001 رفيقة سنوسي .pdfNom original: 001 رفيقة سنوسي.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/08/2016 à 00:53, depuis l'adresse IP 41.200.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 976 fois.
Taille du document: 4.8 Mo (204 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


-

-

2012 05 31

2011 2010
1

‫هف‪١‬ـمــــــــــــخ‬

‫‪2‬‬

3

‫ف‪ٙ‬وً اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬عــاد ‪:‬‬
‫ِملِـخ ػــبِخ‬
‫‪................................‬‬
‫‪ .1‬ڃٸيڃش ‪.......................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .2‬ح‪ٗٙ‬ټخٿْش‪....................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .3‬حٿٴَ‪ْٟ‬خص ‪..................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .4‬أىڄْش حهظْخٍ حٿڄٌ‪.................................................................................. ٩ٌٟ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .5‬حٕىيحٱ حٿڄٔ‪َ٤‬س ‪........................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .6‬ڃنيـْش حٿـزلغ ‪...........................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .7‬ڃَحكپ حٿزلغ ‪............................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪ .8‬ڃلظٌٍ حٿزلغ ‪...................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫‪.............‬‬
‫‪ٌ٬ٛ .9‬رخص حٿزلغ ‪............................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫اٌفظً األ‪ٚ‬ي ‪١ٍ :‬بٍخ اٌزؼّ‪١‬و ف‪ ٟ‬اٌغيائو ِشبه‪٠‬غ أَ رشو‪٠‬ؼبد‬
‫‪...................‬‬
‫ڃٸيڃـش‪........................................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫أً‪ : ٙ‬ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٳِ حٿـِحثَ ٷزپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ‪....................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .1‬حٿڄَكڀش حٿظِ طٔزٶ ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ (ٷزپ ‪ 1830‬ځ) ‪..............................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.............‬‬
‫‪ .1.1‬حٿڄيڅ حٿًَڃخنْش ‪.............................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .2.1‬حٿڄيڅ ًحص حٿن٘ؤس حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ‪...........................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .3.1‬حٿڄيڅ حٿـِحثَّش ه‪ٚ‬ٽ حٿلټڂ حٿ‪٬‬ؼڄخنِ ‪..............................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬ڃَكڀش ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ ( ‪........................................................ ) 1962 - 1830‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 1.2‬حٿٴظَس ‪................................................................................ 1919 - 1830 :‬‬

‫‪8‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪ .2.2‬حٿٴظَس ‪....................................................................... 1948 -1919 :‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .3.2‬حٿٴظَس ‪................................................................................. 1962 - 1948‬‬

‫‪9‬‬

‫ػخنْخ‪ .‬ڃَكڀش ڃلخً‪ٙ‬ص حٿنيٌ‪ ٝ‬رخٿظَّ٘‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ر‪٬‬ي ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ‪....................................‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .1‬حٿٴظَس ‪ : 1966 -1962‬حٿنيٌ‪ ٝ‬رخٿظنڄْش ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿن‪٨‬خځ ح‪ٗٙ‬ظَحٻِ ‪............................‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬حٿٴظَس ‪ :1977-1967‬ا‪٫‬خىس حٿظٌحُڅ حٿـيٌُ ًحٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٌٌْٔٓحٷظ‪ٜ‬خىُ ‪.....................‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1.2‬أىًحص حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٌٌْٔٓ حٷظ‪ٜ‬خىُ ‪..................................................................‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬حٿٴظَس ‪ : 1988 - 1978‬ريحّش ‪٧‬يٌٍ حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪.........................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ .1.3‬أىًحص حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ .3‬حٿٴظَس ‪ : 1990 – 1988‬طَحؿ‪ْٓ ٪‬خٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪...........................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ .4‬حٿٴظَس ‪ 1990‬اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ‪ :‬ن٘ؤس أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪........................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪................‬‬
‫ه‪ٛٚ‬ش‪..........................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫اٌفظً اٌضبٔ‪ ٟ‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ؽَت اٌزشو‪٠‬غ اٌّؼّ‪ٛ‬ي ثٗ‬
‫‪..................‬‬
‫ڃٸيڃـش‪..........................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫أً‪ .ٙ‬ڃ‪٠‬ڄٌڅ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬اؿَحءحص حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْيخ ًكخ‪ٙ‬ص حٿڄَحؿ‪٬‬ش ‪21 ....................‬‬
‫‪ .1‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪......................................................... PDAU‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ .1.1‬ط‪َّ٬‬ـٲ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪........................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ .2.1‬أىيحٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪........................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ . 3.1‬آٿْش حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄٔظٸزڀِ ٿڀڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪....................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ .4.1‬ڃلظٌٍ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪ً ،‬حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو‪.............................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ .5.1‬اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪..........................‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ .1.5.1‬ڃيحًٿش حٗ‪٫‬يحى ‪........................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ .2.5.1‬ٷَحٍ طليّي حٿڄلْ‪................................................................................. ٢‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ .3.5.1‬ٷَحٍ ٷخثڄش حٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ا‪٫‬يحى حٿڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.........................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫‪.............‬‬
‫‪ .4.5.1‬ڃيحًٿش حٿظزنِ ‪.............................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ .5.5.1‬ٷَحٍ ٳظق ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ‪.....................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫‪............‬‬
‫‪ .6.5.1‬حٿڄ‪ٜ‬خىٷش حٿنيخثْش ‪.........................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ .5.1.1‬كخ‪ٙ‬ص ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪............................................‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ .2‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪........................................................................... POS ِٟ‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ .1.2‬ط‪َّ٬‬ٲ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪........................................................... POS ِٟ‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ .2.2‬أىيحٱ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪.......................................................... POS ِٟ‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ .3.2‬ڃلظٌٍ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ً ، POS ِٟ‬حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪................................‬‬

‫‪32‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .4.2‬اؿَحءحص ا‪٫‬يحى ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ً POS ِٟ‬حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪..............................‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ .1.4.2‬ڃيحًٿش حٗ‪٫‬يحى ‪........................................................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ .2.4.2‬ٷَحٍ طليّي حٿڄلْ‪........................................................................... ٢‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ .3.4.2‬ٷَحٍ ٷخثڄش حٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ا‪٫‬يحى ڃو‪٢٤‬‬

‫‪35‬‬

‫ٰٗپ حٍٕح‪........................................................................................ ِٟ‬‬
‫‪ .4.4.2‬ڃيحًٿش حٿظزنِ ‪..........................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ .5.4.2‬ٷَحٍ ٳظق ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ‪.....................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ .6.4.2‬حٿڄ‪ٜ‬خىٷش حٿنيخثْش ‪.....................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ .5.2.1‬كخ‪ٙ‬ص ڃَحؿ‪٪‬س ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪...................................................... ِٟ‬‬

‫‪35‬‬

‫ػخنْخ‪ .‬ٻْٴْش طلٌّپ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ڃن حٿ‪ْٰٜ‬ش حٿڄ‪٬‬نٌّش حٗىحٍّش اٿَ حٿ‪ْٰٜ‬ش حٿڄخىّش حٿظٸنْش‬

‫‪37‬‬

‫ػخٿؼخ‪ .‬ڃټخنش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿظَّ٘‪٬‬خص حٕهٍَ‬

‫‪38‬‬

‫‪ .1‬ڃټخنش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿٸخنٌڅ ‪ً 29/90‬حٿٸخنٌڅ ‪ 25/90‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظٌؿْو حٿ‪٬‬ٸخٍُ‬

‫‪39‬‬

‫‪ .2‬ڃټخنش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿٸخنٌڅ ‪ً 29/90‬حٿٸٌحنْن حٿوخ‪ٛ‬ش رخٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ‪..‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ .3‬ڃټخنش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿٸخنٌڅ ‪ً 29/90‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 15/08‬حٿڄليى ٿٸٌح‪٫‬ي ڃ‪٤‬خرٸش‬
‫‪..........................................................................‬‬
‫‪..‬‬
‫حٿزنخّخص ًاطڄخځ انـخُىخ ‪..‬‬

‫‪41‬‬

‫ٍحر‪٬‬خ‪ .‬أىًحص ؿيّيس ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ :‬ڃو‪ ٢٤‬حٿظنخٓٶ حٿل‪ َُ٠‬أىحس ڃـيٌٿش حٿيٌّش ‪............‬‬

‫‪42‬‬

‫‪...................‬‬
‫‪.1‬ط‪َّ٬‬ٴو‪......................................................................................‬‬

‫‪42‬‬

‫‪.......................‬‬
‫‪ .2‬أىيحٳو‪..................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫‪.........................‬‬
‫‪ .3‬ڃَحكڀو ‪..............................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫‪.......................‬‬
‫‪ .4‬ڃ‪َْٜ‬ه ًىٌّظو ‪...................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫هخڃٔخ‪ .‬أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿظَّ٘‪ْ٬‬ن حٿـِحثَُ ًحٿٴَنِٔ ‪..................................‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ .1‬ڃن كْغ حٿظٔڄْش ًحٿِڃن ‪................................................................................‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ .2‬ڃن كْغ ڃټخنش حٿيًٿظْن ‪...................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ .3‬ڃن كْغ ڃزيأ حٿظَْْٰ ‪......................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫ه‪ٛٚ‬ش‪..........................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫اٌفظً اٌضبٌش ‪ِ:‬ؼـ‪١‬بد ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ِإ٘الد ٌزؾم‪١‬ك رّٕ‪١‬ز‪ٙ‬ب اٌَّزلاِخ أَ اٍزلاِخ ِل‪ٕ٠‬خ ث‪ٛ‬الؼ‪ٙ‬ب‬
‫ڃٸيڃش ‪.............................................................................................................‬‬
‫‪6‬‬

‫‪51‬‬

‫أً‪ : ٙ‬حٿڄ‪ْ٤٬‬ــخص حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ــش ًحٿـَٰحٳْــش ٿڄيّنــش رخطنــش ‪................................................‬‬

‫‪52‬‬

‫‪.1‬حٿڄٌٷ‪....................................................................................................... ٪‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ .2‬حٿڄٌ‪.................................................................................................... ٪ٟ‬‬

‫‪55‬‬

‫ػخنْـــخ‪ :‬حٿيٍحٓــش حٿٔټخنْــش ًحٿٔټنْـــش ٿڄيّنــش رخطنــش ‪...................................................‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ .1‬ڃَحكپ نڄٌ حٿٔټخڅ ً ًط‪ ٌٍ٤‬ك‪َْ٨‬س حٿٔټن رڄيّنش رخطنش ‪...........................................‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ .1.1‬حٿڄَكڀش حًٕٿَ ‪ :‬ٷزپ ‪.......................................................................... 1954‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ .2.1‬حٿڄَكڀش حٿؼخنْش ‪.................................................................... 1966 -1954 :‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ .3.1‬حٿڄَكڀش حٿؼخٿؼش ‪..................................................................... 1977 -1966 :‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ .4.1‬حٿڄَكڀش حٿَحر‪٬‬ش ‪.................................................................... 1987 -1977 :‬‬

‫‪58‬‬

‫‪.................................................................‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .5.1‬حٿڄَكڀش حٿوخڃٔش ‪1998 -1987 :‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ .6.1‬حٿڄَكڀش حٿٔخىٓش ‪................................................................... 2008 -1998 :‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ .2‬حٿ‪ٌ٬‬حڃپ حٿڄئػَس ٳِ حٿنڄٌ حٿٔټخنِ ًحٿٔټنِ رڄيّنش رخطنش ‪............................................‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ .1.2‬حٿِّخىس حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش‪..........................................................................................‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ .2.2‬حٿيـَس‪....................................................................................................‬‬

‫‪60‬‬

‫ػخٿؼخ‪ .‬حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٽڃيّنش رخطنش ً‪ٚ٫‬ٷظو دط‪ ٌٍ٤‬حٿظَّ٘‪٬‬خص ًآٿْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ‪......................‬‬

‫‪62‬‬

‫‪.1‬ڃَحكپ حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٿڄيّنش رخطنش ًٻْٴْش ڃٔخىڄش حٿظَّ٘‪٬‬خص ًآٿْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪..........‬‬

‫‪62‬‬

‫أ‪ .‬حٿڄَكڀش حًٕٿَ ‪ :‬ڃَكڀش ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ ٷزپ ‪............................................. 1962‬‬

‫‪62‬‬

‫أ‪ .1.‬حٿٴظَس ‪.................................................................................... 1870 -1844‬‬

‫‪62‬‬

‫أ‪ .2.‬حٿٴظَس ‪................................................................................... 1923 -1871‬‬

‫‪64‬‬

‫أ‪ .3.‬حٿٴظَس ‪....................................................................................1945 - 1924‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ .4‬حٿٴظَس ‪...................................................................................... 1961 -1946‬‬

‫‪64‬‬

‫د‪ .‬حٿڄَكڀش حٿؼخنْش ‪ :‬ڃَكڀش ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ر‪٬‬ي ‪........................................................ 1962‬‬

‫‪65‬‬

‫ب‪ .1.‬حٿٴظَس ‪................................................................................. 1973 -1962‬‬

‫‪65‬‬

‫ب‪ .2.‬حٿٴظَس ‪.................................................................................. 1984 -1974‬‬

‫‪65‬‬

‫د‪ .3.‬حٿٴظَس ‪................................................................................. 1994 - 1985‬‬

‫‪66‬‬

‫د‪ .4.‬حٿٴظَس ‪................................................................................. 2005 - 1994‬‬

‫‪67‬‬

‫د‪ .5.‬حٿٴظَس ‪................................................................................ 2011 - 2005‬‬

‫‪67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬أٗټخٽ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ رڄيّنش رخطنش ً‪ٌ٫‬حثٸو ‪...........................................................‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ .1.2‬أٗټخٽ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ رڄيّنش رخطنش ‪...................................................................‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ٌ٫ .2.2‬حثٶ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ رڄيّنش رخطنش ‪..................................................................‬‬

‫‪70‬‬

‫ٍحر‪٬‬خ‪ .‬حٿ‪٬‬ٸخٍ ًأػَه ‪٫‬ڀَ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڄيّنش رخطنش ‪................................................‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ .1‬حٿ‪٬‬نخ‪ َٛ‬حٿڄظيهڀش ٳِ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ٸخٍّش رڄيّنش رخطنش ‪.................................................‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ .1.1‬حٿڄ‪ْ٤٬‬خص حٿظخٍّوْش ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪.....................................................................‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ .2.1‬حٿظَّ٘‪٬‬خص حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ ريخ ًڃنيـْش حٿظَْْٔ ‪...........................................................‬‬

‫‪76‬‬

‫‪٣ .3.1‬زْ‪٬‬ش حٿڄڀټْش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ٳِ ڃيّنش رخطنش ‪...............................................................‬‬

‫‪77‬‬

‫‪ .2‬طؤػَْ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪٫‬ڀَ حٕٗټخٽ حٿل‪َّ٠‬ش حٿنخطـش رڄيّنش رخطنش ًىْټڀش نْٔـيخ حٿ‪٬‬ڄَحنِ‬

‫‪81‬‬

‫‪ .1.2‬طؤػَْ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪٫‬ڀَ حٕٗټخٽ حٿل‪َّ٠‬ش حٿنخطـش رڄيّنش رخطنش ‪...........................‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ .2.2‬طؤػَْ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪٫‬ڀَ ىْټڀش حٿنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ رڄيّنش رخطنش ‪..............................‬‬

‫‪88‬‬

‫ه‪ٛٚ‬ش‪..........................................................................................................‬‬

‫‪94‬‬

‫اٌفضي ايهاثـغ ‪ِ :‬ل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ث‪ ٓ١‬االٍزوار‪١‬غ‪١‬خ اٌّفزوػخ إلػلاك ‪ٚ‬رـج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‬
‫ـ‬
‫‪ٚ‬ث‪ ٓ١‬اٌ‪ٛ‬اقــع‬
‫ڃٸيڃش‪.............................................................................................................‬‬

‫‪96‬‬

‫أً‪ :ٙ‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿڄيّنش رخطنش ٓنش ‪ : 1998‬طـَرش ط‪٤‬زْٶ نخؿلش أځ ٳخٗڀش‬

‫‪97‬‬

‫‪.1‬حٓٳخٵ حٿڄٔظٸزڀْش ٿڄيّنش رخطنش ٳِ ‪٧‬پ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪...............................‬‬

‫‪97‬‬

‫حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿڄٌؿيش (‪........................................................ ) PUD‬‬

‫‪97‬‬

‫‪.1.1‬‬

‫‪ .2.1‬أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ( ‪...................................................... ) POS ، PDAU‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ .2‬ڃيٍ ط‪٤‬زْٶ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿٔنش ‪....................................... 1998‬‬

‫‪98‬‬

‫ػخنْخ ‪ :‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿڄيّنش رخطنش ٓنش‬

‫‪( 2005‬ححٓظيٍحٹ ٿڀٔڀزْخص أځ‬

‫ٷ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ آڃخٽ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش) ‪......................................................................‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ًَ٧ .1‬ٱ ن٘ؤس ‪٫‬ڄڀْش ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿڄيّنش رخطنش ‪.....‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ٟ‬ڄن حٿيَحٍٻْش حٿوخ‪ٛ‬ش د ڃو‪٤٤‬خص‬

‫‪ .2‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿزڀيّش رخطنش‬

‫ًأىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ ڃٔظٌّخص حٿظو‪....................................................... ٢ْ٤‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ .1.2‬ن٘ؤس ًأىيحٱ ڃو‪٢٤‬حص حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿظِ ط٘ڄپ اٷڀْڂ ڃيّنش رخطنش ‪..........................‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ .1.1.2‬ن٘ؤس ًأىيحٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪..................................... SNAT‬‬

‫‪105‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .2.1.2‬ن٘ؤس ًأىيحٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٽؿيٌُ ٿظيْجش حٗٷڀْڂ ‪ SRAT‬ٿڀي‪٠‬خد حٿ‪٬‬ڀْخ حٿَ٘ٷْش ‪............‬‬

‫‪105‬‬

‫‪.3.1.2‬ن٘ؤس ًأىيحٱ ڃو‪ ٢٤‬حٿظيْجش حٿٌ‪ٙ‬ثِ ٿٌ‪ّٙ‬ش رخطنش ‪...............................................‬‬

‫‪105‬‬

‫‪ .2.2‬حٿ‪ٚ٬‬ٷش حٿِڃنْش رْن ڃو‪٢٤‬حص حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًأىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿڄيّنش رخطنش ‪.......‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ .3‬حٿٴخ‪٫‬ڀٌڅ ًحٿڄظيهڀٌڅ ٳِ ا‪٫‬يحى ًط‪٤‬زْٶ ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٽٿظيْجش ً حٿظ‪٬‬ڄَْ ٿڄيّنش رخطنش‬

‫‪109‬‬

‫‪ .1.3‬حٿيًٿش‪.....................................................................................................‬‬

‫‪109‬‬

‫‪.1.1.3‬حٿيًٿش ٻڄَ٘‪........................................................................................٩‬‬

‫‪109‬‬

‫أ‪.‬حٿٸٌحنْن حٿوخ‪ٛ‬ش رخٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ‪.....................................................................‬‬

‫‪109‬‬

‫أ‪ .1.‬حٿڄنٌٍ٘ حٿٌُحٍُ ٍٷڂ ‪/553‬أً حٿڄئٍم ٳِ ‪ 2009/11/11‬حٿوخ‪ ٙ‬ربؿَحءحص طلٌّپ أً اٿٰخء‬

‫‪109‬‬

‫ط‪ٜ‬نْٲ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ‪ٓٙ‬ظ‪٬‬ڄخٿيخ ٻؤً‪ْ٫‬ش ‪٫‬ٸخٍّش ‪ٙ‬نـخُ ڃ٘خٍّ‪ ٪‬حٿظـيِْحص حٿظنڄٌّش‬
‫أ‪ .2.‬حٿظ‪٬‬ڀْڄش حٿٌُحٍّش ٍٷڂ ‪ 2010/523‬حٿڄئٍهش ٳِ ‪ 2010/04/20‬رو‪ ٌٜٙ‬حٷظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٍٕح‪ِٟ‬‬
‫حٿٴ‪ٚ‬كْش ٿلخؿْخص أٓخْٓش ڃَطز‪٤‬ش رخنـخُ ڃ٘خٍّ‪٫ ٪‬ڄٌڃْش ٿڀظنڄْش ‪...................................‬‬

‫‪110‬‬

‫د‪ .‬حٿٸخنٌڅ حٿظٌؿْيِ ٿڀڄيّنش ٍٷڂ ‪................................................................. 06/06‬‬

‫‪110‬‬

‫‪ .2.1.3‬حٿيًٿش حٿڄٔئًٽ حًٕٽ ‪٫‬ن ط‪٤‬زْٶ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄلَٹ حٿَثِْٔ ٿڀ‪٬‬ٸخٍ ‪.....‬‬

‫‪111‬‬

‫‪ .2.3‬حٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش (رڀيّش رخطنش) ‪.......................................................................‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ .1.2.3‬رڀيّش رخطنش حٿڄٔئًٽ حًٕٽ ‪٫‬ن ڃـخٿيخ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ‪................................................‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ .2.2.3‬رڀيّش رخطنش ًحٿوزَس حٿٴنْش ًحٿظٸنْش ‪..................................................................‬‬

‫‪114‬‬

‫‪ .3.2.3‬رڀيّش رخطنش حٿڄٔئًٽ ‪٫‬ن ڃَحٷزش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.......................................‬‬

‫‪115‬‬

‫‪ .3.3‬ڃټظذ حٿيٍحٓخص (ڃټظذ حٿيٍحٓخص ًح‪ٙ‬نـخُحص ٳِ حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ - URBA -‬رخطنش ) ‪............‬‬

‫‪115‬‬

‫‪ .1.3.3‬ڃ‪٠‬ڄٌڅ ىٍحٓش ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.................................‬‬

‫‪115‬‬

‫أ‪ .‬حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿلخٿْش‪.............................................................................................‬‬

‫‪115‬‬

‫د ‪ .‬نٌ‪ْ٫‬ش حٿڄو‪٤٤‬خص‪........................................................................................‬‬

‫‪116‬‬

‫ؽ‪٣ .‬زْ‪٬‬ش حٿظيهپ ‪٫‬ڀَ ڃـخٽ ڃيّنش رخطنش ‪...................................................................‬‬

‫‪116‬‬

‫ؽ‪ .1.‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃٴيٌځ طـڄ‪ ٪‬حٿزڀيّخص ‪.......................................................................‬‬

‫‪116‬‬

‫ؽ‪ .2.‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃزيأ حٿظيْجش حٿڄٸظَف ‪........................................................................‬‬

‫‪117‬‬

‫ؽ‪ .3.‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃلظٌٍ حٿڄو‪٤٤‬خص ‪........................................................................‬‬

‫‪117‬‬

‫‪ .2.3.3‬حٓؿخٽ حٿڄٴظَ‪ٟ‬ش ‪ٙ‬نـخُ ىٍحٓش ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪............‬‬

‫‪117‬‬

‫‪ .4.3‬ڃيَّّش حٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿزنخء ٿٌ‪ّٙ‬ش رخطنش ‪...................................................................‬‬

‫‪117‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ .5.3‬حٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ا‪٫‬يحى حٿڄو‪..................................... ٢٤‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ .6.3‬حٿـڄ‪ْ٬‬خص‪.................................................................................................‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ .7.3‬حٿڄٌح‪٣‬ن‪..................................................................................................‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ .4‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿزڀيّش رخطنش ًحٗؿَحءحص حٗىحٍّش ‪..................‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ .1.4‬ڃټظذ حٿيٍحٓخص ًطؤهَْ حٗؿَحءحص ح‪ٙ‬ىحٍّش ‪......................................................‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ .2.4‬حٿزڀيّش ً طؤهَْ حٗؿَحءحص ح‪ٙ‬ىحٍّش ‪.................................................................‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ .5‬حٿٰ‪ٚ‬ٱ حٿڄخٿِ حٿڄو‪ ٜٚ‬ٿ‪٬‬ڄڀْش حٿڄَحؿ‪٬‬ش ‪...........................................................‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ .6‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿزڀيّش رخطنش رْن طٌؿْيخطيخ ًحٿٸَحٍحص حٿْٔخْٓش ‪..‬‬

‫‪121‬‬

‫أ‪ .‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿوڄخِٓ (‪................................... 2014 - 2010 )le plan quinquennal‬‬

‫‪121‬‬

‫حهظْخٍ حٍٕ‪ْٟ‬ش ( ‪.............................................................. )les choix de terrain‬‬

‫‪121‬‬

‫‪ .7‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿزڀيّش رخطنش ًح‪ٙ‬ؿَحءحص حٿَى‪ْ٫‬ش ‪..................‬‬

‫‪122‬‬

‫‪ 8‬ڃٸخٍنش رْن حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿڄٌؿيش ( ‪ً )PUD‬ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬

‫‪124‬‬

‫ٿزڀيّش رخطنش‪.......................................................................................................‬‬
‫ػخٿؼخ ‪ :‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش رزڀيّش رخطنش ‪ :‬اٗټخٿْش ڃظٴَىس ًحٓظؼنخثْش ‪.............‬‬

‫‪126‬‬

‫‪ًَ٧ .1‬ٱ ن٘ؤس ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪.................................‬‬

‫‪126‬‬

‫‪ .2‬ڃٌٷ‪ ٪‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪........................................................‬‬

‫‪126‬‬

‫‪٣ .3‬زْ‪٬‬ش حٍٕ‪ ٝ‬حٿڄٔظٰڀش ٳِ طـْٔي ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪....................‬‬

‫‪128‬‬

‫‪ .4‬حٿز‪٬‬ي حٿڄ‪٬‬ڄخٍُ ًحٿ‪٬‬ڄَحنِ ٽڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪...........................‬‬

‫‪128‬‬

‫‪ .5‬أػَ حٿٸَحٍ حٿْٔخِٓ ‪٫‬ڀَ ‪٣‬زْ‪٬‬ش ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪.......................‬‬

‫‪128‬‬

‫‪ .1.5‬أصو اٌمواه اٌَ‪١‬بٍ‪ ٍٝ٥ ٟ‬اٌّ‪٦‬ب‪١٠‬و اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ اٌّ‪٦‬زّلح ف‪ ٟ‬ڃو‪ّ ٢٤‬غً ا‪٤‬ها‪ ٟٙ‬هلُ ‪ 2ٚ1‬ؽٍّخ‬

‫‪128‬‬

‫‪ .1.1.5‬حٿيٍحٓش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٽڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪...................................‬‬

‫‪129‬‬

‫‪ .2.1.5‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش حٿڄٸظَف ًحٿڄ‪٤‬زٶ‪.....................................‬‬

‫‪129‬‬

‫‪ .2.5‬أػَ حٿٸَحٍ حٿْٔخِٓ ‪٫‬ڀَ طـْٔي ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش ‪.......................‬‬

‫‪131‬‬

‫ه‪ٛٚ‬ش‪......................................................................................................‬‬

‫‪135‬‬

‫ه‪ٛٚ‬ش ‪٫‬خڃش‪...................................................................................................‬‬

‫‪137‬‬

‫‪10‬‬

‫ف‪ٙ‬وً اٌــغلا‪ٚ‬ي ‪:‬‬
‫اٌولُ‬
‫‪01‬‬

‫اٌؼٕــ‪ٛ‬اْ‬
‫طـخٍد ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ ٳَنٔخ ٷزپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ًڃلخً‪ٙ‬ص آٸخ‪٣‬يخ ٳِ حٿـِحثَ ر‪٬‬ي‬
‫ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ‪.......................................................................‬‬

‫‪02‬‬

‫اٌظفؾخ‬

‫‪10‬‬

‫ڃٸخٍنش أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رْن حٿظَّ٘‪ْ٬‬ن حٿـِحثَُ ًحٿٴَنِٔ ڃن نخكْش حٿظٔڄْش‬
‫ًحٿِڃن ‪.......................................................................‬‬

‫‪47‬‬

‫‪03‬‬

‫حٿنڄٌ حٿٔټخنِ ًط‪٫ ٌٍ٤‬يى حٿڄٔخٻن رڄيّنش رخطنش ( ٷزپ ‪....... ) 2008 - 1954‬‬

‫‪60‬‬

‫‪04‬‬

‫ڃَحكپ نڄٌ حٿنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ رڄيّنش رخطنش ًڃٔخىڄش حٿظَّ٘‪٬‬خص ًآٿْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪..‬‬

‫‪68‬‬

‫‪05‬‬

‫‪ٌ٫‬حثٶ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ رڄيّنش رخطنش ‪.................................................‬‬

‫‪71‬‬

‫‪06‬‬

‫حٿڄيس حٿِڃنْش حٿڄٴظَ‪ٟ‬ش ٿڄَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڄيّنش رخطنش ًحٿڄيس حٿٴ‪٬‬ڀْش‬
‫‪.................................................................................‬‬

‫‪07‬‬

‫‪98‬‬

‫حٿزنخّخص حٿٴٌ‪ًّٝ‬ش حٿڄ‪ْ٬‬ٸش ٿزَحڃؾ حٿظـيِْحص حٿڄٸظَكش رڄو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ِٟ‬‬
‫ٿڄيّنش رخطنش ‪..........................................................‬‬

‫‪99‬‬

‫‪08‬‬

‫حٗؿَحءحص حٿَى‪ْ٫‬ش ًحٿ‪٬‬ٸٌرخص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رؤىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬

‫‪123‬‬

‫‪09‬‬

‫ىٍحٓش ڃٸخٍنش رْن ٓڀزْخص حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿڄٌؿيش ً ىٍحٓش ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄو‪٢٤‬‬

‫‪124‬‬

‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿزڀيّش رخطنش ‪....................................................‬‬
‫‪10‬‬

‫حٿظـيِْحص حٿڄٸظَكش رڄو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2 ً 1‬كڄڀش رْن حٿٴَ‪ْٟ‬ش حٿڄٸظَكش‬
‫ڃن ‪َ٣‬ٱ ڃټظذ حٿيٍحٓخص ًحٿٴَ‪ْٟ‬ش حٿڄ‪٤‬زٸش ‪...........................................‬‬

‫‪11‬‬

‫‪130‬‬

‫ف‪ٙ‬وً األشىـــبي ‪:‬‬
‫اٌؼٕــ‪ٛ‬اْ‬

‫اٌولُ‬

‫اٌظفؾخ‬

‫‪01‬‬

‫أىًحص حٿظيْجــش ًحٿظ‪٬‬ڄْــَ كٔـذ ڃٔظٌّــخص حٿظو‪ْ٤‬ــ‪٢‬‬

‫‪22‬‬

‫‪02‬‬

‫ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬

‫‪25‬‬

‫‪03‬‬

‫اؿَحءحص حٗ‪٫‬يحى ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀَ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪04‬‬

‫ط‪ٜ‬نْٲ ڃو‪ ٢٤‬حٿظنخٓٶ حٿل‪ٟ َُ٠‬ڄن حٿيَحٍٻْش حٿل‪َّ٠‬ش‬

‫‪45‬‬

‫‪05‬‬

‫ڃٌ‪ ٪ٟ‬ڃيّنــش رخطنــش‬

‫‪56‬‬

‫‪06‬‬

‫ط‪٫ ٌٍ٤‬يى حٿٔټخڅ ًحٿڄٔخٻن رڄيّنش رخطنش‬

‫‪61‬‬

‫‪07‬‬

‫ڃ‪٬‬ي‪ٙ‬ص حٿنڄٌ حٿٔټخنِ ً‪ٛ‬خٳِ حٿيـَس ًٰٗپ حٿڄٔټن‬

‫‪61‬‬

‫‪08‬‬

‫حٿنٌحس حًٕٿَ ٿڄيّنش رخطنش‬

‫‪63‬‬

‫‪09‬‬

‫ً‪٬ٟ‬ـْش حٿــڄڀټْش حٿـ‪٬‬ٸخٍّش ٳِ ڃـيّنش رــخطنش‬

‫‪80‬‬

‫‪10‬‬

‫حٿظـيِْحص حٿڄيْټڀـش رڄيّنـش رخطنـش‬

‫‪82‬‬

‫‪11‬‬

‫حٕٗټخٽ حٿل‪َّ٠‬ش حٿنخطـش رڄيّنش رــخطنـش‬

‫‪87‬‬

‫‪12‬‬

‫حٿيَځ حٿٌ‪ْ٧‬ٴِ ٿڄَحٻِ ً‪ّٙ‬ش رخطنش كٔذ حٿَطزش‬

‫‪106‬‬

‫‪13‬‬

‫أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ٟ‬ڄن حٿيَحٍٻْش حٿڄظز‪٬‬ش ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬كٔذ حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ رو‬

‫‪108‬‬

‫‪14‬‬

‫ڃيّنش رخطنش ‪ٟ‬ڄن حٿيَحٍٻْش حٿوخ‪ٛ‬ش رڄو‪٤٤‬خص ًأىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ ڃٔظٌّخص حٿظو‪٢ْ٤‬‬

‫‪108‬‬

‫ف‪ٙ‬وً اٌــقوائؾ ‪:‬‬
‫اٌؼٕــ‪ٛ‬اْ‬

‫اٌولُ‬

‫اٌظفؾخ‬

‫‪01‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿـَٰحٳِ ٿڄيّنــش رخطنــش‬

‫‪53‬‬

‫‪02‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬ح‪ٙ‬ىحٍُ ٿزڀيّش رخطنش‬

‫‪54‬‬

‫‪03‬‬

‫ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ رڄيّنش رخطنش‬

‫‪69‬‬

‫‪04‬‬

‫‪ٌ٫‬حثٶ حٿظٌٓ‪ ٪‬رڄيّنش رخطنش ًحطـخىو نلٌ ڃلخًٍ حٿ‪َ٤‬ٵ حٿَثْْٔش‬

‫‪72‬‬

‫‪05‬‬

‫حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿٸخنٌنْش ٿٍٖح‪ ِٟ‬ٿڄيّنش رخطنش‬

‫‪79‬‬

‫‪06‬‬

‫حٕكْخء حٿٴٌ‪ٌّٟ‬ش ‪٫‬ڀَ أ‪َ٣‬حٱ ڃيّنـش رــخطنـش‬

‫‪89‬‬

‫‪07‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿـَٰحٳِ ٽڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ٍ ِٟ‬ٷڂ ‪ 2ً1‬كڄڀش‬

‫‪127‬‬

‫‪12‬‬

‫ف‪ٙ‬وً اٌــظ‪ٛ‬ه ‪:‬‬

‫اٌولُ‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫اٌؼٕــ‪ٛ‬اْ‬
‫رنخّش حٓظ‪٬‬ڄخٍّش رلِ ٻْ٘يس‬
‫طل‪ ْٜٚ‬رلِ ٻڄٌنِ ‪٫‬ڀَ ٗټپ ًٍٗش ٯَْ ڃنظيْش‬
‫رنخّخص ٳَىّش ٳٌ‪ٌّٟ‬ش ًحص ٗټپ ‪٫‬خىُ رلِ رًٌٍُحڅ‬
‫رنخّخص ٳَىّش ٳٌ‪ٌّٟ‬ش ڃن نٌ‪ٍ ٩‬حٵ (ٳْ‪ )ٚ‬رلِ ‪٫َ٫‬خٍ‬
‫رنخّخص ٳَىّش ٳٌ‪ٌّٟ‬ش ٳِ كخٿش ْٓجش رلِ ‪٫َ٫‬خٍ‬
‫ٓټنخص ؿڄخ‪ْ٫‬ش ًحص ‪ٌ٣ 10‬حرٶ رلِ ‪٫‬يٽ‬
‫ٓټنخص ؿڄخ‪ْ٫‬ش رلِ ٌٓنخطْزخ‬
‫رنخّش ٳٌ‪ٌّٟ‬ش ڃٌ‪ٌٛ‬ٿش رـَٔ رلِ طخڃْ٘‪٢‬‬
‫رنخّش ‪٫‬ڀَ كخٳش حٿٌحى رلِ طخڃْ٘‪٢‬‬
‫رنخّش ٳٌ‪ٌّٟ‬ش ڃ‪ًَٟ٬‬ش ٿڀزْ‪ ٪‬رلِ طخڃْ٘‪٢‬‬
‫نْٔؾ ‪٫‬ڄَحنِ ٳٌ‪ ٌُٟ‬رلِ طخڃْ٘‪٢‬‬
‫رنخّش ‪٫‬ڀَ ٷڄش حٿـزپ رلِ ‪َّ٣‬ٶ طخًُٿض‬
‫طَح‪ٛ‬ٲ حٿزنخّخص رلِ ‪َّ٣‬ٶ طخًُٿض‬
‫ڃَٳٶ ًحكي رلِ رٌهَّ‪ٚ‬‬
‫ڃ‪ٜ‬ن‪ ٪‬رڄلخًحس ڃٔټن رلِ ٻْ٘يس‬
‫حٿظ‪٬‬يُ ‪٫‬ڀَ حٍطٴخٵ حٿ‪ ٢ٰ٠‬حٿ‪٬‬خٿِ رلِ أً‪ٙ‬ى رْ٘نش‬
‫رنخّش ىحهپ حٿٌحى رلِ ‪َّ٣‬ٶ طخًُٿض‬
‫حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن حٿنٴخّخص ىحهپ حٿٌحى رلِ طخڃْ٘‪٢‬‬
‫حٿٌحى ڃٴَٯش ‪٫‬ڄٌڃْش رلِ رخٍٹ أٳٌٍحؽ‬
‫حٿٔټنخص حٿظٔخىڄْش ٿڄٸخًٿش ‪٫‬يٽ‬
‫حٿٔټنخص حٿظٔخىڄْش ٿڄٸخًٿش ٿڄزخٍٻْش‬
‫حٿٔټنخص حٿظٔخىڄْش ٿڄٸخًٿش ٿڄزخٍٻْش‬
‫حٿٔټنخص حٿظٔخىڄْش ٿيٌّحڅ حٿظَٷْش ًحٿظَْْٔ حٿ‪٬‬ٸخٍُ‬
‫أٰٗخٽ هخ‪ٛ‬ش رخٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش‬
‫حٰٕٗخٽ حٿوخ‪ٛ‬ش رڄئٓٔش ٌٓنڀٰخُ‬
‫حٰٕٗخٽ حٿوخ‪ٛ‬ش رڄَٻِ حٿزَّي ًحٿڄٌح‪ٚٛ‬ص‬
‫‪٫‬ڄٌى ٻيَرخثِ‬
‫ڃَٻِ ‪ٛ‬لِ ٿڄټخٳلش حٿڄويٍحص‬
‫‪13‬‬

‫اٌظفؾخ‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪133‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪134‬‬
‫‪134‬‬

‫ ِمذَ ـح ػــبِخ ‪:‬‬‫‪ِ .1‬مذِخ ‪:‬‬
‫اّىب‪٨‬ر‪ٙ‬ب اٌّز‪٦‬لكح ‪ٍٝ٥‬‬
‫أزْود ‪١‬ب٘وح اٌزؾ‪ٚ‬و ف‪ ٟ‬اٌّلْ ‪َِ ٍٝ٥‬ز‪ ٜٛ‬عّ‪ ٤١‬ك‪ٚ‬ي اٌ‪٦‬بٌُ ٌز‪ٞ‬وػ‬
‫اٌٖ‪١٦‬ل اٌَ‪١‬بٍ‪ٚ ٟ‬ا‪٨‬لزٖبك‪ٚ ٞ‬ا‪٨‬عزّب‪ٚ ٟ٥‬اٌضمبف‪ٌٚ ، ٟ‬زْىً رٍه اٌ‪٢‬ب٘وح اٌْغً اٌْبغً ٌغّ‪ ٤١‬اٌ‪١ٙ‬بوً‬
‫اٌزٕ‪١ّ١٢‬خ ِٓ أعً ا‪٠‬غبك ا‪ٝ٨‬به اٌّ‪١ٙ‬ىً ٌ‪ٙ‬ب ‪ٝٚ‬و‪٠‬مخ ِؾىّخ ف‪ ٟ‬اٌزَ‪١١‬و ‪ ،‬ا‪ ٨‬أْ ك‪ٚ‬ي اٌ‪٦‬بٌُ اٌضبٌش ٘‪ ٟ‬اٌز‪ٟ‬‬
‫‪٥‬بٔذ أوضو ِٓ ٕ‪ٛ٦‬ثبد رٍه اٌ‪٢‬ب٘وح فبٕخ ف‪ ٟ‬فٍك اٌم‪ٛ‬أ‪ ٓ١‬اٌٖبهِخ ‪ٚ‬ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد اٌزق‪١ٞ١ٞ‬خ اٌف‪٦‬بٌخ ِٓ‬
‫ث‪ٕٙ١‬ب اٌغيائو ‪.‬‬
‫ّ‪ٙ‬لد اٌّلْ اٌغيائو‪٠‬خ رواوُ اٌّْبوً اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ِٕن ثلا‪٠‬خ ْٔؤر‪ٙ‬ب ‪ِٚ‬ب ىاٌذ ر‪٦‬بٔ‪ِٕٙ ٟ‬ب ٔز‪١‬غخ رفب‪ً٥‬‬
‫‪٥‬لح ‪ٛ٥‬اًِ ربه‪٠‬ق‪١‬خ ‪١ٍ ،‬بٍ‪١‬خ ‪ ،‬الزٖبك‪٠‬خ ‪ ٚ‬اعزّب‪١٥‬خ ‪ ،‬فمل ِود ِلٕٔب ثفزوح اٍز‪ّ٦‬به‪٠‬خ اٍزغ‪١ٌ٩‬خ ‪ٝ‬ج‪٦‬ذ‬
‫اٌّ‪٢‬ب٘و اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ اٌّزلٔ‪١‬خ ‪ٚ‬اٌف‪ٛ‬اهق اٌغ‪٠ٛٙ‬خ اٌز‪ ٟ‬رّ‪١‬ي ّّبي اٌج‪٩‬ك ‪ ٓ٥‬عٕ‪ٛ‬ثٗ ‪ٌ ،‬زّو ث‪٦‬ل مٌه ثزغوثخ‬
‫ٔ‪ٚ ٗٛٙ‬اع‪ٙ‬ز‪ٙ‬ب ٕ‪ٛ٦‬ثبد اٌ‪١٦ٙٛ‬خ اٌّ‪ٛ‬ه‪ٚ‬صخ ‪ٚ‬غ‪١‬بة اٌقجوح اٌ‪٩‬ىِخ ٌزؾل‪ ٞ‬أىِخ اٌز‪١ّ٦‬و اي ف‪ ٞٛٙٛ‬اٌن‪ٞ‬‬
‫ٔزظ ‪ ٓ٥‬رَبه‪ٚ ٣‬ر‪١‬وح اٌزؾ‪ٚ‬و ‪ٚ‬فبٕخ ث‪٦‬ل ا‪ٍ٨‬زم‪٩‬ي ‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ؾب‪ٌٚ‬خ ‪٠٦‬غبك اٍزوار‪١‬غ‪١‬خ لبكهح ‪ ٍٝ٥‬اٌزؾىُ ‪ٚ‬اٌزَ‪١١‬و رُ أز‪ٙ‬بط ‪٥‬لح ٍ‪١‬بٍبد ‪ٝٚ‬وق ٌٍزٕ‪ُ١٢‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ٚ‬اٌزق‪ٚ ،ٜ١ٞ‬رْو‪٥ ٤٠‬لح ل‪ٛ‬أ‪ّ٥ ٓ١‬وأ‪١‬خ أز‪ٙ‬ذ ف‪ِٞ ٟ‬بف‪ٙ‬ب ثقٍك لبٔ‪ 29/90 ْٛ‬اٌّز‪ٍ٦‬ك ثبٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و‬
‫اٌن‪ ٞ‬وبْ ٌٗ ‪ٛٙ١‬ه ا ثبهىا ف‪٘ ٟ‬نا اٌّغبي و‪ ْٖٛ‬ك‪ ُ٥‬ثؤك‪ٚ‬اد ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪١‬خ ِجبّوح ‪ِٚ‬ؾلكح أ‪ ٟ٘ٚ ٨‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ‬
‫‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و اٌّزّضٍخ ف‪: ٟ‬‬
‫* اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و "‪. "PDAU‬‬
‫* ِق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪. "POS"ٟٙ‬‬
‫٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد وجم‪١‬خ اٌ‪ٍٛ‬بئً اٌَبثمخ ف‪١ِ ٟ‬لاْ اٌ‪ّ٦‬واْ ‪ٚ‬اع‪ٙ‬ذ اّىبٌ‪١‬خ ف‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪ٙ‬ب ‪ ،‬فبْ وبْ اٌزْو‪٤٠‬‬
‫أ‪ٚ‬عل ؽ‪ٌٕ ٩‬فناد ‪ٔٚ‬مبئٔ اٌزْو‪٦٠‬بد اٌَبثمخ ‪ٚ‬لبَ ثزٖؾ‪١‬ؾ‪ٙ‬ب ف‪ ٔٔ ٟ‬اٌمبٔ‪ ْٛ‬اٌن‪ ٞ‬عبء ثب‪٤‬كار‪ ،ٓ١‬فبْ‬
‫ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪ّٙ‬ب اٌف‪ ٍٝ٥ ٍٟ٦‬اٌّ‪١‬لاْ ‪٠‬جم‪ ٝ‬اّىبٌ‪١‬خ ِ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ ‪.‬‬
‫ك‪ٕ٠‬بِ‪١‬ى‪١‬ز‪ٙ‬ب‬
‫ر‪٦‬زجو ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ اؽل‪ ٜ‬وجو‪٠‬بد ايِلْ اٌغيائو‪ٞ‬ح ِغب‪ِٕ ٨‬بٍجب ٌلهاٍخ ٘نٖ ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ ف‬
‫اٌؾ‪ٚ‬و‪٠‬خ اٌّز‪ٛٞ‬هح ثبٍزّواه ‪٥‬جو اٌيِٓ ‪ٚ ،‬اٌزغبهة اٌز‪ِ ٟ‬ود ث‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ِٕن‬
‫أْبء ٘نٖ ا‪٤‬ف‪١‬وح ٍٕخ ‪ 1990‬رّىٕٕب ِٓ اٌز‪٦‬وف ‪ ٍٝ٥‬أث‪٦‬بك ا‪ّ٨‬ىبٌ‪١‬خ اٌّ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اإلشىبٌ‪١‬خ‪:‬‬
‫اْ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و اٌّ‪ّٛ٦‬ي ث‪ٙ‬ب هغُ رَٕ‪١‬م‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬ا‪ٝ‬به رٕ‪ِ ّٟ١٢‬مٕٓ ‪ٚٚ‬ا‪ٙ‬ؼ ‪ٚ‬هغُ رؾل‪٠‬ل٘ب‬
‫‪٤‬ك‪ٚ‬اه ِقزٍف اٌفب‪ ٓ١ٍ٥‬ف‪ ٟ‬رَ‪١١‬و ‪ٚ‬رٕ‪ ُ١٢‬اٌّغبي اٌؾ‪ٚ‬و‪ٚ ٞ‬اثواى٘ب ٌّقزٍف اٌزلف‪٩‬د اٌّ‪ّ٦‬به‪٠‬خ‬
‫‪ٚ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ا‪ ٨‬أٔ‪ٙ‬ب ر‪ٛ‬اعٗ ٕ‪ٛ٦‬ثبد اٌز‪ٞ‬ج‪١‬ك اي ف‪ ٍٟ٦‬اٌن‪ ًٖ٠ ٞ‬ثب‪٘٤‬لاف اٌّوع‪ٛ‬ح ِٕ‪ٙ‬ب اٌ‪ ٝ‬اٌَّز‪ٜٛ‬‬
‫اٌّ‪ٍٛٞ‬ة ‪.‬‬
‫اْ اٌ‪١٦ٙٛ‬خ اٌز‪ْٙ٠ ٟ‬ل٘ب ِغبي اٌلهاٍخ اٌّزّضً ف‪ِ ٟ‬ل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ر‪٦‬جو ث‪ٛٙٛ‬ػ ‪ ٍٝ٥‬أّ٘‪١‬خ ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ‬
‫ريا‪٠‬ل اٌجٕب‪٠‬بد‬
‫اٌّ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ ‪ ،‬فّل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ِود ثزغوثخ ف‪١ِ ٟ‬لاْ اٌز‪١ّ٦‬و ‪ٙ١‬ود ثم‪ٛ‬ح ف‪ ٟ‬وً ِوؽٍخ ِٕ‪ٙ‬ب‬
‫اٌف‪٠ٛٙٛ‬خ ‪ ،‬ثً أؽ‪١‬بء ف‪٠ٛٙٛ‬خ ثؤوٍّ‪ٙ‬ب ِّب ‪ٞ٠‬وػ اٌزَبإي ‪ ٓ٥‬اٌملهح ف‪ ٟ‬اٌزؾىُ ‪ٚ‬اٌزَ‪١١‬و إٌّ‪ٌٍّ ُ٢‬غبي ‪.‬‬

‫‪ 1‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬

‫‪14‬‬

‫اْ رٍه اٌزغوثخ أز‪ٙ‬ذ ثبٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ٌَٕخ ‪ 1998‬اٌن‪ ٞ‬رّذ ِواع‪٦‬زٗ ٍٕخ ‪، 2005‬‬
‫ام أْ اٌلهاٍخ اٌّز‪ٍ٦‬مخ ث‪١ٍّ٦‬خ اٌّواع‪٦‬خ ِبىاٌذ ف‪ٛٝ ٟ‬ه ا‪ٔ٨‬غبى ‪ٚ ،‬ونا ثقٍك ِق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪ ٟٙ‬هلُ‬
‫‪ 2ٚ1‬ؽٍّخ اٌن‪٠ ٞ‬زّ‪١‬ي ةفٖ‪١ٕٛ‬برٗ ‪ٚ‬اّىبٌ‪١‬زٗ اٌّزفوكح ‪ٚ‬ا‪ٍ٨‬زضٕبئ‪١‬خ ‪ِّ ،‬ب ‪ٞ٠‬وػ اٌزَبإي اٌزبٌ‪: ٟ‬‬
‫ف‪ ًٙ‬اٌّشىٍخ ٔزبج ٌؼذَ رطج‪١‬ك أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش ‪ ،‬أَ ألعجبة أخش‪ ٜ‬؟‬
‫‪ ّٓٙٚ‬اٌزَبإي اٌوئ‪٠ َٟ١‬زُ ‪ٝ‬وػ ‪٥‬لح أٍئٍخ أفو‪: ٜ‬‬
‫ً٘ اّىبٌ‪١‬خ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ِزٍٖخ ِجبّوح ثٕمٔ ‪ٚ‬غّ‪ ٗٛ‬اٌزْو‪ ٤٠‬أَ ثٖ‪ٛ٦‬ثبد اٌز‪ٞ‬ج‪١‬ك‬
‫؟‬
‫ِب ِل‪ ٜ‬رفب‪ِ ً٥‬قزٍف اٌفب‪ٚ ٓ١ٍ٥‬اٌّزلفٍ‪٘ ٤ِ ٓ١‬نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ‪ِٚ‬ب ٘‪ ٛ‬ك‪ٚ‬هُ٘ ف‪ ٟ‬ا‪٥‬لاك٘ب ‪ٚ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪ٙ‬ب ؟‬
‫ً٘ أ‪٥‬بلذ اٌ‪١٦ٙٛ‬خ اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ٌّل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و أَ أْ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ّىً‬
‫ا‪٥‬بلخ ٌزّٕ‪١‬ز‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ر‪ٛٞ‬ه٘ب ؟‬
‫‪ّ٠‬ىٓ ِ‪٦‬بٌغخ ا‪ّ٨‬ىبٌ‪١‬خ اٌّ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ ‪ٚ‬ا‪٨‬عبثخ اٌزَبإ‪٨‬د ‪٥‬جو الزواػ اٌفو‪١ٙ‬بد اٌزبٌ‪١‬خ ‪:‬‬
‫‪ .3‬اٌفشػ‪١‬بد ‪:‬‬
‫* اٌفشػ‪١‬خ األ‪: ٌٝٚ‬‬
‫‪ٛ٠‬عل فًٍ ف‪ ٟ‬اٌ‪٩٦‬لخ ث‪ِ ٓ١‬قزٍف اٌفب‪ ٓ١ٍ٥‬اٌن‪َ٠ ٓ٠‬بّ٘‪ ْٛ‬ف‪ ٟ‬أزبط ‪ٚ‬رَ‪١١‬و اٌّغبي اٌؾ‪ٚ‬و‪ِّ ٞ‬ب ‪٠‬ؾ‪ٛ‬ي ث‪ٓ١‬‬
‫ا‪٘٤‬لاف اٌّوع‪ٛ‬ح ِٓ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ٚ‬ث‪ ٓ١‬ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪ٙ‬ب اٌف‪ ٍٝ٥ ٍٟ٦‬اٌّ‪١‬لاْ ‪.‬‬
‫* اٌفشػ‪١‬خ اٌثبٔ‪١‬خ ‪:‬‬
‫اٌ‪١٦ٙٛ‬خ اٌوإ٘خ ٌّغبي ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ثّ‪١ٞ٦‬بر‪ٙ‬ب ‪ :‬اٌ‪ٞ‬ج‪١٦١‬خ ‪ ،‬اٌَىبٔ‪١‬خ ‪ ،‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ‪ ،‬اٌ‪٦‬مبه‪٠‬خ ر‪١٦‬ك ر‪ٞ‬ج‪١‬ك‬
‫أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و‬
‫* اٌفشػ‪١‬خ ايثبٌثخ ‪:‬‬
‫أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و نٔٔ لبٔ‪ ٟٔٛ‬رؾزًّ اٌغّ‪ِّ ، ٗٛ‬ب لل ‪٠‬ئصو ٍٍجب ‪ ٍٝ٥‬لواءر‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ثبٌزبٌ‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬مٗا ‪ٍٝ٥‬‬
‫أهٗ اٌ‪ٛ‬ال‪. ٤‬‬
‫‪ .4‬أّ٘‪١‬خ اخز‪١‬بس اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع ‪:‬‬
‫اْ إًٔ أْبء أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ٘‪ ٛ‬اٌجؾش ‪ ٓ٥‬ا‪٠‬غبك ا‪ٝ‬به لبٔ‪٠ ٟٔٛ‬ؾىُ رٕ‪ٚ ُ١٢‬رَ‪١١‬و اٌّل‪ٕ٠‬خ‬
‫‪ ّٓٚ٠ٚ‬رّٕ‪١‬ز‪ٙ‬ب اٌَّزلاِخ ‪ٌ،‬نا فبْ اٌقًٍ ف‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬ك ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ‪٦٠‬زجو ِٓ أُ٘ اٌّْبوً اٌز‪ ٟ‬ر‪١٦‬ك اٌزّٕ‪١‬خ‬
‫ثؤث‪٦‬بك٘ب ‪ :‬اٌّغبٌ‪١‬خ ‪ ،‬ا‪٨‬لزٖبك‪٠‬خ‪ ،‬ا‪٨‬عزّب‪١٥‬خ ‪...‬اٌـ ‪٘ٚ ،‬نا ِب ر‪٦‬ىَٗ اٌّْبوً اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ اٌز‪ ٟ‬ر‪ٛ‬اع‪ٙٙ‬ب ِل‪ٕ٠‬خ‬
‫ثبرٕخ وّغبي ٌٍلهاٍخ‬
‫‪ٚ‬ث‪ٙ‬نا اهرؤ‪ٕ٠‬ب ‪ٙ‬و‪ٚ‬هح ِ‪٦‬بٌغخ ٘نٖ ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ ‪ِٚ‬ؾب‪ٌٚ‬خ ا‪٦‬ؽب‪ٝ‬خ ثّقزٍف ع‪ٛ‬أج‪ٙ‬ب ‪ٙٔ٤ ،‬ب رٌّ ِغبي‬
‫رقٖٖٕب ث‪ٕ٦‬بٓهٖ اٌض‪٩‬صخ ‪ :‬اٌّل‪ٕ٠‬خ ‪ٚ‬اٌّغزّ‪ٚ ٤‬اٌزّٕ‪١‬خ اٌَّزلاِخ‬
‫أ‪ .‬اٌّذ‪ٕ٠‬خ ‪ :‬اْ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ر‪٦‬زجو ِٓ أُ٘ ا‪١ٌ٢‬بد اٌّزؾىّخ ف‪ ٟ‬رى‪ِ٩ِ ٓ٠ٛ‬ؼ اٌّغبي ف‪ٟ‬‬
‫اٌّل‪ٕ٠‬خ ٌنا فبْ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد أ‪٥ ٚ‬لِٗ ٌٗ ‪٩٥‬لخ ِجبّوح ثب‪ٔ٦‬زبط اٌؾ‪ٚ‬و‪. ٞ‬‬
‫ة‪ .‬اٌّدزّغ‪٦٠ :‬زجو اٌّغزّ‪ ٤‬فب‪ِٚ ٩٥‬زلف‪ ٩‬هئ‪١َ١‬ب ف‪ ٟ‬اّىبٌ‪١‬خ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ٍ‪ٛ‬اء‪:‬‬
‫‪15‬‬

‫ و‪ ْٛ‬اٌّغزّ‪ ٤‬اٌغب‪٠‬خ ‪ٚ‬اٌ‪ٙ‬لف اٌوئ‪ َٟ١‬اٌن‪ ٞ‬رُ ِٓ أعٍٗ أْبء ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ‪ ،‬فبْ وبْ اٌ‪ٙ‬لف‬‫ِٓ ا‪٥‬لاك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ٘‪ ٛ‬هل‪ ٟ‬اٌّل‪ٕ٠‬خ فبْ اٌ‪ٙ‬لف ا‪ ٛ٘ ٍٟٕ٤‬هل‪ ٟ‬اٌّغزّ‪. ٤‬‬
‫أ‪ٚ‬‬
‫ ‪ ْ٤‬اٌّغزّ‪ٍٞ ٤‬بُ٘ ثْىً وج‪١‬و ف‪ ٟ‬اّىبٌ‪١‬خ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ث‪٦‬ل أْبئ‪ٙ‬ب ‪ ،‬ف‪ ٗ١٥ٛ‬ثؤّ٘‪١‬خ‬‫اؽزواَ ر‪ٛ‬ع‪ٙ١‬بر‪ٙ‬ب ِٓ ث‪ ٓ١‬اٌ‪ٕ٦‬بٕو ا‪ٍ٤‬بٍ‪١‬خ ف‪ ٟ‬اٌؾٖ‪ٛ‬ي ‪ِ ٍٝ٥‬ل‪ٕ٠‬خ ِ‪١ٙ‬ىٍخ اٌ‪ّ٦‬واْ ‪.‬‬
‫ط‪ .‬اٌزّٕ‪١‬خ اٌّغزذاِخ ‪ :‬ئْ إًٔ أْبء أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ٘‪ ٛ‬اٌجؾش ‪ ٓ٥‬ا‪٠‬غبك ا‪ٝ‬به لبٔ‪٠ ٟٔٛ‬ؾىُ‬
‫رٕ‪ٚ ُ١٢‬رَ‪١١‬و اٌّل‪ٕ٠‬خ ‪ ّٓٚ٠ٚ‬رّٕ‪١‬ز‪ٙ‬ب اٌَّزلاِخ ‪ٌ،‬نا فبْ اّىبٌ‪١‬خ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ‪َ٠‬زل‪ ٟ٥‬ف‪٩٦‬‬
‫كهاٍخ ٘نا اٌّ‪ ٣ٛٙٛ‬ثغل‪٠‬خ ‪ ،‬فَ‪١‬و أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ ّٓٙ‬اٌّ‪٦‬ب‪١٠‬و اٌ‪٩‬ىِخ ‪ ّٓٚ٠‬اٌزّٕ‪١‬خ‬
‫اٌَّزلاِخ ٌٍّل‪ٕ٠‬خ‪.‬‬
‫‪ .5‬األ٘ذاف اٌّغطشح ‪:‬‬
‫ ر‪١ٙٛ‬ؼ ك‪ٚ‬ه أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ف‪ ٟ‬رٕ‪ ُ١٢‬اٌ‪ّ٦‬واْ وؤك‪ٚ‬اد لبثٍخ ٌٍّ‪٦‬به‪ٙ‬خ ث‪ٙ‬ب أِبَ اٌغ‪١‬و ‪.‬‬‫ اٌز‪ ًٕٛ‬اٌ‪ ٝ‬ا‪ٞ٥‬بء ِمبهثخ ثقٖ‪ ٓٛ‬ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ اٌّ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ ‪ ،‬ام أٔ‪ٙ‬ب ‪١‬ب٘وح ر‪ ُ٢٦ِ ُ٦‬اٌّلْ اٌغيائو‪٠‬خ ‪،‬‬‫فبّىبٌ‪١‬خ ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ف‪ِ ٟ‬ل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ‪ّ٠‬ىٓ اٍمب‪ٙٝ‬ب ‪ ٍٝ٥‬ثم‪١‬خ اٌّلْ ‪.‬‬
‫ ا‪ٞ٥‬بء ِمزوؽبد ِٕبٍجخ ‪ٍ٨‬زلهان ِب رجم‪ ِٓ ٝ‬اِىبٔبد ِلٕٔب اٌغيائو‪٠‬خ و‪ ْٛ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ‬‫‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪٦٠‬جو ‪ ٓ٥‬ه٘بْ اٌزّٕ‪١‬خ اٌَّزلاِخ ٌ‪ٙ‬ب ‪ ،‬فبٕخ ‪ٔٚ‬ؾٓ ف‪ٕ ٟ‬لك ِواع‪٦‬خ ِ‪ ُ٢٦‬اٌّق‪ٞٞ‬بد اٌز‪ٛ‬ع‪١ٙ١‬خ‬
‫ٌٍز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪َِ ٍٝ٥‬ز‪ ٜٛ‬اٌ‪ ِٓ ٓٝٛ‬ث‪ٕٙ١‬ب ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ‪١ٍّ٥ ً٦ٌ ،‬بد اٌّواع‪٦‬خ رؾ‪ ٝ٢‬ثؤّ٘‪١‬خ أوضو ِٓ‬
‫اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ‪.‬‬
‫‪ِٕٙ .6‬د‪١‬خ اٌـجسث ‪:‬‬
‫ِٓ أعً أغبى ٘نٖ اٌلهاٍخ ‪٦ِ ٚ‬بٌغخ ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ اٌّ‪ٞ‬و‪ٚ‬ؽخ رُ ا‪٥٨‬زّبك ‪ِ ٍٝ٥‬قزٍف إٌّب٘ظ ‪ٚ‬اٌ‪ٞ‬وق‬
‫اٌ‪ٚ‬و‪ٚ‬ه‪٠‬خ ‪ :‬اٌ‪ٕٛ‬ف ‪ ،‬اٌزؾٍ‪ ، ً١‬إٌمل ‪ ،‬اٌّمبهٔخ ‪ ، ...‬وً ف‪ ٟ‬اٌ‪ ٤ٙٛ‬إٌّبٍت ‪ٚ‬اٌن‪ ٞ‬رى‪ ْٛ‬ف‪ ٗ١‬اؽل‪٘ ٜ‬نٖ‬
‫اٌ‪ٞ‬وق ف‪٦‬بٌخ ف‪ ٟ‬ا‪ٞ٥‬بء اٌّ‪ٍِٛ٦‬خ ‪.‬‬
‫‪ِ .7‬شازً اٌجسث ‪:‬‬
‫ٍ‪١‬زُ اٌّو‪ٚ‬ه ث‪٦‬لح ِواؽً ف‪٩‬ي ٘نٖ اٌلهاٍخ ‪ٚ‬اٍز‪ّ٦‬بي ‪٥‬لح ‪ٍٚ‬بئً ‪ٚ‬رمٕ‪١‬بد ؽ‪١‬ش أْ ٌىً ِٕ‪ٙ‬ب ِ‪١‬ير‪ٙ‬ب‬
‫‪ٚ‬فبئلر‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬ا‪٠‬غبك ؽً ‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ أ‪ ٚ‬رَبإي ِ‪: ٓ١٦‬‬
‫‪ِ .1.7‬شزٍخ اٌجسث إٌظش‪: ٞ‬‬
‫ر‪٦‬زجو ِوؽٍخ اٌجؾش اٌّىزج‪ ٟ‬عل ‪ٙ‬و‪ٚ‬ه‪٠‬خ ‪ ،‬فف‪ٙ١‬ب ‪٠‬زُ اٍز‪ّ٦‬بي ِقزٍف اٌ‪ٛ‬صبئك ‪ٚ‬اٌّواع‪ ِٓ ٤‬أعً ف‪ُٙ‬‬
‫اٌّ‪ٚ ، ٣ٛٙٛ‬رل‪ ّٗ١٥‬ثّقزٍف ا‪٤‬فىبه ‪ٚ‬اٌّ‪ٍِٛ٦‬بد ‪ٚ ،‬رزّضً رمٕ‪١‬بد اٌجؾش اٌّىزج‪ ٟ‬ف‪ّ١‬ب ‪: ٍٟ٠‬‬
‫‪ .1.1.7‬اٌىزت ‪ٚ‬اٌّشاخغ اٌّخزٍفخ ‪:‬‬
‫رزّضً ف‪ِ ٟ‬قزٍف اٌّواع‪ٚ ٤‬اٌىزت ‪ٚ‬اٌّنوواد ‪ٚ‬اٌّغ‪٩‬د ‪ ،‬ثب‪ٙ٦‬بفخ اٌ‪ِ ٝ‬قزٍف اٌٍّفبد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثؤك‪ٚ‬اد‬
‫اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و‪.‬‬
‫‪ .2.1.7‬رسٍ‪ ً١‬اٌخشائط ‪:‬‬
‫اْ ٌٍقوائ‪ ٜ‬ك‪ٚ‬ها ف‪٦‬ب‪ ٨‬ف‪ ٟ‬اٌزي‪٠ٚ‬ل ثّقزٍف اٌّ‪١ٞ٦‬بد اٌّغبٌ‪١‬خ ‪ٚ‬كهاٍخ ِقزٍف اٌ‪ٛ٢‬ا٘و ‪ٚ‬اٌّ‪٢‬ب٘و‬
‫اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫‪ِ .2.7‬شزٍخ اٌجسث اٌّ‪١‬ذأ‪:ٟ‬‬
‫ر‪٦‬زجو ِوؽٍخ اٌجؾش اٌّ‪١‬لأ‪ ٟ‬اٌوو‪١‬يح ا‪ٍ٤‬بٍ‪١‬خ ف‪ ٟ‬اصجبد ِقزٍف اٌفو‪١ٙ‬بد ‪ٚ ،‬رزّضً اٌ‪ٍٛ‬بئً ‪ٚ‬اٌزمٕ‪١‬بد‬
‫اٌَّز‪ٍّ٦‬خ ف‪٘ ٟ‬نٖ اٌّوؽٍخ ف‪ّ١‬ب ‪: ٍٟ٠‬‬
‫‪ .1.2.7‬اٌّالزظخ‪:‬‬
‫‪ ٟ٘ٚ‬عيء ِٓ رمٕ‪١‬بد اٌجؾش‪ ،‬ف‪ ٟٙ‬رّىٓ ِٓ ِ‪٦‬وفخ ا‪١ّ٤‬بء ثللخ‪ٚ ،‬رجم‪ِٛ ٝ‬ع‪ٛ‬كح ِٕن ثلا‪٠‬خ اٌلهاٍخ ؽز‪ٝ‬‬
‫إٌ‪ٙ‬ب‪٠‬خ‪ ،‬ف‪ ٟٙ‬رَّؼ ثّ‪٦‬وفخ ‪٥‬بكاد اٌَىبْ‪ ،‬رٖوفبر‪ ، ،ُٙ‬و‪١‬ف‪١‬خ اٍزغ‪٩‬ي ا‪٤‬هٗ‪ ،‬ؽبٌخ إٌَ‪١‬ظ اٌ‪ّ٦‬وأ‪...ٟ‬‬
‫اٌـ‪.‬‬
‫‪ .2.2.7‬اٌّسبدثبد ‪ٚ‬عجش ا‪٢‬ساء ‪:‬‬
‫ٕ٘بن أٍئٍخ ‪٠‬ف‪ٝ ًٚ‬وؽ‪ٙ‬ب ث‪ٞ‬و‪٠‬مخ ِجبّوح ‪ ٍٝ٥‬ث‪ ٘٦‬اٌَىبْ اٌن‪٠ ٓ٠‬زُ افز‪١‬بهُ٘ ‪ٚ‬فك ِ‪٦‬ب‪١٠‬و ِ‪ٕ١٦‬خ ‪.‬‬
‫‪ .3.2.7‬االرظبي ثبٌ‪١ٙ‬ئبد اٌّخزٍفخ ‪:‬‬
‫ث‪ ٘٦‬اٌّ‪١ٞ٦‬بد ‪ٚ‬اٌزَبإ‪٨‬د اٍزٍيِذ ا‪٨‬رٖبي ثبٌ‪١ٙ‬ئبد اٌّ‪١ٕ٦‬خ ‪ِ :‬ل‪٠‬و‪٠‬خ اٌز‪١ّ٦‬و ‪ٚ‬اٌجٕبء ‪ ،‬اٌٍّٖؾخ‬
‫اٌزمٕ‪١‬خ ٌٍجٍل‪٠‬خ ‪ِ ،‬ل‪٠‬و‪٠‬خ اٌَىٓ ‪ٚ‬اٌزغ‪١ٙ‬ياد اٌ‪١ِّٛ٦‬خ ‪ِ ،‬ل‪٠‬و‪٠‬خ َِؼ ا‪٤‬ها‪ ، ٟٙ‬اٌّؾبف‪٢‬خ اٌ‪٦‬مبه‪٠‬خ ‪ِ ،‬ل‪٠‬و‪٠‬خ‬
‫اٌزق‪ٚ ٜ١ٞ‬اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ‪ِ ،‬ل‪٠‬و‪٠‬خ اٌو‪ِ ، ٞ‬ل‪٠‬و‪٠‬خ اٌف‪٩‬ؽخ ‪ ،‬اٌل‪ٛ٠‬اْ اٌ‪٧ٌ ٟٕٝٛ‬ؽٖبء ‪ِ ،‬ىزت اٌلهاٍبد‬
‫‪ٚ‬ا‪ٔ٨‬غبىاد ف‪ ٟ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ -URBA‬ثبرٕخ ‪.-‬‬
‫‪ِ .3.7‬شزٍخ اٌؼًّ اٌّىزج‪:ٟ‬‬
‫٘نٖ اٌّوؽٍخ رُ ِٓ ف‪ٌٙ٩‬ب رؾٍ‪ ً١‬اٌّ‪ٍِٛ٦‬بد ‪ ٚ ،‬رّض‪ٍٙ١‬ب ف‪ ٟ‬علا‪ٚ‬ي ‪ ٚ‬أّىبي ‪ ٚ‬فوائ‪ٚ ٜ‬ر‪١١ٛ‬ف‪ٙ‬ب ف‪ٟ‬‬
‫‪١ٍّ٥‬خ اٌزؾو‪٠‬و اٌّىزج‪.ٟ‬‬
‫‪ِ .8‬سز‪ ٜٛ‬اٌجسث ‪:‬‬
‫رُ رمَ‪ِ ُ١‬ؾز‪ ٜٛ‬اٌجؾش اٌ‪ ٝ‬أهث‪ ٤‬فٖ‪ٛ‬ي وبٌزبٌ‪: ٟ‬‬
‫* اٌفظً األ‪ٚ‬ي ‪ :‬ع‪١‬بعخ اٌزؼّ‪١‬ش ف‪ ٟ‬اٌدضائش ‪ِ :‬شبس‪٠‬غ أَ رشش‪٠‬ؼبد‬
‫ف‪٘ ٟ‬نا اٌفًٖ ‪٠‬زُ اٌز‪٦‬وف ‪١ٍ ٍٝ٥‬بٍخ اٌز‪١ّ٦‬و إٌّز‪ٙ‬غخ ف‪ ٟ‬اٌغيائو ‪ِٚ‬واؽً ر‪ٛٞ‬ه اٌزْو‪ ٤٠‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ٟ‬‬
‫ثلءا ث‪٦‬وٗ اٌّوؽٍخ اٌز‪ ٟ‬رَجك ا‪٨‬ؽز‪٩‬ي ‪ٚ‬و‪١‬ف‪١‬خ رؤص‪١‬و٘ب ‪ ٍٝ٥‬اٌَ‪١‬بٍخ إٌّز‪ٙ‬غخ صُ ِوؽٍخ ِب ث‪٦‬ل ا‪ٍ٨‬زم‪٩‬ي‬
‫‪ِٚ‬ؾب‪٨ٚ‬د ا‪٠‬غبك رْو‪٦٠‬بد رٕبٍت اٌ‪١٦ٙٛ‬خ اٌّ‪ٛ‬ه‪ٚ‬صخ ‪ٚ‬رَب‪٠‬و ِجلأ اٌزّٕ‪١‬خ اٌَّزلاِخ ٌٍّل‪ٕ٠‬خ اٌ‪ ٝ‬غب‪٠‬خ‬
‫اٌز‪ ًٕٛ‬اٌ‪ ٝ‬فٍك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪.‬‬
‫* اٌفظً اٌثبٔ‪ : ٟ‬أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش زغت اٌزشش‪٠‬غ اٌّؼّ‪ٛ‬ي ثٗ ‪.‬‬
‫ٕفز‪ٙ‬ب اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ‪ ،‬و‪١‬ف‪١‬خ‬
‫‪٠‬زُ ف‪٘ ٟ‬نا اٌفًٖ اٌز‪٦‬وف ‪ ٍٝ٥‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ِ ،‬ب٘‪١‬ز‪ٙ‬ب ‪ ،‬أ٘لاف‪ٙ‬ب ‪،‬‬
‫ا‪٥‬لاك٘ب ‪ٚ‬اٌّٖبكلخ ‪ٚ ، ٗ١ٍ٥‬وً ِب ‪٠‬ز‪ٍ٦‬ك ثّؾز‪٘ ٜٛ‬نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ؽَت اٌزْو‪ ٤٠‬اٌّ‪ّٛ٦‬ي ثٗ ‪.‬‬
‫* اٌفظً اٌثبٌث ‪ِ :‬ؼط‪١‬بد ِذ‪ٕ٠‬خ ثب رٕخ ِإ٘الد يرسم‪١‬ك رّٕ‪١‬ز‪ٙ‬ب اٌّغزذاِخ أَ اعزذاِخ ِذ‪ٕ٠‬خ ث‪ٛ‬الؼ‪ٙ‬ب غ‪١‬ش‬
‫اٌمبثً ٌٍزغ‪١١‬ش‬
‫٘نا اٌفًٖ فبٓ ث‪٦‬وٗ ِ‪١ٞ٦‬بد ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ‪ :‬اٌّ‪ٛ‬ل‪ ، ٤‬اٌّ‪ِ ، ٤ٙٛ‬قزٍف اٌّ‪١ٞ٦‬بد اٌ‪ٞ‬ج‪١٦١‬خ‬
‫ڃَحكپ نڄٌ حٿنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ًڃيٍ ڃٔخىڄش‬
‫‪ٚ‬اٌزبه‪٠‬ق‪١‬خ ‪ٚ‬اٌجْو‪٠‬خ ‪ٚ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ اٌز‪ ٟ‬رز‪ٛ‬فو ‪ٙ١ٍ٥‬ب اٌّل‪ٕ٠‬خ ‪،‬‬
‫حٿظَّ٘‪٬‬خص ًآٿْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ ط٘ټڀو ‪ ،‬أػَ حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪٫‬ڀَ حٿيْټپ حٿ‪٬‬خځ ٿڀنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ رخٿڄيّنش ‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫* اٌفظً اٌشاثغ ‪ِ :‬ذ‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ث‪ ٓ١‬اإلعزشار‪١‬د‪١‬خ اٌّفزشػخ إلػذاد ‪ٚ‬رطج‪١‬ك أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش ‪ٚ‬ث‪ٓ١‬‬
‫اٌ‪ٛ‬الغ‬
‫ف‪٘ ٟ‬نا اٌفًٖ ‪٠‬زُ رٍَ‪ ٜ١‬اٌ‪ٛٚ‬ء ‪ ٍٝ٥‬رغوثخ ِل‪ٕ٠‬خ ثبرٕخ ف‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ج‪١‬ك أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و و‪ٛ‬ال‪ ٤‬ر‪ٞ‬ج‪١‬م‪ٟ‬‬
‫‪ِٚ‬مبهٔزٗ ثبٌٕٔ إٌ‪٢‬و‪ ٞ‬اٌن‪ ٞ‬عبء ثٗ اٌزْو‪ ِٓ ٤٠‬أعً اثواى اّىبٌ‪١‬خ ٘نٖ ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ث‪ ٓ١‬اٌزْو‪ٚ ٤٠‬اٌز‪ٞ‬ج‪١‬ك ‪.‬‬
‫* ف‪ٕ٩‬خ ‪٥‬بِخ ِزج‪٦‬خ ثّ‪٩‬ؽك ‪.‬‬
‫‪ .9‬طؼ‪ٛ‬ثبد اٌجسث ‪:‬‬
‫أصٕبء أغبى ٘نا اٌجؾش رُ ا‪ٕٞ٨‬لاَ ث‪٦‬بئم‪ ٓ١‬هئ‪: ٓ١١َ١‬‬
‫‪ .1.9‬خظ‪ٛ‬ط‪١‬خ ِ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع اٌجسث ‪:‬‬
‫ِ‪ ٣ٛٙٛ‬اٌجؾش ٌ‪ ٌ١‬وجم‪١‬خ اٌّ‪ٛ‬ا‪ ٤١ٙ‬اٌّزلا‪ٌٚ‬خ ثٖفخ ‪٥‬بِخ ‪ ،‬ف‪ ٛٙ‬فبٓ ثؤك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و اٌّ‪ّٛ٦‬ي‬
‫ث‪ٙ‬ب فم‪ ٜ‬ف‪ ٟ‬اٌغيائو ِٓ ٔبؽ‪١‬خ ‪ٔ ِٓٚ ،‬بؽ‪١‬خ أفو‪ ٜ‬ف‪ٙ‬نا اٌّ‪٠ ٣ٛٙٛ‬ز‪ ّٓٚ‬كهاٍخ ِمبهٔخ ث‪ ٓ١‬اٌزْو‪٤٠‬‬
‫‪ٚ‬اٌز‪ٞ‬ج‪١‬ك ِّب ‪َ٠‬ز‪ٛ‬عت ٔ‪٥ٛ‬ب ِٓ اٌللخ ف‪ ٟ‬اثواى ا‪ّ٦‬ىبٌ‪١‬خ ‪ ،‬فبٕخ ِ‪ ٤‬رلفً أك‪ٚ‬اه ِقزٍف اٌفب‪ٚ ٓ١ٍ٥‬رلافً‬
‫ِقزٍف اٌغ‪ٛ‬أت اٌَ‪١‬بٍ‪١‬خ ‪ ،‬ا‪٦‬كاه‪٠‬خ ‪ ،‬ا‪٨‬عزّب‪١٥‬خ ‪ٚ‬رؤص‪١‬و٘ب ‪ ٍٝ٥‬إٌبؽ‪١‬خ اٌز‪ٞ‬ج‪١‬م‪١‬خ ‪.‬‬
‫‪ٔ .2.9‬ذسح اٌّشاخغ ‪:‬‬
‫ِ‪ ٣ٛٙٛ‬اٌجؾش فبٓ ث‪ٖٕ٦‬و ِؾلك أ‪ ٛ٘ٚ ٨‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و اٌّ‪ّٛ٦‬ي ث‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬اٌزْو‪ ٤٠‬اٌغيائو‪، ٞ‬‬
‫ِّب ‪َ٠‬زٍيَ اٌؾٖ‪ٛ‬ي ‪ِ ٍٝ٥‬واع‪ِ ٤‬ؾلكح ‪٘ ٍٝ٥‬نا إٌؾ‪ ، ٛ‬فجم‪١‬خ اٌّ‪ٛ‬ا‪ ٤١ٙ‬اٌّز‪ٛ‬فوح ؽ‪ٛ‬ي ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد ‪ٚ‬اٌ‪ٍٛ‬بئً‬
‫اٌّ‪ّٛ٦‬ي ث‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬اٌل‪ٚ‬ي ا‪٤‬فو‪ ٨ ٜ‬رقلَ ِ‪ ٣ٛٙٛ‬ثؾضٕب ‪ِّ ،‬ب ؽبي ك‪ ْٚ‬ا‪٠‬غبك اٌّواع‪ ٤‬اٌىبف‪١‬خ ‪ِّ ،‬ب لبكٔ‪ٟ‬‬
‫اٌ‪ ٝ‬ا‪٥٨‬زّبك ‪ ٍٝ٥‬اٌّ‪١‬لاْ ‪ ٍٝ٥ٚ‬رغوثز‪ ٟ‬اٌقبٕخ اٌز‪ِ ٟ‬ىٕزٕ‪ ِٓ ٟ‬ا‪ ٍٝ٥ ٟ٥٩ٝ‬و‪١‬ف‪١‬بد اٌز‪٦‬بًِ ِ‪ ٤‬أك‪ٚ‬اد‬
‫اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ ٍٝ٥‬أهٗ اٌ‪ٛ‬ال‪ٍّٚ ٤‬ؾذ ٌ‪ ٟ‬ثبٌز‪٦‬وف ‪ ٍٝ٥‬ث‪ ٘٦‬اٌٍَ‪ٛ‬وبد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثز‪ٞ‬ج‪١‬ك رٍه ا‪٤‬ك‪ٚ‬اد‬
‫‪ٚ‬و‪١‬ف‪١‬خ ر‪٦‬بًِ اٌَّئ‪ٚ ٓ١ٌٚ‬ا‪٨‬كاه‪ٙ٦ِ ٓ١٠‬ب ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اٌفظً األ‪ٚ‬ي ‪١ٍ :‬بٍخ اٌزؼّ‪١‬و ف‪ ٟ‬اٌغيائو ‪ِ :‬شبه‪٠‬غ أَ رشو‪٠‬ؼبد ؟‬
‫ ِملِخ ‪.‬‬‫أ‪ٚ‬ال ‪ِ :‬واؽً رـ‪ٛ‬ه اٌزشو‪٠‬غ اٌؼّوأ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌغيائو لجً االٍزمالي‬
‫‪ .1‬حٿڄَكڀش حٿظِ طٔزٶ ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ (ٷزپ ‪ 1830‬ځ)‬
‫‪ .1.1‬حٿڄيڅ حٿًَڃخنْش ‪.‬‬
‫‪ .2.1‬حٿڄيڅ ًحص حٿن٘ؤس حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ‪.‬‬
‫‪ .3.1‬حٿڄيڅ حٿـِحثَّش ه‪ٚ‬ٽ حٿلټڂ حٿ‪٬‬ؼڄخنِ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ڃَكڀش ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ ( ‪.) 1962 - 1830‬‬
‫‪ .1.2‬حٿٴظَس ‪.1919 -1830 :‬‬
‫‪ .2.2‬حٿٴظَس ‪.1948 -1919‬‬
‫‪ .3.2‬حٿٴظَس ‪.1962 - 1948‬‬
‫‪ .1.3.2‬حٕىًحص حٿظِ طڂ ان٘خإىخ أػنخء ىٌه حٿٴظَس ‪.‬‬
‫صبٔ‪١‬ب‪ِ .‬وؽٍخ ِؾب‪ٚ‬الد إٌ‪ٛٙ‬ع ثبٌزشو‪٠‬غ اٌؼّوأ‪ ٟ‬ثؼل االٍزمالي‬
‫‪ .1‬حٿٴظَس ‪ : 1966 - 1962‬حٿنيٌ‪ ٝ‬رخٿظنڄْش ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿن‪٨‬خځ ح‪ٗٙ‬ظَحٻِ‪.‬‬
‫‪ .2‬حٿٴظَس ‪ :1977-1967‬ا‪٫‬خىس حٿظٌحُڅ حٿـيٌُ ًحٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٌٌْٔٓ حٷظ‪ٜ‬خىُ‪.‬‬
‫‪.1.2‬أىًحص حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٌٌْٔٓ حٷظ‪ٜ‬خىُ ‪.‬‬
‫‪ .3‬حٿٴظَس ‪ : 1988 - 1978‬ريحّش ‪٧‬يٌٍ حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪.‬‬
‫‪ .1.3‬أىًحص حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪.‬‬
‫‪ .4‬حٿٴظَس ‪ : 1990 – 1988‬ٯْخد ْٓخٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪.‬‬
‫‪ .5‬حٿٴظَس ‪ 1990‬اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ‪ :‬ن٘ؤس أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪.‬‬
‫ فالطخ ‪.‬‬‫‪19‬‬

‫ِملِـخ ‪:‬‬
‫ڃَص ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ حٿـِحثَ ر‪٬‬يس ڃَحكپ ‪ ،‬كْغ أنيخ ٻخنض ڃَىٌنش رٌ‪ْ٬ٟ‬ش ‪٫‬ڄَحنْش ڃًٌٍػش ڃن‬
‫حٿڄَحكپ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخ‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ ًحٿل‪٠‬خٍحص حٿٔخرٸش ڃن ؿيش ڃ‪ ٪‬حڃظِحؽ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿ‪ٌ٘٬‬حثِ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿٔټخڅ ڃن‬
‫ؿيش أهٍَ ‪ً ،‬ر‪٬‬ي ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ طزْنض ‪ًٍَٟ‬س طنڄْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى حٿٌ‪٣‬نِ ًحنظيخؽ ْٓخٓش طڄټنو ڃن حٿنيٌ‪ ، ٝ‬ڃڄخ‬
‫أىٍ اٿَ ًَٗ‪ ٩‬حٿيًٿش ٳِ انـخُ ڃ٘خٍّ‪ ٪‬نٸ‪ْ٤‬ش ڃٔظ‪٬‬ـڀش ٿڂ طؤهٌ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ٷخ‪٫‬يس ‪٫‬ڄَحنْش ًح‪ٟ‬لش ٳِ‬
‫حٿظو‪ً ، ٢ْ٤‬ٿڂ ّظڂ ح‪ٙ‬نظزخه اٿَ ‪ًٍَٟ‬س هڀٶ طَّ٘‪٫ ٪‬ڄَحنِ ّن‪٨‬ڂ ڃوظڀٲ حٿظيه‪ٚ‬ص حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًّيْټپ‬
‫حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄٔظٸزڀِ ٿڀڄيّنش حٿـِحثَّش ًّٔخَّ ڃزيأ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٿيخ ‪.‬‬
‫ًٳِ ىٌح حٿٴ‪ٜ‬پ نٔظ‪ َٝ٬‬ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٳِ حٿـِحثَ ڃن أؿپ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ حْٕٓ‬
‫ًحٿڄزخىة ً حٿ‪ٌ٬‬حڃپ حٿڄئػَس ‪٫‬ڀَ ٷٌحځ حٿڄيّنش حٿـِحثَّش ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄٌځ‪ً ،‬آٸخ‪ ١‬حن‪٬‬ټخٓخطيخ ٳْڄخ ر‪٬‬ي ‪٫‬ڀَ ڃيّنش‬
‫رخطنش ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿو‪ ،ٌٜٙ‬اٿَ ٯخّش حٿظلټڂ ٳْيخ رؤىًحص حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄظڄؼڀش ٳِ ٻپ ڃن حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ‬
‫ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ً ، PDAU‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪. POS ِٟ‬‬
‫ ٳيپ ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ حٿـِحثَ ڃـَى ڃ٘خٍّ‪ ٪‬أځ طلٌٿض ٳْڄخ ر‪٬‬ي اٿَ طَّ٘‪٬‬خص ؟‬‫ ڃخىِ ڃن طڀٲ ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٳِ حٿـِحثَ؟ ًٻْٲ ٓخىڄض ٻپ ڃَكڀش ڃن حٿظخٍّن‬‫ٳِ طَٹ أػَىخ ‪٫‬پ حٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬؟‬
‫ ىپ طڂ حٿظلټڂ ٳِ حٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬حٿڄًٌٍع ر‪٬‬ي ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ؟ ًٻْٲ ٻخنض أًٽ ه‪ٌ٤‬س ٳِ حٿظَّ٘‪ ٪‬؟‬‫ ٻْٲ طڂ ‪٧‬يٌٍ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ؟‬‫أ‪ٚ‬ال ‪ِ :‬واؽً رـ‪ٛ‬ه اٌزشو‪٠‬غ اٌؼّوأ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌغيائو لجً االٍزمالي‬
‫ٳِ ىٌح حٿڄزلغ نظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٳِ حٿـِحثَ ‪ً ،‬ٻْٴْش ڃٔخىڄش ٻپ ڃَكڀش ڃن‬
‫حٿظخٍّن ٳِ طَٹ أػَىخ ًڃئػَحطيخ ‪٫‬پ حٿڄـخٽ حٿل‪ْٓ : َُ٠‬خْٓخ ًحؿظڄخ‪ْ٫‬خ ًحٷظ‪ٜ‬خىّخ ‪ٚ٫ً ،‬ٷش ؿڄْ‪ ٪‬طڀٺ‬
‫حٿ‪ٌ٬‬حڃپ رخٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ًً‪ْ٬ٟ‬ظو حٿلخٿْش ‪.‬‬
‫‪ .1‬اٌّوؽٍخ اٌز‪ ٟ‬رَجك االؽزالي اٌفؤَ‪( ٟ‬لجً ‪:)َ 1830‬‬
‫طڄِْص ىٌه حٿڄَكڀش رظ‪٬‬خٷذ ‪٫‬يس ك‪٠‬خٍحص ‪٫‬ڀَ حٿڄـخٽ حٿـِحثَُ ٳٸي طڂ طؤْْٓ ‪٫‬يس ڃيڅ ٳِ حٿـِحثَ ڃن‬
‫‪َ٣‬ٱ حٿٴْنْٸْْن ‪ ،‬حٿًَڃخڅ ً حٿزِْن‪ْْ٤‬ن ًٻٌح حٿ‪٬‬ؼڄخنْْن اٿَ ٯخّش ڃَكڀش حٿًِٰ حٿٴَنِٔ ‪ ،‬ٳڄن ىٌه حٿڄيڅ ڃخ‬
‫ٿڂ ّظزٶ ٌٍٓ آػخٍ طيٽ ‪٫‬ڀَ ًؿٌىىخ ٳِ ًٷض ڃخ ‪ً ،‬ڃنيخ ڃيڅ أهٍَ ن٘ؤص ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ػڂ نڄض ًط‪ٌٍ٤‬ص‬
‫ًڃخ ُحٿض ٷخثڄش اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ‪ ،‬ٳخٿظَّ٘‪ ٪‬حٿل‪ َُ٠‬ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش اڅ ٿڂ ّټن ٷي ‪٧‬يَ ڃنٌ حٿزيحّش ‪ ،‬ٳينخٹ‬
‫أْٓ ًڃزخىة ‪ ،‬ٷخڃض ‪٫‬ڀْيخ حٿڄيڅ ًحٿل‪٠‬خٍحص آنٌحٹ اٿَ ٯخّش ‪٧‬يٌٍ حٿظَّ٘‪ ٪‬رڄ‪٬‬نخه حٿلٸْٸِ ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬اٌّلْ اٌو‪ِٚ‬بٔ‪١‬خ ‪:‬‬
‫حؿظخكض حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش حٿًَڃخنْش أنلخء حٿـِحثَ ٕىيحٱ ‪ٔ٫‬ټَّش ًطٌٓ‪٬‬ض ٳْيخ (نٌڃْيّخ ً ڃٌٍّ‪٤‬خنْخ‬
‫حٿٸْ‪َّٜ‬ش ) ٳْ٘يص ٷ‪٫ٚ‬خ ًڃَحٻِح ٿظل‪ْٜ‬ن حٿـنٌى حٿٌّن ًحؿيٌح ڃٸخًڃش ٗيّيس ڃن ‪َ٣‬ٱ حٕىخٿِ ‪ً ،‬ن‪َ٨‬ح‬
‫‪20‬‬

‫ٿڄخ ِّهَ رو حٿڄـخٽ حٿـِحثَُ ڃن اڃټخنخص ٳٸي ؿ‪٬‬پ حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش حٿًَڃخنْش طْ٘ي ٳْو ڃينخ ‪ٟ‬وڄش ڃخُحٿض‬
‫آػخٍىخ ڃٌؿٌىس اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ڃيّنش طْڄٸخى ‪ ،‬ڃيّنش ؿڄْڀش ‪....‬‬
‫ٳٸي أٷْڄض ‪٫‬يس ڃٔظٌ‪٣‬نخص ًڃيڅ ًٍڃخنْش حن‪ٚ٤‬ٷخ ڃن حٿَّ٘‪ ٢‬حٿٔخكڀِ اٿَ حٿيحهپ ‪ ،‬ر‪ ٞ٬‬ىٌه ٻخڅ أ‪ٛ‬ڀيخ‬
‫ح‪ٙ‬ؿظْخف حٿٴْنْٸِ ٷزپ حٿڄْ‪ٚ‬ى ٕٯَح‪ ٝ‬طـخٍّش ‪ ،‬ػڂ ط‪ٌٍ٤‬ص ٳِ حٿ‪٬‬يي حٿًَڃخنِ ڃخ رْن ‪٫‬خځ ‪ 42‬ٵ‪.‬ځ ٿظٔظڄَ‬
‫أػنخء حٿًِٰ حٿٌنيحٿِ ڃخ رْن ‪ 429‬ځ اٿَ كيًى ‪ 534‬ځ ػڂ حٿًِٰ حٿزِْن‪ ِ٤‬حٿٌُ ىحځ كظَ ڃنظ‪ٜ‬ٲ حٿٸَڅ ‪7‬ځ‬
‫ٿْنظيِ ڃ‪ًٌٛ ٪‬ٽ حٿٴظٌكخص حٗٓ‪ٚ‬ڃْش اٿَ ٗڄخٽ اٳَّٸْخ ‪. 1‬‬
‫‪ .2.1‬اٌّلْ ماد إٌشأح اإلٍالِ‪١‬خ ‪:‬‬
‫حنظ‪٘٬‬ض حٿ٘زټش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٳِ حٿـِحثَ ڃ‪ ٪‬حٿٴظٌكخص حٿ‪َ٬‬رْش حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ًأن٘جض حٿټؼَْ ڃن حٿڄيڅ أً ‪ٌٍ٣‬ص‬
‫‪٫‬ڀَ نڄ‪ ٢‬حٿل‪٠‬خٍس حٿ‪َ٬‬رْش حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ًطڄينيخ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخ‪ٙ‬ص ڃٔظڄيس ٻْخنيخ ًڃ‪٠‬ڄٌنيخ ڃن حٿَّ٘‪٬‬ش‬
‫حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ًًٳٸخ ٿڀڄٸخّْْ حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًحٿڄ‪٬‬ڄخٍّش ٿڀٴټَ حٗٓ‪ٚ‬ڃِ ڃن كْغ حٿظَٻْذ حٿڄٌٍٳٌٿٌؿِ ًحٿٌ‪٧‬خثٲ‬
‫‪2‬‬
‫حٿڄظنٌ‪٫‬ش ًحٿڄنٔـڄش ٳِ ٗظَ حٿڄـخ‪ٙ‬ص حٿظِ ّظ‪٤‬ڀزيخ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٓ‪ٚ‬ڃِ ڃن ڃٔخٻن ًڃٔخؿي ًأڃن‪ ...‬اٿن‬
‫ًٷي طِحّي ‪٫‬يى حٿڄيڅ ًحص حٿن٘ؤس حٿ‪َ٬‬رْش حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ڃ‪ ٪‬ط‪٬‬خٷذ حٿيًّ‪ٚ‬ص حٗٓ‪ٚ‬ڃْش حٿظِ كټڄض حٿـِحثَ ‪ً ،‬حٿظِ‬
‫حٍطز‪ ٢‬ان٘خإىخ ٳِ رخىة حٕڃَ رٸٌح‪٫‬ي ‪ٔ٫‬ټَّش أٷْڄض ٳِ حٿنٸخ‪ ١‬حٗٓظَحطْـْش ‪- ،‬أٯڀزيخ ٳِ حٿڄيڅ حٿيحهڀْش‪، -‬‬
‫ػڂ َٓ‪٫‬خڅ ڃخ ط‪ٌٍ٤‬ص ًطلٌٿض اٿَ ڃيڅ ‪ٟ‬وڄش ‪ ،‬طَٻض ر‪ٜ‬ڄظيخ ‪٫‬زَ حٿظخٍّن ‪ً ،‬ڃن رْن حٿڄيڅ حٿ‪٬‬يّيس ًحص‬
‫حٿن٘ؤس حٿ‪َ٬‬رْش ح‪ٚٓٙ‬ڃْش ‪ :‬ڃيّنش طْيَص ‪ ،‬حٿٸڀ‪٬‬ش ‪ ،‬طڀڄٔخڅ ‪ ،‬حٿڄن‪ٌٍٜ‬س ‪ ،‬حٿـِحثَ ‪...‬حٿن ‪ ، 3‬ىًڅ أڅ ننَٔ رؤڅ‬
‫ىنخٹ ڃيڅ ‪َّ٫‬ٸش أن٘ؤىخ حٿڄٔڀڄٌڅ ًًُ أ‪ٌٛ‬ٽ ٯَْ ‪َ٫‬رْش ڃؼپ ڃيّنش ٯَىحّش ‪.‬‬
‫‪ .3.1‬اٌّلْ اٌغيائو‪٠‬خ فالي اٌؾىُ اٌؼضّبٔ‪: ٟ‬‬
‫ٳِ نيخّش حٿٸَڅ حٿوخڃْ ‪ َ٘٫‬ڃْ‪ٚ‬ىُ ‪٧ ،‬يَص حٿلْخس حٿل‪َّ٠‬ش ٳِ حٿـِحثَ ر٘ټپ رخٍُ ًريأ ‪٧‬يٌٍ حٿڄٴيٌځ‬
‫حٗٷڀْڄِ ًطؤػَْ حٿڄـخ‪ٙ‬ص ٳْڄخ رْنيخ حٷظ‪ٜ‬خىّخ ًحؿظڄخ‪ْ٫‬خ ‪ً ،‬طنٌ‪٫‬ض حٿلْخس حٿل‪َّ٠‬ش ًأن٘‪٤‬ش حٿڄيڅ ٳِ ڃوظڀٲ‬
‫حٿڄـخ‪ٙ‬ص حٿؼٸخٳْش ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ًحٿْٔخْٓش رٴ‪٠‬پ ىـَس حٿ‪َ٬‬د حٿڄٔڀڄْن ڃن حٕنيٿْ ر‪٬‬ي ٓٸٌ‪ ١‬ٯَنخ‪٣‬ش ٳِ ّي‬
‫ح‪ٓٙ‬زخڅ ‪ ،‬كْغ ٓخىڄٌح رؤن٘‪٤‬ظيڂ حٿل‪َّ٠‬ش ٳِ طٸٌّش حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿل‪ َُ٠‬ٿڀڄيڅ حٿـِحثَّش هخ‪ٛ‬ش حٿٔخكڀْش ڃنيخ‬
‫‪ ،‬ٳؤ‪ٛ‬زلض حٿڄيڅ حٿـِحثَّش آنٌحٹ ًحص ڃٔظٌٍ ّٔڄق ٿيخ رخٿڄنخٳٔش ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ‪٬‬خٿڄِ ڃؼپ ڃيّنش طڀڄٔخڅ‬
‫ٳِ حٿَٰد ‪ً ،‬ٷٔن‪ْ٤‬نش ٳِ حٿَ٘ٵ حٿظِ ٻخڅ ‪٫‬يى حٿٔټخڅ ٳِ ٻپ ڃنيڄخ ‪ّ ٙ‬ٸپ ‪٫‬ن ‪ 50000‬نٔڄش ‪ ، 4‬رخٗ‪ٟ‬خٳش‬
‫اٿَ ڃيّنش حٿـِحثَ ‪ ،‬حٿزڀْيس ‪ ،‬حٿڄيّش ‪ ،‬رـخّش ‪ً ،‬ىَحڅ ‪ ،‬ڃ‪ٔ٬‬ټَ ‪ً ،‬ٯَْىخ ڃن حٿڄيڅ حٿـِحثَّش حٿظِ ٻخنض‬
‫طئىُ ً‪٧‬خثٴخ ك‪َّ٠‬ش ًاٷڀْڄْش ٳِ ڃـخ‪ٙ‬طيخ ًٻخڅ ٿيخ أىًحٍح ڃيڄش ٳِ حٿڄـخٿْن حٗىحٍُ ًحٿ‪ٔ٬‬ټَُ ‪ ،‬ٳڄيّنش‬
‫حٿـِحثَ ٻخنض ىحثڄخ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش حٗىحٍّش ٿڀز‪ٚ‬ى ًڃٸَح ٿڀيحُ ‪ ،‬ٳِ كْن ٷٔڄض حٿز‪ٚ‬ى اٿَ أٷخٿْڂ اىحٍّش طخر‪٬‬ش‬
‫ٿڀ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش ّيَّ ٗئًنيخ حٿزخّخص حٿڄ‪ْ٬‬نٌڅ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿيحُ ‪ ،‬ٳټخنض حٿـِحثَ ڃٸٔڄش اىحٍّخ اٿَ أٍر‪٬‬ش أٷٔخځ ‪ :‬ىحٍ‬
‫حٿٔڀ‪٤‬خڅ أً حٿيحُ ًڃٸَىخ ڃيّنش حٿـِحثَ ‪ّ ،‬ڀْيخ اٷڀْڂ حٿظْ‪ َُ٤‬ٳِ حٿٌٓ‪٫ً ٢‬خ‪ٛ‬ڄظو حٿـيٌّش ڃيّنش حٿڄيّش ػڂ‬
‫رخّڀٺ حٿَ٘ٵ ًّيَّ ٗئًنو حٿزخُ حٿڄٸْڂ رڄيّنش ٷٔن‪ْ٤‬نش ‪ً ،‬رخّڀٺ حٿَٰد ً‪٫‬خ‪ٛ‬ڄظو طنخًرض ‪٫‬ڀْو ٻپ ڃن ڃيّنش‬
‫‪5‬‬
‫ڃ‪ٔ٬‬ټَ ‪ ،‬ػڂ ڃيّنش ًىَحڅ ر‪٬‬ي ؿ‪ٚ‬ء ح‪ٓٙ‬زخڅ ‪٫‬نيخ‪.‬‬
‫‪ِ .2‬وؽٍخ االالؽزالي اٌفؤَ‪: ) 1962 - 1830 ( ٟ‬‬

‫‪ 1‬رَْ٘ طـخنِ ‪ ،‬حٿظل‪ً َ٠‬حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٳِ حٿـِحثَ ‪ ،‬ىٌّحڅ حٿڄ‪٤‬زٌ‪٫‬خص حٿـخڃ‪ْ٬‬ش ‪ ،‬حٿـِحثَ ‪10 ٙ. ، 2000 ،‬‬
‫‪ 2‬ؿٌٍؿِ ُّيحڅ‪ ،‬طخٍّن حٿظڄيڅ ح‪ٚٓٙ‬ڃِ ‪ ،‬حٿـِء حًٕٽ ‪ ،‬ىحٍ ڃټظزش حٿلْخس‪ ،‬رًَْص‪35ٙ ،1967 ،‬‬
‫‪ 3‬حٿڄْڀِ ڃزخٍٹ ڃلڄي ‪ ،‬طخٍّن حٿـِحثَ ٳِ حٿٸيّڂ ًحٿليّغ ‪ ،‬حٿڄئٓٔش حٿٌ‪٣‬نْش ٿڀټظخد ‪ ،‬حٿـِحثَ ‪. 90-88 ٙ ، 1989 ،‬‬
‫‪ 4‬رَْ٘ طـخنِ ‪ ،‬نٴْ حٿڄ‪ٜ‬يٍ ‪11 ٙ. ،‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Fontaine, J, L’Algérie volontarisme, Etatique et Aménagement du territoire, OPU, Alger, 1990, p 106-109‬‬

‫‪21‬‬

‫طڂ حكظ‪ٚ‬ٽ ڃيّنش حٿـِحثَ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش ٓنش ‪ 1830‬ػڂ رخٷِ حٿڄيڅ حٿـِحثَّش حٕهٍَ ريءح رخٿٌحٷ‪٬‬ش ڃنيخ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿَّ٘‪ ٢‬حٿٔخكڀِ ػڂ ح‪ٙ‬نظٸخٽ اٿَ حٿيحهپ ‪ ،‬ٳظڂ طٌؿْو حٿڄيڅ حٿـِحثَّش ًكظَ حٍّٕخٱ ٿويڃش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى حٿٴَنِٔ‬
‫ًًٿٺ رَر‪ ٢‬أىڂ حٿڄيڅ حٿـِحثَّش ًأٷخٿْڄيخ رٌحٓ‪٤‬ش ٗزټش ڃن حٿٔټش حٿليّيّش ًأٷْڄض ڃوخُڅ كزٌد ‪٫‬ڀَ‬
‫حڃظيحىىخ ػڂ أن٘جض حٿڄٌحنت رخٿڄيڅ حٿٔخكڀْش ڃؼپ ڃْنخء حٿـِحثَ‪ ،‬ڃْنخء ًىَحڅ ً‪٫‬نخرش ًرـخّش ًڃٔظٰخنڂ ًرنِ‬
‫‪1‬‬
‫ان‪ٜ‬خٱ ًحٿًِٰحص ًٓټْټيس ًٯَْىخ ‪ ،‬ٿنٸپ حٿڄنظٌؽ حٿٍِح‪ً ِ٫‬حٿؼًَحص حٿڄ‪٬‬ينْش اٿَ ٳَنٔخ‬
‫ٳيٌه حٿ٘زټش ڃن حٿٔټش حٿليّيّش ٓخىڄض ٳِ طنڄْش حٿيْټڀش حٿل‪َّ٠‬ش ٳِ حٿـِحثَ ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ًٿٺ ٿڂ ّټن ىيٱ‬
‫حٿڄلظڀْن حٿٴَنْْٔن ‪ً ،‬انڄخ طڂ ًٿٺ ڃن أؿپ طڀزْش كخؿْخطيڂ ًأٯَح‪ٟ‬يڂ حٿڄٔ‪َ٤‬س ًطڄټْنيڂ ڃن نٸپ حٿٸٌحص‬
‫ًحٿـنٌى ‪٫‬زَ ڃوظڀٲ ؿيخص حٿٸ‪ٗ َ٤‬هڄخى حٿڄٸخًڃش حٿٌ‪٣‬نْش ‪.‬‬
‫اڅ ڃَكڀش ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ طَٻض ‪٣‬خر‪٬‬يخ ‪٫‬ڀَ حٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬حٿـِحثَُ ر٘ټپ رخٍُ ‪ ،‬اً حن‪٬‬ټٔض آػخٍىخ‬
‫ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃلخًٿش آٸخ‪ ١‬طـخٍد ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿٴَنْٔش ًأىًحطيخ ٷزپ ً ر‪٬‬ي ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ڃزخَٗس ًڃخُحٿض ٻٌٿٺ‬
‫اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ‪.‬‬
‫ًڃن أؿپ ڃ‪َ٬‬ٳش حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿٌٓخثپ حٿڄٔظ‪٬‬ڄڀش ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٴَنِٔ رخٿـِحثَ ‪ ،‬نظ‪َ٤‬ٵ اٿَ حٿْٔخٓش حٿڄنظيـش‬
‫ٳِ ٻپ ٳظَس ‪:‬‬
‫‪ .1.2‬اٌفزوح ‪: 1919 - 1830 :‬‬
‫( ‪Plan‬‬
‫طڄِْص ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ ىٌه حٿٴظَس طڄِْص رظ‪٤‬زْٶ ِقـؾ اٌزظف‪١‬ف ‪ٚ‬االؽز‪١‬بؿبد‬
‫رظن‪ْ٨‬ڂ‬
‫‪ ، )d’alignement et de réserves‬كْغ أن٘ؤطو ٿـنش ڃ‪٬‬نْش رٌٿٺ ‪ ،‬ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬هخ‪ٙ‬‬
‫ًط‪ٜ‬ٴْٲ حٿ‪َ٤‬ٷخص ً ‪َٟ٫‬يخ ‪ ،‬حٿڄـخ‪ٙ‬ص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪ ،‬حٿڄٔخكخص حٿو‪َ٠‬حء ‪ً ،‬ٻٌح ح‪ٙ‬كظْخ‪٣‬خص حٿ‪٬‬ٸخٍّش‬
‫حٿٌحؿذ طَٻيخ ڃن أؿپ ان٘خء حٿظـيِْحص ًحٿڄ‪٬‬خٿڂ ‪ ،‬ٻڄخ أڅ ىٌح حٿڄو‪ّ ٢٤‬ليى ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص ًرخٕه‪ ٚ‬حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫ڃنيخ ‪ًّ ،‬يظڂ أّ‪٠‬خ ربن٘خء ڃوظڀٲ حٿظل‪ْٜٜ‬خص ‪.2‬‬
‫‪ .2.2‬اٌفزوح ‪: 1948 -1919 :‬‬
‫ر‪٬‬ي حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حًٕٿَ ن٘ؤ ًٕٽ ڃَس حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿل‪ َُ٠‬ٳِ ٳَنٔخ ًڃٔظ‪٬‬ڄَحطيخ ًڃن رْنيخ حٿـِحثَ ڃن‬
‫ه‪ٚ‬ٽ ٷخنٌڅ " و‪ٛ‬هٔ‪١‬لاد " (‪ ، )la loi CORNUDAT‬حٿٌُ ‪٣‬زٶ ه‪ٚ‬ٽ حٿٴظــَس ‪ ، 1924 -1919‬كْغ طڂ‬
‫ان٘خء ِقــبد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬ر‪١ٍٛ‬غ ‪ٚ‬رؾَ‪ ٓ١‬اٌّلْ ‪ً ،‬حٿظِ طڂ ط‪٤‬زْٸيخ ٳِ حٿـِحثَ ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٿڄٌَٓځ حٿڄئٍم‬
‫ٳِ ‪ً ، 1922/01/05‬ريٌح حٿ٘ؤڅ طڂ طؤْْٓ ڃوخرَ ٳِ حٿـِحثَ ڃظو‪ٜٜ‬ش ٳِ ط‪٤‬زْٶ ىٌه حٿڄو‪٤٤‬خص ‪. 3‬‬
‫‪ .3.2‬اٌفزوح ‪: 1962 - 1948‬‬
‫ر‪٬‬ي حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿؼخنْش طڂ اٿٰخء ڃو‪٤٤‬خص حٿظيْجش ًطلْٔن ًطٌْٓ‪ ٪‬حٿڄيڅ ‪ً ،‬ٷي طڂ هڀٶ ڃو‪ ٢٤‬ط‪٬‬ڄَْ‬
‫هخ‪ ٙ‬رخٿـِحثَ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش ٓنش ‪ 1948‬ڃن ‪َ٣‬ٱ ًٻخٿش حٿظو‪ ٢ْ٤‬كْغ طڂ ا‪٫‬يحى ڃڀٲ هخ‪ ٙ‬ربك‪ٜ‬خء ڃ٘خٻپ‬
‫حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ً ،‬ح‪٫‬ظڄخى ‪َّ٣‬ٸش ‪٫‬ڄڀْش طن‪٤‬ڀٶ ڃن حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿنٔذ ( ‪ًٗ ،)ratios‬زټش حٿظـيِْحص ( ‪la grille des‬‬
‫‪ً ، )équipements‬ٷي طڂ ح‪ٙ‬ىظڄخځ أّ‪٠‬خ رظو‪ ٢ْ٤‬حٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ًرخٕه‪ٗ ٚ‬زټش حٿنٸپ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Weexteen ,R, Aspects spécifiques de la recherche urbaine en Algérie, Etatique et Aménagement, Régionalisation au Maghreb,‬‬
‫‪N°03, Tours,p.p.13-23‬‬
‫‪2 , 4 Maouia Saidouni, Elément d’introduction a l’urbanisme : histoire, méthodologie, réglementation, Alger, 2000 , p201-205.‬‬

‫‪22‬‬

‫ٳِ نيخّش حٿوڄْٔنخص أًؿي حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿٴَنِٔ أىًحص ط‪٬‬ڄَْ ؿيّيس ڃن أؿپ ح‪ٓٙ‬ظـخرش ٿڀظل‪ َ٠‬حٿنخطؾ رٴَنٔخ‬
‫‪ 1958‬ٳِ ا‪٣‬خٍ‬
‫‪ً 1‬ڃنخى‪٠‬ش حٿنڄٌ حٿيّڄٌٯَحٳِ ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ‪ً ،‬ٷي طڂ ط‪٤‬زْٶ نٴْ حٕىًحص رخٿـِحثَ ٓنش‬
‫ڃو‪ ٢٤‬ٷٔن‪ْ٤‬نش ًًٿٺ ڃن أؿپ حٿنيٌ‪ ٝ‬رخٿـخنذ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ً ِ٫‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ًطييثش حٿؼٌٍس حٿظلََّّش حٿـِحثَّش‬
‫‪ً ،‬ٷي طڂ ان٘خء ‪٫‬يس أىًحص ٿڀظو‪ ٢ْ٤‬أػنخء ىٌه حٿٴظَس ‪:‬‬
‫‪ ‬اٌّقـؾ اٌؼّوأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪: PUD‬‬
‫ًٷي طڄِْ رزَنخڃؾ ‪٫‬خځ ‪ّ ٙ‬لظٌُ ‪٫‬ڀَ طٴخ‪ْٛ‬پ ڃ‪ْ٬‬نش ‪ً ،‬ىٌ ڃو‪ً ٢٤‬ٷظِ ڃيطو ‪ٓ 20‬نش ‪٬ًّ .‬ظڄي أٓخٓخ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٗك‪ٜ‬خءحص حٿيّڄٌٯَحٳْش (‪٫‬يى حٿٔټخڅ)‪ً ،‬حٿزنْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش (حٿظٌحُڅ رْن ‪٫‬يى حٿٔټخڅ ًٳَ‪ ٙ‬حٿ‪٬‬ڄپ‬
‫حٿڄظٌٳَس) ‪ ،‬ٻڄخ ّيظڂ رخٿڄٌحٷ‪ً ٪‬حٿڄٔخكخص حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀٌ‪٧‬خثٲ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ‪ً ،‬ٻٌح حٿزنْش حٿڄـخٿْش ًحٿظن‪ْ٤‬ٶ‬
‫(‪.)zonage‬‬
‫‪ ‬اٌّقــبد اٌزفظ‪١ٍ١‬خ (‪:)Plans de détail‬‬
‫‪ ، PUD‬ر‪ْ٬‬ن‬
‫ًٷي طڂ طؤْٓٔيخ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿزڀيّخص ‪ً ،‬ىِ طؤهٌ طٌؿْيخص حٿڄو‪٤٤‬خص حٿظٌؿْيْش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ‬
‫ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ًىًٍىخ حٕٓخِٓ ّظڄؼپ ٳِ طن‪ْ٨‬ڂ حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿڄ‪٬‬ڄَس ًحٿٸخرڀش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ ًٻٌح ط‪ْْ٬‬ن ڃٌحٷ‪ ٪‬حٿظـيِْحص ‪.‬‬
‫‪ِ ‬قــبد اٌزؼّ‪١‬و ‪ٚ‬ئػبكح اٌ‪١ٙ‬ىٍخ ‪:‬‬
‫ًىِ ڃو‪٤٤‬خص هخ‪ٛ‬ش رڄَحٻِ حٿڄيڅ ًٻٌح حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄظ‪ٍَ٠‬س ‪.‬‬
‫‪ ‬ثؤبِظ اٌزغ‪١ٙ‬ياد اٌؾؼو‪٠‬خ ‪ِٚ‬قـؾ اٌزؾل‪٠‬ش ‪ٚ‬اٌزغ‪١ٙ‬ياد (‪:)PME‬‬
‫ًىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٯ‪ٚ‬ٱ ڃخٿِ ڃو‪ ٜٚ‬ٿظڄٌّن رَنخڃؾ حٿظـيِْحص ًطنڄْش حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ‪.‬‬
‫‪ ‬ثؤبِظ اٌزؼّ‪١‬و ‪ٚ‬إٌّبؿك اٌمبثٍخ ٌٍزؼّ‪١‬و ؽَت األ‪٠ٌٛٚ‬خ (‪:)ZUP‬‬
‫‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن رَنخڃؾ هخ‪ ٙ‬ر‪ٌ٠‬حكِ حٿڄيّنش ًڃـخ‪ٙ‬ص طٌٓ‪٬‬يخ ‪ ،‬كْغ ّ‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ن‪ َٜ‬أٓخِٓ ًىٌ ٗزټش‬
‫حٿظـيِْحص ( ‪ )la grille des équipements‬حٿظِ طڂ ا‪٫‬يحىىخ أًٽ ڃَس ٓنش ‪ً ، 1959‬ىٌه حٕهَْس ط‪٬‬ظڄي‬
‫‪٫‬ڀَ ڃ‪٬‬خَّْ هخ‪ٛ‬ش ڃن أؿپ رَڃـش حٿظـيِْحص كٔذ حًٕٿٌّش حن‪ٚ٤‬ٷخ ڃن ًكيس حٿـٌحٍ ( ‪ 800‬اٿَ ‪1200‬‬
‫ڃٔټن) ‪ ،‬ػڂ حٿلِ (‪ 2500‬اٿَ ‪ 4000‬ڃٔټن ) ً‪ ٌٙٛ‬اٿَ حٿڄـڄ‪٬‬خص حٿټزَْس (‪ 10000‬ڃٔټن) ‪.‬‬
‫اڅ ٻپ ىٌه حٿڄلخً‪ٙ‬ص ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ٻخڅ ڃ‪٨٬‬ڄيخ ڃن أؿپ طييثش حٿؼٌٍس حٿـِحثَّش ‪ٟ‬ي ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ ڃن ؿيش ‪،‬‬
‫ًٻٌح ڃن أؿپ هيڃش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى حٿٴَنِٔ ڃن ؿيش أهٍَ ًأكٔن ىٿْپ ‪٫‬ڀَ ًٿٺ ىٌ طټؼْٲ ح‪ٓٙ‬ظٰ‪ٚ‬ٽ ًطَٻِْ‬
‫ڃوظڀٲ حٿڄ٘خٍّ‪٫ ٪‬ڀَ حٿٔخكپ حٿـِحثَُ ڃن أؿپ طٔيْپ حٿنٸپ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄٌحنت ًهڀٶ حٿ‪ٚ‬طٌحُڅ رْن رخٷِ‬
‫ڃـخ‪ٙ‬ص حٿ٘زټش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڀظَحد حٿٌ‪٣‬نِ ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ڃخ ٓزٶ ٿو أػَ ڃزخَٗ ‪٫‬ڀَ ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ حٿـِحثَ ڃن‬
‫ه‪ٚ‬ٽ ڃلخً‪ٙ‬ص آٸخ‪٣‬يخ ًطٸڀْيىخ ‪ -‬حٿـيًٽ ٍٷڂ ‪– 01‬‬

‫‪Maouia Saidouni, OP.CITE, p 206‬‬

‫‪23‬‬

‫‪1‬‬

‫اٌغل‪ٚ‬ي هلُ ‪ : 01‬رغبهة ٍ‪١‬بٍخ اٌزؼّ‪١‬و ف‪ ٟ‬فؤَب لجً االٍزمالي ‪ِٚ‬ؾب‪ٚ‬الد ئٍمبؿ‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬اٌغيائو ثؼل‬
‫االٍزمالي‬
‫حٕىًحص ًحٿٌٓخثپ حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ ريخ ٳِ حٿـِحثَ‬
‫حٕىًحص ًحٿٌٓخثپ حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ ريخ ٳِ ٳَنٔخ‬
‫ نٴْ حٿڄزيأ طڂ حنظيخؿو ٳِ ْٓخٓش حٿظ‪٬‬ڄَْ‬‫ ٳِ حٿٴظَس ‪ 1919 - 1830‬طڂ ح‪ٙ‬ىظڄخځ ربن٘خء‬‫رخٿـِحثَ ٓنش ‪ ، 1974‬اً حنظَ٘ص ‪٫‬يس ًٓخثپ‬
‫ڃوظڀٲ حٿظل‪ْٜٜ‬خص ٳِ ٳَنٔخ‪.‬‬
‫ٿڀظو‪ ٢ْ٤‬ڃن رْنيخ حٿظل‪ْٜٜ‬خص ‪.‬‬
‫ نٴْ حٿٌٓخثپ طڂ ان٘خإىخ ٳِ حٿـِحثَ ٳِ ٳظَحص‬‫‪ٙ‬كٸش ‪:‬‬
‫ حٿٴظَس ‪ : 1962 - 1948‬طڂ ان٘خء ‪٫‬يس ڃو‪٤٤‬خص‬‫* ٗزټـش حٿظـيْـِحص ( ‪)la grille des équipements‬‬
‫ًأىًحص ًًٓخثپ ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ڃن رْنيخ ‪:‬‬
‫طڂ ط‪٤‬زْٸيخ ٳِ حٿـِحثَ ‪ُ ًٙ ،‬حٽ حٿ‪٬‬ڄپ ريخ اٿَ ٌّڃنخ‬
‫* ٗزټــــــــش حٿظـيْــــِحص‬
‫ىٌح‬
‫(‪)la grille des équipements‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪ ، PUD‬طڂ ان٘خإه ٳِ‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو (‪. )PUD‬‬
‫حٿـِحثَ ٻؤىحس ٿڀظو‪ٓ ٢ْ٤‬نش ‪.1974‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿظليّغ ًحٿظـيِْحص (‪)PME‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿظليّغ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ( ‪ ، )PME‬طڂ حٿ‪٬‬ڄپ رو ٳِ‬
‫حٿـِحثَ ڃ‪ ٪‬طَْْٰ ‪٣‬ٴْٲ ٳِ حٿظٔڄْش ‪ :‬ڃو‪ ٢٤‬حٿظليّغ‬
‫حٿ‪٬‬ڄَحنِ ( ‪ )PMU‬ريٽ ڃو‪ ٢٤‬حٿظليّغ ًحٿظـيِْحص‬
‫(‪)PME‬‬
‫اٌّضكه ‪ :‬اٌجبؽضـخ ‪. 2011 ،‬‬
‫ـ‬
‫صبٔ‪١‬ب‪ِ .‬وؽٍخ ِؾب‪ٚ‬الد إٌ‪ٛٙ‬ع ثبٌزشو‪٠‬غ اٌؼّوأ‪ ٟ‬ثؼل االٍزمالي ‪.‬‬
‫اڅ حٿٴَح٭ حٿٌُ طَٻو ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ ىحهپ ًؿنٌد حٿز‪ٚ‬ى ٗټپ أُڃش ا‪ٟ‬خٳْش ‪٫‬ڀَ ‪ًٍَٟ‬س ا‪٫‬خىس طؤىْپ ڃخ‬
‫طڂ هَحرو ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿٴَنْْٔن ڃن ؿيش ‪ً ،‬طنڄْش ڃخ ّـذ طنڄْظو ڃٔظٸز‪ ٚ‬ڃن ؿيش أهٍَ ‪ ،‬كْغ ٗييص ٳظَس‬
‫ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ڃٌؿش ىـَس ًحٓ‪٬‬ش ڃن ىحهپ حٿز‪ٚ‬ى ًحٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿـزڀْش ًحٿي‪٠‬خد حٿ‪٬‬ڀْخ نلٌ حٿ٘ڄخٽ ‪ً ،‬ٿڄٌحؿيش‬
‫ڃوخ‪ َ٣‬حٓظٴلخٽ حٿٴٌحٍٵ حٿڄًٌٍػش ًحٿڄظٌٷ‪٬‬ش ‪ ،‬طڂ حٿًَ٘‪٫ ٩‬ڀَ ٓزْپ ح‪ٓٙ‬ظ‪٬‬ـخٽ ٳِ ‪٫‬ڄڀْخص ا‪٫‬خىس حٿظٌحُنخص‬
‫حٿڄـخٿْش ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ر‪٬‬غ رَحڃؾ ڃـخٿْش هخ‪ٛ‬ش ٿٴخثيس أٻؼَ حٿـيخص كَڃخنخ ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿْٔخٓش حٿڄٔڄخس آنٌحٹ‬
‫ٍ‪١‬بٍخ اٌز‪ٛ‬اىْ اٌغ‪ ٞٛٙ‬ڃ‪٬‬ظڄيس أٓخٓخ ‪٫‬ڀَ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ًْٓخٓش حٿظ‪ٜ‬نْ‪٪‬‬
‫‪ .1‬اٌفزوح ‪ : 1966 -1962‬إٌ‪ٛٙ‬ع ثبٌزّٕ‪١‬خ ف‪ ٟ‬ئؿبه إٌظبَ االشزواو‪: ٟ‬‬
‫ٳٸي حن‪ٜ‬ذ حىظڄخځ حٿيًٿش آنٌحٹ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٬‬خٿـش حٿڄٔظ‪٬‬ـڀش ٿڀٸ‪٠‬خّخ حٿْٔخْٓش ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ڃ‪٬‬ظڄيس‬
‫‪٫‬ڀَ ٷخنٌڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄًٌٍع (ٷخنٌڅ ‪ ،)1958‬حٿٌُ كخًٿض ٳَنٔخ ط‪٤‬زْٸو ٳِ حٿـِحثَ ٓنش ‪ ، 1960‬ڃ‪٪‬‬
‫كَ‪ ٙ‬حٿيًٿش حٿـِحثَّش ‪٫‬ڀَ ڃ‪٤‬خرٸش ن‪ٌٜٛ‬و ڃ‪ ٪‬حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿٌ‪٣‬نْش ر‪ٌٍٜ‬س طيٍّـْش ٻڄخ ؿخء ٳِ حٿڄخىس‬
‫حًٕٿَ ڃن حٿٸخنٌڅ " ّڄيى حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ رو اٿَ ٯخّش ‪ 1962/12/31‬رخٓظؼنخء حٿن‪ ٌٜٙ‬حٿڄوخٿٴش ٿڀْٔخىس‬
‫حٿٌ‪٣‬نْش " ‪ ،‬ٻڄخ ‪ٛ‬يٍ حٕڃَ حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1962/08/24‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رلڄخّش ً طَْْٔ حٕڃ‪ٚ‬ٹ حٿ٘خٯَس ؿَحء‬
‫حٿيـَس حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ٿڀٴَنْْٔن ًن‪٨‬ڄض ىٌه حٕڃ‪ٚ‬ٹ رڄٌؿذ حٿڄٌَٓځ حٿڄئٍم ٳِ ‪. 1963/03/18‬‬
‫‪24‬‬

‫ٍٻِص حٿـِحثَ ٳِ ىٌه حٿٴظَس ‪٫‬ڀَ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿٴ‪ٚ‬كِ حٿلټٌڃِ ‪ 1‬حٿڄظڄؼپ ٳِ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿو‪ٜ‬زش حٿڄظٌحؿيس ٳِ‬
‫حٕٷخٿْڂ حٿڄـخًٍس ٿڀڄَحٻِ حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿټزٍَ رخٿ٘ڄخٽ حٿـِحثَُ ٻٔيپ ڃظْـش ًرخٿَٰد ٓيٌٽ ٻپ ڃن ًىَحڅ‬
‫ًحٿ٘ڀٲ ًٯَْىخ ًرخٿٌٓ‪ٓ ٢‬يٌٽ ٷٔن‪ْ٤‬نش ًٓيٌٽ حٿل‪٠‬نش حٿٌحٷ‪٬‬ش رخٿٸَد ڃن حٿڄيڅ حٿيحهڀْش طڀڄٔخڅ ًٓ‪ْ٤‬ٲ‬
‫‪ ،‬كْغ طڂ حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿنڄًٌؽ حٿٌْٯٔ‪ٚ‬ٳِ حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ رخٿظَْْٔ حٿٌحطِ ًؿٌد حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿٴ‪ٚ‬كْن ڃن حٍّٕخٱ كْغ‬
‫ٻخڅ أٯڀزيڂ ّنظڄٌڅ اٿَ حٍّٕخٱ حٿٌحٷ‪٬‬ش ٳِ حٿ٘ڄخٽ حٿـِحثَُ ًٻخنٌح ّڄظينٌڅ حٿٍِح‪٫‬ش ٳِ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿوخ‪، ٙ‬‬
‫ًٻخنض حٿنظْـش أڅ أهٴٶ ىٌح حٿنڄًٌؽ اً أىٍ اٿَ ‪:‬‬
‫* صٍحؿ‪ ٪‬حٗنظخؽ حٿٍِح‪ ِ٫‬ٳِ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿٴ‪ٚ‬كِ حٿڄَْٔ ًحطْخ ‪.‬‬
‫* طيىٌٍ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿٴ‪ٚ‬كِ حٿظٸڀْيُ ( حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿوخ‪.) ٙ‬‬
‫* حٓظٸ‪٤‬خد ‪٫‬يى ٻزَْ ڃن حٿٴ‪ٚ‬كْن نلٌ رخٷِ حٿڄئٓٔخص ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش حٿڄَْٔس ًحطْخ ڃڄخ أىٍ اٿَ طِحّي ٓټخڅ‬
‫حٿڄيڅ ‪٫‬ڀَ كٔخد حٍّٕخٱ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ ٻڄخ أڅ حٿيًٿش حٿـِحثَّش حنظزيض اٿَ ڃيٍ أىڄْش حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪ٜ‬نخ‪ ِ٫‬ٳِ حٿظنڄْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ڃڄخ أىٍ اٿَ هڀٶ‬‫حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ‪ ZI‬ٳِ ىٌه حٿٴظَس ‪.‬‬
‫* إٌّبؿك اٌظٕبػ‪١‬خ ( ‪: ) ZI‬‬
‫طڂ هڀٸيخ ٓنش ‪ ، 1965‬كْغ طَْٔ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿ‪ٜ‬نيًٵ حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿٸ‪َّ٤‬ش ( ‪ ، )CADAT‬حٿظِ طٸٌځ‬
‫رَ٘حء حٍٕح‪ ِٟ‬ڃن أؿپ طيْجظيخ ًطًِّيىخ رڄوظڀٲ حٿ٘زټخص ػڂ ط‪ْ٬‬ي رْ‪٬‬يخ ٿَٰ‪ ٝ‬انـخُ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًٷي طڂ اىڃخؽ ڃٔخكش ‪ 10000‬ىټظخٍ‪ 3‬آنٌحٹ ٳِ ىٌه حٿ‪٬‬ڄڀْش ‪.‬‬
‫ط‪٬‬ظزَ ح ٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ًْٓڀش طڂ حٓظ‪٬‬ڄخٿيخ ٳِ طيْجش ًطن‪ْ٨‬ڂ حٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ‪ ،‬ٳزخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ٻٌنيخ ط٘ټپ‬
‫ؿِءح ڃيڄخ ڃن حٿنْٔؾ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٳبنيخ حٿڄلَٹ حٿَثِْٔ ٿڀن٘خ‪ ١‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ‪ًّ٘ ،‬ظَ‪٫ ١‬خىس ٳِ طټٌّن ڃن‪٤‬ٸش‬
‫‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش طٌحؿي ‪ً 5‬كيحص ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش ‪٫‬ڀَ حٕٷپ ‪ً ،‬ٷخىٍس ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ ‪ 1000‬ڃن‪ٜ‬ذ ٰٗپ ٳؤٻؼَ ‪ً ،‬ڃٔخكش طٸيٍ‬
‫د ‪ 50‬اٿَ ‪ 2000‬ىټظخٍ كٔذ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄنـِس ‪ً ،‬طيڃؾ ىٌه حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٳِ حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ً ،‬ٷي طڂ‬
‫انـخُ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ( ‪ )ZI‬ٳِ ٳظَس حٿظو‪ ٢ْ٤‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ رخٿـِحثَ كْغ أن٘ت ؿڀيخ رْن ٓنش ‪1966‬‬
‫ً ‪ًًٛ ، 1977‬پ ‪٫‬يىىخ ٓنش ‪ 1990‬اٿَ ‪ 120‬ڃن‪٤‬ٸش ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش كْغ أنـِ ‪٫‬يى ٻزَْ ڃنيخ ڃن ‪َ٣‬ٱ‬
‫حٿ‪ٜ‬نيًٵ حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿٸ‪َّ٤‬ش ‪.4 CNAT‬‬
‫ ٻخنض حٿُْحٓش حٿـِحثَّش ٳِ ىٌه حٿٴظَس ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄٌځ ط‪٬‬خٿؾ حٿٸ‪٠‬خّخ حٿڄوظڀٴش ٿټپ ٷ‪٤‬خ‪٫ ٩‬ڀَ كيٍ ىًڅ‬‫اّـخى ن‪َ٨‬س ٗخڃڀش طن‪٤‬ڀٶ ڃن ڃزيأ ڃ‪ْ٬‬ن ‪ً ،‬حنل‪َٜ‬ص ڃ‪٨٬‬ڂ ح‪ٓٙ‬ظؼڄخٍحص ‪٫‬ڀَ ڃنخ‪٣‬ٶ ڃليىس ڃڄخ أىٍ‬
‫اٿَ اّـخى أُڃش ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄـخٽ حٿٌ‪٣‬نِ‪.‬‬
‫‪ .2‬اٌفزوح ‪ :1977-1967‬ئػبكح اٌز‪ٛ‬اىْ اٌغ‪ٚ ٞٛٙ‬اٌزقـ‪١‬ؾ اٌَ‪ٛ١ٍٛ‬الزظبك‪.ٞ‬‬
‫ريأ حٿظؤٻْي ‪٫‬ڀَ كٸْٸش ح‪ٙ‬ىظڄخځ رب‪٫‬خىس حٿظٌحُڅ حٿـيٌُ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ط‪٤‬زْٶ نڄ‪ ٢‬ؿيّي ڃن حٿظن‪ْ٨‬ڂ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ‬
‫حٿڄٌؿو ‪ ،‬كْغ حٓظ‪٬‬ڄڀض ٳْو ًٓخثپ حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄَٻُِ ًأىڂ ىٌه حٿڄو‪٤٤‬خص ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش حٿٌ‪٣‬نْش ‪:‬‬

‫‪1 , 2 Benachenhou .A , L’expérience algérienne de planification et de développement 1962 – 1982 , deuxième édition , office des publications‬‬
‫‪universitaires , p23- 30‬‬
‫‪3,4 Mohamed Gherbi, Proposition d’une méthodologie du plan d’occupation des sols en site à urbaniser, mémoire de magister, option urbanisme,‬‬
‫‪2002 , p 47-50‬‬
‫‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫* اٌّقـؾ االلزظبك‪ ٞ‬اٌضالص‪ ٟ‬االٔزمبٌ‪: )1969-1967 ( ٟ‬‬
‫طڄض رَڃـش ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ڃن أؿپ طټٌّن ٷخ‪٫‬يس ؿيّيس ٿڀظنڄْش طن‪٤‬ڀٶ ڃن طٌؿْو ح‪ٙ‬ىظڄخځ اٿَ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٴٸَْس‬
‫‪1‬‬
‫ڃن حٿز‪ٚ‬ى ‪٫‬زَ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿڄو‪٤٤‬خص حٿوخ‪ٛ‬ش ‪ ،‬حٿظِ طيظڂ ريٍؿش أًٿَ رخٿظـيِْحص ًحٿزنْش حٿٸخ‪٫‬يّش‬
‫* اٌّقـؾ اٌوثبػ‪ ٟ‬األ‪ٚ‬ي (‪: )1973 -1970‬‬
‫"‬
‫ڃن رْن أىڂ ڃخ ؿخء رو ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ڃزيأ حٿ‪ٚ‬ڃَٻِّش ٳِ ْٓخٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًحىظڂ رب‪٫‬يحى‬
‫أٰٗخٽ حٿزَڃـش حٿل‪َّ٠‬ش ٿڀڄيڅ حٿټزٍَ " ‪ً ،‬طڂ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ان٘خء ‪٫‬يس ڃنخ‪٣‬ٶ ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش ‪.‬‬
‫* اٌّقـؾ اٌوثبػ‪ ٟ‬اٌضبٔ‪: )1977 -1974( ٟ‬‬
‫ٳِ ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ريأ رًَُ حىظڄخځ حٿيًٿش رخٿ‪٬‬ڄَحڅ ‪ ،‬ٳ‪٨‬يَص ْٓخٓش انظخؽ حٿٔټن حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿڄـڄٌ‪٫‬خص‬
‫حٿټزٍَ ( ‪ )les grands ensembles‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ ان٘خء حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس ( ‪ ، 2)ZHUN‬ا‪ٙ‬‬
‫أڅ ىٌه حٿْٔخٓش حىظڄض رخٿلـڂ (أٻزَ ‪٫‬يى ڃن حٿٔټنخص ) ىًڅ حٿنٌ‪( ٩‬حٿنٌ‪ْ٫‬ش حٿـْيس ًحٿڄ‪٬‬خَّْ حٿڄ‪٬‬ڄخٍّش‬
‫ًحٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿ‪ٜ‬لْلش ٳِ انـخُ حٿڄٔټن)‪.‬‬
‫اڅ ىٌه حٿڄو‪٤٤‬خص ڃيڄخ ٻخنض ڃخىْظيخ ‪ ،‬ٳيِ ٿڂ طٔخَّ حٿن‪ ٌٜٙ‬حٿٸخنٌنْش حٿظِ طڂ طَّ٘‪٬‬يخ ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ‪،‬‬
‫ًٿڂ طټن ڃظنخٓٸش ڃ‪٬‬يخ (ٷخنٌڅ ح‪ٙ‬كظْخ‪٣‬خص حٿ‪٬‬ٸخٍّش ٓنش ‪ ،1974‬ٷخنٌڅ ٍه‪ٜ‬ش حٿزنخء ًٍه‪ٜ‬ش حٿظـِثش ٓنش‬
‫‪3‬‬
‫‪ ، 1975‬ٷخنٌڅ حٿظ‪٬‬خًنْخص حٿ‪٬‬ٸخٍّش ٓنش ‪)1976‬‬
‫ ٻڄخ طڂ ‪٧‬يٌٍ أنڄخ‪ ١‬حٿظو‪ ٢ْ٤‬ح‪ٙ‬ٷڀْڄِ حٿڄلڀِ ( حٿزَحڃؾ حٿوخ‪ٛ‬ش ) حٿظِ ٗڄڀض ‪ًّٙ 10‬خص ‪ :‬حٿٌحكخص‬‫‪ ،‬حًٍٕحّ ‪ ،‬طُِْ ًًُ ‪ ،‬حٿظْ‪ ، َُ٤‬طڀڄٔخڅ ‪ْ٤ٓ ،‬ٲ ‪ْ٬ٓ ،‬يس ‪ ،‬ٷٔن‪ْ٤‬نش ‪ ،‬حٿ٘ڀٲ ً ‪٫‬نخرش ‪.‬‬
‫ ًٷي أكيػض ىٌه حٿڄو‪٤٤‬خص ًحٿزَحڃؾ حٿوخ‪ٛ‬ش طَْْٰح ؿٌٍّخ ٳِ حٿوَّ‪٤‬ش حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش رخٿـِحثَ ‪ًً ،‬ٿٺ‬‫رب‪ٟ‬خٳش ٓڀٔڀش ڃن حٿٌكيحص حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ًڃنخ‪٣‬ٶ ً أٷ‪٤‬خد ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش ڃيڄش‬
‫ ٻڄخ ٗييص ىٌه حٿٴظَس ‪٫‬يس اؿَحءحص ًٷٌحنْن ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ ڃظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬‫* طْْ٘ي ‪َ٘٫‬حص حٿٸٍَ حٿٴ‪ٚ‬كْش ٳِ حًٕٓخ‪ ١‬حٿَّٴْش ‪ ،‬ڃن أؿپ طؼزْض حٿْي حٿ‪٬‬خڃڀش حٿٴ‪ٚ‬كْش ‪ً ،‬ط‪ً ٌَّ٤‬‬
‫طؼڄْن ىٌح حٿٸ‪٤‬خ‪.٩‬‬
‫* ‪ٛ‬يًٍ ٷخنٌڅ ح‪ٙ‬كظْخ‪٣‬خص حٿ‪٬‬ٸخٍّش (حٕڃَ ٍٷڂ ‪ 26 - 74‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 27‬ڃلَځ ‪ 1394‬ى حٿڄٌحٳٶ ٿ ‪20‬‬
‫ٳْٴَُ ‪ 1974‬حٿڄظ‪٠‬ڄن طټٌّن حكظْخ‪٣‬خص ‪٫‬ٸخٍّش ٿ‪ٜ‬خٿق حٿزڀيّخص) ًحٿٌُ ٓخىڂ ر٘ټپ ٻزَْ ٳِ طٔيْپ‬
‫انـخُ حٿڄ٘خٍّ‪ ٪‬حٿټزٍَ ًحص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ً حٿظل‪ْٜٜ‬خص ًحٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس ‪....‬‬
‫حٿن‪.‬‬
‫‪ 48/76‬حٿڄئٍم ٳِ‬
‫* ‪ٛ‬يًٍ طَّ٘‪ّ ٪‬ڄټن ڃن نِ‪ ٩‬حٿڄڀټْش ڃن أؿپ حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش (أڃَ ٍٷڂ‬
‫‪ 1976/05/25‬حٿٌُ ّليى اؿَحءحص نِ‪ ٩‬حٿڄڀټْش ڃن أؿپ حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش )‪ً ،‬ٷي ٓخ‪٫‬ي ‪٫‬ڀَ نِ‪ ٩‬حٿڄڀټْش‬
‫حٿوخ‪ٛ‬ش ًطلٌّڀيخ اٿَ حٿيًٿش ڃن أؿپ انـخُ حٿڄ٘خٍّ‪ً ٪‬حص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‪.‬‬
‫* ه‪ٜٜ‬ض ‪٫‬يس ‪٫‬ڄڀْخص ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ ‪ :‬حٿڄو‪٤٤‬خص حٿٌ‪ٙ‬ثْش ًحٿڄو‪٤٤‬خص حٿزڀيّش ًڃو‪٤٤‬خص‬
‫حٿظـيّي حٿ‪٬‬ڄَحنِ ‪ ....‬حٿن ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Rachid Sidi Boumediene , Messaoud Taieb, La recherche urbaine en Algérie , Un état de la question, Urbama, Ura‬‬
‫‪N°365, Université de Tours , 1996 , P43.‬‬
‫‪2 3‬‬
‫‪, Salah Bouchmal, colloque international, la production de l’urbain en Algerie, entre planification et pratiques,‬‬
‫‪Laboratoire RNAMS centre universitaire Larbi Ben Mhidi, Algerie‬‬

‫‪26‬‬

‫* ه‪ٜٜ‬ض ‪٫‬يس حٓظؼڄخٍحص ىخڃش ڀ ‪ 39‬ڃيّنش ٻزَْس ‪ٟ‬ڄن ڃو‪٤٤‬خص حٿظليّغ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ًؿيض ‪ٙ‬نـخُ‬
‫ڃن رْنيخ ‪:‬‬
‫حٿزنَ حٿظلظْش ًطيْجش حٍٕح‪ ِٟ‬ٿڀزنخء ‪ً ،‬طْْ٘ي حٿڄَحٳٶ ٿظلْٔن ‪ًَ٧‬ٱ حٿلْخس ٳِ حٿڄيڅ ‪،‬‬
‫حٿـِحثَ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش ‪٫ ،‬نخرش ‪ً ،‬ىَحڅ ‪.....‬‬
‫ ًٷي طڂ ان٘خء ‪٫‬يس أىًحص ًًٓخثپ ٳِ ىٌه حٿٴظَس ‪.‬‬‫‪ .1.2‬أك‪ٚ‬اد اٌزقـ‪١‬ؾ اٌَ‪ ٛ١ٍٛ‬الزظبك‪: ٞ‬‬
‫‪ِ ‬قـؾ اٌزّٕ‪١‬خ اٌجٍل‪: ) PCD (ٞ‬‬
‫طڂ ا‪ٛ‬يحٍه ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿَرخ‪ ِ٫‬حٿؼخنِ ٓنش ‪ً ، 1974‬ىٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ًْٓڀش ٗ‪٫‬خىس طٌُّ‪ ٪‬حٿ‪٬‬خثيحص‬
‫ٿڀ‪٤‬زٸش حٿڄ‪ٌُ٬‬س ڃن حٿٔټخڅ ‪ً ،‬ىيٳو ط‪ ٌَّ٤‬حٿڄَحٳٶ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًطنڄْش حٿٍِح‪٫‬ش ًحٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ‬
‫حٿڄلڀِ ًه‪ٌٜٛ‬خ حٿڄيڅ حٿيحهڀْش ‪ً ،‬ىٌ رَنخڃؾ ڃخٿِ ڃظـيى ٓنٌّخ ‪.‬‬
‫ٻپ رڀيّش ٿيخ ڃو‪ ٢٤‬طنڄْش رڀيُ هخ‪ ٙ‬ريخ ّظټٴپ رظڄٌّپ ڃ٘خٍّ‪٬‬يخ‪ ،‬أڃخ حٿڄ٘خٍّ‪ ٪‬حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ًحص حٿڄٔظٌٍ‬
‫حٿٌ‪٣‬نِ ٳڀْْ ٿڀزڀيّخص ‪ٚ٫‬ٷش ريخ ًانڄخ ّظڂ طٌٷْ‪٬‬يخ كٔذ ڃو‪ ٢٤‬اؿزخٍُ ىًڅ ڃَح‪٫‬خس ًَٗ‪ٙ ١‬هظْخٍ‬
‫حٍٕ‪ْٟ‬ش أً ٍه‪ٜ‬ش ٿڀزنخء‪.‬‬
‫‪ِ ‬قـؾ اٌزؾل‪٠‬ش اٌؾؼو‪:)PMU( ٞ‬‬
‫ىٌ ڃو‪ ٢٤‬ڃڀلٶ رخ‪٫‬ظڄخى ڃخٿِ ‪ّ ،‬ليى ٻْٴْخص حٿظيهپ ىحهپ حٿڄيڅ ًرخٕه‪ ٚ‬ڃنيخ حٿټزٍَ ًحٿڄظٌٓ‪٤‬ش ‪ً ،‬ٷي طڂ‬
‫طو‪ْٜٜ‬و آنٌحٹ ٽ ‪ 33‬ڃيّنش ‪ًّ ،‬ٴظَ‪ ٝ‬أنو ّظيهپ كظَ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿنْٔؾ حٿل‪ َُ٠‬حٿڄظٌحؿي ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو‬
‫ط‪٤‬زْٸْخ ّنل‪٫ َٜ‬ڀَ ٻٌنو ًْٓڀش ٿظٌٷْ‪ ٪‬حٿڄَحٳٶ ًحٿظٌُّ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ ٿ‪ٓٚ‬ظؼڄخٍحص حٿڄي‪٫‬ڄش ڃن ‪َ٣‬ٱ ڃو‪٤٤‬خص‬
‫حٿظنڄْش حٿزڀيّش ( ‪ ، ) PCD‬أُ أنو " أىحس طٔڄق رظن‪ْ٨‬ڂ ًطو‪ ٢ْ٤‬طلٌ‪ٙ‬ص حٿڄيڅ " ‪، 1‬ٻڄخ ط‪َ٬‬ٳو حٿن‪ٌٜٙ‬‬
‫حٿظَّ٘‪ْ٬‬ش ‪ً ،‬ٷي طڂ حٓظ‪٬‬ڄخٽ ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ٿڄيس ُڃنْش رْٔ‪٤‬ش ػڂ ط‪ َٗٚ‬رَٔ‪٫‬ش ‪.‬‬
‫ اڅ حٿزَحڃؾ حٿظِ طڂ ً‪٬ٟ‬يخ ٳِ ا‪٣‬خٍ ڃو‪ ٢٤‬حٿظنڄْش حٿزڀيُ( ‪ ً ) PCD‬ڃو‪ ٢٤‬حٿظليّغ حٿل‪َُ٠‬‬‫أىص اٿَ حٿنڄٌ حٿَّٔ‪ً ٪‬ح‪ٓٙ‬ظي‪ٚ‬ٹ‬
‫(‪ ، )PMU‬أػَص ‪٫‬ڀَ حٕنٔـش حٿل‪َّ٠‬ش ٿڀڄيڅ حٿـِحثَّش ً‬
‫حٿڄٴَ‪ ١‬ٿڀڄـخٽ حٿل‪ ، َُ٠‬ڃڄخ أىٍ اٿَ ‪ًٍَٟ‬س اّـخى ًْٓڀش طظلټڂ ًطَْٔ حٿڄـخٽ حٿل‪ً َُ٠‬طټٌڅ‬
‫ٷخ‪٫‬يس ٿزَڃـش ًطن‪ْ٨‬ڂ ًطٌُّ‪ ٪‬ڃوظڀٲ حٿزَحڃؾ ًح‪ٓٙ‬ظؼڄخٍحص ‪٫‬ڀَ حٕڃيّش حٿؼ‪ٚ‬ػش (حٿٸَّذ ًحٿڄظٌٓ‪٢‬‬
‫ًحٿز‪ْ٬‬ي ) ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ حٿظٴټَْ ٳِ أىحس ؿيّيس طڄؼڀض ٳِ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو (‪)PUD‬‬
‫‪ ‬اٌّقـؾ اٌؼّوأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ (‪: )PUD‬‬
‫ىٌ أىحس ٿڀظو‪ً ٢ْ٤‬حٿظن‪ْ٨‬ڂ حٿل‪ ، َُ٠‬طڂ حٿ‪٬‬ڄپ ريخ ٓخرٸخ ٳِ حٿٴظَس ح‪ٓٙ‬ظ‪٬‬ڄخٍّش رٴَنٔخ ‪٫‬خځ ‪٫ 1958‬ن ‪َّ٣‬ٶ‬
‫حٿڄٌَٓځ ٍٷڂ ‪ 1463 -58‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ، 2 1958/12/31‬أڃخ ٳِ حٿـِحثَ ٳٸي طڂ ان٘خإىخ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٕڃَ ٍٷڂ‬
‫‪ 29/73‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1973/07/08‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رظؤْْٓ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪ ،‬ػڂ طڂ ‪ٛ‬يًٍ حٿڄنٌٍ٘‬
‫حٿٌُحٍُ ٍٷڂ ‪ 2174/PU/1181‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1974/10/16‬حٿٌُ ّئْٓ ٍٓڄْخ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو‬
‫ًّليى اؿَحءحص ا‪٫‬يحىه ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو‬
‫ّو‪ ٜٚ‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ٿڀڄيڅ حٿټزٍَ ًحٿڄظٌٓ‪٤‬ش ‪َّٓ ،‬ڂ حٿليًى حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڀڄيّنش ًّييٱ اٿَ‬
‫طٌ‪ْٟ‬ق ڃـخ‪ٙ‬ص حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ‪ًّ ،‬ليى حٓظويحڃخص حٍٕ‪ ٝ‬ڃٔظٸز‪ ٚ‬كٔذ ح‪ٙ‬كظْخؿخص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ٿڀظـڄ‪٪‬‬
‫حٿٔټخنِ ڃن ‪ٓ :‬ټن ‪ ،‬ڃَحٳٶ ‪ ،‬ىْخٻپ أٓخْٓش ‪ ،‬ڃٔخكخص ه‪َ٠‬حء ‪ ،‬طـيِْحص ًڃن٘آص ٷخ‪٫‬يّش ‪......‬‬
‫ّ‪٬‬ظزَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ىٌ أىحس ٷخنٌنْش ٿظن‪ْ٨‬ڂ حٿڄـخٽ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ ٻپ رڀيّش ‪ ،‬ڃيطو حٿِڃنْش ڃن ‪10‬‬
‫اٿَ ‪ٓ 15‬نش ‪ّٜ ،‬زق رڄؼخرش ٷخنٌڅ ‪٫‬ڄَحنِ رڄـَى حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿٌُحٍس حٿٌ‪ْٛ‬ش ‪.‬‬
‫‪Rapport général du 2 éme plan quadriennal ( 74-77 ), SEP , Mai 1974 , p176 .‬‬
‫‪Maouia Saidouni, Op.cite, p 210-211‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫أڃخ ٳِ كخٿش ڃ‪٬‬خنخس رڀيّش ڃ‪ْ٬‬نش ڃن ‪٫‬ـِ ڃخٿِ أً طٸنِ ٳبنيخ طڀـؤ اٿَ ڃو‪٫ ٢٤‬ڄَحنِ ڃئٷض (‪.)PUP‬‬
‫ ٳخٿظ‪َّ٬‬ٲ حٿٔخرٶ ىٌ حٿ٘ټپ حٿن‪ َُ٨‬أً حٿٌُ ّٴظَ‪ ٝ‬أڅ ّټٌڅ ‪٫‬ڀْو حٿو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو أڃخ ٳِ حٿٌحٷ‪٪‬‬‫ًڃن حٿنخكْش حٿظ‪٤‬زْٸْش ٳبڅ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ٿو ‪٫‬يس ٓڀزْخص ‪.‬‬
‫* ٍٍج‪١‬بد اٌّقـؾ اٌؼّوأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ (‪: )PUD‬‬
‫ٍٯڂ ڃلخًٿش حٿظنْٔٶ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿيًٿش ‪ ،‬ٳخٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ن‪َّ٨‬خ ّ‪٬‬ظزَ ڃـَى أىحس ٿڀظٌُّ‪ ٪‬حٿڄـخٿِ‬
‫ٿڄټٌنخص حٿڄيّنش ‪ ،‬أڃخ ٳِ حٿٌحٷ‪ ٪‬ٳبڅ حٿزَحڃؾ حٿلٸْٸْش ٿڀظنڄْش ‪ً ،‬ڃوظڀٲ ح‪ٓٙ‬ظؼڄخٍحص طَْٔ ڃن ‪َ٣‬ٱ‬
‫حٿڄو‪٤٤‬خص حٿڄًِىس رٰ‪ٚ‬ٱ ڃخٿِ ‪PCD ً PMU :‬‬
‫ اڅ حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄنظيؾ ڃن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ( ‪٫ )PUD‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ‪ ،‬ىًڅ حٕهٌ ر‪ْ٬‬ن‬‫ح‪٫ٙ‬ظزخٍ حٿڄٔظٌٍ حٗٷڀْڄِ ًحٿٌ‪ٙ‬ثِ‪ ً ،‬حٿٌ‪٣‬نِ ‪.1‬‬
‫ ّظڂ انـخُ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄټخطذ ىًڅ طلڀْپ ڃْيحنِ ‪ ،‬ڃڄخ ّئىُ اٿَ ا‪٤٫‬خء نظخثؾ‬‫ًڃو‪٤٤‬خص ‪ ٙ‬طڄْ ر‪ِٜ‬ڀـَش رؤٍ‪ ٝ‬حٿٌحٷ‪. ٪‬‬
‫ َّٻِ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪٫‬ڀَ ىٍحٓش حٿڄـخٽ حٿوخ‪ ٙ‬رخٿڄَٻِ حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿَثِْٔ ‪ ،‬أڃخ حٿڄَحٻِ‬‫حٿؼخنٌّش ٳْظڂ حٿظ‪َ٤‬ٵ ٿيخ رٔ‪٤‬لْش ‪ً ،‬ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄز‪٬‬ؼَس (‪ ،)zones éparses‬ٳبنيخ ڃيڄڀش أ‪ٚٛ‬‬
‫ڃڄخ ّـ‪٬‬پ حٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ٻٌكيس ڃظٸ‪٬٤‬ش ‪ّ ٙ‬ظڂ ىٍحٓش ‪ٚ٫‬ٷش حٿ‪٬‬نخ‪ َٛ‬ٳْيخ ر‪٠٬‬يخ رز‪. ٞ٬‬‬
‫ ّيظڂ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو رخٿڄـخٽ حٿٸخرپ ٿڀظ‪٬‬ڄَْ ڃٔظٸز‪ًّ ،ٚ‬يڄپ حٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿٌى ‪ ،‬ڃڄخ‬‫ّـ‪٬‬پ ڃزيأه ّن‪٤‬ڀٶ أ‪ ٚٛ‬ڃن ٷخ‪٫‬يس ‪٫‬ڄَحنْش ى٘ش ‪ ،‬اً ‪٬ّ ٙ‬خٿؾ حٿڄ٘خٻپ حٕ‪ٛ‬ڀْش ٿڀڄيّنش حٕځ ‪.‬‬
‫ ‪٠‬فزوٗ أْ ‪٠‬ى‪ٕ٘ ْٛ‬بن أَغبَ ث‪ ٓ١‬اٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪ٚ‬ا‪٨‬ؽز‪١‬ب‪ٝ‬بد اٌ‪٦‬مبه‪٠‬خ إٌبرغخ ‪ ٓ٥‬ا‪ِ٤‬و هلُ‬‫‪ 26 - 74‬اٌّئهؿ ف‪ 20 ٟ‬ف‪١‬فو‪ ،1974 ٞ‬ثؾ‪١‬ش ‪٠‬زُ ‪ٝ ٓ٥‬و‪٠‬م‪ٙ‬ب اٍزغ‪٩‬ي اٌّغبي ث‪٦‬م‪١ٔ٩‬خ ا‪ ٨‬أْ اٌجٍل‪٠‬خ ف‪ٟ‬‬
‫اٌ‪ٛ‬ال‪ ٤‬رم‪ َٛ‬ثبٍزٕفبم اٌ‪٥ٛ‬بء اٌ‪٦‬مبه‪ ٞ‬اٌن‪ ٞ‬ثؾ‪ٛ‬ىر‪ٙ‬ب ك‪ِ ْٚ‬وا‪٥‬بح‬
‫اٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪.‬‬
‫ ‪ٛ٠‬عل رؤفو وج‪١‬و ف‪ ٟ‬ا‪٦‬عواءاد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٔغبى اٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪ٚ‬اٌّٖبكلخ ‪ ٤ِ ، ٗ١ٍ٥‬ثمبء‬‫اٌّؾ‪ ٜ١‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬ك‪ٕ٠‬بِ‪١‬ى‪١‬خ َِزّوح ِّب أك‪ ٜ‬اٌ‪ٙ ٝ‬و‪ٚ‬هح ِواع‪٦‬ز‪ٙ‬ب لجً ا‪٢‬عبي اٌّؾلكح ٌ‪ٙ‬ب ‪ٚ ،‬اٍز‪ّ٦‬بي‬
‫اٌّغبي اٌقبهط ‪ ٓ٥‬اٌّؾ‪ ٜ١‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّؾلك ‪.‬‬
‫ ف‪ ُ٢٦ِ ٟ‬ا‪٤‬ؽ‪١‬بْ ‪٠‬زُ ارجب‪ٔ ٣‬فٌ إٌّ‪ٙ‬غ‪١‬خ ف‪ ٟ‬أغبى اٌلهاٍبد اٌقبٕخ ثبٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪ٚ ،‬مٌه‬‫ثَجت ٘‪ّٕ١‬خ ٔفٌ ِىزت اٌلهاٍبد ‪ٙ١ٍ٥‬ب ك‪ ْٚ‬اعواء َِبثمخ ‪٨‬فز‪١‬به إٌّ‪ٙ‬غ‪١‬خ ‪ٚ‬اٌّؾز‪ ٜٛ‬ا‪٤‬ف‪. ًٚ‬‬
‫ ٌُ ‪٠‬زُ ا‪٠‬غبك اعواءاد هك‪١٥‬خ ف‪ ٟ‬اٌزْو‪ ٤٠‬اٌقبٓ ثبٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ّ٦‬وأ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬عٗ ‪ِّ ،‬ب أك‪ ٜ‬اٌ‪ ٝ‬اهرىبة ‪٥‬لح‬‫ِقبٌفبد لٍٍذ اْ ٌُ ٔمً ألٖذ فب‪١ٍ٥‬خ ٘نٖ ا‪٤‬كاح‬
‫‪ ‬اٌّخطط اٌؼّشأ‪ ٟ‬اٌّإلذ ( ‪: )PUP‬‬
‫ىٌ ڃو‪٫ ٢٤‬ڄَحنِ ّو‪ ٜٚ‬ٿڀظـڄ‪٬‬خص حٿظِ ٿڂ طل‪َ ٦‬رخ‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃن ڃو‪٫ ٢٤‬ڄَحنِ ڃٌؿو ‪ ، PUD‬طڂ‬
‫هڀٶ ‪٫‬ن ىٌح حٿڄو‪٫ ٢٤‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿٸخنٌڅ حٿزڀيُ ‪ ،‬كْغ ّوظ‪ ٚ‬رخٿڄَحٻِ حٿل‪َّ٠‬ش حٿ‪َْٰٜ‬س ‪ً ،‬ٿو نٴْ‬
‫أر‪٬‬خى ًأىيحٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪ً ،‬حٿٴَٵ رْنيڄخ ّظڄؼپ ٳِ ٷ‪ َٜ‬حٿڄيس حٿِڃنْش حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀڄو‪٢٤‬‬
‫حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄئٷض ‪ ،‬ٻڄخ أنو ّ‪ٜ‬خىٵ ‪٫‬ڀْو ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ ً‪ّ ٙ‬لظخؽ اٿَ ڃ‪ٜ‬خىٷش ًُحٍّش ‪.‬‬
‫‪ ‬إٌّبؿك اٌَىٕ‪١‬خ اٌؾؼو‪٠‬خ اٌغل‪٠‬لح ‪:ZHUN‬‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪SEMMOUD B , Planification ou blocage ? Qelques aspects de la planification urbaine en Algerie , Les Cahiers‬‬
‫‪d’URBAMA, Université de Tours, 1998, P 62-72‬‬
‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 09-81‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1981/07/04‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿٸخنٌڅ حٿزڀيُ ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫أىص ‪ٌ٬ٛ‬رش حٿ‪٬‬ڄپ رخٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ( ‪ ،)PUD‬اٿَ حٿزلغ ‪٫‬ن أىحس ‪٫‬ڄَحنْش ‪٫‬ڄڀْش ٿظن‪ْ٨‬ڂ حٿڄـخٽ‬
‫هخ‪ٛ‬ش ڃخ ّظ‪٬‬ڀٶ رڄـخٽ حٿٔټن ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ حٿظٴټَْ ٳِ هڀٶ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس ‪، ZHUN‬‬
‫حٿظِ طڂ ان٘خإىخ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄنٌٍ٘ ٍٷڂ ‪ 75/355‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ،1975/02/19‬كْغ طييٱ اٿَ حٓظيٍحٹ‬
‫حٿظؤهَ ٳِ ڃـخٽ حٿٔټن حٿل‪ َُ٠‬ا‪ٟ‬خٳش اٿَ طنْٔٸو ًاىڃخؿو ڃ‪ ٪‬حٿڄَحٳٶ ًحٿظـيِْحص حٿڄظٌحؿيس ‪٫‬ڀَ‬
‫‪ٌٟ‬حكِ ًأ‪َ٣‬حٱ حٿڄيڅ ‪ًّ ،‬ڄټن ح‪٫‬ظزخٍ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس رؤنيخ طظڄِْ رټٌنيخ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أىحس ٿڀزَڃـش ًح‪ٙ‬نـخُ حٿٸ‪٤‬خ‪ِ٫‬‬
‫‪ - 2‬أىحس ٿڀظيهپ ‪٫‬ڀَ أ‪َ٣‬حٱ ً‪ٌٟ‬حكِ حٿڄيڅ ‪.‬‬
‫ا‪ ٙ‬أڅ ‪٫‬يځ حٿظنخٓٶ رْن ڃوظڀٲ حٿڄظيهڀْن ٳِ رَنخڃؾ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس ‪ً ،‬ط‪٬‬ڀٸيخ ڃزخَٗس‬
‫رخٿـخنذ حٿڄخٿِ ‪ ،‬ؿ‪٬‬ڀيخ ڃليًىس ڃن نخكْش حٿڄ‪٬‬خَّْ حٿظٸنْش ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ حٿظؤهَ ٳِ انـخُىخ اٿَ ٯخّش‬
‫ح‪ٙ‬ن‪ٚ٤‬ٵ ٳِ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿوڄخِٓ (‪.) 1984-1980‬‬
‫‪ ‬اٌزؾظ‪١‬ظبد ‪:‬‬
‫‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن رَنخڃؾ ٓټنِ ّظڄِْ رخٿظٌٓ‪ ٪‬حٕٳٸِ ‪٫‬ټْ حٿزَنخڃؾ حًٕٽ (حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس )‪.‬‬
‫طڂ ان٘خء حٿظل‪ْٜٜ‬خص ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 02-82‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1982/02/06‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رَه‪ٜ‬ش حٿزنخء‬
‫ًٍه‪ٜ‬ش حٿظـِثش ‪ ،‬ٳخٿظل‪ْٜٜ‬خص طيهپ ‪ٟ‬ڄن ‪٫‬ڄڀْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿظِ هڀٸظيخ حٿيًٿش ٳِ ا‪٣‬خٍ ‪ًٍَٟ‬س ان٘خء‬
‫ڃنخ‪٣‬ٶ ٓټنْش ڃن‪٨‬ڄش ‪ ،‬طَ٘ٱ ‪٫‬ڀْيخ حٿيًٿش ًًٻخ‪ٙ‬طيخ حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪.‬‬
‫ا‪ ٙ‬أنو طڂ ر‪٬‬ي ًٿٺ ح‪٤ٛٙ‬يحځ رخٿـخنذ حٿٔڀزِ ٿيخ ًحٿڄظڄؼپ ٳِ حٓظي‪ٚ‬ٹ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٍِح‪ْ٫‬ش ًح‪ٓٙ‬ظي‪ٚ‬ٹ‬
‫حٿڄٴَ‪ ١‬ٿڀڄـخٽ حٿل‪٫ َُ٠‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٕٳٸِ ‪ ،‬ٿٌح طڂ ڃن‪ ٪‬ان٘خء حٿظل‪ْٜٜ‬خص ‪٫‬ڀَ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٍِح‪ْ٫‬ش‬
‫‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄنٌٍ٘ حٿٌُحٍُ ٍٷڂ ‪ 5628‬حٿڄئٍم ٳِ ‪. 1983/03/05‬‬
‫ٳٴِ ٓنش ‪ 1989‬طڂ اك‪ٜ‬خء كٌحٿِ ‪ 50000‬ٷ‪٬٤‬ش أٍ‪ ٝ‬طڂ ان٘خإىخ ًرْ‪٬‬يخ ‪ً ،‬ٻٌح كٌحٿِ ‪ 600000‬ٷ‪٬٤‬ش‬
‫‪ 500000‬أهٍَ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿوٌح‪ ، ٙ‬ٻپ ىٌه‬
‫أٍ‪ ٝ‬ٷخرڀش ٿڀزنخء ‪ ،‬طڂ ان٘خإىخ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿزڀيّخص ‪ً ،‬‬
‫‪1‬‬
‫حٿظل‪ْٜٜ‬خص ط‪٬‬خنِ ڃن ٯْخد حٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش‬
‫ ٳزخٿَٯڂ ڃن ڃٔخىڄش حٿظل‪ْٜٜ‬خص ٳِ طٌٳَْ حٿٔټن حٿٴَىُ حٿل‪ َُ٠‬حٿڄن‪٨‬ڂ ا‪ ٙ‬أڅ ىٌه حٿٌْٓڀش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڂ‬‫طوڀٌ ڃن حٿنٸي رٔزذ ‪:‬‬
‫* طؤهَ حٿزڀيّش ًًٻخٿظيخ حٿ‪٬‬ٸخٍّش ٳِ انـخُ ‪٫‬ڄڀْخص حٿظيْجش ًطًِّيىخ رخٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ‪.‬‬
‫* ان‪٬‬يحځ حٿڄَحٳٶ ًحٿظـيِْحص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ‪.‬‬
‫* ح‪ٓٙ‬ظي‪ٚ‬ٹ حٿڄٴَ‪ ١‬ٿڀ‪٬‬ٸخٍ‪.‬‬
‫* ٯْخد حٿڄَحٷزش ًحٿڄظخر‪٬‬ش أىٍ اٿَ ٯْخد ح‪ٙ‬نٔـخځ رْن حٿٔټنخص ڃن كْغ حٿ٘ټپ حٿوخٍؿِ ً‬
‫ح‪ٍٙ‬طٴخ‪ ً ٩‬ڃ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕح‪ ً COS ِٟ‬ڃ‪٬‬خڃپ حٓظي‪ٚ‬ٹ حٍٕ‪ً ، CES ٝ‬ڃخ اٿَ ًٿٺ ڃڄخ‬
‫ّظ‪٠‬ڄنو ىٳظَ حٿًَ٘‪. ١‬‬
‫‪ِٕ ‬بؿك اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌّغ‪ٙ‬يح (‪: " ZAC " )zone d’aménagement concerté‬‬

‫‪Mohamed Gherbi, OP.CITE, P 60‬‬

‫‪29‬‬

‫‪1‬‬

‫رَنخڃؾ ه‪ٜٜ‬ظو حٿيًٿش ‪ٙ‬نـخُ ‪٫‬ڄڀْخص حٿظيْجش ًحٿظًِّي رخٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ًٻٌح طـيِْ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٸخرڀش‬
‫ٿڀظ‪٬‬ڄَْ ڃن أؿپ رْ‪٬‬يخ ٳْڄخ ر‪٬‬ي ٌٓحء ٿڀيًٿش أً حٿوٌح‪ ، ٙ‬رڄ‪٬‬نَ آهَ ّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ ڃنخ‪٣‬ٶ حٿظيْجش حٿڄـيِس‬
‫(‪ " ZAC " )zone d’aménagement concerté‬ط‪٬‬ظزَ ًْٓڀش ‪ٙ‬نظخؽ حٿ‪٬‬ٸخٍ حٿڄـيِ‬
‫ طڂ حٿ‪٬‬ڄپ ريٌه حٿٌْٓڀش اٿَ ٯخّش ‪٧‬يٌٍ حٕڃَ ٍٷڂ ‪ 26-74‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1974/02/20‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ ربن٘خء‬‫ح‪ٙ‬كظْخ‪٣‬خص حٿ‪٬‬ٸخٍّش حٿزڀيّش ( ‪ )RFC‬أّن أ‪ٛ‬زق حٿ‪٬‬ٸخٍ ڃڀټخ ٿڀيًٿش ‪.‬‬
‫اڅ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ًحّٗيٌّٿٌؿْش ح‪ٗٙ‬ظَحٻْش ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳِ ىٌه حٿٴظَس ًحٿظِ ‪َ٫‬ٳض رڄَكڀش حٿظو‪٢ْ٤‬‬
‫ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ًْٓخٓش حٿظ‪ٜ‬نْ‪ ٪‬ٻخڅ ٿو طؤػَْ ٻزَْ ٳِ َٓ‪٫‬ش حٿظل‪ً ،)l’urbanisation (َ٠‬حطـخه حٿٔټخڅ ڃن‬
‫ٳخٿڄلخًٿش حٿڄٔظ‪٬‬ـڀش‬
‫حٍّٕخٱ ًحٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿـزڀْش ً حٿڄيڄ٘ش ‪،‬نلٌ حٿڄيڅ حٿظِ طظٌٳَ ٳْيخ ٳَ‪ ٙ‬حٿٰ٘پ ‪،‬‬
‫ٿڀنيٌ‪ ٝ‬رخٷظ‪ٜ‬خى حٿز‪ٚ‬ى ٿڂ ّظڂ ٳْيخ حٿظٴټَْ رخٿنظخثؾ حٿٔڀزْش حٿنخطـش ڃن حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿ‪٬‬ٴٌُ ىًڅ طو‪ ٢ْ٤‬ڃٔزٶ ًىًڅ‬
‫ً‪ ٪ٟ‬ه‪٤‬ش ڃلټڄش ٳِ طٌُّ‪ ٪‬حٿٔټخڅ‬
‫‪ .3‬اٌفزوح ‪ : 1988 - 1978‬ثلا‪٠‬خ ظ‪ٛٙ‬ه اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌؼّوأ‪١‬خ‬
‫ن‪َ٨‬ح ٿٸ‪ َٜ‬ڃيس حٿڄو‪ ٢٤‬حٿؼ‪ٚ‬ػِ ًحٿڄو‪٤٤‬خص حٿَرخ‪ْ٫‬ش ٳِ حٿٴظَس حٿٔخرٸش حٿظِ ٿڂ ّظڂ ٳْيخ حٻظڄخٽ حٿڄ٘خٍّ‪٪‬‬
‫حٿڄزَڃـش ‪ ،‬طڂ ان٘خء حٿڄو‪ ٢٤‬حٿوڄخِٓ ( ‪ ، )1984 -1980‬ا‪ ٙ‬أڅ ٿو نٴْ أىيحٱ ًأر‪٬‬خى حٿڄو‪٤٤‬خص حٿٔخرٸش‬
‫ٳيٌ ّيظڂ رب‪٫‬خىس حٿظؤىْپ حٿٸ‪٤‬خ‪ ِ٫‬ىًڅ ڃَح‪٫‬خس حٿن‪َ٨‬س حٿ٘خڃڀش ًحٿڄظنخٓٸش رْن ڃوظڀٲ حٿڄٔظٌّخص ‪ً ،‬ڃٌحُحس‬
‫ڃ‪ ٪‬ىٌح حٿڄو‪ٗ ٢٤‬ييص ىٌه حٿٴظَس ‪٫‬يس طَْْٰحص ًط‪٬‬يّ‪ٚ‬ص ٳِ ڃْيحڅ حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٳيِ ط‪٬‬ظزَ ڃن أىڂ‬
‫حٿڄَحكپ ‪ً ،‬ڃن رْن ڃڄِْحطيخ ‪:‬‬
‫ ‪٧‬يٌٍ حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًٕٽ ڃَس ‪ٟ‬ڄن ‪ٚٛ‬كْخص ىحثَس ًُحٍّش ‪ًً ،‬ٿٺ ربكيحع ًُحٍس حٿظو‪٢ْ٤‬‬‫ًحٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٓنش ‪ ، 1980‬ٻڄخ طڂ ان٘خء حٿڄَٻِ حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀيٍحٓخص ًحٿزلغ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ًٳٸخ‬
‫ٿڀڄٌَٓځ ٍٷڂ ‪ 276/80‬حٿڄئٍم ٳِ ‪1980/11/12‬‬
‫ ٳِ ٓنش ‪ 1981‬طڂ طؤْْٓ حٿٌٻخٿش حٿٌ‪٣‬نْش ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش طظټٴپ رب‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش‬‫حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿو‪. ٌٜٙ‬‬
‫ ًٻٌح ٳِ ٓنش ‪ٛ 1981‬يٍ ٷخنٌنْن ّ‪٬‬ي‪ٙ‬څ ًّظڄڄخڅ ٷخنٌنِ حٿٌ‪ّٙ‬ش ًحٿزڀيّش ًّن‪ٜ‬خڅ ‪٫‬ڀَ ‪ٚٛ‬كْخص‬‫‪ ،PAW‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿزڀيُ‬
‫حٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش ًًِّىحنيخ رؤىًحص هخ‪ٛ‬ش ‪ :‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪ٙ‬ثِ ٿڀظيْجش‬
‫ٿڀظيْجش ‪. PAC‬‬
‫اڅ حٿظـَرش حٿظِ ڃَص ريخ حٿـِحثَ ٳِ حٿڄَكڀش حٿٔخرٸش (‪َّ٘٫‬ش حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿٌٌْٔٓحٷظ‪ٜ‬خىُ) ٗييص ٯْخد‬
‫ن‪َ٨‬س ٗخڃڀش ٳِ حٿظو‪ً ، ٢ْ٤‬ٿڂ ّظڂ ٳْيخ حٿظلټڂ ٳِ ‪٧‬خىَس حٿظل‪ ، َ٠‬رپ نظـض ‪٫‬يس ‪٫‬ڄڀْخص ط‪٬‬ڄَْ ‪ٌ٘٫‬حثْش‬
‫ٯَْ ڃَحٷزش ‪ً ،‬طڂ حٿظؤٻْي ‪٫‬ڀَ ‪ًٍَٟ‬س حٿظٴټَْ ٳِ اّـخى طو‪ّ ٙ ٢ْ٤‬نل‪٫ َٜ‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ رپ ّزيأ ڃن‬
‫حٕ‪٫‬ڀَ حن‪ٚ٤‬ٷخ ڃن حٿڄٔظٌٍ حٿٌ‪٣‬نِ ػڂ حٗٷڀْڄِ ػڂ حٿڄٔظٌّخص حٕٷپ اٿَ ٯخّش حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ حٿڄٔظٌٍ‬
‫حٿل‪ ، َُ٠‬ٳٸي أىٍٻض حٿيًٿش أىڄْش حٿظَحر‪ ٢‬حٿ‪ ٌُ٠٬‬رْن حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿل‪ً َُ٠‬حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٗٷڀْڄِ‬
‫‪ 03/87‬حٿڄئٍم ٳِ‬
‫طڂ ‪٧‬يٌٍ أًٽ ٷخنٌڅ ٳِ حٿـِحثَ ريٌح حٿو‪ً ، ٌٜٙ‬حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ‬
‫‪ 1987/01/27‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ً ،‬ٷي ؿخء رؤىحطْن ؿيّيطْن ىڄخ ‪:‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SNAT‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿـيٌُ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SRAT‬‬

‫‪ .1.3‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌؼّوأ‪١‬خ‪:‬‬
‫‪30‬‬

‫أ‪ .‬اٌّقـؾ اٌ‪ٛ‬ؿٕ‪ٌٍ ٟ‬ز‪١ٙ‬ئخ اٌؼّوأ‪١‬خ ‪: SNAT‬‬
‫‪ً ،‬ىٌ ّ‪٬‬ټْ حٿڄن‪ ٌٍ٨‬حٿڄٔظٸزڀِ ٿٰ٘پ‬
‫ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌ‪٣‬نِ ‪ ،‬طئٓٔو حٿٔڀ‪٤‬ش حٿڄَٻِّش (حٿيًٿش)‬
‫حٿظَحد حٿٌ‪٣‬نِ رخٿن‪ َ٨‬اٿَ حٓظَحطْـْش حٿظنڄْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ً ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ً حٿؼٸخٳْش ‪٫ ،‬ڀَ حٕڃي حٿ‪ٌّ٤‬پ ( ‪20‬‬
‫ٓنش) ‪ ،‬اٿَ ٯخّش ٓنش ‪ً - 2000‬ىٌ كخٿْخ ٳِ ‪ ٌٍ٣‬حٿڄَحؿ‪٬‬ش ‪ًّ٘ ، -‬ټپ ا‪٣‬خٍ حٓظي‪ٙ‬ٿِ ٿظٌُّ‪ ٪‬ح‪ٓٙ‬ظؼڄخٍحص‬
‫حٿظنڄٌّش ًحٿن٘خ‪٣‬خص ًحٿٔټخڅ ًحٿؼًَحص كٔذ ڃخ ّظ‪٤‬ڀزو طلٸْٶ حٿظٌحُڅ رْن حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔخكڀْش ًحٿيحهڀْش ‪،‬‬
‫ًّليى حٿظٌؿْيخص حٕٓخْٓش ٿڀظن‪ْ٨‬ڂ ًحٿظنڄْش ٻخٓطِ‪: 2‬‬
‫* ّليى ح‪ٓٙ‬ظَحطْـْش حٿ‪٬‬خڃش ٿ‪٬‬ڄڀْش ٰٗپ حٿظَحد حٿٌ‪٣‬نِ ًٷٌح‪٫‬ي ا‪٫‬خىس حٿظٌُّ‪ ٪‬حٿڄظٌحُڅ ٿٖن٘‪٤‬ش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪٫‬ڀَ حٕڃي حٿڄٔظٸزڀِ‬
‫* ّ‪٠‬ز‪ ٢‬حٿڄزخىة حٿظِ طظلټڂ ٳِ طن‪ْ٨‬ڂ حٿيْخٻپ حٕٓخْٓش حٿټزٍَ ًّليى ڃٌحٷ‪٬‬يخ ‪.‬‬
‫* ّليى حٿټْٴْش حٿظِ ّنزِٰ رٌحٓ‪٤‬ظيخ طلٸْٶ حٿظنڄْش حٿٌ‪٣‬نْش ٳِ ٻپ حٿڄـخ‪ٙ‬ص ‪.‬‬
‫* ّ‪٠‬ڄن حٿظٌُّ‪ ٪‬حٿڄخٿِ ًحٿـزخثِ رخٿظٔخًُ‬
‫* ّليى ڃلخًٍ حٿظنڄْش ‪٫‬زَ حٿليًى ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿظنڄْش حٿڄٰخٍرْش‬
‫ڃن ه‪ٚ‬ٽ ىٌه حٿظٌؿْيخص ّظ‪٠‬ق رؤڅ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿو ػ‪ٚ‬ػش ( ‪ )03‬أر‪٬‬خى أٓخْٓش‪ :‬ر‪٬‬ي‬
‫‪، 2000‬‬
‫ً‪٣‬نِ ً‪٫‬خٿڄِ أُ حٿظنڄْش حٿٌ‪٣‬نْش ٳِ ا‪٣‬خٍ طي‪ْ٫‬ڂ ڃټخنش حٿـِحثَ حٿيًٿْش ‪ً ،‬ر‪٬‬ي ُڃنِ كظَ آٳخٵ‬
‫ٳؤىڄْش ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬طٔظٌؿذ اَٗحٹ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄظ‪٬‬خڃڀْن ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّْن ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْْ٫‬ن ًحٗٷڀْڄْْن حٿڄ‪٬‬نْْن ٳِ‬
‫ا‪٫‬يحىه ‪ ،‬ٻڄخ ّنزِٰ أڅ ّ‪ َٝ٬‬ٷزپ ح‪٫‬ظڄخىه ‪٫‬ڀَ ٻپ ىئ‪ٙ‬ء ٿڄنخٷ٘ظو ًاريحء ٍأّيڂ ٳْو ‪.‬‬
‫ة‪ .‬اٌّقـؾ اٌغ‪ٌٍ ٞٛٙ‬ز‪١ٙ‬ئخ اٌؼّوأ‪١‬خ ‪: SRAT‬‬
‫ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿـيٌُ ڃخ رْن حٿٌ‪ّٙ‬خص ‪ -‬كٌحٿِ ‪ًّٙ 09‬خص ‪ ، -‬طئٓٔو حٿٔڀ‪٤‬ش حٿڄَٻِّش‬
‫( حٿيًٿش ) رخٿظ٘خًٍ ڃ‪ ٪‬حٿنيًس ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٿڀـيش ًىٌ أىحس حٓظَحطْـْش طظز‪ ٪‬حٿظٌؿْيخص ًحٿڄزخىة‬
‫حٿڄٸٍَس ٳِ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ًّ SNAT‬زْن حٿ‪ٌٍٜ‬س حٿڄٔظٸزڀْش ٗٷڀْڂ حٿـيش ‪ًّ ،‬ييٱ اٿَ‬
‫حٿٸ‪٠‬خء حٿظيٍّـِ ‪٫‬ڀَ ح‪ٙ‬هظ‪ٙٚ‬ص ًحٿٴٌحٍٵ حٿـيٌّش ًّ٘ـ‪ ٪‬حٿظنڄْش ًحٿظټخڃپ رْن حٿـيخص ‪ًّ ، .‬ليى ‪٫‬ڄٌڃخ‬
‫ڃخ ّڀِ ‪:3‬‬
‫* ٌّ‪ٟ‬ق رخٿنٔزش ٿټپ ڃـڄٌ‪٫‬ش اٷڀْڄْش ٷٌح‪٫‬ي حٿظٌُّ‪ ٪‬حٿڄظٌحُڅ ٿٖن٘‪٤‬ش ًطٌ‪ْ٣‬ن حٿٔټخڅ ‪.‬‬
‫* طن‪ْ٨‬ڂ حٿزنْش حٿل‪َّ٠‬ش ًطٌُّ‪٬‬يخ‬
‫* ّٴ‪ٜ‬پ حٿزَحڃؾ ًّن‪٨‬ڂ حٿيْخٻپ حٕٓخْٓش ًحٿظـيِْحص حٿڄيْټڀش ‪.‬‬
‫* ّنٔٶ ڃوظڀٲ حٿڄزخىٍحص ٳِ ڃـخٽ حٿ‪٬‬ڄپ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ‪.‬‬
‫ط‪ِ .‬قـؾ اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌ‪ٛ‬الئ‪١‬خ ‪:PAW‬‬
‫ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌ‪ٙ‬ثِ ‪ ،‬طئٓٔو حٿٌ‪ّٙ‬ش رخٿظ٘خًٍ ڃ‪ ٪‬حٕ‪ٌ٫‬حڅ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّْن ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْْ٫‬ن ٿڀٌ‪ّٙ‬ش‬
‫ًحٿڄـخٿْ حٿڄيحًٿش رخٿٌ‪ّٙ‬ش ًحٿزڀيّخص ًڃڄؼڀِ حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄينْش ًحٿڄٔظ‪٬‬ڄڀْن ‪ّ ،‬ؤهٌ ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬ر‪ْ٬‬ن‬
‫‪ّ ، SRAT ً SNAT‬ليى حٿڄو‪٢٤‬‬
‫ح‪٫ٙ‬ظزخٍ طٌؿْيخص حٿڄو‪ْ٤٤‬ن حٿٌ‪٣‬نِ ًحٿـيٌُ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش‬
‫حٿٌ‪ٙ‬ثِ ٻپ ڃن ‪: 4‬‬
‫* حٿظٌؿْيخص حٿَثْْٔش ٿټپ رڀيّش ًً‪ْ٧‬ٴظيخ حٿڄيْڄنش ‪.‬‬
‫* ّليى ڃٌحٷ‪ ٪‬حٿيْخٻپ حٿټزٍَ ًڃنخ‪٣‬ٶ حٿن٘خ‪٣‬خص ًڃنخ‪٣‬ٶ حٕن٘‪٤‬ش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش حٿوخ‪ٛ‬ش رخ‪ٓٙ‬ظ‪ٜٚ‬ف‬
‫‪1‬‬

‫‪Maouia Saidouni, OP.CITE , p 141‬‬
‫‪ 2‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 20/01‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 2001/12/12‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رظيْجش ح‪ٙ‬ٷڀْڂ ًطنڄْظو حٿڄٔظيحڃش ‪.‬‬

‫‪ 3‬حٿَّ٘ٲ ٍكڄخنِ ‪ ،‬حٿـِحثَ ٯيح ‪ًُ ،‬حٍس حٿظـيِْ ًحٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ ،‬ڃڀٴخص حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش‪ ،‬ىٌّحڅ حٿڄ‪٤‬زٌ‪٫‬خص حٿـخڃ‪ْ٬‬ش ‪ ،‬حٿـِحثَ‪326 ٙ ،‬‬
‫‪4‬‬
‫حٿَّ٘ٲ ٍكڄخنِ ‪ ،‬ڃ‪ٜ‬يٍ ٓخرٶ ‪65 ٙ ،‬‬

‫‪31‬‬

‫‪1‬‬

‫* طٌُّ‪ ٪‬حٿٔټخڅ ًحٕن٘‪٤‬ش حٿڄوظڀٴش رڄخ ّظٌحٳٶ ڃ‪ ٪‬طٌؿْيخص حٿظنڄْش ًحٕ‪٫‬ڄخٽ حٿٌحؿذ حٿٸْخځ ريخ ڃن أؿپ‬
‫ا‪٫‬خىس حٿظٌحُڅ حٿـيٌُ ‪.‬‬
‫‪Taux‬‬
‫* طليّي حٿيَحٍٻْش حٿل‪َّ٠‬ش ٿڀٌ‪ّٙ‬ش (حٿظـڄ‪٬‬خص حٿل‪َّ٠‬ش ًحٿَّٴْش) ‪ً ،‬ڃ‪٬‬ي‪ٙ‬ص حٿظل‪( َ٠‬‬
‫‪َ٬ًّ ، )d’urbanisation‬ٱ ڃـخٽ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ٿڀڄـڄٌ‪٫‬خص حٿزڀيّش ًٌُّ‪ ٩‬حٿويڃخص ًحٿظـيِْحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‬
‫ٳِ حٿٌ‪ّٙ‬ش ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄٌځ ٻخڅ ط‪٤‬زْٶ أكټخځ حٿٸَحٍحص ٳِ ا‪٣‬خٍ ْٓخٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ڃليًىح ؿيح ٕٓزخد ‪:‬‬
‫* اؿَحءحص حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄ‪٤‬زٌ‪٫‬ش رؼٸپ حٿٸَحٍ حٿڄَٻُِ (حٿيًٿش ىِ حٿڄظيهپ حٿَثِْٔ)‪ ،‬ڃڄخ أكخٽ ‪ًٍَٟ‬حص‬
‫حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش اٿَ ىٍؿش ػخنْش ‪.‬‬
‫* ‪٫‬يځ حٓظٸَحٍ ڃيڄش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًٍر‪٤‬يخ رخٿظ‪٬‬خٷذ ر‪٬‬يس ٓڀ‪٤‬خص ًُحٍّش ( ًُحٍس حٿظو‪ًُ ، ٢ْ٤‬حٍس‬
‫حٗٓټخڅ ‪ ...‬حٿن ) ‪.‬‬
‫* ا‪٤٫‬خء حًٕٿٌّش ٿڀن‪َ٨‬س حٿٸ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش ‪٫‬ڀَ كٔخد حٿن‪َ٨‬س حٿڄلڀْش ًحٿڄـخٿْش ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ طلٸْٶ نظخثؾ ٳِ حٕڃي‬
‫حٿٸ‪ ( َْٜ‬ڃـَى ڃ٘خٍّ‪ ٪‬نٸ‪ْ٤‬ش )‪ً ،‬اىڄخٽ حٿڄيٍ حٿز‪ْ٬‬ي ( حٿن‪َ٨‬س حٿڄٔظيحڃش ًحٿظَّ٘‪ ٪‬حٿلٸْٸِ حٿٌُ ّظلټڂ ٳِ‬
‫حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄٔظٸزڀِ)‬
‫* ا‪ٟ‬ٴخء حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ًٗ ِ٫‬زو حٿڄـخٿِ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌحٍى حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ( ڃخء ‪٫ ،‬ٸخٍ ‪ٓ ) ....‬خىڂ ٳِ طزٌَّىخ‬
‫ًحٓظز‪٬‬خىىخ ڃن ڃـخٽ حٿظنڄْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش‬
‫* ٯْخد حٿڄنخٷ٘ش حٿ‪٬‬خڃش ًحٿظ٘خًٍ ٓخىڄخ أٻؼَ ٳِ طيڄْٖ حٿو‪ٌْٜٛ‬خص حٿڄلڀْش ‪.‬‬
‫‪ .4‬اٌفزوح ‪ : 1990 – 1988‬رواعغ ٍ‪١‬بٍخ اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌؼّوأ‪١‬خ ‪.‬‬
‫‪، 1988‬‬
‫طِحڃنض ىٌه حٿٴظَس ڃ‪ ٪‬حُٕڃش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ًحنوٴخ‪ َ٬ٓ ٝ‬حٿزظًَٽ ‪ً ،‬ٻٌح كَد أٻظٌرَ ٓنش‬
‫ڃڄخ أػَ ٓڀزخ ‪٫‬ڀَ ْٓخٓش حٿيًٿش ًرخٿظخٿِ حٿظوڀِ ‪٫‬ن ْٓخٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٳيٌه حُٕڃش أىص اٿَ حٿظٴټَْ ٳِ‬
‫ح‪ٙ‬طـخه نلٌ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى حٿلَ ‪ًًُ 2‬حٽ حٿٌ‪٧‬خثٲ حٿڄيْټڀش ٿڀٔڀ‪٤‬ش ًحٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش حٿظِ ػٸپ ٻخىڀيخ ڃن‬
‫ٻٌنيخ ٓخرٸخ حٿڄظيهپ حٿَثِْٔ ًحٿٌكْي طٸَّزخ ٳِ ٻپ حٿڄـخ‪ٙ‬ص (حٿڄَْٔ ‪ ،‬حٿڄنـِ ‪ ،‬حٿڄخٿٺ حٿڄڄٌٽ ‪ ...‬حٿن)‪،‬‬
‫ٳخٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿـيّيس أىص اٿَ ‪ًٍَٟ‬س حٿٸْخځ رب‪ٚٛ‬كخص ْٓخْٓش ًحٷظ‪ٜ‬خىّش ؿيّيس ٻَٓض ٳِ ىٓظٌٍ ‪1989‬‬
‫حٿٌُ أٷَ حٿن‪٨‬خځ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ حٿلَ ‪ً ،‬ح‪٫‬ظَٱ رلٶ حٿڄڀټْش حٿٴَىّش ًكڄخّظيخ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اٌفزوح ‪ 1990‬ئٌ‪ِٕٛ٠ ٝ‬ب ٘نا ‪ٔ :‬شأح أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‪.‬‬
‫ٗييص ىٌه حٿٴظَس ٷٴِس ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ ٳَ‪ٟ‬ظيخ ڃظ‪٤‬ڀزخص حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٬‬خڃش ًحٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ حٿن‪٨‬خځ حٿ‪٬‬خځ‬
‫ً‪ًٍَٟ‬س طَْٰ حٿڄو‪٤٤‬خص حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ ريخ ‪ً ،‬ٳِ ىٌح حٿْٔخٵ طڂ ‪٧‬يٌٍ ٷٌحنْن ؿيّيس ٳِ ڃـخٽ حٿ‪٬‬ٸخٍ‬
‫ً حٿ‪٬‬ڄَحڅ ‪ ،‬نٌٻَ ڃنيخ ػ‪ٚ‬ػش ‪:‬‬
‫‪ .1‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 25/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ٿ ‪ 18‬نٌٳڄزَ ‪ 1990‬حٿڄظ‪٠‬ڄن حٿظٌؿْو‬
‫حٿ‪٬‬ٸخٍُ ‪.‬‬
‫‪ .2‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 30/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ٿ ‪ 1‬ىّٔڄزَ ‪ 1990‬حٿڄظ‪٠‬ڄن ٷخنٌڅ‬
‫حٕڃ‪ٚ‬ٹ حٿٌ‪٣‬نْش ‪.‬‬
‫‪ .3‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪ 1990‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿٌُ ؿخء رؤىحطْن ؿيّيطْن ىڄخ ‪:‬‬
‫‪1, 3‬‬

‫‪Salah Bouchmal, colloque international, la production de l’urbain en Algerie, entre planification et pratiques, Laboratoire‬‬
‫‪RNAMS centre universitaire Larbi Ben Mhidi, Algerie ,‬‬

‫‪32‬‬

‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪. PDAU‬‬
‫* ڃوــــ‪ٰٗ ٢٤‬ــــــپ حٍٕح‪ٟ‬ــــــــِ ‪. POS‬‬
‫ٗييص حٿٔخكش حٿيًٿْش طَْٰحص ًط‪ٌٍ٤‬حص ىخڃش ٳِ ىٌه حٿٴظَس ٻنيخّش حٿلَد حٿزخٍىس ًحنيْخٍ ح‪ٙ‬طلخى‬
‫حٿٌٔٳْخطِ (ٷخثي حٿن‪٨‬خځ ح‪ٗٙ‬ظَحٻِ) ‪ ،‬ڃڄخ ٳٔق حٿڄـخٽ أڃخځ حٿَأٓڄخٿْش ًحٿن‪٨‬خځ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ حٿلَ ‪.‬‬
‫ٳٸي طَْٰ ڃٔخٍ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿيًٿْش رؤٻڄڀيخ‪ً ،‬ڃن رْنيخ حٿـِحثَ حٿظِ طؤػَص رخٿ‪ٌ٬‬حڃپ حٿْٔخْٓش ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش‬
‫ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿـيّيس ًحٿظِ أػَص ڃزخَٗس ‪٫‬ڀَ حٿٸٌحنْن حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ ،‬ٳٸي طڂ ح‪ٙ‬نظٸخٽ ڃن حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄَٻُِ حٿڄنڄ‪٢‬‬
‫اٿَ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿظ٘خًٍُ حٿڄظنٌ‪ً ، ٩‬ڃن حٿيًٿش حٿظِ ٻخنض حٿڄظيهپ حٿَثِْٔ ًحٿٌكْي طٸَّزخ ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ (‬
‫‪De l’état‬‬
‫(‬
‫طَْٔ ًطزنِ ًطڄٌٽ ‪...‬حٿن ) اٿَ حٿيًٿش حٿظِ طټظٴِ رخٿڄَحٷزش ًحٿظن‪ْ٨‬ڂ‬
‫‪)constructeur à l’état régulateur‬‬
‫ًطڂ طَْْٰ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬ر‪٨‬يٌٍ حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ً ،‬رخٿظليّي حٿڄخىس ‪ 11‬ڃنو ‪ -‬طڂ ط‪٬‬يّڀيخ‬
‫رخٿڄخىس ڃن حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 05/04‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 27‬ؿڄخىٍ حٿؼخنْش ‪ 1425‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 14‬أًص ‪ 2004‬حٿڄ‪٬‬يٽ‬
‫ًحٿڄظڄڂ ‪ ، -‬ٳيٌه حٿڄخىس طن‪٫ ٚ‬ڀَ أڅ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ طليى حٿظٌؿْيخص حٕٓخْٓش ٿظيْجش حٍٕح‪ِٟ‬‬
‫حٿڄ‪٬‬نْش ٻڄخ ط‪٠‬ز‪ ٢‬طٌٷ‪٬‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ ًٷٌح‪٫‬يه ‪ً ،‬طليى ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿو‪ ٌٜٙ‬حٿًَ٘‪ ١‬حٿظِ طٔڄق ڃن ؿيش‬
‫رظَْٗي حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿڄٔخكخص ًحٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ حٿن٘خ‪٣‬خص حٿٴ‪ٚ‬كْش ًكڄخّش حٿڄٔخكخص حٿلٔخٓش ًحٿڄٌحٷ‪ً ٪‬حٿڄنخ‪َ٧‬‬
‫ًڃن ؿيش أهٍَ ‪ ،‬ط‪ْْ٬‬ن حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀن٘خ‪٣‬خص ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ًًحص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬خڃش ًحٿزنخّخص حٿڄٌؿيش‬
‫ٿ‪ٚ‬كظْخؿخص حٿلخٿْش ًحٿڄٔظٸزڀْش ٳِ ڃـخٽ حٿظـيِْحص حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿويڃخص ًحٿن٘خ‪٣‬خص ًحٿڄٔخٻن‪ً ،‬طليى أّ‪٠‬خ‬
‫ًَٗ‪ ١‬حٿظيْجش ًحٿزنخء ٿڀٌٷخّش ڃن حٕه‪٤‬خٍ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش ‪.1‬‬

‫فالطخ ‪:‬‬
‫طڂ حٿظ‪َ٬‬ٱ ٳِ ىٌح حٿٴ‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ىًٍ ٻپ ڃَكڀش ًڃٔخىڄظيخ ًٿٌ رـِء ر‪َّ٤‬ٸش ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس ٳِ‬
‫حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿلخٿْش ٿڀْٔخٓش حٿڄنظيـش ٳِ حٿظ‪٬‬ڄَْ رخٿـِحثَ ‪ ،‬ٳٸي طڂ حٓظ‪َ٬‬ح‪ ٝ‬ريحّش ن٘ؤس حٿ‪٬‬ڄَحڅ ڃنٌ حؿظْخف‬
‫ً‪ٌٛ‬ٽ حٿٴظٌكخص حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ‪ ،‬ػڂ‬
‫حٿٴنْٸْْن ًحٿًَڃخڅ ٳخٿٌنيحٽ ػڂ حٿزِْن‪ْْ٤‬ن ‪ ،‬ٿظنظيِ طڀٺ حٿل‪٠‬خٍحص ڃ‪٪‬‬
‫ٗخىينخ ٻْٲ ريأ ‪٧‬يٌٍ ڃزيأ حٿظٸْٔڂ حٗٷڀْڄِ ٳِ ٳظَس حٿلټڂ حٿ‪٬‬ؼڄخنِ ‪ً ،‬ٻٌح ح‪ٙ‬ىظڄخځ رخٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ أػنخء‬
‫ٳظَس ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ رٰ‪ ٞ‬حٿن‪٫ َ٨‬ن حٕىيحٱ حٿظِ ٓخىڄض ٳِ ًٿٺ ‪ ،‬ٿظؤطِ ر‪٬‬يىخ ڃَكڀش ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ حٿظِ‬
‫أ‪ٛ‬زلض ڃلپ ڃوظڀٲ حٿظـخٍد ًحٿڄو‪٤٤‬خص ًط‪٤‬زْٶ ‪٫‬يس ًٓخثپ ًأىًحص ٿ‪٬‬پ حٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ّني‪ ٞ‬ڃن‬
‫ؿيّي ًّـي ٿو أٓخٓخ ًح‪ٟ‬لخ ًٷخىٍح ‪٫‬ڀَ طَٷْظو ٿڀڄٔظٌٍ حٿڄ‪٤‬ڀٌد ‪.‬‬
‫ًڃن ه‪ٚ‬ٽ ىٌح حٿٴ‪ٜ‬پ ّڄټن أڅ نٔظوڀ‪ ٚ‬حٿنٸخ‪ ١‬حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫ ط‪٬‬خٷذ حٿڄيڅ ًحٿل‪٠‬خٍحص ‪٫‬ڀَ حٿـِحثَ ‪ً ،‬طنٌ‪ ٩‬حٿڄ‪٨‬خىَ حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿظِ حٍطټِص ‪٫‬ڀَ حٿڄـخٽ‬‫حٿـِحثَُ ًرخٕه‪ ٚ‬ڃنو حٿَّ٘‪ ٢‬حٿٔخكڀِ ٻيٿْپ ‪٫‬ڀَ حٿييٱ حٗٓظنِحٳِ ًح‪ٓٙ‬ظٰ‪ٚ‬ٿِ ڃن ‪َ٣‬ٱ‬
‫حٿڄلظڀْن ٿڀز‪ٚ‬ى ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ټْ حٿڄيڅ آ‪ٚ‬ڃْش حٿظِ حڃظيص ‪٫‬ڀَ ‪ٌ٣‬ٽ حٿ٘زټش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًً‪ٌٛ‬ٿيخ اٿَ ٯخّش‬
‫حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿـنٌرْش ڃن حٿز‪ٚ‬ى ٻيٿْپ ‪٫‬ڀَ حٿييٱ حٿيّنِ (حٿٴظٌكخص) ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄٔڀڄْن ٿْؤطِ‬

‫‪1‬‬

‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ ‪ 29/90‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄ‪٬‬يٽ ًحٿڄظڄڂ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪11‬‬

‫‪33‬‬

‫ىًٍح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿٴَنِٔ حٿٌُ ٻخڅ ٿو أػَح ًح‪ٟ‬لخ ٳِ طنڄْش حٿيْټڀش حٿل‪َّ٠‬ش ٳِ حٿـِحثَ ٍٯڂ أىيحٳو‬
‫حٿ٘و‪ْٜ‬ش حٿٌح‪ٟ‬لش ‪ً ،‬ريحّش ‪٧‬يٌٍ ‪٫‬يس أىًحص ًًٓخثپ ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫ حٓظٸ‪ٚ‬ٽ حٿـِحثَ أڃخځ ڃٌٷٲ ڃٌحؿيش حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿڄًٌٍع ً‪ًٍَٟ‬س طنڄْش ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى حٿٌ‪٣‬نِ ڃڄخ أىٍ اٿَ‬‫حٿًَ٘‪ ٩‬ٳِ ڃ٘خٍّ‪ ٪‬ڃٔظ‪٬‬ـڀش ٿڂ طؤهٌ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ٷخ‪٫‬يس ‪٫‬ڄَحنْش ًح‪ٟ‬لش ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬أىص اٿَ‬
‫حهظ‪ٙٚ‬ص ؿيٌّش ٿْظڂ حٿظٌ‪ٛ‬پ اٿَ ‪ًٍَٟ‬س ا‪٫‬خىس حٿظٌحُڅ حٿـيٌُ ٓنش ‪ً 1967‬ط‪٤‬زْٶ نڄ‪ ٢‬ؿيّي ڃن‬
‫حٿظن‪ْ٨‬ڂ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ حٿڄٌؿو ًحٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄَٻُِ حٿٌُ ٻخنض ٿو ‪٫‬يس آػخٍ اّـخرْش ‪ٍ ،‬ٯڂ حٿٔڀزْخص حٿظِ‬
‫طٰڀذ ‪٫‬ڀْو ‪.‬‬
‫ ‪٧‬يٌٍ ‪٫‬يس أىًحص ٿڀظو‪ٓ ٢ْ٤‬نش ‪ 1974‬ٿڂ طئىُ ىًٍىخ ٻڄخ ّنزِٰ رٔزذ حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿنخٷ‪ ٚ‬حٿٌُ ٿڂ‬‫ّلظٔذ ‪٫‬يس أر‪٬‬خى ًڃزخىة ٿْظڂ ح‪ٙ‬نظزخه ٓنش ‪ 1980‬اٿَ ڃـخٽ أٓخِٓ أ‪ً ٙ‬ىٌ حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش‪،‬‬
‫ًاؿَحء ‪٫‬يس طَْْٰحص ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٍٯڂ ٯْخد حٿن‪َ٨‬س حٿ٘خڃڀش ٳِ حٿظو‪ ٢ْ٤‬ڃڄخ أىٍ اٿَ ‪٫‬يځ حٿظلټڂ‬
‫ٳِ ‪٧‬خىَس حٿظل‪ً َ٠‬ر‪٬‬يىخ طَحؿ‪٬‬ض ْٓخٓش حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٓنش ‪ً 1988‬طؤػَص رخًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿْٔخْٓش‬
‫ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش حٿظِ ٗييص أُڃش ‪٫‬خٿڄْش آنٌحٹ ‪.‬‬
‫ حٿٸٴِس حٿيخثڀش ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ ٓنش ‪ 1990‬ٳِ ا‪٣‬خٍ ن‪٨‬خځ ؿيّي ً‪٧‬يٌٍ طَّ٘‪ ٪‬ڃن نٌ‪ ٩‬آهَ أطَ‬‫رؤىحطْن أٓخْٓظْن طظ‪٬‬ڀٸخڅ رخٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬ڃزخَٗس ‪ ،‬ىڄخ ڃلپ ىٍحٓش حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخنِ ‪.‬‬
‫فبٌغيائو ئمْ أزمٍذ ِٓ فزوح اٌّشبه‪٠‬غ اٌَّزؼغٍخ ئٌ‪ِ ٝ‬ؾب‪ٌٚ‬خ ئ‪٠‬غبك رشو‪٠‬غ ػّوأ‪ٟ‬‬
‫‪َ٠‬ب‪٠‬و ِجلأ اٌزّٕ‪١‬خ اٌَّزلاِخ ٌٍّغبي اٌؾؼو‪ٞ‬‬
‫فّب ٘‪ ٟ‬اٌّجبكب ‪ٚ‬األ٘لاف اٌز‪ ٟ‬عبء ث‪ٙ‬ب اٌزشو‪٠‬غ اٌغل‪٠‬ل ؟‬
‫‪ِٚ‬ب ِل‪ٔ ٜ‬غبؽٗ؟‬

‫‪34‬‬

‫اٌفظً اٌثبٔ‪ : ٟ‬أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش زغت اٌزشش‪٠‬غ اٌّؼّ‪ٛ‬ي ثٗ‪.‬‬
‫ ِمذَ ـــح ‪.‬‬‫أ‪ٚ‬ال‪ِ .‬ؼّ‪ ْٛ‬أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش ‪ ٚ‬ئخشاءاد اٌّظبدلخ ػٍ‪ٙ١‬ب ‪ٚ‬زبالد اٌّشاخؼخ ‪.‬‬
‫‪ .1‬اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪. PDAU‬‬
‫‪ .1.1‬ر‪٦‬و‪٠‬ـف اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و‪.‬‬
‫‪ .2.1‬أ٘لاف اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪.‬‬
‫‪ . 3.1‬آٌ‪١‬خ اٌزق‪ ٜ١ٞ‬اٌَّزمجٍ‪ٌٍّ ٟ‬ق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪.‬‬
‫‪ِ .4.1‬ؾز‪ ٜٛ‬اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ٚ‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثٗ ‪.‬‬
‫‪ .5.1‬اعواءاد ا‪٥‬لاك اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪ٚ‬اٌّٖبكلخ ‪. ٗ١ٍ٥‬‬
‫‪ .6.1‬ؽب‪٨‬د اٌّواع‪٦‬خ ‪.‬‬
‫‪ِ .2‬ق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪. POS ٟٙ‬‬
‫‪ .1.2‬ر‪٦‬و‪٠‬ف ِق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪. ٟٙ‬‬
‫‪ .2.2‬أ٘لاف ِق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪. ٟٙ‬‬
‫‪ِ .3.2‬ؾز‪ِ ٜٛ‬ق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪ٚ ٟٙ‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثٗ ‪.‬‬
‫‪ .4.2‬اعواءاد ا‪٥‬لاك ِق‪ّ ٜٞ‬غً ا‪٤‬ها‪ٚ ٟٙ‬اٌّٖبكلخ ‪. ٗ١ٍ٥‬‬
‫‪ .5.2‬ؽب‪٨‬د اٌّواع‪٦‬خ ‪.‬‬
‫صبٔ‪١‬ب ‪ .‬و‪١‬ف‪١‬خ رؾ‪ ً٠ٛ‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ِٓ اٌظ‪١‬غخ اٌّؼٕ‪٠ٛ‬خ اإلكاه‪٠‬خ ئٌ‪ ٝ‬اٌظ‪١‬غخ اٌّبك‪٠‬خ اٌزمٕ‪١‬خ‬
‫ثبٌثـــا‪ِ .‬ىبٔخ أد‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش ث‪ ٓ١‬اٌمبٔ‪ 29/90 ْٛ‬اٌّزؼٍك ثبٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ش ‪ٚ‬اٌزشش‪٠‬ؼبد األخش‪ٜ‬‬
‫‪ِ .1‬ىبٔخ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ث‪ ٓ١‬اٌمبٔ‪ٚ 29/ 90 ْٛ‬اٌمبٔ‪ 25/90 ْٛ‬اٌّز‪ٍ٦‬ك ثبٌز‪ٛ‬ع‪ ٗ١‬اٌ‪٦‬مبه‪. ٞ‬‬
‫‪ِ .2‬ىبٔخ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ث‪ ٓ١‬اٌمبٔ‪ٚ 29/90 ْٛ‬اٌم‪ٛ‬أ‪ ٓ١‬اٌقبٕخ ثب‪٤‬ها‪ ٟٙ‬اٌف‪٩‬ؽ‪١‬خ‬
‫‪ِ .3‬ىبٔخ أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ث‪ ٓ١‬اٌمبٔ‪ٚ 29/90 ْٛ‬اٌمبٔ‪ ْٛ‬هلُ ‪ 15/08‬اٌّؾلك ٌم‪ٛ‬ا‪٥‬ل ِ‪ٞ‬بثمخ اٌجٕب‪٠‬بد ‪ٚ‬ارّبَ‬
‫أغبى٘ب‪.‬‬
‫ساثغـــا‪ .‬أد‪ٚ‬اد خذ‪٠‬ذح ف‪١ِ ٟ‬ذاْ اٌزؼّ‪ٟ‬ــس ‪ِ :‬خطط اٌزٕبعك اٌسؼش‪ )SCU( ٞ‬أداح ِد‪ٌٛٙ‬خ اٌ‪٠ٛٙ‬خ ‪.‬‬
‫ـــــٗ‬
‫‪ .1‬ر‪٦‬و‪٠‬ف‬
‫ـــــٗ‬
‫‪ .2‬أ٘لاف‬
‫‪ِ .3‬واؽًـــــٗ‬
‫‪ِٟٖ .4‬ـــهٖ ‪٠ٛ٘ٚ‬ذـــــٗ‬
‫اٌزشش‪٠‬ؼ‪ ْٟ‬اٌدضائش‪ٚ ٞ‬اٌفشٔغ‪. ٟ‬‬
‫ـ‬
‫‪ٚ‬اٌزؼّ‪ٟ‬س ث‪ٓ١‬‬
‫ـ‬
‫اٌز‪١ٙ‬ئح‬
‫ـ‬
‫خبِظـــا‪ .‬أد‪ٚ‬اد‬
‫خالصــح‬
‫‪35 -‬‬

‫ِملَ ـح ‪:‬‬
‫ٳِ ىٌح حٿٴ‪ٜ‬پ نٔظ‪ َٝ٬‬أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ حٿظَّ٘‪ ٪‬حٿـِحثَُ حٿڄ‪٬‬ڄٌٽ رو ‪ ،‬ط‪َّ٬‬ٴيخ‬
‫ڃلظٌحىخ ًأىيحٳيخ ‪ ،‬كخ‪ٙ‬ص ڃَحؿ‪٬‬ظيخ ‪ًً ،‬ٿٺ ٷ‪ٜ‬ي حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀْيخ ٷزپ حٿظ‪ َٝ٬‬اٿَ ڃيٍ ط‪٤‬زْٸيخ ٳِ حٿڄـخٽ‬
‫حٿل‪ً َُ٠‬ڃخىِ حٗٗټخٿْش حٿڄ‪ًَ٤‬كش رخٿنٔزش ٿيخ ‪ :‬ىپ ىِ ٯڄٌ‪ ٝ‬حٿن‪ ٚ‬حٿٸخنٌنِ ًڃلظٌحه حٿڄنيـِ أځ ٌٓء‬
‫ٳيڄو ًحٓظ‪٬‬ڄخٿو رخٿنٔزش ٿڀڄظيهڀْن ٳِ حٿظ‪٤‬زْٶ ؟‬
‫ط‪٬‬ظزَ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كٸخ ٷٴِس ؿيّيس ٳِ ڃْيحڅ حٿظ‪٬‬ڄَْ كْغ طيظڂ رخٿڄـخٽ حٿل‪ٌٓ َُ٠‬حء‬
‫رظن‪ْ٨‬ڄو ًطٌ‪ْٟ‬ق طٌؿيخطو حٿټزٍَ ‪٫ -‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ، - PDAU‬أً رب‪٤٫‬خء‬
‫أىٵ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ حٿڄ‪٬‬ڄخٍّش ًحٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿټپ ؿِء ڃن حٿڄـخٽ ‪٫ -‬ن ‪َّ٣‬ٶ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪-POS ِٟ‬‬
‫ٳيخطْن حٕىحطْن ّڄټن ح‪٫‬ظزخٍىڄخ ٻلـش ٷخنٌنْش ٷخرڀش ٿڀڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ريڄخ أڃخځ حٿَْٰ ‪ًً ، 1‬ٿٺ ر‪٬‬ي حٿڄ‪ٜ‬خىٷش‬
‫‪٫‬ڀْيڄخ ‪.‬‬
‫أ‪ٚ‬ال‪ِ .‬ؼّ‪ ْٛ‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪ ٚ‬ئعواءاد اٌّظبكلخ ػٍ‪ٙ١‬ب ‪ٚ‬ؽبالد اٌّواعؼخ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪: PDAU‬‬
‫ؿخء ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬رڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ‬
‫‪ 1990‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ڃن أؿپ ط‪ ٌّٞ٬‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو حٿٌُ ٓزٶ ًطڂ ًٻَ ٓڀزْخطو ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬رؼو‪٠‬ـف اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪:‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ أىحس ٿڀظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄـخٿِ ًحٿظَْْٔ حٿل‪ّ ، َُ٠‬ليى حٿظٌؿْيخص‬‫حٕٓخْٓش ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿڀزڀيّش أً ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿزڀيّخص حٿڄ‪٬‬نْش آهٌح ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ط‪ٜ‬خڃْڂ حٿظيْجش‬
‫ًڃو‪٤٤‬خص حٿظنڄْش ًّ‪٠‬ز‪ ٢‬حٿ‪ْٜ‬ٮ حٿڄَؿ‪ْ٬‬ش ٿڄو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪.2 ِٟ‬‬
‫ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ىٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن أىحس طٌؿْو ‪:‬‬‫* طٌؿو حٿٔڀ‪٤‬خص حٿڄلڀْش ًحٿزڀيّخص رخٿنٔزش ٿټْٴْش حٿظَْْٔ ًطليّي ح‪ٙ‬كظْخؿخص حٿڄٔظٸزڀْش ڃن ؿيش ‪.‬‬
‫* طليى رَنخڃؾ حٿظـيِْحص ًحٿيْخٻپ حٿٸخ‪٫‬يّش ٿڀڄيّنش ًطٌُّ‪٬‬يخ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ ڃـخٽ حٿزڀيّش ڃن ؿيش‬
‫أهٍَ ‪.‬‬
‫ ّڄټن أڅ ّټٌڅ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ اڃخ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ ڃـخٽ رڀيّش ڃ‪ْ٬‬نش أً ‪٫‬ڀَ‬‫ڃٔظٌٍ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿزڀيّخص حٿظِ ط٘ظَٹ ٳِ ڃٸٌڃخطيخ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ً حٿڄَٳٌٿٌؿْش‬
‫رلْغ طټٌڅ ڃـخًٍس ٿز‪٠٬‬يخ ًط٘ظَٹ ٳِ حٿليًى حٗىحٍّش ‪.‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ أىحس ٷخنٌنْش ّو‪ ٪٠‬ٿيخ أُ نٌ‪ ٩‬ڃن أنٌح‪ ٩‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ‬‫حٍٕ‪ّ ، ٝ‬ڄټن حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش رو أڃخځ حٿَْٰ ‪ّ ًٙ ،‬ـذ ڃوخٿٴش طٌؿْيخطو ًا‪ ٙ‬ه‪ٛ ٪٠‬خكذ حٿڄوخٿٴش‬
‫ٿ‪٬‬ٸٌرخص ًاؿَحءحص ٍى‪ْ٫‬ش (‪. )Opposable aux tiers‬‬
‫ ّـذ طٰ‪ْ٤‬ش ٻپ رڀيّش رخٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ّ ،‬ظڂ ا‪٫‬يحى ڃًَ٘‪٫‬و رڄزخىٍس ڃن‬‫ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ ًطلض ڃٔئًٿْظو ‪ً ، 3‬ٳِ كخٿش ٯْخد ىٌح حٿڄو‪ّ ٢٤‬و‪ ٪٠‬حٿڄـخٽ كْنجٌ‬
‫ٿڀٸٌح‪٫‬ي حٿ‪٬‬خڃش ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخنِ ڃن حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ‬
‫حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪ 1990‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪.‬‬

‫‪ 1‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 16‬‬
‫‪ 2‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 16‬‬
‫‪ 3‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 24‬‬

‫‪36‬‬

‫ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ أىحس ٿڀظو‪٫ ٢ْ٤‬ڀَ حٿڄيٍ حٿڄٔظٸزڀِ أُ أڅ ٿو ‪ٚٛ‬كْخص‬‫ٿظٸيَّ كخؿْخص حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٔظٸزڀِ (‪ٓ 20 - 15‬نش) ‪.‬‬
‫ ّؤهٌ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ طٌؿْيخص حٕىًحص ًحٿڄو‪٤٤‬خص ًحص‬‫حٿڄٔظٌٍ حٕ‪٫‬ڀَ ڃنو حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿزڀيّش أً ڃـڄٌ‪ ٩‬حٿزڀيّخص حٿڄ‪٬‬نْش ًحٿڄظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SNAT‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿـيٌُ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SRAT‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿظـيْجــــــش حٿـٌ‪ٙ‬ثـــــــــِ ‪. PAW‬‬
‫ ٻڄخ ّليى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ريًٍه ڃلْ‪٤‬خص طيهپ ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ِٟ‬‬‫حٿظِ ْٓظڂ انـخُىخ ‪ -‬حٿ٘ټپ ٍٷڂ ‪- 01‬‬
‫اٌـشىــً هلــُ ‪: 01‬‬
‫أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئــخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬ــو ؽَـت َِز‪٠ٛ‬ــبد اٌزقـ‪١‬ــؾ‬
‫اٌّق‪ ٜٞ‬اٌ‪ٌٍ ٟٕٝٛ‬ز‪١ٙ‬ئخ اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ‪SNAT‬‬

‫ػٍ‪ ٝ‬اٌَّز‪ ٜٛ‬اٌ‪ٛ‬ؿٕ‪ٟ‬‬

‫اٌّق‪ ٜٞ‬اٌغ‪ٌٍ ٞٛٙ‬ز‪١ٙ‬ئخ اٌ‪ّ٦‬وأ‪١‬خ ‪SRAT‬‬

‫ػٍ‪ ٝ‬اٌَّز‪ ٜٛ‬اٌغ‪ٞٛٙ‬‬

‫‪PAW‬‬

‫ػٍ‪ ٝ‬اٌَّز‪ ٜٛ‬اٌ‪ٛ‬الئــ‪ٟ‬‬

‫اٌّق‪ ٜٞ‬اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌز‪١ّ٦‬و ‪PDAU‬‬

‫ػٍ‪ ٝ‬اٌَّزــ‪ ٜٛ‬اٌجٍـــل‪ٞ‬‬

‫‪POS‬‬

‫ػٍ‪َِ ٝ‬ز‪ ٜٛ‬عيء ِٓ‬
‫اٌّغبي اٌؾؼو‪ٞ‬‬

‫اٌّقــ‪ ٜٞ‬اٌ‪٨ٛ‬ئــــ‪ٌٍ ٟ‬ز‪١ٙ‬ئــــــخ‬

‫ِقـ‪ٞ‬ـ‪ّ ٜ‬غـــً ا‪٤‬ها‪ٙ‬ــــــ‪ٟ‬‬

‫اٌّظله ‪ :‬اٌجبؽضخ اػزّبكا ػٍ‪ ٝ‬اٌمبٔ‪ 29/90 ْٛ‬اٌّزؼٍك ثبٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‪.‬‬
‫‪ .2.1‬أ٘لاف اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪:‬‬
‫طظـٔي حٕىيحٱ حٕٓخْٓش حٿظِ ؿخء ريخ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٳْڄخ ّڀِ ‪:‬‬
‫ االٍزغالي اٌؼمالٔ‪ٌٍّ ٟ‬غبي اٌؼّوأ‪ًً : ٟ‬ٿٺ رظليّي ٻْٴْش حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٍٕ‪ ٝ‬ٻڄّخ ًٻْٴخ ‪ً ،‬طَْٗي حٿڄٔخكخص‬‫ڃن ه‪ٚ‬ٽ ‪:‬‬
‫* طليّي ‪٣‬زْ‪٬‬ـش ح‪ٓٙ‬ظٰ‪ٚ‬ٽ ٿټپ ؿِء ڃن حٿڄـخٽ ‪ ،‬حٿلـڂ ‪ ،‬حٿڄٔخكش ‪ ،‬حٿټؼخٳش ‪ ... ،‬حٿن ‪.‬‬
‫* حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش حٿڄلْ‪٤‬ش رخٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬ڃن أؿپ ‪ٟ‬ڄخڅ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿظيٍّـِ ٿڀ‪٬‬ڄَحڅ ‪.‬‬
‫ اٌؾّب‪٠‬خ ‪ٚ‬اٌ‪ٛ‬لب‪٠‬خ ‪ّ :‬ٸ‪ٜ‬ي ريخ ‪:‬‬‫* كڄخّش حٿڄٌحٷ‪ ٪‬حٿلٔخٓش (حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿؼٸخٳْش)‪ً ،‬حٿڄنخ‪ً ،َ٧‬ڃوظڀٲ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٕػَّش ًحٿْٔخكْش ًحٿٰخرْش ‪.‬‬
‫* حٿٌٷخّش ڃن حٕه‪٤‬خٍ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش ‪ :‬حٿٴْ‪٠‬خنخص ‪ ،‬حٿِ‪ُٙ‬ٽ ‪ ،‬حنِ‪ٙ‬ٷخص حٿظَرش ‪ ،‬حٿڄوخ‪ َ٣‬حٿنخطـش ‪٫‬ن‬
‫ه‪ ١ٌ٤‬حٿټيَرخء ًحٿٰخُ ‪ ...‬حٿن‪.‬‬
‫‪37‬‬

‫ إٌّفؼخ اٌؼّ‪١ِٛ‬خ ‪ :‬ٳخٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ّڄټّن ڃن انـخُ حٿڄ٘خٍّ‪ً ٪‬حص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪:‬‬‫* ّظڂ رَڃـش ڃوظڀٲ حٿظـيِْحص حٿټزٍَ ًحٿزنخّخص حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿيْخٻپ حٕٓخْٓش ًطٌٳَْ حٿڄٔخكخص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش‬
‫ٿظٌٷْ‪٬‬يخ ‪.‬‬
‫ ايرمل‪٠‬واد اٌَّزمجٍ‪١‬خ ‪ :‬رلْغ ّظڂ طٸيَّ آٳخٵ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٔظٸزڀِ ‪:‬‬‫* ّ‪٬‬ظزَ طٸيَّ آٳخٵ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٔظٸزڀِ ڃن أىڂ أىيحٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كْغ ّظڂ ً‪٪ٟ‬‬
‫رَنخڃؾ ٿڀظو‪٫ ٢ْ٤‬ڀَ ڃوظڀٲ حٕڃيّش ‪ :‬حٿٸَّذ ‪ ،‬حٿڄظٌٓ‪ً ٢‬حٿز‪ْ٬‬ي ‪ًْٓ ،‬ظڂ طٌ‪ْٟ‬ليخ رخٿظٴ‪ْٜ‬پ ڃن ه‪ٚ‬ٽ‬
‫َٗف آٿْش حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿڄٔظٸزڀِ ٿڀڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪.‬‬
‫‪ : 3.1‬آٌ‪١‬خ اٌزقـ‪١‬ؾ اٌَّزمجٍ‪ٌٍّ ٟ‬قـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪:‬‬
‫اڅ ڃن أىڂ أىيحٱ ً ڃڄِْحص حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ىِ ن‪َ٨‬طو حٿڄٔظٸزڀْش ٿڀڄـخٽ حٿظِ ّظڂ‬
‫اىٍحؿيخ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ طٸْٔڄو اٿَ ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص ٿڀظ‪٬‬ڄَْ ‪ -‬اٌشىً هلُ ‪ً - 02‬رخٿظخٿِ ّليى آٿْش طٌٓ‪ ٪‬حٿڄـخٽ‬
‫حٿل‪ َُ٠‬طيٍّـْخ أُ أنو ّلي ڃن حٿظزٌَّ ًحٗىيحٍ حٿڄٴَ‪ ١‬ٿڀ‪٬‬ٸخٍ ‪ًّ ،‬ليى ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٓظٰ‪ٚ‬ٿو كٔذ حٿِڃخڅ‬
‫ًحٿڄټخڅ ‪.‬‬
‫* اٌيِبْ ‪ :‬رلْغ ّظڂ طٸْٔڂ حٿڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬اٿَ ‪٫‬يس ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص ٿڀظ‪٬‬ڄَْ‪:‬حٿڄيٍ حٿٸَّذ ( ‪ٓ 5‬نٌحص) ًحٿڄظٌٓ‪٢‬‬
‫(‪ٓ 10 -5‬نٌحص) ‪ً ،‬ٻٌح حٿڄيٍ حٿز‪ْ٬‬ي (‪ٓ 20 -10‬نش)‪.‬‬
‫* اٌّىبْ ‪ :‬رظليّي ڃٌحٷ‪ ٪‬حٿظـيِْحص حٿټزٍَ ًحٿيْخٻپ حٕٓخْٓش ًحص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪.‬‬
‫ًطظڄؼپ ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٳِ ‪ 04‬ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص ‪:‬‬
‫‪.1.3.1‬اٌمـبع اٌّؼّو ‪:‬‬
‫ّ٘ڄپ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿظِ طڂ ط‪٬‬ڄَْىخ ڃٔزٸخ أً ىِ ٳِ ‪ ٌٍ٣‬حٿظ‪٬‬ڄَْ رلْغ ّظڄِْ رٌؿٌى أنٔـش ‪٫‬ڄَحنْش‬
‫ًطَٻِ ‪٫‬يس ن٘خ‪٣‬خص ‪ ،‬ٳيٌه حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص ٯخٿزخ ڃخ ّټٌڅ حٿظيهپ ٳْيخ كٔذ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬
‫‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ‪ :‬حٿظټؼْٲ ‪ ،‬ا‪٫‬خىس حٿيْټڀش ‪ ،‬حٿظـيّي ‪ ،‬ا‪٫‬خىس حٿظؤىْپ ‪ ،‬حٿلڄخّش (ٳِ كخٿش أڃخٻن ًحص ٷْڄش طخٍّوْش‬
‫ًڃ‪٬‬ڄخٍّش )‪ً.‬طٸيٍ حٿڄيس حٿڄليىس ٿيٌه حٿ‪٬‬ڄڀْخص ﭕ ‪ٓ 05‬نٌحص ‪.‬‬
‫‪ .2.3.1‬اٌمـبع اٌّجوِظ ٌٍزؼّ‪١‬و ‪:‬‬
‫ّ٘ڄپ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄ‪َٟ٬‬ش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ ٳِ آؿخٽ ‪ ٙ‬طظ‪٬‬يٍ ‪ٓ 10‬نٌحص ‪ ،‬ٿٌح ّظڂ طٸنْنيخ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪،‬ٷزپ حؿظْخكيخ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿٴٌ‪ٌُٟ‬‬
‫‪ .3.3.1‬لـبع اٌزؼّ‪١‬و اٌَّزمجٍ‪: ٟ‬‬
‫ّ٘ڄپ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄٌؿيش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٔظٸزڀِ ‪٫‬ڀَ حٿڄيٍ حٿز‪ْ٬‬ي حٿڄٸيٍ كٔذ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ﭕ ‪ٓ 20‬نش ‪ ،‬ٳبىٍحؽ ىٌه حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص ٳِ حٿڄو‪٤٤‬خص حٿظٌؿْيْش ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿو ر‪٬‬ي ًً أىڄْش ٻزَْس‬
‫ڃن ه‪ٚ‬ٽ اىٍحؽ ٳټَس حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٿڀڄـخٽ حٿل‪ َُ٠‬ر‪ٜ‬ٴش ‪٫‬خڃش ًحٿ‪٬‬ٸخٍ ر‪ٜ‬ٴش هخ‪ٛ‬ش ‪ ،‬رلْغ ّ‪٠‬ڄن‬
‫اڃټخنخص حٿظٌٓ‪ ٪‬ڃٔظٸز‪ًّ ٚ‬لي ڃن اىيحٍ حٿ‪٬‬ٸخٍ ًحٓظنٴخًه ٳِ ڃيس ُڃنْش ٷ‪َْٜ‬س ٕڅ ىٌح حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬كٔذ حٿٸخنٌڅ‬
‫" هخ‪ ٪ٟ‬ڃئٷظخ ٿ‪ٍٚ‬طٴخٵ ر‪٬‬يځ حٿزنخء ‪َّ ًٙ ،‬ٳ‪ ٪‬ىٌح ح‪ٍٙ‬طٴخٵ ٳِ حٓؿخٽ حٿڄن‪٫ ٌٜٙ‬ڀْيخ ‪ ،‬ا‪ ٙ‬رخٿنٔزش‬
‫ٿٍٖح‪ ِٟ‬حٿظِ طيهپ ٳِ كِْ ط‪٤‬زْٶ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄ‪ٜ‬خىٵ ‪٫‬ڀْو " ‪.1‬‬
‫ٯَْ أڅ حٿٸخنٌڅ َّه‪ ٚ‬ٳِ ىٌه حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٓظ‪٬‬ڄخ‪ٙ‬ص ڃليًىس ڃظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬
‫ طـيّي ًط‪ً ٌّٞ٬‬طٌْٓ‪ ٪‬حٿڄزخنِ حٿڄٴْيس ٿ‪ٓٚ‬ظ‪٬‬ڄخٽ حٿٴ‪ٚ‬كِ ‪.‬‬‫ حٿزنخءحص ًحٿڄن٘آص حٿ‪ُٚ‬ڃش ٿڀظـيِْحص حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ًانـخُ حٿ‪٬‬ڄڀْخص ًحص حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿٌ‪٣‬نْش ‪.‬‬‫ حٿزنخءحص حٿظِ طزٍَىخ حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿزڀيّش ًحٿڄَه‪ ٚ‬ريخ ٷخنٌنخ ڃن ٷزپ حٿٌحٿِ رنخء ‪٫‬ڀَ ‪٣‬ڀذ ڃ‪٬‬ڀپ‬‫ڃن ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ ‪.‬‬

‫‪ 1‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 22‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ .4.3.1‬اٌمـبع غ‪١‬و اٌمبثً ٌٍزؼّ‪١‬و‪:‬‬
‫ّ٘ڄپ ىٌح حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬ؿِءح ڃن حٍٕح‪ ِٟ‬حٿظِ طټٌڅ ىحهپ حٿڄلْ‪ ٢‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ ا‪ ٙ‬أنو ّڄن‪ ٪‬ٳْيخ حٿزنخء ڃن‪٬‬خ‬
‫رخطخ رٔزذ ًؿٌى ‪ٌ٫‬حثٶ ًحٍطٴخٷخص هخ‪ٛ‬ش ﭕ ‪:‬‬
‫* حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ًحص حٿـٌىس حٿ‪٬‬خٿْش‬
‫* حٍٕح‪ً ِٟ‬حص ح‪ٓٙ‬ظٰ‪ٚ‬ٽ حٿڄنـڄِ ‪.‬‬
‫* حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿظِ طلظٌُ ڃنخ‪٣ َ٧‬زْ‪ْ٬‬ش ًحص ٷْڄش ‪٫‬خٿْش ‪.‬‬
‫*حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔخكڀْش حٿلٔخٓش ‪.‬‬
‫* حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄ‪َٟ٬‬ش ٿٖه‪٤‬خٍ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش (حٿٴْ‪٠‬خنخص ‪ ،‬حٿِ‪ُٙ‬ٽ ‪ ،‬حنِ‪ٙ‬ٷخص حٿظَرش ‪،‬‬
‫حٿڄوخ‪ َ٣‬حٿنخطـش ‪٫‬ن ه‪ ١ٌ٤‬حٿټيَرخء ًحٿٰخُ ‪ ...‬حٿن )‪.‬‬
‫* حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٕػَّش ًحٿْٔخكْش ًحٿٰخرْش ‪.‬‬
‫ىٌه حٿڄنخ‪٣‬ٶ ّڄن‪ ٪‬ٳْيخ حٿزنخء ًٳِ كخٿش اڃټخنْظو ٳزنٔزش ‪ْ٬ٟ‬ٴش ؿيح ًحٓظؼنخثْش ڃؼپ اڃټخنْش انـخُڃٔټن‬
‫‪ّٔ َْٰٛ‬يپ ٿ‪ٜ‬خكزو حٓظٰ‪ٚ‬ٽ ًڃَحٷزش ٷ‪٬٤‬ظو حٍٕ‪ْٟ‬ش حٿٴ‪ٚ‬كْش‬
‫ٳخٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٍٕر‪٬‬ش حٿڄٌٻٌٍس ىِ حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظِ ّليىىخ حٿٸخنٌڅ ر‪ٜ‬ٴش ٍٓڄْش ىحهپ حٿڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ىنخٹ ڃنخ‪٣‬ٶ أهٍَ طڂ هڀٸيخ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو‬
‫ٓخرٸخ ‪ ،‬ٯخٿزخ ڃخ طظَٹ رؤٓڄخثيخ حٕ‪ٛ‬ڀْش ‪ ،‬ڃؼپ ‪ :‬ڃنخ‪٣‬ٶ حٿن٘خ‪٣‬خص حٿظـخٍّش (‪ ،)ZAC‬ڃنخ‪٣‬ٶ حٿظٌٓ‪٪‬‬
‫حٿْٔخكِ (‪ ، )ZET‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٔټنْش حٿل‪َّ٠‬ش حٿـيّيس (‪.)ZHUN‬‬
‫ ىٌح رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ڃنخ‪٣‬ٶ أهٍَ طو‪ ٜٚ‬ٿڀڄٴخٍ٭ حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪ ،‬حٿڄٸخرَ ‪ ...‬حٿن ‪.‬‬‫‬‫اٌـشىــً هلــُ ‪: 02‬‬
‫لـبػبد اٌزؼّ‪١‬و ؽَت اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‬

‫‪ٍٕٛ 05‬اد‬

‫اٌم‪ٞ‬ـــب‪ ٣‬اٌّ‪ّ٦‬ــــو " ‪" Secteur urbanisé‬‬
‫اٌم‪ٞ‬ب‪ ٣‬اٌّجوِظ ٌٍز‪١ّ٦‬و‬

‫" ‪"Secteur à urbaniser‬‬

‫‪ٍٕٛ 10‬اد‬

‫ل‪ٞ‬ـــب‪ ٣‬اٌز‪١ّ٦‬و اٌَّزمجٍ‪"Secteur d'urbanisation future" ٟ‬‬

‫اٌم‪ٞ‬ب‪ ٣‬غ‪١‬و اٌمبثً ٌٍز‪١ّ٦‬و‬

‫" ‪"Secteur non urbanisable‬‬

‫‪ٍٓ 20‬ح‬

‫ا‬

‫ئٌ‪ ٝ‬غب‪٠‬خ‬
‫ى‪ٚ‬اي االهرفبق‬

‫اٌّظله ‪ :‬اٌجبؽضخ اػزّبكا ػٍ‪ ٝ‬اٌمبٔ‪ 29/90 ْٛ‬اٌّزؼٍك ثبٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫‪ِ .4.1‬ؾز‪ ٜٛ‬اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪ٚ ،‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌّزؼٍمخ ثٗ ‪:‬‬
‫ّلظٌُ ڃڀٲ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪٫‬ڀَ ًػخثٶ ٻظخرْش ًأهٍَ رْخنْش ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿنلٌ حٿظخٿِ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اٌزمو‪٠‬و اٌز‪ٛ‬ع‪( ٟٙ١‬وزبث‪ّ : )ٟ‬ظڂ ٳْو ط٘وْ‪ ٚ‬حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿٸخثڂ ًا‪٤٫‬خء طلڀْپ ٗخڃپ كٌٽ ً‪ْ٬ٟ‬ش حٿزڀيّش‬
‫أً‪ ٙ‬ػڂ حٿڄلْ‪ ٢‬حٿل‪ َُ٠‬حٿٌُ ّظڂ طليّيه ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ كٔذ ڃخ‬
‫طظ‪٤‬ڀزو حٿيٍحٓش ًحٿنظخثؾ حٿڄل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْيخ ػخنْخ ‪ ،‬ٳْظ‪َ٤‬ٵ حٿظٸََّ حٿټظخرِ اٿَ حٗٗټخٿْش حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رڄـخٽ‬
‫حٿيٍحٓش ڃن ڃوظڀٲ حٿـٌحنذ‪ :‬حٿيّڄٌٯَحٳْش ‪ ،‬ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ‪ ،‬ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪ ،‬حٿؼٸخٳْش ‪ ،‬حٿزْجْش ‪ ،‬حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪،‬‬
‫حٿ‪ٌ٬‬حثٶ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش ‪ ،‬حٿظـيِْحص ًحٿيْخٻپ حٿٸخ‪٫‬يّش حٿڄظٌحؿيس ‪ ...‬حٿن ‪ ،‬ػڂ ّظڂ ىٍحٓش‬
‫‪ٚ٫‬ٷخص ٻپ طڀٺ حٿڄـخ‪ٙ‬ص رز‪٠٬‬يخ حٿز‪ ، ٞ٬‬ڃيٍ طلٸْٸيخ ٿڄظ‪٤‬ڀزخص حٿٔټخڅ ‪ً ،‬ڃخ ىِ ح‪ٙ‬كظْخؿخص‬
‫حٿڄٔظٸزڀْش ًح‪ٙ‬كظڄخ‪ٙ‬ص حٿَثْْٔش ٿڀظنڄْش نٔزش اٿَ حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿٔټخنِ ًحٿڄ‪ْ٤٬‬خص حٿڄٌؿٌىس ‪.‬‬
‫ػڂ ّظڂ حٿظٌ‪ٛ‬پ اٿَ نڄ‪ ٢‬حٿظيْجش حٿڄٸظَف رخٿن‪٣ َ٨‬ز‪٬‬خ اٿَ حٿظٌؿْيخص حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿڄو‪٤٤‬خص حٕ‪٫‬ڀَ‬
‫ڃٔظٌٍ ‪. PAW، SRAT،SNAT :‬‬
‫ّڄټن ٿڀڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ أڅ ّٸظَف ٳَ‪ْٟ‬ظْن أً أٻؼَ ٿڀظيْجش ّظڂ حهظْخٍ حٕٳ‪٠‬پ ڃنيخ‬
‫ر‪٬‬ي حٿظ٘خًٍ رْن حٿيْجخص ًحٗىحٍحص حٿڄ‪٬‬نْش ‪ ،‬ٿْظڂ ٳْڄخ ر‪٬‬ي طٸنْنيخ ٳِ حٿڄَكڀش حٿظخٿْش ‪.‬‬
‫ة‪ .‬اٌزمٕ‪( ٓ١‬وزبث‪٬ّ :)ٟ‬نِ روڀٶ ٷٌح‪٫‬ي هخ‪ٛ‬ش رټپ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬ڃن ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ (‪، ) NU، UF، AU،U‬‬
‫رلْغ ّليى ڃخ ّڀِ‪: 1‬‬
‫* ؿيش حٿظو‪ ْٜٚ‬حٿٰخٿزش ٿٍٖح‪ً ِٟ‬نٌ‪ ٩‬حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿظِ ّڄټن ك‪َ٨‬ىخ ‪٫‬ني ح‪ٙ‬ٷظ‪٠‬خء أً‬
‫اه‪٠‬خ‪٫‬يخ ٿًَ٘‪ ١‬هخ‪ٛ‬ش ‪.‬‬
‫* حٿټؼخٳش حٿنخطـش ‪٫‬ن ڃ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕ‪.POS ٝ‬‬
‫* ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿڄ‪٤‬ڀٌد حٗرٸخء ‪٫‬ڀْيخ أً ط‪٬‬يّڀيخ أً ان٘خإىخ ‪.‬‬
‫* حٿڄٔخكخص حٿظِ طظيهپ ٳْيخ ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃ‪ ٪‬حٿليًى حٿڄَؿ‪ْ٬‬ش حٿڄَطز‪٤‬ش ريخ ًًٿٺ ربرَحُ‬
‫ڃنخ‪٣‬ٶ حٿظيهپ ٳِ حٕنٔـش حٿ‪٬‬ڄَحنْش حٿٸخثڄش ًڃٔخكخص حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄ‪٤‬ڀٌد كڄخّظيخ ‪.‬‬
‫* طليّي ڃٌحٷ‪ ٪‬حٿظـيِْحص حٿټزٍَ ًحٿڄن٘آص حٕٓخْٓش ‪ً ،‬حٿويڃخص ًحٕ‪٫‬ڄخٽ ًنٌ‪٫‬يخ ‪.‬‬
‫* ًَٗ‪ ١‬حٿزنخء حٿوخ‪ٛ‬ش ىحهپ ر‪ ٞ٬‬أؿِحء حٿظَحد حٿٌ‪٣‬نِ حٿظِ ط‪٬‬ظزَ ڃنخ‪٣‬ٸخ كٔخٓش ًحٿظِ كيىىخ‬
‫حٿٴ‪ٜ‬پ حٿَحر‪ ٪‬ڃن حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 1990/12/01‬ﭔ ‪:‬‬
‫ حٿٔخكپ ‪.‬‬‫ حٕٷخٿْڂ ًحص حٿڄِْس حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿؼٸخٳْش حٿزخٍُس ‪.‬‬‫ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ًحص حٿڄَىًى حٿ‪٬‬خٿِ أً حٿـْي ‪.‬‬‫ط‪ .‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌج‪١‬بٔ‪١‬خ ( اٌقوائؾ ) ‪ :‬ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن حٿڄو‪٤٤‬خص حٿظِ طٌ‪ٟ‬ق ڃخ ىٌ ڃٌؿٌى ٳِ حٿڄڀٲ حٿټظخرِ‬
‫‪20000/1‬‬
‫رْخنْخ ‪ّ ،‬ـذ أڅ ط‪٬‬ي ًٳٶ ڃٸْخّ ڃ‪ٚ‬ثڂ رلْغ طټٌڅ ًح‪ٟ‬لش ًڃٸًَءس ‪ ،‬ٯخٿزخ ڃخ ّټٌڅ‬
‫ًّڄټن أڅ ّټٌڅ ‪ 50000/1‬اًح ُحىص ڃٔخكش حٿزڀيّش حٿڄيًٍٓش ‪٫‬ن حٿلي حٿڄ‪٬‬ظخى أً ٳِ كخٿش حٿڄو‪٤٤‬خص‬
‫حٿظٌؿْيْش ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿظِ طټٌڅ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿزڀيّخص ‪ ،‬ط٘ڄپ ىٌه حٿڄو‪٤٤‬خص ڃخ‬
‫ّڀِ ‪: 2‬‬
‫‪ 1‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخٿغ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪17‬‬
‫‪ 2‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخٿغ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪17‬‬

‫‪40‬‬

‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿٌحٷ‪ ٪‬حٿٸخثڂ (حٿٌ‪ْ٬ٟ‬ش حٿلخٿْش) ‪ّ ،‬زَُ ٳْو حٗ‪٣‬خٍ حٿڄْ٘ي كخٿْخ ‪ً ،‬أىڂ حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿ٘زټخص‬
‫حٿڄوظڀٴش ‪.‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬طيْجش ّزْن ڃخ ّؤطِ ‪:‬‬
‫ حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿڄ‪٬‬ڄَس‪ً ،‬حٿٸخرڀش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ‪ً ،‬حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ حٿڄٔظٸزڀِ‪ً ،‬ٯَْ حٿٸخرڀش ٿڀظ‪٬‬ڄَْ‬‫ ر‪ ٞ٬‬أؿِحء حٍٕ‪ : ٝ‬حٿٔخكپ ‪ ،‬حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش ًحص حٗڃټخنخص حٿٍِح‪ْ٫‬ش حٿڄَطٴ‪٬‬ش أً حٿـْيس ‪ً ،‬‬‫حٍٕح‪ً ِٟ‬حص حٿ‪ٜ‬زٰش حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿؼٸخٳْش حٿزخٍُس ‪ -‬اڅ ًؿيص ‪. -‬‬
‫ ڃٔخكخص طيهپ ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪. ِٟ‬‬‫ ڃو‪ ٢٤‬ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿظِ ّـذ حٗرٸخء ‪٫‬ڀْيخ أً ط‪٬‬يّڀيخ أً ان٘خإىخ‪.‬‬‫ ڃو‪ ٢٤‬طـيِْ ّزَُ ه‪ ١ٌ٤‬ڃًٍَ حٿ‪َ٤‬ٵ ًأىڂ ٓزپ اّ‪ٜ‬خٽ ڃخء حٿَ٘د ًڃخء حٿظ‪٤‬يَْ ًٻٌٿٺ طليّي‬‫ڃٌحٷ‪ ٪‬حٿظـيِْحص حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ًڃن٘آص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‪.‬‬
‫‪ .5.1‬ئعواءاد ئػلاك اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪ٚ‬اٌّظبكلخ ػٍ‪: ٗ١‬‬
‫طڂ طليّي حٗؿَحءحص حٗىحٍّش ٿ٘‪٫‬يحى ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ر‪ٜ‬ٴش ىٷْٸش ڃن‬
‫ه‪ٚ‬ٽ ‪:‬‬
‫ حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪1990‬‬‫حٿڄ‪٬‬يٽ ًحٿڄظڄڂ رخٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 317/05‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 10‬ىّٔڄزَ ‪ 2005‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش‬
‫رو‬
‫ٳيٌه حٗؿَحءحص طظڂ ‪٫‬زَ ‪٫‬يس ڃَحكپ ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ ‪:‬‬
‫‪ِ .1.5.1‬لا‪ٌٚ‬خ اإلػلاك‪:‬‬
‫ىِ حٿڄيحًٿش حٿظِ طٸٍَ ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رلْغ ّ‪٬‬يىخ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ‬
‫حٿڄ‪٬‬نِ أً حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿڄ‪٬‬نْش ٳِ كخٿش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿوخ‪ ٙ‬رڄـڄٌ‪٫‬ش ڃن‬
‫حٿزڀيّخص‪.‬‬
‫طُزڀَٮ ىٌه حٿڄيحًٿش اٿَ حٿٌحٿِ حٿڄوظ‪ ٚ‬اٷڀْڄْخ‪ً ،‬طنَ٘ ٿڄيس ٗيَ رڄٸَ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ حٿڄ‪٬‬نِ أً‬
‫حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿزڀيّش حٿڄ‪٬‬نْش‪.‬‬
‫ّـذ أڅ طزْن حٿڄيحًٿش ڃخ ّؤطِ ‪:‬‬
‫* حٿظٌؿْيخص حٿظِ طليىىخ حٿ‪ٌٍٜ‬س حٗؿڄخٿْش ٿڀظيْجش أً ڃو‪ ٢٤‬حٿظنڄْش رخٿنٔزش اٿَ حٿظَحد حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى‬
‫* ٻْٴْخص ڃ٘خٍٻش حٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص ٳِ ا‪٫‬يحى حٿڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫* حٿٸخثڄش حٿڄلظڄڀش ٿڀظـيِْحص ًحص حٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪.‬‬
‫‪ .2.5.1‬لواه رؾل‪٠‬ل اٌّؾ‪١‬ؾ ‪:‬‬
‫ر‪٬‬ي ڃيحًٿش حٗ‪٫‬يحى ّ‪ٜ‬يٍ حٿٸَحٍ حٿٌُ َّٓڂ ڃلْ‪ ٢‬طيهپ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ آظنخىح‬
‫اٿَ ڃڀٲ ّظټٌڅ ڃن ‪:‬‬
‫* ڃيحًٿش حٗ‪٫‬يحى حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪.‬‬
‫* ڃٌٻَس طٸيّڂ‪ّ :‬ظڂ ٳْيخ َٗف حٿڄ‪ْ٤٬‬خص حٿوخ‪ٛ‬ش رڄٔخكش حٿڄو‪ ،٢٤‬كيًىه‪ ،‬أىيحٳو‪ ...‬حٿن‪.‬‬
‫* ڃو‪ٌّٟ ٢٤‬ق كيًى حٿظَحد حٿٌُ ّ٘ڄڀو حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪.‬‬
‫ ّظڂ ا‪ٛ‬يحٍ حٿٸَحٍ ڃن ‪َ٣‬ٱ ‪:‬‬‫* حٿٌحٿِ اًح ٻخڅ حٿظَحد حٿڄ‪٬‬نِ طخر‪٬‬خ ٿٌ‪ّٙ‬ش ًحكيس ‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫* حٿٌَُّ حٿڄټڀٲ رخٿظ‪٬‬ڄَْ ڃ‪ ٪‬حٿٌَُّ حٿڄټڀٲ رخٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش اًح ٻخڅ حٿظَحد حٿڄ‪٬‬نِ طخر‪٬‬خ ٿٌ‪ّٙ‬خص‬
‫ڃوظڀٴش ‪.‬‬
‫اٌّقـؾ‬
‫‪ .3.5.1‬لواه لبئّخ اٌ‪١ٙ‬ئبد ‪ٚ‬اٌّظبٌؼ ‪ٚ‬اإلكاهاد اٌؼّ‪١ِٛ‬خ ‪ٚ‬اٌغّؼ‪١‬بد اٌّشبهوخ ف‪ ٟ‬ئػلاك‬
‫اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و‪:‬‬
‫ىٌح حٿٸَحٍ ّظڂ ا‪٫‬يحىه ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿظنْٔٶ ً حٿظ٘خًٍ ڃن أؿپ طلْٔن ًطؼڄْن ىٍحٓش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪ ،‬كْغ طنٸٔڂ ىٌه حٿيْجخص اٿَ ٷٔڄْن ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اٌ‪١ٙ‬ئبد اٌَّزشبهح ‪ٚ‬ع‪ٛ‬ثب ‪ :‬ڃن حٿ‪ ًٍَُ٠‬أڅ ّٔظَْ٘ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ كٔذ حٿڄخىس ‪08‬‬
‫ڃن حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ٻپ ڃن حٿيْجخص حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫أ‪ .1.‬اإلكاهاد اٌؼّ‪١ِٛ‬خ ‪ٚ‬اٌّظبٌؼ اٌزبثؼخ ٌٍل‪ٌٚ‬خ اٌّىٍفخ ػٍ‪َِ ٝ‬ز‪ ٜٛ‬اٌ‪ٛ‬ال‪٠‬خ ‪ :‬طظڄؼپ ٳِ ‪:‬‬
‫ حٿظ‪٬‬ڄَْ‬‫ حٿٴ‪ٚ‬كش‬‫ حٿظن‪ْ٨‬ڂ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ‬‫ حٿَُ‬‫ حٿنٸپ‬‫ حٰٕٗخٽ حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‬‫ حٿڄزخنِ ًحٿڄٌحٷ‪ ٪‬حٕػَّش ًحٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش‬‫ حٿزَّي ًحٿڄٌح‪ٚٛ‬ص‬‫ًٷي أ‪ٟ‬خٱ حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 317/05‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 10‬ىّٔڄزَ ‪ 2005‬حٿڄ‪٬‬يٽ ًحٿڄظڄڂ ٿڀڄٌَٓځ‬
‫حٿظنٴٌُْ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ ٍٷڂ ‪ 177/91‬ػ‪ٚ‬ػش ىْجخص أهٍَ ًىِ ‪:‬‬
‫ حٿزْجش ‪.‬‬‫ حٿْٔخكش ‪.‬‬‫ حٿظو‪ً ٢ْ٤‬حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪.‬‬‫أ‪ .2.‬اٌ‪١ٙ‬ئبد ‪ٚ‬اٌّظبٌؼ اٌؼّ‪١ِٛ‬خ اٌّىٍفخ ػٍ‪ ٝ‬اٌَّز‪ ٜٛ‬اٌّؾٍ‪ : ٟ‬طظڄؼپ ٳِ ‪:‬‬
‫ طٌُّ‪ ٪‬حٿ‪٤‬خٷش ‪.‬‬‫ حٿنٸپ ‪.‬‬‫ طٌُّ‪ ٪‬حٿڄخء ‪.‬‬‫ة‪ .‬اٌ‪١ٙ‬ئبد اٌَّزشبهح افز‪١‬به‪٠‬ب ‪ّ :‬ڄټن ٿَثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ أڅ ّٔظَْ٘ ر‪ ٞ٬‬حٿيْجخص حٕهٍَ‬
‫حهظْخٍّخ اڅ ٻخڅ ًٿٺ ّي‪٫‬ڂ ٳخثيس حٿيٍحٓش ‪ً ،‬ٷي كيى حٿٸخنٌڅ ىٌه حٿيْجخص ڃظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬
‫ ٯَٱ حٿظـخٍس ‪.‬‬‫ ٯَٱ حٿٴ‪ٚ‬كش ‪.‬‬‫ حٿڄن‪٨‬ڄخص حٿڄينْش ‪.‬‬‫ حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄلڀْش ‪.‬‬‫َّٓپ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ ٿيٌه حٿيْجخص ٻظخرْخ ڃن أؿپ اريحء ٍأّيڂ ٳِ حٿڄٌحٳٸش ‪٫‬ڀَ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ‬
‫ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رلْغ ط‪ َ٤٬‬ڃيڀش ‪ِٛ٠ 15‬ب ‪ 1‬ٿ٘ٳ‪ٜ‬خف رَأّيڂ ًط‪ْْ٬‬ن ڃڄؼڀيڂ ٳِ‬
‫كخٿش حٿڄٌحٳٸش ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪07‬‬

‫‪42‬‬

‫ر‪٬‬ي ىٌه ح‪ٓٙ‬ظ٘خٍس ّظڂ ا‪ٛ‬يحٍ ٷَحٍ ٷخثڄش حٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄ٘خٍٻش ٳِ‬
‫ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬رلْغ ّټٌڅ ىئ‪ٙ‬ء ىڂ حٿڄَ٘ٳْن ‪٫‬ڀَ ڃظخر‪٬‬ش ًط‪ٜ‬لْق ًطؼڄْن‬
‫ىٍحٓش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫ّنَ٘ ىٌح حٿٸَحٍ ٿڄيس ٗيَ ٳِ ڃٸَ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ أً حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿزڀيّش حٿڄ‪٬‬نْش ًّزڀٮ ٿڀيْجخص‬
‫ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄ‪٬‬نْش رب‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫‪ِ .4.5.1‬لا‪ٌٚ‬خ اٌزجٕ‪: ٟ‬‬
‫ىٌه حٿڄيحًٿش ط‪٬‬ظزَ ڃيحًٿش ڃ‪ٜ‬خىٷش ڃئٷظش ‪٫‬ڀَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬كْغ ط‪ٜ‬يٍ ر‪٬‬ي حٿڄٌحٳٸش‬
‫‪٫‬ڀَ ڃًَ٘‪ ٩‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ڃن حٿنخكْش حٿظٸنْش ػڂ طزڀٮ ىٌه حٿڄيحًٿش ٿڀيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق‬
‫ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿڄ‪٬‬نْش ًطڄيپ ٿيڂ ڃيس ‪ِٛ٠ 60‬ب‪ٗ 1‬ريحء حٍٓحء ًحٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خص ‪ً ،‬ٳِ كخٿش ‪٫‬يځ‬
‫اؿخرظيخ ‪٫‬ي ٍأّيخ رخٿڄٌحٳٸش ‪.‬‬
‫‪ .5.5.1‬لواه فزؼ االٍزمظبء اٌؼّ‪: ِٟٛ‬‬
‫ر‪٬‬ي ڃٌحٳٸش حٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪٫‬ڀَ ڃًَ٘‪ ٩‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ڃن‬
‫حٿنخكْش حٿظٸنْش ّؤطِ ىًٍ حٿڄٌح‪٣‬ن ٳِ حٿڄ٘خٍٻش ًا‪٤٫‬خء آٍحثو ٻٴخ‪٫‬پ ٍثِْٔ ٳِ ىٌح حٿڄًَ٘‪ ، ٩‬كْغ ّو‪٪٠‬‬
‫حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٿ‪ٓٚ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ٿڄيس ‪ِٛ٠ 45‬ب ‪ 2‬ٳْ‪ٜ‬يٍ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ‬
‫حٿزڀيُ ٷَحٍح ريٌح حٿ‪ٜ‬يى‪ً ،‬ڃن أؿپ طٌ‪ْ٫‬ش حٿڄٌح‪٣‬ن ًا‪ٚ٫‬ڃو ريٌح حٿڄًَ٘‪ّ ، ٩‬نَ٘ حٿٸَحٍ ٳِ ڃٸَ حٿڄـڀْ‬
‫حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ أً حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿزڀيّش ًكظَ ٳِ حٿ‪ٜ‬لٲ حٿٌ‪٣‬نْش ‪ ،‬ڃزْنخ ڃخّڀِ ‪:‬‬
‫* حٿڄټخڅ حٿٌُ ّڄټن حٓظ٘خٍس ڃًَ٘‪ ٩‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٳْو ‪.‬‬
‫* حٿڄٴٌ‪ ٝ‬حٿڄلٸٶ حٿٌُ ّظڂ ط‪ْْ٬‬نو ‪.‬‬
‫* طخٍّن حن‪ٚ٤‬ٵ ڃيس حٿظلٸْٶ ًطخٍّن حنظيخثيخ‪.‬‬
‫* ٻْٴْخص اؿَحء حٿظلٸْٶ حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ‪.‬‬
‫ ّزڀٮ ٷَحٍ ٳظق ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ٿڀٌحٿِ حٿڄوظ‪ ٚ‬اٷڀْڄْخ ‪.‬‬‫ طيًڅ ؿڄْ‪ ٪‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص حٿڄٌح‪٣‬نْن ٳِ ٓـپ هخ‪ ٙ‬ڃَٷٌځ ًڃٌٷ‪ ٪‬ڃن ‪َ٣‬ٱ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ‬‫حٿڄ‪٬‬نِ أً ٍإٓخء حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿڄ‪٬‬نْش ‪ ،‬ػڂ ّٰڀٶ ٓـپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء ‪٫‬ني حٿڄيڀش حٿٸخنٌنْش ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ِؾؼو‬
‫غٍك االٍزمظبء اٌؼّ‪ ِٟٛ‬حٿٌُ ّظڂ اڃ‪٠‬خإه ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄلخٳ‪ ٦‬حٿڄلٸٶ ‪ًَّٓ ،‬پ ٳِ ڃيس ‪ِٛ٠ 15‬ب ‪ 3‬اٿَ‬
‫ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ ڃ‪ٜ‬لٌرخ رخٿڄڀٲ حٿټخڃپ ٿ‪ٓٚ‬ظٸ‪ٜ‬خء ڃ‪ ٪‬ؿڄْ‪ ٪‬ح‪ٓٙ‬ظنظخؿخص‬
‫‪ .6.5.1‬اٌّظبكلخ إٌ‪ٙ‬بئ‪١‬خ ‪:‬‬
‫ ٳِ كخٿش ًؿٌى آٍحء هخ‪ٛ‬ش رخٿڄٌح‪٣‬نْن أً ڃ‪٬‬خٍ‪ٟ‬خص طٔظٌؿذ ط‪٬‬يّپ حٿڄو‪ّ ٢٤‬ظڂ أهٌىخ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ‪،‬‬‫ًّ‪ٜ‬خىٵ ‪٫‬ڀْو رڄيحًٿش ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ أً ٍإٓخء حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿزڀيّش ػڂ َّٓپ حٿڄو‪٢٤‬‬
‫ڃ‪ٜ‬لٌرخ رٔـپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ًرڄل‪ َ٠‬ٷٴپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء ًحٿنظخثؾ حٿظِ ّٔظوڀ‪ٜ‬يخ حٿڄٴٌ‪ ٝ‬حٿڄلٸٶ اٿَ‬
‫حٿٌحٿِ حٿڄوظ‪ ٚ‬اٷڀْڄْخ حٿٌُ ّظڀٸَ ريًٍه ٍأُ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿٌ‪ٙ‬ثِ حٿڄوظ‪ ٚ‬ه‪ٚ‬ٽ ‪ِٛ٠ 15‬ب ‪ 4‬ڃن طخٍّن‬
‫حٓظ‪ٚ‬ځ حٿڄڀٲ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪09‬‬
‫‪2‬‬
‫نٴْ حٿڄٌَٓځ ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫نٴْ حٿڄٌَٓځ ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 177/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رو ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخنِ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪14‬‬

‫‪43‬‬

‫ ر‪٬‬ي ا‪٤٫‬خء حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿٌ‪ٙ‬ثِ ٍأّو ‪ ،‬طظڂ حٿڄ‪ٜ‬خىٷش حٿنيخثْش ‪٫‬ڀَ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬‫ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿـيش حٿڄوظ‪ٜ‬ش كٔذ حٿلخ‪ٙ‬ص حٿظخٿْش ‪: 1‬‬
‫ رٸَحٍ ڃن حٿٌحٿِ رخٿنٔزش ٿڀزڀيّخص أً ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿزڀيّخص حٿظِ ّٸپ ‪٫‬يى ٓټخنيخ ‪٫‬ن ‪ٓ 200000‬خٻن ‪.‬‬‫ رٸَحٍ ڃن حٿٌَُّ حٿڄټڀٲ رخٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬ڃ٘ظَٹ كٔذ حٿلخٿش ڃ‪ ًَُّ ٪‬أً ‪٫‬يس ًٍُحء رخٿنٔزش ٿڀزڀيّخص حٿظِ‬‫ّٴٌٵ ‪٫‬يى ٓټخنيخ ‪ٓ 200000‬خٻن ًّٸپ ‪٫‬ن ‪ٓ 500000‬خٻن ‪.‬‬
‫ رڄٌَٓځ طنٴٌُْ ّظوٌ رنخء ‪٫‬ڀَ طٸََّ ڃن حٿٌَُّ حٿڄټڀٲ رخٿظ‪٬‬ڄَْ رخٿنٔزش ٿڀزڀيّخص أً ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿزڀيّخص‬‫حٿظِ ّظـخًُ ‪٫‬يى ٓټخنيخ ‪ٓ 500000‬خٻن ‪.‬‬

‫ف‪١‬ظجؼ اٌّقـؾ ؽ‪ٕ١‬ئن أكاح لبٔ‪١ٔٛ‬خ لبثٍخ ٌٍّؼبهػخ ث‪ٙ‬ب أِبَ اٌغ‪١‬و‪ٚ ،‬ال ‪٠‬غت ئعواء أ‪ ٞ‬رلفً‬
‫ػٍ‪ ٝ‬اٌّغبي ِٓ ؿوف اٌل‪ٌٚ‬خ أ‪ ٚ‬اٌٍَـبد اٌّؾٍ‪١‬خ أ‪ ٚ‬اٌّ‪ٛ‬اؿٓ ئال ثبؽزواَ اٌز‪١ٙ‬ئخ اٌز‪٠ ٟ‬مزوؽ‪ٙ‬ب ‪.‬‬
‫‪ .5.1.1‬ؽبالد ِواعؼخ اٌّقـؾ اٌز‪ٛ‬ع‪ٌٍ ٟٙ١‬ز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ‪:‬‬
‫‪ّ ٙ‬ڄټن ڃَحؿ‪٪‬س حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ا‪ ٙ‬ٳِ كخٿظْن ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ط٘ز‪ ٪‬ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ ‪. UF ، AU ، U :‬‬
‫ة‪ .‬اًح ٻخڅ ط‪ ٌٍ٤‬حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬أً حٿڄلْ‪ ٢‬أ‪ٛ‬زلض ڃ‪٬‬و ڃ٘خٍّ‪ ٪‬حٿظيْجش ٿڀزڀيّش أً حٿزنْش حٿل‪َّ٠‬ش ‪ ٙ‬طٔظـْذ‬
‫أٓخٓخ ٿٖىيحٱ حٿڄ‪ْ٬‬نش ٿيخ ‪.‬‬
‫‪ِ .2‬قـؾ شغً األهاػ‪: POS ٟ‬‬
‫ؿخء ىٌح حٿڄو‪ ٢٤‬أّ‪٠‬خ رڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪01‬‬
‫ىّٔڄزَ ‪ 1990‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬ڃن أؿپ طټڄڀش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٔخرٶ حٿٌُ ّليى ڃلْ‪٤‬خص طيهپ‬
‫ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ ِ٤٬ًّ ِٟ‬طٌؿْيخطيخ حٿ‪٬‬خڃش ‪ ،‬ٿْظڂ ٳْڄخ ر‪٬‬ي ا‪٤٫‬خء ىٍحٓش طٴ‪ْٜ‬ڀْش ‪ ،‬كْغ أڅ‬
‫ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕ‪ ٝ‬ٿڂ ّټن ڃٌؿٌىح ٷزپ حٿظٔ‪ْ٬‬نخص ‪ ،‬ٱٳِ حٿٔز‪ْ٬‬نخص ٻخڅ حٿظو‪ّ ٢ْ٤‬ٸظ‪ َٜ‬ٳٸ‪٫ ٢‬ڀَ‬
‫ا‪٤٫‬خء طٌؿْيخص ىخڃش ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬حٿڄـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ڃڄخ أىٍ اٿَ ًؿٌى ‪٫‬يس حهظ‪ٙٚ‬ص ٻٌڅ حٕىحس حٿٌكْيس‬
‫حٿڄٔظ‪٬‬ڄڀش ىِ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿ‪٬‬ڄَحنِ حٿڄٌؿو ‪ ، PUD‬ٿظؤطِ ٓنش ‪ 1990‬ىٌه حٕىحس حٿـيّيس حٿظِ طظ‪َ٤‬ٵ اٿَ‬
‫أىٵ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ ًحٿڄظڄؼڀش ٳِ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪. ِٟ‬‬
‫‪ .1.2‬رؼو‪٠‬ف ِقـؾ شغً األهاػ‪: ٟ‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬أىحس ٿڀظو‪ً ٢ْ٤‬حٿظَْْٔ حٿل‪ّ ، َُ٠‬ڄټن أڅ ّ٘ڄپ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬أً ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن‬‫حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص كٔذ ڃلْ‪٤‬خص طيهڀو حٿظِ ّليىىخ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪ًّٔ ،‬ظٌؿذ ‪٫‬ڀَ ٻپ رڀيّش‬
‫أڅ طوڀٶ ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿظِ ط٘ڄپ ڃـخٿيخ حٿ‪٬‬ڄَحنِ ڃن أؿپ طن‪ْ٨‬ڄو ًطليّي ٷٌح‪٫‬ي حٿزنخء ٳْو ‪،‬‬
‫كْغ أڅ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪: ِٟ‬‬
‫ ّظ‪َ٤‬ٵ اٿَ أىٵ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ ٳِ ا‪٣‬خٍ طٌؿْيخص حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪ًٌّٟ ،‬ق حٿظَٻْزش‬‫حٿ‪٬‬ڄَحنْش ٿټپ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬ٳيٌ ‪:‬‬
‫* ّليى حٿ٘ټپ حٿل‪ً َُ٠‬كٸٌٵ حٿزنخء ًحٓظ‪٬‬ڄخٽ حٍٕح‪ِٟ‬‬
‫* ّ‪ْ٬‬ن حٿټڄْش حٿينْخ ًحٿٸ‪ ٌٍٜ‬ڃن حٿزنخء حٿڄٔڄٌف رو حٿڄ‪٬‬زَ ‪٫‬نيخ رخٿڄظَ حٿڄَر‪ ٪‬ڃن حٍٕ‪ْٟ‬ش حٿڄزنْش‬
‫هخٍؽ حٿزنخء أً رخٿڄظَ حٿڄټ‪٬‬ذ ڃن حٕكـخځ ًأنڄخ‪ ١‬حٿزنخّخص حٿڄٔڄٌف ريخ ًحٓظ‪٬‬ڄخ‪ٙ‬طيخ‬
‫( ڃ‪٬‬خڃپ حٓظي‪ٚ‬ٹ حٍٕ‪ً ، CES ٝ‬ڃ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕ‪.) COS ٝ‬‬
‫* ّ‪٠‬ز‪ ٢‬حٿٸٌح‪٫‬ي حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿڄ‪٨‬يَ حٿوخٍؿِ ٿڀزنخّخص ‪.‬‬
‫‪ 1‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 16‬‬

‫‪44‬‬

‫ًحٿڄن٘آص ًحص‬

‫* ّليى حٿڄٔخكش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿڄٔخكخص حٿو‪َ٠‬حء ًحٿڄٌحٷ‪ ٪‬حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀڄن٘آص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‬
‫حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٬‬خڃش ‪ً ،‬ٻٌح طو‪٤ْ٤‬خص ًڃڄِْحص ‪َ٣‬ٵ حٿڄًٍَ‪.‬‬
‫* ّليى ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص ‪.‬‬
‫* ّليى حٕكْخء ًحٿٌ٘حٍ‪ً ٩‬حٿن‪ٜ‬ذ حٿظٌٻخٍّش ًحٿڄٌحٷ‪ً ٪‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٌحؿذ كڄخّظيخ ًطـيّيىخ ًا‪ٚٛ‬كيخ‬
‫* ّ‪ْ٬‬ن ڃٌحٷ‪ ٪‬حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٴ‪ٚ‬كْش حٿٌحؿذ ًٷخّظيخ ًكڄخّظيخ ‪.‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬أىحس ٷخنٌنْش ڃؼپ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‪ّ ،‬و‪ ٪٠‬ٿيخ أُ نٌ‪ ٩‬ڃن‬‫أنٌح‪ ٩‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٍٕ‪ّ ،ٝ‬ڄټن حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ريخ أڃخځ حٿَْٰ ً‪ّ ٙ‬ـذ ا‪ٛ‬يحٍ أُ ٍه‪ٜ‬ش ( ٍه‪ٜ‬ش طـِثش ‪،‬‬
‫ٍه‪ٜ‬ش رنخء ‪ٍ ،‬ه‪ٜ‬ش ىيځ ) ا‪ ٙ‬رخكظَحځ طٌؿْيخطو ‪.‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬آهَ ڃٔظٌٍ ڃن ڃٔظٌّخص حٿظو‪٫ً ٢ْ٤‬ڀْو حٕهٌ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ طٌؿْيخص‬‫حٿڄو‪٤٤‬خص ًحٕىًحص ًحص حٿڄٔظٌٍ حٕ‪٫‬ڀَ ڃنو ‪ً ،‬حٿڄظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌ‪٣‬نِ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SNAT‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿـيٌُ ٿڀظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪. SRAT‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿظـيْجــــــش حٿـٌ‪ٙ‬ثـــــــــِ ‪. PAW‬‬
‫* حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪. PDAU‬‬
‫ ّ‪٬‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬كڀٸش ٍر‪ ٢‬رْن حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿٌُ ّ‪ ِ٤٬‬طٌؿْيخطو‬‫( ٍه‪ٜ‬ش‬
‫حٿ‪٬‬خڃش ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿزڀيُ ًرْن ‪٫‬ٸٌى حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿظِ ّظڂ حٿ‪٬‬ڄپ ريخ ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٕكْخء‬
‫حٿظـِثش ‪ٍ ،‬ه‪ٜ‬ش حٿزنخء ‪ٍ ،‬ه‪ٜ‬ش حٿييځ ) ‪.‬‬
‫ طٸيٍ آؿخٽ انـخُ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬د ‪ٓ 05‬نٌحص ‪٫‬ڀَ حٕٷپ ًا‪ّ ٙ‬ڄټن ٿڄ‪ٚ‬ٹ حٿزنخّخص أڅ ّ‪٤‬خٿزٌح‬‫رڄَحؿ‪٬‬ظو ‪.‬‬

‫‪ .2.2‬أ٘لاف ِقـؾ شغً األهاػ‪: ٟ‬‬
‫ اٌزٕظ‪١‬ــُ اٌّغــبٌ‪: ٟ‬‬‫ّ‪٬‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬أىحس ٳ‪٬‬خٿش ٳِ طن‪ْ٨‬ڂ حٿڄـخٽ حٿل‪ ، َُ٠‬ٳظز‪٬‬خ ٿظٌؿْيخص حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ‬
‫ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ّظڂ حٿظيهپ ‪٫‬ڀَ ٻپ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬أً ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن ٷ‪٤‬خ‪٫‬خص حٿظ‪٬‬ڄَْ حٿظِ ّ٘ڄڀيخ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ‬
‫حٍٕح‪ ِٟ‬كٔذ حٿ‪ًٍَ٠‬س حٿظِ ّٴَ‪ٟ‬يخ ‪ ،‬كْغ طظڄؼپ ڃوظڀٲ ىٌه حٿظيه‪ٚ‬ص ٳِ ‪ :‬ا‪٫‬خىس حٿيْټڀش حٿل‪َّ٠‬ش‬
‫‪ ،‬حٿظـيّي حٿل‪ ، َُ٠‬حٿظيْجش ًا‪٫‬خىس حٿظيْجش حٿل‪َّ٠‬ش ‪ ،‬ا‪٫‬خىس حٿظؤىْپ حٿل‪ ، َُ٠‬حٿظټؼْٲ حٿل‪َُ٠‬‬
‫ اٌزقـ‪١‬ؾ اٌزفظ‪: ٍٟ١‬‬‫‪ّ ٙ‬ټظٴِ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬رب‪٤٫‬خء طٌؿْيخص ‪٫‬خڃش ڃؼپ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ رپ‬
‫ًڃٔخكخطيخ ًحٿ‪َ٤‬ٵ حٿؼخٿؼْش حٿظِ طٴ‪ٜ‬ڀيخ ‪ ،‬ڃ‪٬‬خڃپ‬
‫ّظ‪َ٤‬ٵ اٿَ أىٵ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ ‪ :‬أٗټخٽ حٿٸ‪ ٪٤‬حٍٕ‪ْٟ‬ش‬
‫ح‪ٓٙ‬ظلٌحً ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ، CES ٝ‬ڃ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕ‪ ، ٝ‬ڃيحهپ حٿزنخّخص ًًحؿيخطيخ‪ ...‬حٿن ‪.‬‬
‫ أكاح لبٔ‪١ٔٛ‬خ ٌٍٍَـبد ‪ٚ‬اٌّ‪ٛ‬اؿٓ‪:‬‬‫‪٬ّ ٙ‬ظزَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬أىحس ‪٫‬ڄَحنْش ٳلٔذ ‪ ،‬رپ ّ‪ٜ‬زق ر‪٬‬ي حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو أىحس ٷخنٌنْش طٴَ‪ٝ‬‬
‫‪٫‬ڀَ حٿيًٿش ًحٿٔڀ‪٤‬خص حٿڄلڀْش ًحٿڄٌح‪٣‬ن ًؿڄْ‪ ٪‬حٿڄظيهڀْن حٿظٸْي رو ٳِ ڃخىٌ ڃٔڄٌف ًڃخ ىٌ ڃڄنٌ‪، ٩‬‬
‫ٳ‪٬‬ڀَ حٿيْجخص حٿڄ‪٬‬نْش أهٌه ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ٳِ طٌٷْ‪ ٪‬ڃوظڀٲ حٿڄ٘خٍّ‪ً ٪‬حٿظـيِْحص ‪٫ً ،‬ڀَ حٿڄٌح‪٣‬ن أّ‪٠‬خ‬
‫ڃَح‪٫‬خس ڃخ اًح ٻخڅ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ّٔ ِٟ‬ڄق ٿو رخٓظٰ‪ٚ‬ٽ ٷ‪٬٤‬ظو حٍٕ‪ْٟ‬ش كٔذ كخؿْخطو ‪.‬‬
‫‪ِ .3.2‬ؾز‪ِ ٜٛ‬قـؾ شغً األهاػ‪ٚ ٟ‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌّزؼٍمخ ثٗ ‪:‬‬
‫ّظڂ طـْٔي أىيحٱ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃڀٲ ّظټٌڅ ڃن طٸََّ ٻظخرِ ًڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿڄو‪٤٤‬خص‬
‫هخ‪ٛ‬ش رټپ ڃَكڀش ڃن ڃَحكڀو (ڃَكڀش ط٘وْ‪ ٚ‬حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿٸخثڂ ‪ ،‬ڃَكڀش حٿظيْجش ‪ ،‬ڃَكڀش حٿظٸنْن) ‪ ،‬كْغ‬
‫ّظټٌڅ حٽڃڀٲ ڃن ‪:‬‬
‫أ‪ِ .‬نووح رمل‪: ُ٠‬‬
‫‪45‬‬

‫طؼزض ط‪ٚ‬إځ أكټخځ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃ‪ ٪‬أكټخځ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًٻٌٿٺ حٿزَنخڃؾ‬
‫حٿڄ‪٬‬ظڄي ٿڀزڀيّش أً حٿزڀيّخص حٿڄ‪٬‬نْش طز‪٬‬خ ٓٳخٵ طنڄْظيخ ‪.‬‬
‫ة‪ .‬اٌزمٕ‪: ٓ١‬‬
‫ر‪٬‬ي صٗوْ‪ ٚ‬حٿڄـخٽ حٿڄ‪٬‬نِ ّظڂ حٷظَحف حٿظيْجش حٿڄنخٓزش حٿظِ ّظڂ طلٌّڀيخ ڃزخَٗس اٿَ ٷٌح‪٫‬ي ًٷٌحنْن ّـذ حٿظٸْي‬
‫ريخ ‪٫‬ني اؿَحء أُ طيهپ ‪٫‬ڀَ حٿڄـخٽ ‪ ،‬كْغ ّظڂ طٸْٔڂ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬اٿَ ڃنخ‪٣‬ٶ ڃظـخنٔش ‪ ،‬ٻپ‬
‫ڃن‪٤‬ٸش طٸنن ًط‪٤‬زٶ ‪٫‬ڀْيخ حٿٸٌح‪٫‬ي حٿوخ‪ٛ‬ش ريخ ‪٣ :‬زْ‪٬‬ش ٰٗپ حٍٕح‪ ١ًَٗ ، ِٟ‬حٿزنخء‪ ،‬حٿڄڄَحص ًحٿ‪َ٤‬ٵ‪،‬‬
‫حٿڄٔخكخص حٿلَس‪ ،‬أٗټخٽ حٿزنخّخص ًٻؼخٳظيخ‪ ،‬ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿڄلظڄڀش‪...‬حٿن‪.‬‬
‫ة‪ .1.‬ؿج‪١‬ؼخ شغً األهاػ‪: ٟ‬‬
‫ّليى ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪٣ ِٟ‬زْ‪٬‬ش حٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٍٕ‪ ، ٝ‬حٿن٘خ‪٣‬خص حٿڄيْڄنش ًحٿڄ‪ٚ‬ثڄش ٿڄڄِْحص حٿڄـخٽ‪،‬‬
‫حٿن٘خ‪٣‬خص حٿڄڄنٌ‪٫‬ش حٿظِ ‪ ٙ‬طٔخَّ حٕىيحٱ حٿڄَؿٌس ً‪ ٙ‬طظ‪ٚ‬ءځ ڃ‪ ٪‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿڄٸظَف ٌٓحء ڃن كْغ ٗټڀيخ أً‬
‫رٔزذ ا‪ٛ‬يحٍىخ طڀٌػخص أً أه‪٤‬خٍ أهٍَ ‪...‬حٿن‬
‫ة‪ .2.‬شو‪ٚ‬ؽ اٌجٕبء ‪:‬‬
‫ّظڂ طليّي ًَٗ‪ ١‬حٿزنخء ٿټپ ڃن‪٤‬ٸش ڃظـخنٔش ڃن ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ٳْڄخ ّو‪: ٚ‬‬
‫ اٌّّواد ‪ٚ‬اٌـوق ‪ّ :‬ظڂ طليّي حٿ‪ َٝ٬‬حٕىنَ ًحٕٷ‪ َٜ‬ٿ٘زټش حٿ‪َ٤‬ٵ كٔذ حٿڄٔظٌٍ (‪َ٣‬ٵ أًٿْش ‪،‬‬‫‪َ٣‬ٵ ػخنٌّش ‪َ٣ ،‬ٵ ػخٿؼْش) ًّظڂ حٕهٌ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ‪٫‬يى حٿ‪َ٬‬رخص حٿڄخٍس ًكـڄيخ ‪ٟ ،‬ڄخڅ حٿڄٌ‪ٌٛ‬ٿْش ٳِ‬
‫كخٿش حٿلَحثٶ ‪ ...‬حٿن ‪.‬‬
‫ اٌزي‪٠ٚ‬ل ثشجىبد اٌّ‪١‬بٖ اٌظبٌؾخ ٌٍشوة ‪ٚ‬اٌظوف اٌظؾ‪ : ٟ‬ڃٔخٍحصىخ ‪ ،‬أكـخڃيخ ‪ ..‬حٿن‬‫ اٌَّبؽبد اٌؾوح ‪ّ :‬ـذ طَٹ نٔزش ڃ‪ْ٬‬نش ٿڀڄٔخكخص حٿلَس ٻڄظنٴْ ٿڀزنخّخص ًطنٸپ حٕٗوخ‪ٙ‬‬‫ اٌَّبؽبد اٌقؼواء ‪ :‬ط‪٬‬ظزَ حٿڄٔخكخص حٿو‪َ٠‬حء ‪ًٍَّٟ‬ش رْن حٿزنخّخص ‪٫ ،‬ڀَ حٍٕ‪ٛ‬ٴش ‪ ،‬ٻڄخ ّڄټن‬‫حٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٯَْ حٿٸخرڀش ٿڀزنخء ٻڄٔخكخص ه‪َ٠‬حء ‪ ...‬حٿن‬
‫ ِ‪ٛ‬الف اٌَ‪١‬بهاد ‪ّ :‬ظڂ طليّي ڃٌحٷٲ حٿْٔخٍحص رخٕهٌ ر‪ْ٬‬ن ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ‪٫‬يى حٿٔټخڅ ًحٿٔټنخص ‪ً ،‬أڃخٻن‬‫طڄَٻِىڂ ‪ ،‬ڃن أؿپ طليّي ڃٌحٷ‪٬‬يخ ‪٫ ،‬يىىخ ‪ ...‬حٿن‪.‬‬
‫ة‪ .3.‬أشىبي اٌجٕب‪٠‬بد ‪ّ :‬ليى حٿظٸنْن حٿوخ‪ ٙ‬رڄو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬أٗټخٽ حٿزنخّخص رلْغ ّليى ڃٔخكخطيخ‬
‫‪ ،‬طٌُّ‪٬‬يخ ‪ ،‬حٿظَح‪ٛ‬ٲ رْنيخ ًرْن حٿ‪َّ٤‬ٶ ‪٫ ،‬ڀٌىخ ‪ ،‬ڃ‪٨‬يَىخ حٿوخٍؿِ ‪ ...‬حٿن‪.‬‬
‫ة‪ .4.‬وضبفز‪ٙ‬ب ‪:‬‬
‫ّظڂ طليّي ٻؼخٳش حٿزنخّخص ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃ‪٬‬خڃپ حٓظي‪ٚ‬ٹ حٍٕ‪ً CES ٝ‬ڃ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕ‪ ، COS ٝ‬رلْغ ّ‪٬‬زَ‬
‫‪٫‬ن ىٌّن حٿڄ‪٬‬خڃڀْن رڄخ ّڀِ ‪:‬‬
‫* ِؼبًِ اٍز‪ٙ‬الن األهع ‪ : CES‬ىٌ نٔزش حٿڄٔخكش حٿڄزنْش ڃن حٍٕ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿڄٔخكش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ح‪ٙ‬ؿڄخٿْش *‬
‫ِؼبًِ شغً األهع ‪ : COS‬ىٌ نٔزش حٿڄٔخكش حٿڄزنْش ٍٕ‪ْٟ‬خص ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪ٌ٤‬حرٶ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔخكش حٿ‪٬‬ٸخٍّش‬
‫ح‪ٙ‬ؿڄخٿْش ‪.‬‬
‫ٳيٌّن حٿڄ‪٬‬خڃڀْن ّڄټن ريڄخ طن‪ْ٨‬ڂ ڃٔخكخص حٿزنخّخص ًٻؼخٳظيخ كْغ أڅ ڃ‪٬‬خڃپ حٓظي‪ٚ‬ٹ حٍٕ‪ِ٤٬ّ CES ٝ‬‬
‫ڃٔخكخص ػخرظش ٿ‪٣ٚ‬خٍ حٿڄزنِ أڃخ رخٿنٔزش ٿڄ‪٬‬خڃپ ٰٗپ حٍٕ‪ COS ٝ‬ٳيٌ ّليى ح‪ٍٙ‬طٴخ‪ ٩‬ٿْْ ر‪ٜ‬ٴش ػخرظش‬
‫ًانڄخ ّ‪ ِ٤٬‬حٿ‪٬‬ڀٌ حٕٷ‪ َٜ‬ٿڀزنخّخص ‪.1‬‬
‫ة‪ .5.‬االهرفبلبد اٌّؾزٍّخ ‪:‬‬
‫ّ‪٬‬زَ ‪٫‬ن ح‪ٍٙ‬طٴخٵ ٳِ ڃـخٽ حٿ‪٬‬ڄَحڅ ربڃټخنْش رنخء أً طيْجش أً حٓظ‪٬‬ڄخٽ ٷ‪٬٤‬ش أٍ‪ْٟ‬ش ىًڅ حٿلخٵ ‪ٍَٟ‬‬
‫رخٿٴخثيس حٿ‪٬‬خڃش ًحٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪ ،‬أُ أنو ڃـخٽ كڄخّش ‪.2‬‬
‫ًڃن أؿپ ‪٫‬يځ حٿوٌ‪ ٝ‬ٳِ حٓظ‪٬‬ڄخٽ ىٌح حٿظ‪َّ٬‬ٲ ر‪ٜ‬ٴش ‪٫‬خڃش ّـذ طليّي ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿڄ‪٬‬نْش ٳِ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ‬
‫حٍٕح‪ًّ ِٟ‬ٸ‪ٜ‬ي ريخ ڃـخ‪ٙ‬ص حٿلڄخّش حٿوخ‪ٛ‬ش رڄوظڀٲ حٿ‪ٌ٬‬حثٶ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿظټنٌٿٌؿْش ڃؼپ ‪ :‬ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص‬
‫‪Alberto Zuckelli, Introduction à l’urbanisme opérationnel et à la composition urbaine, volume 03,OPU,Alger,1984, p103.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Maouia Saidouni, Elément d’introduction a l’urbanisme : histoire, méthodologie, réglementation, Alger, 2000 , p 161 .‬‬

‫‪2‬‬

‫‪46‬‬

‫حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿ‪َ٤‬ٵ حًٕٿْش ‪ ،‬ه‪ ١ٌ٤‬حٿټيَرخء ًحٿٰخُ ‪ ،‬حٿٌحى ‪ ،‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ‪ ،‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ‪ ،‬حٿڄٸخرَ‪،‬‬
‫حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٕػَّش‪...‬حٿن ‪ً ،‬ىِ طظڄلٌٍ أٓخٓخ ٳِ ػ‪ٚ‬ػش أنڄخ‪ٍ ١‬ثْْٔش ‪: 1‬‬
‫ ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ٿ‪٠‬ڄخڅ حٕڃن ‪.‬‬‫ ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ٿ‪٠‬ڄخڅ حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿ‪ٜ‬لْش ًحٿڄ‪ْْ٘٬‬ش حٿـْيس ‪.‬‬‫ ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رلڄخّش ًًٷخّش ًحكظَحځ ر‪ ٞ٬‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ أً حٿڄٌحٷ‪ً ٪‬حص حٕىڄْش حٿظخٍّوْش‬‫ًحٿؼٸخٳْش ‪.‬‬
‫ُّخىس ‪٫‬ڄخ ٓزٶ‪ ،‬ٳبڅ ‪ٙ‬ثلش حٿظن‪ْ٨‬ڂ طزْن ‪٣‬زْ‪٬‬ش ًڃٌحٷ‪ ٪‬حٿڄن٘آص ًحٿظـيِْحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًطليى حٿ‪َ٤‬ٵ‬
‫ًحٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ‪ ،‬ٻڄخ طليى حٿڄظيهڀْن ٳِ انـخُىخ (حٿيًٿش ‪ ،‬حٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش ‪ً ،)...‬ٻٌح ڃَحكپ ًآؿخٽ‬
‫ح‪ٙ‬نـخُ ‪.‬‬
‫ط‪ .‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌج‪١‬بٔ‪١‬خ ‪:‬‬
‫ّظڂ طـْٔي ڃلظٌٍ ىٍحٓش ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪٫ ِٟ‬ڀَ ٗټپ ًػخثٶ رْخنْش طظڄؼپ ٳِ ‪:‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬ڃٌٷ‪ ٪‬رڄٸْخّ ‪ 2000/1‬أً ‪.5000/1‬‬
‫* ڃو‪٣ ٢٤‬زٌٯَحٳِ رڄٸْخّ ‪ 500/1‬أً ‪.1000/1‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬ؿٌْطٸنِ رڄٸْخّ ‪ 500/1‬أً ‪ ،1000/1‬ڃ‪ٜ‬لٌد رظٸََّ طٸنِ‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿٌحٷ‪ ٪‬حٿٸخثڂ ‪ 500/1‬أً ‪ّ 1000/1‬زَُ ح‪٣ٙ‬خٍ حٿڄْ٘ي ‪ً ،‬حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ًٻٌح ح‪ٍٙ‬طٴخٷخص‬
‫حٿڄٌؿٌىس ‪.‬‬
‫* ڃو‪ ٢٤‬حٽطيْجش حٽ‪٫‬خڃش ‪ 500/1‬أً ‪ّ 1000/1‬ليى ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿٸخنٌنْش حٿڄظـخنٔش ‪.‬‬‫ ڃٌحٷ‪ ٪‬اٷخڃش حٿظـيِْحص ًحٿڄن٘آص ًحص حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٬‬خڃش ًحٿڄنٴ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ‪.‬‬‫ ه‪ ١ٌ٤‬ڃًٍَ حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ڃ‪ ٪‬ارَحُ ڃخ طظلڄڀو حٿيًٿش ڃنيخ ٻڄخ ىٌ ڃليى ٳِ حٿڄو‪٢٤‬‬‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ً ،‬ڃخ طظلڄڀو حٿـڄخ‪٫‬خص حٿڄلڀْش ‪.‬‬
‫ حٿڄٔخكخص حٿٌحؿذ حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀْيخ ن‪َ٨‬ح ٿو‪ٌْٜٛ‬ظيخ ‪.‬‬‫* ڃو‪ ٢٤‬حٿظَٻْزش حٿ‪٬‬ڄَحنْش رڄٸْخّ ‪ 500/1‬أً ‪.1000/1‬‬
‫‪ .4.2‬ئعواءاد ئػلاك ِقـؾ شغً األهاػ‪ٚ ٟ‬اٌّظبكلخ ػٍ‪: ٗ١‬‬
‫اٌّوٍ‪َٛ‬‬
‫طڂ طليّي حٗؿَحءحص حٗىحٍّش ٿ٘‪٫‬يحى ًحٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ‬
‫اٌزٕف‪١‬ن‪ ٞ‬هلُ ‪ 178/91‬اٌّإهؿ ف‪ 14 ٟ‬م‪ ٞ‬اٌمؼلح ‪ 1411‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ِ 28‬ب‪ ، 1990 ٞ‬اٌّؼلي ‪ٚ‬اٌّزُّ‬
‫ثبٌّوٍ‪ َٛ‬اٌزٕف‪١‬ن‪ ٞ‬هلُ ‪ 318/05‬اٌّإهؿ ف‪ٍ 10 ٟ‬جزّجو ‪ 2005‬اٌن‪٠ ٞ‬ؾلك ئعواءاد ئػلاك ِقــبد شغً‬
‫األهاػ‪ٚ ٟ‬اٌّظبكلخ ػٍ‪ٙ١‬ب ‪ِٚ ،‬ؾز‪ ٜٛ‬اٌ‪ٛ‬صبئك اٌّزؼٍمخ ث‪ٙ‬ب ‪.‬‬
‫طظڂ ىٌه حٗؿَحءحص ‪٫‬زَ نٴْ حٿڄَحكپ حٿظِ ّڄَ ريخ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ڃ‪ ٪‬ر‪ٞ٬‬‬
‫ح‪ٙ‬هظ‪ٚ‬ٳخص ‪:‬‬
‫‪ِ .1.4.2‬لا‪ٌٚ‬خ اإلػلاك‪:‬‬
‫ طٸٍَ ا‪٫‬يحى ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬رلْغ ّ‪٬‬يىخ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ حٿڄ‪٬‬نِ أً حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿڄ‪٬‬نْش‬‫ٳِ كخٿش ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٌُ ط٘ڄپ كيًىه ؿِء ڃن ڃـخٽ رڀيّظْن أً أٻؼَ‬
‫ طُزڀَٮ ىٌه حٿڄيحًٿش اٿَ حٿٌحٿِ حٿڄوظ‪ ٚ‬اٷڀْڄْخ‪ً ،‬طنَ٘ ٿڄيس ٗيَ رڄٸَ حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ حٿڄ‪٬‬نِ أً‬‫حٿڄـخٿْ حٿ٘‪٬‬زْش حٿزڀيّش حٿڄ‪٬‬نْش‪.‬‬
‫ ّـذ أڅ طزْن حٿڄيحًٿش ڃخ ّؤطِ ‪:‬‬‫‪2‬‬

‫‪Maouia Saidouni, Elément d’introduction a l’urbanisme : histoire, méthodologie, réglementation, Alger, 2000 , p 161‬‬
‫‪2‬‬
‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 178/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ً ِٟ‬حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْيخ ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش ريخ ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخٿغ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪18‬‬

‫‪47‬‬

‫‪1‬‬

‫* طٌٻَْح رخٿليًى حٿڄَؿ‪ْ٬‬ش ٿڄو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿٌحؿذ ا‪٫‬يحىه ًٳٸخ ٿڄخ كيىه حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڄَْ حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رو‬
‫* ٻْٴْخص ڃ٘خٍٻش حٗىحٍحص حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿيْجخص ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿ‪٬‬ڄٌڃْش ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص ٳِ ا‪٫‬يحى حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ‬
‫ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫‪ .2.4.2‬لواه رؾل‪٠‬ل اٌّؾ‪١‬ؾ ‪:‬‬
‫طظڂ اؿَحءحص ٷَحٍ طليّي ڃلْ‪ ٢‬طيهپ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬رنٴْ حٿ‪َّ٤‬ٸش ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ‬
‫ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬
‫‪ .3.4.2‬لواه لبئّخ اٌ‪١ٙ‬ئبد ‪ٚ‬اٌّظبٌؼ ‪ٚ‬اإلكاهاد اٌؼّ‪١ِٛ‬خ ‪ٚ‬اٌغّؼ‪١‬بد اٌّشبهوخ ف‪ ٟ‬ئػلاك ِقـؾ شغً‬
‫األهاػ‪: ٟ‬‬
‫ّظڂ ا‪ٛ‬يحٍ ىٌح حٿٸَحٍ ڃًٍَح رنٴْ حٗؿَحءحص حٿظِ ّو‪ ٪٠‬ٿيخ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ٻڄخ ىِ‬
‫ڃٌٻٌٍس ٳِ حٿ‪ٜ‬ٴلظْن ‪ 39 - 38‬رخٓظؼنخء حٿيْجخص حٿظِ أ‪ٟ‬خٳيخ حٿٸخنٌڅ ڃئهَح ٳْڄخ ّظ‪٬‬ڀٶ رخٿزْجش ‪ ،‬حٿْٔخكش ‪،‬‬
‫حٿظو‪ً ٢ْ٤‬حٿظيْجش حٿ‪٬‬ڄَحنْش ‪ ،‬ٳٸي كيىىخ ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪318/05‬‬
‫حٿڄئٍم ٳِ ‪ 10‬ىّٔڄزَ ‪ 2005‬حٿڄ‪٬‬يٽ ًحٿڄظڄڂ ٿڀڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ ٍٷڂ ‪. 178/91‬‬
‫‪ِ .4.4.2‬لا‪ٌٚ‬خ اٌزجٕ‪: ٟ‬‬
‫‪ 41‬حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿڄو‪٢٤‬‬
‫طو‪ ٪٠‬اؿَحءحص طزنِ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ٿنٴْ حٿِ٘ء حٿڄٌٻٌٍ ٳِ حٿ‪ٜ‬ٴلش‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪.‬‬
‫‪ .5.4.2‬لواه فزؼ االٍزمظبء اٌؼّ‪: ِٟٛ‬‬
‫ٻپ ڃخ ىٌ ڃٌٻٌٍ ٳِ حٿ‪ٜ‬ٴلظْن ‪ 41 – 40‬رو‪ ٌٜٙ‬ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ٿڀڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ‬
‫ّن‪٤‬زٶ ‪٫‬ڀَ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃخ‪٫‬يح حٿڄيس حٿڄليىس ٿيٌح حٕهَْ ٳيِ طٸيٍ ﭕ ‪ِٛ٠ 60‬ب ‪ 1‬ري‪ ٙ‬ڃن ‪ٌّ 45‬ڃخ ‪.‬‬
‫‪ .6.4.2‬اٌّظبكلخ إٌ‪ٙ‬بئ‪١‬خ ‪:‬‬
‫ػڂ ّ‪ٜ‬خىٵ ٍثْْ‬
‫ر‪٬‬ي حنظيخء ٳظَس ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خء حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ّظڂ ط‪٬‬يّپ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬اًح حٷظ‪ َ٠‬حٕڃَ‬
‫حٿڄـڀْ حٿ٘‪٬‬زِ حٿزڀيُ ‪٫‬ڀَ حٿڄو‪ ٢٤‬رڄيحًٿش حٿڄ‪ٜ‬خىٷش حٿنيخثْش ٿْ‪ٜ‬زق ريًٍه أىحس ٷخنٌنْش ڃټڄڀش ٿڀڄو‪٢٤‬‬
‫حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬ٷخرڀش ٿڀڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ريخ أڃخځ حٿَْٰ‪ّ ًٙ ،‬ـذ اؿَحء أُ طيهپ ‪٫‬ڀَ حٿڄـخٽ ڃن ‪َ٣‬ٱ‬
‫حٿيًٿش أً حٿٔڀ‪٤‬خص حٿڄلڀْش أً حٿڄٌح‪٣‬ن ا‪ ٙ‬رخكظَحځ حٿظيْجش حٿظِ ّٸظَكيخ ىٌح حٕهَْ ‪.‬‬
‫ اٌشىً هلُ ‪- 03‬‬‫‪ .5.2.1‬ؽبالد ِواعغح ِقـؾ شغً األهاػ‪: ٟ‬‬
‫‪ّ ٙ‬ڄټن ڃَحؿ‪٬‬ش ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ا‪ ٙ‬ٿٖٓزخد حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫ اًح ٿڂ ّنـِ ٳِ حٕؿپ حٿڄٸٍَ ٗطڄخڃو ٌٍٓ ػڀغ كـڂ حٿزنخء حٿڄٔڄٌف رو ڃن حٿڄًَ٘‪ ٩‬حٿل‪َُ٠‬‬‫أً حٿزنخّخص حٿڄظٌٷ‪٬‬ش ٳِ حٿظٸيَّ حًٕٿِ ‪.‬‬
‫ اًح ٻخڅ حٗ‪٣‬خٍ حٿڄزنِ حٿڄٌؿٌى ٳِ كخٿش هَحد أً كخٿش ڃن حٿٸيځ طي‪ ٌ٫‬اٿَ طـيّيه ‪.‬‬‫ اًح ٻخڅ حٗ‪٣‬خٍ حٿڄزنِ حٿڄٌؿٌى ٷي ط‪ َٝ٬‬ٿظيىٌٍحص نخطـش ‪٫‬ن ‪ٌ٧‬حىَ ‪٣‬زْ‪ْ٬‬ش ‪.‬‬‫ اًح ‪٣‬ڀذ ًٿٺ‪ً ،‬ر‪٬‬ي ڃًٍَ هڄْ ٓنٌحص ڃن حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْو ‪ ،‬أٯڀزْش ڃ‪ٚ‬ٹ حٿزنخّخص حٿزخٿْٰن‬‫‪٫‬ڀَ حٕٷپ ن‪ٜ‬ٲ كٸٌٵ حٿزنخء حٿظِ ّليىىخ ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪. ِٟ‬‬
‫ اًح حٓظي‪٫‬ض ًٿٺ كخؿش ان٘خء ڃًَ٘‪ ًً ٩‬ڃ‪ٜ‬ڀلش ً‪٣‬نْش ‪.‬‬‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿلټٌڃش ‪ ،‬حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ ‪ 178/ 91‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ ًُ 14‬حٿٸ‪٬‬يس ‪ 1411‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 28‬ڃخُ ‪ 1990‬حٿٌُ ّليى‬
‫اؿَحءحص ا‪٫‬يحى ڃو‪٤٤‬خص ٰٗپ حٍٕح‪ً ِٟ‬حٿڄ‪ٜ‬خىٷش ‪٫‬ڀْيخ ‪ً ،‬ڃلظٌٍ حٿٌػخثٶ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش ريخ ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪09‬‬

‫‪ 2‬حٿـڄيٌٍّش حٿـِحثَّش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ‪ٍ ،‬ثخٓش حٿـڄيٌٍّش ‪ ،‬حٿٸخنٌڅ ‪ 29/90‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ 14‬ؿڄخىٍ حًٕٿَ ‪ 1411‬ى حٿڄٌحٳٶ ‪ 01‬ىّٔڄزَ ‪1990‬‬
‫حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ‪ ،‬حٿڄخىس ‪. 37‬‬

‫‪48‬‬

49

‫صبٔ‪١‬ب ‪ .‬و‪١‬ف‪١‬خ رؾ‪ ً٠ٛ‬أك‪ٚ‬اد اٌز‪١ٙ‬ئخ ‪ٚ‬اٌزؼّ‪١‬و ِٓ اٌظ‪١‬غخ اٌّؼٕ‪٠ٛ‬خ اإلكاه‪٠‬خ ئٌ‪ ٝ‬اٌظ‪١‬غخ اٌّبك‪٠‬خ اٌزمٕ‪١‬خ ‪:‬‬
‫ ّظڂ طٔـْپ ىٍحٓش حٿڄو‪ ٢٤‬حٿظٌؿْيِ ٿڀظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ أً ڃو‪ٰٗ ٢٤‬پ حٍٕح‪ ِٟ‬ڃن ‪َ٣‬ٱ ىْجش‬‫طنٴٌّْش ڃوظ‪ٜ‬ش ڃظڄؼڀش ٳِ ِل‪٠‬و‪٠‬خ اٌزؼّ‪١‬و ‪ٚ‬اٌجٕبء ‪ ،‬رخ‪٫‬ظزخٍىخ حٿڄظيهپ حٿَثِْٔ ٳِ حَٗٗحٱ ‪٫‬ڀَ‬
‫ىٌه حٿيٍحٓخص ‪ً ،‬ىِ حٿظِ طٸٌځ رخٿظنْٔٶ رْن حٿڄٔئًٽ حًٕٽ ‪٫‬ن ڃـخٽ حٿيٍحٓش ‪ :‬هئ‪ ٌ١‬اٌّغٌٍ‬
‫اٌشؼج‪ ٟ‬اٌجٍل‪ً ، ٞ‬حٿڄټڀٲ رخٿيٍحٓش ‪ِ :‬ىزت اٌلهاٍبد ‪ ،‬ىٌح حٕهَْ حٿٌُ ّظڂ حهظْخٍه كٔذ ڃخ‬
‫ّڄظڀټو ڃن اڃټخنْخص‪ً ،‬ٿيٍ ڃيَّّش حٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿزنخء ‪ٚٛ‬كْش حنظٸخء حٕٳ‪٠‬پ ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿـٌىس ًحٿٸْڄش‬
‫حٿـْيس ٿڀيٍحٓش ‪.‬‬
‫ ر‪٬‬ي أڅ طٸٍَ ڃيَّّش حٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿزنخء ا‪٫‬يحى أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ط‪٬‬ڀن ‪٫‬ن ًٿٺ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ‬‫ڃنخٷ‪ٜ‬ش ً‪٣‬نْش أً حٓظ٘خٍس ڃٴظٌكش (ٿـڄْ‪ ٪‬ڃټخطذ حٿيٍحٓخص) ‪ ،‬أً حٓظ٘خٍس ڃليًىس (طٸٌځ ڃيَّّش‬
‫حٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿزنخء رخهظْخٍ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن ڃټخطذ حٿيٍحٓخص)‬
‫ طٸٌځ ڃيَّّش حٿظ‪٬‬ڄَْ ًحٿزنخء رب‪٫‬يحى ىٳظَ حٿًَ٘‪ ١‬حٿٌُ ّليى حٿًَ٘‪ ١‬حٿ‪ُٚ‬ڃش ‪ٙ‬نـخُ حٿيٍحٓش‬‫ً‪٫‬ڀَ أٓخٓو ّڄټن حهظْخٍ ڃټظذ حٿيٍحٓخص حٕٻؼَ طؤىْ‪ ٚ‬ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿڄنخٳٔش ًّنٸٔڂ ىٳظَ حٿًَ٘‪١‬‬
‫اٿَ ؿِأّن ‪ َٝ٫ :‬طٸنِ ً‪ َٝ٫‬ڃخٿِ ‪ّ ،‬ليىحڅ ڃخ ّڀِ ‪ - 1 :‬اٌٍّؾك ‪-‬‬
‫* اٌغيء األ‪ٚ‬ي ( اٌؼوع اٌزمٕ‪ّ :) ٟ‬ليى حٿًَ٘‪ ١‬حٿظٸنْش ٿظؤىْپ ڃټخطذ حٿيٍحٓخص ًاڃټخنْخطيخ كٔذ‬
‫حٿڄ‪٬‬خَّْ حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫‪ًٍَٟ .1‬س كْخُس ڃټظذ حٿيٍحٓخص ‪٫‬ڀَ ٳَّٶ ‪٫‬ڄپ ّظټٌڅ ڃن ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃظټخڃڀش طظ‪٠‬ڄن ڃوظڀٲ‬
‫حٿظو‪ٜٜ‬خص ‪:‬‬
‫ ڃينيّ ڃ‪٬‬ڄخٍُ أً ڃوظ‪ ٚ‬ٳِ حٿظيْجش ( ‪)architecte ou aménageur urbaniste‬‬‫ ڃينيّ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿزنْش حٿظلظْش‬‫ ڃينيّ ٳِ حٿظيْجش‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿـَٰحٳْخ‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿيّڄٌٯَحٳْخ‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿـٌْٿٌؿْخ أً حٿـٌْطٸنْش‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خى‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿـَٰحٳْخ‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿڄنخ‪)paysagiste( َ٧‬‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿٸخنٌڅ ‪.‬‬‫ ڃظو‪ ٜٚ‬ٳِ حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿ٘زټخص حٿڄوظڀٴش ‪.‬‬‫ طوظڀٲ حٿڄـڄٌ‪٫‬ش حٿٔخرٸش كٔذ حهظ‪ٚ‬ٱ أىًحص حٿظيْجش ًحٿظ‪٬‬ڄَْ ًكٔذ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿڄـخٽ‪.‬‬‫‪ .2‬حٿوزَس ً حٿظـخٍد حٿٔخرٸش ٳِ حنـخُ حٿيٍحٓخص (ٻڀڄخ ُحى ‪٫‬يى حٿيٍحٓخص حٿڄنـِس ٓخرٸخ ٻڀڄخ ُحىص‬
‫ىٍؿش حٿظؤىْپ)‪.‬‬
‫‪ .3‬حٗڃټخنْخص ًحٿٌٓخثپ حٿڄخىّش حٿ‪ُٚ‬ڃش ‪ٙ‬نـخُ حٿيٍحٓش ‪.‬‬
‫‪ .4‬ڃو‪ً ٢٤‬ڃنيـْش حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄٸظَكش ( ّټٌڅ طٸْْڄو ‪٫‬ڀَ أٓخّ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًحٿڄ‪ْ٤٬‬خص حٿڄٸيڃش) ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪République algérienne démocratique et populaire, ministère de l’habitat et de l’urbanisme, cahier des charges type,‬‬
‫‪Janvier 2010 .‬‬

‫‪50‬‬


Aperçu du document 001 رفيقة سنوسي.pdf - page 1/204
 
001 رفيقة سنوسي.pdf - page 3/204
001 رفيقة سنوسي.pdf - page 4/204
001 رفيقة سنوسي.pdf - page 5/204
001 رفيقة سنوسي.pdf - page 6/204
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


these ville wilaya touzou kabylie algerie
resume des cours d urbanisme s2
benidir m
sarah belhouas 2
consultation n 01 2016
consultation n 01 2019compressed

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.156s