GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES PROJET INCIPALS.pdf


Aperçu du fichier PDF guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals.pdf - page 2/72

Page 1 23472Aperçu texte


2

FISAORANA

I

ty torolalana ho an’ny mpanao gazety ity dia isan’ireo vokatra ao anatin’ny tetikasa « Initiative
Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » - INCIPALS (www.incipals.eu),
na “Aingan’ny Olom-pirenena ho Fanamafisana Orina ny Filaminana, ny Fahaiza-mitarika ary ny Fitoniana.
Ny Vondrona eropeanina no mpamatsy vola ity tetikasa ity, ary iarahan’ny Centre Européen d’Appui
Electoral (ECES), ny Osservatorio di Pavia (OdP), ny Search for Common Ground (SFCG) ary ny Center
for Creative Leadership (CCL) manatanteraka.
Maneho fisaorana feno an’ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanatontosana ity torolalana ity. Fisaorana
manokana no atolotra ny Osservatorio di Pavia sy ireo mpiara-miasa rehetra ao amin’ny Sampana
Fandalinana ny Asa Fanaovan-gazety na Unité de Monitoring des Médias.

T O R O L A L A N A H O A N ’ N Y M PA N A O G A Z E T Y
© Ts y a z o a d i k a n a a l a i n - t a h a k a