Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contactcour transcription1 .pdf


Nom original: cour transcription1.pdf
Auteur: Imen

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/09/2016 à 22:20, depuis l'adresse IP 105.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 188 fois.
Taille du document: 574 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


‫المجال األول‬

‫‪BAC 2017‬‬

‫الوحدة األولى ‪ :‬تركيب البروتين‬

‫تذكيز بالمكتسبات‬
‫‪ o‬المورثة عبارة عن جزء من ال ‪ ADN‬انًزٕاعسح‬
‫ف‪ ٙ‬انُٕاح (ػُس حم‪ٛ‬م‪ٛ‬بد انُٕاح)‪.‬‬
‫‪ o‬رحًم ْذِ انغشئ‪ٛ‬خ انًؼهٕيبد انٕراص‪ٛ‬خ نززك‪ٛ‬ت‬
‫ثزٔر‪َٕ ٍٛ‬ػ‪ ٙ‬يظؤٔل ػٍ صفخ يؼ‪ُٛ‬خ (ًَػ‬
‫ظبْز٘)‪.‬‬
‫مقز تزكيب البزوتين‬
‫‪ ‬يتم تركيب البروتين في الهيولى باستعمال‬
‫المعلومات المتواجدة في النواة‪.‬‬
‫‪ ‬يحتاج التعبير المورثي في الخلية إلى نقل نسخة‬
‫من هذه المعلومات الوراثية الخاصة بمورثة واحدة‬
‫أو أكثر في صورة ‪ARNm‬‬
‫التزكيب الكيميائي لل ‪ARNm‬‬
‫رى انزؼزف ػه‪ٓٛ‬ب حظت َٕارظ االيبْخ انكه‪ٛ‬خ ٔانغشئ‪ٛ‬خ ح‪ٛ‬ش‬
‫‪ ‬اإليبْخ انكه‪ٛ‬خ‪:‬‬
‫رزى ف‪ ٙ‬زرعخ حزارح ػبن‪ٛ‬خ ثبطزؼًبل ‪ُٚٔ NaOH‬زظ ػُٓب‪:‬‬
‫‪4 o‬إَٔاع يٍ انمٕاػس األسٔر‪ٛ‬خ ْ‪: ٙ‬‬
‫لٕاػس ث‪ٛ‬ز‪ًٛٚ‬س‪ُٛٚ‬خ )حهمز‪: (ٍٛ‬ط‪ٛ‬زٕس‪-)C ( ٍٚ‬‬
‫ان‪ٕٛ‬راط‪ٛ‬م (‪.)U‬‬
‫لٕاػس ث‪ٕٛ‬ر‪ُٛٚ‬خ ) حهمخ ٔاحسح (‪ :‬أزَ‪-( A) ٍٛ‬‬
‫غٕاَ‪(G) ٍٛ‬‬
‫‪ o‬طكز ذًبط‪ ٙ‬انكزثٌٕ ْٕطكزانز‪ٚ‬جٕس ‪.C5H10O5‬‬
‫‪ o‬حًط انفٕطفٕر‪ٚ‬ك ‪. H3PO4‬‬
‫‪ ‬اإليبْخ انغشئ‪ٛ‬خ‪:‬‬
‫رزى ثبطزؼًبل اَش‪ًٚ‬بد َٕػ‪ٛ‬خ يٍ َٕع ‪ُٚٔ ARNase‬زظ ػُٓب‪:‬‬
‫‪ o‬انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد ‪:‬رزًضم ف‪ ٙ‬اررجبغ حًط انفٕطفٕر‪ٚ‬ك‬
‫يغ طكز ر‪ٚ‬جٕس يغ لبػسح أسٔر‪ٛ‬خ‪ٔ ،‬حظت َٕع‬
‫انمبػسح َغس ‪ 4‬إَٔاع ‪: -‬أز‪ُٕٚ‬س‪ - ٍٚ‬غٕإَس‪- ٍٚ‬‬
‫ط‪ٛ‬ز‪ٛ‬س‪ٕٚ. - ٍٚ‬ر‪ٚ‬س‪ٍٚ‬‬
‫‪ o‬يزؼسز َكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬س ‪:‬رزًضم ف‪ ٙ‬اررجبغ ػسز له‪ٛ‬م يٍ‬
‫انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد‪.‬‬
‫‪َ o‬كه‪ٕٛ‬س‪ٚ‬ساد ‪ ْٙٔ:‬اررجبغ طكز ر‪ٚ‬جٕس يغ لبػسح‬
‫أسٔر‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ ‬ثُ‪ٛ‬خ ‪:ARN‬‬
‫‪ٚ‬زكٌٕ يٍ طهظهخ ٔاحسح يٍ انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد يزرجطخ يغ ثؼعٓب‬
‫ثزٔاثػ اطزز فٕطفبر‪ٛ‬خ ث‪ ٍٛ‬طكز انز‪ٚ‬جٕس نهُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬سح األٔنٗ‬
‫أ٘ ‪3՝‬يغ حًط انفٕطفٕر نهُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬سح انًٕان‪ٛ‬خ أ٘ انغٓخ ‪՝ 5‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬رجسأ انظهظهخ زٔيب ثبنُٓب‪ٚ‬خ‪ٔ՝ 5‬رُزٓ‪ ٙ‬ثبنُٓب‪ٚ‬خ‪.3 ՝‬‬
‫استنساخ المعلومات الوراثية‬
‫تتمثل في بناء ال ‪ ARNm‬ابتدءا من السلسلة المستنسخة لل‬
‫‪ ADN‬ويتم في النواة عند حقيقيات النواة ‪.‬‬
‫ػًه‪ٛ‬خ‬
‫نحسٔس‬
‫األطبط‪ٛ‬خ‬
‫‪ ‬انؼُبصز‬
‫االطزُظبخ ‪+ ADN :‬بوليمراز ‪+ ARN‬نيكلوتيدات‬
‫حرة ‪+‬طاقة (‪.)ATP‬‬
‫‪ ‬يزاحم االطزُظبخ ‪:‬‬
‫رًز ػًه‪ٛ‬خ االطزُظبخ ثضالس يزاحم ْٔ‪:ٙ‬‬
‫يزحهخ االَطالق‪:‬‬‫‪ٚ o‬زرجػ إَش‪ٚ‬ى ‪ ARN‬ثٕن‪ًٛٛ‬زاس ثجسا‪ٚ‬خ انًٕرصخ ٔ‪ٚ‬مٕو‬
‫ةركظ‪ٛ‬ز انزٔاثػ انٓ‪ٛ‬سرٔع‪ُٛٛ‬خ ٔفزح طهظهز‪ٙ‬‬
‫‪ADN‬ث‪ ٍٛ‬أسٔاط انمٕاػس األسٔر‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ٚ o‬جسأ االَش‪ٚ‬ى ثمزاءح رزبثغ انمٕاػس ػهٗ إحسٖ طهظهز‪ٙ‬‬
‫‪ ( ADN‬الطهظهخ انًظزُظرخ) ٔرثػ انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد‬

‫‪I .Benhamaid‬‬

‫انًٕافمخ نٓب نززك‪ٛ‬ت طهظهخ يٍ ‪ ARN‬ح‪ٛ‬ش رزٕظغ‬
‫َكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد ‪ ARN‬يمبثم َكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد ‪ ADN‬حظت‬
‫ركبيم انمٕاػس األسٔر‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫يزحهخ االطزطبنخ‪:‬‬‫‪ُٚ o‬زمم اَش‪ٚ‬ى ‪ ARN‬ثٕن‪ًٛٛ‬زاس ػهٗ غٕل انًٕرصخ‬
‫نمزاءح انًؼهٕيبد ػهٗ عشا ‪ٔ ADN‬رثػ‬
‫َكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد ‪ٔ ARN‬فك رزبثؼٓب ف‪ ٙ‬انظهظهخ‬
‫انًظزُظرخ نم‪ ADN‬يؤز‪ٚ‬ب إنٗ اطزطبنخ‬
‫عش‪ٚ‬ئخ ‪.ARN‬‬
‫يزحهخ انُٓب‪ٚ‬خ‪:‬‬‫‪ٚ o‬صم اإلَش‪ٚ‬ى إنٗ َٓب‪ٚ‬خ انًٕرصخ ٔرزٕلف اطزطبنخ‬
‫‪ ARNm‬انذ٘ ‪ُٚ‬فصم ػٍ ‪.ADN‬‬
‫‪ُٚ o‬فصم اإلَش‪ٚ‬ى ٔرُغهك طهظهز‪ADN ٙ‬‬
‫يالحظخ‪:‬‬
‫‪ ‬رُزمم ػسح عش‪ٚ‬ئبد يٍ األَش‪ٚ‬ى يٍ يٕلغ ثسا‪ٚ‬خ‬
‫االطزُظبخ إنٗ َٓب‪ٚ‬زّ ْٔكذا ‪ٚ‬زى َظد ػسح عش‪ٚ‬ئبد‬
‫‪ ARNm‬ف‪ ٙ‬آٌ ٔاحس‪.‬‬
‫‪ ‬ارغبِ االطزُظبخ ‪ٚ‬كٌٕ زٔيب يٍ انُٓب‪ٚ‬خ ‪ ՝ 5‬إنٗ ‪՝3‬‬
‫ف‪.ARNm ٙ‬‬
‫‪ ‬انظهظهخ انًظزُظرخ ركٌٕ ػكض ارغبِ طهظهخ‬
‫‪ARNm‬‬
‫‪ ‬انظهظهخ غ‪ٛ‬ز انًظزُظرخ ركٌٕ ف‪َ ٙ‬فض ارغبِ‬
‫‪.ARNm‬‬
‫‪َ ‬عظ ال‪ ARNm‬ثؼس اَزٓبء االطزُظبخ ‪:‬‬
‫‪ ‬رزً‪ٛ‬ش انًٕرصبد ف‪ ٙ‬حم‪ٛ‬م‪ٛ‬بد انُٕاح ثبحزٕائٓب ػهٗ‬
‫غ‪ٛ‬ز‬
‫)‪ٔ(exons‬انمطغ‬
‫انسانخ‬
‫انمطغ‬
‫انسانخ )‪.(introns‬‬
‫‪ ‬ثؼس االطزُظبخ يجبشزح ‪ٚ‬زشكم ‪ ARNm‬نّ َفض‬
‫غٕل انًٕرصخ) ػسز انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد(أ٘ ‪ٚ‬زكٌٕ يٍ لطغ‬
‫زانخ ٔلطغ غ‪ٛ‬ز زانخ ٔ‪ٚ‬ظًٗ أٔن‪ ) ٙ‬غ‪ٛ‬ز َبظظ‪،‬‬
‫غالئؼ‪(ARNm ٙ‬‬
‫‪ٚ ‬زى ػهٗ يظزٕٖ انُٕاح حذف انمطغ غ‪ٛ‬ز انسانخ ٔرثػ‬
‫انمطغ انسانخ نم ‪ ARNm‬األٔن‪ ٙ‬ػٍ غز‪ٚ‬ك إَش‪ًٚ‬بد‬
‫انحذف ٔانزثػ‪ ،‬ن‪ٛ‬زشكم ‪َ ARNm‬بظظ ألصز‬
‫غٕال ٔ‪ٚ‬زكٌٕ يٍ لطغ زانخ فمػ ن‪ُٛ‬زمم إنٗ انٓ‪ٕٛ‬نٗ‬
‫ٔ‪ٚ‬ززعى إنٗ ثزٔر‪ ٍٛ‬يؼ‪ ٍٛ‬رظًٗ ْذِ انؼًه‪ٛ‬خ ثُعظ‬
‫‪.ARNm‬‬
‫يالحظخ‪:‬‬‫‪ ‬ظبْزح َعظ ‪ ARNm‬يً‪ٛ‬شح نهرال‪ٚ‬ب حم‪ٛ‬م‪ٛ‬بد انُٕاح‬
‫فمػ فٓ‪ ٙ‬ال رٕعس ػُس انرال‪ٚ‬ب ثسائ‪ٛ‬بد انُٕاح‪.‬‬
‫‪ ‬ػُس ثسائ‪ٛ‬بد انُٕاح عً‪ٛ‬غ أعشاء انًٕرصخ ْ‪ ٙ‬لطغ‬
‫زانخ ٔيُّ ‪ُٚ‬زظ ‪َ ARNm‬بظظ يجبشزح‪.‬‬
‫التزجمة‬
‫ْ‪ ٙ‬رحٕ‪ٚ‬م نغخ َٕٔ‪ٚ‬خ ‪) ARNm‬رزبثغ َكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد( إنٗ نغخ‬
‫ثزٔر‪ُٛٛ‬خ) رزبثغ أحًط أي‪ُٛٛ‬خ(ػهٗ يظزٕٖ انٓ‪ٕٛ‬نٗ‪ ،‬ثبطزرساو‬
‫لبيٕص انشفزح انٕراص‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ ‬رُُظد انًؼهٕيخ انٕراص‪ٛ‬خ ثشفزح ذبصخ ‪:‬رسػٗ انشفزح‬
‫انٕراص‪ٛ‬خ‪ٔ ،‬رزًضم ٔحسح انشفزح انٕراص‪ٛ‬خ ف‪ ٙ‬صالص‪ٛ‬خ‬
‫يٍ انمٕاػس رسػ‪ ٙ‬انزايشح رٌشفز نحًط أي‪ ُٙٛ‬يؼ‪ٍٛ‬‬
‫ف‪ ٙ‬انجزٔر‪.ٍٛ‬‬

‫‪ ‬رحٕل انهغخ انُٕٔ‪ٚ‬خ انًًضهخ ة ‪ 4‬أحزف نمٕاػس‬
‫أسٔر‪ٛ‬خ إنٗ‪ ‬نغخ ثزٔر‪ُٛٛ‬خ يًضهخ ة ‪ 20‬كهًخ‬
‫ألحًبض أي‪ُٛٛ‬خ حظت انؼاللخ انزبن‪ٛ‬خ ‪:‬‬
‫‪AB = C -----˃: 64 =43‬‬
‫‪ًٚ A ‬ضم ػسز انمٕاػس االسٔر‪ٛ‬خ ‪.‬‬
‫‪ B ‬ػسز انمٕاػس ف‪ ٙ‬انزايشح‪.‬‬
‫‪ C ‬ػسز إَٔاع انزايشاد‪.‬‬
‫‪ٚ ‬كٌٕ ػسز كهًبد انهغخ انُٕٔ‪ٚ‬خ )‪( 64‬أكضز يٍ ػسز‬
‫كهًبد انهغخ )‪ْٔ (20‬ذا ‪ٚ‬سل ػهٗ ٔعٕز ذبص‪ٛ‬خ‬
‫انززازف أ٘ ‪ًٚ‬كٍ نؼسح رايشاد أٌ رشفز نُفض‬
‫انحًط األي‪.ُٙٛ‬‬
‫‪ٚ ‬ج‪ ٍٛ‬عسٔل انشفزح انٕراص‪ٛ‬خ ٔعٕز ‪ 61‬رايشح يٍ‬
‫يغًٕع ‪ 64‬رشفز ألحًبض أي‪ُٛٛ‬خ أثزسْب ‪AUG‬‬
‫رايشح االَطالق ٔرشفز نهً‪ٛ‬ض‪ ،ٍَٕٛٛ‬كًب َغس ‪3‬‬
‫رايشاد ثسٌٔ يؼُٗ ال رشفز أل٘ حًط آي‪ْٙ ُٙٛ‬‬
‫‪ٔ UAA ،UAG،UGA :‬رظًٗ رايشاد انزٕلف‪.‬‬
‫‪ ‬اطزؼًبل ثزَبيظ ‪ ْٕ : Anagène‬ثزَبيظ رؼه‪ًٙٛ‬‬
‫انٓسف يُّ‪:‬‬
‫ػزض ٔيؼبنغخ انززبثؼبد) لٕاػس أٔ أحًبض أي‪ُٛٛ‬خ (ح‪ٛ‬ش‬‫‪ٚ‬ظًح انجزَبيظ يٍ رحٕ‪ٚ‬م انًؼهٕيبد يٍ ٔإنٗ ‪ARN ، ADN‬‬
‫أٔ رزبثغ األحًبض األي‪ُٛٛ‬خ ف‪ ٙ‬انظهظهخ انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫‪ٚ‬ظًح ثًمبرَخ انززبثؼبد نُفض انًٕرصخ أٔ ث‪ ٍٛ‬يٕرصبد‬‫يرزهفخ نُفض انكبئٍ أٔ حزٗ نًٕرصبد يٍ كبئُبد يرزهفخ‪.‬‬
‫‪ٚ‬ظًح ثزحس‪ٚ‬س يٕالغ َٕٔع انطفزاد ٔرأص‪ٛ‬زْب ػهٗ انجزٔر‪.ٍٛ‬‬‫مزاحل التزجمة‬
‫‪ ‬يمز رزك‪ٛ‬ت انجزٔر‪ ٍٛ‬ف‪ ٙ‬انٓ‪ٕٛ‬نٗ‪:‬‬
‫رزى ػًه‪ٛ‬خ انززعًخ ػهٗ يظزٕٖ يزؼسز انز‪ٚ‬جٕسٔو) انجٕن‪ٛ‬شٔو(‬
‫انذ٘ ‪ٚ‬كٌٕ ف‪ ٙ‬انٓ‪ٕٛ‬نٗ أٔ يزصال يغ انشجكخ انٓ‪ٕٛ‬ن‪ٛ‬خ انفؼبنخ‪.‬‬
‫‪ ‬رؼز‪ٚ‬ف يزؼسز انز‪ٚ‬جٕسٔو‪:‬‬
‫‪ًٚ‬ضم اررجبغ ػسز يٍ انز‪ٚ‬جٕسٔيبد ثغش٘ء ٔاحس يٍ ‪ARNm‬‬
‫ح‪ٛ‬ش ‪ٚ‬مٕو كم ر‪ٚ‬جٕسٔو ثئَزبط طهظهخ ثجز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ‪ٔ ،‬كهًب ساز ػسز‬
‫انز‪ٚ‬جٕسٔيبد انًزرجطخ سازد كً‪ٛ‬خ انجزٔر‪ ٍٛ‬انًصُؼخ‪.‬‬
‫أًَبغ ال‪ ARN‬انًزسذهخ ف‪ ٙ‬رزك‪ٛ‬ت انجزٔر‪: ٍٛ‬‬
‫‪ٚ‬زسذم ف‪ ٙ‬رزك‪ٛ‬ت انجزٔر‪ ٍٛ‬صالصخ أًَبغ يٍ‪ ARN‬انًزًضهخ ف‪:ٙ‬‬
‫*‪ ARNr‬انز‪ٚ‬جٕسٔي‪ ARNt * ٙ‬انُبلم* ‪ ARNm‬انزطٕل‬
‫‪ ‬ثُ‪ٛ‬خ ٔيكَٕبد انز‪ٚ‬جٕسٔو‪:‬‬
‫‪ٚ‬زكٌٕ انز‪ٚ‬جٕسٔو يٍ رحذ ٔحسر‪:ٍٛ‬‬
‫*رحذ ٔحسح كجزٖ ‪:‬رزكٌٕ يٍ ‪َٕ 31‬ع يٍ انجزٔر‪ُٛ‬بد‬
‫َٕٔػ‪ ٍٛ‬يٍ ‪ًْ ARNr‬ب )‪ٔ ( 23 S.5S‬رحزٕ٘ يٕلؼ‪ٍٛ‬‬
‫الررجبغ ‪ARNt‬يٕلغ ‪ ٔ A‬يٕلغ ‪. P‬كًب رحزٕ٘ ػهٗ َفك‬
‫نرزٔط انظهظهخ انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫*رحذ ٔحسح صغزٖ ‪:‬رزكٌٕ يٍ ‪َٕ 21‬ع يٍ انجزٔر‪ُٛ‬بد ٔ‬
‫‪ٕٚٔ(S16) ARNr‬عس ثٓب يٕلغ الررجبغ ال ‪ ARNm‬الَشالق‬
‫ٔرُمم انز‪ٚ‬جٕسٔو ػهٗ عش‪ٚ‬ئخ ‪ARNm‬‬
‫‪ ‬ثُ‪ٛ‬خ ال‪ARNt‬‬
‫‪ٚ‬زكٌٕ يٍ طهظهخ يٍ انُكه‪ٕٛ‬ر‪ٛ‬ساد رهزف نزأذذ شكم فزاغ‪ٙ‬‬
‫يحسز ٔرزعًٍ يٕلؼ‪ ٍٛ‬رئ‪ٛ‬ظ‪ًْ ٍٛٛ‬ب‪:‬‬
‫*يٕلغ رضج‪ٛ‬ذ انحًط األي‪ٚ: ُٙٛ‬ظًح ثبررجبغ انحًط‬
‫األي‪.ُٙٛ‬‬
‫*يٕلغ انزايشح انًعبزح ‪:‬رزؼزف ػهٗ انزايشح ف‪ARNmٙ‬‬
‫‪ ‬رُش‪ٛ‬ػ األحًبض األي‪ُٛٛ‬خ‪:‬‬

‫رزًضم ف‪ ٙ‬رثػ انحًط االي‪ ُٙٛ‬ة ‪ ARNt‬انربص ثّ‬
‫ثزسذم إَش‪ٚ‬ى َٕػ‪ ٙ‬يغ رٕفز غبلخ ٔرزى حظت انًزاحم‬
‫انزبن‪ٛ‬خ ‪: ATP‬‬
‫‪ٚ o‬زضجذ ‪ٔ ARNt‬انحًط األي‪ ُٙٛ‬ػهٗ يٕالغ انزضج‪ٛ‬ذ‬
‫انربصخ ثًٓب ف‪ ٙ‬اإلَش‪ٚ‬ى انُٕػ‪.ٙ‬‬
‫‪ٚ o‬زشكم انًؼمس) أَش‪ٚ‬ى‪ t، ARN،‬حًط أي‪ٔ (ُٙٛ‬ف‪ٙ‬‬
‫ٔعٕز ‪ٚ ATP‬زى رثػ انحًط االي‪ٔ ُٙٛ‬ال ‪.ARNt‬‬
‫‪ُٚ o‬فصم‪ ARNt‬يزرجػ ثبنحًط االي‪ٚٔ ،ُٙٛ‬زحزر‬
‫االَش‪ٚ‬ى‪.‬‬
‫‪ ‬يزاحم حسٔس انززعًخ ‪:‬‬
‫يزحهخ االَطالق‪:‬‬‫‪ٚ o‬زضجذ‪ ARNm‬ػهٗ رحذ انٕحسح انصغزٖ‪ ،‬صى‬
‫‪ٚ‬زٕظغ‪ ARNt‬انربص ثبنحًط األي‪ ُٙٛ‬انً‪ٛ‬ض‪ٍَٕٛٛ‬‬
‫ف‪ ٙ‬انًٕلغ‪ P‬نهز‪ٚ‬جٕسٔو ٔ‪ٚ‬زى رؼزف ال ‪ARNt‬‬
‫ػهٗ رايشح االَطالق‪ AUG‬ف‪ ٙ‬ال ‪ ARNm‬ػٍ‬
‫غز‪ٚ‬ك انزايشح انًعبزح ‪.‬‬
‫‪ o‬رزرجػ رحذ انٕحسح انكجزٖ نزشك‪ٛ‬م يؼمس االَطالق‪.‬‬
‫‪ٚ o‬زٕظغ‪ ARNt‬انربص ثبنحًط األي‪ ُٙٛ‬انضبَ‪ ٙ‬ف‪ٙ‬‬
‫انًٕلغ ‪ A‬نهز‪ٚ‬جٕسٔو ٔفك انزايشح انضبَ‪ٛ‬خ نم‬
‫‪ٚARN‬زى ركٕ‪ ٍٚ‬انزاثطخ انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ ث‪ ٍٛ‬انحًع‪ٍٛ‬‬
‫األٔل ٔانضبَ‪.ٙ‬‬
‫يزحهخ االطزطبنخ‪:‬‬‫‪ُٚ o‬زمم انز‪ٚ‬جٕسٔو ثًمسار رايشح ػهٗ ال‬
‫‪ARNm‬يؤز‪ٚ‬ب انٗ اَفصبل ال ‪ ARNt‬األٔل ػٍ‬
‫حًعّ األي‪ٔ ُٙٛ‬ػٍ انًٕلغ ‪ٚٔ P‬زغ‪ٛ‬ز يٕلغ انضبَ‪ٙ‬‬
‫‪ ARNt‬انحبيم نضُبئ‪ ٙ‬انججز‪ٛ‬س يٍ انًٕلغ ‪ A‬إنٗ‬
‫انًٕلغ‪ٚٔ P‬صجح انًٕلغ‪ A‬فبرؽ الطزمجبل ‪ARNt‬‬
‫عس‪ٚ‬س حبيم نحًط آي‪ ُٙٛ‬صبنش فززشكم راثطخ‬
‫ثجز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ ث‪ ٍٛ‬انحًط انضبنش ٔصُبئ‪ ٙ‬انججز‪ٛ‬س انظبثك‪،‬‬
‫‪ْٔ o‬كذا رزكزر َفض انرطٕاد ٔرظزط‪ٛ‬م انظهظهخ‬
‫انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ ثًمسار حًط آي‪ ُٙٛ‬ف‪ ٙ‬كم ذطٕح‪.‬‬
‫يزحهخ انُٓب‪ٚ‬خ‪:‬‬‫‪ٚ o‬صم انز‪ٚ‬جٕسٔو إنٗ إحسٖ رايشاد انزٕلف ػهٗ ال‬
‫‪.ARNm‬‬
‫‪ o‬رُفصم انظهظهخ انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ انًزشكهخ ٔ‪ُٚ‬فصم ال‬
‫األذ‪ٛ‬ز‪ARNt‬‬
‫‪ o‬رُفصم رحذ ٔحسر‪ ٙ‬انز‪ٚ‬جٕسٔو ػٍ ثؼعًٓب‪ ،‬كًب‬
‫‪ٚ‬زى َشع انحًط األي‪ ُٙٛ‬األٔل) انً‪ٛ‬ض‪( ٍَٕٛٛ‬يٍ‬
‫انظهظهخ انججز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫‪ًٚ o‬كٍ نهز‪ٚ‬جٕسٔو أٌ ‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬س انسٔرح ٔ‪ٚ‬شكم طهظهخ‬
‫ثجز‪ٛ‬س‪ٚ‬خ أذزٖ‪.‬‬
‫‪ ‬يص‪ٛ‬ز انجزٔر‪ ٍٛ‬ثؼس رزك‪ٛ‬جّ ‪:‬‬
‫‪ o‬رزك‪ٛ‬ت انجزٔر‪ ٍٛ‬ػهٗ يظزٕٖ انجٕن‪ٛ‬شٔو انذ٘‬
‫‪ٚ‬زٕاعس حز ف‪ ٙ‬انٓ‪ٕٛ‬نٗ أٔ يزصال ثبنشجكخ انٓ‪ٕٛ‬ن‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ُٚ o‬زمم ثفعم حٕ‪ٚ‬صالد اَزمبن‪ٛ‬خ إنٗ عٓبس غٕنغ‪ٙ‬‬
‫أ‪ُٚ ٍٚ‬عظ ٔ‪ٚ‬زى رصُ‪ٛ‬ف ٔررش‪ٔ ٍٚ‬رغه‪ٛ‬ف ْذِ‬
‫انجزٔر‪ُٛ‬بد ف‪ ٙ‬حٕ‪ٚ‬صالد‪.‬‬
‫‪ o‬رمٕو انحٕ‪ٚ‬صالد ثُمم انجزٔر‪ ٍٛ‬انٗ يكبٌ ػًهّ‬
‫َٔشبغّ‪.‬‬
‫يالحظخ‪:‬ػُس ثسائ‪ٛ‬بد انُٕاح ‪ًٚ‬كٍ نهززعًخ اٌ رجسأ لجم َٓب‪ٚ‬خ‬‫االطزُظبخ )غ‪ٛ‬بة غالف َٕٔ٘ ‪ +‬رشكم ‪َ ARNm‬بظظ‬
‫يجبشزح (يكبٌ ٔاحس‪.‬‬


cour transcription1.pdf - page 1/2
cour transcription1.pdf - page 2/2

Documents similaires


Fichier PDF cour transcription1
Fichier PDF cours ifsi structure anatomie et fonction d un gene 2010 n deroux
Fichier PDF genetique examen 2011
Fichier PDF cours hormone de croissance 1
Fichier PDF schematique guide horaire
Fichier PDF ge 769 nomiqueobjectifs


Sur le même sujet..