حق الأسرى.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 4/17

Page 1 2 3 45617Aperçu texte


dra_M_G

&$%

OlJl

., !9 T !N G

a

QvAvgv@ : ?vavzvS

,y

h

OyG

f

( !9 ty

OfG( s

G

?v|(vwvJvy ~v$A:h

hC

f

G

(q y9M*

:

( q z w * # *P y
v

v v

v

v

jC

,H

W ! (s ( t =a*

Q JyG

G

?v+v|9vdv"vyG ?vJvzvTv3G

v G

G

JG

(ty
v

v G

OG

fC

)4 (

QvpC

)5 (

. I R F9 J y G ? y hO y G 9 % <

f

f

d

( + !O 3
vv vv

vv

( z } g * # *P y
v v

v

v

v

9v}vf}

#|

xvvyP

G

f

v G

vv

f

h

(tp
v

v

(ZZM3
v

v

,

v

v

G

9vv%vv"vv|

Qv3G

G

d

f

k
GA

RvvF

G

( !( w *

( + <Q J y
v v

v

9v}vgvyGh

v G

,

vv

vv

f

vv

(zS
v v

?vJvzvTv3G

G

fC

Qv3Gh

JG

#|

,

#qTy
v

(tzy
v

?vvJvvzvvTvv3G

vv

f hO

v v

v

OG

?v+v<QvJvyG

v Gh

(3
v

Ov*Q(vAv<

G

JG

(tzy
vv

vv vv

(tp
vv

vv

Ov%vgvAv3Gh

G

Qvv3G

Q

QvF9vavyG

JG

fh

f

,e

f

)6 (

( z } g * # *P y
v v

v

;vfNG

v

v

J

v G

9v=vgvWvy

. f(! 9"q yGh r + d"AyG
HG

QvAvsG Ov"vf ~v%vTvqv!C

?vvJvvzvvTvv|

I

A

9vtvzv@

#|
v

M

f

( z } J * # *P y
v v

v

v

v

?vzvAvJv3G Qv+vi

v G

OvvIh {vv+vvwvvWvvAvvy >vvS9vv"vv3G Bvvs(vvyG ~vv%vvy QvvpG(vvAvv*

W! (s ( t =a * ,"z f

.HQ JyG

d

;vTvyG

;vAvI:G

JG

(s
v

JQ

Qvsh

d

G

G

Q (ztAg*
G

v v

v v

M

v

d

v

v G

; TyG

G

QvpC ~v%+vp

#}<
v

?v*QvwvTvgvyG

v

d

9v}vf}G

Q

I

QvV9v=v|

f

( vQ A W *
v

v

v

v

JG

# *P y

:

v

.~%I ;S
. R9G AI: G h

&+zf
v v v

^v=vtvyG Pv"v| xvyPh

?v=v@QvyGh
i

QvSC

O

HG

?v+vs9vqv@:G
QvpC

a

Q 3G > =T< ?* Q wTgyG

,

QvVEh

#|
v

e

H

#|
v

O

)zf

9vgv_E

)10 (

v v

QJyG

i

?vgv<GQvyG

Qvp {vvz

Q

QvavyG ?v]v=vs

:

v

i

( S &" |

9+ z} gyG

e

)tz*
v

v v

Q
fC

>vzvav* : Ev+vI

v v

v

,

9v39v<

&Tq!
v

v

v

9vgvyG COv=v3Gh

JGO

9f

Bvs(vyG
, dh

eG

Q

H

v v

hvtv* {v@9vtv| {vvh {v@9vtv|

($
v

h

,

v E

YG

G

d

Rv"vyG

QvWvyG Ov*OvJv@

Qv+vSC

vvvv

{vv@9vvtvv3G
Ev+vI

?vzv|9vgv|
f

,H

9vv|QvvI

a

hC

Ov%vAvTv@

v v G

e

9vwvI}G

?vqvY hv+vS(v@h

vvvv

fhO

,Ay

,g

?vvy(vvzvv+vvJvvyG {vvFC

QvJvyG Qv+vSzvv

#|
v

( v(@
v

v

aG

h

v

v

v

(!
v

C

#|
vv

v v

v

,

?vv|9vvgvvyG

h

,

?v"vGvzvyG

J GQ

(W"|
v

v

v

:

rv+v"vF(

6

W

,

i

{v@9vtv}vv

v

26

G v v v

v

v hQv<h

v

v

v

v

#|

Qv=vyG

v

v

G

44 h

JG

)11 (

yH

I

G

&"f
v v

v v

?+| 9d !

~%y9tAfG

)9 (

? JzT3G

93 G

JG

(t y

G

)10 (

V

LG

W

Qvqv@h

QvpNG

)AI
v v

h

QAW@ h

W@

43

v

O

, z*

QI Q+ SC

Ovf9vtvyG

v

v

v

v

v

9 }v

v

e

v

J

J v v

U

g

v v

v

v

9v3Gh ?vDvy9vDvyG

($

v

a

JG

(ty
v

v

G

~Z MyG

QvAvgv*

9vv8vvp {vv}vvWvvAvvy

Q &+zf

?vy9vI

v v

,

Q JyG

Pv$ {v}vwvAvTv@h

v v v

9wI }G xz @

, )2006

H

hv\(vyG ~vdv"v*

#|

+ " F 9 + s 9 q @: ? + S 9 S }

rv

,

OvvgvvyG

)8 (

G PE

( t y9 < 9 % = F( } <

v

.24

123

9|

R F 9gyG

hC

IO

, !( !9 t y

& A q Y # | ?"+ g |
v v

QvpC

9vMvV}G

QS C ? * 9} J < ?Y 9 M y G ? Dy 9D yG r + "F ? + s9 q@ G

W + p9 \N 9 % + y( v( @
v

v

Ovvf9vvtvvyG 9vv%vv+vvavvjvv@ :

:

. HQ J yG

O

#|

?vC;vDv< ?v|9vgvyG

I

fh

QW<

Qv_C OvI} ?vgv<9vAvyG ?vJvzvTv3G

Pv$ 9v%vAvqvZv< ?vJvzvTv3G

& A q Y # | , y9 A y9 <
v v

YG

( |9s

C

v

.

Wh

OG

( t y # *P y

#f

W

h

?v*QvwvTvgvyG ?v*(v%vyG ~vsQh ?v*QvwvTvgvyG

QvJvyG Qv+vS}

v

v G

)7 (

?vv|h9vvtvv3

vv

(ty
v

9vwvS

(s

fC

U

G

f

?vDvy9vDvyG rv+v"vF ?v+vs9vqv@G

Q AI G ?+ s 9q @: G

} Q 9 \N
G

? vQ9W3 G

G

G

JG

&"_ )y &@ (f

rv+v"vF ?v+vs9vqv@G [v"v@ 9v}vv

QS C O+ y9t @ h

IO

($

J

?v+v!9vTv!E ?vzv|9vgv| Qv+vS}G

;v+v3G Nv*Q9v@h ~vS:G

.

OG

V

v

G

}

( z} J*

.9$O\ {} g<

OG

GQ

;vvAvvI:G

?vJvzvTv3G

# *P y

*

v

fhO

{wW<

h

;vAvI:G ?v*GOv<

fC

,\

v

G

dG

H

V

IO

(

v

v

93 G

OvfG vtvyG

G

QvvJvvyG

(=t3

R A LG

26

,Ay

v

v

v

G

# w }*

)10 (

)11 (

Q} I } G > + z Z z y ? + y h O yG