ht glossary french final .pdf


Aperçu du fichier PDF ht-glossary-french-final.pdf - page 5/156

Page 1 ... 3 4 567 ... 156Aperçu du document


Français Kreyòl Español English

A
A jeun
À jeun
A l’intérieur, en dedans
Abactérien
Abattu
Abcès
Abcès périamygdalien
Abdomen
Abdominal
Abdominocentèse
Abdominogénital

Abdominogénital

Aberrant
Aberration

Ablactation
Ablation
Ablation de la rétine
Abondant
Abondant
Abortif(tive)
Abrasion
Abriter
Abrupt(e)
Abruption du placenta
Absence
Absence de réflexe
Absorption
Abstème
Abstinence
Abus

Ajen, rete san manje
Ajen
Anndan
Ki pa gen mikwòb, ki pa gen bakteri
Bèk a tè
Abse
Abse nan gòj
Vant
Ki gen pou wè ak vant
Fè yon ti tou nan vant
Ki gen pou wè ak vant
ak ògan seksyèl yo
Mouvman ki elwanye yon manm
pi lwen sant kò a
Ki pa gen sans
Erè nan jijman,
lè bagay ou lide a pa gen sans
Sispan bay tibebe lèt manman
Wete yon ògan nan kò a
Retire retin nan
Anpil
Anpil
Ki fè moun fè avòtman
Rakle, fè yon kòchi
Pwoteje, bay pwotèksyon
Rèd
Kraze manman vant la
Absans, ki pa la
Ki pa gen reflèks
Bwè
Ki pa bwè alkòl
Pa fè di tou
Abi

Ayunar
En ayuna
Adentro
Abacteriano
Abatido
Absceso
Absceso peritonsilar
Abdomen
Abdominal
Abdominocentesis
Abdominogénital

Fast, to; go without eating
Fasting
Inside
Abacterial
Depressed
Abscess
Peritonsillar abscess
Abdomen
Abdominal
Abdominocentesis
Abdominogenital

Abducción

Abduction

Aberrante
Aberración

Aberrant
Aberration

Ablactación
Ablación
Ablación de la retina
Abundante
Profuso
Abortivo(a)
Abrasión
Abrigar
Abrupto(a)
Abrupción de placenta
Ausencia
Arreflexia
Absorción
Abstemio
Abstinencia
Abuso

Ablaction
Ablation
Retinal ablation
Abundant; plentiful
Profuse
Abortifacient
Abrasion
Cover, to; to keep warm
Abrupt
Placenta abruptia
Absence
Areflexia
Absorption
Abstemious
Abstinence
Abuse

1
www.hesperian.org

La Santé pour Tous Glossaire

www.medicc.org


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00449502.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.