H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf
Titre: Microsoft Word - UZZAL D WAWAL
Auteur: HUSSEIN

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - UZZAL D WAWAL / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/10/2016 à 21:09, depuis l'adresse IP 41.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2421 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (70 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Ë. Äerbawi

Ëusin Äerbawi

Uzzal d Wawal

Timâayin
tisertiyin
Uzzal
d wawal
Timâayin tisertiyin

1

2

Uzzal d Wawal

3

4

Ëusin Äerbawi

Uzzal d Wawal
Timâayin tisertiyin

5

6

TAJMILT
I keçç …
I keçç tesselqev tsertit
Wali sanga k-tessawev
Mmxalfa i k-teffe$ targit
Ass ikcem-d keçç teff$ev
Teff$ev tamurt n tjaddit
D wakal $ef tennu$ev
Teff$ev ssbeê tasebêit
D tameddit ur d-tu$alev
I keçç …
I keçç s-ikkren ur yeqqim
Ad teééuv tugdut d uzzal
I $-iâawden ttlaqim
Nekkni s wegdud-azaylal
Tenniv tasertit d aêkim
F tmurt ter$iv am uqeclal
Ayen s-texdemv ur t-texdim
Ni$ tgersa deg wakal
I keçç …
I keçç yernan timkeêlin
S cwiî n sswab d tayri
Ur neqbil a $-d-âezzin
Di ciî n tegmat-nni
Taqbaylit zi$ maççi d tin
I $-t-imlan d keççini
Awal keçç tejbiv akin
Ay aêeddad n tsusmi

7

I keçç …
I keçç wer tewwi ddunit
Amek ara k-tawi terkent
I keçç d-icban di tzizwit
Yugin ad teâyu deg tamment
A rruê iss tezher tedwirt
Zwir ffe$ ad ssuf$ent
Aglaf lleâb ulac-it
Agellid ers ad rsent

8

9

AM TEZWART

Wesmelleh ar nebdu awal
S teqbaylit a newwet
A nawi avref ad d-nu$al
Tiwriqin tekkes yiwet
Ini-as ad tidir d uzzal
Ma nekker-as a tt-nxedmet
Adlis newwi-d $ef tsertit
D tlufa d-iqqnen $ur-s
Tamâayt lqaleb nefren-it
Nerr-asen i lêiwan iles
Di nekkni iâemren tadwirt
D lawan a nesmeêses
Heddren lmeâna fell-a$
Hib d uccen ne$ d inisi
Yid-sen $er teégi wwin-a$
Rran-a$ $er zik-nni
Di t$awsiwin mmalen-a$
Ini-as yes$er wi ur ne$ri
A nruê na$-as atemmu
Ad as-neqqim nekkertel
Ad as-d-nrebbi asartu
£ef teqbaylit a nezdel
Tettarew tyazivt naru
Wi irefden s wawal yeâqel

10

11

ABARE£ D YIDDEW

Izem agellid n lêiwan
Tiégi yakk seddu uvar-is
Armi d ass-en gar wussan
Ad yemcawar d rray-is :
Ar wi ur nesâi taéeâkukt
Xas yeffe$ tagelda-yis
Iruê ibeddel tamurt
Ad iruê ala avar-is
Abare$ s-islan ihi
Yalleh ad iheggi 1 lqecc-is
Tamurt ur iban sani
Ad yerr $ef uqerru-yis
Deg yiddew yellan dinna
Yini-as : leâqel a winnat
Taluft ur k-teâni ara
Keçç taseîîa ala nettat
Yini-as ubare$ : meâlum
Wagi d awal n lâali
Lameâna winna d amcum
Anwi i d–innan akkagi

1

Si yettheyyi.

12

Gar wid akk ur nesâi ara
Ur di yi-êetteb am nutni
Di ddunit tekfa nniyya
Yir netta ma ad yessetêi
Aêkim tt-ibdan si tseîîa
èri$ sani i d-iteddu
Ma yeîîef-iyi-d di tmurt-a
Xas yawi-yi-d d asefru

13

IMQREQREN D UGELLID-NSEN

I temâayt n yimqreqren
Yettilin akken i sen-ihwa
Yiwen ur yettcaxxa deg-sen
Tilelli nnif d lêerma
Armi d ass-nni z$ez$en
Ini-as i Rebbi ayen akka
Netter-ik a Sidi Rebbi
Deg ugellid ad a$-yeêkem
Neâya di tudert-agi
Yal wa akken yeb$a i yxeddem
Nugad ma tkemmel akkagi
Cwiî nesâedda a t-ne$rem
Ad qqimen armi d ass-en
Ye$li-d wayen seg yigenni
D yiwen n uqejmur akken
D tikci n Sidi Rebbi
Aman armi mmirwalen
Ad terwi akk temduct-nni
Imqerqar di tazwara
Yal wa anda yeffer agaden
Ad u$alen ssin $er da
Ff$en-d $rr ugellid-nsen
Mreêba lâeslama
Amek ihi ara t-issinen

14

Tura mi tteklen dayen
U$en tanumi yid-s
Atnid anida neîwen
Meskin $ef teârurt-ines
Fell-as a la skeâriren
U$alen a la dessen deg-s
Inin-as : d acu-t wagi
Yemmut uxudi ur ifaq
Äeddi keçç ad yebbuji
Ur ineîîeq ur yessenîaq
Agellid yecban wagi
I at laxert i mu ylaq
I Sidi Rebbi ééallen
Dâun ma ur yestehza ara
Ddu-d s uqerru-nniven
Wagi ur $-yuklal ara
Di leb$i yeddu-yasen
D ibellireo i sen-d-ifka

15

Agellid aynay a mmi
Akken d-iwwev yebda-ten
Yini-as : yaw $er dagi
Yebda yettqaqar deg-sen
S uqamum-is d asâeddi
La yleqqev yiwen yiwen
Imqerqar ad ssêisfen
Ad ndemmen wer tt-ufin
Llan kan amacek-iten
Igeswaêen acu ten-iwwin
Ad rwun ayen ctaqen
D ugellid i$ef ttnadin
Tamâayt-iw cukke$ ur teooi
Ur yelli ara ad d-nessefru
Ar imeqreqren d nekkni
S leqbayel n deâwessu
Ur nuksan a nethenni
Nreq nettaé am usafu

16

TAMQERQERT D SIN N YIÄEJMIYEN

Sin n yiâejmiyen nna$en
F tgenduzt tt-iwqeâ $awas
Tamqerqert i sen-iêevren
Xas la d-teggar di tnexsas
Iggad-is yenîeq yiwen :
Ane$wni acu d ssebba-s
Tini-as : ur teérim ara
Wigi yettna$en akkagi
Rout ar tekfu zzedwa
Tinim-as ur a$-tenni
Amenzu êesbet-t yenfa
Wis sin a $-yebded dagi
Sani $er ara yerr imir-en
Ddunit tekfu fell-as
Llan ciî n yilmaten
Tura yettagad gma-s
Xas heggit iman-nwen
Ëevru-d inebgi amessas
A tin d-iteddun $ur-ne$
Yif-itt lemmer di nemmut
A $-d-ikcem tamduct-nne$
Anda ara terrev a tagrut
A neâyu isselfa$ deg-ne$
Imi akka i teb$a tgenduzt

17

Tamâayt-iw wwet ad azun
I nekk yettazun aman
Ulamma aîas i ytettun
Iggad iceffun llan
Xas yelha wi tent-iferrun
Yif-it win i tent-ittarran

18

TASAFT D U£ANIM

Asmi la heddren yem$an
Tenîeq tasaft s a$anim :
Tini-as : a medden yyaw kan
£er yiéiw-agi ad twalim
A mmi caylelleh qwi$-ak
Amek armi tbeddev mel-iyi
Ma yers-d yizi fell-ak
£li-d ay adrar fell-i
A tara-k d-gren waman
Ansi ara k-d-ikk usevru
Ay abeêri d-iâeddan
Mel-iyi amek ara k-tevru
Tazmert a nnger-ik $ur-i
Acêal d azeddam rri$
Loedra-w am ûûini
Axi s ufvis ur $elli$
Avu akken ib$u isuv-d
D awez$i ur yi-issekna
Freê a yemma teooiv-d
Maççi d dderya n taga
Yerr-as u$anim yini-as :
A$ilif deg-m i yendeq
Dadda-m izmer i lmeêna-s
Ma ur yezmir ard icewweq

19

Akken yekfa d wawal-is
Ataya yekker-d wavu
Tasaft ad tezdi lqedd-is
A$anim ad as-yeknu
A tasaft deg ubrid-is
Ay avu s-innan : xvu
Iqleâ-itt seg yiéuran-is
Tin yessa$aren aqerru
Tamâayt-iw qwi$ i gma
Yenwan tiddi di lqedd-is
Ini-as alarmi i yekna
I yekkes umger cc$el-is
Nenâutbar a taqbaylit
Di tsertit n ugayemru
Ini-as lexbar tameddit
Wi ikennun ad yesseknu

20

TIFEST, TIFIRELLEST D YIFRAX-NNIVEN

Tamâayt-iw ar tt-id-nebdu
£ef wasmi zerâen tifest
A la tagi ur nverru
I as-tenna tfirellest
Ad teâyu ad a$-tekfu
Ma tu$em awal-iw kkret
Ifrax-iven ma neémen-ak
Fell-as bdun askeârer
Tettagad kan nnan-ak
Akka seg wasmi d-tekker
Ma tesla i yizi terwel-ak
Tageswaêt ad tetterter
Akken kan tebda tmeqqi
Tini-asen : yyaw tt-neqleâ-t
Nna$ agadet Rebbi
Maççi alamma meqqret
Yes-ne$ ad teglu irkelli
Ay imcumen a $-tesserwet
Levyur axi ma slan-as
Inin-as : axi d tagi
U$alen ttavsan fell-as
Illa Rebbi a kem-ilawi
A tamaggavt n yemma-s
Ternu-d yiwet am kemmini

21

Mi teâteq tewwev dayen
Tifest-nni n tiffer$i
Tebda tettêellil deg-sen
Ay atmaten kkret ihi
A win i a$-tt-icenfen
A tt-naz$et a nethenni
Ifrax ma neémen-ak axi
La ttsu$un sçewçiwen
Di tinna yewwet Rebbi
Asmi i tettmuqul akken
Awal-is ur ittâeddi
Ad tekker tebvu yid-sen
Ad tnadi $ef bunadem
Ukud ad tkemmel ussan-is
Tadukli yid-s a tt-tellem
Ad tezdi yid-s axxam-is
Awdef-is din ard t-texdem
Teddari leânaya-yis
Ssin i d-bdant tecrektin
S tifest-nni yekkren
Seg wass-en i la tent-ttandin
I yifrax-nni-nniven
Ifuêanen a wer d-zzin
Uklalen ala avar-nsen
Tamâayt-iw $ef yir agdud
Ur nesmuzgut mi t-neddren
S kra nnan at usekkud
Yini-as : d acu akka ay ssnen
Da$ netta yeîîef s waddud
Yerou ara d-yettlalen

22

IBKI D UBARE£

Tamâayt-iw $ef wass-nni
Asmi nnejmaâen lêiwan
Ad rren agraw di teégi
£ef temsalt i ten-yeânan
Lfayda êwaoen aqerru
Ad yetwemmen fel-asen
D tlufa-nsen ad d-yelhu
Ad yaâu lec$al-nsen
Ad d-yekker yebki yebdu
Ad yettenîaw gar-asen
Ad ihedder la yrennu
Yini-as : aql-i ay atmaten
Walit zi$ amek crire$
Amek ddi$ d yiman-iw
Amek i la tent-ssafage$
Ad tezher di ddula-yiw
Ad yettmeslay yettneggiz
Yeqqar : i$eblan sehlen
Ad yettgergiz yettgergiz
Akken llan issewhem-iten
Ssin a t-fernen merra
Rren-t d agellid-nsen
Ferêen rren tame$ra
S lbarud d yivebbalen

23

Deg ubare$ miga yini-as :
Muqel ma ad ak-teffe$ idis
Yiwen maççi yesla-yas
Ayen yenna-t deg wul-is
Armi d imir-en ad d-yenîeq
Ilaâi-t yini-as : sel-i
R $ur-i lbavna a tt-nefreq
Ihi tura nekkini
Fre$ kra akken n tecriêt
N uksum seg yivelli
Niqal d lufer i teswiêt
Am tagi deg nettili
Tura yya ad tedduv yid-i
Ad ak-sken$ amviq-is
I keçç mu tekteb a Sidi
Sxuxxed-itt ala avar-is
£er tesraft asmi ara wwven
Ad êebsen bedden nnig-s
Yini-as ikâeb : attayen
Lamana-k ader $ur-s
Iberdan d wa ay d abrid
D keççini i yezwaren
Lâali a t-yeçç ugellid
D leâwayed i k-yessefken
Ini-as i yxeddem leêmeq
Deg yebki deg-s ad ye$li
Deg yiman-is ad yeâweq
Ur yettaf amek ara d-yali

24

Ad yu$al yebdu asxertem
A la d-itezzem abare$
Yini-as : acu i ak-nexdem
Mi d-tezwarev txedâev-a$
Tamâayt-iw hder ternuv
I yellan am yebki-ya
Te$li tcacit i ubelluv
F lêekma ttaken azenza
Nutni tavsa ma a tt-terwuv
A ten-tnehrev akken i k-yehwa

25

AMENNU£ N YIFRAX D WAXXUTEN

Tamâayt-iw ar tt-id-nawi
£ef levyur d waxxuten
Acêal d-wwin d nutni
D imen$i deg waygar-asen
Anwa i d lamin $ef teégi
Gar-asen wi ad d-yifriren
Iwakken a tt-frun ihi
Mifken 2 taftilt gar-asen
Acêal d nutni akkenni
Ur irni deg-sen yiwen
£ellin ssya u ssyagi
Armi âlaêal ad negren
Tifeçxi deg uze$wnennay
S-innan : levyur ad xesren
Iktil akin d wakka
Ikker iddu d waxxuten
Lemmer ur as-indim ara
Atnid anida rebêen

2

Si myefken.

26

Mlet-i d acu i d-yessali
Tura mi akka i t-id-ééâen
Ur yerbiê ur t-yufi
Imi atmaten-is yeffe$-iten
A wi i t-yeddzen am uwri
I ubeêri i d-yeffalen
Tamâayt-iw ni$ s lmeâna-s
I tegmat yenqev yiwen
Tajlibt izzenz ayetma-s
Ad yernu $er wuccanen
Yi$il meskin d cciâa-s
Ni$ ma yêawel akk a t-ççen

27

RRAY N SIBBUS

Asmi i as-nnan yefrax :
Wi ara yu$alen fell-a$
D agellid deg-ne$ icax
S wigi n teégi iêkem-a$
D$a ad d-kkren irkelli
Yal yiwen yini-as : d nekk
D acu-tt tenhart n wulli
Ansi i tt-yessek Rebbi tekk
Ad u$alen akk ad d-neîqen
Deg waygar-asen inin-as :
Tura nekkni yal yiwen
Yeqqar : cc$el zemre$-as
Ihi tura tifrat-is
D afug ara $-tt-id-yinin
Win ara yawven ar tignaw
D netta ara tt-yawin
Ssin ad kkren afgen
Yal wa i yuroa d afriwen-is
Sani $er ara t-ssiwven
A tt-yawi $ef yiman-is
Di sibbus iha ad yeânu
Ires $ef tayet n yigider
D asawen yid-s yeddu
Asmi ara iqleâ ifferfer

28

A la ttâellin ttâellin
Alarmi lêan acêal
Ifrax-iven akk ad d-zzin
Yeqqim-n igider mazal
Armi d-iwala akk ifraxNniven rsen-d $er tmurt
Yeqqim-d siwa netta
Yini-as : aql-i di tqacuct
Aql-iyi wwve$ $er tignaw
Tinna i d-terram d aêdid
Tura lêekma d ayla-w
Fell-awen ili$ d agellid
Ad yekker isub-d dayen
Yenwu irbeê ixsimen-is
Di sibbus yafeg imir-en
Iwwet ikker $ef tuyat-is
Ssin ad yenîeq yini-as :
I tura d acu tennam
D ifer-inu ay d afessas
Ur din grent t$unam
Aql-iyi âedda$ deg-wen
Wi ikkren kan ad yefferfer
Tennam-as d$a d tidet
Sibbus a t-yernu igider
Segmi i as-yenna akka
Yeêsu igider s tiggad-is
Yerr-d s lexbar i rrekba
N sibbus $ef tuyat-is

29

Yeqqim igider yefqeâ
Lhedda ad yetti wudem-is
Yini-as : wagina d lexdeâ
Ina$ ur yerni $ef bab-is
Ssin ad yekker isubb-d
Sibbus mazal-t ittâelli
Alarmi ur t-ittaâu êed
Hatat hatat deg yigenni
Degmi yettwali ifrax
Suben-d irkel $er lqaâa
Tignaw ur n-iqqim yiwen
D$a isub-d ulad netta
Inîeq imir-en yini-as :
I tura ay atmaten
Yessen-i wafug ssne$-as
Twalam s wallen-nwen
D nekk akk i yessaâlin
Ay d-yekkan nnig-wen
Seg wass-agi aql-i d lamin
Ni$ d imvebber fell-awen
Ad yetgelled fell-asen
Alarmi attaya ccetwa
Ad yekker inîeq ini-asen :
Ay atma slet-d $er da :
Seg wass-agi d asawen
Ad tettâeccicem i ccetwa
I yennayer acu s-d-tjebdem
Ne$ furar yak yetâedda

30

Ad kkren a$en-as awal
Äeccen i lawan-nni i sen-inna
Zi$ netta yefk-iten i rrmal
Rou kan tineggura
Win kan irran lâecc-is
Yerr tawwurt-is s igenni
Di netta ittarra-tt deg yidis
Tewwurt-ines uêraymi
Armi d lawan n tarrawt
Ifrax akk ad ssersen
Te$li-d lehwa d tamizabt
Mmten akk warraw-nsen
U$alen yifrax qqaren-as :
A rray n sibbus asmi
I yvebber fell-a$ yiwwas
La nettâeccic di lyali
Tamâayt-iw a wi ur nefhim
Ni$ leqraya ula i k-d-texdem
Ini-as i wungif d aêkim
Taqbaylit maççi d leêkem

31

A£YUL, AZGER D YIZEM

Tamâayt n uzger d u$yul
Ized$en deg yiwen n l$ar
Izem iâas-iten-id mebâid
Xas a la ten-yettgabar
Iâweq amek ara yexdem
Ad yawi yerr gar-asen
Ad yeîîef azger iman-is
Yini-as : a bu wacciwen
£urek iman-ik a winnat
Ha balak a$yul d a$yul
Tamellalt izmer i snat
Lâar isekkef-it d aêlul
Sli$ yeb$a-yak lmut
Heggi icc-ik a lxudi
I$ezdis tgev-as tawwurt
Anef i lfert-is ad d-ye$li
Yu$al $er u$yul yini-as :
Ay amcum qareâ iman-ik
Azger la k-tt-yettalas
Yiwwas ad yekkes izi$er-ik
Netta kan ad yemâiééev
Keççini hat $er $ur-ek
S uqerru deg-s tkecmev
Tessemlelliv-t ad yebrek

32

Ass-nni acemma ur yelli
Armi d azekka-nni ssbeê
Ad d-ff$en si l$ar-nni
I sin yid-sen $er umraê
Ad ikker imâiééev uzger
Deg u$yul a s-d-iniwel
Azger fell-as ad iger
S yicc-is ar t-ifeggel
èélen i sin d lmeyytin
Yennulfu-d yizem ata-ya
Yaf-iten-id $lin i sin
Ad yehmej wa yernu deg wa
Ini-as ccah di tegmat
Yufa weâdaw deg ufus-is
Am uâekkaz ma yerra-tt
I temyeâqal a nnger-is

33

UCCEN D UYDI

Tamâayt n yiwen n wuccen
D akaâur armi yekfa
Netta d yiwen n uydi mlilen
Yiwet n tmeddit di lexla
Deg wuccen ad yenâutbar
Si tezmert n uydi-nni
Ad yaé $ur-s s lekyasa
Yini-as : teççiv s yimi
Ay amek tqebbav a gma
Dâa$-k s Rebbi mel-iyi
D acu i k-yerran akka
U$ale$ ulad nekkini
Ad as d-irr uydi yini-as :
Iêrez Rebbi imawlan-iw
D waddud bedden $ur-i
Armi la ttafe$ iman-iw
Tura ma ad tedduv yid-i
Di loerra-w ad telxelxev
Xvu-k i lexla-yagi
A$ awal-iw ad trebêev
Uccen yecreh a la ydes
Icekker aqjun irkelli
Ivfer-it iddu yid-s
Di sin ad ruêen akkenni

34

£ur-s ad yerzef d inebgi
Kra n ddurt ne$ snat
D yid-s la yettili
Yeçç isew yernu lembat
Alarmi d yiwwas iger
Wuccen tamawt i uydi
Yettwali di temgervt-is
Uxudi tencew irkelli
Yini-as : ttxil-k mel-iyi
D acu i ak-igan akken
Ay ageswaê tettwa$ev
Tamgervt-ik acu tt-yu$en
Yini-as : ur tufiv d acu
Si twaqqna i yi-teqqnen
Ciîiîuê kan n deg wass
Mi d iv ad iyi-serrêen
Ttagaden am wakkagi
Deg yinebgawen wi i tette$
Tidet kan ur yi-vlimen ara
Qim kan ulad nekk weâre$
Yini-as wuccen : wamma ihi
Sar akka a dda Rabeê
Nekk $ile$-k ur tettarzev
Lebda tezgiv d imserreê
Da$ nekk nni$-d awal-iw
Keçç tesliv-as a zzamel
Mttif ulac s leqder-iw
Wala kra itbeâ ddel

35

Tamâayt-iw a tuccanin
I tlelli n ddu tecdavt
Neêver mi txab ddunit
Yettzuxxu uydi s teqlavt

36

IWTAL D YIBARA£EN

Zik-nni i la d-qqaren
Ikker imen$i s lfuci
Gar yigudar d yewtal
Xas adrar yerr-d s ti$ri
Ad kkren yewtal ruêen
S ibara$en ddaw teslent
Ad asen-run s tmevrurt
Ssutren deg-sen tallelt
D acu ara sen-d-inin wigi
I tu$ kkren-d gar-asen
Nutni i ten-issnen yagi
Ttkukrun seg tili-nsen
Ad ssusmen ssusmen
Armi d imir-en inin-as :
Ara ken-yallen ala win
I yvemâen deg-wen tissas
A tasa deg-wen yemsan
Tugad anda ulac-ikwen
Init-as i uyaziv yayes
Afug maççi d afriwen

37

Tamâayt-iw xas nenna-t-id
Yecqa-ya$ a s-d-nales
Ini-as i yelha uâarev
Lukan ur yettak iles

38

AFRUX D GMA-S

Yiwen n ufrux d amecîuê
Yiwen n wass deg yennayer
Asemmiv s-iêrez rruê
La yettergigi am yifer
La yettafeg yettrusu
Si ééerb $er ééerb
La yesçewçiw icennu
Yezha la yleââeb
Armi d imir ad yemlil
D lâec-nni akken deg ilul
Lxiq n teméi ur yeshil
Fell-as a t-id-yu$al wul
Maâni tagnit tbeddel
Tizegzewt-nni akk tenser
Armi s wuzzal i t-yeâqel
Uxxam-nni ideg d-yekker
Mi la yettêeqqiq akken
La yettmeyyiz ufrux-a
Ata-ya wayev-nniven
La yettu$aven am netta
Deg win ad d-ires d tama-s
Atnayen $ef ééerb-nni
Ad yu$al wagi yini-as :
Amek akka a gma mel-iyi

39

Alarmi gumant wallen-ik
Ad d-kksent si lâec-nni
Acimi teêzen tmu$li-k
Acu akka yellan âni
Yerr-as-d winna yini-as :
Wah a gma ur uksane$
Amek armi ur ttru$ fell-as
Imi nekk deg-s ay lule$
Yini-as wayev : amek akka
D tidet ayen akka n-selle$
Ihi keççini d gma
Ulad nekk deg-s ay lule$
D$a ad msalamen
Ad mêennazen i Rebbi
Ass-a mlilen d atmaten
Lhem siwa zik-nni
Tamâayt-iw truê nufa-tt
S leqbayel ini-as nesâa-tt
Iggad yekkaten tagmat
A la ttdarin tayemmat

40

AÄEJMI D UGENDUZ

Yiwen n wass yiwen n uâejmi
Iévem $er yiwen n udaynin
Tawwurt ulamek iâeddi
D acciwen-is i s-tt-id-yewwin
Yid-s la yettemâebbar
Tawwurt teêzeq d i$isi
Lêasun yerwu lemrar
Isew qevran d yilili
Yaf-it-id yiwen n ugenduz
Yini-as : maççi akken a tifaf
Wexxer akin ay ameâzuz
Ayagi ishel am lexfaf
Yini-as : uâejmi susem
I muqel i lqella n leêya
Ayagi éri$-t ay ilem
Ur a$-d-nerni acemma
Tamâayt-iw $iwel lmeâna
Da$ netta uêdiq yeêwao
Ini-as tasekkurt ixva
Ur tt-sselqaven iferrao

41

IMQREQREN D YIBELLIREO

S imqerqern iruê wuccen
Yessebges-asen-d ufuêan
Ard xlun aâdaw-nsen
Ibellireo bu yiâiroan
Yini-as : ay atmaten içça
Ibellireo tasa-nwen
Ttmettaten ur sen-teççur
Msakit warraw-nwen
Amek akka i as-tessusmem
Tili netta ala iman-is
Amek armi i as-tâemdem
Deg-wen ixeddem rray-is
Inin-as : di rray i tt-nu$
Öay a Si Mêemmed fell-a$
Yini-as : ikkes-awen ameééu$
Wi ib$an ithenni yenna$
Ad yekker isnejmaâ-iten
Deg yiv $er yiri n ye$éer
Ad wwten llu$a-nsen :
Kra yekka yiv d asqwerqwer
Yal yiwen d acu d-yenna
S azekka-nni ar tt-frun
Ad bedden $ef yiwet n lhedra :
Äemmi ibellireo ar t-xlun

42

Azekka-nni ad ruêen
Atnid begsen $er lfetna
D ti$egga ad ferqen
Yal ta anisa tekka
Akken d-ires ibellireo
Deg wasif âeddin $ur-s
Inin-as ; ass-a a nferreo
Amcum yusa-d wass-ines
S tiééift ddun-tt fell-as
Ttsu$un : qisu ras-u
Ay asmi $aben at tissas
Ini-as a îîaêi mummu
Yu$ lêal yiwen sseg-sen
D bab n nnif d lêerma
Yezwir d aqerru sdat-sen
Am ugellid $ef lemêella
Ad imme$ ibellireo iîîef-it
A t-yeddem deg umenqar-is
Deg wiyav timendeffirt
Ad u$alen ay amxix-is
Yu$al a la yettissi$ :
Ddut abbuh ay atma
Ina$ maçça akka ay dmi$
Ina$ maççi akka i nenna
Ur as-yesmuzget yiwen :
Yekkat iteddem wavu
Rewlen s imednan-nsen
Ooen-t ugeswaê yettru

43

Mi ye$mes yiwen deg waman
Yini-as : amcum b ôas-u
A tagmat anida ddan
Atmaten n tizi n wavu
Yawi ibellireo winna
£er lâec ççen-t warraw-is
Yefla îîbel tefra tme$ra
Yal wa yu$al s axxam-is
Iruê ugellid-nsen
Ay aêeddad n Lqalus
Ad d-qqimen yimqerqern
Am uzduz ur nesâi afus
Wi d uccen wi d ibellirej
Tamâayt-iw wi d imqreqren
Ufi$ Mêend yesâebrij
Yeqqar : a wer d-u$alen
I tegmat yugem am yirrij
Yerna yeqqar d atmaten

44

AMUSNAW D YIMIÄRUF

Yiwen n umusnaw i k-nnan
Si lbaîel yeffe$ tamurt
D atmaten-iw i di yi-nnfan
Lli-n a l$erba tawwurt
Qim a tamurt di lehna
Deg nekkini awer tt-afe$
Ad ruêe$ ur kem-$ave$ ara
Anda i di-tella ar tt-awve$
Kra n tektabin deg-ufus
D sswab-is lemmer ar t-ifak
Innejli yerr $ef uqerru-s
Tamurt i tayev ad t-tettak
Armi d acu-t wass-nni
Yeqqim akka yettxemmim
Weêd-s deg yiwet n teégi
Yettmeyyiz kan yetttewhim
Mi akken yedha d umeyyez
D imiâruf i s-ivehren
Mi yué iwakken ad yefreé
D iju$a$ d yigarfiwen
Wigi i wmiâruf zzin
Amzun b$an ar t-wwten
Regmen-t akk ur as-ooin
Zzin-as ttâeggiven :

45

Wwtet d axennab wwtet
Ïîfet-t d aâdaw n tmurt
Sencewt ay atma snecwet
I ufuêan heggit taccuyt
Ardeqqal ntekki-yas
Amcum ad yafeg uqerru-s
Yir netta d aya i d ddwa-s
Lmut i umurvus drus
Ar imiâruf bu tgennurt
Taqerruyt-is hatta kan
Yini-as : ay atmaten rout
Abbuh d acu akka yellan
Axi ur hudde$ Mekka
Ur a$-Yeîîif deg wayla-s
Deg win i s-yeslan dinna
S te$rit $lin fell-as
Amusnaw mi t-iwala
A t-i$av yegzem tasa-s
£ef yefrax iger d tazzla
Yini-as : lêut îixert-as
Deg yifrax d$a ad rewlen
S imiâruf yenîeq yini-as :
Ayen akkagi i ak-kkren
Aya d acu i d ssebba-s
Yerr-as-d imiâruf : a mmi
Ur sen-xdime$ ur tufiv
Nnan-ak : amek akkagi
Acimi ttwali$ deg yiv

46

TAREèT D TZIZWIT

Yiwwas tareét $ef tjeooigt
D tizizwit ay twala
Nettat yessnen taqbaylit
Tlaâi-tt-id : a wletma
Di tzizwit d$a tewhem
Si melmi akka tini-as
Nna$ ay asmi tenqem
Tesâa tewra$t wletma-s
Tini-as tareét : ihi akka
Nker tura idammen
Amzun ur $-criken ara
Amzun maççi d atmaten
D$a aql-i muqel-d deg-i
D taqeddet-iw d tayla-m
D tafriwin $ur-m ay $ur-i
D tasedra-ynu i d tasedra-m
Ulad tisuqas-nte$
Caylelleh kifkif-nsent
D weltma-m la m-qqare$
Ulamma tzeîîev tamment
Tini-as tzizwit : d sseê
Tisuqas-nte$ neâdel
Maâni kemmini bbeê
Tennezlulef d ifelfel

47

Tayla-m anwa ur teqqisev
Ad teânu ne$ ad teânu
Tayla-w texva ur tettawev
Arma tewwev-d s aqerru
Inzi d aqdim a medden
Nleqqem-it ad a$-semmêen
Atmaten ini-as d atmaten
Taqbaylit tefreq-iten

48

AWTUL N LEXLA

Yiwwas awtul n lexla
I watmaten-is ilaâi
Yini-as : timlilit $er da
Tameddit n wass-agi
D amiting ay $ur-nne$
£ef taluft i a$-yeânan
A nessutert ayla-nne$
Am nekkni am lêiwan
I wagi d$a ma d lêeq
Mi tella kra n ssyada
S leâdel weroin tefreq
D lebda ur neddim ara
Alarmi d-wwven irkel
Ad d-iger s wawal yini-as :
Wagi ay atma d lbaîel
Yerna nessusem fell-as
Ina$ ilaq ad teérem
Am kenwi kan am nutni
£urwat i as-teqqarem
Deg-sen izad ibervi

49

Deg yizem ad d-inîeq fell-as
Yini-as : d awal n lâali
Maâni ma d keçç terniv-as
Ciî n yi$il a wali
Taqbaylit awal tawalt
Tesâuv afrag ay imi
Acu ara texdem tmellalt
Sdat loehd n truéi
Tamâayt-iw teâna kra
I$ef ttvebbiren izuvav
Iggad tellsen am wulli
Mi s-serrêen ad yettâarav

50


Aperçu du document H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 1/70

 
H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 2/70
H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 3/70
H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 4/70
H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 5/70
H. ARBAOUI. UZZAL D WAWAL.pdf - page 6/70
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00461528.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.