) ∈ (C f )
 (, /+</
 x = a Wj( 
 /UP /+</
 y = b Wj( 
 *  /+</
 y = ax + b Wj( 
 Eq J14 PF @ J+</
 (,
 Eq J14 PF @ J+</
 /UP

(n ∈ *)n 1‫א א@? א‬+
4‫( א‬05 K2?@‫ ` א‬7‫א‬

W:1 NH↖
 n <-!‫=א‬Z;‫^(אא‬,-‫(א‬+</- + ^U!‫ א‬x x n W‫א‬#‫א‬
 

n

: + → +
n

x x

 ∀ (x ; y ) ∈ 2+

nW! C!

n

x = y ⇔ x = yn

WNH J)
x = 2x

x 3t‫א‬Z;‫^א‬, 3 x W(#‫א‬
( )

∀ (x ; y ) ∈ 2+
n

∀ (m; n ) ∈ *

2

∀ (x ; y ) ∈ 2+

x × n y = n x ×y

n

(n x )m = n x m
x
x
=n
ny
y
=

∀n ∈ *

xn = x

(n x )n = x

n

nmx

WNH↖

(y ≠ 0)

n×m x

n

x =ny ⇔x =y

n

x >ny ⇔x >y

W6 I).
3

x −y
3
x ² + 3 x 3 y + 3 y²

x −3y =

x− y =

x −y
x+ y

W:‫ א‬0;↖
 WD. f ‫א‬#‫א‬1!-,2

 WD ,8U! f ‫א‬#‫א‬

D f = [0; +∞[

f (x ) = n x

D f = {x ∈ / x ∈ Du u (x ) ≥ 0}

f (x ) = n u (x )

W=‫↖א‬
lim
x →x0

lim u (x )

n u (x )

x →x0

l≥0
+∞

n

l
+∞

 −∞ # P +∞ # P ‫ ^א‬x 0 # PL,‫ ^א‬x 0 # >^/<- "‫]א‬Z.
16W41J‫↖א‬
  + ^4 x n x ‫א‬#‫א‬


 I 3 2^U!‫ (א‬u =
 I 3 d‫^א‬4 x n u (x ) ‫א‬#‫א‬OTU I 3 2^4 <‫ (א‬u c 8‫א‬S&

WS7J‫↖א‬
 I 3 2^U!‫ (א‬u =

 ]0;+∞[ 3 d‫^א‬6 /%* g x n x ‫א‬#‫א‬

 I 3 2^6 /%* g 0g<‫ (א‬u c 8‫א‬S&
 I 3 d‫^א‬6 /%* g x n u (x ) ‫א‬#‫א‬OTU
∀x ∈ I

(

n

u (x )

)′ =

u ′ (x )
n n [u (x )]n −1

 W #(n x )′ =

∀x ∈ ]0; +∞[

 W #

1
n

n x

(a ∈ ) x ∈ 
 D X(# n

n −1

x n = a W+#‫ א‬/)↖

 v(!U(# n

S = {−n a ; n a }
S = {0}

S = {n a }
S = {0}

S =∅

S = {−n a }

a >0
a=0
a <0

W9T B Q77) +( ?@‫ ` א‬7‫↖א‬
 q ∈ * p ∈ * WM$#K? Z‫(א‬# r =

p
=
q

p

 ∀x ∈ ]0, +∞[

q

r

x = xq = xp

WI).
1
xn

 (r ∈ *)

nx =
 ∀x ∈ ]0; +∞[
WD ,8U! x D//$KV f (#‫(א‬1!-,2

f (x ) = [u (x )]r
 Df = {x ∈ / x ∈ Du u (x ) > 0} WD.


1 ′

(n u (x ) )′ = (u (x ))n 

=

1
1
× u ' (x ) × [u (x )]n −1 •
n

  * = r ′ r =!4+ *+ = y x =!4+
 x r × x r ' = x r +r '
 (x × y ) = x × y
r


  x

r

r 

r

 = x r −r ′
 x r ′ 

r' (x r ) = x r×r '  x  = x r
y
 y 

 r

 17

1
x

r'r

= x −r '


4‫( א‬05 K2

+(‫ א‬#‫א‬W(Z‫ א‬#‫ – א‬8,‫ א‬#‫↖א‬
 @#. 

 $ 

 un +1 = q × un

 un +1 = un + r

 q @‫א‬. q
 un = u p × q n −p

 

 q @‫א‬. r
 un = u p + (n − p )r

 (p ≤ n )

 1! ‫א‬# ‫א‬

 (p ≤ n )

q n −p +1 − 1

u p + ... + un = u p × 
 n −p +1 − 1 ( #$:,2
 q − 1   u + ... + u = u × q

p
n
p
 q − 1   

 (q

≠ 1)

 c b a
( #$)*)

 2b = a + c

 b ² = a × c

 

:* Y#‫ א‬#‫ * – א‬#‫ א‬#‫↖א‬
 (# (un )n ∈I =
M (# < (un )n ∈I ⇔ ∀n ∈ I

un ≤ Mm (# V4 (un )n ∈I ⇔ ∀n ∈ I

un ≥ m ( #7 (un )n ∈I ⇔ V4 < (un )n ∈IW+( 81↖
 (# (un )n ∈I =
4g - (un )n ∈I ⇔ ∀n ∈ I

un +1 ≤ un#‫א‬- (un )n ∈I ⇔ ∀n ∈ I

un +1 ≥ un ) (un )n ∈I ⇔ ∀n ∈ I

un +118

= un

W =↖
W α ∈ * Wa) (n α ) #‫= א‬

α<0

α>0

lim n α = 0

lim n α = +∞

n →+∞

n →+∞

Wq ∈ Wa) (q n ) (Z‫ א‬#‫= א‬
q ≤ −1

 (q n ) ‫א‬
 " CG

−1 < q < 1

 lim q n = 0
n →+∞

q =1

q >1

 lim q n = 1  lim q n = +∞
n →+∞

n →+∞

W^7‫ א‬b+↖
 / D. < #‫א‬- +8 / D. V4 4g - +8
vn ≤ un ≤ wn 

lim vn = l  ⇒ lim un = l
 n →∞
n →+∞
lim vn = l 
n →+∞


un − l ≤ vn 
 ⇒ lim u = l
lim vn = 0 n →∞ n
n →+∞


un ≥ vn

un ≤ vn



⇒ lim u = +∞
lim vn = +∞ n →+∞ n

n →+∞



⇒ lim u = −∞
lim vn = −∞ n →+∞ n

n →+∞

W un +1 = f (un ) ! ‫↖ א‬
 WD ,8U!‫( א‬un ) ‫א‬Y

u0 = a
 
un +1 = f (un )

 I =‫!א‬4 a f (I ) ⊂ I Mf I 3 2^4‫ (א‬f M$

 f (x ) = x W( ,+$ l " " OTU / (un ) c 8‫א‬S&
 

19

4‫( א‬05 K2

Nc‫ א‬4‫א(א‬W4; D ‫ (א‬Nc‫ א‬4‫↖א(א‬
W:1

 I 3 2^U!(#‫ (א‬f =
 I 3 d‫ ^א‬f ‫א‬#>P‫(א‬D. F OP3/
 WO ‫א‬O h!p‫א‬e/y‫א‬S&
I 3 d‫^א‬6 /%* g F

∀x ∈ IF ' (x ) = f (x ) •

WNH

 3 d‫אא‬Z.^>P‫(א‬+</-3 2^4‫(א‬+8
 I 3 2^U!(#‫ (א‬f =
 WOTU I 3 d‫ ^א‬f ‫א‬#>P‫ (א‬F c 8‫א‬S&
 WD W I ^U! f ‫א‬#>‫א‬3‫ א‬#‫א‬Hz
x F (x ) + k

(k ∈ )

 I 3 2^>P‫(א‬+</-(#‫ (א‬f =
 » =‫!א‬4 y0 I =‫!א‬4 x 0 =
I 3 d‫ ^א‬f ‫א‬# F #$ >P‫(א‬#-

 F (x 0 ) = y0 WD#<‫!א‬p‫א‬e/y
WQ77) +( ‫א‬+ F ‫ @(א‬-E‫א‬+ ! 0d WNc‫ א‬4‫↖א(א‬
WNH

 //$‫(א‬# k I 3 2^LU!L(#L‫ (א‬g  f =
 WOTUD‫ ^אא‬I 3 d‫ ^א‬g  f L‫א‬#L>PL‫(א‬G  F c 8‫א‬S&
I 3 d‫ ^א‬f + g ‫א‬#>P‫ (א‬F + GI 3 d‫ ^א‬kf ‫א‬#>P‫ (א‬kF20

W+J‫ א‬4‫ < א(א‬Nc‫ א‬4‫ א(א‬4( ↖
f (x )

F (x )

a∈

ax + k
1
x² + k
2
−1
+k
x

x
1

1
x

(r ∈ » * − {-1})

x

2 x +k
x r +1
+k
r +1

r

sin x

− cos x + k

cos x

sin x + k

1 + tan ²x =

1
cos ²x

tan x + k

1
x

ln x + k

ex

ex + k

(k ∈ )

WNc‫ א‬4‫< א(א‬8 ((% S7J‫ א‬eN 40‫↖א‬

(r ∈ » * − {-1})

f (x )

F (x )

u ' (x )
u (x )

2 u (x ) + k

−v ' (x )
[v (x )] ²

1
+k
v (x )

u ' (x ) ×[u (x )]

[u (x )] r +1

r

r +1

u ' (x )
u (x )

+k

ln u (x ) + k
( )

u ' (x ) ×eu x

eu x + k

(a ≠ 0)

cos (ax + b )

(a ≠ 0)

sin (ax + b )

1
sin (ax + b ) + k
a
1
− cos (ax + b ) + k
a

( )

21

(k ∈ )

4‫( א‬05 K2 Q‫^ א‬,‫א‬


W9T D ‫א‬+ /1↖
I 3 d‫ ^א‬f ‫א‬#>P‫ (א‬F I 3 2^4‫ (א‬f = W:1

 I 3 d‫!==א‬4b aWD// ‫(א‬#‫א‬.b k& a = f ‫א‬#‫א‬+ b
∫ f (x ) dx = [F (x )]ba = F (b ) − F (a )
a

WNH↖
 W9f‫א‬
a

a

b

 ∫ f (x ) dx = 0

 ∫ f (x ) dx = −∫ f (x ) dx

a
b
b
b
b
b
 ∫ [ f (x ) + g (x )]dx = ∫ f (x )dx + ∫ g (x )dx (k ∈ ) ∫ kf (x ) dx = k ∫ f (x ) dx
a
a
a
a
a
W4 T.
b
c
b
(x ) dx =
(x ) dx +
f
f
∫a
∫a
∫c f (x ) dx
b

a

WB1C‫ א‬/‫↖א‬
 ∀x ∈ [a,b ]

f (x ) ≤ g (x ) WO 8‫א‬S&
b
b
 ∫ f (x ) dx ≤ ∫ g (x ) dx WOTU
a
a

 ∀x ∈ [a,b ]

f (x ) ≥ 0 WO 8‫א‬S&

b

 ∫ f (x ) dx ≥ 0 WOTU
a

W9 #‫ א‬07‫↖א‬
 [a,b ]3 2^4‫ (א‬f =
 

b
1
f (x ) dx WD// ‫(א‬#‫א‬D.3 d‫א^א‬#0@‫א‬,/‫א‬
b − a ∫a

WF‫ \א‬c8 #‫↖א‬
I 3 d‫^א‬L4 v ′ u ′ L‫א‬#‫א‬Mf I 3 2^6 /%*L gL‫ (א‬v u =
I 3 d‫!==א‬4b a
b
b
 ∫ u (x )v ′ (x )dx = [u (x ) v (x )]ba − ∫ u ′ (x )v (x )dx
a
a

\) )↖ (o, i, j ) # ok& ‚‫=א‬

 

 j i L"|‫ א‬o 0/ (#ƒ‫א‬+0‫א‬$ D. u.A $ ‫ א‬#$


  1.u . A = i × j
22

 [a,b ]3 2^L4L‫ (א‬g f = 

 [a,b ]3 2^4‫ (א‬f =

7 C g C f Ln‫א‬L 4ƒ‫א א‬$ 

+„> U‫א‬7 C f ^n‫א‬L 4ƒ‫א א‬$ 

W ,. ( =Z‫א‬L,/‫ א‬+> U‫א‬

 W ,. ( =Z‫א‬L,/‫ א‬

 WD. x = b x = a

 x = b x = a

 b


(x ) − g (x ) dx 
f
.u.A
 ∫a


 

 b

 ∫ f (x ) dx .u.A

WD.

 aWD.

 WNH J)
 WD.o@!‫א‬aD|<‫א א‬$ 

 €$*

 b

 ∫ f (x ) dx .u.A

 < f

 a

 [a,b ]3 d‫^א‬ b < @ f

 a [a,b ]3 d‫^א‬

 ∫ −f (x ) dx .u.A


 DnA- o@

 

 

< f •
 c

b a

c[a, c ] 3 d‫^א‬

 ∫ f (x ) dx + ∫ −f (x ) dx .u.A


< @ f •
 [c,b ] 3 d‫^א‬

 b

 ∫ ( f (x ) − g (x )) dx .u.A
 a

 (C g ) 6U# (C f ) 

 [a,b ]3 d‫^א‬
 
(C g ) 6U (C f ) •

 c

b
 ∫ ( f (x ) − g (x )) dx + ∫ (g (x ) − f (x ))dx .u.A
c
 a


 [a, c ] 3 d‫^א‬

(C f ) 6U (C g ) •

 

 [c,b ] 3 d‫^א‬

 

:O) ^)↖

73$ (C f ) ^n‫א‬O‫ א‬# #‫א‬od‫א‬o|$
 [a;b ]3 2a 8 (+> U‫א‬
 b

V =  ∫ π ( f (x ))²dx  u.v 
 a


W.

 | ‫ א‬#$ W uv 

23

4‫( א‬05 K2 0g ‫ א‬4‫א(א‬


> ‫ א‬0g ‫↖א(א א‬
W:1
]0; +∞[ 3 d‫ ^א‬x 

1
x

‫א‬#>‫אא‬#‫א‬D.vK<‫א‬o ?‫(אא‬
 ln W! C! 1a#-r‫ א‬
WNH ‫א‬

∀x ∈ ]0; +∞[

∀y ∈ ]0; +∞[

ln 1 = 0

ln (xy ) = ln x + ln y

ln e = 1

∀x ∈ ]0; +∞[
∀y ∈ ]0; +∞[
ln x = ln y ⇔ x = y
ln x > ln y ⇔ x > y

(r ∈ ) ln (x r ) = r ln x
1
ln   = − ln x
x 
x 
ln   = ln x − ln y
 y 

∀x ∈ ]0; +∞[

∀y ∈ 

ln x = y ⇔ x = e y

 ∀x ∈ * ln (x n ) = n ln x WOTU  X‫(א‬# n O 8‫א‬S&
W:‫ א‬0;

 WD. f ‫א‬#‫א‬1!-,2
D f = {x ∈ / x ∈ Du ‫ و‬u (x ) > 0}
D f = {x ∈ / x ∈ Du

 WD ,8U! f ‫א‬#‫א‬
f (x ) = ln [u (x )]
f (x ) = ln (u (x ))2 ‫ و‬u (x ) ≠ 0} f (x ) = ln u (x )

WA =

ln x
n =0
x →+∞ x
lim

( n ∈ » *)

lim (x n ln x ) = 0

x →0
>

ln (x + 1)
=1
x →0
x
lim

lim (ln x ) = +∞

x →+∞

lim (ln x ) = −∞

x →0
>

ln x
=1
x →1 x − 1
lim

W41J‫א‬

 ]0; +∞[ 3 d‫^א‬4 x

 ln x ‫א‬#‫א‬


 I 3 2^U!‫ (א‬u =

 I 3 d‫^א‬4 x

 ln [u (x )] ‫א‬#‫א‬OTU I 3 2^4 0g< u c 8‫א‬S&
24

WS7J‫א‬
 I 3 2^U!‫ (א‬u =

 I 3 2^6 /%* g 0g<‫ (א‬u c 8‫א‬S&
 I 3 d‫^א‬6 /%* g x
∀x ∈ I

'
)]

 ln [u (x )] ‫א‬#‫א‬WOTU

(ln [u (x ) =

u ' (x )
u (x )W #

 ]0; +∞[ ^6 /%* g x

: #1
∀x ∈ ]0; +∞[ (ln x )′ =
x

W ln *'

ln x

-

WQ #‫ א‬/0‫א‬


0 1 +∞

x

 ln x ‫א‬#‫א‬

+

a ∈ » *+ − {1} Wa) a Uh Og ‫↖א(א א‬

 loga W! C!r‫אא‬#‫א‬D.a q @…o ?‫אא‬#‫ א‬W:1
∀x ∈ ]0; +∞[
∀x ∈ ]0; +∞[

loga (x ) =

∀y ∈ ]0; +∞[

loga (xy ) = loga x + logay

(r ∈ )

ln x
WM$
ln a
WNH ‫א‬
loga 1 = 0

logaa = 1

loga (x r ) = r loga x

∀x ∈ ]0; +∞[

1
loga   = −loga x
x 

l oga x = l oga y ⇔ x = y

x 
loga   = loga x − logay
 y ∀y ∈ ]0; +∞[

∀r ∈ 

l oga x = r ⇔ x = a r

:1& =
0 <a <1
loga x < logay ⇔ x < y
lim loga x = −∞

a >1
loga x > logay ⇔ x > y
lim loga x = +∞

x →+∞

x →+∞

lim loga x = +∞

lim loga x = −∞

x →0+

x →0+

W7X#‫א‬
∀x ∈ ]0, +∞[

( loga x ) ' =
25

1
x ln a

 

4‫( א‬05 K2 c‫ א‬4‫א(א‬


> ‫ א‬0g ‫↖א(א א‬
W:1

K<‫א‬, ?‫אא‬#‫אא‬#‫א‬D.K<‫אא@א‬#‫א‬
 exp W! C! 
exp (x ) = e x  = x +HB
WNH  ‫א‬
∀x ∈ 

∀x ∈ e x > 0
∀x ∈ ln ( e x ) = x

∀y ∈ 

e x ×ey = e x +y

∀x ∈ 

1
−x
x =e
e
ex
x −y
y =e
e

 

∀y ∈ ]0; +∞[e x = y ⇔ x = ln y
∀ (x ; y ) ∈ ²
e x = ey ⇔ x = y
e x > ey ⇔ x > y
W:‫ א‬0;

 WD. f ‫א‬#‫א‬1!-,2
 

e ln x = x

∀x ∈ ]0, +∞[

r
(e x ) = erx

(r ∈ )

 WD ,8U! f ‫א‬#‫א‬

Df = 

 

D f = {x ∈ / x ∈ Du }

 

f (x ) = e

f (x ) = e

x

u (x )

WA =
lim e x = +∞

x →+∞

lim e x = 0

( n ∈ » *)

x →−∞
 x

e 

lim  n  = +∞
x →+∞  x 
lim (x ne x ) = 0
x →−∞

ex − 1
lim
=1
x →0
x

W41J‫א‬

  ^4 x

e

x

‫א‬#‫א‬


 I 3 2^U!‫ (א‬u =

 I 3 d‫^א‬4 x

e

u (x )

‫א‬#‫א‬OTU I 3 d‫^א‬4 u c 8‫א‬S&
26

WS7J‫א‬

(ex )′ = ex W #  ^6 /%* g x

 ∀x ∈ 

e

x

‫א‬#‫א‬

 I 3 2^U!‫ (א‬u =

 I 3 d‫^א‬6 /%* g x

e

u (x )

‫א‬#‫א‬WOTU I 3 d‫^ א‬6 /%* g u c 8‫א‬S&
'

(eu x )
( )

∀x ∈ I

u (x )
= u ′ (x ) ×e


W # 

W ln ‫ (א‬Q #‫ א‬/0‫א‬a ∈ ∗+ − {1} Wa) a Uh c‫↖א(א א‬

 expa W! C! a q @…@‫אא‬#‫^א‬,- loga ‫א‬#‫אא‬#‫א‬

W:1


expa (x ) = a x  = x +HB
WNH ‫א‬
∀ (x ; y ) ∈ 2
a x × a y = a x +y
r
(a x ) = a r x
1
−x
x =a
a
ax
x −y
y =a
a

(r ∈ )

a x = e x ln a
loga (a x ) = x

∀x ∈ 

∀x ∈ ]0; +∞[
∀ (x ; y ) ∈ 2

a

loga (x )

=a

a x = ay ⇔ x = y

∀x ∈ 
∀y ∈ ]0; +∞[
x
a = y ⇔ x = loga (y )
W1& =

0 <a <1
a < ay ⇔ x < y

a >1
a > ay ⇔ x > y

lim a x = 0

lim a x = +∞

x

x

x →+∞

x →+∞

x

lim a x = 0

lim a = +∞

x →−∞

x →−∞
x

a −1
= ln a
x →0
x

lim

(a x )′ = (ln a ) ×a x
27

W 7X#‫א‬

4‫( א‬05 K2

(7‫ א‬+‫(א‬c‫א‬
  = {z = a + ib / (a;b ) ∈ ²  i ² = −1} WD.#/‫א(א‬#‫א‬,2

Wi(7 +( P@‫ א‬8‫↖א‬
 (a;b ) ∈ ² WM$ #/‫(א‬# z = a + ib =
z v#/‫(א‬#Y;‫^א א‬,- a + ibRe (z ) W! j! z (#D// ‫^א;†א‬, a (#‫א‬ Im (z ) W! j! z (#D‡‫^א;†א‬, b (#‫• א‬
D//$(#. z OTU Im (z ) = 0 WO 8‫א‬S& • WjNH j)
 U!> ˆ‫(א‬#^, z OTU Im (z ) ≠ 0 Re (z ) = 0 WO 8‫א‬S& •

WE(7 +( i1↖
 L#/=(# z ′ z =
 z = z ′ ⇔ Re (z ) = Re (z ′) Im (z ) = Im (z ′)

Wi(7 +( Q #‫ א‬/0‫↖א‬
 

(o,e1,e2 ) o€J# ok& v#/‫=א‚א‬
 

 (a;b ) ∈ ² WM$ #/‫(א‬# z = a + ib =
 M (a, b ) 0/ z v#/‫(א‬#‫! ‰א‬
M (z ) Wt z (#‫^> א‬,- M 0/‫ א‬M 0/‫א‬e ^, z (#‫• א‬
 

 z = Aff (OM ) POM (z ) Wt OM "|‫א‬e Z8^, z (#‫• א‬


Wi(7 +( bk‫↖א‬
 (a;b ) ∈ ² WM$ #/‫(א‬# z = a + ib =

z = a − ib Wv#/‫(א‬#‫א‬. z (#‫א‬eU‫!א‬


 D// ‫א‬n,< O*) , M ′ (z ) M (z )

 

 D//$(# z ⇔ z = z 9!>Dˆ(# z ⇔ z = −z
 z + z = 2 Re (z )
 z − z = 2i Im (z )
 zz = [Re (z )]² + [ Im (z )]²

 z + z ' = z + z ' •
 z ×z ' = z ×z ' •
 (n ∈ *) z n = z n •
1

1

   = •
z ' z 'z  z
 (z ' ≠ 0)   =
z '

z'Wi(7 +( ↖
 (a;b ) ∈ ² WM$ #/‫(א‬# z = a + ib =
 z = zz = a ² + b ² Wt‫א‬D// ‫(א‬#‫א‬. z v#/‫(א‬#‫ א‬
28

z ×z′ = z × z′

zn = z n

z = z

−z = z

1
1
=
z′
z′

z
z
=
z′
z′

(n ∈ * )
(z ' ≠ 0)

W( >g i(7 +( c‫ א‬8‫ א‬Q#‫ א‬/X‫↖א‬
 M j->#K? #/‫(א‬# z =

 (e
1, OM ) W"‫ @ אא א‬g#$P θ . z v#/‫(א‬#‫ א‬#,
 

 arg z W! j!
 arg z = θ [2π ] Wt

 
WNH J)

 #K? #/‫(א‬# z =

 #K? a D//$(#EE‫א א‬
a <0
a >0

 arg z = θ [2π ] r = z HB

 

 

W. z v#/‫(א‬#DEE‫א‬+p‫• א‬

 

a = [−a, π ]

a = [a, 0 ]

π

ai = −a, − 
2 


π

ai = a, + 
2 


 

z = r (cos θ + i sin θ ) = [r , θ ]

 z = reiθ WD. z v#/‫(א‬#@‫• א א‬
 

reiθ × r ' eiθ ' = rr ' ei (θ +θ ') • [r , θ ] × [r ', θ '] = [rr '; θ + θ ']
[r , θ ] = [r, −θ ]
reiθ = re−iθ •
−[r, θ ] = [r, π + θ ]
−reiθ = re i(π +θ ) •
n
[r , θ ]n = r n ; n θ 
rei θ = r nein θ •
1
1

1
1 −iθ '
=  ; −θ '
=
e

[r '; θ ']  r '

r'
r ' eiθ '

( )

rer 'e

iθ '

=

[r ; θ ]
=
[r '; θ ']

r i (θ−θ ')
e

r'arg (zz ') ≡ (arg z + arg z ') [2π ] •arg z ≡ − arg z [2π ] •
− arg z ≡ (π + arg z )[2π ] •
arg

r

 ; θ − θ ' •
 r '


 ‫
د‬z ⇔ arg z = k π •

( k ∈ )

arg z n ≡ n arg z [2π ] •
1
arg ≡ − arg z [2π ] •
z
د  ف‬z ⇔ arg z =

π
+ kπ •
2

z
≡ (arg z − arg z ') [2π ] •
z'

∀k ∈ 

[r, θ + 2k π ] = [r, θ ]


W>A YN↖
∀θ ∈ 

(
(

Wk‫ א‬YN↖

)
)

1 iθ
e + e −iθ  ∀n ∈ 
2
1 iθ
(cos θ + i sin n θ )n = cos (n θ ) + i sin (n θ )
sin θ =
e − e−i θ
2i
cos θ =

W (a ∈ ) a) z ∈ z ² = a +#‫ א‬/)↖
 W( ‫א‬3$,2

 W( ‫א‬

S = {− a ; a }
S = {0}
S = {−i −a ; i −a }

a>0
a=0
a <0

29

z ∈ z² = a

(a ≠ 0) 77) +‫(א‬Ac b a Wa) z ∈ 
 W( ‫א‬3$,2
−b − ∆ −b + ∆ 
S = 
;

 2a

2a
−b
S=
2a
−b − i −∆ −b + i −∆ 
S = 
;



2a
2a

{ }

az ² + bz + c = 0 W+#‫ א‬/)↖
 W( ‫א‬

∆>0
z ∈
∆=0

az 2 + bz + c = 0

(∆ = b2 − 4ac )

∆<0

W(7‫ א‬+‫(א‬c‫ א‬%9 (6 O6&↖
 #/‫א‬g*‫א‬

 D@#C‫א"א‬

AB = z B − z A
z + zB
zI = A
2
 
 z − z A 
[2π ]
AB; AC ≡ arg  c
 z B − z A 
zC − z A
∈
zB − zA
z −z
z −z
z −z
z −z
 D A × D C ∈  P D A × B C ∈ 
z B − z A z B − zC
z B − z A z D − zC

 AB U ‫א‬

(

)

 D@#C‫א"א‬

 [A; B ] 0/‫א‬14 I

(

)


 

 AB
; AC ‫אא‬q g

 ,/‰/C B A
  ‫א‬#‰/ D C B A
 #/‫א‬g*‫א‬

AM = r
 r " % A .8!r‫א! א‬#‫א‬k&D,- M
z − zA = r
(r > 0)

AM = BM
 [AB ] ‰@‫ א‬k&D,- M
z − zA = z − zB

 A a ‫אא‬o gME ABC
 A aLg ‫א‬v ME ABC
 A a ‫אא‬o g Lg ‫א‬v ME ABC
 :*A‫א‬v ME ABC

zC − z A
π

= r ; ± 

zB − zA
2 
zC − z A
= [1; θ ]
zB − zA
zC − z A
π

= 1; ± 

zB − zA
2 

zC − z A
π

= 1; ± 

zB − zA
3 

W+J‫ א‬. %‫( < א‬7 .l↖
 W.v#/‫א‬jEx

 +n‫א‬

 u "|‫א‬e b M$ z ′ = z + b

 u "|‫אא‬S t $‫א‬X{‫א‬

 Ω 0/‫א‬e ω M$ z ′ − ω = k (z − ω )

 k j< Ω ]8!vZ‫ א‬h D8 n‫א‬

 Ω 0/‫א‬e ω M$ z ′ − ω = ei θ (z − ω )

 θ j ‫א‬X Ω ]8!vZ‫ א‬r O‫ א‬#‫א‬

30

y (x ) = αeax −

(α ∈ )

 WA ‫ (א‬, ‫א‬+ ‫א‬
 y (x ) = αer1x + βer2x
(α, β ) ∈ ² WM$
 y (x ) = (αx + β )erx
 (α, β ) ∈ ² WM$

 WA ‫א (א‬

b
a

y ' = ay + b
(a ≠ 0)

 W+</- ,‫א (א‬
 L//$L$
 r2  r1 LŠ
 r ‫א‬#$ //$*$

 W ,‫ (" א‬

∆>0
∆=0

 r1 = p − iq
 

r ² + ar + b = 0

(∆ = a ² − 4b )

 WL/U‫א‬QL#/L$
 y (x ) = (α cos qx + β sin qx )e px
 (α, β ) ∈ ² WM$

 WA ‫א (א‬

∆<0

 r2 = p + iq

31

y ''+ ay '+ by = 0

4‫( א‬05 K2 "&‫ א‬J+#‫א‬

 WA ‫ (א‬, ‫א‬+ ‫א‬

4‫( א‬05 K2

Mm&‫( א‬Z‫א‬

 

 (o, i , j , k ) !% <o€J# ok& † B‫אא‡‹=א‬Z.6 @a
 Q=#‫ א‬F‫ א@(א‬J= OI JQ0‫ א‬F‫ א@(א‬W4 %‫ א‬Y‫↖א‬
 ϑ3 =L"| v (a ',b ', c ')  u (a,b, c ) =
u .v = aa '+ bb '+ cc ' 

 •


u = a ² + b ² + c ² 

 •


i a a'
b b' a a' a a' 

 u ∧ v = j b b ' =
i −
j +
k
c
c
'
c
c
'
b
b
'

k c c'Wk#‫↖א‬
WD. B  A L0/L U ‫א‬
AB = (x B − x A ) ² + (yB − yA ) ² + (z B − z A ) ²

WD. ax + by + cz + d = 0 j( (P ) ‚= M 0/U ‫א‬
 d (M , (Ρ)) =
 
AM ∧ u
 d (A, (∆)) =

u

ax M + byM + cz M + d
a ² + b² + c²WD. ∆ (A, u ) o/= M 0/U ‫א‬
W` +↖


 (P ) ‚‫^א‬,€"| n (a,b, c ) ⇔ (Ρ) : ax + by + cz + d = 0
 (ABC ) ‚‫^א‬,€"| AB ∧ AC OTU,/K?‰/ C B A c 8‫א‬S&
WD ‫~א‬U  @5 (ABC ) ‚‫ (א‬##y=m
  M ∈ (ABC ) ⇔ AM .(AB ∧ AC ) = 0

Wk +↖


WD. R " % Ω (a,b, c ) .8!U( 


 (x − a ) ² + (y − b ) ² + (z − c ) ² = R²


32

 @5 .##y=m [AB ] . 0gP#$P (S ) U( 
 

 

 

 
M ∈ (S ) ⇔ AM . BM = 0 WD ‫~א‬U 

AB
 " % [AB ] 14 Ω .8! (S ) ‫א‬W€$*
2

(Ρ) : ax + by + cz + d = 0 `  S (Ω, R) k nR71↖
 (Ρ) ‚‫ ^א‬Ω 8!,v(,‫‰א‬/‫ א‬H =
d = ΩH = d (Ω; (Ρ)) WHB

 

 (S ) ‫א‬H0/ (P ) ‚‫ א‬

 

 

 (C ) !‫(א‬eU
 H W .8!

 (S ) q J (P ) ‚‫א‬

 (S ) ‫( א‬P ) ‚‫א‬

 H 0/‫א‬a

 O h /5

 r = R2 − d 2 W " %

 

 

W (∆) O7 S (Ω, R) k nR71↖
 (∆) o/‫ ^א‬Ω 8!,v(,‫‰א‬/‫ א‬H =
d = ΩH = d (Ω; (∆)) WHB

 

 (S ) ‫א‬H0/ (∆) o/‫א‬

  (S ) q J (∆) o/‫א‬

  (S ) ‫ )∆( א‬o/‫א‬

 LŠL0/a

 H 0/‫א‬a

 O h /5

33

4‫( א‬05 K2 +‫א(א‬


W 0; QM↖
W:1

 CardE W! j! E ,d‫( >!א‬#. E ",2D
Card∅ = 0

WNH )

WNH
 O "O ,2 B A
Card (A ∪ B ) = CardA + CardB − Card (A ∩ B )

W 0; O0↖
W:1

 E ",2=‫ †א‬A =
 A W! C!r‫א‬,d‫א‬D. E ,|,< A o,
 A = {x ∈ E / x ∉ A} M$
WI).
A∩A = ∅
A∪A = E
cardA = cardE − cardA

W+‫ (א‬Qc‫ א‬A( #‫↖א‬
 (p ∈ *)

‫ א\ א‬p "| t0- !}Y

 Š8 n1 Fo3 ‫\ א‬5‫א‬O 8‫א‬S&
 Š8 n2 FoD E‫\ א‬5‫א‬O 8
.........................................
 Š8 n p Fo p \5‫א‬O 8
 n1 × n2 × n3 × ... × n p

W†‫א‬#;‫א‬.,‫(א א‬#OTU
W‫א‬8 j(8 1C‫ א‬- ‫א‬8 1C‫↖א‬
W‫א‬8 1C‫א‬

 (p ≤ n ) » * ==!4 p n =
 n p W.!4 n L =!4 p 3‫< !א‬-Q‫(א‬#
34

W‫א‬8 j(8 1C‫א‬

 (p ≤ n ) » * ==!4 p n =
 W.!4 n L =!4 p 3‫!א‬-O # <-Q‫(א‬#
 Anp = n × (n − 1) × (n − 2) × ... × (n − p + 1)

 

 +‫ =אא‬p 
WNH )

 !4 n 3#<-Z8^,-!4 n L =!4 n 3‫!א‬-O # <-!-+8
 n ! = n × (n − 1) × (n − 2) × ... × 2 × 1 W .(#
W&[‫↖א‬
 n .!> (#",2 E =
 (p ≤ n ) p ]!> (# E = A †+8
 !4 n L =!4 p 3l-^,
 C np =

Anp
 W. l‫]א‬Z.(#
p!

C np Anp n ! W+‫(א‬c‫↖א‬
n ∈ ∗

n ! = n × (n − 1) × (n − 2) × ... × 2 × 1
0! = 1
n!
n!
Anp =
C np =
p ! (n − p ) !
(n − p ) !
n −1
0
1
C nn = 1
Cn = n
Cn = 1
Cn = n
C np = C nn −p
C np−1 + C np = C np+1

WB%‫ א! א‬A <8↖
 (p ≤ n ) !4 n L =!4 p tn 
 WD ‫א‬3 #;‫א‬a ‫ ‡‹א‬
 t-Q‫א‬

 W.,‫< א‬n‫(א‬#

 Wtn‫א‬:

 o"K?

 C np

 DŒ

 o"

 np
 Anp

 3*$T H 

 o"

35

 3*$&O # H 

4‫( א‬05 K2 J0)J‫א‬


%9↖
 W] 

 WD ,$5‫א‬i04‫א‬

 |=!E8P+</- !}+8

 ‫א‬p !}

 ‫א‬p !|,‫א{ א‬,2D.

  {‫א‬O8 Ω

 Ω  {‫א‬O8=‫ †א‬A

A #$

 ‫א‬#$ ‫!א‬4=,B#$+8

 D‫א‬# ‫א‬#$

 #$‫ א‬OŒa B  A O )# ‫א‬e/y‫א‬S&

 A ∩ B # ‫א‬e/y

  ,. P B P A e/y‫א‬S&

 A ∪ B # ‫א‬e/y

 (A ∩ A = ∅‫و‬A ∪ A = Ω) A # ‫א‬.

 A #n( B‫א‬# ‫א‬

A∩B = ∅

 L,|K?O )#$ B A

Wo() 40)‫ א‬J o() ‫א‬7‫↖א‬
 ‫א‬p !} &O8 Ω = W:1


 pi W. {ωi } # ‫א‬3 ,$‫א‬OP3/ pi j,ga {ωi } D‫א‬# ‫א‬#$3 ,$‫!א‬/ # •
 P ({ωi }) = pi Wt
# ‫אא‬Z.O-r‫אא‬# 5‫א‬5 ,$5‫א‬:,2.#$3 ,$‫• א‬
 W. A # ‫א‬3 ,$‫א‬OTU Ω = )#$ A = {ω1; ω2 ; ω3 ;...; ωn } O 8‫א‬S&vP
p (A) = p (ω1 ) + p (ω2 ) + p (ω3 ) + ... + p (ωn )
 ‫א‬p !} &O8 Ω =

WNH


p (Ω) = 1  p (∅) = 0 •
Ω = A #$+ 0 ≤ p (A) ≤ 1 •

WL)#$( y‫א‬3 ,$‫• א‬
 Ω = B A L)#$+
 p (A ∪ B ) = p (A) + p (B ) − p (A ∩ B )
 L,|K? B  A O 8‫א‬S& p (A ∪ B ) = p (A) + p (B )
W( B‫א‬# ‫א‬3 ,$‫• א‬

p (A) = 1 − p (A)

W Ω = A #$+

WJ0)J‫ א‬i1 "k↖
 Ω " &O8‫א‬p !}a3 ,$5‫א א‬# 5‫אא‬#$‫א‬Hzc 8‫א‬S&
cardA
p (A) =

W. Ω = A #$+83 ,$‫א‬OTU
card Ω
36

W:1


WE-() .7‫ א‬JQRX‫ א‬40)J‫↖א‬
 p (A) ≠ 0 WMf‫א‬p‫א|! א‬G L0<-!L)#$ B  A = W:1
p (A ∩ B )
p (B ) = p (B A) =
W(#‫א‬.e/7 A # ‫א‬OP , B #$3 ,$‫א‬
p
A
(
)
A
 p (A) × p (B ) ≠ 0 WMf‫א‬p‫א|! א‬G L0<-! B  A L)#$+
p (A ∩ B ) = p (A) × p (B A) = p (B ) × p (A B ) W #

W

W:1

 ‫א‬p‫א|! א‬G L0<-! B  A L)#$+
O*/O )#$ B A ⇔ p (A ∩ B ) = p (A) × p (B ) Ω 3 Ž} Ω2  Ω1 ‫א‬p !} &O8 Ω =

WNH

 (Ω1 ∩ Ω2 = ∅ Ω1 ∪ Ω2 = Ω)

( )( )

 p (A) = p (Ω1 ) × p A Ω + p (Ω2 ) × p A Ω W Ω = A #$+
1
2

W*#‫א א‬HJ‫↖ א‬
 p j ,$‫אא‬p !}a )#$ A =
 W.‰<B ! k , A # ‫א‬e/y3 ,$‫א‬O U ! n !|‫]א‬Z.#P‫א‬S&
C nk (p )k (1 − p )n −k

 (k ≤ n )

WQM‫ א‬X >Y 40)‫ א‬j T↖
 ‫א‬p !} &O8 Ω ^ ‫א‬p‫א‬KV=
 WL ‫א‬L$!‫א‬H< X D‫א‬p‫א‬KV‫א‬3 ,$‫א‬O g##n
X KV‫ א‬.Z\lr‫א‬o/‫א‬,2W X (Ω) = {x1; x 2; x 3 ;...; x n } ##y •

 {1;2;...;n } ,d‫ =א‬i + p (X = x i ) 3 ,$5‫א‬tw •

WQM‫ א‬X >Y# ip‫א‬9‫א] א‬qJ‫ א‬J*Y#‫ א‬JQ"‫ א‬/c‫↖א‬
 j g ‫א‬p‫א‬KV X =

 xi

 x1  x 2  x 3  ...  x n
 p (X = x i ) p1  p2  p3  ...  pn

 WD ‫א‬3 #; 9!

 E (X ) = x1 × p1 + x 2 × p2 + x 3 × p3 + ... + x n × pn W X KV,DA !‫א‬+‫א‬
 V (X ) = E (X ²) − [E (X )] ²

 W X KV, ! V‫א‬

 σ (X ) = V (X )

 W X KV,vX‫!א‬0‫א‬9‫!א‬w5‫א‬

W:1


WQ‫(א‬,‫ א‬j 7‫↖א‬
 ! n !|‫]א‬Z.#{‫א‬p !}a A #$3 ,$‫ א‬p =
 p n ] 0@ ‫א‬#$ X-^, A # ‫" א‬Ue/nr‫(א!אא‬# |+8‰ !vZ‫ א‬X D‫א‬p‫א‬KV‫א‬
 ∀k ∈ {0;1;2;...; n }
 V (X ) = np (1 − p ) 

p (X = k ) = C nk × p k × (1 − p )n −kE (X ) = n × p 

#

 

37

4‫( א‬05 K2 (>
?1) Q#‫^ א‬,‫א‬


W#‫* א‬M‫ א(א‬+J‫ א‬O7‫ א‬4( ↖

x

0

sin x

0

cosx

1

tan x

0

π

π

π

π

6
1
2
3
2
3
3

4
2
2
2
2

3
3
2
1
2

2

1

3

1

0

W#‫ א‬B‫ א‬E8 T.‫↖א‬

−x

cos (x + 2k π ) = cos x
sin (x + 2k π ) = sin x
tan (x + k π ) = tan x

π − x π +x

π
2

−x

π
2

+x

sin

- sin x

sin x

- sin x

cos x

cos x

cos

cos x

- cos x

- cos x

sin x

− sin x

tan x =

sin x
cos x

1
1 + tan ²x =
cos ²x

-1 ≤ cos x ≤ 1
-1 ≤ sin x ≤ 1
cos ²x + sin ²x = 1

WA J+↖
cos x = cos a ⇔ x = a + 2k π P x = -a + 2k π
sin x = sin a ⇔ x = a + 2k π P x = (π - a ) + 2k π
tan x = tan a ⇔ x = a + k π
( k ∈ )
38

W! 0; / _ eN↖
cos (a - b ) = cos a × cos b + sin a × sin b

cos (a + b ) = cos a × cos b - sin a × sin b

sin (a - b ) = sin a × cos b - cos a × sin b

sin (a + b ) = sin a × cos b + cos a × sin b

tan (a - b ) =

tan a - tan b
1 + tan a × tan b

tan (a + b ) =

tan a + tan b
1 - tan a × tan b

WLM↖
t = tan

cos 2a = cos ² a - sin ² a

a
WHA
2

= 2 cos ² a - 1

2t
1 + t²
1 - t²
cos a =
1 + t²
2t
tan a =
1 - t²

= 1 - 2 sin ² a

sin a =

sin 2a = 2 sin a × cos a
2 tan a
1 - tan ² a
1 + cos 2a
cos ² a =
2
1 - cos 2a
sin ² a =
2

tan 2a =

W F‫ (א‬r' ! 0; / _↖ W ! 0; r' F‫ (א‬/ _↖
 p + q 
 p − q 
cos p + cos q = 2 cos 
cos 

 2 
 2 
 p + q   p − q 
cos p − cos q = −2 sin 
sin 
 2   2 
 p + q 
 p − q 
sin p + sin q = 2 sin 
cos 

 2 
 2 
 p + q   p − q 
sin p − sin q = 2 cos 
sin 
 2   2 

1
[ cos (a + b ) + cos (a - b )]
2
1
sin a × sin b = − [ cos (a + b ) − cos (a − b )]
2
1
sin a × cos b = [ sin (a + b ) − sin (a − b )]
2
1
cos a × sin b = [ sin (a + b ) - sin (a − b )]
2
cos a × cos b =(a,b ) ≠ (0,0) a cos x + b sin x W/ _↖


a
b
a cos x + b sin x = a ² + b ² 
cos x +
sin x 
 a ² + b ²

a ² + b²
= a ² + b ² cos (x − α)

 We/D//$(# α M$
cos α =

a
b
 sin α =
a ² + b²
a ² + b²
39


Aperçu du document الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 1/39

 
الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 2/39
الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 3/39
الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 4/39
الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 5/39
الرياضيات باك2-ملخص الدروس.pdf - page 6/39
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00435936.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.