حق الأسرى.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 5/17

Page 1...3 4 56717Aperçu texte


?cT9cT_G ma_g__ ?c=Qg_G ?_G*G %$&

~v+vdv"vAvyG GPv$

JG

(s
v

f

(w@
v

v

~v%v* :

fC

. ,"zf {wW<

M

,dh

|T|
v

[vMvV

v

;T y G { } Ih

,

IO

9v+vs BvJv@ ~v+vdv"v@

~Z MyG 9 %<

Qv+vSC ?vqvZv< uv=vS 9v}vv {v@9vtv3G rv*Qvgv@ 9v%v+vzvf uv=vav"v* :
OG

f

)y

QvvpC

(v
v

Q

vv

~vv%vvF9vv}vvAvv!: 9vv|E

E

9vWv* :h Xv+vGvyG

d

;vvAvvI:G

k

#|
v

GA

RvF

f

v

v

i

vv

v

vv

vv vv

QvLC

vv

J

G

A

9v}vAv!:G

vv

J

&+z f
v v v

V

(=t |
v v

[v"v@ : ?v+vs9vqv@:G
j

)y

[vMvV

v

:E

fC

,

PvyG [vMvWvyG 9v%v< hvAv}vAv*

?v=vTv"vy9v<

v E

H

QvJvyG Qv+vSC RvvQv|

?vZvAvMv| ?v}vwvJv| ?vavSG(v<

,Ay

?v+v!(v!9vtvyG

v v G

b

(tJy
v

v

v G

O

, !( ! 9 t y
v

Ovgv@

.

Q

hvsh [vMvV {vv

d

(I

Qvv+vvSC hvv\h uvvJvvAvvTvv*
[vvMvvWvvyG GPvv$
H

QvJvyG Qv+vSC

?v*9v}vJvyG

Q Wv
v

Q

#|

&! )f
vv

&g=A*
vv

e

vv

vv vv

v

C

j

(%q|
v

?vDvy9vDvyG ?v+vs9vqv@:G

v

vv

PvvyG

Qv+vTvqv@

v

?vv+vvFGOvvgvvyG

OG h

a

)f

QvvavvyG

Q

vv

hvS(vAv*

9vWv3G

#|
v

f

d

OG

d

vv

vv

9v|OvMvyG

v

v

v

v

v

v v v

v

v v

G

vv

OG

U

jO

jC

f

|*
v

fC

H

Q

v

v

v

hz

v

,

v

v

f

( !9 t y

G

G

d

v

Q

v

v

,

9vqvyG

(w@ ,Ay
v v

G

,

J

( v( @
v

v

h

#|
v

#|

Qv=vyG

v

z

:

IO

43

IO

G

Q

f

v

(v
vv

O

v v

Ovf

9v3G

Q

>v$Ph .yHQvJvyG Qv+vSC RvvQv|

[v"v*

d

(I

v v

g

Pv$

9vfGRv"vyG

i

QvSC

9v%vAvzv|9vgv| >vFh

, )2002 (

:A

9v]v+v=vyG

Qv}vI

QG

#*R GA J 3
v

M G hQ C

}

OvyG(

hC

G

+

,

v

v v

9v%v+vyE

v

G

f

fC

f

9v+v=v@

v

(} A"* ,Ay
v

v v G

v v v

+

3

>vv vzvvZvvzvy ?vv vvyhOvyG ?vzvGvv

+

($

?vv vvyhOvvyG ?vvyGOvvgvvyGh

vv

vv

d

( v( @
v

fh

vv

vv

OvJvyG
v

1992

,

U

v

9vDv*

j

Q

9vF

# *P y
v

v G

j

U

PvyG

v

v

)y
v

E

4

IO

y, d G

G

vv

v

v

v

Y

&! W=A*

:

v

v

G

C

v v

e

O

g

v

(ty

v

v

( \( |
v

v

v

hC

g

v

G

Pv$

v

v

v

:H

v

vv

Q

hC

,H

& s9 t J A S9 <
v

v

v v

Q

f

v

v

v

v v

v

{v}vWv+vy

?vy(vqvwv3G
J

9+ z} gyG

:E

fC

(tp

j

QvvJvvyG

:9vDv| QvvP

G

Qv*

# *P y
v

v

h

,

G

PvyG Kv+v\(vAvyG

;v=vtvAvTv|
j

YG

Rv!

Ov"vzv*R(v+v"vyG

^v=vtvyG {vgvqvy9v< ~vAv*
A

#|
v

9vqvLE

A

?"Ty

V

9v"vCC

,y

QvjvyG

G

dh

}

G

Q AS}G

fE

~v%vAvqvY BvqvzvAvLG 9v}v%v| ?vJvzvTv3G

24

U

( ! 9 t z y ? |9 g y e 9 = 3
vv

G

k

1994

QvS

&F (*

QFE

)AI

9vfGRv"vzvy

QvJvyG Qv+vSC RvvQv|z

vv vv vv

f

v v

#|

J

v v

O

G

&"}]A@
~vC

v v

9G@ :G

9v=v3G

~v%vAv+vTv"vF

vv hOvvyG f vv

vv vv G

.65

124

vv

xvWvyGz

~v%vy uvJv* ~v%vAvJvzvSC

G

?v+v!(v!9vtvyG

OvF

C

9vMvV~vy bvtvp

9v3G

QvAvsG

~vvZvvMvvyG ?vv]vv=vvs

&! W=@

JG

aG

xvyP ~viQ

v v

J GAG

vv

,y

Q

QJyG

Qv=vyG OvvC Ovsh

G

( Z " 3 W z @9 t 3 ) z f

v

hC

)zf

QvJvyG Qv+vSC ?v+vgv\h

A

Xv+vGvyG

hC

{vgvp

v v

PvyG [vMvWvyG

?v"vTvy ;vDv| ?vJvzvTv3G

(ZJy

?v%vGvyG

h

QvvJvvyG

9v}"+vI

v

hv\(vyG GPv$ {vDv|

,

Ovtvqv*h ?vJvzvTv3G

,j="*

v

v

v

,H

H

, y9 A s

# *P y # |

.26 h
G

v

QvpC

(w*

Q *Qt @

h

k

d

,

f

vv

?s R @ Q3G h U+ S G (G y G 9} $ ?+y 9At y G

v

, !9 T !N , y
vv

Q

,H

.&Tq !
J

G

9vvWvv*

{v<

xvWvyG

v

#|

fC

~v%v+vzvf

)zf

Q

fE

9v3G ~v%v+vzvf uv=vav"v@

:9vJvyG

C

G

~v%vAv*(v$ ?vs9vav<

&! )zf
v

} Q9 \N

?vDvy9vDvyG rv+v"vF ?v+vs9vqv@G

5

OvJv*

,! (! 9t y &g\

Qv=vyG GPv$

)14 (

OvJv| {vwvWv< ~vwvJvyG GPv$ QvTvqv*

?v+vzv}vgvyG ?v+vI9v"vyG

v

v

,Oh

OvJv* *

Ovv|v* xvyP hv|h

xvWvzvy 9vgv\(v|

Q9 \N
v

(F

O

#| #*

k

( !9 t y9 p

v

9v"vgv|

9vMvV}Gh ?v*Ov"vGvyG

* 9v|

f

g

O

9v"v$

C

H

)12 (

?v}vwvJv3G ?v8v+v$ {v+vwvWv@

hC

dh

?v*9v}vJvyG

.
Ev+vI uv+vsO {vwvWv<

h

v v

)"DAT@ ,Ay

9vAv8vp 9v%v"v|

hv\(vyG

v G

c

hvv\(vvyG GPvv$ {vvDvv| uvvJvvAvvTvv*

( v( @

o

xvV

G

9vv}vvf}G

hC

v

v

)13 (

9v+v]vAvtv|

& s9 t J A S

Ov+vqvAvTv+vy hv\(vyG GPv%vy

v

J

v

Q

vvvv

W q c( 39 v

Gh

.
?vGv+vAv!

vvvv

?| (w J < ?zD }|

hC

9v8vp hvAv}vAv@ Ovsh

vv vv

?v+v"v*OvyGh ?v+v=vavyG

v G

v E

QAg* : ?azT<

Q # *R G A J 3 W + !O 3

VQC

( z w W * # *P y
v v

a

)y

U

O vv vv G

,

,

& Tq !

Q

OZ3 G

, q t ! W } S9 *
v

v

v

v

v

.203
,f G

, )2010

(\
v

,b

Q

v

)12 (

)13 (

U

Ov}vJv|

)14 (

Q W yG 9 + t* Q pC