أجوبةالتمارينمن1.2إلى7.2 .pdf


Nom original: أجوبةالتمارينمن1.2إلى7.2.pdfTitre: (Microsoft Word - R\351ponses EXO_AR.doc)Auteur: FIZAZI@PRIVEE-EBB6C4AF

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Jaws PDF Creator v3.00.1571, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/10/2016 à 19:31, depuis l'adresse IP 41.105.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 383 fois.
Taille du document: 98 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


7.2

1. 2
: 1.2

uur
uur
uur
V1 = 6, 40
,
V2 = 5,38
,
V3 = 5,91
ur
r r
r
ur r
r
r
A = 10i 2 j + 3k
,
B = 9i 15 j + 15k
ur
r
C r
8 r
5 r
7 r
= uc
uc =
i
j+
k
C
138
138
138

/
/
/

35,1°

uur ur
r
r
r
V2 V 3 = 5i 26 j 17 k

ur
A

h
ur
B

ur ur
A.B = 0

( )

1
S0 =
ur u2r
A B

ur

r
Bx ) i + ( Ay

V = 8,54 ;;
ur
S = h. B

= 45,6° ;

r
i

r
-j

r
Bz ) k

= 45,6° ;

= 83,1° :3.2

:
/ :4.2
ur
h = A sin
:
! " #
h
ur ur
S = A B sin
:$%&'
ur ur ur ur
S = A B = A B sin
: () #
ur ur 1 ur ur
ur
ur
A B = A B sin
- B A & *&+
" ,
2
./& 0 12 34 - 567 8 9 :9 Ax Bx + Ay By + Az Bz = 0 /

ur
V=

x

y

2 xy + z 3

.D8 C

r
By ) j + ( Az

/

:2.2

ur ur ur
r
r
r
S = A + B = ( Ax + Bx ) i + ( Ay + By ) j + ( Az + Bz ) k
ur ur ur
D = A B = ( Ax

/

ur
ur
*%B B = . A

;

x2 + 2 y

<=> -

:5.2

r
k
r
=0

z
3xz 2

?@ A4

2
ur
B

ur
A

:6.2
'

4.

: 8 F ! G )9 !
:
ur
B=

2
3
4

r
uA =

1 r
i
7, 25

r
2 r
uB =
i
29

;

ur
A=

H/%; I !

/%; ( ) #

1
1,5

2
ur ur r
A B=0
B A J% ) ! <=> ! G
ur ur
: B A A'
!
< K1
L
1,5 r
2 r
j+
k
7,25
7,25

3 r
4 r
j+
k
29
29

:7.2
Vy
V
V
= x =
sin105° sin 50 sin 25
Vx = 23,8 ; Vy = 13,1


Aperçu du document أجوبةالتمارينمن1.2إلى7.2.pdf - page 1/2

Aperçu du document أجوبةالتمارينمن1.2إلى7.2.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.034s