Rapport final sondage .pdfNom original: Rapport final sondage.pdfTitre: Diapositive 1Auteur: SIGMA

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Microsoft® PowerPoint® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/08/2016 à 22:16, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 811 fois.
Taille du document: 1.9 Mo (43 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫تقٌٌم ثقافة التونسٌة والتونسً لمنظومة‬
‫حماٌة الحٌاة الخاصة‬
‫والمعطٌات الشخصٌة‬

SIGMA CONSEIL
Angle 43, rue Alain Savary 1002 Tunis Belvédère – Tunisie
Tél: + 216 71 286 927 - + 216 71 785 164
Fax: + 216 71 286 534
Email: research@e-sigmaconseil.com
Site Web: www.e-sigmaconseil.com

2016 ‫أفرٌل‬

‫الجذاذة التقنيت‬
‫العٌنة‪ :‬عيىة ممثلة للسكبن في الىسظ الحضري و الريفي‪ ،‬مكىوة مه ‪2015‬تىوسي‬
‫تتراوح أعمبرهم بيه ‪18‬سىة وأكثر‪.‬‬
‫تم تصميم العيىة وفق طريقة الحصص حسب الفئة العمرية‪ ،‬الىالية(مكبن السكه)‪،‬‬
‫الجىس‪ ،‬المهىة و المستىي التعليمي‪.‬‬

‫طرٌقة جمع‬

‫البٌانات‪ :‬ببلهبتف‬

‫)‪CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center SIGMA‬‬

‫نسبة الخطأ القصوى‬
‫تارٌخ الدراسة‪11 :‬أفريل ‪ 17-‬أفريل ‪2016‬‬
‫‪%2,2 :‬‬

‫‪2‬‬

‫أهم المحاور‬
‫ٌتضمن هذا التقرٌر المكونات التالٌة‪:‬‬
‫*المعطٌات الشخصٌة‬
‫*إعطاء المعطٌات الشخصٌة للغٌر‬
‫*اإلرسالٌات القصٌرة‬
‫*كامٌرات متاع المراقبة‬
‫*هٌئة حماٌة المعطٌات الشخصٌة‬
‫*حماٌة المعطٌات الشخصٌة على األنترنات‬
‫*اشكالٌات مطروحة الٌوم حول حماٌة المعطٌات الشخصٌة‬

‫‪3‬‬

‫مفهوم التونسً للمعطٌات الشخصٌة‬
‫كً نقلك معطٌات شخصٌة شنوه أول حاجة تجً لبالك ؟(تلقائٌا)‬
‫ال أعرف‬

‫‪49,3‬‬

‫الحٌاة الشخصٌة‬

‫‪13,8‬‬

‫الخدمة‬

‫‪7,9‬‬

‫العائلة‬

‫‪7,6‬‬

‫األوالد‬

‫‪6,6‬‬

‫الحالة المدنٌة‬

‫‪4,5‬‬

‫اإلسم واللقب‬

‫‪3,4‬‬

‫المنزل‬

‫‪3,2‬‬

‫العمر‬

‫‪2,1‬‬

‫الدخل الشهري‬

‫‪1,6‬‬
‫‪5‬‬

‫مكونات المعطٌات الشخصٌة‬
‫حسب رأٌك ما بٌن اإلحتماالت إلً باش نقراهلك توا قلً شنوا إلً ٌدخل فً المعطٌات الشخصٌة ؟(قراءة‬
‫االحتماالت)‬
‫رقم بطاقة التعرٌف‬
‫اإلسم واللقب‬
‫بصمات‬
‫العنوان متع الدار إلً تسكن فٌها‬
‫العمر‬
‫الدٌن إلً تمن به‬
‫تحلٌل طبً‬
‫الصورة‬
‫رقم الهاتف‬
‫ماتركول متع ‪CNRPS‬وإال ‪CNSS‬‬
‫مرض عندك‬
‫رأٌك السٌاسً‬
‫النقابة إلً منخرط فٌها‬
‫ماتركول متع الكرهبة‬

‫‪90,4‬‬

‫‪9,2‬‬

‫‪89,4‬‬

‫‪10,3‬‬

‫‪88,6‬‬

‫‪10,9‬‬
‫‪16,8‬‬

‫‪82,7‬‬

‫‪0,4 18,0‬‬
‫‪0,9 17,7‬‬
‫‪1,1 19,3‬‬

‫‪81,6‬‬

‫‪81,3‬‬
‫‪79,6‬‬
‫‪77,1‬‬

‫‪22,4‬‬

‫‪0,5‬‬

‫‪77,1‬‬

‫‪22,4‬‬

‫‪0,5‬‬

‫‪70,3‬‬
‫‪67,0‬‬
‫‪53,2‬‬

‫‪40,0‬‬
‫‪34,7‬‬

‫‪26,6‬‬

‫‪3,1‬‬

‫‪31,5‬‬

‫‪1,4‬‬

‫‪39,3‬‬

‫‪43,8‬‬
‫‪56,3‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪16,1‬‬
‫‪9,0‬‬
‫‪6‬‬

‫مكونات المعطٌات الشخصٌة‬
‫المعطٌات الشخصٌة كٌطلبوك فٌها هل تعطٌها ؟‬

‫ٌعطٌها‬

‫ٌرفض باش ٌعطٌها‬

‫‪68,9 %‬‬

‫‪%26,4‬‬
‫‪66,7‬‬

‫‪14,9‬‬
‫‪6,2‬‬

‫‪11,5‬‬

‫تعطٌها بسهولة من غٌر تعطٌها بعد ما تسأل اش ترفض بش تعطٌها خاطر ترفض بش تعطٌها فً‬
‫كل الحاالت‬
‫ما تعرفش اش باش‬
‫باش ٌعملوا بها‬
‫ما تسأل شنوه باش‬
‫ٌعملوا بها‬
‫ٌعملوا بٌها‬
‫غير مصرح ‪0.6‬‬
‫‪7‬‬

‫استعماالت المعطٌات الشخصٌة‬
‫كٌفاش ترى استعماالت المعطٌات الشخصٌة ؟‬

‫ألسباب علمٌة (دراسات اجتماعٌة و احصائٌة‪)...‬‬

‫‪78,8‬‬

‫ذات طابع رقابً أو أمنً‬

‫‪75,0‬‬

‫ذات طابع تجاري‬

‫‪40,7‬‬

‫‪8‬‬

‫قٌمة المعطٌات الشخصٌة‬
‫كً تشري كارطة متع تلفون وإال تطلب كارطة متع فٌدلتً(بطاقة وفاء) وإال تحل حساب جاري فً بنكا‬
‫وإال البوسطة أو شركة تأمٌن تعمر وتصحح أوراق‪،‬هل تقرا الشروط وتتحدث عالهم مع المسؤول ؟‬

‫ال‬
‫‪17,1‬‬

‫نعم‬
‫‪82,9‬‬
‫‪9‬‬

‫مدى وعً التونسً بحرٌة اإلدالء بمعطٌاته الشخصٌة‬
‫هل تعرف إلً عندك الحق بش ما تعطٌش معطٌاتك الشخصٌة الكل ؟‬

‫ال‬
‫‪15,4‬‬

‫نعم‬
‫‪84,6‬‬

‫‪10‬‬

‫المطالبة بنسخة عن المعطٌات الشخصٌة‬
‫هل تعرف إلً عندك الحق فً أي وقت تمشً تطلب نسخة من معطٌاتك الشخصٌة إلً عطٌتهم‬

‫نعم‬
‫‪46,9‬‬

‫ال‬
‫‪53,1‬‬

‫‪11‬‬

‫مدى ادرك التونسً بإمكانٌة تصحٌح‬
‫المعطٌات الشخصٌة‬
‫هل تعرف الً عندك الحق باش تطلب تصحٌحها ؟‬

‫ال‬
‫‪41,3‬‬
‫نعم‬
‫‪58,7‬‬

‫‪12‬‬

‫مدى ادرك التونسً بإمكانٌة استغالل‬
‫معطٌاته الشخصٌة‬
‫هل تعرف إلً وقتلً تعطً معطٌاتك الشخصٌة تنجم تتبعث لناس اخرٌن حتى فً الخارج ؟‬

‫نعم‬
‫‪46,9‬‬

‫ال‬
‫‪53,1‬‬

‫‪13‬‬

‫موقف التونسً من استغالل معطٌاته الشخصٌة‬
‫إلى أي درجة تتقلق إنو معطٌاتك الشخصٌة تتبعث لناس اخرٌن حتى فً الخارج ؟‬

‫تتقلق‬

‫تتقلق‬

‫‪%19,1‬‬

‫‪%80,5‬‬
‫‪65,0‬‬

‫‪15,5‬‬

‫تتقلق بدرجة كبٌرة‬

‫تتقلق بدرجة قلٌلة‬

‫‪19,1‬‬

‫معندكش قلق‬
‫غير مصرح ‪0.4‬‬
‫‪14‬‬

‫تأثٌر المعطٌات الشخصٌة على حٌاة التونسً‬
‫هل سبق فً إدارة أو شركة أنه رفضولك خدمة طلبتها وحسٌت إلً صار هذاك على أساس معطٌات شخصٌة‬
‫ٌعرفوها علٌك ؟‬

‫نعم‬
‫‪25,3‬‬
‫هل قالولك شنوا سبب الرفض ؟‬

‫نعم‬
‫ال‬

‫ال‬
‫‪74,7‬‬

‫نعم‬
‫‪33,0‬‬
‫ال‬
‫‪67,0‬‬

‫‪15‬‬

‫أه ّم مصادر االرسالٌات القصٌرة‬
‫هل سبق جاتك قبل إرسالٌة قصٌرة متع‬
‫مسابقات‬

‫‪67,5‬‬

‫فضاء تجاري‬

‫‪47,3‬‬

‫عروض تجارٌة‬
‫جمعٌات‬
‫احزاب‬

‫‪40,4‬‬

‫‪N= 1610‬‬

‫‪20,0‬‬
‫‪14,8‬‬

‫‪17‬‬

‫أه ّم مصادر االرسالٌات القصٌرة‬
‫هل سبق جاتك قبل إرسالٌة قصٌرة متع‬
‫‪82,1‬‬
‫‪76,3‬‬
‫‪67,5‬‬
‫‪55,6‬‬

‫‪48,1 47,3‬‬
‫‪40,4‬‬
‫‪29,6‬‬
‫‪20,0‬‬
‫‪14,8‬‬
‫‪4,6‬‬

‫‪2,8‬‬

‫فضاء تجاري‬
‫نعم‬

‫ال‬

‫مسابقات‬

‫‪4,0‬‬

‫عروض تجارٌة‬

‫‪3,8‬‬

‫جمعٌات‬

‫‪3,0‬‬

‫احزاب‬

‫غير‬
‫مصرح‬

‫‪18‬‬

‫مدى تقبل التونسً لإلرسالٌات القصٌرة‬
‫حسبك إنت هل إرسالٌة قصٌرة ‪SMS‬مقبولة ؟‬

‫ما نعرفشً‬
‫‪3,7‬‬

‫ال‬
‫‪36,8‬‬
‫نعم‬
‫‪59,5‬‬

‫‪19‬‬

‫تأثٌر اإلرسالٌات القصٌرة على التونسً‬
‫إلى أي درجة تتقلق من هل اإلرسالٌات القصٌرة ؟‬

‫تتقلق‬

‫ما فماش قلق‬

‫‪%37.0‬‬

‫‪%62.4‬‬
‫‪62,4‬‬

‫‪16,1‬‬

‫تتقلق بدرجة كبٌرة‬

‫‪20,9‬‬

‫تتقلق بدرجة قلٌلة‬

‫معندكش قلق‬
‫غير مصرح ‪0.6‬‬
‫‪20‬‬

‫أماكن تواجد كامٌرات المراقبة‬
‫هل سبق انك شفت كامٌرات مراقبة فً األماكن التالٌة؟‬
‫فً المحالت التجارٌة‬

‫‪90,4‬‬

‫فً بنك‬

‫‪77,8‬‬

‫فً إدارة‬

‫‪75,3‬‬

‫فً دٌار‬

‫‪61,2‬‬

‫فً مستشفى فً كلٌنٌك‪ ،‬فً مخبر طبً‬

‫‪60,9‬‬

‫فً الشارع‬

‫‪32,1‬‬

‫المعامل والشركات‬

‫‪1,9‬‬

‫المقهى‬

‫‪1,6‬‬

‫المطار‬

‫‪1,4‬‬

‫نزل‬

‫‪1,3‬‬

‫محطات النقل العمومً‬

‫‪1,1‬‬

‫‪N= 1833‬‬

‫‪22‬‬

‫كٌفٌة إدراك التونسً لكامٌرات المراقبة‬
‫فً األماكن العمومٌة‬
‫كٌفاش تفٌق بالكامٌرات متع المراقبة ؟‬

‫شفتها صدفة‬

‫شفت بالكا تنبه بوجودها‬

‫وروهالك‬

‫أخرى‬

‫‪72,3‬‬

‫‪11,2‬‬

‫‪6,1‬‬

‫‪10,3‬‬

‫‪23‬‬

‫مدى انزعاج التونسً من تواجد كامٌرات المراقبة‬
‫إلى أي درجة تتقلق مل كامٌرات متع المراقبة ؟‬

‫تتقلق‬

‫ما فماش قلق‬
‫‪%94.2‬‬

‫‪%5.7‬‬

‫‪94,2‬‬

‫‪2,3‬‬

‫‪3,4‬‬

‫تتقلق بدرجة كبٌرة‬

‫تتقلق بدرجة قلٌلة‬

‫معندكش قلق‬
‫غير مصرح ‪0.1‬‬
‫‪24‬‬

‫أهمٌة كامٌرات المراقبة‬
‫حسب راٌك إنت هل كامٌرات متع المراقبة‪:‬‬

‫مقبولة‬

‫‪97,2‬‬

‫الزمة‬

‫‪96,4‬‬

‫كافٌة للحماٌة‬

‫‪63,9‬‬
‫‪25‬‬

‫أهمٌة كامٌرات المراقبة‬
‫حسب راٌك إنت هل كامٌرات متع المراقبة‪:‬‬

‫‪97,2‬‬

‫‪96,4‬‬

‫‪63,9‬‬
‫‪35,3‬‬

‫‪2,4‬‬

‫مقبولة‬
‫نعم‬

‫‪0,4‬‬

‫‪3,4‬‬

‫الزمة‬

‫‪0,2‬‬

‫‪0,8‬‬

‫كافٌة للحماٌة‬

‫ال‬
‫‪26‬‬

‫موقف التونسً من استعمال البلدٌات‬
‫لكامٌرات المراقبة‬
‫إلى أي درجة توافق على إنو البلدٌات تحط كامٌرات مراقبة لترصد المواطنٌن إلً ٌرمٌو فً األوساخ خارج‬
‫األماكن المخصصة لها؟‬

‫موافق‬

‫موش موافق‬

‫‪%96,0‬‬

‫‪%3,7‬‬

‫‪86,7‬‬

‫‪9,3‬‬
‫موافق تماما ً‬

‫موافق إلى حد ما‬

‫‪1,7‬‬

‫‪2,0‬‬

‫مانٌش موافق إلى حد ما‬

‫مانٌش موافق بالكل‬

‫غير مصرح ‪0.3‬‬
‫‪27‬‬

‫موقف التونسً من موقف التونسً من نشر‬
‫تسجٌالت كامٌرات المراقبة على اإلنترنت‬
‫هل توافق إنو ٌقوموا بنشر التسجٌالت متاع الكامٌرات متع المراقبة على األنترنات ؟‬

‫موافق‬

‫موش موافق‬

‫‪%52,6‬‬

‫‪%44,6‬‬

‫‪42,2‬‬

‫‪31,0‬‬

‫‪10,4‬‬

‫موافق تماما ً‬

‫موافق إلى حد ما‬

‫‪13,6‬‬

‫مانٌش موافق إلى حد ما‬

‫مانٌش موافق بالكل‬

‫غير مصرح ‪2.7‬‬
‫‪28‬‬

‫موقف التونسً من حماٌة المعطٌات الشخصٌة‬
‫فً تونس‬
‫إلى أي درجة ترى إنو المعطٌات الشخصٌة محمٌة فً بالدنا؟‬

‫محمٌة‬

‫غٌر محمٌة‬

‫‪%38,7‬‬

‫‪29,8‬‬

‫‪%55,2‬‬
‫‪25,4‬‬

‫‪24,8‬‬

‫‪13,9‬‬

‫محمٌة بدرجة كبٌرة‬

‫محمٌة إلى حد ما‬

‫غٌر محمٌة إلى حد ما‬

‫غٌر محمٌة بدرجة كبٌرة‬

‫غير مصرح ‪6.1‬‬
‫‪30‬‬

‫مسؤولٌة حماٌة المعطٌات الشخصٌة‬
‫هل تعرف شكون ٌحمً المعطٌات الشخصٌة فً تونس ؟‬

‫وزارة الداخلٌة‬
‫الدولة‬
‫الحكومة‬
‫المواطن‬
‫ما فماش‬
‫القانون‬
‫البلدٌة‬
‫جمعٌة حقوق اإلنسان‬
‫الجٌش‬
‫الوزارات‬
‫الدستور‬
‫رئاسة الجمهورٌة‬
‫القضاء‬
‫أخرى‬
‫ال أعرف‬

‫‪14,7‬‬
‫‪3,7‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪1,4‬‬
‫‪1,0‬‬
‫‪1,0‬‬
‫‪0,7‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1,4‬‬
‫‪72,0‬‬

‫‪31‬‬

‫هٌئة حماٌة المعطٌات الشخصٌة‬
‫سمعت قبل بهٌئة حماٌة المعطٌات الشخصٌة فً تونس ؟‬

‫نعم‬
‫‪12,2‬‬

‫ال‬
‫‪87,8‬‬

‫‪32‬‬

‫تارٌخ تأسٌس هٌئة المعطٌات الشخصٌة‬
‫حسبك إنت من وقتاش موجودة هلهٌئة فً تونس ؟‬
‫منذ سنة ‪2013‬‬

‫‪8,2‬‬

‫منذ سنة ‪2015‬‬

‫‪7,1‬‬

‫منذ سنة ‪2011‬‬
‫منذ سنة ‪2014‬‬

‫‪6,3‬‬
‫‪5,1‬‬

‫منذ سنة ‪2016‬‬

‫‪2,4‬‬

‫منذ سنة ‪2010‬‬

‫‪2,4‬‬

‫منذ سنة ‪2012‬‬

‫‪1,6‬‬

‫منذ سنة ‪2004‬‬

‫‪1,2‬‬

‫منذ سنة ‪2006‬‬

‫‪1,2‬‬

‫منذ سنة ‪2000‬‬

‫‪1,2‬‬

‫ما نعرفشً‬

‫‪55,7‬‬
‫‪33‬‬

‫رأي التونسً فً الهٌكل الدعم لهٌئة حماٌة‬
‫المعطٌات الشخصٌة‬
‫حسبك إنت فً تونس كٌفاش الزم تكون الهٌئة إلً باش تحمً المعطٌات الشخصٌة؟‬
‫مستقلة‬

‫‪44,3‬‬

‫تابعة لوزارة الداخلٌة‬

‫‪24,4‬‬

‫تابعة للحكومة‬

‫‪9,3‬‬

‫تابعة لرئاسة الجمهورٌة‬

‫‪6,9‬‬

‫تابعة لوزارة‬

‫‪6,1‬‬

‫تابعة لمجلس النواب‬

‫‪2,8‬‬
‫غير مصرح ‪6.1‬‬
‫‪34‬‬

‫استعماالت األنترنات‬
‫هل تستعمل فً األنترنات على ‪:‬‬

‫‪43,0‬‬

‫الحاسوب‬

‫‪44,5‬‬

‫التلٌفون‬
‫‪22,5‬‬

‫‪Tablette‬‬

‫‪IPAD‬‬

‫‪N= 1085‬‬

‫‪10,6‬‬

‫‪36‬‬

‫استعماالت األنترنات‬
‫هل تستعمل فً األنترنات على ‪:‬‬
‫‪89,4‬‬
‫‪77,5‬‬
‫‪57,0‬‬
‫‪43,0‬‬

‫‪55,5‬‬
‫‪44,5‬‬
‫‪22,5‬‬
‫‪10,6‬‬

‫الحاسوب‬
‫نعم‬

‫التلٌفون‬

‫‪Tablette‬‬

‫‪IPAD‬‬

‫ال‬
‫‪37‬‬

‫التونسً و مواقع الواب‬
‫شنوا تستعمل فً األنترنات؟‬
‫‪N=973‬‬
‫يستعملو فيسبوك‬

‫فٌسبوك‬

‫‪89,9‬‬

‫غوغل‬

‫‪85,3‬‬

‫ٌوتٌوب‬

‫‪79,3‬‬

‫ماٌل (البرٌد اإللكترونً)‬

‫‪50,0‬‬

‫إنستجرام‬

‫‪24,7‬‬

‫توٌتر‬

‫‪20,1‬‬

‫فٌبٌر‬

‫‪6,2‬‬

‫سكاٌب‬

‫‪5,1‬‬

‫مسنجر‬

‫‪3,0‬‬

‫وتساب‬

‫‪2,1‬‬

‫أخرى‬

‫‪N= 1085‬‬

‫‪7,2‬‬

‫‪38‬‬

‫مدة إستعمال اإلنترنات‬
‫قداش وقت تستعمل فٌه األنترنات؟‬

‫‪62,6‬‬

‫ٌومٌا‬

‫‪13,5‬‬

‫‪12,6‬‬

‫‪11,1‬‬

‫من ‪ 3 -1‬مرات فً‬
‫االسبوع‬

‫فً بعض األحٌان‬

‫قلٌل وٌن نستعمل‬

‫غير مصرح ‪0.2‬‬
‫‪39‬‬

‫أماكن إستعمال التونسً لالنترنات‬
‫فً مغلب األحٌان وٌن تستعمل فٌها األنترنات فً ؟‬

‫الدار‬

‫‪90,1‬‬

‫المقهى‬

‫‪19,6‬‬

‫الخدمة‬

‫‪17,9‬‬

‫الشارع‬
‫المطعم‬
‫أخرى‬

‫‪12,5‬‬
‫‪1,7‬‬
‫‪15,2‬‬

‫‪40‬‬

‫استعماالت التونسً للمعطٌات الشخصٌة‬
‫على األنترنات‬
‫على األنترنات تحط معطٌاتك الشخصٌة ؟‬

‫نعم‬
‫‪43,2‬‬

‫ال‬
‫‪56,8‬‬

‫‪41‬‬

‫التونسً ومعطٌاته الشخصٌة على اإلنترنت‬
‫المعطٌات الشخصٌة إلً تحطها على األنترنات تخص شكون؟‬

‫‪99,8‬‬

‫‪N= 468‬‬

‫‪14,5‬‬

‫‪9,4‬‬

‫متاعك متع عائلتك متع‬
‫صحابك‬

‫‪0,4‬‬
‫أخرى‬

‫شنوا تتضمن المعطٌات الشخصٌة إلً تحطها عل‬
‫األنترنات؟‬
‫تصاورك‬

‫‪76,0‬‬

‫أرائك‬
‫المعطٌات الشخصٌة متاعك‬

‫معلوماتك الخاصة‬
‫تنقالتك‬

‫‪N= 468‬‬

‫‪56,0‬‬

‫فدٌووتك‬

‫أخرى ‪9,9‬‬

‫‪51,1‬‬
‫‪29,6‬‬
‫‪26,8‬‬
‫‪42‬‬

‫مدى حذر التونسً فً حماٌة معطٌاته الشخصٌة‬
‫إلى أي درجة تاخذ فً حذرك باش تحمً معطٌاتك الشخصٌة على االنترنات؟‬

‫حذر‬

‫غٌر حذر‬

‫‪%77.8‬‬

‫‪% 21.6‬‬

‫‪43,6‬‬
‫‪34,2‬‬

‫‪12,4‬‬

‫‪9,2‬‬

‫حذر بدرجة كبٌرة حذر إلى حد ما غٌر حذر إلى حد غٌر حذر بدرجة‬
‫كبٌرة‬
‫ما‬
‫غير مصرح ‪0.6‬‬

‫‪43‬‬

‫كٌفٌة حماٌة التونسً لمعطٌاته الشخصٌة‬
‫على األنترنات‬
‫على األنترنات كٌفاش تحمً فً معطٌاتك الشخصٌة ؟‬
‫‪N= 468‬‬

‫‪64,3‬‬

‫‪27,1‬‬
‫‪8,5‬‬

‫ما نعطٌهمش‬

‫نحد من الناس إلً ٌنجمو‬
‫ٌشوفها‬

‫أخرى‬

‫‪44‬‬

‫رأي التونسً من تجمٌع المعطٌات الشخصٌة‬
‫لمجابهة اإلرهاب‬
‫هل توافق تجمٌع أكثر لمعطٌاتك الشخصٌة باش تنجم الدولة تحارب اإلرهاب وتوفرلك أكثر أمن ؟‬

‫موافق‬

‫موش موافق‬

‫‪%88.7‬‬

‫‪% 9.9‬‬

‫‪73,7‬‬

‫‪15,0‬‬
‫موافق تماما ً‬

‫موافق إلى حد ما‬

‫‪4,7‬‬

‫‪5,2‬‬

‫مانٌش موافق إلى حد ما‬

‫مانٌش موافق بالكل‬

‫غير مصرح ‪1.4‬‬
‫‪46‬‬

‫شرح لبطاقة التعرٌف البٌومترٌة‬

‫تتضمن كل المعطٌات الشخصٌة )‪(puce‬تحتوي على شرٌحة الكترونٌة‬
‫لصاحب البطاقة (االسم واللقب و صورة بٌومترٌة للوجه و تارٌخ الوالدة‬
‫و البصمات الفردٌة)‪ ،‬مع العلم انو هذه البطاقة سٌتم إعدادها طبقا للمعاٌٌر‬
‫والمقاٌٌس الدولٌة الخاصة بوثائق الهوٌة من حٌث الشكل والمضمون‪.‬‬
‫‪47‬‬

‫رأي التونسً حول تغٌر بطاقة التعرٌف‬
‫هل تؤٌد أو تعارض بش نردو بطاقة التعرٌف بٌومترٌة فٌها شرٌحة فٌها الصورة والبصمات العشرة‬
‫والخاصٌات متاعك ؟‬

‫تؤٌد‬
‫‪%77.5‬‬

‫تعارض‬
‫‪%19.4‬‬

‫‪57,3‬‬

‫‪20,2‬‬

‫تؤٌد بشدة‬

‫تؤٌد إلى حد ما‬

‫‪11,9‬‬
‫تعارض بشدة‬

‫‪7,5‬‬
‫تعارض إلى حد ما‬

‫غير مصرح ‪3.1‬‬
‫‪48‬‬

‫رأي التونسً حول استعماالت‬
‫بطاقة التعرٌف البٌومترٌة‬
‫هل ترى إنو إستعمال بطاقة التعرٌف البٌومترٌة ٌقٌد حرٌتك ؟‬

‫موافق‬

‫موش موافق‬

‫‪%34.3‬‬

‫‪% 60.0‬‬

‫‪37,7‬‬
‫‪22,3‬‬

‫‪20,8‬‬
‫‪13,5‬‬

‫موافق تماما ً‬

‫موافق إلى حد ما‬

‫مانٌش موافق إلى حد ما‬

‫مانٌش موافق بالكل‬

‫غير مصرح ‪5.7‬‬
‫‪49‬‬


Aperçu du document Rapport final sondage.pdf - page 1/43
 
Rapport final sondage.pdf - page 3/43
Rapport final sondage.pdf - page 4/43
Rapport final sondage.pdf - page 5/43
Rapport final sondage.pdf - page 6/43
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


rapport final sondage
irqv4r3
sondage 3c decembre
appel a communication cisem 2017
portfolio cv anglais 24 03 14
3c etudes 4eme vague du barometre politique presentation des resultats

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.073s