tribunejuridique.blogspot.com.ilm .pdfNom original: tribunejuridique.blogspot.com.ilm.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp 4.1.2 (based on iText 2.1.2u), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/08/2016 à 17:17, depuis l'adresse IP 160.177.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2445 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (227 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


W?O?M? _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł

W1d'« U‡¹U×{ r‡KŽ
WOÐdF « ‰Ëb « w tðUIO³DðË

ÈdA³ « 5 _« bL× Æœ Æ¡«uK «

v Ë_« WF³D «
÷U‡‡‡‡¹d «
Â≤∞∞µ ‡‡ ‡¼±¥≤∂

‡ ÷U¹d « ‡

WOM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł ¨©≤∞∞µ®

±±¥µ≤ ∫÷U¹d « ∂∏≥∞ »Æ’ ÆW¹œuF « WOÐdF « WJKL*«
©π∂∂ ‡ ± ‡ ® ≤¥∂¥∑±≥ f
U ©π∂∂ ‡ ± ‡® ≤¥∂≥¥¥¥ nðU¼
Src@nauss.edu.sa ∫w½Ëd²J ù« b¹d³ «
Copyright©(2005) Naif Arab University
for Security Sciences (NAUSS)
ISBN 7 - 0 -9687-9960
P.O.Box: 6830 Riyadh 11452 Tel. (966+1) 2463444 KSA
Fax (966 + 1) 2464713 E-mail Src@nauss.edu.sa.

WOM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF Uł©‡¼±¥≤∂®
dAM « ¡UMŁ√ WOMÞu « bN pK*« W³²J WÝdN
5 _« bL× ¨ÈdA³ «
‡¼±¥≤∂ ¨ ÷U¹d « ‡ WOÐdF « ‰Ëb « w tðUIO³DðË W1d'« U¹U×{ rKŽ
rÝ ≤¥ ™ ±∑ ¨ ’ ≤≥µ
ππ∂∞ ‡ π∂∏∑ ‡ ∞ ‡ ∑ ∫p œ—
Ê«uMF « ‡ √

 U¹UM'« ‡ ≤

±¥≤∂ص¥≥π

Êu d:«Ë W1d'« ‡ ±
≥∂¥[± Íu¹œ

±¥≤∂ص¥≥π ∫Ÿ«b¹ô« r —
ππ∂∞ ‡ π∂∏∑ ‡ ∞ ‡ ∑ ∫p œ—

ππ∂∞ ‡ π∂∏∑ ‡ ∞ ‡ ∑ ∫p œ—

WþuH× l³D « ‚uIŠ

WOM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WF U'

¨UN³ŠU Í√— sŽ d³Fð »U²J « «c¼ w …œ—«u « —UJ _« W U
W?‡?F? U?'« d?E?½ W?N?łË s?‡?Ž …—Ëd?C? U?Ð d?³Fð ôË

 U¹u‡‡²;«
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡‡‡ bI
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bON9 ∫‰Ë_« qBH «
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳ « Ÿu‡‡{u ±Æ ±
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y‡×³ « W‡‡‡‡OL¼√ ≤Æ ±
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳ « WKJA ≥Æ ±
±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳ « ·«b¼√ ¥ Æ ±
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳ «  U×KDB µ Æ ±
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹U×C «  UÝ«—œË ÀU×Ð√ ∂ Æ ±
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹U×C « rKŽ ∫w½U¦ « qBH «
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …Q‡‡‡AM « ±Æ ≤
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U‡¹UׇC « r‡‡KŽ —u‡Dð ≤Æ ≤
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â«dłù« rKŽË U¹U×C « rKŽ 5Ð W½—UI ≥Æ ≤
¥πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U‡¹UׇC « r‡‡KŽ W‡HOþË ¥Æ ≤
µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« WKJA w U¹U×C « ÂUNÝ≈ µÆ ≤
∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« U¹U×{ ∫Y U¦ « qBH «
∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« U¹U×{ n¹dFð ±Æ ≥
∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« U¹U×{ W
dŠ u/ ≤Æ ≥
∑∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« s —dC² « sŽ WLłUM « —UŁü« ≥ Æ ≥

∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŁbײ *« WO×C² « ◊U/√ ¥Æ ≥
±±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'« U¹U×{ W¹ULŠ µÆ ≥
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOzUM'« W «bF « ÂUE½Ë W1d'« U¹U×{∫lЫd « qBH «
±¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu½UI «Ë WF¹dA « w W1d'« U¹U×{ ±Æ ¥
±µ≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOzUM'« W «bF « ÂUE½ w W1d'« U¹U×{ l u ≤Æ ¥
±µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹U×C «  U³ł«ËË ‚uIŠ ≥Æ ¥
±µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œuNA « U¹U×C « WK UF ¥Æ ¥
±∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« U¹U×C W¹“«u²*« W «bF « µÆ ¥
±∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W1d'« U¹U×{Ë WO UA « W «bF « ∂Æ ¥
±∑∑ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF « ‰Ëb « w W1d'« U¹U×{ W «bŽ  UIO³Dð ∫f U)« qBH «
±∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF « ‰Ëb « w W1d'« U¹U×{ ŸU{Ë√ ±Æ µ
±∏¥ ÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF « ‰Ëb « w U¹U×C « ‚uIŠ W¹ULŠ  UF¹dAð ≤Æ µ
±π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF « ‰Ëb « w W1d'« U¹U×{ r−Š ≥Æ µ
±π≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdF « ‰Ëb « w U¹U×C « W «bŽ ∆œU³  UIO³Dð ¥ Æ µ
≤∞∑ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹U×C « W «bŽ ∆œU³ oO³Dð WOHO
µÆ µ
≤∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UO u² «Ë ZzU²M « ∂ Æ µ
≤±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ł«d*«
≤≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Šö*«

W‡ bI*«
wM _«  öH½ô«  ôUŠ œbFðË W1d'«  ôbF w q «u²*« uLM « l
U¹UC o _« w “d³ð ¨W UF « WMO½QLD «Ë W ö «  «œbN Ë dÞU ŸuMðË
W?¹œU?*« U?¼d?zU? ?š n?ŽU?C?²?ð w?²? « ¨À—«uJ «Ë Àœ«u(«Ë W1d'« U¹U×{
WOŽUL²łô« ÷«d _« s —u w UNð«“«d ≈ …b − Âu¹ bFÐ ÎU u¹ W¹dA³ «Ë
ÆbOF³ « Èb*« vKŽ  UFL²:« “öð w² « WO HM «Ë W¹œUB² ô«Ë
Y?×?³ «Ë  «b−² *« l qŽUH² « v ≈ ÎU?F?OLł U½uŽb¹ U «c¼ w qF Ë
 öJA*« WNł«u VO UÝ√Ë  UO x qz«b³ «Ë  «—UO)« d¹uDðË ‰uK(« sŽ
s _«Ë WOzUM'« W «bF UÐ ÊuL²N*«Ë Êu¦ŠU³ «Ë ÊËdJH*« ÆWOM _«Ë WOŽUL²łô«
rLN « c×ýË dJH « ‰ULŽ≈Ë „dײ « v ≈ ÊËuŽb ¨ UFL²:« —«dI²Ý«Ë
W1d'« v ≈ W¹œR*« ¨lL²:«  öJA W'UF vKŽ …—œUI « VO UÝ_« —UJ²Ð«Ë
Æ·«d×½ô«Ë
ÃUNML WOFL²:« WÞdA « WH K WOÐdF « ‰Ëb « s dO¦ w ÂuO « ÕdDðÔ
¨W¹bOKI² « WÞdA « rE½ V½U−Ð WOM _«  UO u¾ *« qL% w lL²:« W —UA*
v ≈ lL²:« W —UA VDI² ¹ b¹bł ZN½ q¦*UÐ ÕdD¹Ô Ê√ VÝUM*« s qF Ë
l?ÐU?D? «  «– W?O?F?L?²?:« W? «b?F? « o?O?I?% w? W?O?zU?M?'« W? «b?F? « r?E½ V½Uł
Æq UA « wŠö ù«
¨WOzUM'« W «bF « ÂUE½ w lL²:« —Ëœ e¹eFð w ÂUNÝû W ËU× Ác¼
V?½Uł v ≈ Ϋ“U?O?×?½« f?O? ÆW?ŽËd?A*« rN uIŠË W1d'« U¹U×{ ‰öš s
W? Ëb? « 5?Ð …u?N? « Âœ—Ë W(UB*« sŽ ÎU?‡?¦?×?Ð s?J? Ë ¨Âd?:« ÊËœ WO×C «
v?KŽ qLF «Ë ¨Èdš√ WNł s U¹U×C «Ë …UM'« 5ÐË ¨WNł s lL²:«Ë¨·«d×½ô« Ë√ w «dłù« Àb(« ¡«dł s UNÐ oKŽ U W «“≈Ë ”uHM « WOIMð
V?F?K?¹Ë w?½U?'« n u tOKŽ wM:« rNH²¹Ë WO u¾ *« w½U'« qLײ¹ YO×Ð
ÆW1d'« —ËcłË Ÿ«eM « »U³Ý√ W «“≈ w Á—Ëœ lL²:«
‰ËUM²½ ‰uB WFЗ√Ë ÍbON9 qB ¨‰uB W Lš w qLF « «c¼ lI¹
∫UNO
ÆU¹Uׇ‡‡C « r‡‡‡KŽ ‡‡
ÆW1d'« U¹U×{ ‡‡
ÆWOzUM'« W «bF « ÂUE½Ë W1d'« U¹U×{ ‡‡
ÆWOÐdF « ‰Ëb « w W1d'« U¹U×{ W «bŽ  UIO³D𠇇
U?¹U?×?{ Êu?½U?I? w?ł–u?/ ŸËd?A Ë  UO u² « iF³Ð Y׳ « r² ¹Ë
Ô
WOÐdF « ‰Ëb « w WOzUM'« W «bF « rE½ vKŽ 5LzUI « 5FÔð Ê√ q Q½ ¨W1d'«
Æ«ÎcOHMðË ¡UC Ë
Î
UF¹dAð
Î
¨¨¨o‡‡‡‡O u² « tK UÐË

¥

‰Ë_« qBH «
b‡‡ON9

µ

b‡O‡N9 Æ ±
Y׳ « Ÿu{u ± Æ ±
W¹œUB² ô«  «dOG²*« s «—b
Î bNA¹ r UF « √bÐ s¹dAF « ÊdI « qz«Ë√ cM
p –Ë ¨…—uLF*« s lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ UNðUÝUJF½« UN WOM _«Ë WOŽUL²łô«Ë
UN³ŠU U Ë WOFO³D « À—«uJ «Ë WOLOK ù«  UŽ«eM «Ë WO*UF « »Ëd(« V³ Ð
X?³?ðd?ð w?²? « …—U?C? « ZzU²M « ÊËdJH*« f* b Ë ÆW¹œUB² ô«  U “_« s
U2 ¨WHOFC « UNðU¾ Ë  UFL²:« s …dO³  UŽUD w  «dOG²*« pKð vKŽ
WLłUM « —«d{_« s b×K WOLKÝ qzUÝË sŽ Y׳ « v ≈ s¹dJH*« iFÐ l œ
Ÿu?{u?* 5?¦?ŠU?³? «Ë s?¹d?JHLK Îö?šb? p? – ÊU? Ë Æ «d?O?G?²*« pKð sŽ
¨WO½U ½ù« ÂuKF « s ÎULKŽ `³BO —uDð U ÊUŽdÝ Íc « ¨Victims U¹U×C «
d?O?žË W?O? u?J?(«  U?L?E?M?*«Ë  U?¾?O?N? « ÂU?L?²¼« V ²J¹Ë ÁU³²½ô« wŽd² ¹
ÆWO1œU _«  U ÝR*« WDA½_ ‰U:« ` H¹Ë WO uJ(«
‰u?Š r?zU? ·ö?š „U?M¼ ‰«“U ¨ÊU e « s Êd w «uŠ —Ëd rž—Ë
—d?C?²? « »U³Ý√ dBŠ WÐuFB p –Ë ¨t UD½ Èb Ë U¹U×C « rKŽ ÂuNH
»U?³?Ý_« p?K?ð X?½U? √¡«u?Ý ¨d?B?F? « «c?¼ w? ÊU? ?½ù« t ÷dF²¹ Íc «
Ê√ ¨U?N? u?Š ·ö?š ô w?²? « W?I?O?I?(« sJ Ë ÆWFO³D « Ë√ ÊU ½ù« UNFłd
Æ©±®t²O¼U —Ë tM √ œbNð …b¹bŽ —«d{√Ë dÞU< ÷dF²¹ ÊU ½ù«
‰Ëb «Ë r UF « ‰Ëœ rEF w W1d'«  ôbF* œdDC*« ŸUHð—ô« l Ë
ÍœU?*« U?N? U?D½ ŸU ð«Ë ¨WŁbײ *«Ë W¹bOKI² « UNÞU/√ œbFðË ¨UNM WOÐdF «
(1) Benjamin Mendelsohn, -The Origin of Victimology-, Excerpta
criminologica, volÆ3, 1963Æ¨W1d'« U¹U×{ œbŽ nŽUC²¹ ¨WO Ëb « œËb(« d³Ž U¼œ«b² «Ë ¨ÍuMF*«Ë
Z? «d?ÐË  U?J?K?²L*«Ë Õ«Ë—_« VOB¹ Íc « —dC «Ë ¡«c¹ù« r−Š b¹«e²¹Ë
ô W1d'« s —dC² « Ê≈ ÆWO¼U d «Ë —«dI²Ýô« »U³Ý√Ë WOŽUL²łô« WOLM² «
t?O?K?Ž w?M?:« œd?H? U?Ð o?×?K?¹ Íc? « ÍœU?B?²? ô« Ë√ w?½UL '« —dC « wMF¹
wHÞUF «Ë w HM «Ë wKIF « —dC «Ë ¡«c¹ù« »Ëd{ W U qLA¹ qÐ ¨V ×
lL²:«Ë tM s¹bOH² *«Ë tðdÝ√Ë W1d'« tIŠ w X³Jð—« s0 o×K¹ Íc «
VJðdð w² « rz«d'« vKŽ U W Ëœ w W1d'« s —dC² « dB²I¹ ôË ÆÁdÝQÐ
œd?H? « Êu?J?¹ Ê√ ·u? Q*« s `³ √ qÐ ¨V × W Ëb « pKð œËbŠ qš«œ
w?²? « WOÐdF « WIDM*« w W Uš ¨tMÞË œËbŠ ×Uš VJðdð rz«d' WO×{
W uEM*« qCHÐ lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ W Uš  «—U³²Ž« UNÐuFýË UN Ëb X׳ √
ÆWO½b*«  ö UF*«Ë WOM _«Ë WOÝUO «Ë W¹œUB² ô« ` UB*« s WJÐUA²*«
w² «  «¡UBI²Ýô«Ë W¹—Ëb «  «¡UBŠù« ÊS w Ëb « Èu² *« vKŽË
s —dC² «  ôbF ‰uŠ WM¾LD dOž ÎU U —√ UM nAJð …bײ*« 3_« U¼bFð
U?¹U?×?{ W³ ½  “ËU& –≈ ¨r UF « w W¹dC(« oÞUM*« ÊUJÝ jÝË W1d'«
ÊU?OÐ wK¹ ULO Ë ¨ÊUJ « r−Š s ©•¥∞® r? UF « ¡U×½√ iFÐ w W1d'«
`?{u*« u×M « vKŽ WO «dG'« oÞUM*UÐ WŽ“u  «¡UBŠù« pKð w ¡Uł U0
∫©±®w U² « ‰Ëb'« w

(1) UN., ODCCP, -International Crime Victim Survey-, Guide for policy
makers. New York: Centre for International Crime Prevention, 1999ÆoÞUM*« ÊUJÝ l W½—UI W UN « rz«d'« iFÐ U¹U×{ V ½ `{u¹ ‰Ëb'«
±ππ∂≠±ππ±≠±π∏π «uŽ_« ‰öš r UF « w W¹dC(«
UOݬ

UÐË—Ë«
WO dA «

UJ¹d «
WO ULA «
UO «d²Ý«Ë

UÐË—Ë«
WOÐdG «

¥∞

≤µ

≥±

≥≤

≤π

»UB²žô«

±∞

±±

π

µ

‰“UM*«  U dÝ

±∞

ππ

±±

π

 U d «

±≤

±±

π¡«b²Žô«

UJ¹d «
WOMOðö «

UOI¹d «

¥≤

oÞUM*«
W¹dC(« Ÿu½
rz«d'«

w?²? « W?¹u?M? ? « W?O?zU?M?'«  «¡U?B?Šù« d?O?A² wLOK ù« Èu² *« vKŽ U √
w² « W³Jðd*« rz«d'« w ULł≈ Ê√ v ≈ WOÐdF « ‰Ëb « w WÞdA « …eNł√ U¼—bBð
∞∞∞® mKÐ b ≤∞∞± ÂUF « ‰öš WOÐdŽ W Ëœ ©±¥® w WÞdA « rKŽ v ≈ XK Ë
q?B?ð ô W?³Jðd*« rz«d'« s «dO³
Î
Ϋœb?Ž p? UM¼ ÊQÐ ÎULKŽ Æ©±®W?1dł ©≥∞∞∞
»UOž w ¨UM ËUŠ «–S Æ…bL²F*« UNð«¡UBŠ≈ w sLCðÔ ôË WÞdA « rKŽ v ≈
W?O?ÐdF « ‰Ëb « w W1d'« U¹U×{ œbŽ —bI½ Ê√ ¨U¹U×CK WOLÝ—  «¡UBŠ≈
s öŁU2
Î
ΫœbŽ »U (« w cšQ½ Ê√ UMOKŽ ¨w³¹dIð qJAÐ —u c*« ÂUF « ‰öš
w cšQ½ UL ¨WK− *« rz«d'« s «dýU³
Î
Ϋ—d{ «Ë—dCð rN½uJ ’U ý_«
œ«d? √ r?¼Ë ¨’U? ?ý_« s? œb?F « fH½ ·UF{√ W Lš v ≈ WŁöŁ »U («
pO¼U½ ¨ŸËdH «Ë ‰u _« s r¼ƒUÐd √Ë …UM'« dÝ√ œ«d √Ë rNOKŽ wM:« dÝ√
·«d?Þ√ »U? √ U? ¡«d?ł s? È–_« UNÐ o×K¹ lL²:« s …dO³  UŽUD sŽ
ÆWO H½Ë W¹œU dzU š s rN uŠ s0 o( U Ë —d{ s W1d'«
ÎU?OLÝ— W œU³²*«Ë WÞdA « …eNł√ q³Ó s …bF
] Ô*« W?¹uM « WOzUM'«  «¡UBŠù«Ë d¹—UI² « ©±®
«b?Ž W?O?Ðd?F « ‰Ëb « lOLł qLAðË ¨»dF « WOKš«b « ¡«—“Ë fK− ‰UBð« VFý 5Ð
¨UO½U²¹—u ¨ dLI « —eł ¨ wðu³Oł ¨‰U uB « ∫w¼Ë UNð«¡UBŠ≈ d «u²ð r w² « pKð
ÆW¹œuF « WOÐdF « WJKL*«¨ »dG*« ¨‚«dF «

π

v? ≈ U?NI¹dÞ  cš√ w² « rz«d'« s WŁbײ Ë W Uš ◊U/√ p UM¼Ë
q? U?A? « —d?C? « l?ÐU?D?Ð ◊U?/_« pKð eOL²ðË Æ«d?šR?
W?O?Ðd?F? «  UFL²:«
Î
w? W? Ëb? « W?½U?J? Ë ”UM « W UŽ …UOŠ vKŽ ÎU?³?K?Ý f?J?F?Mð w² «Ë ¨b²L*«Ë
s Ë ¨bOF³ « Èb*« vKŽ wÝUO «Ë ÍœUB² ô« UNK³I² Ë w Ëb « lL²:«
∫wK¹ U ◊U/_« pKð
W UF «  UJK²L*«Ë ¡U¹dÐ_« …UOŠ ÎU½UOŠ√ VOBð w² « ª »U¼—ù« rz«dł ‡‡
l? «œ n?K?J?ð w?²? « W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?¼U d « »U³Ý√Ë WO²×² «  UOM³ «Ë
ÆWHŽUC dzU š Vz«dC «
W UF « ‰«u _« s «dO³
Î
Ϋ¡eł ·eM² ð w² « ª Í—«œù« œU H « rz«dł ‡‡
„uM³ «Ë W bI²*« ‰Ëb « UN bIð w² « ÷ËdI «Ë `M*«Ë W Ëb «  «œ«d¹≈Ë
w ”UM « W UŽ ‚uIŠ dOC¹Ë WOLM² «Ë ¡UM³ « jDš oOF¹ U2 ¨WO Ëb «
Æ¡U*«Ë ¡«cG «Ë rOKF² «Ë W×B U …UO(«  U³KD² v½œ√
vF ð w² « W d×M*« W¹œUB² ô«  UÝUO UÐ j³ðdð w² « ª W¾O³ « rz«dł ‡‡
W¾O³ « W×B …UŽ«d ÊËœ ÍdC(« —ULŽù«Ë WOŽUMB « WOLM² « oOI% v ≈
‰UOł_« q³I² Ë ÊU ½ù« …UOŠ vKŽ ÎU³KÝ fJFM¹ U2 W UF « W ö «Ë
 U?¹U?H?M UÐ —U&ôUÐ WKB²*«  UÝ—UL*« ‚UO « «c¼ w œd¹Ë ÆW œUI «
vKŽ U¼—«d{√ dB²Ið ô w² «Ë WOŽUMB « Êb*«  UHK Ë WFA*« œ«u*«Ë
ÆÊ«uO(«Ë  U³M « ÊËœ ÁbŠË ÊU ½ù« vKŽ Ë√ …œËb× WO «dGł oÞUM
ΫdDš qJAð w² «Ë ª ÍËuM « Õö « w ŸËdA*« dOž —U&ô« rz«dł ‡‡
UNL¼√ V½«uł …bŽ s U¼U¹U×CÐ dOCðË 5O*UF « rK «Ë s _« vKŽ
‰uB×K vF ð w² « ‰Ëb « uMÞ«u U¼b³J²¹ w² « W¹œUB² ô« dzU )«
WE¼U³ « nO UJ² «  «– W¹ËuM « W×KÝ_« WŽUM d¹uDð  U uKF vKŽ
—U&ô« vKŽ ‰Ëb « iFÐ UNIHMð w² « ‰«u _U ÆW uN:«  «bzUF «Ë
±∞

ÊU w² « W UF « ‰«u _« s lDI² ð W¹ËuM « W×KÝ_« w ŸËdA*« dOž
d?ÞU?<« w?ðQ?ð r?Ł s? Ë Æ U?F?L²:« WO¼U —Ë WOLM²K UNNOłuð wG³M¹
w W Ëb « ‰ušœ vKŽ W³ðd²*« ÂUF « ·u)« »U³Ý√Ë WOÝUO «Ë WOM _«
Æq UA « —U b « W×KÝ√ ÃU²½≈  U¼U²
 ôU?L?²?Š« s? nŽUC¹ rz«d'« s ◊U/_« Ác¼ q¦ w UMð Ê√ pýô
b …—uBÐË ¨…—uLF*« s lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ ÊU ½ùUÐ o×K¹ b Íc « —dC «
Ê«uO(«Ë ÊU ½ù« —dCð WO uLý qþ w U¹U×CK  «bŽU .bIð UNF —cF²¹
Æwł—U)« ¡UCH «Ë d׳ «Ë d³ « w W U WO(«  UMzUJ «Ë  U³M «Ë
UNðU ÝR nK² 0 WOÐdF « ‰Ëb « UN c³ð w² « …dO³J « œuN'« Êü« UM U √Ë
ÈuŽb « qŠ«d nK² w rz«d'« w³Jðd ‚uIŠ W¹UL( WOK¼_«Ë WO uJ(«
 UF¹dA² UÐ W¹UMF « YOŠ s ¨5×½U'« À«bŠ_«Ë 5³½c*« WK UF Ë WOzUM'«
Z? «d?Ð ¨W?O?zU?M?'« W? «b?F? « …e?N?ł√Ë r?E½ ¨UNðPAM Ë WOŠö ù«Ë WOÐUIF «
Êu− « ¡UIKÞ UNÐ vE×¹ w² « WIŠö « W¹UŽd « ¨…—uD²*« qO¼Q² «Ë Õö ù«
UNKHJð w² « WOB A « rN uI( W¹UL(« »U³Ý√ s p – dOžË r¼dÝ√ W¹UŽ—Ë
b?M?Ž W? b?I?²?*« W?KŠd*« Ác¼ w rz«d'« w³Jðd0 W¹UMF « nIð r Ë ÆdOðUÝb «
Àu׳ «Ë  UÝ«—b «  ôU− w wŽU *« q «u²ð qÐ ¨V × ÂUL²¼ô«
W?O? «d? « W?O?LKF «  «ËbM «Ë  «d9R*«Ë WOŽuD «  ULEM*« œuNłË WO1œU _«
¨tK p – w WЫdž ôË Ærz«d'« w³Jðd* ‚uI(«Ë VÝUJ*« s b¹e*« v ≈
W?1d?'« ·«dÞ√ u×½ œuN'« pKð b²9 Ê√ WOzUM'« W «bF «  U³KD² s t½√ ô≈
W «bF « …eNł√  e−Ž s¹c « W1d'« U¹U×{ ·«dÞ_« pKð W bI w Ë W U
Parallel Justice W¹“«u² W «bŽ rN d uð r Ë ¨W1d'« s rN²¹ULŠ sŽ WOzUM'«
ÆWOzU u « dOЫb² « —uB V³ Ð rKþ s rNÐ o( U Ë W1d'« s r¼—dCð bFÐ
ÆWÝ«—b « Ác¼ Ÿu{u wðQ¹ ‚UO « «c¼ w
±±

Y׳ « W‡OL¼√ ≤Æ ±
Z?zU?²?½Ë W?E?¼U?Ð n?O? U?JðË WLO ł —«d{√ UN WOŽUL²ł« …d¼Uþ W1d'«
ÆÊU? ?½ù« W?O?¼U? —Ë W?¹œU?B?²? ô«Ë W?OŽUL²łô« WOLM² « Z «dÐ vKŽ fJFMð
W? d?Š o?O?F?𠨉«u? _«Ë  U?J?K?²L*«Ë Õ«Ë—_« w dzU š V³ ð W1d'U
ÆW UF « WI¦ « w dŁRðË ”uHM « w oKI «Ë ·u)« YF³ð ˨t²¹dŠË ÊU ½ù«
w?²? « W?¹d?A?³? «Ë W?¹œU?*«  U?½U?J ù« s dO¦J « W1d'« cšQð tK p – ‚u Ë
U?N?I?×Kð w² « —«d{_« s r−(« «cNÐ W1d'U ÆUN²Nł«u* ‰Ëb « U¼d ð
UNO ≈ dEM « wG³M¹ ô ‡ q³I² *«Ë d{U(« w ‡ eOO9 ÊËœ lL²:« œ«d √ W UJÐ
U?¹«Ë“ s? UNO ≈ dEM « wG³M¹ qÐ ¨V × U¼bŠË wzUM'« Êu½UI « W¹Ë«“ s
UN−zU²MÐ vMFðË U¼—Ëcł Z UFðË U¼œUFÐ√ qK%Ë UNÐU³Ý√ w Y׳ð ¨Èdš√
ÆU¼—UŁ¬Ë
WÞdA « …eNł√ qLײð ¨UNM WOÐdF « ‰Ëb «Ë WO UM « ‰Ëb « s dO¦ w Ë
‚uH¹ UNL−Š …d¼Uþ WNł«u ¡VŽ U¼bŠË WO uJ(« WOzUM'« W «bF « rE½Ë
ÂUE½Ë WÞdA « …eNł√ ÂuIð ËÆW U)«Ë W UF « UNðUŽUD q UJÐ W Ëb «  «—b
¡U?I? ≈Ë rz«d'« j³{Ë WOzU u « dOЫb² UÐ …œËb;« UNðU½UJ SÐ WOzUM'« W «bF «
5³½c*« WK UF Ë ∫W «bFK rN1bIðË rNF oOIײ «Ë UNO³Jðd vKŽ i³I «
‰Ëb « iFÐ w Êu d:« vE×¹ U0—Ë ÆWOŠö ù«Ë WOÐUIF «  U ÝR*« w
…œU?ŽS?Ð Êu?−? ? « s? r?N?M?Ž ëd? ù« b?FÐ WIŠö « W¹UŽd « s —bIÐ WOÐdF «
ÆlL²:« w rNłU œ≈
Àb?(« sŽ Ϋb?O?F?Ð n?I?¹ Ád? U?M?Ž n?K?²? ?0 l?L²:« b$ qÐUI*« w Ë
W eF UÐ ¨lL²:U ÆW1d'« ¡«dł s —«d{√ s tÐ o×K¹ U rž— ¨w «dłù«
‚uHð  UO u¾ WOzUM'« W «bF « ÂUE½ ÷u b ÊuJ¹ ¨UNO t H½ błË w² «
±≤

WOzUM'« 5½«uIK ÎUI Ë W1d'« l q UF²ð w¼Ë WOzUM'« W «bF « rE½Ë Æt² UÞ
X?AHð v²Š ¨WO u¾ *« Ác¼ w lL²:« W —UA sŽ W “UŽ UN H½  błË
WOŽUL²łô« U¼—«d{√Ë U¼dÞU XHŽUCðË UNÞU/√  b² «Ë W1d'« …d¼Uþ
ÆlL²:« œ«d √ W U v ≈ …bzUF « WO HM «Ë W¹œUB² ô«Ë
U?N?²?N?ł«u? Ë W?1d?'« l? q? UF²K …b¹bł »«uÐ√ `²H Ê«Ë_« ʬ U0—Ë
q?F? Ë ÆtMŽ vMž ô Íc « wzUM'« Êu½UI « »UÐ vKŽ …ËöŽ ¨Èdš√ dOЫb²Ð
V ²JðË ÆÁU&ô« «c¼ w WOÝUÝ_« W UŽb « u¼ lÝ«u « W1d'« U¹U×{ ŸUD
∫wðü« s UN²OL¼√ WÝ«—b « Ác¼
ÆwzU Ë dOÐb² Victimity WO×C² « W UIŁ dA½ WOL¼√ ‡‡
¨Â«dłù« rKŽË wzUM'« Êu½UI « sŽ qI² qI× U¹U×C « rKŽ œUL²Ž« ‡‡
ÆWOzUM'«  UÝUO «Ë WOzU u « dOЫb² « w UNEŠ U¹U×C « W dŠ ‰UM²
WOLKŽ  U U Ë√  UOK À«bײÝô WOÐdF «  UF U'« …uŽœ …—Ëd{ ‡‡
 «¡U?B?Šù« e? «d? Ë Àu?×?³ « b¼UF YŠË ¨U¹U×C « rKFÐ vMFðÔ
ÆW1d'« U¹U×{ ÀU×Ð√ Z¼UM d¹uD² WOMÞu «
U?¹U?×C « —Ëœ e¹eFð v ≈ WOÐdF « ‰Ëb « w WOzUM'« W «bF « rE½ WłUŠ ‡‡
ÆrN uIŠ W¹ULŠË w «dłù« Àb(« qŠ«d lOLł w
—Ëb?Ð ÂU?N?Ýû? ‡ W?1d?'« s? —d?C?²*« t²HBÐ ‡ tKL QÐ lL²:« p¹d% ‡‡
¡ôœù«Ë W1d'« sŽ mOK³² UРΫ¡bÐ ¨W1d'« s W¹U u « dOЫbð w qŽU
ÆWOzUM'« W «bF « oOI% w ÂUNÝù«Ë …œUNA UÐ
W1d'« Ÿu Ë q³ …UM'UÐ rNðU öŽË W1d'« w U¹U×C « —Ëœ sŽ Y׳ « ‡‡
ÆU¼bFÐË U¼¡UMŁ√Ë
±≥

‰öš s W1d'«  «¡UBŠ≈ œ«bŽù q UJ² Öu/ d¹uDð v ≈ WłU(« ‡‡
ÆVictimization Surveys W1d'« s s¹—dC²*« ¡«—¬ ¡UBI²Ý«
ÆW1d'« U¹U×{ i¹uF² 5½«u d¹uDð v ≈ WłU(« ‡‡
«c?¼ w? …—œU?B « WO Ëb «  «b¼UF*« vKŽ W œUB*UÐ  U uJ(« «e² « ‡‡
ÆU¹U×C « i¹uFð Z «dÐ q¹uL² o¹œUM ¡UA½≈Ë ¨ÊQA «

Y׳ « WKJA ≥ Æ ±
n??ŽU?C?ðË U?N?ÞU?/√ œb?F?ðË W?1d?'«  ôb?F?* q? «u?²?*« ŸU?H?ð—ô« Ê≈
5?³?½c?*« W?K? U?F0 vMFðÔ w?²? « W?O?zU?M?'« W? «b?F? « rE½ œuNł rž— ¨U¼dzU š
X½U «–S ‡ WOzUM'«  UÝUO « rÝ— vKŽ 5LzUI « s¾LD¹ ô d √
Ï 5×½U'«Ë
 UDK « X½U «–≈Ë ¨WOLÝd «  UDK « rKŽ v ≈ qBð ô W³Jðd*« rz«d'«
X?½U? q¦*UÐË ¨UNO ≈ mK³ð w² « rz«d'« lOLł ·UA² « sŽ …ełUŽ WOLÝd «
Õö ≈Ë 5 d:« qO¼Qð …œUŽ≈ sŽ …ełUŽ WOŠö ù«Ë WOÐUIF «  U ÝR*«
WOzUM'« W «bF « ÂUE½ U¹«Ë“ s W¹Ë«“ w WKJA p UM¼ Ê√ pý ö ¨5×½U'«
WK¹bÐ WOzUMł  UÝUOÝ sŽ Y׳ « wC²I¹ ¨UNð«¡«dł≈ d UMŽ s dBMŽ Ë√
U¹U×{ ‰UL¼≈ Ê≈ ÆW1d'« U¹U×{ W¹Ë«“ s W1d'« WKJA W'UF v ≈ dEM U
‚u?I×РΫ—U?{ bF¹Ô q?Ð ¨V? ?×? WOzUM'«  UÝUO UÐ «Î—U?{
bF¹Ô ô W?1d'«
Ò
W?O? ?H?M? «Ë W?¹œU?B² ô«Ë WOŽUL²łô«  «“«d ù« W'UF w Îö?A? Ë lL²:«
W öÝË s √ vKŽ r]ŁÓ s Ë r¼dÝ√Ë U¹U×C « vKŽ …dýU³ fJFMð w² « …b²L*«
ÆÁdÝQÐ lL²:«
Íc « ÂUL²¼ô« rž—Ë ¨W bI²*« ‰Ëb « w U¹U×C « rKŽ —UA²½« rž—Ë
W?OzUM'« W «bF « rE½ X «“U ¨W1d'« U¹U×{ ‚uI( w Ëb « lL²:« tO u¹

±¥

o¹dÞ sŽ W1d'« l q UF² «Ë Âd:« vKŽ U¼œuNł dB% WOÐdF « ‰Ëb « w
—d?C?²?*UÐ W¹UMF « v ≈ qO9 w² « W¹“«u²*« W «bFK …UŽ«d ÊËœ wzUM'« Êu½UI «
ÆW1d'« w Á—ËœË W1d'« s
q¼ øW1d'« U¹U×C WOÐdF « ‰Ëb « w WOzUM'« W «bF « …eNł√ ÂbIð «–U
W?1d?'« U?¹U?×?{ b?−?¹ q?¼ øW?1d'« U¹U×{ ‚uIŠ qHJð  UF¹dAð p UM¼
 U ÝR p UM¼ q¼ øWOzUM'« ÈuŽb « qŠ«d nK² w —U³²Žô«Ë W¹UMF «
q?¼ ør?N?łö?ŽË r?N?K?O?¼Qð …œUŽ≈Ë W1d'« U¹U×{ W¹UŽd WOK¼√ Ë√ WO uJŠ
 UÝ«—œË ÀU×Ð√ p UM¼ q¼ øW1d'« U¹U×{ i¹uF² 5½«u Ë rE½ błuð
Á—UŁ¬Ë tÐU³Ý√Ë rz«d'« s —dC² « œUFÐ√ nAJð W1d'« U¹U×{ W Q ‰uŠ
øWOLM² «Ë —«dI²Ýô« vKŽ tðUÝUJF½«Ë W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«
W?O?zU?M?'« W? «b?F? « ÂU?E?½ w? W1d'« U¹U×{ l u s¹√ Èdš√ WNł s Ë
W UIŁ w W1d'« U¹U×{ l u s¹√Ë øwKLF « l «u « vKŽ w öÝù«Ë wÐdF «
 ôƒU ² « s ÁdOžË ¨p – q øÍ—UC(« rNŁË—u Ë r¼bO UIðË »dF «
¡UNIH « s U½dOž l b¹ U p – w ÊuJ¹ Ê√ 5K ¬ ÆWÝ«—b « Ác¼ w UN ËUM²½
ÆtLKŽË tBB ð W¹Ë«“ s q qI(« «c¼ ¡«dŁ≈ v ≈ s¹dJH*«Ë

Y׳ « ·«b¼√ ¥ Æ ±
∫v ≈ Y׳ « «c¼ ·bN¹
‰Ëb? « w? Á—U?A?²½« Èb Ë ¨Victimology U?¹U?×?C? « r?K?F?Ð n¹dF² « ‡‡
ÆWOÐdF «
t?I?H? « w? W?ŽËd?A?*« r?N? u?I?ŠË W?1d?'« U?¹U×{ vKŽ ¡uC « jOK 𠇇
ÆÊu½UI «Ë

±µ

ÁœUFÐ√Ë ¨·«d×½ô«Ë W1d'« sŽ rłUM « —dC² « r−Š vKŽ ·u u « ‡‡
ÆWOŽUL²łô«Ë W¹œUB² ô«
s?Ž r?¼e?O?9 h?zU?B?š W?1d'« U¹U×C X½U «–≈ U ÊUOÐ v ≈ …uŽb « ‡‡
Æ”UM « s r¼dOž
‰ö?š s? W?1d?'«  «¡U?B?Š≈ e?¹e?F?ðË W1d'« U¹U×{ ÀU×Ð√ d¹uD𠇇
ÆW1d'« U¹U×{ W —UA
Victimology U?¹U?×?C? « r?K?FÐ W¹UMF « vKŽ WO1œU _«  U ÝR*« YŠ ‡‡

r?K?Ž s?Ž q?B?H?M? q?I?×? w?F? U?'« r?OKF² « Z¼UM sL{ tł«—œ≈Ë
Æ»UIF «Ë «dłù«

Y׳ «  U×KDB µ Æ ±
W? u?I?M*« UNðUI²A Ë W¹—u;«  U×KDB*« s œbŽ Y׳ « «c¼ w œd¹
Y?¹b?(« ‚U?OÝ s  U×KDB*« pKð w½UF rNHðË ¨WO³Mł_«  UGK « sŽ
∫WO U² «  UŠUC¹ù« ¡u{ w
Ÿu?{u? ‰u?Š Y?¹b?(« ÊuJ¹ U bMŽ ¨Victimology U?¹U?×?C « rKŽ ‡‡
General W? U?Ž W?H?B?Ð s?¹—d?C?²?*« ¨U?¹U?×?C? U?Ð wMF½ wLKF « qI(«
Y?ŠU?³? « c?šQ¹Ë Æt²FO³ÞË —dC² « »U³ÝQÐ bOIð ÊËœ Victimization
s w½UF¹ h ý Í√ u¼ WO×C «ò∫‰uI¹ Íc « ås —U ò n¹dF²Ð UM¼
Any person who experiencesåV³Ý Í_  UÐuF Ë√ …—U š Ë√ È–√
injury, loss, or hardship due to any cause(1).

(1) Karmen, Andrew, -Crime Victim: An Introduction to Victimology,
New York: Wadsworth Publishing Company, 1996Æ

±∂

s? s?¹—d?C?²*« …—U³F « Ác¼ wMFðË ¨Crime Victims W?1d?'« U¹U×{ ‡‡
w? œ—«u? « n?¹d?F?²? « Y׳ « bL²F¹Ë WDK « «b ²Ý« ¡uÝË W1d'«
WDK « «b ²Ý« ¡uÝË W1d'« U¹U×{ W «bF WOÝUÝ_« ∆œU³*« ÊöŽ≈
Íc? «Ë ¨©±®±π∏µ ÂU?Ž …b?×?²?*« 3ú? W? U?F? « W?O?F?L?'« s?Ž —œUB «
Ë√ ÎU?¹œd? «u?³?O √ s¹c « ’U ý_« U¹U×C « `KDB0 bBI¹ò∫‰uI¹
WO HM « …U½UF*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p – w U0 ¨—dCÐ UOŽULł
Î
rN uI×Ð l²L² « s …dO³ Wł—bÐ ÊU d(« Ë√ ¨W¹œUB² ô« …—U )« Ë√
5½«uIK ÎU UN²½« qJAð ‰UL¼≈  ôUŠ Ë√ ‰UF √ o¹dÞ sŽ ¨WOÝUÝ_«
…¡UÝù« Âd=×
Ó Ôð w² « 5½«uI « UNO U0 ¡UCŽ_« ‰Ëb « w …c UM « WOzUM'«
ÆåWDK « ‰ULF²Ýô WOzUM'«
q?F?H? « —b?B? ® U?¹U?×?C? « …—U³Ž  UI²A s w¼Ë ¨Victimity W?O?×?C² « ‡‡
Ædš¬ V³Ý Í√ Ë√ W1d'« s —dC² « ÊU √ ¡«uÝ —dC² « W UŠ wMFðË ©v×{
Ác?¼ q?L?F² ðË Victimagogics …b?ŽU? ?*« v?K?Ž r?zU?I « U¹U×C « rKŽ ‡‡
Íc? « ÂU?F? « U?¹U×C « rKŽË wzUM'« U¹U×C « rKŽ 5Ð eOOL²K …—U³F «
W??L??K?? Êu??J??²??ðË ÆÊu??½U??F??¹ s??¹c?? « ’U?? ??ý_« …b??ŽU?? ??0 v?M?F?¹
agogeins WO½U½uO « WLKJ «Ë Victima WOMOðö « WLKJ « s Victimagogics
vKŽ Victimagogues …—U?³?F? « o?²?A oKD¹ UL Æ…bŽU *« wMFð w² «
w² « Victimologist s ÎôbÐ U¹U×C « …bŽU ‰U− w 5BB ²*«
Æ©≤®Î«b¹b% W1d'« U¹U×{ ‰U− w 5K UF « vKŽ oKDð
a¹—U²Ð ≥¥Ø¥∞ r — …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« —«d Vłu0 ú*« vKŽ dA½Ë bL²Ž« ©±®
Ʊπ∏µ d³L u½ ≤π
(2) Jan J.M. Van Dijk, Introduction to Victimology, 9th. Symposium of
the World Society of Victimology , 1997Æ

±∑

·«d×½ô«Ë W1d'« WKJA W'UF w¼ Êu½UI «Ë tIH « w WOzUM'« W «bF « ‡‡
W?³? U?F?0 U?N?M? l?I?¹ U?L?O? dEM « rŁ s Ë ¨UNŽu Ë q³ UNÐU³Ý√ W «“≈Ë
s? l?L?²?:« W?¹U?L?ŠË U?N?M? —dC²*« i¹uFðË ¨tŠö ≈Ë UN³Jðd
oO³D²Ð ÂuIð WOK¼√Ë WO uJŠ …eNł√Ë rE½ p – w Âb ² ðË ÆU¼—UŁ¬
œ«d? _« W?¹U?L?( W?¹—Ëd?C? « Ÿd?A? « ÂU?J?Š√Ë ÂU?E?M? «Ë Êu½UI « bŽ«u
¡U?I? ≈Ë …U?M?'« j?³CÐ t «b¼√ WOzUM'« W «bF « ÂUE½ oI×¹Ë ÆlL²:«Ë
X?³?¦?ð s? v?K?Ž »U?IF « lO uðË WL U×LK rN1bIðË rNOKŽ i³I «
…œu?ŽË W?1d?'« s W¹U u « oI% w² « WOHOJ UÐ »UIF « cOHMðË rN²½«œ≈
Æ©±®ÊU ½ù« ‚uIŠ …UŽ«d l ¨5 UF lL²:« …dOEŠ v ≈ 5×½U'«

U¹U×C «  UÝ«—œË ÀU×Ð√ ∂ Æ ±
W?O?ŽU?L?²?łô« —U?Łü« ¡u?{ w? Ë s?¹dAF « ÊdI « s w½U¦ « nBM « w
ÂU?L²¼UÐ U¹U×C « W Q XOEŠ ¨WO½U¦ « WO*UF « »d(« UN²HKš w² « W³ U «
W? U?Ž W?H?B?Ð U¹U×C « Ÿu{u0 ÂUL²¼ô« «c¼ b² « b Ë ÆWÝU «Ë s¹dJH*«
ÀU?×?Ð_«Ë  U?Ý«—b? « Ê«b?O? v ≈ ¨’uB)« tłË vKŽ W1d'« U¹U×{Ë
 UOK U¹U×C « rKF `³ Q w UF « rOKF² «  U ÝR v ≈ XKI²½«Ë ¨WOLKF «
¨WOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu « w W u d*«  UF U'« s b¹bF « w VFÓÔý Ë√
U?¹U?×?C? « r?K?F?Ð 5?¦?ŠU?³? « ÂU?L?²?¼« b¹«eð l Ë ÆUO½UD¹dÐË UO «d²Ý√ ¨ÊUÐUO «
∫q¦ WBB ²*« WOLKF «  U¹—Ëb «  dNþ W1d'« U¹U×{Ë
- ictimology: An International Journal.
- Child Abuse and Neglect.
- Journal of Interpersonal Violence.

- Violence and VictimsÆ
∫÷U¹d « ¨ ‡ W½—UI WÝ«—œ ‡ W1d'« lM Ë WOzUM'« W «bF « ¨ ÈdA³ « 5 _« bL× ©±®
Ʊππ∑ ¨ WOM _« ÂuKFK WOÐdF « n¹U½ WO1œU √

±∏

W?O Ëb «  «d9R*« WLzU w Ϋe?O?Š W1d'« U¹U×{  UŽu{u  cš√Ë
Êd?I? « s?  U?M?O½UL¦ « qz«Ë√ cM ÎU?¹—Ëœ r?E?M?ð X?×?³ √ w² «  «—UML «Ë
W?O? u?J?(«  U?L?E?M?*« s? o? b?²?ð  √b?Ð w?²? « ‰«u? _« q?C?HÐ ¨s¹dAF «
ÆWOK¼_«Ë
ÊuBB ²*« UNÐ ÂU w² « WOLKF « ÀU×Ð_«Ë  UÝ«—b « Ê√ ·ËdF*« s Ë
·d?F?²? «Ë ·«d?×?½ô«Ë W1d'« rN w XLNÝ√ b «dłù« rKŽ ‰U− w
W?1d?'« v? ≈ W?¹œR?*« q? «u?F? «Ë »U?³?Ý_« ·U?A?²? «Ë Âd?:« W?OB ý vKŽ
r?K?F? W?H?K?²?<« ”—«b?*« —U?B?½√Ë ¡ULKŽ —uEM w ÊU «–S Æ·«d×½ô«Ë
¨U?½u?M−
Î
ÎU? d?− Ë WHÞUF UÐ ÎU? d?− Ë W bB UÐ ÎU? d?− p UM¼ Ê√ «dłù«
W?O? ?H?M « q «uF « Ë√ W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô« ·ËdE « t²F œ dš¬ U? d− Ë
Î
»U?³?Ý_«  «c?Ð W?1d?ł U?¹U?×?{ p? U?M?¼ q?N? ª W?O?zU?OLOJ «Ë WOłu uO³ «Ë
WO×C « rKŽ w dš¬ —uEM p UM¼ Â√ ¨Â«dłù« rKŽ UNŠdÞ w² « q «uF «Ë
q «uŽ fÝR¹Ë WO×C « hzUBš œb×¹Ë W1d'« s —dC² « …d¼Uþ d H¹
W?¹œU?I?²?½«  U¹dE½ p UM¼ q¼Ë øW1d'« s —dC² « v ≈ œuIð …eO2 »U³Ý√Ë
W?O?ŽU?L²łô« ÂuKF « dO ²Ð ÍœUMð Critical Victimology U?¹U×C « rKŽ w
W³ M UÐ ‰U(« u¼ UL ¨W1d'« s —d‡C² « …d¼Uþ dO H² WOÝUO « 5 UC*«Ë
Æ©±®Critical Victimology ÍœUI²½ô« «dłù« rKF
X?½U? w?²? « «d?łù« r?K?Ž ÀU?×?Ð√  U?¹«b?³? W?³? M UÐ ‰U(« ÊU UL Ë
h? ?ý ‰ËU?M?²?ð W1d'« U¹U×{ rKŽ ÀU×Ð√  √bÐ ¨w½U'« ‰uŠ —u×L²ð
q? «u?F? «Ë W?O? HM «Ë WO×B « t² UŠ¨WOŽUL²łô« t Ëdþ YOŠ s WO×C «
n?¹d?F?ð u?×?½ Êu¦ŠU³ « t&« b Ë Æw «dł≈ qLŽ WO×{ `³BO tF bð w² «
(1)Rob Mawby and Sandra Walklate, Critical Victimology: International
Perspective, London, Sage, 2001, PÆ108Æ

±π

Á—d?C?ð b?²?1 Ê√ s?J1 Èb Í√ v ≈Ë WO×{ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Íc « h A «
r?N? ?H?½√ i?¹dFð w —Ëœ ”UM « s W uKF W¾H ÊU «–≈ U Ë ¨W1d'« s
ÕdÞ v ≈ ÀU×Ð_« Ác¼ q¦ œuIð Ê√ wN¹b³ « s ÊU Ë ÆW1d'« s —dC²K
∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ UNM …b¹bŽ  ôƒU ð
øWO×C « vKŽ W1d'« t d²ð Íc « w HM « dŁ_« u¼ U ‡‡
ølL²:« vKŽ W1d'« t d²ð Íc « dŁ_« u¼ U ‡‡
øW1d'« s ·u)« »U³Ý√ w¼ U ‡‡
øW1d'« s ·u)« ZzU²½ w¼ U ‡‡
øW1d'« s —dC² « vKŽ VKG² « W1d'« U¹U×{ ‰ËU×¹ nO ‡‡
øW1d'« U¹U×{ qO¼Qð …œUŽ≈ w lL²:« …b½U —Ëœ U ‡‡
øWÞdAK Á—dCð ⁄öÐ≈ w WO×C « …œ«—ù WL U(« jЫuC « w¼ U ‡‡
U¹U×C « rKŽ eO9 bO Qð vKŽ qLF « w WKŠd*« pKð ÀU×Ð√  e dð b Ë
Íc? « åÊu? ? b?M? 5? U?−MÐò WKŠd*« pK𠜫˗ s ÊU Ë Â«dłù« rKŽ sŽ
VŠU å5JЫ—œ qOz«dÝ≈ò Ë ¨Victimology U¹U×C « rKŽ …—U³Ž Àbײݫ
W?1d?'« U?¹U?×{ WÝ—b fÝR å«Ë«–UO vł≈ u ò Ë U¹U×C « W «bŽ W¹dE½
…—u?K?Ð w qCH « t V M¹ Íc « Z²M¼ Êu f½U¼Ë WO½UÐUO « uO WF Uł w
ÆGeneral Victimology U¹U×CK ÂUF « ÂuNH*«
w eOHײ «Ë lO−A² « „«c² Ë W1d'« U¹U×{ ‰U− w Êu¦ŠU³ « błË
 √b?Ð w² « W¦¹b(«  U¹dEM «Ë wLKF « Y׳ « ‚dÞ vKŽ √dÞ Íc « —uD² «
¨wLKF « Y׳ « ‚dÞ —uDð r UF “dÐ√ s ÊU Ë ÆW1d'« s —dC² « d Hð
tð«ËœQÐ Victimization Survey W1d'« U¹U×{ jÝË w½«bO*« ` *« À«bײݫ
WO Ëb «  U¹u² *« vKŽ U bI²
Î
Î
UOLKŽ
ÎUÞUA½ `³ √ v²Š ¨WŽuM²*« t³O UÝ√Ë
≤∞

q?O?K?×?²?K? r?O?¼UH Ë  U¹dE½  “dÐ bI ÍdEM « V½U'« w U √ ÆWOMÞu «Ë
¨ Rapoport‡ Crisis Theory W? “_« W?¹d?E½ q¦  U½UO³ « nOMBðË rOOI² «Ë
Seligman‡? e?−?F? « rKFð W¹dE½ ¨ Adams‡? Equity Theory …«ËU? ?*« W¹dE½
Àœ«u(«  U¹dE½ vKŽ …ËöŽ Kelley‡ Attribution Theory œUMÝù« W¹dE½Ë
s W1d'« U¹U×{ ÀU×Ð√  œUH²Ý« tK p – ‚u Ë Æv{d*«Ë À—«uJ «Ë
Multidisciplinary …œbF² WLE½QÐ j³ðd*« U¹U×C « ÀU×Ð√ qIŠ WO uBš
W×B « ¨fHM « rKŽ ¨ŸUL²łô« rKŽ ¨Â«dłù« rKŽ w ¡ULKŽ UNO „—UA¹
Æ©±®tIH «Ë Êu½UI « ¨WOKIF «
W1d'« U¹U×{  UÝ«—œË ÀU×Ð√ XKI²½« …d¦ «  UOÐœ_« pK²Ð …“eF Ë
 «uM s …UMI UNÞU/√ ÊUOÐË W1d'« r−Š ”UOI …«œ√ v ≈ «c¼ U½dBŽ w
ŸU?M? U?N?O?K?Ž b?L?²?F?¹ w?²? « W?O? uJ(«  «¡UBŠù«Ë  U½UO³ « oOŁuðË rŽœ
ÁU&ô« «c¼ w W ËdF*«  UÝ«—b «Ë ÀU×Ð_« r¼√ s Ë ÆWOzUM'«  UÝUO «
∫wK¹ U
W?1d?'« s? —dC² « ∫‰uŠ©Van Kesteren & Mayhew®©≤® WÝ«—œ ‡ ±
Criminal Victimization in ¨W??O??ŽU??M??‡?? W?? Ëœ …d??A??Ž l??³?Ý w?
Seventeen Industrial Countries: Key-findings from the

ÆInternational Crime Victims Survey

(1) Sebba, L. Third parties: Victims and the Criminal Justice System:
Columbus, OH: Ohio State University Press, 1996Æ
(2) Van Kesteren, J.N., Mayhew and Nieuwbeerta, P., Criminal Victimization in Seventeen Industrial Countries: Key-findings from the 2000
ICVS, The Hague: Ministry of Justice, 2001Æ

≤±

W1d'« s —dC²K WO Ëb «  UŠu *« rOOIð WÝ«—b « Ác¼ X ËUMðË
3_« U??N??ðc??H??½ w??²?? « International Crime Victimization Surveys
—U³²ŽUÐ ≤∞∞∞ Ë ±ππ∂ ¨ ±ππ≤ ¨ ±π∏π «uŽ_« ‰öš …bײ*«
W Ëœ ©±∑® vKŽ WÝ«—b «  e — rŁ s Ë ÆWO «bB d¦ _« UNðU½UOÐ
s? —d?C?²?K? w? Ëb? « ` *« w X —Uý w² « WOŽUMB « ‰Ëb « s
Êu¦ŠU³ « Èdł√ w Ëb « ` *«  U½UOÐ oOŁu² Ë Æ≤∞∞∞ ÂUFK W1d'«
s Ìh? ý ©≤∞∞∞® X?G?K?Ð W?Oz«uAŽ  UMOŽ l WOHðU¼  öÐUI
œ«d √ q¾Ý Ʊπππ ÂUŽ ‰öš W U¼ rz«dł rNIŠ w X³Jð—« s¹c «
W?1dł ©±±® 5?Ð s? r?¼b?{ X?F? Ë w?²? « r?z«d'« Ÿu½ sŽ WMOF «
 œU ÆUNMŽ «uGK³¹ r Â√ WÞdA « UNMŽ «uGKÐ√ ¡«uÝ p –Ë ¨…œb×
w rz«d'« w ULł≈ s s¹—dC²*« ÊUJ « W³ ½ b¹b% v ≈ WÝ«—b «
∫w U² « u×M « vKŽ WHMB WOŽUM W Ëœ ©±∑®
s? q w ÊUJ « s •≤¥ v?K?Ž W1d'« s —dC² « W³ ½ b¹eð ‡ √
Æb¹u «¨ «bM u¼ ¨UO½UD¹dÐ ¨UO «d²Ý√
ÊU?J « s •≤¥ Ë •≤∞ 5?Ð W?1d'« s —dC² « W³ ½ ÕË«d²ð ‡ »
¨U?J?O?−?K?Ð ¨«b?M? uÐ ¨«bMK²JÝ√ ¨„—U/b « ¨«bM s q w
ÆWOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu «Ë U ½d
¨«b?MKM w ÊUJ « s •≤∞ s?Ž W1d'« s —dC² « W³ ½ qIð ‡ ‡ł
ÆWO ULA « «bM d¹√¨ ‰UGðd³ « ¨«d ¹uÝ ¨UO½U³Ý√ ¨ÊUÐUO «
UN²LO XHŽUCð w² «  UłU²M²Ýô« s b¹bF « WÝ«—b « X b Ë
w? X?M?L?{ w?²? «  ôƒU? ?²? «Ë q? «uF «Ë  «dOG²*« œbFð qCHÐ
 Ułd w ÁU³²½ô« XHK¹ U d¦ √ Ê√ ô≈ Æw½«bO*« ` *« …—UL²Ý«
U?N?²?H?A? w?²? « W?1d?'«  ôbF 5Ð `{«u « ‚—UH « WÝ«—b « Ác¼
ÆWÞdA «  «¡UBŠ≈ UNðb — w² « pKðË W1d'« U¹U×{  UŠu
≤≤

s? —dC² « WHKJðË œUFÐ√ ‰uŠ s¹dš¬Ë ©Miller & Cohen® WÝ«—œ ‡ ≤
The Extent and Costs of Crime Victimization: A NewW????1d???'«
Look(±).
bF³ « ∫s¹bFÐÔ v ≈ W1d'« s —dC² « WHKJð WÝ«—b « Ác¼ XL Ë
 UJK²L*« dzU š lL& ‰U*« s m U³0 tÝUO sJ1 Íc « ÍœUB² ô«
w q¦L²*« w½U ½ù« bF³ «Ë ¨ÃöF « dOð«u WLO Ë ÃU²½ù« dzU šË
dÞU v ≈ W U{ùUÐ ÊU ½ù« VOBð w² « WOHÞUF «Ë WO HM « Âôü«
W?H?K?J?ð W?I?O? œ d?O?¹U?F?0 W?Ý«—b «  dBŠ ÆW1d'« ¡«dł s …U u «
v?K?Ž …bL²F V¹dI « Èb*«Ë bOF³ « Èb*« vKŽ W1d'« s —dC² «
¨w? «—b?O?H? «  U?I?O?I?×?²? « V?²?J  «¡UBŠ≈ UNðd Ë w² « ÂU —_«
w? —ôËœ ÊuOKÐ ©±∞∑® m?K?³?0 W?1d'« WHKJð d¹bIð v ≈ XBKšË
 «d?¹b?I?ð W? U?{SÐË Æ±ππ∞ v? ≈ ±π∏∑ s? …d?²?H? « ‰ö?š ÂU?F «
WHKJ² « lHðdð W1d'« sŽ W&UM « …U u «Ë WO½UL '« W UŽù« nO UJð
©±∏∞∞® Í√ —ôËœ ÊuOKÐ ©¥µ∞® v ≈ W1d'« s —dC²K W¹uM «
X½U b Ë ÆWOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu « w sÞ«u q qÐUI —ôËœ
 UO−Oð«d²Ý≈Ë Z «dÐ vKŽ W×{«Ë  UÝUJF½« WÝ«—b « Ác¼ ZzU²M
W? b?I? w? W?1d?'« W?×? U?J? j?Dš XF{Ë –≈ ¨W1d'« WNł«u
WOF¹dA² « UNðU ÝR Ë …bײ*«  U¹ôu « WÝUzd 5×ýd*«  U UL²¼«
ÎU??O??M? √ w?J?¹d? _« V?šU?M? «  U?¹u? Ë√ s? U?¼—U?³?²?ŽU?Ð W?¹c?O?H?M?²? «Ë
Z¼UM*« s ÎU−NM XF{Ë b WÝ«—b « Ác¼ Ê√ pýôË ÆU¹œUB² «Ë
Î
sJ1 ¨·«d×½ô«Ë W1d'« s —dC² « WHKJð ”UOI …d³²F*« WOLKF «
ÆW1d'« s —dC² «  «¡UBŠ≈Ë ÀU×Ð√ ¡«dŁ≈ w tM …œUH²Ýô«
(1) Ted R. Miller, Mark A. Cohen and Brian Weirsema, The Extent and
Costs of Crime Victimization: A New Look, Washington D.C., National Criminal Justice Reference Service, 2001Æ

≤≥

…d?²? w W1d'« s —dC² « ‡ ‰uŠ ©Timothy & Cathy®©±®WÝ«—œ ‡ ≥
Child Victimization  «—b<«Ë ‰u×J « ÊU‡ œSÐ t² öŽË W uHD «
Æand Risk for Alcohol and Drug Arrests
wJ¹d _« w uI « bNF*« WIH½ vKŽ  cH½ w² « WÝ«—b « Ác¼ X ËUMðË
¡u?Ý d?Ł√ h× ±ππ¥ ÂU?Ž œ—U? —U?¼Ë U?½U?¹b?½≈ w?²F UłË W «bFK
r?N?ÐU?J?ð—«Ë rN «d×½« vKŽ W1d'« s r¼—dCðË ‰UHÞ_« WK UF
 U?M?O?Ž W?F?ÐU?²0 ÊU¦ŠU³ « ÂU Æ «—b<«Ë ‰u×J « wÞUFð rz«dł
v? ≈ W?L? ?I? …d?A?Ž W?F?Ыd? « s?Ý ÊËœ ÀU?½ù«Ë —u? c? « s …dO³
W1d'« s —dC² «Ë WK UF*« ¡u X{dFð WŽuL− ∫5²ŽuL−
ÆW?¹œU?Ž ·Ëd?þ w? X?ýUŽ Èdš√ WŽuL− Ë W uHD « WKŠd w
WŽuL:« Ê√ `{Ë ¨»U³A « WKŠd w 5²ŽuL:« W UŠ WFł«d0Ë
œ«u?*«Ë ‰u?×?J? « w?ÞU?Fð w U?Þ—uðË
Î
ÎU? «d?×?½« d?¦? √ X½U v Ë_«
öL%
Î
q √
] «u½U —u c « Ê√ WÝ«—b «  b √ UL Æ•≥π ‰bF0 …—b<«
s rNzU½d l W½—UI W uHD « WKŠd w W1d'« s —dC² « —UŁü
¡uÝË —d{ s rNÐ o( U “ËU& sŽ s¹ełUŽ rNKFł U2 ¨ÀU½ù«
ÆW uHD « WKŠd w WK UF
WFÝ«Ë WO×  UÝ«—œ ¡«dł≈ WOL¼√ v ≈ WÝ«—b « Ác¼ XBKš b Ë
Vðd²ð w² « …b¹bF « W³ U « —UŁü« ·UA² ô  UFL²:« nK² w
vKŽ WM¼«d « UM²Ý«—œ tO ≈ ·bNð U «c¼Ë ¨W1d'« s —dC² « vKŽ
ÆwÐdF « Èu² *«
(1) Timothy Ireland and Cathy Spatz widom, Child Victimization and
Risk for Alcohol and Drug Arrests. Washington D.C.: National Institute of Justice, 1994Æ

≤¥

…d?ŁR*« q «uF « ‡ ‰uŠ s¹dš¬Ë X ËdJý√ ©Ashcroft, et. al® WÝ«—œ ‡ ¥
Factors that Influence Public OpinionWÞdA « w —uNL'« Í√— vKŽ
Æ©±®of the Police
W öŽ w …dŁR …b¹bŽ V½«u' UN²ODGðË WÝ«—b « Ác¼ WO uLý rž—Ë
UN½Qý s w² « qzUÝu « sŽ Y׳ « vKŽ U¼eO dðË —uNL'UÐ WÞdA «
u¼ UM¼ ÁU³²½ô« XHK¹ U Ê√ ô≈ ¨WÞdA « …—u 5 % vKŽ bŽU ð Ê√
…eNł√ w —uNL'« WIŁ vKŽ tðUÝUJF½«Ë W1d'« s —dC² UÐ qB²¹ U
¡«œQÐ U{— q √ W1d'« U¹U×{ Ê√ WÝ«—b « Ác¼ XHA bI Ë ÆWÞdA «
W?1d?'« U?¹U?×{ jÝË WÞdA « ¡«œ√ sŽ U{d « Èb mKÐ –≈ ÆWÞdA «
W?1d?'« s? «Ë—dC²¹ r s¹c « 5Ð W³ M « Ác¼ XFHð—« ULMOÐ ©•≥∑®
—d?C?²? « …—u?Dš Èb WÝ«—b « Ác¼  Ułd wMFðË Æ©•∏µ® v ≈
¡wA « ¨UNO —uNL'« WIŁË lL²:« w WÞdA « W½UJ vKŽ W1d'« s
—u?N?L?'«Ë W?ÞdA « 5Ð W —UA*«Ë ÊËUF² « vKŽ ÎU?³?K?Ý fJFM¹ Íc «
q?F? Ë ¨W?O?ÐdF « ‰Ëb « w WÞdA « …eNł√ UNM w½UFð WKJA pKðË
ÆlL²:«Ë WÞdA « 5Ð …uN « d ' Îöšb ÊuJð U¹U×C UÐ W¹UMF «
œu?N?A «Ë W1d'« U¹U×{ W bš ‡ ‰uŠ ©Tomz & McGillis® WÝ«—œ ‡ µ
Æ©≤®

Serving Crime Victims and Witnesses

W bI*«  U b)« w …dŁR*« d UMF « W U rOOIð WÝ«—b « Ác¼ X bN²Ý«
W?KJO¼ W?'U?F? Ë d? U?MF « pKð e¹eFð bBIÐ œuNA «Ë W1d'« U¹U×C

(1) John Ashcroft, Debarah J. Daniel and Sarah Hart, Factors that Influence Public Opinion of the Police. Washington D.C.: US Dept. of
Justice, 2003Æ
(2) Julie Esselman Tomz and Daniel McGillis, Serving Crime Victims
and Witnesses. Washington: National Institute of Justice, 1997Æ

≤µ

WÝ«—b « Ác?¼  e? dð ËÆrN uIŠ W¹ULŠË W1d'« U¹U×{ l q UF² «
‰U*« dO uð ¨W1d'« U¹U×{  UłUO²Š« ∫w¼Ë W Oz— d UMŽ WFЗ√ vKŽ
qLFK “ö « q¼R*« ÍdA³ « —œUJ « ¨U¹U×C « …bŽU Z «d³ “ö «
Juvenile À«bŠ_« W «bŽ ÂUEMÐ W U)« U¹U×C «  U bš Ê«bO*« «c¼ w
…—Ëd{ v ≈ WÝ«—b « Ác¼ ‰öš s ÊU¦ŠU³ « q uðË ÆJustice System
v? ≈ W?O?Žu?Þ  U?LEM qLŽ œd− s W1d'« U¹U×{ W b Ð ‰UI²½ô«
—œ«u?J? «Ë W?O?HOþu « q UON « t TAMðË W Ëb « tÐ bNF²ð w ÝR qLŽ
i?¹u?F² W “ö « ‰«u _« hOB ð vKŽ …ËöŽ U Uš
Î
ÎU?³¹—bð WЗb*«
ÆlÝ«Ë ‚UD½ vKŽ W1d'« s —dC² « —UŁ¬ W'UF Ë W1d'« U¹U×{
‰ËU?M?ð b? Ë ¨W1d'« U¹U×{ ‚uIŠ ‰uŠ ©±®åb?L× œuFÝò WÝ«—œ ‡ ∂
‰Ë_« —u?;« ∫s?¹—u?×? w? W?1d?'« U¹U×{ Ÿu{u YŠU³ « UNO
W? «b?Ž d?O? u?²? W? Ëc?³?*« W?O?L?OK ù«Ë WO Ëb « œuN−K qOK%Ë ÷dŽ
WÞdA « —Ëœ YŠU³ « ‰ËUMð bI w½U¦ « —u;« w U √ ÆW1d'« U¹U×{
s? h?K? ?²?Ý« –≈ ¨»U?N?ÝS?Ð W?1d?'« U?¹U?×?{ ‚u?I?Š W?¹U?L?Š w
WO öÝù« WF¹dA « ∆œU³ Ë WOMÞu « 5½«uI « iFÐË WO Ëb « „uJB «
 «¡«d?ł≈ ‚U?D?½ w? pN²Mð b w² « W1d'« U¹U×{ ‚uIŠ s WLzU
o?Š ¨‚u?I?(« p?K?ð W? b?I? w? Ë ¨W?¹—«œù«Ë W?O?zU?C?I? « W?ÞdA «
¨W?O?zUM'« W «bF « ÂUE½Ë WÞdA « ÂU √ UNFzU Ë sŽ dO³F² «Ë ÈuJA «
ÆWO uB)« W¹ULŠ oŠË
ÆW?1d?'« U?¹U×{ ‚uIŠË WÞdA « ‰uŠ ¨©≤®åw?I?H « bLŠ√ò WÝ«—œ ‡ ∑
∫W —UA « ¨ wÞdA « dJH « WK− ¨ åW1d'« U¹U×{ ‚uIŠò ¨ vÝu bL× œuFÝ ©±®
Æ≤≥≥ ’ ¨ ±ππµ ¨ W —UA « WÞdý Àu×Ð e d ¨ WÞdAK W UF « …—«œù«
d?J?H? « W?K?−? åW?1d?'« U?¹U?×?{ ‚u?I?ŠË W?Þd?A? «å ¨ w?I?H « nODK « b³Ž bL× bLŠ√ ©≤®
Æ≥π ’ ¨ ≤∞∞≤ ¨ WÞdA « Àu×Ð e d ¨ WÞdAK W UF « …—«œù« ∫W —UA « ¨wÞdA «

≤∂

ÂU? √ W?1d?'« U?¹U?×?{ ‚u?I×Ð n¹dF² « vKŽ WÝ«—b « Ác¼  e dðË
W¹ULŠË …UM'« j³{ WŽdÝË WK UF*« s ŠË
Ô mOK³² « oŠ q¦ WÞdA «
W1d'« U¹U×{ ‚uIŠ W UH w WÞdA « —Ëœ ÊUOÐ l W U)« tðUOŠ
5? d?:« l q UF² UÐ WOMF*«Ë —uNL'UÐ ÎôU?Bð« »d _« U¼—U³²ŽUÐ
W1d'« s —dC² « œUFÐ√ YŠU³ « nM Ë Æ—dC « w «u³³ ð s¹c «
WÞdA « U¼c ²ð w² « WOz«e'«  «¡«dłù« UNÐ d9 w² « qŠ«dLK UI Ë
Î
ÈËUJA «Ë  Užö³ « wIKð WKŠd s ¡«b²Ð«
¨W1d'« w³Jðd b{
Î
i¹uFðË w½U'« WL U×0 ¡UN²½«Ë ÂUNðô«Ë oOIײ « qŠ«d0 «—Ëd Ë
Î
…UM'« j³{ WŽdÝ w WO×C « oŠ …UŽ«d l ¨W1d'« s —dC²*«
¨W?Þd?A?K qŽU —ËbÐ W³ UD*« q³ ¨Èd½ UM½√ ô≈ ÆW «bF « oOI%Ë
‚uI( WLEM*« WOŽu{u*«Ë UNM WOKJA « WOMÞu «  UF¹dA² « d u½ Ê√
ÆrNKO¼Qð …œUŽ≈Ë rNðbŽU VO UÝ√Ë U¹U×C «
¨‡W1d'« U¹U×{ ‡ tOKŽ wM:« rKŽ ‰uŠ ¨©±®åbF « ` U ò WÝ«—œ ‡ ∏
r?N?ÞU?/√ n?O?M?B?ð YOŠ s rNOKŽ wM:« WÝ«—b « Ác¼ X ËUMðË
W?O?F{u « 5½«uIK ÎU?‡?I? Ë W?O½U ½ù« rN uIŠË W1d'« w r¼—ËœË
U?¹U?×?{ v?K?Ž W?Ý«—b? « Ác?¼  e? d?ð b? Ë ÆW?O? ö?Ýù« WF¹dA «Ë
U?¹U?×?C? « r?K?Ž Í√ ¨wzUM'« Êu½UI « WH U sŽ WLłUM « ‰UF _«
r?KŽ ”UÝ√ Âu?I?¹
= ô Íc? « ¡w?A « ¨Penal Victimology w?ÐU?IF «
 œd? √ b? Ë Æw?zU?M?'« Êu½UI « sŽ qI² wLKŽ qI× U¹U×C «
w?M?:« W?¹UL( X cÐ w² « WOÐdF «Ë WO Ëb « œuN−K Ϋe?OŠ WÝ«—b «
ÆtOKŽ
l¹“u² «Ë dAMK UHB « —«œ ∫ÊULŽ ‡ W1d'« U¹U×{ ‡ tOKŽ wM:« rKŽ ¨ bF « ` U ©±®
Ʊπππ

≤∑

WIÐU «  UÝ«—bK UMLOOIð ± Æ ∂ Æ ±
·u u « wG³M¹ W U¼ qzU UNO ≈ U½dý√ w² « WIÐU «  UÝ«—b « nAJð
∫w¼Ë U¼bMŽ
w —Ëbð ÍdEM « UN³½Uł w X «“U WO³Mł_« ÀU×Ð_«Ë  UÝ«—b « ‡ ±
‰U?¦? √ U?¹U?×?C? « r?K?F? q?z«Ë_« œ«Ëd? « U?N?Šd?Þ w?² « U¹UCI « pK
v?K?Ž ÊËd? U?F?*« ÊËd?JH*« ƒd−¹ r Ë ÆåZ²M¼ ÊU åË åÊu bM ò
W?K?I?M? « Í“«u?ð W?Łb?ײ  U¹dE½ «u bI¹ r Ë …b¹bł »«uÐ√ ‚dÞ
U½d¹bIð w Ë ÆUNM —dC² «Ë W1d'« WKJA vKŽ  √dÞ w² « WOŽuM «
¨v Ë_« UNðUŠËdÞ√ œËbŠ w XH uð b U¹U×C « rKŽ  U¹dE½ Ê√
…dOš_« Ác¼ Ê√ dOž ÆW1d'« rKŽ  U¹dEM W³ M UÐ ÀbŠ UL U U9
Î
W?¹œU?B?²? ô« V?½«u?'« l?O?L?ł v? ≈  b?² « Ê√ bFÐ UN² dŠ  QÞU³ð
rKŽ ÀU×Ð√ Ê√ bOÐ ÆU¼dOžË WOzUOLOJ «Ë WOłu uO³ «Ë WOŽUL²łô«Ë
ÆWO Ë_« —UJ _« W O³Š X «“U U¹U×C «
 Ułd<« s …œUH²Ýô« u×½ WO³Mł_«  UÝ«—b «Ë ÀU×Ð_« XN&« ‡ ≤
W?O?zU?M'«  «¡UBŠù« œ«bŽ≈ w UNð«Ëœ√Ë U¹U×C « ÀU×Ð_ WO Ë_«
Victimization W?1d?'« U?¹U×{ jÝË Í√d «  «¡UBI²Ý« ‰öš s
U?¹U?×C « rKŽ sJ9 …b¹bł  öšb œU−¹ù wF « ÊËœ Surveys
UNÐËd{ XŽuMð w² « WO×C² « U¹UC W'UF w  «dOG²*« W³ «u s
s¹—dC²*« dBŠ VFB « s `³ √ v²Š ¨…bIF*« UNÞU/√  œbFðË
ÆX½d²½ù«Ë  U uKF*« WOMIð rz«dł q¦ ¨rz«d'« iFÐ w
¨U?N? U?D?½ W?¹œËb?×? Ë U?N?²?K? rž— ¨WOÐdF « Àu׳ «Ë  UÝ«—b « ‡ ≥
l{«uð w WO³Mł_«  UŠËdD « pK ‰uŠ Ê«—Ëb « vKŽ  dB² «

≤∏

W?O?ÐdF « W UI¦ « w d «u « UNŁË—u ÂU× ≈ v ≈ ¡u−K « ÊËœ ¨b¹bý
U?¹U?×?C? « ‚u?I?Š “«d?Ð≈ w? W U³Ý X½U w² « WO öÝù« WF¹dA «Ë
ÆWOzUM'« W «bF « ÂUE½ w WO×C « l u Ë
…bOFÐ U¹U×C « rKŽ ‰U− w WOÐdF «  UÝ«—b «Ë ÀU×Ð_« X «“U ‡ ¥
ÂU?L?²?¼« ÀU?×?Ð_« b?& r? Ë Ær?K?F? « «c?N?Ð 5L²N*«  UŠuLÞ sŽ
W? «bF « ÂUE½ …eNł√ q³Ó s …œuAM*« W¹UŽd « Ë√ WOLKF «  U ÝR*«
ÆWOzUM'«
sŽ W1d'« U¹U×{ ‰U− w WOÐdF «  UÝ«—b «Ë ÀU×Ð_«  bF²Ð« ‡ µ
Æp – ÁU& W Ëb « Vł«ËË UNHO UJðË WO×C² «  «¡UBŠ≈ dO uð
«c?¼ w? WOÐdF «  UÝ«—b «Ë ÀU×Ð_« ¡UOŠ≈ bOF½ WÝ«—b « ÁcNÐ UMKF Ë
Îöšb U¹U×C « rKŽ ÀU×Ð√ u×½ ÁU&ô« w UMðUF Uł n u “eF½Ë ‰U:«
w U?O? öÝ≈
Î
Ϋ—u?E?M? U?¹U?×?C? « r?K?Ž —U³²ŽUÐ ¨WO×C² « s W¹U u « dOЫb²
…d?O?¦?*«  U?¹d?E?M? « i?F?³?Ð ¡U?ł Íc? « «d?łù« r?K?Ž fJŽ vKŽ ¨q _«
s¹c « »U³A « s U¹U×C « rKFÐ 5L²N*« vKŽ dO¦J « ‰uF½ UM½√ UL Ɖb−K
ZzU²½ ’ö ²Ý«Ë qOKײ «Ë Y׳K  UOMIðË …b¹bł qzUÝË rN U √  d «uð
Æ—«dI « –U ð« vKŽ bŽU ð

≤π

w½U¦ « qBH «
U¹U×C « rKŽ

≥±

U¹U×C « rKŽ Æ ≤
 «—U?C?(«Ë  U UI¦ « s b¹bF « w Sacrifice W?O×C « ÂuNH ·dŽ
ÆWN ü« ¡U{—ù Ê«uOŠ Ë√ ÊU ½≈ …UOŠ cš√ Ë√ 5ЫdI « .bIð vMF0 ¨W1bI «
h? ?ý Í√ qLA² WO U{≈ w½UF WO×C « ÂuNH V ² « …bŽ ÊËd q³ Ë
s?‡?‡? V?³?‡?‡?‡?Ý Í_ W?‡?O?ðU?O?‡Š  U‡ÐuF‡‡ W‡¹√ Ë√ …—U‡ š Ë√ È–√ s‡ w‡½UF¹
The Word Victim Includes any person who experiences injury,»U³‡‡Ý_«
loss or hardship due to any cause(±).

s? d?O?¦? w? W?O?×?{ W?L?K? œd?ð Ê√ ·u? Q?*« s? `?³? √ bI ÂuO « U √
U¹U×{ ¨ÊUÞd « U¹U×{ q¦  «—U³Ž ÂuO « b$ Ê√ U³¹dž
Î fO –≈ ¨5 UC*«
Àœ«u??(« U??¹U??×?{ ¨Hurricane —U??B??Žù« U??¹U??×?{ ¨Holocaust W?? d?;«
s? Ÿ«u?½_« Ác?¼ q?¦? f?JFðË ÆW1d'« U¹U×{Ë rKE « U¹U×{ ¨W¹—Ëd*«
Èu?I? « s? W?HK² ◊U/√ WNł«u w œ«d _« …U½UF s Ϋ—u?  U?O×C² «
ÆrNðUO u¾ sL{ lIð ôË ¨UNÐ rN ‰uŠ ô w² « ¨…d b*«
ÊU? ?½ù« UNÐ dJH¹ w² « WI¹dD « —uDð l WO×C « ÂuNH —uDð «cJ¼Ë
b?F?Ð√ 5? U?C? Âu?O? « W?O×C « …—U³F X׳ √ v²Š ¨ÊUJ Ë ÊU “ q w
Æ…U½UF*« s W1bI « ‰UJý_«Ë —uB « tOKŽ X½U U2 Èb
Î
b?$ ¨W?G?K? « r?łU?F? w? …œ—«u? « W?O?×?C? «  U?H?¹d?Fð v ≈ UMFł— «–≈Ë
…—U³F WO U² « w½UF*« œ—Ë√ b ‡ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ‡ À«d²K wJ¹d _« ”u UI «
∫WO×C «
(1) Karmen, op. cit, 1996, PÆ192Æ

≥≥

Ædš¬ h ý q³Ó s …U½UF*« Ë√ V¹cF²K ÷dFð Ë√ q² Ô h ý ‡ ±
ÆWOM¹œ ”uIÞ s ¡e− Ë√ WN x U½UÐd
Î Âb= Ë
Ô `Ð–Ô wŠ szU ‡ ≤
W? U? Ë Ë√ ·d?þ Ë√ q?F? s? …U?½UF*« Ë√ ¡«c¹û ÷dFð h ý Í√ ‡ ≥
Æ©»d(« U¹U×{® W UŠ Ë√ WO dÞ
d(« Á—UO²šô W−O²M  u Ë√ ¨…—U š ¨È–√ s w½UF¹ h ý Í√ ‡ ¥
Æ©wð«– dOÐbð WO×{®
d?O?ž W?I?¹d?D?Ð U?I?Š
Î V?K?Ý Ë√ g?ž Ë√ W?Žb?) ÷d?F?ð h? ?ý Í√ ‡ µ
ÆWŽËdA
W? «b?F? « d?O? u?²? W?O?ÝU?Ý_« ∆œU?³*« ÊQAÐ …bײ*« 3_« ÊöŽ≈ ¡Uł b Ë
∫‰uI¹ U¹U×C « `KDB* n¹dF²Ð v Ë_« tðœU w ¨W1d'« U¹U×C
¨wŽULł Ë√ ÊU Íœd Ì—dCÐ «u³O √ s¹c « ’U ý_« r¼ U¹U×C «ò
¨W¹œUB² ô« …—U )« Ë√ WO HM « …U½UF*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p – w U0
‰U?F? √ o¹dÞ sŽ ¨WOÝUÝ_« rN uI×Ð l²L² « s …dO³ Wł—bÐ ÊU d(« Ë√
¨¡UCŽ_« ‰Ëb « w …c UM « WOzUM'« 5½«uIK U UN²½«
Î
qJAð ‰UL¼≈  ôUŠ Ë√
Æ©±®åWDK « ‰ULF²Ýô WOzUM'« …¡UÝù« Âd=×
Ó ðÔ w² « 5½«uI « UNO U0
lL²:« ¡UCŽ√ ŸULłSÐ wEŠ Íc « n¹dF² « «c¼ WЫdž ∆—UIK Ëb³ðË
fO Ë ¨wzUM'« Êu½UIK WH U<« ‰UF _« w WO×C² « dBŠ t½uJ w Ëb «
5?½«u? Ë w?½b?*« Êu?½U?I? « X?% Êu?J?ð b? WO×C² U Æl³D UÐ ‰U(« u¼ «c¼
W?O?ÝU?O? ? «  U? “_«Ë À—«u?J? « V?³? ?Ð ÊuJð b UL WOB A « ‰«uŠ_«
(1) Guide for Policy Makers, United Nations Office for Drug Control
and Crime Prevention, Center for International Crime Prevention,
Vienna, 1999Æ

≥¥

l?I?¹ b Ë ÆUI?Šô
t?K?O?B?H?ð w?ðQ?O?Ý Íc? « u×M « vKŽ U¼dOžË W¹œUB² ô«Ë
Î
U?L? ¨W?DK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈ Ë√ ÊU ½ù« ‚uIŠ  U UN²½« WO×{ ÊU ½ù«
d?O? u?²? W?OÝUÝ_« ∆œU³*« ÊQAÐ …bײ*« 3_« ÊöŽ≈ s ©±∏® …œU?*« w ¡Uł
∫‰uIð w² « WDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'« U¹U×C W «bF «
Ë√ Íœd Ì—dCÐ «u³O √ s¹c « ’U ý_« åU¹U×C «ò `KDB0 bBI¹ò
Ô
…—U )« Ë√ WO HM « …U½UF*« Ë√ wKIF « Ë√ w½b³ « —dC « p – w U0 ¨wŽULł
s?Ž ¨W?OÝUÝ_« rN uI×Ð l²L² « s …dO³ Wł—bÐ ÊU d(« Ë√ ¨W¹œUB² ô«
¨W?OMÞu « WOzUM'« 5½«uIK UÎ U?N?²½« qJAð ô ‰UL¼≈  ôUŠ Ë√ ‰UF √ o¹dÞ
‚uIŠ «d²ŠUÐ WIKF²*«Ë UNÐ ·d²F*« WO Ëb « dO¹UFLK  U UN²½« qJAð UNMJ Ë
ÆåÊU ½ù«
rKŽ n¹dF²Ð ©Karmen®©±® ÂU U¹U×C « `KDB n¹dFð s U öD½«Ë
Î
p – w U0 ¨WO×C²K WOLKF « WÝ«—b « u¼ U¹U×C « rKŽò ∫t uIÐ U¹U×C «
W?O?zU?M?'« W «bF « ÂUE½Ë U¹U×C « 5Ð qŽUH² « ¨w½U'«Ë WO×C « 5Ð W öF «
U??¹U?×?C? « 5?Ð W? ö?F? «Ë ©Õö? ù« u?H?þu? Ë ¨ ¡U?C?I? « ¨W?Þd?A? « Í√®
 U? d?(«Ë ‰U?LŽ_« ‰Uł—Ë ÂöŽù« qzUÝË q¦  U ÝR*«Ë  UŽUL'«Ë
ÆåWOŽUL²łô«
The scientific study of victimization, including the relationships
between victims and offenders, the interactions between victims and the
criminal justice system - that is, the police and courts, and corrections
officials - and the connections between victims and other societal groups
and institutions, such as the media, businesses, and social movements.

(1) Karmen, op. cit, 1996, PÆ231Æ

≥µ

…QAM « ±Æ ≤
Study of—d???C???²?? « W?? U??Š W??Ý«—œ Ë√ Victimology U???¹U???×??C?? « r??K??Ž

W dF*« »«uÐ√ s »UÐË hB ² wLKŽ qI× t½UJ cš√ ¨Victimization
a?¹—U?²? « p? – q?³? U¹U×C « Ÿu{u ÊU Ë Æ UMOF³ « qz«Ë√ w …bL²F*«
–U?²?Ý√Ë åZ?²?M?¼ Êu? å w?½U?*_« «d?łù« r?K?Ž –U²Ý_ w³½Uł ÂUL²¼« l{u
ÊU? Ë ÆÊu? ? b?M å WO½U Ë— ‰u √ s —b×M*« wKOz«dÝù« wzUM'« Êu½UI «
Ê«u‡‡‡MŽ X% ¨±π¥± ÂUŽ Ê«bO*« «c¼ w ©±®©Von Hentig® ÁdA½ Y×Ð ‰Ë√
Remarks onò WOׇC «Ë W‡1d'« V‡Jðd 5‡‡Ð q‡‡ŽUH² « ‰u‡‡Š  U‡‡EŠö
tH R0 Y׳ « «c¼ l³ð√ rŁ òthe Interaction between Perpetrator and Victims
Íc « ¨Criminological Textbook «d?łù« r?KF wÝ—b*« »U²J UÐ ÊuMF*«
n? R*« «c¼ w WO×C « åZ²M¼å ‰ËUMð b Ë ÆWO×CK ö U
Î
ÎöB tO œd √
Æw «dłù« qFH « w Á—Ëœ WFO³D UÎI Ë ÁU¹≈ UHMB
W1d'« w ¡U dA « bŠQ
Î
v?K?Ž ·d?F?² « Ê√ u¼ „«c½¬ åZ²M¼ò t ÃËd¹ Ê√ ‰ËUŠ Íc « œUI²Žô« ÊU Ë
W¹U u « dOЫbð w «dO¦
Î bŽU ¹ b w «dłù« Àb(UÐ rN² öŽË U¹U×C « —Ëœ
ÆW1d'« s
wzUM'« Êu½UI « d9R w W —Ë ©Mendelsohn®©≤® Âb ¨±π¥∑ ÂUŽ w Ë
r?K?Ž …—U?³?Ž œö?O? W? —u « pKð ‰öš s U‡?M?K?F?
X?Ý—U? Ð w bIŽ Íc «
Î
w? W?O?×?C? « t³FK¹ Íc « —Ëb « v ≈ —UE½_« U‡?² ô
Î ¨Victimology U?¹U×C «
(1) Von Hentig, Hans, _Remarks on the Interaction between Perpetrator
and Victims_,Journal of the American Institute of Criminal Law and
Criminology, Vol. 31, 1941, PÆ303Æ
(2) Mendelsohn, B., “A New Branch of Bio-psychological Science“ La
Victimolog: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, No. 2, 1956, PÆ86Æ

≥∂

ÍœR¹ Íc « “«eH²ÝôU W ËdF  U dB²Ð ¨W1d'« »UJð—« v ≈ w½U'« l œ
ÈœU?½Ë Æ»U?B²žô« v ≈ œuIð w² « WO M'«  «¡«džù«Ë nMF « rz«dł v ≈
W?HH<« q «uF « s Îö? UŽ W1d'« w WO×C « W —UA —U³²ŽUÐ åÊu bM ò
ÆW1d'« VJðd vKŽ l uð w² « WÐuIFK
w?L?K?Ž q?I?×? U¹U×C « rKŽ d¹uDð v ≈  œ√ w² « ‰ULŽ_« “dÐ√ s Ë
‡ Ê«u?MŽ X% ±π∂∏ ÂUŽ©Schafer®©±® Ád?A?½ Íc? « »U?²J « ÊU hB ²
Victim and Criminal:W?O?H?O?‡?‡?þu? « WO u¾‡‡ *« w W‡Ý«—œ ∫Âd:«Ë WO×C «
l?{Ë «c?‡‡¼ t‡H R0 åd Uýå ‰ËUŠ ÆStudy into Functional Responsibility
q?I?×? U?¹U?×C « rKŽ œUL²Ž« UO?Ž«œ
Î ¨w? «d?łù« Àb?(« VK w WO×C «
»U?J?ð—« q?³? W?O×C «Ë w½U'« 5Ð qŽUH² «Ë W öF « WÝ«—bÐ vMF¹Ô q?I²
tH R0 ©Nagel®©≤® ÍbM uN « p – bFÐ ¡Uł rŁ ÆU¼bFÐË UNÐUJð—« ¡UMŁ√Ë W1d'«
Victimological Notion in «d?łù« r?K?Ž w? U?¹U?×?C? « Âu?N?H?0 ∫Âu?Ýu?*«
ÊU? √ ¡«u?Ý i?¹u?F?²? « W? Q rKF « «c¼ —ËU× v ≈ nOCO Criminology
ÆW?1d'« v ≈ tðœU w² « ·ËdE « WO×{ Á—U³²ŽUÐ t H½ w½U'« Ë√ ¨WO×CK
W?1d?'« V?J?ðd? 5?Ð j?Ðd?ð W¹u W œUF WžUOBÐ «c¼ tKLŽ w åqIO½å ÂU Ë
V?ł«Ë s t½√ ∫U¼œUH ¨’uB)« tłË vKŽ W1d'« Ÿu Ë bFÐ WO×C «Ë
d?H?J?¹ U?2 W?1d?'« V?J?ðd WłUŠ ŸU³ý≈ vKŽ qLF¹ Ê√ WOzUM'« W «bF « ÂUE½
W?¹u? ?ðË `K s W d²A*« ULN²łUŠË ’UB s U¹U×C « WłUŠË ¨tMŽ
The Offender‘s need for atonement, the Victim‘s need for retribution

(1) Schafer, Stephen, Victim and Criminal: Study into Functional Responsibility, New York: Random House, 1968, PÆ113Æ
(2) Nagel, W.H. The Nation of Victimology in Criminology, London:
MacMillan, 1963Æ

≥∑

WO Ë_«  ôËU;« Ác¼ r²²š« b Ë Æand their joint need for reconciliation
w tH R dA½ Íc « ©Fattah® ÍbMJ « Êu½UI « –U²Ý√ U¹U×C « rKF W ÝR*«
La Victime: est-elle coupable? ‡ WO×C « ÂöÔ¹ q¼ ∫Ê«uMŽ X% ±π∑± ÂUŽ
v?M³ð rŁ
Î
] s Ë ¨©Mendelsohn® Ë ©Von Hentig® s q tO ≈ V¼– U «“eF
Æ©±®ÍœUI²½ô« U¹U×C « rKŽ W¹dE½
‰U?ł— 5?Ð s? U?¹U?×?C? « r?K?Ž …d?J? «uM³ð s¹c « qz«Ë_« œ«Ëd « ¡UłË
w “—UÐ r d WO×C « v ≈ ÊËdEM¹ «u½U Ë Æ«dłù« rKŽË wzUM'« Êu½UI «
r?K?Ž œ«Ë— s? w?½U?¦ « qO'« —UÝ b Ë ÆW1d'« v ≈ W¹œR*« WOŽUL²łô« W¾O³ «
œ«Ëd « ÁUÝ—√ Íc « ZNM «  «– vKŽ ©Fattah® Ë ©Wolfgang®©≤®‰U¦ √ U¹U×C «
W?1d?'« …d?¼U?þ d?O? ?H?²? W?K?O?Ýu? W?O?×C « «b ²Ý« vKŽ rzUI «Ë qz«Ë_«
Penal w?ÐU?IF « U¹U×C « rKFÐ ·d?
 ŽÔ Íc? « ÁU?&ô« «c¼ `³ √Ë ÆUN²'UF Ë
r?K?Ž q?ÐU?I? ¨U¹U×C « rKŽ qIŠ w U Oz—
«—u?×?
qJA¹ ¨Victimology
Î
Î
wÐUIF « U¹U×C « rKŽ ÂuNH dB² « ÆGeneral Victimology ÂUF « U¹U×C «
ÀU×Ð√ qFł U2 ¨t³łu0 W dF*« WOzUM'« ‰UF _«Ë wzUM'« Êu½UI « œËbŠ w
W1d'«Ë WO×C « 5Ð WO³³ « W öF « vKŽ …d U ÁU&ô« «c¼ —UB½√  UÝ«—œË
w?½U?'« 5?Ð W? ö?F? «  U?O? U?M?¹œË ÆW?O?zU?M?'«  «¡«dłù« w U¹U×C « —ËœË
Interactionist w?K?ŽU?H?²? « «d?łù« rKFÐ iF³ « Èb ·dŽ
Ô U?L?O? WO×C «Ë
Æ©≥®Criminology
(1) Fattah, Ezzat, A. Towards a Critical Victimology, London: MacMillan,
1992Æ
(1) Wolfgang, Marvin, Patterns of Criminal Homicide, Philadelphia: University of Pennsylavania Press, 1958, PÆ71
(1) Elias, R., “Transcending our Social Reality of Victimization: Towards
A New Victimology of Human Rights“. Victimology International
Journal, Vol. 10, 1985, PÆ143Æ

≥∏

W dŠ —UB½√Ë 5OÝUO « q³Ó s? b¹bý œUI²½UÐ ÁU&ô« «c¼ tłËË b Ë
vKŽ ÂuK « ¡UI ≈ u×½ U¹U×C UÐ 5L²N*« qO V³ Ð …√d*«Ë qłd « 5Ð …«ËU *«
ULO W Uš ¨W «bF « vKŽ fJF½« Íc « —bI UÐ rz«d'« s dO¦ w WO×C «
ÆWłd³²*« Ë√ …—dײ*« …√d*« vKŽ »UB²žô« rz«dł w WO u¾ *« ¡UI SÐ qB²¹

ÂUF « U¹U×C « rKŽ ± Æ ± Æ ≤
∫ÊU¼U&« rKF « «cNÐ 5L²N*« 5Ð dNþ U¹U×C « rKF v Ë_« …QAM « cM
uN w½U¦ « ÁU&ô« U √ ÆU·H½¬ tO ≈ U½dý√ Íc « wÐUIF « U¹U×C « rKŽ u¼ ‰Ë_«
w?²? « t?ðU?H? R iFÐ w åÊu bM ò t*UF vÝ—√ Íc « ÂUF « U¹U×C « rKŽ
 ôU?Š W?Ý«—b?Ð åÊu? ? bM ò ÈœU½ b Ë ÆWO½U¦ « WO*UF « »d(« bFÐ  dA½
W?O?zU?M?'« ‰U?F? _U?Ð —d?C?² « jЗ bMŽ nIð ô WO uLFÐ Victimity W?O?×C² «
W??1d??'« v??K??Ž d?B?²?I?¹ ô åÊu? ? b?M? ò ÂU?L?²?¼« `?³? √ «c?J?¼Ë ÆU?¼b?ŠË
vKŽ qLF «Ë tÐU³Ý√Ë Á—u nK² 0 —dC² « W'UF v ≈ b² « qÐ ¨UN²'UF Ë
WÝ«—œ t−²ð Ê√ ©Mendelsohn®©±® Í√— s ÊU Ë Æt−zU²½Ë Á—UŁ¬ s nOH ² «
h?B? ?²? rKF « «c¼ …—uKÐ vKŽ bŽU ¹ lÝ«Ë ÂuNH0 WO×C² «  öJA
 U uJ(« bŽU ¹ Íc « —bI UÐ ¨Â«dłù« rKŽË wzUM'« Êu½UI « sŽ qI²
ÆWOFO³D « À—«uJ «Ë WOzUM'« dOž Àœ«u(«Ë W1d'« s —dC² « —UŁ¬ W «“≈ w
W?O?K?L?Ž  UO ¬ ¡UMÐ u×½ W×{«Ë …uDš ÂbI²¹ r åÊu bM ò Ê√ rž—Ë
U?¹U?×?C « W d×Ð ·dF¹Ô U?* w?ŠËd? « »_« d?³?²?Ž« t½√ ô≈ ¨U¹U×C UÐ W¹UMFK
ÂU?F « ÂuNH*« …—uKÐ w Á—Ëb «b?zUŽ
p – ÊU U0—Ë ÆVictim‘s Movement
Î
w?  d?A?²½« w² « ÊU ½ù« ‚uIŠ  U UN²½«  UOHKš U b? ²
¨U¹U×CK
Î
(1) Mendelsohn, Benjamin, “The Victimology and Contemporary
Society_s Trends- Victimolog 1: B® 28 ©1976Æ

≥π

ÆU?¼U?¹U?×?{ s? t? H½ åÊu bM ò ÊU w² «Ë WO½U¦ « WO*UF « »d(« »UIŽ√
¨—d?C² « ‚UD½ ‰uŠ UL?zU?
ÍbOKI² « Ÿ«eM « qþ U¹U×C « W UIŁ —UA²½« l Ë
Î
s?Ž r?łU?M? « —dC² « u¼ qI(« «c¼ w tÐ vMFÔ¹ Íc? « —dC² « ÊU «–≈ U Í√
ÊU? ½ù« ‚uIŠ  U UN²½« t¦F³ ÊuJ¹ Íc « „«– Â√ wzUM'« Êu½UI « WH U
¡U?ł ±π∏∑ ÂU?Ž w? Ë ø U?D?K? ? « «b? ?²?Ý« ¡uÝË À—«uJ «Ë »Ëd(«Ë
s? rłUM « —dC² « vKŽ eO d² « Îö?C?H …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« ÊöŽ≈
W1d'« U¹U×{ …dJ “d³² ¨WDK « «b ²Ý« ¡uÝË WOzUM'« 5½«uI « WH U
ÆÕu{uÐ

U¹U×C « rKŽ —uDð ≤Æ ≤
rKFÐ ’U)« UN ¹—Uð r UF « ‰Ëœ s W Ëœ qJ ¨w uI « Èu² *« vKŽ
‰Ëb? « w? r?KF « «c¼ d¹uDð  «uDš XŽ—U ð ULMO³ ÆtðUIO³DðË U¹U×C «
ÈeF¹Ë ÆWO UM « ‰Ëb « w U¹U×C « W d( W “ö WH ¡j³ « ÊU ¨W bI²*«
d?ÞU?<« ◊U?/√ œb?F?ðË —d?C?²? « »U?³?Ý√ …d?¦? U?N?L?¼√ ¨…b?Ž »U³Ý_ p –
»Ëd(«Ë nK ² «Ë ÷d*«Ë Ÿu'« q¦ WO UM « Ê«bK³ « rFð w² « À—«uJ «Ë
ÆÊU ½ù« ‚uIŠ  U UN²½«Ë WO½U ½ù« rz«d'« s U¼dOžË WOK¼_«
WOLKF « UNðU ÝR uKš s WO UM « ‰Ëb « w U¹U×C « rKŽ ‰UL¼≈ dNE¹Ë
‰Ëb « pKð —UI² « Ê√ UL ¨rKF « «c¼ f¹—b²Ð vMFð  U U Ë√ Z¼UM s
ÂUL²¼« WK vKŽ qO œ U¹U×C « ‚uI×Ð vMFð  UF¹dAð Ë√ WOLKŽ ÀU×Ð√ v ≈
 Ułd oO³D²Ð UN UO sŽ pO¼U½ ¨ÂUN « wLKF « qI(« «cNÐ WO UM « ‰Ëb «
ÆWOzUM'« W «bF « ÂUE½ ¡«œQÐ ¡UIð—ô« w wKLF « l «u « vKŽ U¹U×C « rKŽ
U¹U×C « rKŽ —uDð j³ð—« ¨±π∑± ÂUŽ cML ¨w Ëb « Èu² *« vKŽ U √
The World Society of U?¹U?×?C? « r?K?F? W?O? Ëb? « W?O?F?L?'U?Ð t?ŁU×Ð√ e¹eFðË
¥∞

w?½U?*_« …œUOIÐ ±π∑π ÂU?Ž a?½uO w UO?L?Ý—
X ÝQð w² « ¨Victimology
Î
WDA½√ WOFL'« ÁcN Ë Æå«Ë«–UO ò w½UÐUO «Ë åsJЫ—œò wKOz«dÝù«Ë å—b¹UMý≈ò
bIÔŽ Íc « ‰Ë_« d9R*UÐ  √bÐ w² « WO Ëb «  «d9R*« w WIŁu Ë …b²2 WOLKŽ
±π∑π ¨sDÝuÐ w ±π∑∂ «uŽ_« w XFÐU²ðË ¨±π∑≥ ÂUŽ qOz«dÝ≈ w
¨”b?I « w ±π∏∏ ¨»dž“ w ±π∏µ ¨u?O uÞ w ±π∏≤ ¨a?½uO w
Æ«œd² √ w ±ππ∑ ¨ b¹ö¹œ√ w ±ππ¥ ¨ËdO½Uł Íœu¹— w ±ππ±
WO×З dOžË WO uJŠ dOž WLEM U¹U×C « rKF WO Ëb « WOFL'« d³²FðË
f?K?:«Ë …b?×?²?*« 3ú? W?O?½U?¦? « W?³?ðd*« s U?¹—U?A?²?Ý«
Î
ÎU?F?{Ë q?²?% s?J Ë
w? 5?K? U?Ž ¨¡«d?³?š ¨5?¦?ŠU?Ð ¨s¹dJH UN²¹uCŽ w rCðË ¨wÐË—Ë_«
Æ©±®W Ëœ ©±∞∞® s d¦ _ ÊuL²M¹ WOzUM'« W «bF « ‰U−
U?¹U?×?C? « ÀU?×?Ð√ e?¹eFð v ≈ W1d'« U¹U×C WO Ëb « WOFL'« ·bNðË
WOK¼_«  U ÝR*«Ë  U¾ON « l oO M² «Ë ÊËUF² UÐ U¹U×C « …bŽU * …uŽb «Ë
«—Ëœ
Î WOFL'« Ác¼ X³F b Ë Æw Ëb «Ë wLOK ù« Èu² *« vKŽ WO uJ(«Ë
s? W?O?ŽU?L?²łô«Ë WOÝUO « tðU¼U&«Ë U¹U×C « rKŽ rO¼UH …—uKÐ w «dO³
Î
Z¼UM*«Ë b¼UF*«Ë  UOKJ « vKŽ …ËöŽ WBB ²*« UNð«—«b ≈Ë UNŁU×Ð√ ‰öš
XD³ð—« p cÐË ÆWO1œU _«  U ÝR*« s b¹bF « w UNð“eŽ w² « WOÝ«—b «
¨5?³?½c?*« WK UF Ë W1d'« lM* …bײ*« 3_«  «d9R0 UÎI?OŁË UÎÞU?³ð—« WOFL'«
W?¹b?MJ « WLEM*«Ë ¨U¹U×C « …bŽU * WO uI « WLEM*«Ë ¨wÐË—Ë_« Èb²M*«Ë
l−Að UL Ær UF « Èu² vKŽ U¹U×C « rŽœ œuNł W U Ë U¹U×C « …bŽU *
s b¹bF « w  dA²½« w² « U¹U×C « rKF WOMÞu «  UOFL'« ¡UA½≈ WOFL'«
ÆW bI²*« ‰Ëb «
(1) The World Society of Victimology Homepage, (www.fh-niederrhein/
Victimology).

¥±

¡u?ÝË W?1d?'« U?¹U?×?{ W? «b?F? W?O?ÝU?Ý_« ∆œU?³?*« Êö?Ž≈ …œu bFðË
Ô
s …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« UN²M³ðË WOFL'« UNðbŽ√ w² « WDK « «b ²Ý«
ÆU¹U×C « rKF WO Ëb « WOFL'«  «“U$≈ “dÐ√

U¹U×C « rKF WO Ëb « WJ³A « ±Æ ≤Æ ≤
U?N? X?K? Ë√ ¡«d?³?š WŽuL:  UŽUL²ł« WFЗ√ rOEMð - ±ππ≥ ÂU?Ž cM
W?1d'« U¹U×{ W «bF WOÝUÝ_« ∆œU³*« ÊQAÐ …bײ*« 3_« ÊöŽ≈ oO³Dð WLN
W UOCÐ  bIŽ w² «  UŽUL²łô« Ác¼  dHÝ√ b Ë ÆWDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë
b?ýd? œ«b?Ž≈ s?Ž WOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu «Ë «bM u¼ W uJŠË …bײ*« 3_«
W? «b?F? W?O?ÝU?Ý_« ∆œU?³?L?K? …b?ײ*« 3_« ÊöŽ≈ oO³Dð ‰uŠ WÝUO « ŸUMB
Guide for Policymakers on Implementation of the U.NW???1d???'« U???¹U??×??{
b Ë ÆHandbook on Justice for Victims U?¹U?×C « W «bŽ qO œË Declaration
o×KL ±ππ∏ ÂUŽ w W1d'« lM* …bײ*« 3_« WM' vKŽ qO b «Ë býd*« ÷dŽ
ŸËdA sLCðË ¨WDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'« U¹U×{ ‰uŠ —«d ŸËdA*
WIKF²*«  U uKF*« sLC²ð  U½UOÐ …bŽU ¡UA½SÐ wCIð WO uð tO ≈ —UA*« —«dI «
vKŽ WDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'« U¹U×{ ÊQAÐ …bײ*« 3_« ÊöŽ≈ oO³D²Ð
WJ³A «Ë l u*« ¡UMÐ w W¹bM uN « W uJ(«  √bÐ ‰U(« w Ë Æw uI « Èu² *«
W U ÷dŽË lOL−² International Victimology WebsiteU¹U×C « rKF WO Ëb «
¨W?O? u?I «  U½UO³ « bŽ«u U¼d uð w² « U¹U×C UÐ WIKF²*«  U½UO³ «Ë  U uKF*«
WDÝ«uÐ ±πππ uO½u¹ w UNKLŽ  √bÐ w² « WO Ëb « WJ³A « Ác¼ W UC²Ý« X9Ë
W?O?F?L?'« l? ÊËU?F?² UÐ W¹bM uN « ‰bF « …—«“u lÐU² « oOŁu² «Ë Àu׳ « e d
ÆWO Ëb « W1d'« lM* …bײ*« 3_« e d Ë W1d'« U¹U×C WO Ëb «
∫U¹U×C « rKF WO Ëb « WJ³A « w 5L¼U *« “dÐ√ s Ë
Æ«dłù« rKF w «d²Ý_« bNF*« ‡‡
¥≤

ÆWOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu UÐ sDMý«Ë w W1d'« U¹U×{ V²J ‡‡
ÆUOI¹d ≈ »uMł WF U' lÐU² « WOzUM'« ÂuKF « bNF ‡‡
w ¹—U² « q K ² « h K
W1d'« U¹U×{ …bŽU W dŠË U¹U×C « rKF
…b??×? ²? *«  U?¹ôu? « w? w?½«b?O?
r?z«d?'« r?−?Š W? d?F* WOJ¹d _«
ÆWÞdAK mK³ð r w² «

Z?²?M?¼ Êu? f?½U¼ WÝ«—œ dA½ - ‡ ±π¥±
Æ5 d:«Ë U¹U×C « ‰uŠ
…—U?³?Ž Êu? ? b?M? 5? U−MÐ ⁄U ‡ ±π¥∑

w? u?ð w?J?¹d? _« fOzd « WM' ‡ ±π∂∑
ÆVictimology «dłù« rKŽ
WÝ«—bР«dłù« rKŽ ¡ULKŽ ÂUOIÐ
U?F?Î ¹d?A?ð Í«d? Íd?O? —U? Õd?²? « ‡ ±πµ∑
ÆW1d'« U¹U×{
W?1d?'« U?¹U?×?{ i¹uF²Ð wCI¹
»U² ‰Ë√ dAMÐ dHOý sHO²Ý« ÂU ‡ ±π∂∏
ÆUO½UD¹dÐ w
ÆU¹U×C « ‰uŠ wÝ—b
‰u?Š m?½U? n ËË s —U WÝ«—œ ‡ ±πµ∏
…b?? ×? ?²? ?*«  U?? ¹ôu?? « X??I? K? Þ√ ‡ ±π∑≤ r?z«d?ł U¹U×CÐ WDO;« ·ËdE «
Íu??M? ? « Z?? U?½d?³? « W?O?J?¹d? _«
Æq²I «
v?K?Ž ·u? u?K? w?½«b?O?*« `? LK
w?J?¹d? _« »«u?M « fK− bIŽ ‡ ±π∂¥
ÆÂUF « Ÿ—UA « w W³Jðd*« rz«d'«
U??¹U??×? { ‰u??Š ŸU?L?²?Ý« W? ?K?ł
5L²NLK ‰Ë_« w Ëb « ŸUL²łô« ‡ ±π∑≥
w?C?I?¹ U?F?Î ¹d?A?ð i? —Ë W?1d'«
Æ U¹U×C « rKFÐ
ÆU¹U×C « i¹uF²Ð
W??O? L? K?Ž W?K?−? ‰Ë√ —Ëb? √b?Ð ‡ ±π∑∂
UÎ Ëb?M? TAMð UO½—uHO U W¹ôË ‡ ±π∂µ
ÆU¹U×C « rKF WBB ²
ÆU¹U×C « i¹uF² U Uš
Î
r??K? F? W?O? Ëb? « W?O?F?L?'« ¡U?A?½≈ ‡ ±π∑π
`? ?0 Âu?I?¹ 5?¦?ŠU?³ « s o¹d ‡ ±π∂∂
Æ«dłù«

¥≥

e d*« `²Hð WOJ¹d _« ‰bF « …—«“Ë ‡ ±π∏∑ s?K?F?¹ ©ÊUG¹—® wJ¹d _« fOzd « ‡ ±π∏±
w?? W??1d??'« U??¹U??×? C? w?M?Þu? «
ÆU¹U×C « ‚uIŠ Ÿu³Ý√
Æ U uKF*« dO u² qOG Ë—
e?O?−?¹ w?J?¹d _« »«uM « fK− ‡ ±π∏≤
e?O?−?¹ w?J?¹d _« »«uM « fK− ‡ ±ππ∞ W??1d??'« U??¹U??×? { W??¹U??L?Š Êu?½U?
ÆU¹U×C « ‚uIŠ Êu½U
ÆœuNA «Ë
“U?ł√ w?J?¹d? _« »«u?M « fK− ‡ ±ππ± w? u?ð w?J?¹d? _« f?O?zd? « WM' ‡ ±π∏≥
ƉUHÞ_« ·UD²š« Êu½U
Êu?½U?I? «Ë —u?²?Ýb « w  ö¹bF²Ð
r??K? F? W??O? Ëb? « W?J?³?A? « ¡U?A?½≈ ‡ ±πππ r?Žb  U¹ôu « 5½«u Ë ÍœU%ô«
ÆrNðbŽU Ë W1d'« U¹U×{
Àu׳ « e d U¼dI Ë ¨U¹U×C «
‰b??F? « …—«“u?? l?ÐU?²? « o?O?Łu?²? «Ë
ÆW¹bM uN «

e?O?−?¹ w?J?¹d _« »«uM « fK− ‡ ±π∏¥
w??{U??I? « W?1d?'« U?¹U?×?{ Êu?½U?
U?¹U?×?C?K? ‰b?F? « býd —Ëb ‡ ±πππ …b?ŽU? ? Z? U?½d?³? ‰«u? √ d?O? u?²?Ð
ÆU¹U×C «
ÊQ?A?Ð  U?ÝU?O? ? « ŸU?M? q?O? œË
∆œU³LK …bײ*« 3_« ÊöŽ≈ oO³Dð
bL²Fð …bײ*« 3ú W UF « WOFL'« ‡ ±π∏µ
U?¹U?×?C W «bF « dO u² WOÝUÝ_«
¡uÝË W1d'« U¹U×{ ‚uIŠ ÊöŽ≈
ÆWDK « ‰ULF²Ý« …¡UÝ≈Ë W1d'«
ÆWDK « «b ²Ý«
‚u??I? Š ‰U??−? w?? Êu??D? ýU??M? « ‡ ±π∏∂
…b??×? ²?*«  U?¹ôu? « w? U?¹U?×?C? «
—u²Ýb « q¹bF² ÊuF ¹ WOJ¹d _«
‡ ±ππ¥ ÆU¹U×C « ‚uIŠ ÊULC
“U?ł√ w?J?¹d? _« »«u?M? « f?K?−
Æ¡U M « b{ nMF « Êu½U

¥¥

W1d'« U¹U×{ rKŽË «dłù« rKŽ 5Ð W½—UI ≥ Æ ≤
bOH² ¹Ë VŽu² ¹ Interdisciplinary öš«b²
Î
öIŠ
Î
U¹U×C « rKŽ d³²F¹
¨f?H?M? « r?K?Ž ¨ŸUL²łô« rKŽ q¦ ¨Èdš_« ÂuKF «  Ułd s «d?O¦
Î
 UL¼U vKŽ …ËöŽ WÞdA « ÂuKŽ ¨Êu½UI « ¨VD « ÂuKŽ ¨WÝUO « ÂuKŽ
UOLOEMðË
UO1œU √
U¹U×C « rKŽ nMB¹ ËÆÊU ½ù« ‚uIŠ ‰U− w 5DýUM «
Î
Î
w?²? « ‰u?I?(« s? Ád?O?ž q?¦? ¨Â«d?łù« rKŽ —UÞ≈ qš«œ hB ² qI×
wÞUFð rz«dłË ¨À«bŠ_« ÕuMł q¦ WH¦J Ë WBB ²  UÝ«—œ VKD²ð
ÆW Uš WOF Uł Z «dÐË  UÝ—uJÐ vE% w² « »U¼—ù«Ë  «—b<«
r?KF U¹“«u Ë
ÎöI² UI?¹dÞ
cšQ¹ «d?šR
U¹U×C « rKŽ √bÐ p – l Ë
Î
Î
Î
r?K?Ž ¡ULKŽ Ê√ kŠö¹Ô –≈ ÆW?O?−?N?M?*«Ë W¹dJH « V½«u'« iFÐ w «dłù«
5?½«u?I? « WH U v ≈ qO1 U «œd?
Î q?F& w² « »U³Ý_« w Êu¦×³¹ «dłù«
WOHKš vKŽ e d¹Ô «dłù« rKŽ ¡ULKŽ Èb Y׳ « ÆÊu½UI « Âd²×¹ ÁdOž ULMOÐ
ÆW?1d'« —Ëcł v ≈ Îôu? Ë l? «Ëb? «Ë »U?³?Ý_« q?OKײ Âd:« h A «
«œd
Î qF& w² « »U³Ý_« Y׳¹ U¹U×C « rKŽ Ê√ kŠö½ p – fJŽ vKŽË
œ«d? _« s? Ád?O?ž ÊËœ 5? d?−?LK UÎ b?¼ Êu?J?O UÎM?O?F ÎôU? Ë√ UνU?J? Ë√ U
n?F?C « ◊UI½ vKŽ U¹U×C « rKŽ ÀU×Ð√ e dð «cNÐË Æ‰«u _«Ë WMJ _«Ë
—Ëœ W?I?O?I?Š v? ≈ Îôu? Ë ¨‰«u? _«Ë s? U? _«Ë œ«d? _« s? U?¹U?×?C? « w
gOD UÐ rNðU dBð X½U «–≈ U Ë ¨rNIŠ w XF Ë w² « rz«d'« w U¹U×C «
Æ©±®rNIŠ w rz«dł Ÿu Ë ¡«—Ë ÊU dOGK rNC¹d% Ë√ ‰UL¼ù«Ë

(1)Andrew Karmen, _Crime Victim: An Introduction to Victimology,
(5th.ed.) London: Thomson, 2004, P. 21.

¥µ

iFÐ n U ¹ b œd Í√ Ê√ Criminologists «dłù« rKŽ ¡ULKŽ bI²F¹Ë
—«d?L?²?Ý« u?¼ rN uC dO¦¹ U sJ Ë ¨»U³A « WKŠd w W Uš ¨5½«uI «
s?Ž d?šü« i?F?³? « Ÿö ≈ rž— býd « sÝ bFÐ 5½«uI « WH U w iF³ «
Victimologists U?¹U?×?C « rKŽ ¡ULKŽ Èd¹ ô qÐUI*« w Ë ,5?½«uI « WH U
Q?D?)« X? u? « w? Q?D?)« ÊU?J?*« v? ≈ œd Í√ l UD « ¡uÝ œuI¹ Ê√ w WЫdž
u¼ Y׳ « v ≈ r¼uŽb¹Ë ¡ULKF « ZŽe¹ U Ê√ ô≈ ¨W1d'« VJðd tM ‰UMO
Æ…d s d¦ √ W1d−K tMOFÐ œd ÷dFð —«dJð
W uKF WÐuIŽ tOKŽ ÷dH¹Ë w½U'« vKŽ W1d'« WO u¾ Êu½UI « wIK¹Ë
 «—d³*« iFÐ œU−¹≈ v ≈ «dłù« rKŽ ¡ULKŽ vF ¹ p – l Ë ¨t²½«œ≈ bMŽ
v? ≈ œd?H? « X?F œ w² « W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô« ·ËdE « vKŽ ÂuK « ¡UI ≈Ë
s «—b?
p? UM¼ ÊQÐ U¹U×C « rKŽ ·d²F¹ q¦*UÐË ÆW1d'«
Î ÊuKLײ¹ «œ«d? √
Î
h?×? v? ≈ Êu?F? ?¹ r?N?½√ ô≈ ¨rNIŠ w XF Ë w² « W1d'« w WO u¾ *«
v ≈ rNCFÐ XF œ w² « WO UI¦ «Ë WOŽUL²łô« q «uF «Ë U¹U×C «  UO uKÝ
Æs¹dDš ’U ý√ q³Ó s WJKN²K rNðUJK²2 Ë√ rN H½√ ¡UI ≈
Âu?K?F « qIŠ v ≈ U¹U×C « rKŽË «dłù« rKŽ ¡ULKŽ ¡UL²½« vKŽ ¡UMÐË
W?L?O?K? ? « ‚dD « ŸU³ð« vKŽ eO d² « v ≈ ÊöO1 5 dD « ö ÊS WOŽUL²łô«
¨d?L?F? « ¨f?M?'« q?¦? U?¹U?×?C? «Ë …U?M?'U?Ð W?I?KF²*«  U½UO³ « qOK%Ë lL'
ÊU dD « nK² ¹ sJ Ë ÆWO ¹—U² « WOHK)«Ë WO×B «Ë WOŽUL²łô« ·ËdE «
¡U?L?K?Ž Âb? ?² ¹ ULMO³ ¨ U½UO³ « pKð qOK% ZzU²½ s …œUH²Ýô« WOHO w
W?¹U? u? «Ë W?1d?'« W?×? U?J WO−Oð«d²Ý≈ l{Ë w ZzU²M « pKð «dłù« rKŽ
j?D?)« l?{Ë w? Z?zU?²M «  «– «b ²ÝUÐ U¹U×C « rKŽ ¡ULKŽ ÂuI¹ ¨UNM
—«d?J?ð  ôU?Š w? r?J?×?²? «Ë d?ÞU?<« ’d iH) W “ö «  UJO²J² «Ë
ÆW1d'« s —dC² «

¥∂

ÂU?E?½ ¡«œ√ »u?KÝ_ W¹UMF « U¹U×C « rKŽË «dłù« rKŽ ¡ULKŽ w u¹Ë
W?O?H?O?J? « rOOIðË h× vKŽ «dłù« rKŽ ¡ULKŽ e d¹Ô –≈ ÆW?O?zUM'« W «bF «
ULMOÐ ª W½«œù«Ë ÂUNðô« ¨ÁU³²ýô« qŠ«d w W1d'« VJðd UNÐ q UFÔ¹ w² «
U¹U×{ UNÐ q UF¹Ô w² « WOHOJ « rOOIðË h× vKŽ U¹U×C « rKŽ ¡ULKŽ e d¹Ô
ÆW öF «  «– WOŽuD «  U ÝR*«Ë ¡UCI « ¨WÐUOM « ¨WÞdA « q³Ó s W1d'«
UNM Ë W UN « V½«u'« iFÐ w U¹U×C « rKŽË «dłù« rKŽ nK² ¹Ë
∫wK¹ U
rNŁU×Ð√ —UB²š« …—Ëd{ vKŽ rNMOÐ ULO «dłù« rKŽ ¡ULKŽ oH²¹ ‡ ±
 U?Ý—U?L?*U?Ð ‰U?G?A?½ô« ÊËœ ¨5?½«u?I?K? W?H? U?<« WDA½_« ‰uŠ
ULMOÐ Æ5½«uI « WH U Wł—œ v ≈ v dð ô w² « W³ U « WOŽUL²łô«
rN²DA½√Ë WOLKF « rNŁU×Ð√ ‚UD½ ‰uŠ U¹U×C « rKŽ ¡ULKŽ oH²¹ r
—dC² « vKŽ dB²Ið ô ÊU ½ù« …U½UF Ê√ rNM W¾ Èdð –≈ ¨WO1œU _«
…U?½U?F? q?L?AO WO×C² « ÂuNH w lÝu² « wG³M¹ qÐ ¨W1d'« s
ÊU? ?½ù« q?F? s?Ž W?L?łUM «  U “_«Ë À—«uJ « W U s ÊU ½ù«
s?Ž W?L?łU?M? « À—«u?J? «Ë ª w?ÝUO « dNI «Ë WŽU:« ¨»Ëd(U
WO³ Už Ê√ b R*« s sJ Ë Æ©±® U½UCOH «Ë ‰“ôe U …d¼UI « ÈuI «
s? —dC² « W Q vKŽ r¼œuNł eO dð ÊËd¹ U¹U×C « rKŽ ¡ULKŽ
wLKF « Y׳ « ÷«dž_ UNH¹dFð W uNÝË UNŠu{Ë V³ Ð W1d'«
v d¹ ô W1d'« s —dC² « ÊQÐ W¾H « Ác¼ ·«d²Ž« rž—Ë ÆdOEM² «Ë
W?¹u?M?F?*«Ë W?¹œU?*« —«d?{_« r?−?Š v? ≈ Íu?MF*«Ë ÍœU*« tL−Š w
bOOIð Èdð W¾H « Ác¼ ÊS ¨Èdš_«  U “_«Ë À—«uJ « sŽ WLłUM «
(1) Roberts, A., Helping Crime Victims, Newbury Park: Sage, 1990.

¥∑

W öF «  «– WOŽUL²łô«Ë WOLKF « WDA½_« vKŽ U¹U×C « rKŽ ‚UD½
ÆW1d'« s —dC² UÐ
WKŁUL*« ¨W U)«  U¹dEM «Ë W¹dJH « ”—«b*« v ≈ U¹U×C « rKŽ dI²H¹ ‡ ≤
«d?łù« r?KŽ ¡ULKŽ XL w² « «dłù« rKŽ ”—«b Ë  U¹dEM
5KI(« öJ Ê√ kŠö¹Ô p – l Ë ¨WŽ—UB² Ë WC UM² V¼«c v ≈
¨5?E? U?×? v? ≈ 5?¦ŠU³ «  U¼U&« nMBð WOÝUOÝ  UOłu u¹b¹√
Æ©±®5O UJ¹œ«—Ë —«dŠ√Ë
v?K?Ž œu?F?¹ ô U?¹U?×?C? « r?K?Ž Ë√ «dłù« rKŽ ‰U− w qLF « Ê≈ ‡ ≥
Ê√ s rNOHF¹ ô t½√ UL …dNý Ë√ W¹e− WO U  «bzUFÐ tÐ 5L²N*«
ÊËd?L?¦?² ¹ ¡ULKF « s «œb?Ž
Ê√ X?ÐU?¦? « s?J Ë ¨U¹U×{ «u׳B¹
Î
W?KB «  «– WOŽUL²łô« WDA½_«Ë ÀU×Ð_« w r¼œuNłË rN² Ë
¡U?M?ŁË W?O?1œU? _« W?I?¦? « p? – ¡«d?ł s Êu³ ²J¹Ë W1d'« U¹U×CÐ
 U? U?D?½ d?³?Ž b?²?9 rNðU öŽ Ê√ UL ¨lL²:« s rEŽ_« ŸUDI «
Æ«dłù« rKFÐ ÊuL²N*« UNGK³¹ ô ‚U ¬Ë W¹uOŠ  ôU− Ë WFÝ«Ë
W?¾O³ « sŽ nK² ð WOŽUL²ł« W¾OÐ w ÊuKLF¹ «dłù« rKFÐ ÊuL²N*« ‡ ¥
j?ÝË q?L?F?¹ b? ‰Ë_U? ¨U¹U×C « rKFÐ ÊuL²N*« UNO qLF¹ w² «
WHOFC «  U¾H «Ë dÝ_«Ë 5×½U'« 5ÐË …dOIH « ¡UOŠ_« w ¡«dIH «
r?¼d?J? Ë W? U?)« r?N?ðU?ŽU?M? v?K?Ž f?J?F?M?¹ b? U?2 ¨lL²:« w
Æ·d?D?²? «Ë W?O? U?J¹œ«d « u×½ rNÐ t−²¹Ë ¨wŽUL²łô«Ë wÝUO «
dOž WOŽUL²ł« W¾OÐ w U¹U×C « rKFÐ ÊuL²N*« qLF¹ fJF « vKŽË
ÆW b²F*« W «bF « ∆œU³ Ë ∆œUN « Õö ù« ÕË— rNO YF³ð W³ UÝ
(1)Fried Richs,Victimology: A Consideration of the Radical Critiqe,
Crime and Delinquency, (29) (2), 1983.

¥∏

U¹U×C « rKŽ WHOþË ¥ Æ ≤
…œU?Ž≈ ¡«—Ë ÊU? U?¹U×C « rKŽ —uNþ Ê√ U¹U×C « ‚uI×Ð ÊuL²N*« Èd¹
W?O?K?L?Ž Ê≈ ÆÊ«dJM « UNÐU √Ë ‰UL¼ù« UNI( w² « t uIŠË WO×C « ·UA² «
WO öŽ≈ WKLŠ œd− X O Rediscovering Victims U¹U×C « ·UA² « …œUŽ≈
W?O? u?¹  U?Ý—U?2Ë Z?zU²½  «– W UŽ W dŠ w¼ qÐ ¨W{—UŽ WO½U ½≈ œuNł Ë√
lL²− s i¹dF « ŸUDI « `³ √ bI Ë ÆtðU UL²¼«Ë lL²:« d UMŽ W U rFð
…e?Nł_« w «d?ŁR?
Îö? U?ŽË  U? u?J?(« v?K?Ž W?D?žU?{ …u qJA¹ U¹U×C «
Î
q³Ó s UNÐ wEŠ w² « W¹UMF « qCHÐ p –Ë ¨W «bF « rE½Ë cOHM² «Ë WOF¹dA² «
U¹U×C « rKŽ ÀU×Ð√ Ê√ b$ q UF « ‰Ëœ s dO¦ w Ë ÆU¹U×C « rKŽ ¡ULKŽ
 «¡«dł≈ d¹uDðË 5½«uI « q¹bFð v ≈  œ√ b WO×C « ‚uI×Ð 5L²N*« œuNłË
W?1d?'« U?¹U?×?{ ‚u?I?Š W?¹U?L?Š ÁU?&« w? ¡U?C?I? «Ë W? U?F? « W?ÐUOM «Ë WÞdA «
ÆrNC¹uFðË
W?O?×?C² « WOKLŽ qŠ«d* wð«c « n¹dF² « s U¹U×C « rKŽ WHOþË √b³ðË
…b¹bŽ ÖU/ UN XŠdÞ w² «Ë Self-definition of the Victimization Process
∫©±®wðü« UNM hK ² ½
p¹d% o¹dÞ sŽ p –Ë ¨wIOI(« UNL−×Ð WKJA*« v ≈ tO³M² «∫v‡ Ë_« WKŠd*«
wŽu « dAMÐ «u uIO W1d'« U¹U×{ W¹ULŠ ‰U− w 5DýUM «
ÆU¹U×C « …U½UF Ë W1d'« WKJA0 ÂUF «
WKŠd*« Ác¼ n u²ðË  UŠö ù« oO³DðË  «—UB²½ô« oOI%∫W‡O½U¦ « WKŠd*«
·UA² « …œUŽ≈ ‰U− w 5DýUM « œuL Ë —«d ≈ Èb vKŽ
“d??H??ð w??²?? « ◊u??G?C? « W?Ý—U?2 u?×?½ r?N?¼U?&«Ë W?O?×?C?²? «
(1)William, G. Doerner and Steven, P. Lab, Victimology, Cincinnati:
Anderson, 2004, P. 23.

¥π
Télécharger le fichier (PDF)

tribunejuridique.blogspot.com.ilm.pdf (PDF, 1.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom 1
spanish victims families communique over karenzi arrest
j int criminal justice 2015 brody jicj mqv005
le cout de la delinquance en france
affiche euromaidan 3ans apres
draft resolution saving the cultural heritage of iraq

Sur le même sujet..