اعداد البحوث والرسائل العلمية .pdfNom original: اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdfTitre: جامعـــــــــــــة الأزهر Auteur: Dear Father

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/12/2016 à 21:08, depuis l'adresse IP 197.200.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 384 fois.
Taille du document: 13.7 Mo (399 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫عبٽ‪٦‬ـــــــــــــخ األىڅو‬
‫ٵٺٍــــــــــــــخ اٹزوثٍخ ثبٹٲبڅوح‬
‫ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪٤‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ‬
‫ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬
‫األٍزبم اٹلٵزڈه‬
‫أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و‬
‫أٍزبم ‪ٍ٩‬و ٽزٮو‪ ٧‬ثٲَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪٤‬‬
‫ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ – عبٽ‪٦‬خ األىڅو ثبٹٲبڅوح‬

‫‪ 1434‬څـ ‪ 2013 /‬ٻ‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ّبهٳ اٹپ‪ٍ٦‬لڇٿ ثبٹٲَټ ٭ى اٍزقواط ڇعپ‪ ٤‬اٹپبكح اٹ‪٦‬ٺپٍخ‬
‫ٹچنا اٹٶزبة ٽڀ ٽڈٱ‪ ً٦‬ثڈاثزً(رڈځٌ) ڇاألٹڈٵخ(اٹَ‪٦‬ڈكٌخ)‬

‫ئّوا‪ ٫‬ڇٽواع‪٦‬خ‬
‫األٍزبم اٹلٵزڈه‬

‫ٽؾپل ‪٥‬جل اٹواىٯ ٽؾپل فبٹل‬
‫هئٌٍ ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪٤‬‬
‫ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ عبٽ‪٦‬خ األىڅو ثبٹٲبڅوح‬

‫‪2‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ‬

‫‪٥‬ٺَپزَـــڂب‬
‫‪ٍُ‬جؾَبځَٴَ َال ‪ِ٥‬ٺ َټ ٹَڂبً ئِ ًال ٽَب َ‬
‫ذ اٹ َ‪٦‬ٺٍِ ُټ اٹؾَٶٍِټ‪‬‬
‫ئِځَٴَ أَځ َ‬

‫(ٍڈهح اٹجٲوح‪ :‬آٌخ ‪)32‬‬

‫‪3‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و‬
‫رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ً‪ٚٛ‬س ًٓ‪ٚ‬ڃخ ‪٫‬ڀَ ْٓينخ ڃلڄي ً‪٫‬ڀَ آٿو ً‪ٛ‬لخرظو‬
‫أؿڄ‪ْ٬‬ن ‪.‬‬
‫طَ٘ٳض رخٿظيٍّْ ٳَ ٷٔڂ حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًطنڄْش حٿڄـظڄ‪ ٪‬رټڀْش‬
‫حٿظَرْش – ؿخڃ‪٬‬ش حُٕىَ رخٿٸخىَس ڃ‪ٚ٣ ٪‬د حٿيٍحٓخص حٿ‪٬‬ڀْخ ڃنٌ ‪َ٘٫‬‬
‫ٓنٌحص ‪ً ،‬ڃنٌ أڅ َٗٳنَ حٿٸٔڂ رخ‪ٙ‬ن‪٠‬ڄخځ اٿْو ٍٓڄْخ ٳَ ٓزظڄزَ ‪2011‬ځ ‪،‬‬
‫ًأنخ أٳټَ ٳَ طٸيّڂ ‪٫‬ڄپ أ‪٫‬زَ ٳْو ‪٫‬ن حڃظنخنَ ًطٸيٍَّ ٿيٌه حٿؼٸش حٿظَ أً‪ٙ‬ىخ‬
‫ٿَ أٓخطٌس حٿٸٔڂ حٕٳخ‪ٟ‬پ ‪ً ،‬أىيّو ٿڀٸٔڂ ً‪ٚ٣‬رو ً‪٣‬خٿزخطو ‪ ،‬ٳٴَٯض نٴَٔ‬
‫ر‪٬٠‬ش أٗيَ ٳَ ڃلخًٿش ٿَٓڂ ڃخ ّڄټن أڅ ّټٌڅ "هخٍ‪٣‬ش ‪َّ٣‬ٶ" ّٔظَٗي‬
‫ريخ حٿزخكؼٌڅ ٳَ ا‪٫‬يحى ٍٓخثڀيڂ حٿ‪٬‬ڀڄْش (حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحس) طٸٌىىڂ ريءح‬
‫ڃن ڃَكڀش حٿظٴټَْ ٳَ حهظْخٍ حٿڄ٘ټڀش حٿزلؼْش ًكظَ ڃَكڀش ٻظخرش ً‪٣‬ز‪٪‬‬
‫حٿَٓخٿش ‪ً ،‬ٻنض كَّ‪ٜ‬خ ‪٫‬ڀَ نَ٘ ىٌه حٿوخٍ‪٣‬ش ‪٫‬ڀَ ٗزټش ح‪ٙ‬نظَنض كظَ‬
‫َّؿ‪ ٪‬حٿزخكؼٌڅ اٿْيخ ڃزخَٗس ‪.‬‬
‫ٻڄخ كَ‪ٛ‬ض ٻٌٿٺ ‪٫‬ڀَ نَ٘ طٴخ‪ْٛ‬پ ڃنخٷ٘خطَ ٿز‪ ٞ٬‬حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش‬
‫ٿْظ‪َ٬‬ٱ حٿزخكؼٌڅ ‪٫‬ڀَ ڃخ ّڄټن أڅ ّنخٷ٘يڂ ٳْو حٕٓخطٌس ڃن حٿنخكْظْن حٿ٘ټڀْش‬
‫ًحٿڄنيـْش ‪َٟ٫ .‬ض حٿٴټَس ‪٫‬ڀَ حٕم ًحٿ‪ٜ‬يّٶ حٿ‪ ِِّ٬‬حٕٓظخً "ٳٌٍُ‬
‫ڃٔ‪ٌ٬‬ى" حٿڄَ٘ٱ ‪٫‬ڀَ ڃٌٷ‪ ٪‬رٌحرظَ (طٌنْ) ٳڀڂ ّظَىى ٿل‪٨‬ش ًحكيس ٳَ‬
‫حٿڄٌحٳٸش ‪ً ،‬ٻخڅ كَّ‪ٜ‬خ ‪٫‬ڀَ أ‪ّ ٙ‬ظؤهَ ٳَ حٿنَ٘ ًٿٌ ٿٌْځ ًحكي ‪ .‬ٻڄخ أىٍٹ‬
‫حٕم ًحٿ‪ٜ‬يّٶ حٿ‪ ِِّ٬‬أّ‪٠‬خ حٕٓظخً "أكڄي ػًَص" ر٘زټش حٕٿٌٻش (حٿٔ‪ٌ٬‬ىّش)‬
‫أىڄْش ىٌه حٿوخٍ‪٣‬ش ٳؤ‪٫‬ي ٿيخ ٷٔڄخ هخ‪ٛ‬خ رڄٌٷ‪٫ َ٬‬ڀَ حٿ٘زټش أٓڄخه "‪ٛ‬نخ‪٫‬ش‬
‫حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش"‪ً ،‬حٓظڄَ ڃن ر‪٬‬يه ٳَ نَ٘ىخ حٕم حٿٴخ‪ٟ‬پ حٕٓظخً "ؿ‪ٚ‬ٽ‬
‫حٿ٘خّذ" ‪ً،‬ٿيٌح ٻخڅ ‪ ٙ‬ري ڃن طٌؿْو حٿ٘ټَ ٿيئ‪ٙ‬ء ح‪ٙ‬هٌس حٕ‪ِ٫‬حء ًطؼڄْن‬
‫ؿيٌىىڂ ڃن رخد "ً‪ ٙ‬طنٌٔح حٿٴ‪٠‬پ رْنټڂ"‪.‬‬
‫ًٻخڅ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ "ڃلڄي ‪٫‬زي حٿٔڄْ‪٫ ٪‬ؼڄخڅ " حٿ‪٬‬ڄْي حٕٓزٶ ٿڀټڀْش أًٽ‬
‫ڃن ٗ‪ َ٬‬رؤىڄْش ىٌه حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص ‪ً ،‬كخؿش حٿزخكؼْن اٿْيخ ‪ً ،‬ٻخڅ أًٽ ڃن‬
‫حٷظَف نَ٘ ىٌه حٿوخٍ‪٣‬ش ٳَ ٻظخد ‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ ريأص ر‪َٟ٬‬يخ ٳَ ٓڂ ُنخٍحص‬
‫حٿٸٔڂ حٕٓزٌ‪ْ٫‬ش ‪ً .‬ٻخڅ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ أكڄي ٌّٓٲ رَْ٘ حٕٓظخً رټڀْش‬
‫حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رلڀٌحڅ ّ‪ َٜ‬ٳَ ٻپ ڃنخٓزش ‪٫‬ڀَ ‪٣‬ز‪ ٪‬ىٌه حٿڄٸخ‪ٙ‬ص ٳَ‬
‫‪4‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٻظخد ‪،‬اٿَ أڅ حٓظـخد حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ "ڃلڄي ‪٫‬زي حٿَحُٵ ڃلڄي هخٿي" ٳټخڅ‬
‫أًٽ ڃن ٷٍَ اهَحؽ ىٌه حٿوخٍ‪٣‬ش اٿَ حٿنٌٍ ٳټڀٲ حٿڄ‪ْ٬‬يّن رخٿٸٔڂ‬
‫رخٓظوَحؿيخ ڃن ٗزټش ح‪ٙ‬نظَنض ًٻظخرظيخ ً‪٣‬ز‪٬‬يخ ‪ .‬ػڂ ٷخځ ْٓخىطو ڃ٘ټٌٍح‬
‫رڄَحؿ‪٬‬ظيخ ڃَحؿ‪٬‬ش ىٷْٸش كظَ هَؿض اٿَ حٿنٌٍ رخٿ٘ټپ حٿٌٍ ىَ ‪٫‬ڀْو حٓڅ‬
‫‪ ،‬ٳڀو ًٿټپ ىئ‪ٙ‬ء حٕٓخطٌس حٕٳخ‪ٟ‬پ ًحٳَ حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ ‪.‬‬
‫ًٷخځ حٿڄ‪ْ٬‬يًڅ حٕٳخ‪ٟ‬پ دطنٴٌْ ىٌح حٿظټڀْٲ كظَ هَؿض ر‪ٌٍٜ‬طيخ حٿلخٿْش‬
‫‪ً،‬أه‪ ٚ‬رخٿ٘ټَ ح‪ٙ‬رن حٿ‪ ِِّ٬‬أكڄي ارَحىْڂ ‪٫‬خڃَ حٿٌٍ ٷخځ رخٿـيي حًٕٳَ ٳَ‬
‫حٓظوَحؽ ٳ‪ٌٜ‬ٽ حٿټظخد ڃن ‪٫‬ڀَ ٗزټش ح‪ٙ‬نظَنض ًطٴَى رظنْٔٶ ً‪٣‬ز‪٪‬‬
‫ڃٌ‪٫ٌٟ‬خطو‪ً ،‬ڃَحؿ‪٬‬ظو كظَ ا‪ٛ‬يحٍه ٳَ ‪ٌٍٛ‬طو حٿنيخثْش ‪.‬رخٍٹ حهلل ٳْو‬
‫‪ً،‬ؿ‪٬‬پ ًٿٺ ٳَ ڃِْحڅ كٔنخطو ٌّځ حٿٸْخڃش ‪.‬‬
‫هخ‪ ٙ‬ٿڀٔخىس حٕٓخطٌس أ‪٠٫‬خء ىْجش حٿظيٍّْ رخٿٸٔڂ‬
‫ح‬
‫ًّٔ‪٬‬نَ أڅ أٷيځ ٗټَح‬
‫ٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خطيڂ حٿٸْڄش أػنخء حٿٔڄْنخٍحص ًحٿظَ أهٌطيخ ٳَ ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ‪٫‬ني ا‪٫‬يحى‬
‫حٿټظخد‪ً ،‬ىڂ حٿٔخىس حٿيٻظٌٍ اٻَحځ ٯ‪ٚ‬د ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ هٍَْ كٔخڅ ‪ً ،‬حٿيٻظٌٍ‬
‫َّٗٲ ّلَْ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ ڃ‪٤ٜ‬ٴَ حٿٴٸَ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ ڃلڄي حٿنلَحًٍ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ‬
‫ٗ‪٬‬زخڅ كْٔن ‪ً ،‬حٿيٻظٌٍ ‪٫‬خىٽ ٍ‪ٌٟ‬حڅ‪ً،‬حٿيٻظٌٍځ كڄي أرٌ حٿلڄي ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ‬
‫ارَحىْڂ كـخؽ ‪.‬‬
‫ً‪ّ ٙ‬ٴٌطنَ أڅ أَْٗ ىنخ اٿَ أنَ حٓظٴيص ٻؼَْح ڃن ڃنخٷ٘خص ًڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص‬
‫أٓخطٌس ‪٫‬ڀڂ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ً ٩‬حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٕٳخ‪ٟ‬پ ٳَ ٻڀْخص حٿويڃش‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رـخڃ‪٬‬خص كڀٌحڅ ‪ً،‬حٿٴٌْځ ‪ً،‬أٌْٓ‪ً ، ١‬أٓخطٌس ٻڀْخص ًڃ‪٬‬خىي‬
‫حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳَ حٿٸخىَس ‪ً،‬رنيخ ‪ً،‬حٿڄن‪ٌٍٜ‬س ‪ً،‬ٻٴَ حٿْ٘ن ‪ً،‬طٴينخ‬
‫ُنخٍ حٕٓزٌ‪ْ٫‬ش ‪ً،‬ٷي ‪ٟ‬ڄنض ىٌه حٍٓحء‬
‫حَٕٗحٱ أػنخء كڀٸخص حٿٔڂ‬
‫ًحٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خص ٳَ ڃٌ‪٬ٟ‬يخ ٳَ ىٌح حٿټظخد ‪ ،‬ٻڄخ أَْٗ أّ‪٠‬خ اٿَ أنَ حٓظٴيص‬
‫ٻؼَْح رخٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خص حٿظَ أريحىخ ٿَ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ كخٳ‪ْٓ ٦‬ي أكڄي حٕٓظخً‬
‫رؤٻخىّڄْش حٿٔخىحص ‪،‬ٳـِحىڂ حهلل ؿڄْ‪٬‬خ ‪٫‬نَ هَْ حٿـِحء‪.‬‬
‫ٻڄخ ‪ّ ٙ‬ٴٌطنَ أّ‪٠‬خ أڅ أطٸيځ رخٿ٘ټَ ٿ٘رن حٿ‪ ِِّ٬‬ىخنَ ؿ‪٬‬ٴَ حٿڄيٍّ‬
‫حٿڄٔخ‪٫‬ي رخٿٸٔڂ حٿٌٍ طٌٿَ ڃيڄش ؿڄ‪ ٪‬ڃيحه‪ٚ‬ص ًڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص حٕٓخطٌس‬
‫ًطٔـْڀيخ ػڂ ا‪٫‬يحىىخ ٿڀټظخرش ‪،‬ؿِحه حهلل هَْح ‪٫‬ڀَ ڃخ ٷخځ رو ڃن ؿيي ‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٻڄخ أنٌه ٻٌٿٺ اٿَ أڅ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ ًحٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿظَ ٍؿ‪٬‬ض اٿْيخ ڃؼزظش – ٻپ ٳَ‬
‫ڃٌ‪٬ٟ‬و – ٳَ حٿټظخد ً‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬ٴلظَ ٳَ ڃٌٷ‪ ٪‬رٌحرظَ ‪٫ً ،‬ڀَ ڃٌٷ‪ َ٬‬ٳَ‬
‫ٗزټش حٕٿٌٻش ‪ً ،‬أ‪٫‬ظٌٍ ٿڄن أهٌص ڃنيڂ ‪ً ،‬ٿڂ أًػٶ ٻظخرخطيڂ اڃخ ٿٔيٌ ‪،‬أً‬
‫ٿو‪٤‬ؤ ‪،‬أً ‪ْٟ‬خ‪ ٩‬حٿظٌػْٶ ‪ً ،‬ٿْْ ٿظ‪٬‬ڄي ڃنَ أً ‪٫‬يځ أڃخنش ‪ً ،‬أ‪٣‬ڀذ ڃنيڂ اًح‬
‫ًٷ‪ً ٪‬ٿٺ ڃنَ أڅ ّڀظڄٌٔح ٿَ حٿ‪ًّ ٌٍ٬‬لظٔزٌح حٿ‪٬‬ڄپ ٻڀو هلل ط‪٬‬خٿَ ‪.‬‬
‫ًأًٻي أنَ ٳَ حٿٌحٷ‪ ٪‬ٿڂ آص رـيّي ‪ً ،‬ٻپ ڃخ ٻظزظو ىٌ ك‪ْٜ‬ڀش ؿيٌى ڃظٴَٷش‬
‫ٓزٸنَ اٿْيخ رخكؼٌڅ ًٻظخد ًأٓخطٌس أٳخ‪ٟ‬پ ريءح ڃن أًٽ ًأٗيَ حٿټظخرخص ٳَ‬
‫حٿزلٌع ًحٿَٓخثپ ٿٖٓظخً حٿيٻظٌٍ أكڄي ٗڀزَ (َّكڄو حهلل) ‪ً ،‬حنظيخء رؤكيع‬
‫حٿټظذ ٳَ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄَ ٿڀيٻظٌٍ ٓ‪ْ٬‬ي آڄخ‪ْ٫‬پ ‪ْٛ‬نَ ( ّلٴ‪٨‬و حهلل)‬
‫‪ً،‬ٻظخد ٻؼًَْڅ ڃؼپ حٿيٻظٌٍ ڃلڄي ْٓي كڄِحًٍ ًحٿيٻظٌٍس هيّـش هخڅ‬
‫ًحٿيٻظٌٍس كنخڅ حٿنڄٍَ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ ُّخى حٿـَؿخًٍ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ ٓ‪ٌ٬‬ى‬
‫حٿ‪٠‬لْخڅ ‪ً ،‬حٿيٻظٌٍأكڄي ڃ‪ًَ٬‬ٱ ‪ً،‬حٿيٻظٌٍ ‪٫‬خىٽ ‪٫‬خڃَ ‪ ،‬ٻڄخ أنَ حٓظ‪٬‬نض‬
‫رؤىٿش حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿـخڃ‪٬‬خص حٿڄ‪َّٜ‬ش ًحٿ‪َ٬‬رْش ًىَ ‪ (:‬ؿخڃ‪٬‬ش حٗٓټنيٍّش‬
‫‪ً،‬ؿخڃ‪٬‬ش ىڃنيٌٍ‪ً،‬حٕٻخىّڄْش حٿزلَّش رڄ‪ً ،َٜ‬ؿخڃ‪٬‬ش حٿـنخڅ ر‪َ٤‬حرڀْ‬
‫ٿزنخڅ ‪ً،‬ؿخڃ‪٬‬ش حٿوڀْؾ ‪ ً ،‬ؿخڃ‪٬‬ش حٿڄڀٺ ‪٫‬زي حٿ‪ ِِّ٬‬رـي س ‪ ً،‬ؿخڃ‪٬‬ش ‪ْ٣‬زش‬
‫رخٿڄيّنش حٿڄنٌٍس‪ً ،‬حٿـخڃ‪٬‬ش حٿيخٗڄْش رخٍٕىڅ ) ‪ً ،‬حٍطؤّض أنو ڃن حٿڄيڂ ؿڄ‪٪‬‬
‫ًطَطْذ ًطنْٔٶ ىٌه حٿـيٌى ٿظ٘ټپ ٳَ ٻڀْظيخ كڀٸش ڃظ‪ٜ‬ڀش طَٗي حٿزخكغ اٿَ‬
‫حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿ‪ٜ‬لْق ٳَ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄَ ‪.‬‬
‫ًحٿټخطذ ‪ّ ٙ‬ي‪ َ٫‬حٿټڄخٽ ‪ ،‬ٳخٿټڄخٽ هلل ًكيه ‪ً ،‬ٿيٌح ٳبنو ّي‪ ٌ٫‬ٻپ ڃن ّٸَأ‬
‫ؿيّيح ٳَ ڃْيحڅ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄَ ‪ ،‬أڅ ّ‪٤‬ڀ‪٬‬و ‪٫‬ڀْو ‪ً ،‬ٻپ ڃن ‪ٙ‬ك‪ ٦‬ه‪٤‬ؤ أڅ‬
‫ّنزيو اٿْو كظَ َّح‪ْ٫‬و ٳَ حٿ‪٤‬ز‪٬‬خص حٿٸخىڃش ربًڅ حهلل ‪ًّ .‬و‪ ٚ‬حٿټخطذ رخٿٌٻَ‬
‫حٿيٻظٌٍ ّلَْ ڃَْ ‪٫‬ڀڂ ‪٫‬ڀَ ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خطو حٿٸْڄش ‪٫‬ن حٓظويحځ ‪ٚ٫‬ڃخص حٿظَٷْڂ‬
‫حٿڄنٌٍ٘س ‪٫‬ڀَ ٗزټش حٕٿٌٻش‪.‬‬
‫ًأهَْح ٳبڅ حٿټخطذ ّييٍ ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ اٿَ ٷٔڂ حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًطنڄْش‬
‫حٿڄـظڄ‪ ٪‬أٓخطٌس ًأٓخطٌس ڃٔخ‪٫‬يّن ًڃيٍْٓن ڃٔخ‪٫‬يّن ًڃ‪ْ٬‬يّن ًرخكؼْن‬
‫‪6‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ًرخكؼخص ڃن ىحهپ حٿٸٔڂ ًهخٍؿو ‪ًّٔ ،‬ؤٽ حهلل أڅ ّنٴ‪ ٪‬رو ‪ًَّ ،‬ؿٌه أڅ‬
‫ّټٌڅ ٳَ ڃِْحڅ كٔنخطو ٌّځ حٿ‪٫ َٝ٬‬ڀْو‪.‬‬

‫أٍزبم كٵزڈه أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و‬
‫األٍزبم ‪ٍ٩‬و اٹپزٮو‪ ٧‬ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ ‪ -‬عبٽ‪٦‬خ األىڅو‬
‫اٹڂيڅخ اٹغلٌلح اٹٲبڅوح‬
‫االصڂٍڀ اٹضبٽڀ ٽڀ هثٍ‪ ٤‬األڇٷ ‪1434‬‬
‫اٷصبٽڀ ‪ْ٥‬و ٽڀ ٭جواٌو ‪2013‬‬

‫‪7‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه ‪ /‬ٽؾپل ‪٥‬جل اٹواىٯ ٽؾپل هئٌٍ اٹٲَټ‬

‫ّٶو ڇرٲلٌو‬
‫" حٿلڄي هلل ًحٿ‪ٜٚ‬س ًحٿٔ‪ٚ‬ځ ‪٫‬ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ‬
‫ًر‪٬‬ي ‪"،،،‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ أٿو ًأ‪ٛ‬قحرو أؿڄ‪ْ٬‬ن ‪.‬‬
‫أطٸيځ روخٿ‪ ٚ‬حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ اٿَ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ‪ /‬أكڄي ارَحىْڂ‬
‫ه‪ - َ٠‬حٿٌُ ؿ‪٬‬ڀو حهلل ‪ٌ٫‬نخ ٿڀيحٍْٓن ًحٿزخكؼْن ٿڄخ ّٸيڃو ڃن اٍٗخىحص‬
‫ًن‪ٜ‬خثق ًڃٸخ‪ٙ‬ص ّټظزيخ ٿيڂ ‪ً ،‬ىٌ ڃخ ّ‪٬‬ي ‪َّ٣‬ٶ حٿنٌٍٿيئ‪ٙ‬ء حٿزخكؼْن ًىڂ‬
‫ٳَ ريحّش حٿٌٿٌؽ ٳْو ‪،‬كْغ ّٸٌځ حٕد ًحٕٓظخً حٿٴخ‪ٟ‬پ رظيًّن ًؿڄ‪ ٪‬حٿڄخىس‬
‫حٿ‪٬‬ڀڄْش ڃن ڃوظڀٲ حٿټظذ ًحٿڄٸخ‪ٙ‬ص ًحٿنيًحص ًحٿڄئطڄَحص ًڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص‬
‫حٕٓخطٌس ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخ‪ٙ‬ص ًطٸيّڄيخ ‪٫‬ڀَ ‪٣‬زٶ ڃن ( ًىذ ) ٿڀزخكؼْن‬
‫ٿ‪ٓٚ‬ظٴخىس ڃنيخ ً‪ّ ٙ‬ڄټن ٕكي اٯٴخٽ حٿ٘ټَ ٿيٌح حٿـيي ٕنو ًحؿذ آ‪ٚ‬ڃِ‬
‫ّٸٌٽ ط‪٬‬خٿِ ٿٌَٓٿو ‪َ  :‬رپِ حٿڀَوَ ٳَخ‪ْ٫‬زُيْ ًَٻُن ڃِنْ حٿَ٘خٻَِِّنَ ‪ ‬حٿِڃَ‪ :‬حّٓش‬
‫‪٫ً .66‬ڀڄنخ حٿٌَٓٽ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ ‪" :‬ڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټَ‬
‫حهلل"‪ .‬أهَؿو أكڄي ٳَ حٿڄٔني ًًٍحه حٗڃخځ حٿظَڃٌٍ ‪.‬‬
‫ًأى‪ ٌ٫‬حهلل ٿو حٿ‪ٜ‬لش ًحٿ‪٬‬خٳْش ًأڅ ّـ‪٬‬پ حهلل ٿو ىٌح حٿـيي ٳِ ڃِْحڅ كٔنخطو‬
‫ٳڀو ڃنَ ًڃن حٿـڄْ‪ ٪‬ٻپ حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ ‪.‬‬
‫ًاطزخ‪٫‬خ ٿٌٿٺ ًكَ‪ٛ‬خ ‪٫‬ڀَ ح‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃن ىٌح حٿـيي حٿ‪ْ٤‬ذ ٿٖٓظخً حٿيٻظٌٍ‬
‫‪ /‬أكڄي ارَحىْڂ ه‪ -َ٠‬ٳٸي طڂ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ر‪ ٌٍٜ‬س ڃزيثْش طڄيْيح‬
‫ٿظٸيّڄيخ ٿڀـڄْ‪ً ٪‬أٓؤٽ حهلل أڅ ّظٌؿو حٿزخكؼٌڅ اٿَ ٷَحءس ىٌه حٿڄٸخ‪ٙ‬ص‬
‫ًنَ٘ىخ أً‪ ٙ‬رؤًٽ ‪.‬‬
‫ٻڄخ أٗټَ ؿڄْ‪ ٪‬حٕٓخطٌس حٕٳخ‪ٟ‬پ ‪٫‬ڀَ ڃٔخىڄظيڂ ٳِ طٸيّڂ ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خطيڂ‬
‫ًڃنخٷٖطيڂ حٿڄوظڀٴش ڃ‪ ٪‬حٿيحٍْٓن ًحٿزخكؼْن ًأٓؤٽ‬
‫ح‬
‫أػنخء كڀٸخص حٿُْڃْنخٍحص‬
‫حهلل حٿ‪ْ٨٬‬ڂ ٿيڂ ‪٫‬ڀٌ حٿڄټخڅ ًًحٳَ حٿ‪ٜ‬لش ًؿ‪٬‬پ حهلل ٿيڂ ىٌح ٳِ ڃِْحڅ‬
‫كٔنخطيڂ ‪.‬‬
‫ڇاهلل ڇٹى اٹزڈ٭ٍٰ ‪،،،‬‬
‫األٍزبم اٹلٵزڈه‪ /‬ٽؾپل ‪٥‬جل اٹواىٯ ٽؾپل فبٹل‬
‫هئٌٍ ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪٤‬‬
‫ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ ‪ -‬عبٽ‪٦‬خ األىڅو‬

‫‪8‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه ‪ /‬ٽؾپل ‪٥‬جل اٹَپٍ‪٥ ٤‬ضپبٿ‬
‫ّ‪٬‬ــي ىٌح حٿڄئٿٲ ػڄخٍ ؿيــــٌى ڃ‪٠‬نْش ٷخځ رـڄ‪٬‬يخ ًطنْٔٸيخ ًطَطْزيــــــخ‬
‫حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ‪ /‬أكڄي ارَحىْڂ ه‪ًً َ٠‬ٿٺ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص ىٷْٸش ٳِ‬
‫ك‪ َٜ‬حٕه‪٤‬خء حٿ٘خث‪٬‬ش ًحٿڄظټٍَس أػنخء ‪ َٝ٫‬حٿو‪ ٢٤‬حٿزلؼْش رلڀٸخص‬
‫حٿٔڄْنخٍ رخٿٸٔڂ ‪ ،‬كْغ ٷخځ ْٓخىطو رظٔـْپ ًٍ‪ٛ‬ي أىڂ ىٌه حٕه‪٤‬خء ًطڂ‬
‫ؿڄ‪٬‬يخ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ‪٫‬يس أًٍحٵ طڄيْيحً ٿ‪َٟ٬‬يخ ٳِ ر‪ ٞ٬‬كڀٸخص حٿٔڄْنخٍ‬
‫ٿڄنخٷ٘ظيخ ًطٴنْيىخ ‪.‬‬
‫ًٿ‪٬‬پ ح‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃن ‪ َٝ٫‬طڀٺ حٕه‪٤‬خء حٿ٘خث‪٬‬ش ٻخنض ڃظنخىْش ٕنيخ ٷخىص‬
‫اٿَ ٳټَس رنخء حٿڄ‪٬‬خَّْ حٿ‪ُٚ‬ڃش ٿټْٴْش ا‪٫‬يحى حٿزلٌع حٿ‪٬‬ڀڄْش ًهخ‪ٛ‬ش حٿَٓخثپ‬
‫حٿ‪٬‬ڀڄْش ٿيٍؿخص حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحه‪.‬‬
‫طڂ‬
‫ًڃنٌ رَُص حٿٴټَس حٕهَْس حٿوخ‪ٛ‬ش رزنخء حٿڄ‪٬‬خَّْ طٌٿيص ٳټَس‬
‫ؿڄ‪٬‬يخ ٳِ ٻظخد ًحكي ّټ٘ٲ ‪٫‬ن أىڂ حٿڄظ‪٤‬ڀزخص حٿ‪٬‬ڀڄْش حٕٓخْٓش ٻْڄخ‬
‫ّٔظٌٳَ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄِ ًَٗ‪ ١‬ٻظخرظو ًطٌػْٸو ً‪ْٛ‬خٯش ڃ٘ټڀظو كظَ نيخّش‬
‫ڃن ڃٸظَكخص ًأٳټخٍ ؿيّيس ٷخرڀش‬
‫حٿظٌ‪ٛ‬پ اٿَ حٿنظخثؾ ًڃخ ّظَطذ ‪٫‬ڀْيخ‬
‫ٿڀزلغ ڃن ؿيّي ٳِ ْٓخٵ طٌح‪ٛ‬پ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄِ ًحڃظيحىه ًطَحٻڄو ‪.‬‬
‫ًٿ‪٬‬پ حٿـيي حٿٌُ ٷخځ رو حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ أكڄي ارَحىْڂ ه‪٬ّ َ٠‬ي ؿييحً‬
‫ڃ٘ټٌٍحً رٸيٍ ‪٨٫‬ڂ ح‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃنو‪ً ،‬حٿٌُ طڂ رٴ‪٠‬پ حٿظٌؿْو اٿَ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄخىس‬
‫حٿ‪٬‬ڀڄْش ٿيٌح حٿټظخد ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃخ طڂ ‪َ٣‬كو ڃن ٷزپ ‪ ،‬كْغ ٷخځ أ‪.‬ى ‪ /‬ڃلڄي‬
‫‪٫‬زي حٿَحُٵ ٍثْْ حٿٸٔڂ رظٌؿْو ر‪ ٞ٬‬أ‪٠٫‬خء حٿيْجش حٿڄ‪٬‬خًنش ڃن حٿڄ‪ْ٬‬يّن‬
‫رخٿٸٔڂ رب‪٫‬خىس ؿڄ‪ ٪‬ىٌه حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ٿْٸٌځ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ‪ /‬أكڄي ارَحىْڂ‬
‫ه‪ َ٠‬رب‪٫‬خىس طنْٔٸيخ ً‪ْٛ‬خٯظيخ طڄيْيحً ٿ‪٨‬يٌٍىخ ٳِ حٿټظخد حٿلخٿِ حٿٌُ رْن‬
‫أّيّنخ حٓڅ ‪ً ،‬ٿٔنخ ٳِ كخؿش اٿَ حٿٸٌٽ أڅ حٿڄټظزش حٿ‪َ٬‬رْش ٻخنض ٳِ ڃْْٔ‬
‫حٿلخؿش اٿَ ڃؼپ ىٌح حٿڄئٿٲ ٿ‪ٓٚ‬ظَٗخىّش ًحٿظ‪٬‬ڀڂ ڃن ه‪ٚ‬ٿو ‪ٙ‬ٻظٔخد‬
‫ڃيخٍحص ‪ً ،‬آٿْخص ٻظخرش حٿزلٌع حٿ‪٬‬ڀڄْش ًروخ‪ٛ‬ش ٍٓخثپ حٿڄخؿٔظَْ‬
‫ًحٿيٻظٌٍحه ‪ً ،‬ڃن ػڂ ‪ ٙ‬نڄڀٺ ا‪ ٙ‬حٿظٌؿو رڄِّي ڃن حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ ًح‪ٙ‬ڃظنخڅ‬
‫ٿټپ ڃن ٓخىڂ ٳِ رنخء ٿزنش ڃن ىٌح حٿټظخد ًروخ‪ٛ‬ش حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ‪ /‬أكڄي‬
‫ارَحىْڂ ه‪ًً ، َ٠‬ٿٺ ٗػَحثيڂ حٿڄټظزش حٿ‪َ٬‬رْش رڄؼپ ىٌح حٿڄئٿٲ ًؿُِ حهلل‬
‫حٿـڄْ‪ ٪‬هَْ حٿـِحء ًٳٶ ڃخ ٷيڃٌه ٗػَحء حٿزلغ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ َ٫‬ٳِ ‪٫‬ڀٌځ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪٩‬‬
‫ًحٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪.‬‬
‫أٍزبم كٵزڈه‪ /‬ٽؾپل ‪٥‬جل اٹَپٍ‪٥ ٤‬ضپبٿ‬
‫اٹ‪٦‬پٍل األٍجٰ ٹٶٺٍخ اٹزوثٍخ – عبٽ‪٦‬خ األىڅو‬
‫‪9‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ّٶو ڇرٲلٌو‬
‫ٽڀ أ‪ٚ٥‬بء اٹچٍئخ اٹپ‪٦‬بڇځخ ثبٹٲَټ‬
‫ٽڀ اٹپ‪ٍ٦‬لٌڀ ڇاٹپلهٍٍڀ اٹپَب‪٥‬لٌڀ‬
‫ثبٹٲبڅوح ڇ رٮچڂب األّوا‪ ٫‬ڇأٍٍڈ‪ٛ‬‬

‫‪ ٚ‬ڃ‪ ٪‬ٻڀڄخص حٿ٘ټَ ٿٖٓظخً حٿٴخ‪ٟ‬پ حٿيٻظٌٍ ‪ /‬ڃلڄي ‪٫‬زي حٿَحُٵ‬
‫طٌح‪ً ٛ‬‬
‫ٱننخ نظٸيځ رخٿ٘ټَ أّ‪٠‬خ اٿَ أٓظخًنخ حٿـڀْپ حٿيٻظٌٍ ‪ /‬حكڄي‬
‫ً‪٫‬ڀَ طٌؿْيخطو ا‬
‫ارَحىْڂ ه‪٫ - َ٠‬ڀَ ٻظخرخطو ًڃٸخ‪ٙ‬طو ٳَ حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄَ حٿظَ ٓنَْٔ ‪٫‬ڀَ‬
‫ىيّيخ ربًڅ حهلل ًنلن ٳَ ريحّش حٿ‪َّ٤‬ٶ ‪ً ،‬نٔؤٽ حهلل ٿو حٿ‪ٜ‬لش ًحٿ‪٬‬خٳْش ًحڅ‬
‫ّـ‪٬‬پ حهلل ٿو ًٿٺ ٳِ ڃِْحڅ كٔنخطو ٌّځ حٿٸْخڃش ‪.‬‬
‫ٻڄخ نظٸيځ رخٿ٘ټَ اٿَ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ‪ /‬ڃلڄي ‪٫‬زي حٿٔڄْ‪٫ ٪‬ؼڄخڅ ‪-‬‬
‫رخٿٸخىَس روخٿ‪ٚ‬‬
‫حٕٓظخً ًحٿ‪٬‬ڄْي حٕٓزٶ ٿټڀْش حٿظَرْش‪ -‬رـخڃ‪٬‬ش حُٕىَ‬
‫حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ ‪٫‬ڀَ ڃخ ّٸيڃو ٿنخ ڃن ‪٫‬ڀڂ ًن‪ٜ‬خثق ًطٌؿْيخص ًنٔؤٽ حهلل ٿو‬
‫حٿ‪ٜ‬لش ًحٿ‪٬‬خٳْش ًؿِحه حهلل ‪٫‬نخ هَْ حٿـِحء كْغ ٷخځ رخٿظٌؿْو ٕىڄْش ؿڄ‪٪‬‬
‫ىٌه حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ٳَ ٻظخد ًحكي ّٔظٴْي حٿزخكؼٌڅ ڃنو –أڃي حهلل ‪٫‬ڄَه ًنٴ‪٪‬‬
‫رو حٕڃش ًٍُٷو ‪ٛ‬خٿق حٕ‪٫‬ڄخٽ‪.‬‬
‫ٻڄخ ن٘ټَ أٓظخًنخ حٿٴخ‪ٟ‬پ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ‪ /‬ڃلڄي ‪٫‬زي حٿَحُٵ ڃلڄي‬
‫هخٿي‪ٍ -‬ثْْ ٷٔڂ حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًطنڄْش حٿڄـظڄ‪ ٪‬رټڀْش حٿظَرْش ‪ -‬ؿخڃ‪٬‬ش‬
‫حُٕىَ رخٿٸخىَس ‪٫-‬ڀَ كٔن ٍ‪٫‬خّظو ًڃ‪٬‬خڃڀظو ‪ ًٙ،‬نٔظ‪ ٪ْ٤‬أڅ نٌٳَ ريٌه‬
‫حٿټڀڄخص ڃٸيحٍه ٳيٌ هَْ حٿ‪٬‬خٿڂ ًهَْ حٿـڀْْ ٻڄخ ن٘ټَه ‪٫‬ڀَ حىظڄخڃو رؤڅ‬
‫نٸٌځ رـڄ‪ ٪‬ىٌه حٿڄٸخ‪ٙ‬ص ٿٖٓظخً حٿيٻظٌٍ‪ /‬أكڄي ارَحىْڂ ه‪ - َ٠‬كَ‪ٛ‬خ‬
‫ڃنو ‪٫‬ڀَ ح‪ٓٙ‬ظٴخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ًڃظخر‪٬‬ش حٿڄٔظـيحص ًحٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خص ٕٓخطٌس حٿ‪٬‬ڀٌځ‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رڄوظڀٲ حٿټڀْخص حٕهٍَ ًًٿٺ رٸ‪ٜ‬ي حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ أٳ‪٠‬پ‬
‫ڃٔظٌٍ ڃڄټن ٳِ ٍٓخثپ حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحه ‪ -‬أڃي حهلل ‪٫‬ڄَه ًنٴ‪ ٪‬رو‬
‫حٕڃش ًٍُٷو ‪ٛ‬خٿق حٕ‪٫‬ڄخٽ ‪.‬‬
‫اٿَ حٿٔخىس ؿڄْ‪ ٪‬ح‪٠٫‬خء ىْجش‬

‫ٻڄخ نظٸيځ روخٿ‪ ٚ‬حٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ‬
‫حٿظيٍّْ رخٿٸٔڂ ‪.‬‬
‫ڇٕٺً اهلل ‪٥‬ٺً ٍٍلځب ٽؾپل ڇ‪٥‬ٺً آٹڄ ڇٕؾجڄ أعپ‪ٍ٦‬ڀ‪.‬‬

‫اٹچٍئخ اٹپ‪٦‬بڇځخ ثبٹٲَټ‬
‫عظ‬

‫‪10‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹپؾزڈٌبد‬
‫اٹپڈ‪ٙ‬ڈ‪٣‬‬
‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و‬
‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه ٽؾپل ‪٥‬جل اٹواىٯ ٽؾپل هئٌٍ اٹٲٌٻ‬
‫ٵٺپخ األٍزبم اٹلٵزڈه ٽؾپل ‪٥‬جل اٹَپٍ‪٥ ٤‬ضپبٿ ‪٥‬پٍل اٹٶٺٍخ األٍجٰ‬
‫ٵٺپخ اٹچٍئخ اٹپ‪٦‬بڇځخ ثبٹٲَټ ثبٹٲبڅوح ڇرٮچڂب األّوا‪ ٫‬ڇأٍٍڈ‪ٛ‬‬

‫اٹجبة األڇٷ‬

‫رڈعٍچبد ڇئهّبكاد ڇځٖبئؼ ‪٥‬بٽخ ٹٺجبؽضٍڀ‬

‫اٹٮٖٸ األڇٷ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬

‫هٍبٹخ رنٵوح ڇرؾنٌو ئٹى ‪ٝ‬الة اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ٽؾب‪ٙ‬وح ‪٥‬ڀ ث‪ ٘٦‬اٹپچبهاد اٹجؾضٍخ اٹالىٽخ ٹ‪ٞ‬الة اٹپبعَزٍو‬
‫ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫كٹٍٸ اإلهّبكاد اٹ‪ْ٦‬و ٹ‪ٞ‬الة اٹلهاٍبد اٹ‪٦‬ٺٍب (ٽبعَزٍو ڇكٵزڈهاح)‬
‫رڈعٍچبد األٍبرنح ٹ‪ٞ‬الة اٹلهاٍبد اٹ‪٦‬ٺٍب‬
‫ئؽلډ ڇ‪ْ٥‬وڇٿ ځٍٖؾخ ‪٥‬ٺپٍخ ٹ‪ٞ‬الة اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ف‪ٞ‬خ ‪٥‬پٸ ٽجلئٍخ ألڇٷ ٽوؽٺخ ث‪٦‬ل رَغٍٸ هٍبٹخ ٽبعَزٍو أڇ كٵزڈهاح‬
‫ځپڈمط "عبځذ" ٹزؾلٌل اٹپلح اٹيٽڂٍخ اٹپٲزوؽخ ٹق‪ٞ‬ڈاد اٹجؾش اٹ‪٦‬ٺپى‬
‫ٽٖبكه ڇٽواع‪ ٤‬ڇٽڈاٱ‪ ٤‬ڇكڇهٌبد اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ‬
‫ٱڈا‪٥‬ل ٭ؾٔ ٽؾزڈٌبد اٹپٖبكه اٹجؾضٍخ ڇاٹٲواءح األڇٹٍخ ٹچب‬
‫ٵٍٮٍخ رٮوٌ‪ ٨‬اٹپبكح اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ ٽوع‪ ٤‬ڇاؽل ڇٽڀ ‪٥‬لح ٽواع‪٤‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫اٹٮٖٸ اٹ‪٦‬بّو‬

‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪46‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪67‬‬

‫اٹجبة اٹضبځى‬

‫أف‪ٞ‬بء اٹجبؽضٍڀ ڇأڇعڄ اٹٲٖڈه ڇاٹقٺٸ ٭ى ا‬
‫اٹ‪٦‬ٺپٍخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ ‪ْ٥‬و‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبځى ‪ْ٥‬و‬

‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ ‪ْ٥‬و‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً ‪ْ٥‬و‬

‫ٍج‪٦‬خ ‪ْ٥‬و ف‪ٞ‬أ ّٶٺٍب ٌغت رال٭ٍچب ٭ى هٍبئٸ اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ڇاؽل ڇ‪ْ٥‬وڇٿ ف‪ٞ‬أ ‪٥‬ڀ ٭ٶوح اٹجؾش ڇٽ‪ٚ‬پڈٿ ڃ ڇأ٭ٶبهڃ ٭ى هٍبئٸ‬
‫اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫أڇعڄ ٱٖڈه اٹجبؽضٍڀ ٭ى ٽوؽٺزى اٹزق‪ ٍٜٞ‬ٹٺجؾش ڇاٹلهاٍبد اٹَبثٲخ‬
‫أڇعڄ ٱٖڈه اٹجبؽضٍڀ ٭ى ٽوؽٺخ اٹپڂچغٍخ اٹجؾضٍخ ڇعپ‪ ٤‬اٹجٍبځبد‬
‫ڇاٹزؾٺٍٸ اإلؽٖبئى‪-‬‬
‫ئڅپبٷ اٹجبؽضٍڀ ئعواء كهاٍخ اٍز‪ٞ‬ال‪ٍ٥‬خ ٹپْٶالرچټ اٹجؾضٍخ‬
‫ٽڈا‪ٝ‬ڀ اٹقٺٸ ٭ى ‪٥‬وٗ اٹجبؽضٍڀ ٹٺپٮبڅٍټ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ڇاإلعوائٍخ‬

‫اٹجبة اٹضبٹش‬

‫اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپٖ‪ٞ‬ٺؾبد‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪ْ٥ ٤‬و‬

‫اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپٮچڈٻ ڇاٹپٖ‪ٞ‬ٺؼ ڇاٹز‪٦‬وٌ‪٬‬‬

‫‪85‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ ‪ْ٥‬و‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹپٖبكه ڇاٹپواع‪٤‬‬

‫‪87‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪ْ٥ ٤‬و‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹپڈٍڈ‪٥‬خ ڇاالځَٶٺڈثٍلٌب ڇكائوح اٹپ‪٦‬به‪٫‬‬

‫‪91‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬

‫اٹٮبهٯ ثٍڀ ځڈ‪ ٣‬اٹجؾش ڇٽڂچظ اٹجؾش ٭ى اٹ‪٦‬ٺڈٻ االعزپب‪ٍ٥‬خ‬
‫اٹٮبهٯ ثٍڀ ٽٖ‪ٞ‬ٺؾى اٹجؾش ڇاٹلهاٍخ‬

‫‪93‬‬
‫‪94‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش ‪ْ٥‬و‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪ْ٥ ٤‬و‬

‫‪11‬‬

‫ٹوٍبئٸ‬

‫هٱټ اٹٖٮؾخ‬

‫‪68‬‬
‫‪70‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪77‬‬
‫‪80‬‬
‫‪84‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاٹ‪ْ٦‬وڇٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضالصڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬

‫اٹجبة اٹواث‪٤‬‬

‫أڅټ اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپْٶٺخ ڇاٹٲ‪ٍٚ‬خ‬

‫‪96‬‬

‫اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپْٶٺخ ڇاإلّٶبٹٍخ‬

‫‪97‬‬

‫ٽزى رٖجؼ اٹ‪٢‬بڅوح ٽْٶٺخ اعزپب‪ٍ٥‬خ‬

‫‪99‬‬

‫اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹجٍبځبد ڇاٹپ‪٦‬ٺڈٽبد‬

‫‪101‬‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹزٲٍٍټ ڇاٹزٲڈٌټ‬

‫‪103‬‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹز‪ٍ٪‬و ڇاٹز‪ٍٍ٪‬و‬

‫‪105‬‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹز‪ٍ٪‬واد ڇاٹپز‪ٍ٪‬واد‬

‫‪107‬‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ اٹپٲلٽخ ڇاٹزپچٍل ٭ى اٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ‬

‫‪109‬‬

‫فٺ‪ ٜ‬اٹجبؽضٍڀ ثٍڀ ٽٖ‪ٞ‬ٺؾى اٹؾلٌش ڇاٹپ‪٦‬بٕو‬
‫ٽٖ‪ٞ‬ٺؾبد (اٹپٍٶوڇ‪ -‬اٹپٍيڇ‪ -‬اإلٵَڈ‪ -‬اٹپبٵوڇ) ٭ى اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ‬

‫‪113‬‬
‫‪116‬‬

‫ٽْٶٺخ اٹجؾش‬

‫‪117‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبځى ڇاٹضالصڈٿ األف‪ٞ‬بء اٹْبئ‪٦‬خ ٭ى افزٍبه ٽْٶٺخ اٹجؾش ڇٍجٸ ‪٥‬العچب‬
‫أثوى ٕ‪٦‬ڈثبد افزٍبه ٽْٶٺخ اٹجؾش‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫ٽڈإٮبد اٹپْٶٺخ اٹجؾضٍخ اٹغٍلح‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫صالس ‪ْ٥‬وح ڇٍٍٺخ ٹٺزڈٕٸ ئٹى ٽْٶٺخ علٌوح ثبٹلهاٍخ ٭ى ٽوؽٺزى‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫أڇٷ ٽب ٌٺيٻ اٹجبؽش ٽ‪٦‬و٭زڄ ث‪٦‬ل رؾلٌلڃ ٹپْٶٺخ اٹجؾش‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫ٽب اٹنډ ٌغت أٿ ٌٶزجڄ اٹجبؽش ‪٥‬ڂل رؾلٌلڃ ٹلڇا٭‪ ٤‬ڇأڅلا‪ ٫‬اٹجؾش‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫ٍٕب‪٩‬خ ٽْٶٺخ اٹجؾش څى فبرپخ اٹغبځت اٹڂ‪٢‬وډ ڇٹٌٍ ثلاٌزڄ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬

‫‪118‬‬
‫‪122‬‬
‫‪124‬‬
‫‪126‬‬
‫‪131‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬

‫اٹجبة اٹقبٽٌ‬

‫ف‪ٞ‬خ اٹجؾش‬

‫‪135‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاٹضالصڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ األهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬

‫أٍجبة ٭ْٸ اٹجبؽضٍڀ ٭ى ئٱڂب‪ ٣‬څٍئخ اٹَپٍڂبه ثق‪ٞٞ‬چټ اٹجؾضٍخ‬

‫‪136‬‬

‫ّوڇ‪ٍٕ ٛ‬ب‪٩‬خ اٹ‪٦‬ڂڈاٿ اٹغٍل ٹٺوٍبٹخ‬
‫ف‪ٞ‬خ اٹجؾش‪ :‬ر‪٦‬وٌٮچب‪ ،‬أڅلا٭چب‪٥ ،‬ڂبٕوڅب‪ّ ،‬ٶٺچب‪،‬أكٹخ عڈكرچب‬

‫‪146‬‬
‫‪148‬‬

‫‪12‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹجبة اٹَبكً‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬

‫اٹلهاٍبد اٹَبثٲخ‬

‫‪153‬‬

‫ٽڈا‪ٝ‬ڀ اٹقٺٸ ٭ى ر‪٦‬بٽٸ اٹجبؽضٍڀ ٽ‪ ٤‬اٹلهاٍبد اٹَبثٲخ‬

‫‪154‬‬

‫ٱواءح ٭ى ٽَأٹخ اځ‪٦‬لاٻ اٹلهاٍبد اٹَبثٲخ ڇٵٍٮٍخ رورٍجچب‬

‫‪160‬‬

‫اٹجبة اٹَبث‪٤‬‬

‫٭ى اٹڂ‪٢‬وٌبد ڇاٹزَبؤالد ڇاٹٮو‪ٍٙ‬بد‬

‫‪162‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاألهث‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹقپَڈٿ‬

‫أڇعڄ االهرجب‪ ٛ‬ثٍڀ اٹٮو‪ٍٙ‬بد ڇاٹڂ‪٢‬وٌبد‬

‫‪163‬‬

‫ٱواءح ٭ى ٽَأٹخ اٍزقلاٻ اٹزَبؤالد ڇاٹٮو‪ٍٙ‬بد ڇٽزى ٌغپ‪ ٤‬ثٍڀڅټ ا‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫اٹزَبؤالد ٭ى اٹجؾش اٹ‪٦‬ٺپى ‪ :‬ٽبڅٍزچب ڇأڅلا٭چب ڇٍٕب‪٩‬زچب ڇاٹٮوٯ ثٍڂچب‬
‫ڇثٍڀ اٹٮو‪ٍٙ‬بد‬
‫٭و‪ٍٙ‬بد اٹجؾش ‪:‬ٽبڅٍزچب ڇأځڈا‪٥‬چب ڇّوڇ‪ٝ‬چب ڇٽٖبكهڅب‬

‫‪169‬‬
‫‪172‬‬

‫ئهّبكاد ٹٺجبؽضٍڀ ٭ى اٹز‪٦‬بٽٸ ٽ‪ ٤‬اٹٮو‪ٍٙ‬بد اٹجؾضٍخ‬

‫‪177‬‬

‫ٱب‪٥‬لح ٽجَ‪ٞ‬خ ٭ى ٱجڈٷ أڇ ه٭٘ اٹٮو‪ٍٙ‬خ اٹٖٮوٌخ ڇاٹٖٮوٌخ اٹجلٌٺخ‬

‫‪180‬‬

‫هث‪ ٜ‬اٹڂ‪٢‬وٌخ ثبٹجؾش اٹپٍلاځى‬

‫اٹجبة اٹضبٽڀ‬

‫اٹپڂچغٍخ اٹجؾضٍخ‬

‫‪182‬‬
‫‪186‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاٹقپَڈٿ‬

‫ٱڈا‪٥‬ل ٽٍَوح ٭ى افزٍبه اٹ‪ٍ٦‬ڂخ‬

‫‪187‬‬

‫ر‪٦‬وٌ‪ ٬‬ڇاٍزقلاٻ ثوځبٽظ ‪spss‬‬

‫‪190‬‬

‫اٹپالٽؼ اٹ‪٦‬بٽخ ٹٺپڂچظ اٹڈٕٮى‬

‫‪195‬‬

‫اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپز‪ٍ٪‬و اٹپَزٲٸ ڇاٹپز‪ٍ٪‬و اٹزبث‪ ٤‬ڇاٹپز‪ٍ٪‬و اٹڈٍٍ‪ٜ‬‬

‫‪200‬‬

‫كالالد ٱٖخ ثبؽضخ ٽجزلئخ ٽ‪ ٤‬اٹپڂچظ اٹزغوٌجى‬

‫‪202‬‬

‫أثوى اٹٮوڇٯ ثٍڀ اٹپڂچظ اٹزغوٌجى ڇّجڄ اٹزغوٌجى‬

‫‪206‬‬

‫ر‪٦‬وٌٮبد ٽقزٖوح ٹپٖ‪ٞ‬ٺؾى اٹپڂچظ اٹزغوٌجى ڇّجڄ اٹزغوٌجى‬

‫‪208‬‬

‫ٽ‪٦‬ڈٱبد اٹٖلٯ اٹلافٺى ڇاٹقبهعى ٭ى اٹپڂچغٍڀ اٹزغوٌجى ڇّجڄ‬
‫اٹزغوٌجى‬
‫‪ٙ‬ج‪ ٜ‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹپإصوح ٭ى اٹٖلٯ اٹلافٺى ڇاٹقبهعى‬

‫‪211‬‬

‫اٹجبة اٹزبٍ‪٤‬‬

‫االٍزجبٿح‬
‫‪13‬‬

‫‪216‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮوٯ ثٍڀ االٍزجبځخ ڇاالٍزجبه‬
‫‪ٙ‬ڈاث‪ٍٕ ٜ‬ب‪٩‬خ أٍئٺخ االٍزجبځخ ٵأكاح ثؾضٍخ‬

‫‪221‬‬
‫‪225‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبځى ڇاٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش ڇاٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪ ٤‬ڇاٹَزڈٿ‬

‫ٽز‪ٚ‬پڂبد ڇٽڈإٮبد ف‪ٞ‬بة رٲلٌټ االٍزجبځخ ٹٺپؾٶپٍڀ ڇ اٹپجؾڈصٍڀ‬
‫أڅپٍخ افزجبه ٵٮبءح االٍزجبځخ ٵأكاح ثؾضٍخ‬
‫ئهّبكاد ‪٥‬بٽخ ٭ى عيئٍخ ٕلٯ ڇصجبد االٍزجبځخ‬

‫‪229‬‬
‫‪232‬‬
‫‪235‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ڇاٹَزڈٿ‬

‫ٽالؽ‪٢‬بد ؽڈٷ اٍزجبځخ ‪٥‬ڀ ‪١‬بڅوح اٹ‪ٞ‬الٯ ٭ى اٹپغزپ‪ ٤‬اٹپٖوي‬

‫‪239‬‬

‫اٹجبة اٹ‪٦‬بّو‬

‫‪ٙ‬ڈاث‪ ٜ‬رڈصٍٰ اٹپبكح اٹ‪٦‬ٺپٍخ ڇاٌَبد اٹٲوآځٍخ‬
‫ڇاٍزقلاٻ اٹؾڈاّى ڇاألٹٲبة ڇ‪٥‬الٽبد اٹزوٱٍټ‬
‫ڇاٍزقلاٻ األهٱبٻ‬

‫‪247‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاٹَزڈٿ‬

‫‪ٙ‬ڈاث‪ ٜ‬اٍزقلاٻ ڇرڈصٍٰ اٌَبد اٹٲوآځٍخ ڇاألؽبكٌش اٹڂجڈٌخ ٭ى هٍبئٸ‬
‫اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح ٭ى اٹ‪٦‬ٺڈٻ االعزپب‪ٍ٥‬خ‬

‫‪248‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ ڇاٹَزڈٿ‬

‫‪ٙ‬ڈاث‪ ٜ‬اٍزقلاٻ األٹٲبة ٭ى هٍبئٸ اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬

‫‪250‬‬

‫‪ٝ‬وٯ رڈصٍٰ اٹپبكح اٹپَزقلٽخ ٭ى هٍبئٸ اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬

‫‪252‬‬

‫اٍز‪٦‬پبالد ‪٥‬الٽبد اٹزوٱٍټ ٭ى ثؾڈس اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬

‫‪259‬‬

‫اٹ‪ٞ‬وٌٲخ اٹٖؾٍؾخ الٍزقلاٻ األهٱبٻ ٭ى ٕٺت اٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٹ‪ٞ‬الة‬
‫اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ٱڈا‪٥‬ل اٍزقلاٻ اٹچڈاٽِ ڇاٹؾڈاًّ ٭ى هٍبئٸ اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬

‫‪269‬‬
‫‪270‬‬

‫اٹجبة اٹؾبكډ‬
‫‪ْ٥‬و‬

‫ٵزبثخ اٹوٍبٹخ‬

‫‪280‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬

‫ٱڈا‪٥‬ل ٵزبثخ ٽَڈكح ٭ٖڈٷ اٹوٍبٹخ ٱجٸ ‪٥‬و‪ٙ‬چب ‪٥‬ٺى اٹپْو‪٫‬‬

‫‪281‬‬

‫كٹٍٸ اٹجبؽش ٭ى ّٶٸ ڇٍٕب‪٩‬خ ڇ‪ٝ‬جب‪٥‬خ اٹوٍبٹخ‬

‫‪285‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اإلهّبكاد ٭ى ٵزبثخ اٹوٍبٹخ ڇرڂٲٍؾچب ڇئ‪٥‬لاكڅب ٹٺ‪ٞ‬ج‪٤‬‬

‫‪294‬‬

‫ٱڈا‪٥‬ل ٵزبثخ ٽٺقٔ اٹوٍبٹخ‬

‫‪297‬‬

‫ځپبمط ٽڂبٯّبد هٍبئٸ ٽبعَزٍو ڇكٵزڈهاح‬

‫‪299‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاٹَزڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹَج‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬

‫اٹجبة اٹضبځى‬
‫‪ْ٥‬و‬

‫‪14‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬

‫هٍبٹخ كٵزڈهاح ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬اٍزقلاٻ اٹپلفٸ اٹزأڅٍٺً ٭ً اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ‬
‫ٹزل‪ٍ٥‬ټ ارغبڅبد أ‪ٝ‬ٮبٷ اٹْڈاه‪ ٣‬ځؾڈ ثواٽظ اٹزأڅٍٸ اٹپچڂً ‪( .‬ځڈٱْذ ٭ى‬
‫ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪ ٤‬ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ عبٽ‪٦‬خ األىڅو‬
‫ثبٹٲبڅوح)‬

‫‪300‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبث‪٤‬‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬

‫هٍبٹخ ٽبعَزٍو ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬ارغبڅبد اٹٲوڇٌٍڀ ځؾڈ رڂ‪ٍ٢‬ټ األٍوح ‪ :‬كهاٍخ‬
‫اعزپب‪ٍ٥‬خ ٹ‪ٍ٦‬ڂخ ٽڀ األٍو اٹوٌٮٍخ ثجڂى ٍڈٌ‪(، ٬‬ځڈٱْذ ٭ى ٱَټ االعزپب‪٣‬‬
‫ثٶٺٍخ اَكاة ثغبٽ‪٦‬خ ثڂى ٍڈٌ‪)٬‬‬

‫‪318‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبٽڀ‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬

‫هٍبٹخ ٽبعَزٍو ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬اٹ‪ٞ‬الٯ ڇاٹلڇه اٹڈ‪ٍ١‬ٮى ٹألٍوح ‪ ،‬كهاٍخ ٽٍلاځٍخ‬
‫ألٍو اٹ‪ٞ‬الٯ ثپلٌڂخ ثڂى ٍڈٌ‪(. ٬‬ځڈٱْذ ٭ى ٱَټ االعزپب‪ ٣‬ثٶٺٍخ اَكاة‬
‫ثغبٽ‪٦‬خ ثڂى ٍڈٌ‪)٬‬‬
‫هٍبٹخ ٽبعَزٍو ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬اٹز‪ٍ٪‬و اٹضٲب٭ى ڇاٹ‪٦‬ڂڈٍخ ‪،‬كهاٍخ ٽٍلاځٍخ ٭ى‬
‫ٽغزپ‪ ٤‬ٽؾٺى ‪( .‬ځڈٱْذ ٭ى ٱَټ االعزپب‪ ٣‬ثٶٺٍخ اَكاة ثغبٽ‪٦‬خ ثڂى ٍڈٌ‪)٬‬‬
‫هٍبٹخ ٽبعَزٍو ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬رٮ‪ٍ٦‬ٸ كڇه اٹغچڈك األڅٺٍخ ٭ى اٹڂچڈٗ ثبٹقلٽبد‬

‫‪335‬‬

‫اٹٮٖٸ اٹزبٍ‪٤‬‬
‫ڇاٹَج‪٦‬ڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹضپبځڈٿ‬
‫اٹٮٖٸ اٹؾبكډ‬
‫ڇاٹضپبځڈٿ‬

‫اٹزڂپڈٌخ كافٸ ٽإٍَبد اال‪٥‬بٱخ اٹنڅڂٍخ ‪( .‬ځڈٱْذ ٭ى ٱَټ اٹقلٽخ‬
‫االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪ ٤‬ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ عبٽ‪٦‬خ األىڅو ثبٹٲبڅوح)‬
‫هٍبٹخ ٽبعَزٍو ث‪٦‬ڂڈاٿ ‪ :‬رٶبٽٸ عچڈك اٹپڂ‪٢‬پبد اٹؾٶڈٽٍخ ڇٽإٍَبد‬
‫اٹپغزپ‪ ٤‬اٹپلځى ٭ى ٽڈاعچخ ٽْٶالد ا‪ٝ‬ٮبٷ اٹْڈاه‪( . ٣‬ځڈٱْذ ٭ى ٱَټ‬
‫اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪ ٤‬ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ عبٽ‪٦‬خ األىڅو ثبٹٲبڅوح)‬

‫‪15‬‬

‫‪349‬‬
‫‪366‬‬

‫‪383‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹجبة األڇٷ‬
‫رڈعٍچبد ڇئهّبكاد ڇځٖبئؼ ‪٥‬بٽخ ٹٺجبؽضٍڀ‬

‫‪16‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ األڇٷ‬

‫هٍبٹخ رنٵوح ڇرؾنٌو ٹ‪ٞ‬الة اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫ّٸٌٽ حٿڄٴټًَڅ حٗٓ‪ٚ‬ڃٌْڅ‪٬ّ ٙ" :‬ظَٱ حٗٓ‪ٚ‬ځ رييٱ ً‪٫ ٙ‬ڄپ ‪ّ ٙ‬ٸٌځ‬
‫‪٫‬ڀَ أٓخّ حٿ‪٬‬ٸْيس ڃيڄخ ريح ٳَ ًحطو ‪ٛ‬خٿلخ‪ً.‬ٿيٌح ٳبڅ ٓ‪ َ٬‬حٿڄئڃن ٻڀو ّنزَٰ أڅ‬
‫ّظـو اٿَ اٷخڃش ىّن حهلل ٳَ حٿلْخس ٻڄخ ؿخء رو ْٓينخ ڃلڄي ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ رټپ‬
‫طٴ‪ْٜٚ‬طو ًؿٌحنزو‪ً.‬حٗٓ‪ٚ‬ځ ّټڀٲ حٿڄٔڀڂ أڅ ّوڀ‪ْ٬ٓ ٚ‬و ٻڀو ٿ٘ٓ‪ٚ‬ځ‪ًٙ ،‬‬
‫ّظ‪ ٌٍٜ‬اڃټخڅ حنٴ‪ٜ‬خٽ أٍ ؿِثْش ٳَ حٿٔ‪ َ٬‬حٿٌْڃَ ٳَ كْخس حٿڄٔڀڂ ‪٫‬ن حٗٓ‪ٚ‬ځ‬
‫ٕنو ٿْٔض ىنخٹ ؿٌحنذ ڃن ؿٌحنذ حٿلْخس ّڄټن أڅ طوَؽ ‪٫‬ن ىٌح حٿيّن ‪".‬‬
‫ًحٷ‪ ٪‬حٿلخٽ أنو ّنيٍ أڅ نـي ڃن ّئڃن ريٌه حٿٸخ‪٫‬يس ًّظلَحىخ ڃن حٿيحٍْٓن‬
‫ًحٿيحٍٓخص‪ً ،‬ڃن ػڂ ّنيٍ أڅ نـي ىحٍٓخ أً رخكؼخ ّٔ‪ َ٬‬اٿَ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ىٍؿش‬
‫‪:‬‬
‫ؿخڃ‪ْ٬‬ش أًٿَ أً ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ىٍؿش حٿڄخؿٔظَْ أً حٿيٻظٌٍحه ڃن ّٔؤٽ نٴٔو‬
‫ٿڄخًح ّيٍّ؟ ‪ً،‬ڃخًح ّيٍّ ؟ ًٻْٲ ّيٍّ ؟ ‪ً ،‬ىپ ّظٴٶ ىٌح حٿٌٍ ّيٍٓو ڃ‪٪‬‬
‫حٿ‪٬‬ٸْيس حٿظَ ّلڄڀيخ أً ّظ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ڃ‪٬‬يخ ؟‪ً .‬ىٌح حٿٔئحٽ حٕهَْ ىٌ أىڂ ىٌه حٕٓجڀش‬
‫رپ ًأه‪َ٤‬ىخ ‪ ،‬هخ‪ٛ‬ش رخٿنٔزش ٿيحٍَٓ حٿ‪٬‬ڀٌځ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٗنٔخنْش حٿظَ ن٘ؤص‬
‫ڃوخٿٲ طڄخڃخ‬
‫ؿڄْ‪٬‬يخ ٳَ رْجش ًػٸخٳش ً‪٫‬ٸْيس ًط‪ ٌٍٜ‬ٿڀټٌڅ ًحٗنٔخڅ ًحٿلْخس‬
‫ٿزْجظنخ ًػٸخٳظنخ ً‪٫‬ٸْيطنخ ًطن‪٤‬ڀٶ ڃن أ‪ٛ‬پ ًحكي ‪:‬ىٌ أڅ حٗنٔخڅ ڃلٌٍ حٿټٌڅ ‪،‬‬
‫ًأنو ىٌ حٿٌٍ ّ‪ٜ‬ن‪ ٪‬كْخطو رنٴٔو ‪ ٩ًَّ٘ ،‬ٿيخ رنٴٔو ‪ً ،‬ىٌ ڃزيأ حٿ‪٬‬ڀڂ ًڃنظيخه ‪،‬‬
‫ًڃن حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أڅ ٳٔخى حٕ‪ٛ‬پ ‪ٙ‬ري ًأڅ ّئػَ ٳَ حٿٴَ‪ًّ٘ ٩‬ڄپ ٻپ ؿِثْخطو ‪.‬‬
‫حٿټؼًَْڅ ‪ -‬ا‪ ٙ‬ڃن ٍكڂ حهلل‪ّ ٙ -‬يڄيڂ ‪ ٙ‬ىٌح ً‪ً ٙ‬حٹ‪ ،‬ٻپ ڃخ ّيڄيڂ‬
‫حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿيٍؿش أً حٿ٘يخىس‪ً ،‬حٿ‪٬‬ڀٌ ٳَ حٍٕ‪ً ،ٝ‬ڃخ ّظز‪ً ٪‬ٿٺ ڃن ڃخٽ‬
‫ًڃنِٿش ‪٫‬خٿْش رْن حٿنخّ‪.،‬أڃخ حٿيّن ًحٿ‪٬‬ٸْيس ٳؤٷ‪ َٜ‬ڃخ ّٴيڄٌنو ڃنيخ أنيخ ڃـَى‬
‫ٗ‪٬‬خثَ طئىٍ‪ ٙ ،‬ىهپ ٿيخ ٳَ ‪٣‬ڀذ حٿ‪٬‬ڀڂ ‪ً ،‬أنيخ ‪ ٙ‬طظ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ٸْيس‪.‬‬
‫ڇ‪ ٤ٙ‬اٹ‪٦‬ٺپبء ٱب‪٥‬لرٍڀ څبٽزٍڀ ٭ى څنا اٹْأٿ‪:‬‬
‫طٸٌٽ حًٕٿَ‪ :‬ٻپ ‪٫‬ڄپ ًاڅ ‪ َٰٛ‬ڃن ٳ‪٬‬پ ًٷٌٽ ًكَٻش ًٓټٌڅ ًؿڀذ ًىٳ‪٪‬‬
‫ًٳټَ ًًٻَ ًهخ‪َ٣‬س ًه‪ٌ٤‬س ًٿل‪٨‬ش ًٯَْ ًٿٺ ڃن حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿظَ ‪ّ ٙ‬ڄټن‬
‫اك‪ٜ‬خإىخ‪ ،‬ا‪ّ ٙ‬نَ٘ ٿو ىٌّحنخڅ‪ :‬ٿڂ؟ ًٻْٲ؟‬
‫ٳخًٕٽ‪ٓ :‬ئحٽ ‪٫‬ن ‪٫‬ڀش حٿٴ‪٬‬پ ًرخ‪٫‬ؼو ًىح‪ْ٫‬و ؛ ىپ ىٌ ڃن أؿپ ك‪٫ ٦‬خؿپ‪،‬‬
‫ًٯَ‪ ٝ‬ڃن أٯَح‪ ٝ‬حٿينْخ ٳَ ڃلزش حٿڄيف ڃن حٿنخّ أً هٌٱ ًڃيڂ‪ ،‬أً‬
‫‪17‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫حٓظـ‪ٚ‬د ڃلزٌد ‪٫‬خؿپ‪ ،‬أً ىٳ‪ ٪‬ڃټًَه ‪٫‬خؿپ؟ أځ حٿزخ‪٫‬غ ‪٫‬ڀَ حٿٴ‪٬‬پ حٿٸْخځ رلٶ‬
‫حٿ‪٬‬زٌىّش‪٣ً ،‬ڀذ حٿظٌىى ًحٿظٸَد اٿَ حٿَد ٓزلخنو ًط‪٬‬خٿَ‪ً ،‬حرظٰخء حٿٌْٓڀش اٿْو؟‬
‫ًڃلپ ىٌح حٿٔئحٽ‪ :‬أنو‪ ،‬ىپ ٻخڅ ‪٫‬ڀْٺ أڅ طٴ‪٬‬پ ىٌح حٿٴ‪٬‬پ ٿڄٌ‪ٙ‬ٹ‪ ،‬أځ ٳ‪٬‬ڀظو ٿل‪٨‬ٺ‬
‫ًىٌحٹ؟‬
‫ًحٿؼخنَ‪ٓ :‬ئحٽ ‪٫‬ن ڃظخر‪٬‬ش حٿٌَٓٽ ‪٫‬ڀْو حٿ‪ٜٚ‬س ًحٿٔ‪ٚ‬ځ ٳَ ًٿٺ حٿظ‪٬‬زي‪ ،‬أٍ‬
‫ىپ ٻخڅ ًٿٺ حٿ‪٬‬ڄپ ڃڄخ َٗ‪٫‬ظو ٿٺ ‪٫‬ڀَ ٿٔخڅ ٌٍٓٿَ‪ ،‬أځ ٻخڅ ‪٫‬ڄ‪ ٚ‬ٿڂ أَٗ‪٫‬و‬
‫ًٿڂ أٍ‪ٟ‬و؟‬
‫ٳخًٕٽ ٓئحٽ ‪٫‬ن حٗه‪ً ،ٙٚ‬حٿؼخنَ ‪٫‬ن حٿڄظخر‪٬‬ش‪ ،‬ٳبڅ حهلل ٓزلخنو ‪ّ ٙ‬ٸزپ ‪٫‬ڄ‪ٚ‬‬
‫ا‪ ٙ‬ريڄخ‪.‬‬
‫ٳ‪َّ٤‬ٶ حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن حٿٔئحٽ حًٕٽ‪ :‬رظـَّي حٗه‪َّ٣ً ،ٙٚ‬ٶ حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن‬
‫)‪.‬‬
‫حٿٔئحٽ حٿؼخنَ‪ :‬رظلٸْٶ حٿڄظخر‪٬‬ش "‪ (.‬اٯخػش حٿڀيٴخڅ ‪ٙ‬رن حٿٸْڂ رظ‪َٜ‬ٱ‬
‫اًڅ ٳيٌ رخ‪٣‬پ ‪ ٙ‬ػڄَس ٿو ٳِ حٿينْخ ً‪ ٙ‬ٳِ‬
‫ٻپ ‪٫‬ڄپ ‪َّ ٙ‬حى رو ًؿو حهلل‬
‫حٓهَس‪.‬ٷخٽ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ‪ ":‬اڅ حٿ‪٬‬زي ٿْ‪٬‬ڄپ أ‪٫‬ڄخ‪ ٙ‬كٔنش ٳظ‪٬ٜ‬ي حٿڄ‪ٚ‬ثټش‬
‫ٳِ ‪ٛ‬لٲ ڃوظڄش ٳظڀٸَ رْن ّيُ حهلل ط‪٬‬خٿَ ٳْٸٌٽ‪ :‬أٿٸٌح ىٌه حٿ‪ٜ‬لْٴش ٳبنو ٿڂ َّى‬
‫رڄخ ٳْيخ ًؿيِ‪.‬ػڂ ّنخىٍ حٿڄ‪ٚ‬ثټش حٻظزٌح ٿو ٻٌح ًٻٌح حٻظزٌح ٿو ٻٌح ًٻٌح ٳْٸٌٿٌڅ‬
‫نٌحه " كيّغ كٔن ‪.‬‬
‫ّخٍرنخ انو ٿڂ ّ‪٬‬ڄپ ْٗجخ ڃن ًٿٺ ٳْٸٌٽ حهلل ط‪٬‬خٿَ انو‬
‫‪ٝ‬ٺت اٹ‪٦‬ٺټ ئمٿ ال ثل ٹڄ ٽڀ ځٍخ ڇ‪٥‬پٸ‪.‬‬
‫ّٸٌٽ حٿ‪٬‬ڀڄخء‪٫ ٙ " :‬ڄپ ٿڄن ‪ ٙ‬نْش ٿو‪ ًٙ ،‬أؿَ ٿڄن ‪ ٙ‬كٔزش ٿو‪٬ّ ،‬نَ ‪ٙ‬‬
‫أؿَ ٿڄن ٿڂ ّلظٔذ ػٌحد ‪٫‬ڄڀو ‪٫‬ني حهلل ‪ً ِ٫‬ؿپ‪ّ ًٙ ،‬نٴ‪ ٪‬ٷٌٽ ا‪ ٙ‬ر‪٬‬ڄپ‪ًٙ ،‬‬
‫ّنٴ‪ ٪‬ٷٌٽ ً‪٫ ٙ‬ڄپ ا‪ ٙ‬رنْش‪ّ ًٙ ،‬نٴ‪ ٪‬ٷٌٽ ً‪٫ ٙ‬ڄپ ً‪ ٙ‬نْش ا‪ ٙ‬رڄخ ًحٳٶ حٿٔنش ‪.‬‬
‫ًه‪ٛٚ‬ش ًٿٺ أڅ ٿ‪٤‬خٿذ حٿ‪٬‬ڀڂ أڅ ّظلٸٶ ڃن أڃَّن‪ :‬أڅ ّټٌڅ حٿ‪٬‬ڀڂ حٿٌٍ‬
‫ّيٍٓو ٳِ ‪٧‬خىَه ‪٫‬ڀَ ڃٌحٳٸش حٿٔنش‪ًً ،‬ٿٺ ڃن كيّغ ‪٫‬خث٘ش ٍ‪ ِٟ‬حهلل ‪٫‬نيخ "‬
‫ڃن أكيع ٳِ أڃَنخ ىٌح ڃخ ٿْْ ٳْو ٳيٌ ٍى‪".‬‬
‫ًحٿؼخنِ ‪:‬أڅ ّټٌڅ حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ رخ‪٣‬نو ّٸ‪ٜ‬ي رو ًؿو حهلل ‪ً ِ٫‬ؿپ‪ً .‬أٳ‪٠‬پ حٿ‪٬‬ڄپ‬
‫أهڀ‪ٜ‬و ًأ‪ٌٛ‬رو‪ ،‬ٳخٿ‪٬‬ڄپ اًح ٻخڅ هخٿ‪ٜ‬خ ًٿڂ ّټن ‪ٌٛ‬حرخ ٿڂ ّٸزپ‪ً ،‬اًح ٻخڅ ‪ٌٛ‬حرخ‬
‫ًٿڂ ّټن هخٿ‪ٜ‬خ ٿڂ ّٸزپ‪.‬‬
‫ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ‪ :‬أٍأّض ٍؿ‪ ٚ‬ٯِح ّڀظڄْ‬
‫حٕؿَ ًحٿٌٻَ ڃخٿو‪ ،‬ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ ‪ :‬اڅ حهلل ‪ّ ٙ‬ٸزپ ڃن حٿ‪٬‬ڄپ‬
‫‪18‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ا‪ ٙ‬ڃخ ٻخڅ هخٿ‪ٜ‬خ ٿٌؿيو‪ً ،‬حرظَٰ رو ًؿيو‪ً.‬هَؽ أرٌ ىحًى ڃن كيّغ أرَ ىََّس‬
‫‪ :‬أڅ ٍؿ‪َّّ ٚ‬ي حٿـيخى ًىٌ َّّي ‪َٟ٫‬خ ڃن أ‪َ٫‬ح‪ ٝ‬حٿينْخ‪ ،‬ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل‬
‫‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ‪ ٙ ،‬أؿَ ٿو‪ ،‬ٳؤ‪٫‬خى ‪٫‬ڀْو ػ‪ٚ‬ػخ ًحٿنزِ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ‬
‫ّٸٌٽ ‪ ٙ:‬أؿَ ٿو‪.‬‬
‫‪٫‬ن حرن ڃٔ‪ٌ٬‬ى‪ ،‬ٷخٽ‪ :‬ٻخڅ ٳْنخ ٍؿپ ه‪٤‬ذ حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ أځ ٷْْ ٳؤرض أڅ‬
‫صطًِؿو كظَ ّيخؿَ‪ ،‬ٳيخؿَ‪ً ،‬ٻنخ نٔڄْو ڃيخؿَ أځ ٷْْ‪ً ،‬ىٌه ٻخنض ٓزذ ٷٌٽ‬
‫حٿنزِ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ ‪ :‬ڃن ٻخنض ىـَطو اٿَ ىنْخ ّ‪ْٜ‬زيخ أً حڃَأس ّنټليخ‬
‫ٳيـَطو اٿَ ڃخ ىخؿَ اٿْو‪ً..‬ٿيٌح ّٸٌٽ حٿ‪٬‬ڀڄخء‪ّٜ ٙ :‬ڀق حٿ‪٬‬ڄپ ا‪ ٙ‬رؼ‪ٚ‬ع‪ :‬طٸٌٍ‬
‫هلل‪ً ،‬حٿنْش حٿلٔنش ًحٗ‪ٛ‬خرش ٳِ حٿ‪٬‬ڄپ‪.‬‬
‫ًىنخٹ أڃَ ىخځ ٳِ ڃٔؤٿش حٿنْش‪.‬ٳَد ىحٍّ ‪ً -‬ٷٲ ‪٫‬ڀَ كٸْٸش ًٿٺ ّٸٌٽ ‪-‬‬
‫حٓڅ أٯَْ نْظَ ٳز‪٬‬ي أڅ ٻخنض ىڄظَ حٿٔ‪ َ٬‬ٿڀ‪٬‬ڀٌ ٳَ حٍٕ‪ - ٝ‬أؿ‪٬‬ڀيخ حٓڅ هلل‪.‬‬
‫ًكٸْٸش حٕڃَ أڅ حٿنْش ٿْٔض ىحهڀش طلض ح‪ٙ‬هظْخٍ‪ ،‬ٳيِ ٳظق ڃن حهلل ط‪٬‬خٿَ‪ٙ ،‬‬
‫ّظَْٔ ٿټپ أكي‪ّ.‬ٸٌٽ حٿ‪٬‬ڀڄخء‪ ":‬حٿنْش ًحٍٗحىس ًحٿٸ‪ٜ‬ي ‪٫‬زخٍحص ڃظٌحٍىس ‪٫‬ڀَ ڃ‪٬‬نَ‬
‫ًحكي‪(.‬ڃنيخؽ حٿٸخ‪ٛ‬يّن‪.) 387‬‬
‫ًط‪َ٬‬ٱ حٿنْش رؤنيخ‪ :‬حنز‪٬‬خع حٿنٴْ ًڃْڀيخ اٿَ ڃخ ‪٧‬يَ ٿيخ أنو ڃ‪ٜ‬ڀلش ٿيخ اڃخ‬
‫ٳِ حٿلخٽ أً حٿڄآٽ‪.‬ٿټن حٿنْش طـٍَ ڃـٍَ حٿٴظٌف ڃن حهلل ط‪٬‬خٿَ‪ً.‬ٿْٔض حٿنْش‬
‫ىحهڀش طلض ح‪ٙ‬هظْخٍ‪ ،‬ٳٸي طظَْٔ ٳِ ر‪ ٞ٬‬حًٕٷخص‪ً ،‬ٷي طظ‪ ،ٌٍ٬‬ٿټنيخ طظَْٔ ٳِ‬
‫حٿٰخٿذ ٿڄن ّڄْپ ٷڀزو اٿَ حٿيّن ‪ ٙ‬حٿينْخ (ڃنيخؽ حٿٸخ‪ٛ‬يّن‪.) 389‬‬
‫كَْٱٍ ﴾ [ حٿلؾ‪ :‬حّٓش ‪:]11‬‬
‫ّٸٌٽ ط‪٬‬خٿَ‪ًَ ﴿ :‬ڃِنَ حٿنَّخِّ ڃَنْ َّ‪ُ ْ٬‬زيُ حٿڀَّوَ ‪َ٫‬ڀََ َ‬
‫"ٳْټٌڅ حٿڄٸ‪ٜ‬ي ٿڀ‪٬‬ڄپ ڃ‪٠‬خى ح ٿٸ‪ٜ‬ي حٿ٘خٍ‪ ًٍٍ.٩‬أڅ ر‪ ٞ٬‬حٿنخّ ٓڄ‪ ٪‬رليّغ‬
‫"ڃن أهڀ‪ ٚ‬هلل أٍر‪ْ٬‬ن ٌّڃخ ‪٧‬يَص ّنخرْ‪ ٪‬حٿلټڄش ڃن ٷڀزو ‪٫‬ڀَ ٿٔخنو "ٳظ‪َٝ٬‬‬
‫ىٌح ٷي‬
‫ٿٌٿٺ ٿْنخٽ حٿلټڄش ٳڀڂ ّٴظق ٿو رخريخ‪ ،‬ٳزڀٰض حٿٸ‪ٜ‬ش ر‪ ٞ٬‬حٿٴ‪ٚ٠‬ء ٳٸخٽ‬
‫أهڀ‪ ٚ‬ٿڀلټڄش ًٿڂ ّوڀ‪ ٚ‬هلل" (حٿڄٌحٳٸخص ؽ‪.(382/2‬‬
‫ًىنخٹ ڃن ّٸٌٽ‪ ٙ :‬رؤّ‪ :‬أؿڄ‪ ٪‬رْن حٿيّن ًحٿينْخ‪ ،‬حٗه‪ ٙٚ‬هلل ًحٿٔ‪ ِ٬‬نلٌ‬
‫حٿ‪٬‬ڀٌ ٳِ حٿينْخ ‪.‬‬
‫ؿخء ٳَ حٿليّغ ربٓنخى ‪ٛ‬خٿق " اًح ؿڄ‪ ٪‬حهلل حًٕٿْن ًحٓهَّن ٿٌْځ ‪ٍّ ٙ‬ذ‬
‫ٳْو ّنخىُ ڃنخى ڃن ٻخڅ أَٗٹ ٳِ ‪٫‬ڄپ ‪٫‬ڄڀو هلل أكيح ٳڀْ‪٤‬ڀذ ػٌحرو ڃن ‪٫‬ني ٯَْ‬
‫حهلل ٳبڅ حهلل أٯنَ حٿَ٘ٻخء ‪٫‬ن حٿَ٘ٹ " (حٿليّغ ؿخء ‪ٟ‬ڄن حٕكخىّغ حٿ‪ٜ‬لْلش‬
‫ٳَ ڃٌٷ‪ ٪‬حٿيٍٍ حٿٔنْش)‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ّٸٌٽ حٿ‪٬‬ڀڄخء ٳَ ًٿٺ‪ " :‬حٗه‪ ٙٚ‬ىٌ ‪ٛ‬ٴخء حٕڃَ ًهڀٌ‪ٛ‬و ‪٫‬ڄخ ٌّ٘رو‬
‫ٯَْه‪.‬ٳبه‪ ٙٚ‬حٿ‪٬‬ڄپ هلل ّ‪٬‬نَ أڅ ّټٌڅ حٿٸ‪ٜ‬ي ڃن حٿٴ‪٬‬پ ىٌ حٿظٸَد اٿَ حهلل‪ ،‬ٳبڅ‬
‫حڃظِؽ حٿزخ‪٫‬غ ‪٫‬ڀَ حٿٴ‪٬‬پ رزخ‪٫‬غ ڃن ٍّخء أً ك‪ ٥ٌ٨‬نٴْ ٿڂ ّټن حٗه‪.ٙٚ‬ڃؼخٽ‬
‫ًٿٺ أڅ ّ‪ٌٜ‬ځ ٿْنظٴ‪ ٪‬رخٿلڄْش حٿلخ‪ٛ‬ڀش رخٿ‪ٌٜ‬ځ ڃ‪ ٪‬ٷ‪ٜ‬ي حٿظٸَد‪ ،‬أً ّلؾ ٿْ‪ٜ‬ق‬
‫ڃِحؿو رلَٻش حٿٔٴَ‪ ،‬أً ٿڀظوڀ‪ ٚ‬ڃن َٗ ّ‪ َٝ٬‬ٿو‪ ،‬أً ٿْظ‪٬‬ڀڂ حٿ‪٬‬ڀڂ ٿْٔيپ ‪٫‬ڀْو‬
‫‪٣‬ڀذ ڃخ ّټٴْو ڃن حٿڄخٽ‪ ،‬أً ّ٘ظٰپ رخٿظيٍّْ ٿْٴَف رڀٌس حٿټ‪ٚ‬ځ‪.‬‬
‫ًنلٌ ًٿٺ‪ ،‬ٳڄن ٻخڅ رخ‪٫‬ؼو حٿظٸَد اٿَ حهلل ط‪٬‬خٿَ‪ً ،‬ٿټن حن‪٠‬خٱ اٿْو هخ‪َ٣‬‬
‫ڃن ىٌه حٿوٌح‪ ،َ٣‬كظَ ‪ٛ‬خٍ حٿ‪٬‬ڄپ أهٲ ‪٫‬ڀْو رٔزذ ىٌه حٕڃٌٍ‪ ،‬ٳٸي هَؽ ‪٫‬ڄڀو‬
‫‪٫‬ن كي حٗه‪ً. ٙٚ‬ٷڀڄخ ّنٴٺ حٗنٔخڅ ٳِ أٳ‪٬‬خٿو ً‪٫‬زخىحطو ‪٫‬ن ْٗت ڃن ىٌه‬
‫حٕڃٌٍ‪.‬ٳڀٌٿٺ ٷْپ‪ :‬ڃن ٓڀڂ ٿو ٳِ ‪٫‬ڄَه ٿل‪٨‬ش ًحكيس هخٿ‪ٜ‬ش ٿٌؿو حهلل ط‪٬‬خٿَ‪ ،‬نـخ‬
‫ًًٿٺ ٿ‪ِ٬‬س حٗه‪ َٔ٫ً.ٙٚ‬طنٸْش حٿٸڀذ ڃن ىٌه حٿٌ٘حثذ‪ٕ ،‬څ حٿوخٿ‪ ٚ‬ىٌ حٿٌٍ‬
‫‪ ٙ‬رخ‪٫‬غ ٿو ا‪٣ ٙ‬ڀذ حٿٸَد ڃن حهلل ط‪٬‬خٿَ‪..‬ٷْپ ٕكيىڂ أٍ ٕ ّت أٗي ‪٫‬ڀَ حٿنٴْ‬
‫ٷخٽ‪ :‬ٷڀش حٗه‪ ٙٚ‬اً ٿْْ ٿيخ ٳْو ن‪ْٜ‬ذ (ڃنيخؽ حٿٸخ‪ٛ‬يّن ‪.(392‬‬
‫ًٷي ً‪ ٪ٟ‬حٗڃخځ حٿ٘خ‪٣‬زَ ك‪ ٚ‬ٿيٌه حٿڄ‪٠٬‬ڀش ًىَ‪٫ :‬يځ حنٴټخٹ أٳ‪٬‬خٽ حٿ‪٬‬زي‬
‫ًأ‪٫‬ڄخٿو ‪٫‬ن ك‪ ٥ٌ٨‬حٿنٴْ ًك‪ ٥ٌ٨‬حٿينْخ‪ ،‬ٳَ ٷخ‪٫‬يس ڃيڂ س ڃئىحىخ‪٫ ":‬ڀَ حٿڄظ‪٬‬ڀڂ‬
‫أڅ ّيٍٹ أڅ ٿڀ‪٬‬ڀڂ ٷ‪ٜ‬يح أ‪ٛ‬ڀْخ ىٌ ‪٫‬زخىس حهلل ًٷ‪ٜ‬يح طخر‪٬‬خ‪ ،‬ٻخٿٔ‪ َ٬‬نلٌ حٿڄخٽ‬
‫‪".‬‬
‫ًحٿڄنِٿش حٿَٳْ‪٬‬ش‪ ،‬ٿټن حٿٸ‪ٜ‬ي حٿظخر‪ ٙ ٪‬ري أڅ ّټٌڅ هخىڃخ ٿڀٸ‪ٜ‬ي حٕ‪ٛ‬ڀَ‬
‫ّٸٌٽ حٿ٘خ‪٣‬زَ‪ " :‬حٿ‪٬‬ڀڂ ؿڄخٽ ًڃخٽ ًٍطزش ‪ ٙ‬طٌحُّيخ ٍطزش ًأىڀو أكْخء أري‬
‫حٿيىَ اٿَ ٓخثَ ڃخٿو ٳَ حٿينْخ ڃن حٿڄنخٷذ حٿلڄْيس ًحٿڄآػَ حٿلٔنش ًحٿڄنخُٽ‬
‫حٿَٳْ‪٬‬ش‪..‬ٻپ ًٿٺ ٯَْ ڃٸ‪ٌٜ‬ى ڃن حٿ‪٬‬ڀڂ َٗ‪٫‬خ ًٯَْ ڃٸ‪ٌٜ‬ى ڃن حٿ‪٬‬زخىس‪ً ،‬اڅ ٻخڅ‬
‫‪ٛ‬خكزو ّنخٿو‪.‬‬
‫ًحٿ‪٬‬ڀڂ رخْٕٗخء ٿٌس ‪ ٙ‬طٌحُّيخ ٿٌس‪.‬اً ىٌ نٌ‪ ٩‬ڃن حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش‪،‬‬
‫ًٷي ؿزڀض حٿنٴٌّ ‪٫‬ڀْيخ ًڃخٿض اٿْيخ حٿٸڀٌد ًىٌ ڃ‪٤‬ڀذ هخ‪ ٙ‬رَىخنو حٿظـَرش‬
‫ًح‪ٓٙ‬ظٸَحء‪.‬‬
‫ٻڄخ ّ‪٤‬ڀذ حٿ‪٬‬ڀڂ ٿڀظٴټو رو ًحٿظڀًٌ رڄلخىػظو ً‪ْٓ ٙ‬ڄخ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿظَ ٿڀ‪٬‬ٸٌٽ ٳْيخ‬
‫اڃخ أڅ ّټٌڅ هخىڃخ ٿڀٸ‪ٜ‬ي‬
‫ڃـخٽ ًٿڀن‪ َ٨‬ٳْيخ ڃظٔ‪ً.٪‬ٻپ طخر‪ ٪‬ڃن ىٌه حٿظٌحر‪٪‬‬
‫حٕ‪ٛ‬ڀَ أً ‪.ٙ‬ٳبڅ ٻخڅ هخىڃخ ٿو ٳخٿٸ‪ٜ‬ي اٿْو حرظيحء ‪ٛ‬لْق‪ً.‬ٷي ٷخٽ ط‪٬‬خٿَ ٳَ‬
‫ڃ‪ َٝ٬‬حٿڄيف‪ًَ ﴿ :‬حّٿٌَِّنَ َّٸٌُٿٌُڅَ ٍَرَّنَخ َىذْ ٿَنَخ ڃِنْ َأًَُْحؿِنَخ ًَ ًٍَُِّّّخطِنَخ ُٷ ََّسَ أَ‪ُْْ٫‬نٍ‬
‫ؿ‪َ٬‬ڀْنَخ ٿِ ْڀڄُظَّٸِْنَ ِاڃَخڃًخ ﴾ [حٿٴَٷخڅ‪:‬حّٓش ‪.]74‬‬
‫ًَح ْ‬
‫‪20‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ًؿخء ‪٫‬ن حٿٔڀٲ حٿ‪ٜ‬خٿق "حٿڀيڂ حؿ‪٬‬ڀنَ ڃن أثڄش حٿڄظٸْن"‪ .‬أڃخ اڅ ٻخڅ‬
‫ٯَْهخىځ ٿو ٳخٿٸ‪ٜ‬ي اٿْو حرظيحء ٯَْ ‪ٛ‬لْق ٻظ‪٬‬ڀڄو ٍّخء‪ ،‬أً ٿْڄخٍٍ رو ‪ٛ‬خكزو‬
‫حٿٔٴيخء‪ ،‬أً ّزخىَ رو حٿ‪٬‬ڀڄخء‪ ،‬أً ّٔظڄْپ رو حٿٸڀٌد‪.‬أً ٿْنخٽ رو ڃن حٿينْخ أً ڃخ‬
‫أٗزو ًٿٺ‪ً.‬ؿخء ٳَ حٿليّغ‪ ٙ ":‬ط‪٬‬ڀڄٌح حٿ‪٬‬ڀڂ ٿظزخىٌح رو حٿ‪٬‬ڀڄخء ً‪ ٙ‬ٿظڄخًٍح رو‬
‫حٿٔٴيخء ً‪ ٙ‬ٿظلظخًُح رو حٿڄـخٿْ ٳڄن ٳ‪٬‬پ ًٿٺ ٳخٿنخٍ حٿنخٍ" (ًٍحه حرن ڃخؿو‬
‫ًحٿلخٻڂ ٳَ حٿڄٔظيٍٹ)‪.‬‬
‫ًٷخٽ ‪ٛ‬ڀَ حهلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ‪":‬ڃن ط‪٬‬ڀڂ ‪٫‬ڀڄخ ڃڄخ ّزظَٰ رو ًؿو حهلل ‪ّ ٙ‬ظ‪٬‬ڀڄو‬
‫‪َْ٫‬ٱُ حٿـنش ٌّځ حٿٸْخڃش" ‪-‬أٍ ٍّليخ ‪ًٍ-‬حه‬
‫ا‪ ٙ‬ٿْ‪ْٜ‬ذ رو ٯَ‪ٟ‬خ ڃن حٿينْخ ٿڂ ّـي َ‬
‫أرٌ ىحًى ٳَ ٓننو)‪ً.‬ٳَ حٿليّغ ٻٌٿٺ‪ٓ ":‬جپ ‪٫‬ڀْو حٿٔ‪ٚ‬ځ ‪٫‬ن حٿ٘يٌس حٿوٴْش‪ ،‬ٳٸخٽ‬
‫ىٌ حٿَؿپ ّظ‪٬‬ڀڂ حٿ‪٬‬ڀڂ َّّي أڅ ّـڀْ اٿْو" ( حٿڄٌحٳٸخص ٿڀ٘خ‪٣‬زَ رظ‪َٜ‬ٱ ‪.)36/1‬‬
‫ًىنخٹ ڃن حٿيحٍْٓن ٳَ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿظ‪٤‬زْٸْش ًحٿظـَّزْش ڃن ّٔ‪ َ٬‬اٿَ حٿڄخٽ‬
‫ًحٿڄنِٿش حٿَٳْ‪٬‬ش‪َ٬ًّ ،‬ٱ أڅ ىٍحٓظو ىٌه ‪ -‬ٳَ ‪٫‬ڄٌڃيخ‪ -‬ٿْٔض ڃوخٿٴش ٕڃَ‬
‫حٿ٘خٍ‪ ،٩‬رپ انيخ طٌحٳٸو‪ ،‬ٳڄخ حٿڄ٘ټڀش ىنخ؟‬
‫ّٸٌٽ حٗڃخځ حٿ٘خ‪٣‬زَ‪ " :‬حڅ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿظَ ّټٌڅ حٿلخڃپ ٳْيخ ڃـَى حٿيٌٍ‬
‫ًحٿ٘يٌس ڃن ٯَْ حٿظٴخص حٿَ ه‪٤‬خد حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٳْيخ ٻخٕٻپ ًحٿَ٘د ًحٿنٌځ ًأٗزخىيخ‬
‫ًحٿ‪٬‬ٸٌى حٿڄن‪٬‬ٸيس رخٿيٌٍ ًٿټنيخ ًحٳٸض حٕڃَ حً حًٕڅ حٿَ٘‪ َ٫‬رلټڂ ح‪ٙ‬طٴخٵ ‪ٙ‬‬
‫رخٿٸ‪ٜ‬ي اٿَ ًٿٺ ٳيَ أ‪٫‬ڄخٽ ڃٸَس َٗ‪٫‬خ ٿڄٌحٳٸظيخ ٿٖڃَ أً حًٕڅ ٿڄخ ّظَطذ ‪٫‬ڀْيخ‬
‫ڃن حٿڄ‪ٜ‬ڀلش ٳَ حٿينْخ ٳًَ‪ َ٫‬ٳْيخ ىٌح حٿڄٸيحٍ ڃن كْغ ًحٳٸض ٷ‪ٜ‬ي حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٳْو‪،‬‬
‫ًطزٸَ ؿيش ٷ‪ٜ‬ي حٕڃظؼخٽ ڃٴٸٌىس ٳْټٌڅ ڃخ ّظَطذ ‪٫‬ڀْيخ ٳَ حٓهَس ڃٴٸٌىح أّ‪٠‬خ‬
‫ٕڅ حٕ‪٫‬ڄخٽ رخٿنْخص‪ً.‬ڃن ىنخ ٻخڅ ‪ ٙ‬ري ڃن حٗ‪ٟ‬خٳش حٿَ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿ‪٬‬خىّش ٷ‪ٜ‬يح‬
‫‪.(239/.206/1‬‬
‫ّـي أ‪ٛ‬لخريخ رو أ‪٫‬ڄخٿيڂ ٳِ حٓهَس (حٿڄٌحٳٸخص‬
‫ؽ‬

‫ًَّ٘ف حٿ‪٬‬ڀڄخء ڃخ ٓزٶ رٸٌٿيڂ‪ً ":‬ٿڄخ نيٍ أڅ ّنٴٺ ٳ‪٬‬پ حٗنٔخڅ ‪٫‬ن‬
‫ك‪٧ٌ٨‬و ًأٯَح‪ٟ‬و‪ً ،‬ٻخڅ حٿوخٿ‪ ٚ‬ٿٌؿو حهلل ىٌ ٓزذ حٿؼٌحد‪ ،‬ٻخڅ ‪ ٙ‬ري ڃن‬
‫حٿن‪ َ٨‬اٿَ ٻپ ڃن حٿزخ‪٫‬غ حٿيّنَ ًحٿزخ‪٫‬غ حٿنٴِٔ‪ ،‬ٳبڅ طٔخًّخ طٸخًڃخ ًطٔخٷ‪٤‬خ‪،‬‬
‫ٳ‪ٜ‬خٍ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ ٙ‬ٿو ً‪٫ ٙ‬ڀْو‪ًٕ ،‬څ ٻخڅ حٿزخ‪٫‬غ حٿنٴِٔ أٯڀذ ًأٷٌٍ‪ ،‬ٳيٌ ٿْْ‬
‫رنخٳ‪ ٪‬رپ ّئىٍ اٿَ حٿ‪٬‬ٸخد ًىٌ أهٲ ڃن حٿ‪٬‬ٸخد ٳِ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄظـَى ٿڀَّخء‪ً ،‬ٿڂ‬
‫ّڄظِؽ رو ٗخثزش حٿظٸَد‪.‬‬
‫ؿخء ٳَ حٿليّغ حٿ‪ٜ‬لْق " اڅ أًٽ حٿنخّ ّٸ‪ٌّ َ٠‬ځ حٿٸْخڃش ‪٫‬ڀْو‪ٍ ،‬ؿپ‬
‫حٓظ٘يي‪.‬ٳؤطَ رو ٳ‪َ٬‬ٳو ن‪٬‬ڄو ٳ‪َ٬‬ٳيخ‪.‬ٷخٽ‪ :‬ٳڄخ ‪٫‬ڄڀض ٳْيخ؟ ٷخٽ‪ :‬ٷخطڀض ٳْٺ كظَ‬
‫حٓظ٘ييص‪.‬ٷخٽ‪ :‬ٻٌرض‪ً.‬ٿټنٺ ٷخطڀض ٕڅ ّٸخٽ ؿَُء‪.‬ٳٸي ٷْپ‪.‬ػڂ أڃَ رو ٳٔلذ ‪٫‬ڀَ‬
‫ًؿيو كظَ أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ‪ًٍ.‬ؿپ ط‪٬‬ڀڂ حٿ‪٬‬ڀڂ ً‪٫‬ڀڄو ًٷَأ حٿٸَآڅ‪.‬ٳؤطِ رو‪.‬ٳ‪َ٬‬ٳو‬
‫‪21‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ن‪٬‬ڄو ٳ‪َ٬‬ٳيخ‪.‬ٷخٽ‪ :‬ٳڄخ ‪٫‬ڄڀض ٳْيخ؟ ٷخٽ‪ :‬ط‪٬‬ڀڄض حٿ‪٬‬ڀڂ ً‪٫‬ڀڄظو ًٷَأص ٳْٺ‬
‫حٿٸَآڅ‪.‬ٷخٽ‪ :‬ٻٌرض ًٿټنٺ ط‪٬‬ڀڄض حٿ‪٬‬ڀڂ ٿْٸخٽ ‪٫‬خٿڂ‪.‬‬
‫ًٷَأص حٿٸَآڅ ٿْٸخٽ ىٌ ٷخٍة‪.‬ٳٸي ٷْپ‪.‬ػڂ أڃَ رو ٳٔلذ ‪٫‬ڀَ ًؿيو كظَ أٿٸِ‬
‫ٳِ حٿنخٍ‪ًٍ.‬ؿپ ًٓ‪ ٪‬حهلل ‪٫‬ڀْو ًأ‪٤٫‬خه ڃن أ‪ٛ‬نخٱ حٿڄخٽ ٻڀو‪.‬ٳؤطَ رو ٳ‪َ٬‬ٳو ن‪٬‬ڄو‬
‫ٳ‪َ٬‬ٳيخ‪.‬ٷخٽ‪ :‬ٳڄخ ‪٫‬ڄڀض ٳْيخ؟ ٷخٽ‪ :‬ڃخ طَٻض ڃن ٓزْپ طلذ أڅ ّنٴٶ ٳْيخ ا‪ ٙ‬أنٴٸض‬
‫ٳْيخ ٿٺ‪.‬ٷخٽ ‪:‬ٻٌرض‪ً.‬ٿټنٺ ٳ‪٬‬ڀض ٿْٸخٽ ىٌ ؿٌحى‪.‬ٳٸي ٷْپ‪.‬ػڂ أڃَ رو ٳٔلذ ‪٫‬ڀَ‬
‫ًؿيو‪.‬ػڂ أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ" (حٿليّغ ڃٌٻٌٍ ربٓنخىه ٳَ ڃٌٷ‪ ٪‬حٿيٍٍ حٿٔنْش)‪.‬‬
‫ؽ‬

‫أڃخ اڅ ٻخڅ ٷ‪ٜ‬ي حٿظٸَد اٿَ حهلل أٯڀذ رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ حٿزخ‪٫‬غ حٿنٴِٔ ٳڀو‬
‫ػٌحد رٸيٍ ڃخ ُحى ڃن ٷٌس حٿزخ‪٫‬غ حٿيّنَ‪ً ،‬ىٌح ٿٸٌٿو ط‪٬‬خٿَ‪َ { :‬ٳڄَنْ َّ ْ‪َ ٬‬ڄپْ ڃِؼْٸَخٽَ‬
‫ًَّٗح َّ ََهُ } حٿِٿِٿش‪ :‬حّٓظخڅ ‪ً.8 -7‬ٿٸٌٿو‬
‫ًَ ٍَّسٍ هًََْح َّ ََهُ ‪ًَ ،‬ڃَنْ َّ ْ‪َ ٬‬ڄپْ ڃِؼْٸَخٽَ ًَ ٍَّسٍ َ‬
‫ط‪٬‬خٿــــــَ‪ { :‬اِڅَّ حٿڀَّوَ ٿَخ َّ‪ِْ٨‬ڀڂُ ڃِؼْٸَخٽَ ًَ ٍَّسٍ ًَاِڅْ َطٺُ كََٔنَشً ُّ‪َ٠‬خ‪ْ ِ٫‬ٴيَخ } حٿنٔخء ‪ :‬حّٓش ‪،‬‬
‫ٳ‪ّ ٚ‬نزَٰ ىظخ أڅ ّ‪ ٪ْ٠‬ٷ‪ٜ‬ي حٿوَْ‪ ،‬رپ اڅ ٻخڅ ٯخٿزخ ‪٫‬ڀَ ٷ‪ٜ‬ي حٿَّخء كز‪ ٢‬ڃنو‬
‫‪٫‬ٸٌرش‬
‫حٿٸيٍ حٿٌٍ ّٔخًّو ًرٸْض ُّخىس‪ً ،‬اڅ ٻخڅ ڃٰڀٌرخ ٓٸ‪ ٢‬رٔززو ِٗء ڃن‬
‫‪.‬‬
‫حٿٸ‪ٜ‬ي حٿٴخٓي‪٣ً.‬ڀذ حٿينْخ ٿْْ رلَحځ ًٿټن ‪٣‬ڀزيخ رؤ‪٫‬ڄخٽ حٿيّن كَحځ‬
‫حٿڀيڂ ٷي رڀٰض ‪ ،‬حٿڀيڂ ٳخٗيي‪.‬‬
‫"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""‬
‫أځ‬
‫*ىٌه حٿڄٸخٿش ڃنٸلش ٿڄٸخٿش ٓزٶ نَ٘ىخ ر‪٬‬نٌحڅ ‪٣ ":‬ڀذ حٿ‪٬‬ڀڂ طٸَد اٿَ حهلل‬
‫ٓ‪ َ٬‬ٿڀڄخٽ حٿڄنِٿش حٿَٳْ‪ ٪‬س ‪" .‬حن‪ َ٨‬أّ‪٠‬خ ڃٸخ‪ٙ‬طنخ ‪٫‬ڀَ ٗزټظَ حٕٿٌٻش ًرٌحرظَ‬
‫طٌنْ ‪٫‬ن ‪ :‬حٿًِحؽ ط‪٬‬زي هلل أځ اٗزخ‪ٍ ٩‬ٯزش ًانـخد ًٿي ‪٫ً ،‬ن حٿ‪ٚ٬‬ٷش رْن حٿ‪٬‬ڀٌځ‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿيّن ‪٫ً ،‬ن ڃًَ٘‪ ٩‬أٓڀڄش حٿڄ‪َ٬‬ٳش ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبځى‬

‫ٽؾب‪ٙ‬وح ‪٥‬ڀ ث‪ ٘٦‬اٹپچبهاد اٹجؾضٍخ اٹالىٽخ ٹ‪ٞ‬الة اٹپبعَزٍو‬
‫ڇاٹلٵزڈهاڃ‬
‫ٹألٍزبم اٹلٵزڈه أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و‬

‫ٱلٻ ٹٺپؾب‪ٙ‬وح ڇأكاهڅب‬
‫األٍزبم اٹلٵزڈه ٽؾپل ‪٥‬جل اٹواىٯ فبٹل‬
‫هئٌٍ ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪٤‬‬

‫‪23‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ثلأ األٍزبم اٹلٵزڈه أؽپل ئثواڅٍټ ف‪ٚ‬و ٽؾب‪ٙ‬ورڄ ثٲڈٹڄ ‪:‬‬
‫ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ ‪ ،‬ڇٕالح ڇٍالٽب ‪٥‬ٺى ٍٍلځب ٽؾپل ڇ‪٥‬ٺى آٹڄ‬
‫ڇٕؾجڄ أعپ‪ٍ٦‬ڀ‬
‫"حٿٔخىس حٕٓخطٌس ًحٿِڃ‪ٚ‬ء حٕٳخ‪ٟ‬پ‪ ،‬أريأ حٿڄلخ‪َٟ‬س رخ‪ٙ‬ٷظيحء رڄٸٌٿش أرَ رټَ‬
‫ىٌح حٕڃَ‪ً ،‬ٿٔض روَْٻڂ‪ ،‬ٳبڅ‬
‫حٿ‪ٜ‬يّٶ ٍ‪ َٟ‬حهلل ‪٫‬نو‪" :‬انِ ٷي ‪٫‬يي اٿَ‬
‫ٍأّظڄٌنِ ‪٫‬ڀَ كٶ ٳؤ‪ْ٫‬نٌنِ‪ً ،‬اڅ ٍأّظڄٌنِ ‪٫‬ڀَ رخ‪٣‬پ ٳٔيىًنِ‪".‬‬

‫ٽغوٌبد اٹپؾب‪ٙ‬وح‪:‬‬
‫"حٿڄيخٍس ىِ ٷيٍس ًرَح‪٫‬ش ًاطٸخڅ حٿزخكغ ٳِ حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ڃخ ًٳٸخ ٿڄخ‬
‫طل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْو ً‪ٌٍّ٣‬ه ڃن طيٍّذ ًهزَس ‪٫‬زَ ٓنٌحص كْخطو‪".‬‬
‫أڇال‪:‬اٹپچبهاد ‪ٍ٩‬و اٹپٶزڈثخ (ٽڀ ڇاٱ‪ ٤‬ٽبٌغوډ ؽبٹٍب )‬
‫ٽڀ أڅټ څنا اٹڂڈ‪ ٣‬ٽڀ اٹپچبهاد اَرً‪:‬‬

‫‪ -1‬ٽچبهح رٲلٌټ اٹ‪ٞ‬بٹت ځٮَڄ ألٍبرنرڄ ٵجبؽش ڇا‪٥‬ل‬
‫ّظلٸٶ ًٿٺ ٳِ حٿٔنظْن حٿظڄيْيّش ٿڀڄخؿٔظَْ ًّټٌڅ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ڃنخٷ٘خص‬
‫حٿ‪٤‬خٿذ حٿٌٻْش ڃ‪ ٪‬حٕٓخطٌس ًٷْخڃو رخٿزلٌع حٿظِ ّټڀٲ ريخ ر‪َّ٤‬ٸش ڃڄِْس ّٸن‪ ٪‬ريخ‬
‫حٕٓخطٌس رٸيٍحطو حٿزلؼْش ًرؤه‪ٚ‬ٷْخطو‪ً ،‬طٴْي ىٌه حٿڄيخٍس ‪٫‬نيڃخ َّ٘‪ ٩‬حٿ‪٤‬خٿذ ٳِ‬
‫طٔـْپ ٍٓخٿظو كْغ ‪ّ ٙ‬ـي حٕٓخطٌس ٯ‪٠‬خ‪ٟ‬ش ٳِ حَٗٗحٱ ‪٫‬ڀْو ٕنو نـق ٳِ‬
‫طٸيّڂ نٴٔو اٿْيڂ ڃزټَح‪ً .‬ٷي ‪ٙ‬ك‪٨‬نخ أػنخء حٿٔڄْنخٍحص حٿٔخرٸش أڅ ر‪ ٞ٬‬حٕٓخطٌس‬
‫ّٔؤٿٌڅ حٿ‪٤‬خٿذ‪ :‬ڃن أنض‪ ...‬انَ أٍحٹ ًٕٽ ڃَس " ٳِ كْن أڅ حٿ‪٤‬خٿذ ٷي ّټٌڅ‬
‫ڃٌح‪٧‬زخ ‪٫‬ڀَ ك‪ ٌٍ٠‬حٿٔڄْنخٍحص‪ ،‬ٿټنو ٿڂ ّٸيځ نٴٔو ٿٖٓخطٌس رخٿ‪َّ٤‬ٸش حٿظِ أَٗنخ‬
‫اٿْيخ‪ ،‬ٳڀڂ ّ‪َ٬‬ٳٌه‪.‬‬
‫‪ -2‬ٽچبهح ؽَڀ ‪٥‬وٗ ف‪ٞ‬خ اٹجؾش‬
‫طلظخؽ ىٌه حٿڄيخٍس اٿَ طيٍّذ ڃظٌح‪ٛ‬پ‪ًّ ،‬ټٌڅ ًٿٺ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٴْن اڃخ أڅ‬
‫ّظيٍد حٿ‪٤‬خٿذ ڃ‪ ٪‬نٴٔو ٳِ ڃنِٿو رخٓظويحځ حٿڄٌرخّپ أً حٿظٔـْ‪ٚ‬ص ٳْٔڄ‪ ٪‬ڃخ‬
‫ّٸٌٽ‪ًّ ،‬ٶًځ نٴٔو طز‪٬‬خ ٿٌٿٺ‪ً .‬اڃخ أڅ ّظٴٶ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪ٚ٤‬د ڃ‪ ٪‬ر‪٠٬‬يڂ ٳِ ‪٫‬ڄڀْش‬
‫حٕٓخطٌس ًّٸٌڃٌڅ ر‪٬‬ڄڀْش‬
‫حٿظيٍّذ ىٌه ٳْ‪٬‬ٸيًڅ ؿڀٔش ڃٰڀٸش أً رل‪ ٌٍ٠‬أكي‬
‫حٿ‪ َٝ٬‬ىٌه ًّّٶًځ ر‪٠٬‬يڂ ر‪٠٬‬خ‪ً .‬حٿ‪٤‬خٿذ حٿڄخىَ ىٌ حٿٌُ ّظٸڄ‪ٗ ٚ‬و‪ْٜ‬ش‬
‫‪24‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٻپ أٓظخً ًڃخحٿٌٍ ّڄټن أڅ ّٸٌٿو ًّ‪٬‬ظَ‪٫ ٝ‬ڀْو ٳْ‪٬‬خٿؾ ىٌح حٿوڀپ ‪٫‬نيه‪ ،‬ٳز‪ٞ٬‬‬
‫ٿڀزخكغ ًحٿز‪ٞ٬‬‬
‫حٕٓخطٌس ّ‪٬‬ظَ‪ٌٟ‬څ ‪٫‬ڀَ حٿو‪٤‬ش ٕنيخ ‪ٙ‬طنڂ ‪٫‬ن ٷَحءس هخ‪ٛ‬ش‬
‫ّ‪٬‬ظَ‪٫ ٝ‬ڀَ أڅ حٿو‪٤‬ش ڃيڀيڀش ًحٿز‪٬ّ ٞ٬‬ظَ‪٫ ٝ‬ڀَ ‪٫‬يځ ًؿٌى حٿڄَْٰ حٿڄٔظٸپ‬
‫ًحٿڄظَْٰحٿظخر‪ً ٪‬ىټٌح‪٫ ،‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّظ‪ٚ‬ٳَ ٻپ ىٌه حٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬خص حٿظِ ٷْڀض ٿَْٰه‬
‫ٳ‪ّ ٚ‬ٸ‪ ٪‬ٳْيخ‪.‬‬
‫‪ -3‬ٽچبهح اٹز‪٦‬بٽٸ ٽ‪ ٤‬أٍبرنح ٌڂزپڈٿ ئٹى ٽلاهً ٭ٶوٌخ ٽقزٺٮخ‪ ،‬ڇٹچټ ڇعچبد‬
‫ځ‪٢‬و ڇهؤډ ٽقزٺٮخ‬
‫كْنڄخ ّوظخٍ حٿزخكغ ڃٌ‪٫ٌٟ‬خ ٿَٓخٿظو ًٷزپ أڅ ّ‪٬‬ي ه‪٤‬ظو ّٸٌځ رخٓظ٘خٍس‬
‫حٕٓخطٌس ٳْـي أڅ ٿيڂ ٍإٍ ڃوظڀٴش أً ڃظنخٷ‪٠‬ش ‪ً.‬ٷي ّليع ًٿٺ ‪٫‬ني ‪ َٝ٫‬ه‪٤‬ظو‬
‫‪٫‬ڀَ حٿٔڄْنخٍ‪ً .‬حٿوًَؽ ڃن ىٌه حٿڄ٘ټڀش ّټٌڅ رخٓطِ‪:‬‬
‫أ ‪-‬ح‪ٓٙ‬ظڄخ‪ ٩‬اٿَ ؿڄْ‪ً ٪‬ؿيخص حٿن‪ً َ٨‬حٓظْ‪٬‬خريخ‪.‬‬
‫د ‪ -‬طټٌّن ٍإّش هخ‪ٛ‬ش ط‪ ٪٠‬ٳِ ح‪٫‬ظزخٍىخ أٷَد ًؿيخص حٿن‪ َ٨‬ٿٴټَ حٿزخكغ‪.‬‬
‫ؽ ‪-‬حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن ًؿيش حٿن‪ َ٨‬ىٌه ًحٿظڄٔٺ ريخ ًرٌٽ أٷ‪ َٜ‬ؿيي ٳِ اٷنخ‪ ٩‬حٓهَّن‬
‫ريخ‪ً.‬طَطز‪ ٢‬ىٌه حٿڄيخٍس رڄيخٍس كٔن حٿ‪.َٝ٬‬‬
‫‪ -4‬ٽچبهح ٍو‪٥‬خ االځزٲبٷ ئٹى ٽڈ‪ٙ‬ڈ‪ ٣‬ٽقزٺ‪ ٬‬٭ً ف‪ٞ‬خ اٹجؾش ٭ً ؽبٹخ ئعپب‪٣‬‬
‫اَهاء ‪٥‬ٺى ه٭٘ اٹق‪ٞ‬خ اٹزً ڇ‪٦ٙ‬چب اٹجبؽش‬
‫ط‪٬‬ظڄي ىٌه حٿڄيخٍس ‪٫‬ڀَ ٻؼَس ٷَحءحص حٿزخكغ‪ً ،‬طٴْي ىٌه حٿڄيخٍس حٿزخكغ ٳِ‬
‫‪٫‬يځ طو‪ َ٤‬حٿٴظَس حٿِڃنْش حٿظِ طٔڄق ريخ حٿڀٌحثق حٗىحٍّش ٿڀظٔـْپ‪.‬‬
‫‪ -5‬ٽچبهح ٽٲبڇٽخ ا ٹجبؽش ٹٺجب‪٥‬ش اٹلافٺً ٭ً رؾڈٌٸ ‪٥‬الٱزڄ ٽ‪ ٤‬أٍزبمڃ ٽڀ‬
‫‪٥‬الٱخ ٽچڂٍخ ئٹى ‪٥‬الٱخ ّقٍٖخ‬
‫ّ‪٬‬ظٸي ر‪ ٞ٬‬حٿ‪ٚ٤‬د أنيڂ اًح نـلٌح ٳِ طټٌّن ‪ٚ٫‬ٷش ٗو‪ْٜ‬ش ڃ‪ ٪‬أٓظخً ڃخ‪ ،‬ٳبڅ‬
‫ًٿٺ ّ‪٠‬ڄن ٿيڂ طلٸْٶ أىيحٳيڂ رَٔ‪٫‬ش‪ ،‬ٳٸي ّؤطِ ًٿٺ رنظخثؾ ‪٫‬ټْٔش ( حٿظ‪ٜ‬نْٲ)‪.‬‬
‫‪ -6‬ٽچبهح اٹز‪٦‬بٽٸ اٹپؾَڈة ثلٱخ ٭ً ‪٥‬الٱخ اٹجبؽش ثبٹپْو‪ ٫‬األٕٺى‬
‫ڇاٹپْو‪ ٫‬اٹپْبهٳ‬

‫‪25‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ر‪ ٞ٬‬حٿزخكؼْن ّظ‪٬‬خڃڀٌڅ ڃ‪ ٪‬حٿڄَ٘ٱ حٕ‪ٛ‬ڀَ ًحٿڄَ٘ٱ حٿڄ٘خٍٹ ر‪َّ٤‬ٸش‬
‫طز‪٬‬غ ‪٫‬ڀَ حٿَّزش ٳْو‪ً ،‬ٿيٌح ّـذ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّلَ‪٫ ٙ‬ڀَ أڅ ّټٌڅ ط‪٬‬خڃڀو‬
‫ڃ‪ ٪‬حٿڄَ٘ٱ حٿڄ٘خٍٹ ر‪٬‬ڀڂ حٿڄَ٘ٱ حٕ‪ٛ‬ڀَ ًأ‪ّ ٙ‬نظٸپ رْن حٕٓظخًّن حٿڄَ٘ٳْن‬
‫ر‪َّ٤‬ٸش طز‪٬‬غ ‪٫‬ڀَ حٿَّزش‪ .‬ٳْؤَ ح‪ٙ‬ػنْن ڃ‪٬‬خ‪.‬‬
‫صبځٍب‪ :‬ٽچبهاد ٽورج‪ٞ‬خ ثبٹجؾش اٹ‪٦‬ٺپى‬
‫ڃن حٿڄ‪ٚ‬ك‪ ٦‬اهٴخٵ حٿټؼَْ ڃن حٿ‪ٚ٤‬د ٳِ حهظْخٍ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ؿيّي ڃظڄِْ‬
‫ٿَٓخثڀيڂ ٌٓحء ‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحس‪ ،‬ٳْوظخًٍڅ ڃٌ‪٫ٌٟ‬خص طٸڀْيّش‬
‫أً ٓزٶ رلؼيخًٯَْ ًٿٺ ‪.‬‬
‫‪ -1‬اإلثلا‪ ٣‬٭ً افزٍبه ٽڈ‪ٙ‬ڈ‪ ٣‬ٹٺلهاٍخ‬
‫ا‪٫‬يحى ًط‪٬‬ڀڂ‪ ،‬أڃخ ڃَكڀش‬
‫ڃن حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أڅ ڃَكڀش حٿڄخؿٔظَْ ىِ ڃَكڀش‬
‫حٿيٻظٌٍحس ٳيِ ڃَكڀش اريح‪ً ٩‬حرظټخٍ‪ ًٙ ،‬ري ٿ‪٤‬خٿذ حٿيٻظٌٍحس أڅ ّ‪٨‬يَ ٗو‪ْٜ‬ظو‬
‫حٿٌُ ڃنلو ىٌه‬
‫ًّ‪ ٪٠‬ر‪ٜ‬ڄظو ٳِ ٓـپ طخٍّوو حٿ‪٬‬ڀڄِ ًطخٍّن حٿٸٔڂ‬
‫حٿيٍؿش‪ً .‬ىنخٹ ٳِ ر‪ ٞ٬‬ىًٽ حٿ‪٬‬خٿڂ ّ‪٬‬ٴٌڅ حٿ‪٤‬خٿذ ڃن ىٍحٓش حٿڄخؿٔظَْ‬
‫ًٌّؿيٌنو ڃزخَٗس ٿڀيٻظٌٍحس‪.‬‬
‫ٽٮچڈٻ اإلثلا‪٣‬‬
‫‪ -1‬اًح ٻخڅ حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ٯَْ ڃؼخٽ ٓخرٶ ٳيٌ اريح‪.٩‬‬
‫‪ -2‬اًح ٻخڅ حٿزخكغ ٷي حٓظٴخى ڃن ٷيٍحطو ًحٓظ‪٬‬يحىحطو ًه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و حٿ٘و‪ْٜ‬ش‬
‫ًڃِؿيخ ٳِ ‪٫‬ڄڀْش ‪٫‬ٸڀْش طٌ‪ٛ‬پ ريخ اٿَ انظخؽ ِٗء ٿو ٷْڄش أً ٳخثيس ا‪ٟ‬خٳْش ٳيٌح‬
‫اريح‪.٩‬‬
‫‪ -3‬اًح حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿزخكغ أڅ ّ‪ َ٬‬ڃٌح‪٣‬ن حٿ‪٬٠‬ٲ ًحٿٸ‪٫ً ٌٍٜ‬يځ ح‪ٙ‬نٔـخځ ٳِ‬
‫حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿٔخرٸش ًً‪ ٪ٟ‬ٿنٴٔو ٳَ‪ْٟ‬خص حهظزَىخ ٳِ ڃ‪ْ٤٬‬خص ؿيّيس ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ‬
‫نظخثؾ ؿْيس‪ ،‬ٳيٌح اريح‪.٩‬‬
‫‪ً -4‬ح ً‪ ٪ٟ‬حٿزخكغ ٳِ ح‪٫‬ظزخٍه حكظڄخٽ حٓظٴخىس أٳَحى أً ؿڄخ‪٫‬خص أً ىْجخص‬
‫أًَٗٻخص أً حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٻټپ ڃن نظخثؾ ىٍحٓظو ٳيٌح اريح‪ ،٩‬ٳيٌح اريح‪.٩‬‬
‫اصڂزب ‪ْ٥‬وح ڇٍٍٺخ الٕ‪ٍٞ‬بك ٭ٶوح ثؾش علٌلح ‪ٌ ،‬زڈٱ‪ ٬‬اٹڂغبػ ٭ٍچب ‪٥‬ٺى ٽچبهح‬
‫اٹجبؽش‬
‫‪26‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪٫‬خىس ڃخ ّوظخٍ حٿزخكغ ڃ٘ټڀش رلؼو رٌٓخثپ ڃظ‪٬‬يىس ًطظليى ڃيخٍطو ٳِ حنظٸخء‬
‫ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ىٍحٓظو ‪٫‬زَ ًحكيس ڃن ىٌه حٿٌٓخثپ‪:‬‬
‫‪ -1‬ڃن أٷٌٍ حٿڄيخٍحص ٳِ ح‪ْ٤ٛ‬خى ٳټَس ؿيّيس ٍ‪ٛ‬ي ڃخ ّـٍَ ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ڃن‬
‫ىيًء حًٕ‪ٟ‬خ‪٩‬‬
‫طلٌ‪ٙ‬ص ًطَْٰحص ًحص ‪٣‬خر‪ ٪‬حؿظڄخ‪ ِ٫‬ٳِ ڃَكڀش ڃخ ٷزپ‬
‫ًطٔـْڀيخ ػڂ ڃٸخٍنش ڃخ ّـٍَ ر‪٬‬ي حٓظٸَحء حًٕ‪ٟ‬خ‪ ..٩‬ڃؼخٽ ًٿٺ أنو ٳِ ٳظَس ػٌٍس‬
‫حٿوخڃْ ًحٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن ّنخَّ ‪ 2011‬ك‪ َ٠‬اٿَ ڃ‪ َٜ‬حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿزخكؼْن ٳِ ‪٫‬ڀڂ‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ً ٩‬حٕنؼًَرٌٿٌؿْخ ٿَ‪ٛ‬ي حٕكيحع ّل‪ٜ‬ڀٌڅ ريخ ‪٫‬ڀَ ىٍؿخص ‪٫‬ڀڄْش‪،‬‬
‫ًّٸٌڃٌڅ ٳْڄخ ر‪٬‬ي ٳِ ‪ْٛ‬خٯظيخ ٳِ ن‪َّ٨‬خص طيٍّ ٳِ حٿڄ‪٬‬خىي ًحٿـخڃ‪٬‬خص ًطٴْي‬
‫‪ٛ‬خن‪ ِ٬‬حٿٸَحٍ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿْٔخِٓ ًح‪ٓٙ‬ظوزخٍحطِ‪.‬‬
‫‪ -2‬ڃن أٷٌٍ حٿڄْخىّن حٿظِ ط٘يي ٿڀزخكغ رخٿظڄِْ ىٌ حهظْخٍه ٿڄٌ‪َّ ٩ٌٟ‬طز‪٢‬‬
‫حٍطزخ‪٣‬خ ٻزَْح رخٿزنخء حٿن‪ ٍَ٨‬ٿظو‪ٜٜ‬و ٌٓحء ڃن حٿنخكْش حٿنٸيّش ٿن‪َّ٨‬خص ٷخثڄش‬
‫أً حهظْخٍه ٿڄيحهپ ؿيّيس أً رْخڅ ‪٫‬يځ ‪ٚٛ‬كْش ن‪َّ٨‬خص ڃ‪ْ٬‬نش ٿڀويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪.‬‬
‫ڃؼخٽ ًٿٺ ه‪٤‬ش اكيٍ حٿزخكؼخص ‪٫‬ن حٿنڄًٌؽ حٿڄٔظني اٿَ رَحىْن‪ًٍ ،‬ٯڂ أڅ ٿِ‬
‫ح‪٫‬ظَح‪ٟ‬خص ڃنٌٍ٘س ‪٫‬ڀَ ه‪٤‬ظيخ ٿټن ّـذ أڅ ن‪٬‬ظَٱ ٿيخ رلٔن حٿظٸخ‪ ١‬حٿٴټَس‬
‫كظَ ًاڅ ٻخنض ٿْٔض ىِ ‪ٛ‬خكزظيخ حًٕٿَ‪..‬‬
‫‪ -3‬حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ر‪ ٞ٬‬نٌحكِ حٿنٸ‪ ٚ‬أً حٿ‪٬٠‬ٲ ٳِ ڃنخىؾ حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش‪.‬‬
‫ًىٌح ّئىٍ اٿَ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ڃ٘ټ‪ٚ‬ص طلظخؽ اٿَ حٿيٍحٓش‪.‬‬
‫‪ -4‬ڃ‪٤‬خٿ‪٬‬ش حٿ‪٤‬خٿذ ٿڀززڀٌْؿَحٳْخ حٿوخ‪ٛ‬ش رٸٔڄو ٳِ حٿټڀْش ًحٕٷٔخځ حٕهٍَ‪،‬‬
‫ٳْوظخٍ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلغه ٳِ حٿڄـخ‪ٙ‬ص حٿظِ ‪ّ ٙ‬ظ‪ َٝ٬‬حٿټؼًَْڅ أً ط‪َٟ٬‬ض ٿيخ‬
‫ٍٓخثپ ڃليًىس‪ (.‬رزڀٌْؿَحٳْخ حٿيٻظٌٍ ڃلڄي أرٌ حٿلڄي)‪ .‬حٿڄ٘ټڀش ىِ أڅ حٿ‪ٚ٤‬د‬
‫ّن‪ًَ٨‬څ اٿَ ىٌه حٿززڀٌْؿَحٳْخ ڃن ُحًّش ًحكيس ًىَ ‪٫‬يځ طټَحٍ حٿزلغ‪ .‬حٿ‪ٜ‬لْق‬
‫ٳِ‬
‫ىٌ حٿن‪َ٨‬س حٿڄظ‪٬‬ڄٸش ٿيٌه حٿززْڀٌْؿَحٳْخ ڃن ًُحّخ ڃوظڀٴش‪ .‬ط‪٬‬يى حٿڄظَْٰحص‬
‫ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿزخكغ‪ .‬حٿٌَٓځ حٿزْخنْش حٿظِ طٌ‪ٟ‬ق أٻؼَ حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص طنخً‪ ٙ‬أً اىڄخ‪.ٙ‬‬
‫‪ -5‬ڃخ ًِّى رو أٓظخً حٿڄخىس ‪ٚ٣‬رو ڃن ڃٌ‪٫ٌٟ‬خص ڃليىس ٳِ ن‪٤‬خٵ حٿڄخىس حٿظِ‬
‫ّيٍٓيخ ٳِ ڃَكڀش طڄيْيُ حٿڄخؿٔظَْ‪.‬‬
‫‪ -6‬ڃخ طٸظَكو ر‪ ٞ٬‬حٕٷٔخځ ًڃخ ّٸظَكو ر‪ ٞ٬‬حٕٓخطٌس ڃن ڃٌ‪٫ٌٟ‬خص ّظو‪ٜٚ‬‬
‫ٳْيخ حٿزخكؼٌڅ‪ًٓ.‬ئحٽ حٕٓخطٌس أً حٿزخكؼْن ڃن ر‪ ٞ٬‬حٿٌّن ّٸَإًڅ رټؼخٳش‪،‬‬
‫ًّظخر‪ٌ٬‬څ حٿيًٍّخص حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ٳِ ڃـخٽ حٿزلغ‪ ،‬أً حٿٌّن ّلَ‪ٌٛ‬څ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪27‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ك‪ ٌٍ٠‬حٿنيًحص‬
‫حٓظ٘خٍّش‪.‬‬

‫حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ٳِ ڃـخٽ حٿزلغ أً ّٸٌڃٌڅ رٌ‪٧‬خثٲ ٷْخىّش أً‬

‫‪ -7‬ڃخ طٸٌځ رو حٿڄئٓٔخص حٿوخ‪ٛ‬ش ًحٿلټٌڃْش ًڃنيخ حٿڄئٓٔخص حٕٻخىّڄْش ‪٫‬خىس‬
‫رظليّي ڃٌ‪٫ٌٟ‬خص طلظخؽ اٿَ ىٍحٓش‪ ،‬ٷي طٸٌځ رظي‪ْ٫‬ڄيخ ر‪َّ٤‬ٸش ڃزخَٗس أً ٯَْ‬
‫ًحٿ‪٤‬ٴٌٽ‬
‫ڃزخَٗس‪ًُ ( .‬حٍس حٿ٘جٌڅ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش – ڃ‪٬‬يي حٿزْجش ‪ -‬ڃ‪٬‬يي حٕڃٌڃش‬
‫ًٯَْ ًٿٺ ڃن ڃئٓٔخص ًڃ‪٬‬خىي ڃوظڀٴش ًٻڀْخص ؿخڃ‪ْ٬‬ش ) ‪.‬‬
‫‪ -8‬حٿڄئطڄَحص ًحٿنيًحص حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ًحكيس ڃن حٿٴَ‪ ٙ‬حٿ‪ْ٤‬زش حٿظِ ط‪ْ٬‬ن‬
‫حٿزخكغ ‪٫‬ڀَ حٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ ڃ٘ټ‪ٚ‬ص طٔظلٶ حٿيٍحٓش‪ .‬ٳڄؼپ ىٌه حٿنيًحص ًٻٌٿٺ‬
‫حٿڄئطڄَحص ‪-‬ٻؼَْح‪ -‬ڃخ طلٴپ رخٿڄٸظَكخص ًٳَ‪ ٙ‬ط‪ْٜ‬ي حٕٳټخٍ‪.‬‬
‫‪ -9‬ڃخ ّيًٍ ٳِ ًٓخثپ حٗ‪ٚ٫‬ځ ًهخ‪ٛ‬ش ٳْڄخ ّظ‪٬‬ڀٶ ڃن ڃ٘ټ‪ٚ‬ص ًٷ‪٠‬خّخ‬
‫حؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪ٌٓ ،‬حء أػنخء حٿلٌحٍحص‪ً ،‬كظَ حٿزَحڃؾ ًحٿڄٔڀٔ‪ٚ‬ص ًحٕٳ‪ٚ‬ځ‪ً .‬ٷي ٷْپ‬
‫أڅ حٿٴنخنْن ًٻظخد حٿٸ‪ّ ٜٚ‬ڄڀټٌڅ كٔخ حؿظڄخ‪ْ٫‬خ ّٴٌٵ ڃخ ٿيٍ حٿڄظو‪ْٜٜ‬ن‪.‬‬
‫ڃؼخٽ ًٿٺ ( ‪٫‬خثڀش حٿلخؽ ڃظٌٿَ ًط‪٬‬يى حٿًِؿخص – ڃٔڀٔپ ‪٫‬خًُس حطـًٌُڃ٘ټڀش‬
‫حٿ‪٬‬نٌٓش ‪ -‬حٿڄٔڀٔ‪ٚ‬ص حٿظَٻْش ًٳټَس حٿلذ ) حٿڄ٘خٻپ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿڄ‪ًَٟ٬‬ش ٳِ‬
‫حٿ‪ٜ‬لٲ حٿٌْڃْش‪٫.‬زي حٿٌىخد ڃ‪٤‬خً‪ ..٩‬ح‪ٙ‬ٿظَحّ‪ ).....‬ىنخٹ ٳخٍٵ ٻزَْ رْن أڅ‬
‫ّټٌڅ حٿڄ٘خىي ٳخ‪ ٚ٫‬أً ڃنٴ‪ ٚ٬‬رڄخ ّ٘خىيه‪ ،‬ٳخٿڄ٘خىي حٿڄنٴ‪٬‬پ ڃ‪ ٪‬أكيحع حٿزَنخڃؾ‬
‫أً حٿڄٔڀٔپ ‪ّ ٙ‬وَؽ ڃنو ا‪ ٙ‬ڃظؤػَح ًڃٸظن‪٬‬خ رؤٳټخٍه أڃخ حٿڄ٘خىي حٿٴخ‪٫‬پ ٳيٌ ّظخر‪٪‬‬
‫ر‪ْ٬‬ن حٿنخٷي حٿوزَْ حٿٌُ ٍَّ حٿ‪٬‬ڄپ حٿٴنِ ط‪٬‬زَْح ‪٫‬ڄخ ّـٍَ ٳِ حٿڄـظڄ‪ًّ ،٪‬ڄټنو‬
‫أڅ ّٔظنز‪ ٢‬ڃنو أٳټخٍح ٷي ط‪ٜ‬ڀق ٻڄٌ‪٫ٌٟ‬خص ٿڀيٍحٓش‪.‬‬
‫‪ -10‬ڃـخٽ ‪٫‬ڄپ حٿزخكغ أً حٿڄـخ‪ٙ‬ص حٿظِ ّٸٌځ أ‪ٛ‬لخريخ رز‪ ٞ٬‬حٿٌ‪٧‬خثٲ حٿٸْخىّش‬
‫أً ح‪ٓٙ‬ظ٘خٍّش ‪ّ ٙ‬وڀٌ ڃن ‪٫‬ٸزخص ط‪٬‬ظَ‪ٟ‬و أً ّ‪٤‬ڀ‪٫ ٪‬ڀْيخ ٳِ ڃـخٽ ‪٫‬ڄڀو ؛ ًىٌه‬
‫حٿ‪٬‬ٸزخص ٳَ‪ٛ‬ش ‪ْ٣‬زش ٿڀظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ر‪ ٞ٬‬حٿڄ٘ټ‪ٚ‬ص حٿظِ طلظخؽ اٿَ حٿيٍحٓش‪.‬‬
‫حن‪ َ٨‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خص حٿيٻظٌٍ ٓ‪ٚ‬ڃش ڃن‪ ٌٍٜ‬ٳِ ڃٌٷ‪ ٪‬رٌحرظِ‪.‬‬
‫‪ّٚ -11‬ك‪٫ ٦‬يځ حىظڄخځ حٿ‪ٚ٤‬د حٿڄټؼٲ رل‪ ٌٍ٠‬ڃنخٷ٘خص حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش‬
‫ًڃظخر‪٬‬ش ڃخ ّـٍَ ٳْيخ كزغ طظخف ٿڀ‪٤‬خٿذ ٳْيخ ٳټَس حٿظٸخ‪ ١‬ٳټَس رلؼْش‪ .‬ٻڄخ أڅ‬
‫ر‪ ٞ٬‬حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿـْيس ط٘ظڄپ ‪٫‬ڀَ ڃٸظَكخص ڃٌ‪ْ٫ٌٟ‬ش ٗؿَحء ىٍحٓخص‬
‫ريص ‪ًٍَّٟ‬ش‪ ،‬ٿڂ طټن ٳِ ن‪٤‬خٵ رلغ ‪ٛ‬خكذ حٿَٓخٿش أًٿڂ ّظڄټن ڃن ڃ‪٬‬خٿـظيخ‬
‫ٿٔزذ أً ٓهَ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ -12‬ٷٌح‪٫‬ي حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿ‪٬‬يّيس حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ًحٿ‪٬‬خڃش حٿظِ ّڄټن حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿْيخ حٿٌْځ‬
‫‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿ٘زټخص حٿوخ‪ٛ‬ش أً ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٗنظَنض رٔيٌٿش رخٿٰش‪.‬‬
‫‪-2‬اٹپچبهاد االؽلډ ‪ْ٥‬وح اٹپ‪ٞ‬ٺڈثخ ٭ً ئ‪٥‬لاك اٹق‪ٞ‬خ‬
‫‪ -1‬أڅ طټٌڅ حٿو‪٤‬ش ڃٴ‪ٜ‬ڀش ‪٫‬ڀَ حٿڄ٘ټڀش حٿڄَحى ىٍحٓظيخ‪ ،‬رلْغ ٿٌ أڅ حٿزخكغ‬
‫ٯَْ حٿڄٌ‪ َ٬ّ٘ ٩ٌٟ‬رنٌ‪ ٩‬ڃن حٿن٘خُ رْن ڃٴَىحص حٿو‪٤‬ش ًحٿ‪٬‬نٌحڅ حٿـيّي‪.‬‬
‫ًّټٌڅ ىٌح أٻؼَ ً‪ٌٟ‬كخ ٳِ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٬‬نخ‪ .َٛ‬ڃؼپ ‪٫‬ن‪ َٜ‬طليّي حٿڄ٘ټڀش‪،‬‬
‫ًحٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش‪ً ،‬ؿڄ‪ً ٪‬طلڀْپ حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ًّ .‬زيً حٿن٘خُ أٻؼَ ؿ‪ٚ‬ء ٳِ‬
‫ر‪ ٞ٬‬حٿٴٸَحص ڃن ٯَْىخ‪ ،‬ڃؼپ ٳٸَس طليّي نٌ‪ْ٫‬ش حٿڄ‪ٜ‬خىٍ‪َّ٣ً ،‬ٸش ؿڄ‪ ٪‬حٿڄخىس‬
‫حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ً ،‬طليّي ڃٴَىحص ح‪ٓٙ‬ظزخنخص‪ً ،‬أنٌح‪ ٩‬حٕٓجڀش ‪٫‬ڄٌڃخ‪.‬‬
‫‪٫ - ٢‬ني ٷَحءس ٳٸَس طليّي حٿڄ٘ټڀش ّ٘‪ َ٬‬حٿٸخٍ ة رؤڅ ڃ‪٬‬ي حٿو‪٤‬ش ٷي ٷَأ ڃخ ٳْو‬
‫حٿټٴخّش كٌٽ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿيٍحٓش ًأىٍٹ أر‪٬‬خىىخ‪ً .‬ىٌح حٿ٘‪ّ ٌٍ٬‬ټٌڅ أٻؼَ ؿ‪ٚ‬ء‬
‫‪٫‬نيڃخ ّؤهٌ حٿظليّي ٗټپ حٿٴَ‪ْٟ‬خص‪.‬‬
‫‪ - ٣‬أڅ ّ‪٬‬ټْ ‪٫‬ن‪ َٜ‬حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش ٿْْ ‪٫‬ن حٿټڄْش حٿظِ ٷَأىخ حٿزخكغ‬
‫ٳلٔذ‪ ،‬رپ أّ‪٠‬خً ‪٫‬ن حٿټْٴْش حٿظِ ٷَأ ريخ‪ًّ ،‬ٸٌىه طڀٸخثْخ اٿَ حٿنٸ‪٤‬ش حٿظِ ْٓزيأ‬
‫ڃنيخ حٿزخكغ ىٍحٓظو‪.‬‬
‫‪ -٤‬حٗ‪٫‬يحى حٿـْي ٿٴٸَس ؿڄ‪ ٪‬حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ‪ّ ٙ‬ظَٹ ڃـخ‪ ٙ‬ٻزَْح ٿڀظٔخإ‪ٙ‬ص كٌٽ‬
‫ڃ‪ٜ‬خىٍ حٿزلغ‪ :‬أنٌح‪٫‬يخ‪ً ،‬حٿڄظٌٳَ ڃنيخ ًٯَْ حٿڄظٌٳَ‪ً ،‬أڃخٻن ًؿٌىىخ ً‪َّ٣‬ٸش‬
‫حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿْيخ‪َّ٣ً ،‬ٸش حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ‪ً .‬ٷي طټٌڅ حٗؿخرش ‪٫‬ن ىٌه حٿظٔخإ‪ٙ‬ص‬
‫ر‪َّ٤‬ٸش ڃزخَٗس أً ر‪َّ٤‬ٸش ٯَْ ڃزخَٗس ًٿټنيخ ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڄٌڃخ‪.‬‬
‫‪ - ٥‬أڅ طټٌڅ ڃٴَىحص ح‪ٓ ٙ‬ظزخنش ًحٿڄ‪٬‬خَّْ ٳِ حٿيٍحٓخص حٿڄْيحنْش ًحٿيٍحٓخص‬
‫حٿظـَّزْش ًػْٸش حٿ‪ٜ‬ڀش رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿزلغ‪ً ،‬طزظ‪٬‬ي ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄٌڃْش‪ً ،‬ڃظٔٸش ڃ‪ ٪‬ٳٸَحص‬
‫طليّي حٿڄ٘ټڀش ًطٌٳَ حٗؿخرخص حٿ‪ُٚ‬ڃش ‪٫‬ڀَ أٓجڀش حٿزلغ‪.‬‬
‫‪- ٦‬أڅ طټٌڅ حٿٸٌح‪٫‬ي حٿڄظ‪ٜ‬ڀش رظلڀْپ حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ًح‪ٟ‬لش ًىٷْٸش‪.‬‬
‫‪ - ٧‬ط‪ ِ٤٬‬حٿو‪٤‬ش حٿٸخٍة ط‪ٌٍٜ‬ح ًح‪ٟ‬لخ ‪٫‬ڄخ ْٓټٌڅ ‪٫‬ڀْو حٿزلغ ‪٫‬ٸذ حٿظنٴٌْ‪،‬‬
‫ٿْْ ڃن كْغ ڃ‪٠‬ڄٌڅ حٿنظخثؾ‪ً ،‬ٿټن ڃن كْغ طَحر‪ ٢‬حٿڄ‪٠‬ڄٌنخص ًحطٔخٵ ٳٸَحطيخ‬
‫ځ ‪ٟ‬ڄٌنخص‬
‫ًڃٌ‪٫ٌٟ‬خطيخ‪ .‬ٳڄن حٿ‪ ًٍَُ٠‬أڅ ّټٌڅ ىنخٹ حطٔخٵ ًح‪ٟ‬ق رْن‬
‫‪٫‬ن‪ َٜ‬طليّي حٿڄ٘ټڀش ًڃ‪٠‬ڄٌنخص حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش ً‪َّ٣‬ٸش حٓظ‪َ٬‬ح‪ٟ‬يخ‪،‬‬
‫‪29‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ًحٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص أً‬
‫حٿيٍحٓش‪.‬‬

‫ڃ‪٠‬ڄٌنخص ح‪ٓ ٙ‬ظزخنش أً حٿڄ‪٬‬خَّْ حٿڄٸظَف حٓظويحڃيخ ٳِ‬

‫‪ -8‬حٿظٌػْٶ حٿيٷْٶ ٿ‪ٚ‬ٷظزخٓخص حٿڄزخَٗس ًٯَْ حٿڄزخَٗس ٳِ حٿو‪٤‬ش ٻڀيخ ڃ‪٤‬ڀذ‬
‫أٓخّ‪ٌٓ ،‬حء ‪٫‬ني حٓظ‪َ٬‬ح‪ ٝ‬حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش أً ‪٫‬ني ط‪ٜ‬ڄْڂ حٿڄنيؾ‪.‬‬
‫‪ -9‬ٷي ّ‪٨‬ن ر‪ ٞ٬‬حٿزخكؼْن أڅ حٿڄٴَ ً‪ ٝ‬أڅ طټٌڅ ؿڄْ‪ ٪‬ٳٸَحص ڃنيـو ڃزظټَس‬
‫ٳْنٸپ ٳٸَحص ٻؼَْس كَٳْخ ڃن حٕرلخع حٕهٍَ ىًڅ طٌػْٶ‪ً .‬ىٌح حٿٔڀٌٹ ا‪ٟ‬خٳش‬
‫اٿَ ٻٌنو َٓٷش ّ‪٬‬خٷذ ‪٫‬ڀْيخ حٿٸخنٌڅ ّظنخٳَ ڃ‪ ٪‬حٿڄزخى ة حٕه‪ٚ‬ٷْش‪.‬‬
‫‪ّ -10‬ڄټن ٿ٘و‪ ٚ‬آهَ طنٴٌْ حٿو‪٤‬ش ىًڅ أڅ طوظڀٲ حٿنظخثؾ حٿ‪٬‬خڃش ٻؼَْح‪.‬‬
‫‪ ٪ًٟ-11‬ص‪ ٌٍٛ‬ڃٸظَف ٕرٌحد ًٳ‪ٌٜ‬ٽ حٿيٍحٓش‪.‬‬
‫ٽلافالد اٹجبؽضٍڀ ڇاٹجبؽضبد‬
‫‪ -1‬ٷي ّ‪٬‬ظَ‪ ٝ‬ر‪ ٞ٬‬حٕٓخطٌس ‪٫‬ڀَ ه‪٤‬ش حٿزلغ ‪٫‬ڀَ أٓخّ أڅ ڃٌ‪٫ٌٟ‬يخ ٷظپ‬
‫رلؼخ ٳِ كْن أڅ حٿزلغ ٷي ّټٌڅ ٷظپ ا‪ٚ٫‬ڃْخ ًٿْْ ‪٫‬ڀڄْخ ًڃن ىنخ ّـذ ا‪٫‬خىس‬
‫حٿن‪ َ٨‬ٳِ ٍٳ‪ ٞ‬حٿو‪٤‬ش ‪٫‬ڀَ ىٌح حٕٓخّ‪.‬‬
‫‪ّ -2‬ـذ أڅ ٌّ‪ ٪ٟ‬ٳِ حٿڄيخٍحص حٿظِ ّـذ طٌ حٳَىخ ٳِ حٿزخكغ ڃيخٍس حٓظويحځ‬
‫حٿلخٓذ حًٕٿَ‪.‬‬
‫‪-3‬ٻْٲ ّڄټن ٿڀزخكغ أڅ ّـيى ًّزي‪ً ٩‬ىٌ ڃل‪ ٌٍٜ‬ٳِ ػ‪ٚ‬ػْش حٿڄئٓٔش‬
‫ًحٗه‪ٜ‬خثِ ًحٿ‪٬‬ڄْپ حٿظِ ّ‪٫ َٜ‬ڀْيخ ر‪ ٞ٬‬حٕٓخطٌس؟‬
‫‪ -4‬ڃٔؤٿش أڅ حٕىرخء ًحٿٴنخنْن أٻؼَ كٔخ ڃنخ ٻخؿظڄخ‪ْْ٫‬ن طلظخؽ ڃنخ اٿَ حٿظؤٻْي‬
‫‪٫‬ڀَ أنيڂ ىڂ ٓزذ حٿڄ٘ټڀش ًٿْْ أىحس ٿلڀيخ‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿٌحٷ‪ ٪‬أڅ حٿٴنخنْن أڃخځ حٿټخڃَْحص ّوظڀٴٌڅ ‪٫‬ن كخٿيڂ ر‪ْ٬‬يح ‪٫‬نيخ‪ً ،‬ڃن ػڂ ‪ٙ‬‬
‫ّ‪٬‬ظي رڄخ ّٸيڃٌنو ٳيٌ ڃـَى طڄؼْپ ٿْْ ا‪.ٙ‬‬
‫*ٽلافٺخ األٍزبم اٹلٵزڈه ٭زؾى ‪٥‬جل اٹڈاؽل ڇٵٍٸ اٹپ‪٦‬چل اٹ‪٦‬بٹى ٹٺقلٽخ‬
‫االعزپب‪ٍ٥‬خ ثبٹٲبڅوح‬

‫‪30‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫"حٿٸٌٽ رؤڅ حٕٓخطٌس ّل‪ًَٜ‬څ حٿزخكؼْن ٳِ " ڃؼڀغ حٿڄئٓٔش‪ -‬حٗه‪ٜ‬خثِ –‬
‫حٿ‪٬‬ڄْپ " ّظ‪٤‬ڀذ ڃيخٍس ڃن حٿزخكؼْن ٳِ حٿوًَؽ ڃن ىٌح حٿڄؼڀغ‪.‬‬
‫* ٽلافٺخ األٍزبم اٹلٵزڈه أٵوٻ ‪٩‬الة‬
‫أ ‪ّ -‬ڄټن طٸْٔڂ حٿڄيخٍحص حٿڄ٘خٍ اٿْيخ اٿَ ڃيخٍحص ڃَثْش ًڃيخٍحص هٴْش‪.‬‬
‫د ‪ّ ٙ-‬ڄټن هڀٶ حٿڄيخٍس ٿڀزخكغ ًانڄخ ّڄټن طنڄْظيخ‪.‬‬
‫ؽ ‪ّ -‬ڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ حٿٴنخنْن ّ٘‪ًَ٬‬څ رنز‪٠‬خص حٿڄـظڄ‪ًّ ٪‬لٌٿٌنيخ اٿَ أ‪٫‬ڄخٽ‬
‫ىٍحڃْش‪ .‬ٻڄخ ّڄټن ٿڀزخكؼْن حٓظويحځ ڃنيؾ طلڀْپ حٿڄ‪٠‬ڄٌڅ ٳِ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿيٍحڃْش‪.‬‬
‫* ٽلافٺخ اٹلٵزڈه ّ‪٦‬جبٿ ؽٍَڀ‬
‫‪ -1‬ٳَ ڃٔؤٿش طڄٔٺ حٿزخكغ ًىٳخ‪٫‬و ‪٫‬ن ًؿيش ن‪َ٨‬ه‪ ،‬أٍٍ أڅ ىنخٹ نٌ‪٫‬خ ڃن‬
‫حٿزخكؼْن ّظڄٔٺ رَإّظو ٕنو ‪َّّ ٙ‬ي أڅ ّزٌٽ ؿييح ا‪ٟ‬خٳْخ‪ .‬ٿټن ىنخٹ رخكؼْن‬
‫آهَّن ّظڄٔټٌڅ رٌؿيش ن‪َ٨‬ىڂ ‪٫‬ن حٷظنخ‪ً ٩‬اٿڄخځ ً‪٫‬ڀَ أْٓ ‪٫‬ڀڄْش‪.‬‬
‫‪ -2‬ڃيخٍس كٔن حٿ‪ َٝ٬‬طلظخؽ ٳِ حٿٌحٷ‪ ٪‬اٿَ ‪٫‬يس ڃلخ‪َٟ‬حص ‪ ،‬ٻڄخ طلظخؽ أّ‪٠‬خ‬
‫اٿَ ڃيخٍس حٿظَٻِْ ‪٫‬ڀَ ڃخ ىٌ ڃيڂ ً‪٫‬ڀَ حٿڀٰش حٿظِ ّظليع ريخ ً‪٫‬ڀَ ڃوخٍؽ‬
‫حٕٿٴخ‪ً ،٥‬أ‪ّ ٙ‬ٸخ‪ ٪٣‬حٿڄنخٷٖ ‪٫‬ڀَ حٿڄن‪ٜ‬ش ٳْ‪٫ ٪ْ٠‬ڀْو ڃخ ّڄټن أڅ ّٸْيه‪.‬‬
‫‪-3‬أ‪٫‬ظٸي أڅ حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى رخٿلْ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪٫ َ٫‬ني حٿٴنخنْن ىٌ أنيڂ ٿيّيڂ ڃن حٕ‪َ٣‬‬
‫حٿظَّ٘‪ْ٬‬ش ًحٿٸخنٌنْش ڃخ ّڄټنيڂ ڃن حهظَحٵ حٕؿٌحء ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿڄوظڀٴش ًىٌح ‪ٙ‬‬
‫ّڄڀټو حٿزخكؼٌڅ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ٌْ٫‬څ‪.‬‬
‫* ٽلافٺخ اٹلٵزڈه ‪٥‬ٺى ٌؾٍى ځبٕ‪٬‬‬
‫‪-1‬ىنخٹ نٌ‪٫‬خڅ ڃن أٓخٿْذ حٿظ‪٬‬ڀڂ‪ :‬حٿڄلخًٿش ًحٿو‪٤‬ؤ ًىٌ أٓڀٌد ٯَْ ڃلزٌ‪،‬‬
‫ًىنخٹ أٓڀٌد ح‪ٓٙ‬ظز‪ٜ‬خٍ‪ً ،‬ىٌح ىٌ حٕٓڀٌد حٿڄٴ‪٠‬پ‪.‬‬
‫‪ّ -2‬ـذ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ حڅ ّټٌڅ ڃَنخ ؿيح ٳِ ىٳخ‪٫‬و ‪٫‬ن ٳټَطو ًر٘ټپ كْخىٍ‪.‬‬
‫‪٫ -3‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أ‪َّ ٙ‬ڃَ حٿټَس ٳِ ڃَڃَ حٕٓخطٌس رخى‪٫‬خء أڅ حٕٓخطٌس ّل‪ًَٜ‬نو‬
‫ٳِ ڃـخ‪ٙ‬ص ڃ‪ْ٬‬نش‪ً ،‬ٿٌح ‪٫‬ڀْو أڅ ّيظڂ رڄيخٍس ط‪ً ٌَّ٤‬حطو‪ً ،‬أڅ ّٸٌځ ىٌه حٿڄيخٍس‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ -4‬طنٌ‪ ٩‬ڃ‪ٜ‬خىٍ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ٳټَس رلؼْش‬
‫أ‪-‬ڃلخًٿش حٿزلغ ‪٫‬ن رَحڃؾ ّڄټن ط‪٤‬زْٸيخ ‪٫‬ڀَ حٿٌحٷ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄڀِ ڃؼپ رَحڃؾ حٿڄٔنْن‪.‬‬
‫د ‪-‬ڃلخًٿش ط‪ ٌَّ٤‬حٕىًحص طلظخؽ اٿَ ؿيٌى رلؼْش ًاٿَ ط‪ ٌَّ٤‬ٳيَ ٿْٔض‬
‫نخ‪ٟ‬ـش رخٿيٍؿش حٿټخٳْش‪ .‬ؽ‪ -‬حٿ‪ٚ٬‬ٷش رْن حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿ‪٬‬ڀٌځ حٕهٍَ ٻ‪٬‬ڀڂ‬
‫حٿنٴْ ط٘ټپ ڃٔخكش رلؼْش ّڄټن أڅ ّوظَٷيخ حٿزخكؼٌڅ ٿظـيّي رلٌػيڂ‪.‬‬
‫* ٽلافٺخ اٹلٵزڈه ئثواڅٍټ ؽغبط‬
‫ط‪٬‬ٸْزخ ‪٫‬ڀَ ٍأٍ حٿيٻظٌٍ أكڄي ه‪ َ٠‬ر‪ًٍَ٠‬س حٿظٴَٷش رْن حٿ‪ٚ٬‬ٷش حٿڄينْش‬
‫ًحٿ‪ٚ٬‬ٷش حٿ٘و‪ْٜ‬ش ڃ‪ ٪‬حٕٓخطٌس‪ ،‬ٳبننِ أٍٍ أڅ حٿڄٔؤٿش ٿْٔض ڃيخٍس انڄخ طَؿ‪٪‬‬
‫اٿَ ڃ‪٬‬خَّْ ًٓڄخص ڃَطز‪٤‬ش رخٿـٌحنذ حٕه‪ٚ‬ٷْش ٿڀزخكغ ىِ حٿظِ طـ‪٬‬ڀو ّٔ‪ َ٬‬اٿَ‬
‫طلٌّپ ىٌه حٿ‪ٚ٬‬ٷش اٿَ ‪ٚ٫‬ٷش ٗو‪ْٜ‬ش ّٔظٴْي ڃنيخ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹضبٹش‬
‫اإلهّبكاد اٹ‪ْ٦‬وح ٹ‪ٞ‬الة اٹلهاٍبد اٹ‪٦‬ٺٍب‬
‫كٹٍٸ اإلهّبكاد اٹ‪ْ٦‬وح ٹ‪ٞ‬الَة اٹلِهاٍبد اٹ‪٦‬ٺٍب (ٽبعَزٍو – كٵزڈها ح)‬
‫اٹپَغّٺٍڀ ؽلٌضًب ٭ً ٱَټ اٹقلٽخ االعزپب‪ٍَ٥‬خ ڇرڂپٍخ اٹپغزپ‪ ٤‬ثٶٺٍخ اٹزوثٍخ‬
‫عبٽِ‪٦‬خ األىڅو‪.‬‬
‫ي يځبه اٹَجذ ‪2012/12/24‬ٻ ‪ً ،‬أ‪٫‬يه حٿيٻظٌٍ أكڄي‬
‫ځُڈٱِِ څنا اٹلٹٍٸ ٭ً ً ٻ‬
‫ارَحىْڂ ه‪ َ٠‬ٿڀزخكؼْن حٿٌّن َّ٘ٱ ‪٫‬ڀْيڂ‬
‫ٱجٸ أٿ ٌٶزُت اٹ‪ٞ‬بٹتُ ٍ‪ٞ‬وًا ڇاؽلًا ٭ً هٍِبٹزڄ‪٥ ،‬ٺٍڄ أٿ ٌٺزيٻَ ثبَرً‪:‬‬
‫أڇالً ‪ :‬أڅْ ّڄَٖ حٓظڄخٍسَ حٿزْخنخص حٿوخ‪َٛ‬ش رو ٿيٍَ حٿڄَِ٘ٱ‪ً ،‬حٿظِ طظ‪٠‬ڄَن رْخنخصٍ‬
‫‪٫‬ن طخٍّن ٳظْق حٿڄڀَٲ‪ً ،‬حٓڂ حٿ‪٤‬خٿِذ ً‪٫‬نٌحڅ ڃلپِ اٷخڃظو ًً‪ْ٧‬ٴظو‪ًٍ ،‬ٷْڂ ىخطٴو‬
‫حٍٕ‪ً ِٟ‬حٿڄلڄٌٽ‪٫ً ،‬نٌحڅ حٿَِٓخٿش‪ً ،‬طخٍّن طٔـْڀيخ‪ً ،‬حٓڂ حٕٓظخً حٿڄَِ٘ٱ‬
‫حٿڄ٘خٍِٹ‪ُ٫ً ،‬نٌحنو ًٍٷْڂ ىخطٴو‪ً ،‬ٻٌٿٺ أٓڄخء حٕٓخطٌس حٓهََّن حٿڄظو‪ِْٜٜ‬ن ٳِ‬
‫ڃٌ‪ٍِٓ ٩ٌٟ‬خٿش حٿ‪٤‬خٿذ‪ً ،‬رْخنخص أُهٍَ ‪٫‬ن ٷُيٍحص حٿ‪٤‬خٿذ ٳِ حٿظ‪٬‬خڃُپ ڃ‪٪‬‬
‫حٿټڄزٌْطَ )ًٗزټش( حٗنظَنض‪ً ،‬حٿڄټظزخص حٿظِ َّظ‪٬‬خڃپ ڃ‪٬‬يخ‪٫ً ،‬يى حٿَٓخثپ حٿظِ‬
‫ك‪ ََ٠‬ڃنخٷ٘ظَيخ‪.‬‬
‫صبځًٍب ‪ :‬ٿن َّٔڄق حٿڄَِ٘ٱُ رؤڅ ّظَْٰذ حٿ‪٤‬خٿذ ‪٫‬نو ٳظَسً ‪ٌّ٣‬ڀش‪ ،‬ػڂ ُّٴخؿِجو‬
‫ڃټظٌرشٍ ڃِن حٿَِٓخٿش؛ ًٿيٌح ‪٫‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿِذ أڅ ّڀظِځَ رخٓطِ ‪:‬‬

‫رٴ‪ٌٜ‬ٽٍ‬

‫‪ -1‬أڅ ّٴظق ٿنٴِٔو رَّيًح اٿټظًَنْخ ؛ ٿټِ ّظڂَ حٿظ‪٬‬خڃُپ ڃ‪ ٪‬حٿڄَِ٘ٱ ‪٫‬ن ‪ََّ٣‬ٸو‪.‬‬
‫‪-2‬أڅ ّظَ‪ٜ‬پَ رخٿڄَِ٘ٱ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ طليّي ڃٌ‪٫‬ي أٓزٌ‪ِ َ٫‬ٿڄُظخر‪َ٬‬ش آهَِ ط‪ٌٍُ٤‬حص‬
‫حٿ َ‪٬‬ڄَپ ٳِ حٿَِٓخٿش‪ً ،‬أڅ ّڀْظٸِ رخٿڄَِ٘ٱ ڃَسً ًحكيسً ٻپَ ٗيٍَ ‪٫‬ڀَ حٕٷپ‪.‬‬
‫‪-3‬أڅ َّ‪َِ٬‬ٱ حٿ‪٤‬خٿذُ أڅَ طَٸًََّح ٗيًَّخ ُْٓٔڀِڂ اٿَ حٕٓظخً حٿيٻظٌٍ ٍثْْ حٿٸِٔڂ‪،‬‬
‫ّظ‪٠‬ڄَن حٿڄيخځ حٿظِ ٻُڀِٲ ريخ حٿ‪٤‬خٿِذ‪ً ،‬ڃخ أنْـَِه ڃنيخ ًڃخ ٿڂ ُّنـِِه ڃنيخ‪.‬‬
‫صبٹضًب ‪:‬أڅْ ّظَٴٶ ڃ‪ ٪‬أكيِ حٿڄيٷِٸْن حٿڀٌُّْٰن ‪٫‬ڀَ ڃَحؿ‪٬‬شِ ٳُ‪ٌٜ‬ٽ ٍِٓخٿظو أً‪ ًٙ‬رؤًَٽ‪،‬‬
‫ًٿن ٌّٷِ‪ ٪‬حٿڄَِ٘ٱُ ‪٫‬ڀَ اًڅِ ‪ْ ٣‬ز‪ ٍ٪‬ٿڀَِٓخٿش ٷزپ أڅْ ّظؤٻَي رنٴِٔو ڃِن هُڀٌِىخ ڃِن أُ‬
‫ه‪٤‬ؤٍ ڃ‪٤‬ز‪ ٍِ٬‬أً ٿٌُُٰ‪ً ،‬أڅ ّظڂَ ًٿٺ رخٿظنْٔٶِ رْن حٿڄيٷِٶ ًحٿڄَِ٘ٱ‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ؿَيحًٽ‬
‫هاث‪ً٦‬ب ‪:‬أڅ ّظَٴٶ ڃنٌُ حٿزيحّشِ ڃ‪ ٪‬أكيِ هُزََحء حٗك‪ٜ‬خء ‪٫‬ڀَ طٌٿِِ ڃَحؿ‪٬‬ش‬
‫حٿَِٓخٿش ًرْخنخطيخ حٗك‪ٜ‬خثَْش‪ً ،‬ٻخٳَش حٿڄ‪٬‬خٿـخص حٕهٍَ‪ً ،‬أڅ ّظڂَ ًٿٺ رخٿظنْٔٶِ ڃ‪٪‬‬
‫حٿڄَِ٘ٱ‪.‬‬
‫فبٽًَب ‪:‬أڅ َّل‪ُٜ‬پ ‪٫‬ڀَ نٔوشٍ ڃِن حٿيَٿْپ حٿڄوظ‪ ََٜ‬ٿڄَكڀشِ ڃخ ر‪٬‬يَ طٔـْپ‬
‫حٿَِٓخٿش‪ً ،‬ىِ ڃَكڀش حٿٸَِحءس ًطٔـْپ حٿڄَحؿِ‪ً ،٪‬نُٔن أهٍَ ڃِن أىڂِ ىًٍَّخص‬
‫حٿوِيڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش‪ً ،‬ڃٌحٷِ‪ ٪‬ٻڀَْخص ًڃ‪٬‬خىِي حٿوِيڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش ‪٫‬زَْ حٿ‪٬‬خٿڂ‪ً ،‬أرَُ‬
‫هَڄْٔن ڃيًَنش ٳِ حٿوِيڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش ‪٫‬ڀَ ٗزټش ( حٗنظَنض )‪ًّ ،‬ڄټن ٿڀ‪٤‬خٿذ‬
‫حٿل‪ٌٜ‬ٽُ ‪٫‬ڀَ ىٌه حٿنَُٔن ڃِن حٿٸٔڂ أً ڃِن حٿڄَِ٘ٱ‪.‬‬
‫ٍبكًٍب ‪:‬أڅ َّل‪ُٜ‬پ ‪٫‬ڀَ هِ‪٤‬خدٍ ڃِن حٿٸٔڂ ّظٌؿَو رو اٿَ ڃټظزشِ حٿـخڃِ‪٬‬ش حٕڃَّټَْش‬
‫رخٿظـڄُ‪ ٪‬حٿوخڃِْ ٿ‪ٗٚ‬ظَحٹ ٳْيخ‪ً ،‬أڅ ّظ‪ٌَ٬‬ى ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬خڃُپ ڃ‪ ٪‬ىٌه حٿڄټظزش‪ً ،‬أڅ‬
‫ط‪٠‬ڂُ رلٌػًخ كيّؼشً ٳِ‬
‫َُّٻِِ ر‪ٜ‬ٴشٍ هخ‪َٛ‬ش ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬خڃُپ ڃ‪ ٪‬حٿيًٍّخصِ حٿظِ‬
‫ڃٌ‪ ِ٩ٌٟ‬أ‪ًَ٣‬كظِو‪ً ،‬حٿڄٌؿٌىس ٳِ ىٌه حٿڄټظزش‪.‬‬
‫ٍبث‪ً٦‬ب ‪:‬أڅ ّ‪٬‬يَ حٿيًْٓو حٿڄٸٔڂ‪ً ،‬حٿز‪٤‬خٷخص ‪٣‬زٸًخ ٿڀڄٌح‪ٛ‬ٴخصِ حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿيٿْپ‪،‬‬
‫ًّزيأ ٳِ ڃَكڀشِ طٔـْپ حٿڄَحؿِ‪ ٪‬كٔذَ ڃخ ىٌ ٳِ حٿيٿْپ ٷزپ أڅ ّو‪ًَ٤ٓ َ٢‬ح ًحكيًح‬
‫ٳِ ٍِٓخٿظو‪ً ،‬أڅ َّ‪ً ََِٝ ٬‬ٿٺ ‪٫‬ڀَ حٿڄَِ٘ٱ أً‪ ًٙ‬رؤًَٽ‪.‬‬
‫صبٽڂًب ‪ :‬أڅ َّٸظنِ ٻظخرًخ كيّؼًخ ڃظو‪ًِٜٜ‬خ ٳِ ڃُ‪٤ٜ‬ڀلخص حٿوِيڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش‪،‬‬
‫ًَّ‪َِٟ٬‬و ‪٫‬ڀَ حٿڄَ٘ٱ‪ً ،‬أڅ َّٸظنِ ٻٌٿٺ ٻظخرًخ كيّؼًخ ٳِ ڃنخىؾِ حٿزلغ حٿ‪ِ٬‬ڀڄِ‪،‬‬
‫َّ‪َِٟ٬‬و ‪٫‬ڀَ حٿڄَِ٘ٱ أّ‪ً٠‬خ كظَ ََّْٔ حٿ‪٤‬خٿذُ ‪٫‬ڀَ أٓخِٓو ٳِ أُ‪ًَ٣‬كظو‪.‬‬
‫ربٍ‪ً٦‬ب ‪:‬أڅْ ّظ‪٬‬خڃپ أً‪ ًٙ‬ڃ‪ ٪‬ڃٌٌٓ‪٫‬شِ حٿوِيڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش حٿڄٌؿٌىس رڄټظزشِ حٿټڀَْش‪ ،‬ػڂ‬
‫ٻڀَْخص حٿوِيڃش‬
‫ّل‪ َُٜ‬حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خصِ ًحٿَٓخثپَ حٿڄظَ‪ٜ‬ڀش رؤ‪ًَ٣‬كظو ٳِ ڃټظزخصِ‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪َْ٫‬ش رلڀٌحڅ ًحٿٴٌْځ‪ًُّٔ ،‬ـِڀيخ ٳِ حٿيًْٓو حٿڄ٘خٍ اٿْو‪.‬‬
‫‪٥‬بّوًا ‪٫ :‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ َّ‪٫ َِٝ٬‬ڀَ حٿڄَ٘ٱِ ٻپَ ڃخ ٓظظ‪٠‬ڄَنو ٍِٓخٿظُو ڃِن ٻظُذ‬
‫ًڃَحؿ‪ً ،٪‬ٻٌٿٺ ‪ٌٍٛ‬س ڃِن ح‪ٙ‬ٷظزخٓخص‪ ،‬ڃَٳٸًخ ريخ ٯِ‪ٚ‬ٱ حٿڄَؿِ‪ ٪‬حٿٌُ حٷظزَْ‬
‫ڃنو‪ً ،‬أڅ ٌُّٷِ‪٫ ٪‬ڀْيخ حٿڄَ٘ٱُ رنٴٔو؛ كظَ ّظؤٻَي أڅَ حٿڄَحؿ‪ َ٪‬حٿڄٌؿٌىس رخٿلخْٗش‬
‫أً رٸخثڄشِ حٿڄَحؿ‪ ٪‬ٷيْ َطڂَ ح‪ ُ٩ٚ٣‬حٿ‪٤‬خٿذ ‪٫‬ڀْيخ رخٿٴِ‪٬‬پ‪ً ،‬ٿْٔض ڃنٸٌٿشً ڃِن ڃ‪ٜ‬يٍ‬
‫ًحكيٍ ٿِِّخىس ‪٫‬يىِ حٿڄَحؿ‪.٪‬‬

‫‪34‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹواث‪٤‬‬
‫رڈعٍچبد األٍبرنح ٹ‪ٞ‬الة اٹلهاٍبد اٹ‪٦‬ٺٍب‬
‫حٓطَ ر‪٬‬ي ىٌ أىڂ طٌؿْيخص حٕٓخطٌس ٿ‪ٚ٤‬د حٿيٍحٓخص حٿ‪٬‬ڀْخ ( رٸٔڂ حٿويڃش‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًطنڄْش حٿڄـظڄ‪ ٪‬رټڀْش حٿظَرْش رـخڃ‪٬‬ش حُٕىَ)‪ً ،‬ىَ ڃٔظوڀ‪ٜ‬ش ڃن‬
‫كڀٸخص حٿڄنخٷ٘ش حٿظَ ط‪٬‬ٸي ٌّځ حٿٔزض ڃن ٻپ أٓزٌ‪.٩‬‬

‫‪ -1‬٭ى ف‪ٞ‬خ اٹجؾش‬
‫أ‪ ٙ -‬ري أڅ ّلظٌٍ ‪٫‬نٌحڅ حٿو‪٤‬ش ‪٫‬ڀَ حٿڄظَْٰ حٿڄٔظٸپ ًحٿڄظَْٰ حٿظخر‪ ٪‬ٿڀيٍحٓش‪.‬‬
‫د‪ ٙ -‬ري أڅ ّټٌڅ حٿ‪٬‬نٌحڅ ٷ‪َْٜ‬ح ًٯَْ ڃڄپ‪.‬‬
‫ؽ‪ّ -‬ٴ‪٠‬پ ح‪ٙ‬رظ‪٬‬خى ‪٫‬ن ٻڀڄش ىًٍ ًٻڀڄش ىٍحٓش ً‪ٛ‬ٴْش أً طـَّزْش أً ٻڀڄش رلغ‬
‫طـَّزَ‪.....‬‬
‫ى‪ّٔ -‬ظلٔن ‪٫‬ني حهظْخٍ ‪٫‬نٌحڅ حٿيٍحٓش أ‪ّ٘ ٙ‬ظڄپ ‪٫‬ڀَ ٻڀڄش "ط‪ ٌٍٜ‬ڃٸظَف" ٕڅ‬
‫ىٌح حٿظ‪ ٌٍٜ‬ٿْْ ىٌ أكي ڃظَْٰحص حٿيٍحٓش‪ً ،‬ٿټن ّڄټن ح‪٫‬ظزخٍىٌح حٿظ‪ ٌٍٜ‬ىٌ‬
‫حٿٰخّش حٿظَ ّٔ‪ َ٬‬اٿْيخ حٿزخكغ‪.‬‬
‫ىـ ‪ّ -‬ـذ أ‪ّ ٙ‬ټظذ ٳَ ‪٫‬نٌحڅ حٿَٓخٿش حٿڄـخٽ حٿڄټخنَ أً حٿِڃخنَ أً نٌ‪٩‬‬
‫حٿيٍحٓش‪ًّ ،‬ټظٴَ رٌٻَىخ ىحهپ حٿيٍحٓش ‪ٙ‬كظڄخٽ ‪٫‬يځ طڄټن حٿزخكغ ڃن اؿَحء‬
‫‪.‬‬
‫حٿيٍحٓش ڃن كْغ ‪٫‬يځ حٿڄٌحٳٸش ‪٫‬ڀَ اؿَحثيخ‪ ،‬أً اٯ‪ٚ‬ٵ حٿڄټخڅ‬
‫ً‪ّ -‬ـذ أ‪ّ ٙ‬ټظذ ٳَ حٿ‪٬‬نٌحڅ ٻڀڄش (ىٍحٓش ً‪ٛ‬ٴْش أً ڃْيحنْش ) ٕنيخ ڃٌؿٌىس‬
‫ىحهپ حٿو‪٤‬ش‪.‬‬
‫ُ‪ّ -‬ـذ ‪٫‬ني حهظْخٍ حٿڄـخٽ حٿڄټخنَ ٿڀيٍحٓش أڅ َّح‪ َ٫‬حٿلْيس حٿظخڃش ڃن ٷزپ‬
‫حٿزخكغ‪ً ،‬أ‪ ٙ‬طڄڀَ ‪٫‬ڀْو حٿـيش حٿڄَ٘ٳش حٿڄټخڅ حٿٌٍ ّـٍَ ٳْو ىٍحٓظو ‪٫ٙ‬ظزخٍحص‬
‫هخ‪ٛ‬ش ريخ ًٿْْ ‪٫ٙ‬ظزخٍحص ‪٫‬ڀڄْش‪.‬‬
‫‪٥- 2‬ڂل ٵزبثخ اٹپٲلٽخ‬
‫َّح‪ َ٫‬أڅ طزيأ ڃن حٿ‪٬‬خځ ًطنظيَ اٿَ حٿوخ‪،ٙ‬ٳبًح حهظخٍ حٿزخكغ ڃٌ‪٫ٌٟ‬خ ڃظ‪٬‬ڀٸخ‬
‫رخٿظنڄْش ڃؼ‪ ،ٚ‬ٳ‪٬‬ڀْو أڅ ّزيأ ٳَ َٗف ڃ‪٬‬نَ حٿظنڄْش ًڃـخ‪ٙ‬طيخ ًأنڄخ‪٣‬يخ ًحطـخىخطيخ‬
‫أً حٿٌ‪َ٫‬‬
‫ػڂ ّنظٸپ اٿَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿظنڄْش حٿڄَحى ىٍحٓظو ٻظنڄْش حٿٌ‪ َ٫‬حٿ‪ٜ‬لَ‬
‫حٿٌٰحثَ أً حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش أً حٿ٘خڃڀش أً ٻخٳش ڃيٿٌ‪ٙ‬ص حٿظنڄْش ‪.‬‬
‫ًّـذ أ‪ ٙ‬طټٌڅ حٿڄٸيڃش ‪ٌّ٣‬ڀش أً ٷ‪َْٜ‬س‪ ،‬ٻڄخ ّـذ ‪٫‬ڀْو أڅ ّزظ‪٬‬ي ‪٫‬ن حٿظټَحٍ‬
‫حٿڄڄپ أً حٿڄوپ رخٿڄ‪٬‬نَ‪.‬‬
‫‪٥-3‬ڂل ‪٥‬وٗ اٹلهاٍبد اٹَبثٲخ‬
‫‪35‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪٫‬ڀَ حٿزخكغ حڅ َّح‪ َ٫‬أ‪ ٙ‬طټٌڅ حٿيٍحٓخص حٿظَ حٓظ‪٬‬خڅ ريخ ٷيّڄش ًّٴ‪٠‬پ‬‫أ‪ّ ٙ‬ټٌڅ ٷي ڃَ ‪٫‬ڀَ حٿيٍحٓش أٻؼَ ڃن ‪ٓ َ٘٫‬نٌحص‪٫ .‬ڀَ حٿيٍحٓش ‪.‬‬
‫َّح‪ َ٫‬أڅ ّټٌڅ ‪ َٝ٫‬حٿزخكغ ٿيٌه حٿيٍحٓخص ‪٫‬ڀَ ىْجش (رَٷْش صٽٿَٰحٳْش (‬‫طظ‪٠‬ڄن حٿڄ‪٠‬ڄٌڅ ًحٿنظْـش رڄخ ّويځ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ىٍحٓظو‪.‬‬
‫ًّٴ‪٠‬پ ح‪ٙ‬رظ‪٬‬خى ‪٫‬ن حٿ‪ َٝ٬‬حٿټخڃپ ٿيٌه حٿيٍحٓخص ٕنو ّوپ رٴخثيس حٿيٍحٓش‪،‬‬
‫ًٌّؿي ٳـٌس رْن حٓظ‪َ٬‬ح‪ ٝ‬ىٌه حٿيٍحٓخص ًحٿٌ‪ٌٛ‬ٽ ريخ اٿَ ڃ٘ټڀش حٿزخكغ حٿظَ‬
‫ْٓٸٌځ ريٍحٓظيخ‪.‬‬
‫ٻڄخ َّح‪ َ٫‬أڅ طټظذ ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿَ ‪٫ :‬نٌحڅ حٿيٍحٓش‪ -‬طٔخإ‪ٙ‬طيخ‪ -‬حٿڄنيؾ‬
‫حٿڄٔظويځ – حٕىًحص ‪-‬أىڂ حٿنظخثؾ حٿظَ طٌ‪ٛ‬ڀض اٿْيخ حٿيٍحٓش‪.‬‬
‫‪٥ -4‬ڂل ‪٥‬وٗ اٹلهاٍخ االٍزٶْب٭ٍخ‬
‫ر‪٬‬ي ‪ َٝ٫‬حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش ّټظذ حٿزخكغ ه‪ٛٚ‬ش ڃخ طٌ‪ٛ‬پ اٿْو ٳَ ىٍحٓظو‬
‫ح‪ٓٙ‬ظټ٘خٳْش‪ًَّ .‬ح‪ َ٫‬ٳَ ‪َٟ٫‬و ٿيٌه حٿيٍحٓش ح‪ٓٙ‬ظټ٘خٳْش أ‪ ٙ‬طټٌڅ ‪ٌّ٣‬ڀش‪.‬‬
‫‪٥-5‬ڂل ٍٕب‪٩‬خ اٹپْٶٺخ‬
‫ر‪٬‬ي أڅ ّ‪ َٝ٬‬حٿزخكغ حٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش ًنظخثؾ حٿيٍحٓش ح‪ٓٙ‬ظټ٘خٳْش أً‬
‫ح‪ٓٙ‬ظ‪ْ٫ٚ٤‬ش‪ّ ،‬ٸٌځ ر‪ْٜ‬خٯش ڃ٘ټڀش حٿيٍحٓش حٿظَ ّٸٌځ ريخ‪ًّ .‬ـذ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ‬
‫َّح‪ َ٫‬أ‪ّ ٙ‬ټٌڅ ‪٫‬نٌحڅ حٿيٍحٓش ىٌ نٴٔو ڃ٘ټڀش حٿيٍحٓش ٕنو رٌٿٺ ّ‪ٜ‬زٮ حٿ‪٬‬نٌحڅ‬
‫رنٴْ ‪ْٛ‬خٯش حٿڄ٘ټڀش‪.‬‬
‫‪ -6‬اٹلهاٍخ االٍز‪ٞ‬ال‪ٍ٥‬خ أڇ االٍزٶْب٭ٍخ‬
‫ٍَّ حٿز‪ ٞ٬‬أڅ حٿيٍحٓش ح‪ٓٙ‬ظ‪ْ٫ٚ٤‬ش ٯَْ ڃ‪٤‬ڀٌرش ‪٣‬خٿڄخ أڅ حٿڄٌ‪ْٓ ٩ٌٟ‬يٍّ‬
‫ڃن ؿخنذ أً آهَ‪ً .‬حٿٌحٷ‪ ٪‬أڅ ىٌه حٿيٍحٓش ىَ ٳَ حٿٌحٷ‪ ٪‬ىٍحٓش "طٸيَّ ڃٌٷٲ ‪".‬‬
‫ًحٿٴخثيس حٕٓخْٓش ڃن حٿيٍحٓش ح‪ٓٙ‬ظ‪ْ٫ٚ٤‬ش ىَ‪:‬‬
‫حٿظليّي حٿـْي ٿڀڄـخٽ حٿڄټخنَ‪.‬‬‫ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش حهظْخٍ حٿڄ‪٬‬خّنش ح‪ٙ‬ك‪ٜ‬خثْش ًطليّي حٿلـڂ حٕڃؼپ ٿلـڂ‬‫حٿ‪ْ٬‬نش‪ .‬ٳ‪٬‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿيٍحٓش ح‪ٓٙ‬ظ‪ْ٫ٚ٤‬ش ّڄټن كٔخد حٿڄظٌٓ‪ ٢‬حٿلٔخرَ ٿڀ‪ْ٬‬نش‬
‫ًٻٌٿٺ ح‪ٙ‬نلَحٱ حٿڄ‪ْ٬‬خٍٍ ًحٿظزخّن ًحٿو‪٤‬ؤ حٿڄ‪ْ٬‬خٍٍ ‪ًّ .‬ڄټن رنخء ‪٫‬ڀَ ڃخ ٓزٶ‬
‫ّڄټن طليّي حٿلـڂ حٕڃؼپ ٿڀ‪ْ٬‬نش ‪.‬‬
‫‪٥ -7‬ڂل ‪٥‬وٗ رَبؤالد اٹلهاٍخ ڇاٹٮو‪ٍٙ‬بد‬
‫طٔخإ‪ٙ‬ص حٿيٍحٓش طٴْي ‪٫‬خىس ٳَ ڃَكڀش حٿزلٌع حٿٌ‪ٛ‬ٴْش أً حٿظٸٌّڄْش ٳَ ڃَكڀش‬
‫حٿڄخؿٔظَْ‪ً .‬ٳَ ڃَكڀش حٿيٻظٌٍحس ّظڂ حٓظويحځ حٿٴَ‪ْٟ‬خص ‪ً .‬ىنخٹ أنٌح‪ ٩‬ڃظ‪٬‬يىس‬
‫ڃن ‪ْٛ‬خٯش حٿٴَ‪ْٟ‬خص‪ ،‬ٿټن أٻؼَىخ ىٷش ىَ حٿٴَ‪ْٟ‬خص حٗك‪ٜ‬خثْش‪ ً .‬طزيأ‬
‫‪36‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫حٿ‪ْٜ‬خٯش حٿڄؼڀَ ٿڀٴَ‪ ٝ‬حٗك‪ٜ‬خثَ ىحثڄخ ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٓطَ ‪ ٙ":‬طٌؿي ٳًَٵ ًحص‬
‫ى‪ٙ‬ٿش اك‪ٜ‬خثْش ‪٫‬ني ڃٔظٌٍ ڃ‪٬‬نٌّش طٔخًٍ ‪ %ً01‬رْن ٻٌح ًٻٌح (حٿڄظَْٰحص)‪ً .‬‬
‫ّٸ‪ٜ‬ي رخٿٴَ‪ْٟ‬ش حٿ‪ٜ‬ٴَّشأً حٿ‪٬‬يڃَ ىٌ أنو ‪ ٙ‬طٌؿي ٳًَٵ رْن حٿڄظَْٰ حٿڄٔظٸپ‬
‫ًحٿڄظَْٰ حٿظخر‪ ) ٪‬ٳَ‪٫ ٝ‬يځ حٿظَْٰ(‪.‬‬
‫‪٥-8‬ڂل ‪٥‬وٗ أڅپٍخ اٹلهاٍخ‬
‫‪٥‬ٺى اٹجبؽش أٿ ٌوا‪٥‬ى ‪٥‬وٗ اَرى ‪:‬‬
‫ حٕىڄْش حٿن‪َّ٨‬ش ‪ :‬رڄ‪٬‬نَ أڅ حٿيٍحٓش ٌٓٱ طؼٍَ حٿظَحع حٿن‪ٍَ٨‬‬‫ًحٿٴټٍَ ٿڀويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳَ ڃـخٽ حٿزلغ ‪.‬‬
‫ حٕىڄْش حٿ‪٬‬ڄڀْش أً حٿظ‪٤‬زْٸْش ‪ :‬رڄ‪٬‬نَ أڅ حٿيٍحٓش ٌٓٱ طٴْي ٷ‪٠‬خّخ حٿزلغ‬‫ٳَ حٿظو‪ ٜٚ‬حٿيٷْٶ‪.‬‬
‫ ىٍؿش حٓظٴخىس حٿڄٔجٌٿْن ڃن ىٌه حٿيٍحٓش ٳَ حٿظو‪ً ٢ْ٤‬حٿظٸٌّڂ ًحطوخً‬‫حٿٸَحٍ‪.‬‬
‫‪٥ -9‬ڂل ‪٥‬وٗ أڅلا‪ ٫‬اٹلهاٍخ‬
‫ّـذ أڅ َّح‪ َ٫‬حٿزخكغ ٻظخرش أىيحٱ حٿيٍحٓش ر‪َّ٤‬ٸش اؿَحثْش ًح‪ٟ‬لش ط‪٬‬ټْ‬
‫حٿييٱ ڃن حٿيٍحٓش ًحٿنظْـش حٿظَ طلخًٽ أڅ ط‪ٜ‬پ اٿْيخ‪ً ،‬ڃيٍ ح‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃنيخ‬
‫ٳَ ً‪ ٪ٟ‬ط‪ً ٌٍٜ‬حٓظَحطْـْخص ڃٔظٸزڀْش‪.‬‬
‫[‬

‫‪٥-10‬ڂل ‪٥‬وٗ ٽٮبڅٍټ اٹلهاٍخ‬
‫ّـذ أ‪ّ ٙ‬ظ‪ َٝ٬‬ٿيخ ڃن ُحًّش حٿظَحع حٿن‪ ٍَ٨‬ٳَ حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳٸ‪،٢‬‬
‫رپ ‪٫‬ڀْو أڅ ّ‪ َٝ٬‬حٿڄٴيٌځ رڄ‪٬‬نخه حٿڀٌٍٰ ٳَ حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش ػڂ رڄ‪٬‬نخه‬
‫ح‪ٚ٤ٛٙ‬كَ ٳَ حٿظو‪ ٜٚ‬حٿٌٍ ّ‪٬‬ڄپ ٳْو‪ً .‬أڅ ّټٌڅ ‪َٟ٫‬و ڃٌؿِح ٯَْ‬
‫ڃوپ‪ .‬ٻڄخ ّـذ ‪٫‬ڀْو أڅ ّ‪ َٝ٬‬ٿڀڄٴيٌځ اؿَحثْخ رڄ‪٬‬نَ حٿڄٴيٌځ حٿٌٍ ْٓٸْْ‬
‫‪٫‬ڀْو ىٍحٓظو‪.‬‬
‫‪٥-11‬ڂل ‪٥‬وٗ اٹپڂچظ ڇاألكڇاد اٹپَزقلٽخ ٭ى اٹلهاٍخ‬
‫ ّٔظويځ ر‪ ٞ٬‬حٿزخكؼْن حٿڄنيؾ حٿظـَّزَ ًّٔظويځ حٓهًَڅ حٿڄنيؾ ٗزو‬‫حٿظـَّزَ‪ً ،‬حٿٌحٷ‪ ٪‬أنو ‪ٌّ ٙ‬ؿي ڃنيؾ ٗزو طـَّزَ ٳَ حٿ‪٬‬ڀٌځ ح‪ٙ‬نٔخنْش‪ ،‬انڄخ‬
‫ٌّؿي ڃنيؾ طـَّزَ ّلظخؽ اٿَ ىٷش ٳَ ‪ِ٫‬ٽ حٿڄظَْٰحص ًاڅ ٻخڅ ًٿٺ‬
‫ڃٔظلْ‪. ٚ‬‬
‫ّـذ حٿظٴَٷش رْن نٌ‪ ٩‬حٿيٍحٓش ًحٿڄنيؾ حٿڄٔظويځ‪ .‬ٳٴَ حٿيٍحٓخص حٿٌ‪ٛ‬ٴْش‬‫‪٫‬ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ‪ّ ،‬ٸخٽ نٌ‪ ٩‬حٿيٍحٓش ً‪ٛ‬ٴْش‪ ،‬ٿټن ّٸخٽ ٳَ حٿڄنيؾ أنو ڃنيؾ‬
‫ً‪ٛ‬ٴَ ّٔظويځ أٓڀٌد حٿڄٔق ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ َ٫‬رنٌ‪ْ٫‬و حٿڄٔق حٿ٘خڃپ ًأٓڀٌد‬
‫‪37‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫حٿڄ‪٬‬خّنش ح‪ٙ‬ك‪ٜ‬خثْش‪ً ،‬أٓڀٌد ىٍحٓش حٿلخٿش ًاڅ ٻخڅ حٿز‪٬ّ ٞ٬‬ظزَه ڃنيـخ‬
‫ڃٔظٸ‪ً .ٚ‬ىنخٹ أٓخٿْذ أهٍَ طيهپ ‪ٟ‬ڄن حٿڄنيؾ حٿٌ‪ٛ‬ٴَ ڃؼپ طلڀْپ حٿ‪٬‬ڄپ‬
‫ًأٓڀٌد ٷْخّ حٿَأٍ حٿ‪٬‬خځ ًأٓڀٌد طلڀْپ حٿڄ‪٠‬ڄٌڅ ‪.‬‬
‫ ّو‪٤‬ت حٿټؼَْ ڃن حٿزخكؼْن ‪٫‬ني حٓظويحځ حٿڄنيؾ حٿڄنخٓذ ٳْٔظويڃٌڅ ٻڀڄش‬‫ڃنيؾ حٿڄٔق ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ َ٫‬ىًڅ ً‪.َ٫‬‬
‫أنٔذ حٿڄنخىؾ ٳَ حٿ‪٬‬ڀٌځ ح‪ٙ‬نٔخنْش ىٌ حٿڄنيؾ حٿٌ‪ٛ‬ٴَ‪ .‬أڃخ حٿڄنيؾ حٿظخٍّوَ‬‫ٳيٌ ٷڀْپ ح‪ٓٙ‬ظويحځ ً‪٫‬خىس ڃخ ّٔظويځ ‪٫‬ني ىٍحٓش طخٍّن حٿظَّ٘‪٬‬خص‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪٫ً ،‬ني حٿليّغ ‪٫‬ن ن٘ؤس حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٕىڀْش ًط‪ٌٍ٤‬ىخ‪ً ،‬أنٌح‪٩‬‬
‫حٿـڄ‪ْ٬‬خص ًأٗټخٿيخ‪.‬‬
‫‪٥- -12‬ڂل ‪٥‬وٗ أكڇاد اٹلهاٍخ‬
‫‪٥‬ڂل رٖپٍټ اٹجبؽش الٍزپبهح اٹجؾش ‪٥‬ٺٍڄ أٿ ٌوا‪٥‬ى اَرى‪:‬‬
‫ ّـذ أڅ طَح‪ َ٫‬حٿـٌحنذ حٿڄوظڀٴش ٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿيٍحٓش‪.‬‬‫ اًح ٻخنض ‪ْ٫‬نش حٿڄزلٌػْن طظټٌڅ ڃن حٕڃْْن طلٌٽ ح‪ٓٙ‬ظذحنش اٿَ حٓظزخٍ‪.‬‬‫أڅ طټٌڅ حٿـڄپ ٷ‪َْٜ‬س ًٯَْ ڃَٻزش ً‪ ٙ‬طلڄپ أّش طؤًّ‪ٚ‬ص‪.‬‬‫ أ‪ ٙ‬طلظٌٍ ‪٫‬ڀَ ؿڄپ ٓڀزْش أً ڃنٴْش ٿْٔيپ ٳيڄيخ ‪٫‬ڀَ حٿڄزلٌػْن‪ً ،‬ٿْٔيپ‬‫ڃ‪٬‬خٿـظيخ اك‪ٜ‬خثْخ‪.‬‬
‫أڅ طټٌڅ حٿ‪٬‬زخٍحص ڃظٔخًّش ٳَ ٻپ ڃلٌٍ‪.‬‬‫أ‪ ٙ‬طټٌڅ حٿ‪٬‬زخٍحص ‪ٌّ٣‬ڀش طئىٍ اٿَ ڃڀپ حٿڄزلٌع‪.‬‬‫ڃن حٿ‪٬ٜ‬ذ ڃ‪٬‬خٿـش حٿڄٸخر‪ٚ‬ص حٿڄٴظٌكش اك‪ٜ‬خثْخ ٿټنو ڃن حٿڄڄټن ح‪ٓٙ‬ظٴخىس‬‫ريخ ٳَ ً‪ ٪ٟ‬حٿظ‪ ٌٍٜ‬حٿڄٸظَف‪٫ً،‬ني طلڀْپ حٿزْخنخص‪.‬‬
‫‪٥-13‬ڂل اٹپ‪٦‬بٹغخ اإلؽٖبئٍخ‬
‫ڃن حٕه‪٤‬خء حٿ٘خث‪٬‬ش ‪٫‬ني حٿزخكؼْن ‪٫‬يځ ڃَح‪٫‬خس حهظْخٍ حٕٓخٿْذ حٗك‪ٜ‬خثْش‬
‫حٿڄنخٓزش ٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿيٍحٓش أً ڃ‪ ٪‬أىًحطيخ ‪ً.‬ىنخٹ أٓخٿْذ اك‪ٜ‬خثْش ڃظ‪٬‬يىس‬
‫ڃنيخ ‪ :‬حٿنٔذ حٿڄجٌّش‪ -‬حٿٌُڅ حٿنٔزَ‪ -‬حٿٸٌس حٿڄ‪ْ٬‬خٍّش‪ -‬ڃظٌٓ‪ ٢‬حًُٕحڅ‬
‫حٿڄَؿلش ‪-‬حهظزخٍ ٻخ‪ -2‬حٿظَطْذ‪ -‬حهظزخٍ ص)‪٫ً ،‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّوظخٍ ڃنيخ ڃخ‬
‫ّ‪ٚ‬ثڄو رلْغ ّ‪ َٝ٬‬رْخنخطو ر‪َّ٤‬ٸش ٓيڀش‪ ،‬طڄټنو ڃن حڅ ّلٌٽ حٿـخنذ حٿټْٴَ‬
‫ڃنيخ اٿَ ٻڄَ‪.‬‬
‫ىٍؿش حٕىحس أڅ َّح‪ َ٫‬ؿٌحنذ حٿ‪ٜ‬يٵ‬
‫ً‪٫‬ڀَ حٿزخكغ ‪٫‬ني كٔخد ػزخص‬
‫حٿ‪٨‬خىٍَ (‪ٛ‬يٵ حٿڄلټڄْن) ًحٿ‪ٜ‬يٵ حٗك‪ٜ‬خثَ‪ًّ .‬ظڂ ڃ‪٬‬يٽ كٔخد ػزخص‬
‫حٕىحس رخٓظويحځ ڃ‪٬‬خڃ‪ٚ‬ص ح‪ٍٙ‬طزخ‪ ١‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش ڃؼپ حٍطزخ‪ ١‬رٌَْٓڅ أً ٓزَْڃخڅ‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪٥ -14‬ڂل ‪٥‬وٗ ځزبئظ اٹلهاٍخ‬
‫اًح ٻخنض حٿٰخّش ڃن حٿيٍحٓش ً‪ ٪ٟ‬ط‪ ٌٍٜ‬ڃٸظَف ٳْـذ أڅ َّح‪٫ َ٫‬ني‬
‫حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ ىٌح حٿظ‪ ٌٍٜ‬أ‪ّ ٙ‬ټظذ ر‪َّ٤‬ٸش ‪٫‬خڃش أً ىٌ‪ٙ‬ڃْش رپ ّټظذ ر‪َّ٤‬ٸش‬
‫اؿَحثْش‪٫ ،‬ڀَ أڅ َّحٳٸو ً‪ ٪ٟ‬ح‪ٓٙ‬ظَحطْـْخص ًحٓٿْخص حٿظَ ّڄټن أڅ طٔخ‪٫‬ي‬
‫‪٫‬ڀَ طنٴٌْه ًح‪ٓٙ‬ظٴخىس ڃنو ر‪َّ٤‬ٸش ‪٫‬ڄڀْش‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّټظذ ڃڀو‪ٜ‬خ ٳَ نيخّش ىٍحٓظو ّ‪ َٝ٬‬ٳْو أىڂ نظخثـيخ‬
‫ًٻْٴْش طلٸْٶ ىٌه حٿنظخثؾ اؿَحثْخ ‪٫‬زَ ڃلخًٍىخ حٿڄوظڀٴش‪ًّ ،‬ليى ڃن حٿ٘و‪ٚ‬‬
‫أً حٕٗوخ‪ ٙ‬حٿڄنٌ‪ ١‬ريڂ طنٴٌْ ڃٸظَكخص حٿيٍحٓش‪.‬‬
‫‪- 15‬ئ‪ٙ‬ب٭خ‬
‫ّڄټن ٿڀزخكغ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ َ٫‬حٿٌٍ ّ‪٬‬ڄپ رخٿٴ‪٬‬پ‪ ،‬أً أطْلض ٿو ٳَ‪ٛ‬ش حٿ‪٬‬ڄپ ٳَ‬
‫ڃئٓٔخص حؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًّ‪٬‬خّٖ حٿڄ٘خٻپ حٿڄٌؿٌىس ٳْيخ ًط‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ ًحٷ‪٬‬يخ‬
‫حٿٴ‪٬‬ڀَ أڅ ّوظخٍ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ىٍحٓظو ‪٫‬زَ ىٌه حٿڄئٓٔخص‪ ،‬ٻڄخ أڅ طيٍّذ‬
‫حٿ‪ٚ٤‬د حٿڄْيحنَ حٗٿِحڃَ ٳَ ىٌه حٿڄئٓٔخص ٷزپ حٿظوَؽ ٷي ّيٳ‪٬‬و اٿَ ڃؼپ‬
‫ىٌح ح‪ٙ‬هظْخٍ ‪٫‬ني حٓظجنخٳو ٿيٍحٓظو حٿ‪٬‬ڀْخ‪ً ،‬اڅ ٻخڅ ًٿٺ ّظ‪٤‬ڀذ ڃَ٘ٳخ ؿخىح‬
‫أڃْنخ ٌٓحء ڃن ٷزپ حٿټڀْش أً حٿڄئٓٔش‪.‬‬
‫‪--------------------------------‬‬‫* څنڃ اٹزڈعٍچبد ٹٺلٵزڈه ئٵواٻ ٍٍل ‪٩‬الة‬

‫‪39‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹقبٽٌ‬
‫ئؽلډ ڇ‪ْ٥‬وڇٿ ځٍٖؾخ ‪٥‬ٺپٍخ ٹ‪ٞ‬الة اٹپبعَزٍو ڇاٹلٵزڈهاح‬
‫طٴ‪٠‬پ أكي حٿټظخد – ؿِحه حهلل هَْح ‪ -‬رزْخڅ حٕه‪٤‬خء حٿظَ ّٸ‪ ٪‬ٳْيخ حٿزخكؼٌڅ‬
‫‪٫‬ني ٻظخرظيڂ ٿَٓخثپ حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحس‪ً .‬طلٸْٸخ ٿ‪ٓٚ‬ظٴخىس ڃڄخ ٻظزو ىٌح حٿټخطذ‬
‫حٿٴخ‪ٟ‬پ‪ ،‬ٿِځ ا‪٫‬خىس ‪ْٛ‬خٯش ىٌه حٕه‪٤‬خء ٳَ ‪ٌٍٛ‬س ن‪ٜ‬خثق ڃليىس ڃَطزش‬
‫ًڃَٷڄش‪،‬طټٌڅ رڄؼخرش ىٿْپ اٍٗخىٍ ڃزٔ‪ّٔ ٢‬خ‪٫‬ي حٿزخكؼْن ر‪ٌٍٜ‬س ڃزخَٗس ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿَْٔ ٳَ حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿ‪ٜ‬لْق ‪٫‬زَ حٿڄَحكپ حٿڄوظڀٴش ٿ‪٬‬ڄڀيڂ ٳَ ٍٓخثڀيڂ ًًٿٺ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿنلٌ حٿظخٿَ ‪:‬‬

‫‪- 1‬االثز‪٦‬بك ‪٥‬ڀ اٍزقلاٻ أٍٺڈة األځب‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت ‪:‬‬
‫"حرظ‪٬‬ي ‪٫‬ن حٓظويحځ أٓڀٌد حٕنخ ً‪ٟ‬ڄخثَ حٿڄڀټْش ‪٫‬ني ‪ َٝ٫‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‬
‫ًحٿنظخثؾ حٿظِ طٌ‪ٛ‬ڀض اٿْيخ ڃن ه‪ٚ‬ٽ رلؼٺ‪ ،‬ٳبنټخٍ حٿٌحص ڃ‪٤‬ڀٌد‪ً ،‬اڅ ٻخڅ ‪ٙ‬ري‬
‫ڃن اػزخص أنٺ أنض حٿٌٍ طٌ‪ٛ‬ڀض اٿَ ىٌه حٿزْخنخص ًحٿنظخثؾ‪ ،‬ٳ‪ ٚ‬طټؼَ ڃن حٓظويحځ‬
‫ٻڀڄخص ‪ ":‬أنخ‪ً ،‬نلن‪ً ،‬أٍٍ‪ً ،‬أ‪٫‬ظٸي‪ً ،‬أط‪ًّ ،"ٌٍٜ‬ڄټنٺ ًٻَىخ ر‪ٌٍٜ‬س ‪ٟ‬ڄخثَ‬
‫حٿٰخثذ ٻؤڅ طٸٌٽ‪" :‬طٌ‪ٛ‬پ حٿزخكغ‪ ًٍَّ ،‬حٿزخكغ‪ًّ ،‬ظ‪٠‬ق ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٿزلغ‪ً ،‬ٿٸي‬
‫طٌ‪ٛ‬ڀض حٿيٍحٓش اٿَ‪ًّ ،..‬زيً ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٿيٍحٓش‪ ،‬اٿَ ٯَْ ًٿٺ ڃن أٓخٿْذ طل‪ٞ‬‬
‫‪٫‬ڀَ حٿظٌح‪ً ٪ٟ‬حٕىد حٿـڂ‪ٕ ،‬څ حٿليّغ ‪٫‬ن حٿنٴْ ٯَْ ڃلزذ ٯخٿزًخ ٿڀٸخٍة أً‬
‫حٿٔخڃ‪ً ،٪‬ٿْْ ڃ‪٬‬نَ ًٿٺ أ‪ ٙ‬طزَُ ٍأّٺ ٳِ كخٿش ط‪٬‬يى حٍٓحء‪ ،‬ٳبرَحُ حٿَأٍ‬
‫ڃ‪٤‬ڀٌد‪ً ،‬ٿټن ر‪َّ٤‬ٸش ڃيٌرش طزظ‪٬‬ي ٳْيخ ‪٫‬ن حٿٴوَ ًحٿَّخء‪ً ،‬ر‪ ٚ‬اٻؼخٍ ًاٳَح‪. "١‬‬
‫‪-2‬االٹزياٻ ثٲڈا‪٥‬ل اٍزقلاٻ اٹٺ‪٪‬خ ڇاإلٽالء ڇ‪٥‬الٽبد اٹزوٱٍټ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت ‪:‬‬
‫" ‪ ٙ‬طنْ أڅ حٿټظخرش رخٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش طلظخؽ اٿَ طٌ‪ْٟ‬ق ًطن‪ْ٨‬ڂ‪ ،‬كظَ ‪ّ ٙ‬ليع‬
‫أُ ٿزْ أً ٯڄٌ‪ًّ ،ٝ‬ؤطِ ًٿٺ حٿظٌ‪ْٟ‬ق ًحٿظن‪ْ٨‬ڂ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ‪ٚ٫‬ڃخص حٿظَٷْڂ‪،‬‬
‫ًً‪ ٪ٟ‬ٻپ ‪ٚ٫‬ڃش ٳِ ڃټخنيخ حٿ‪ٜ‬لْق؛ ٿظٌ‪ْٟ‬ق حٿڄ‪٬‬نَ حٿڄَحى رخٿظليّي‪ً ،‬ٻٌٿٺ‬
‫حٿلخٽ رخٿنٔزش ٿظ٘ټْپ حٿټڀڄخص ُٗحٿش حٿڀزْ ًطَْْٔ حٿٸَحءس‪ ،‬ه‪ًٌٜٛ‬خ رخٿنٔزش‬
‫رٸٌح‪٫‬ي حٿڀٰش‬
‫ٿڀټڀڄخص حٿظِ ّڄټن حٿن‪٤‬ٶ ريخ رؤٻؼَ ڃن ًؿو‪ً .‬ح‪٫‬ڀڂ أڅ ح‪ٙ‬ٿظِحځ‬
‫ًحٗڃ‪ٚ‬ء ً‪ٚ٫‬ڃخص حٿظَٷْڂ ‪ ًٍٍَٟ‬كظَ ط‪٨‬يَ ٍٓخٿظٺ ر‪ٌٍٜ‬س ڃنخٓزش‪ً ،‬ٿٌٿٺ‬
‫ّـذ ڃَحؿ‪٬‬ش حٿَٓخٿش ٿًٌّٰخ ًاڃ‪ٚ‬ثًْخ ڃن ه‪ٚ‬ٽ أكي حٿڄظو‪ْٜٜ‬ن «كظَ ًٿٌ ٻخڅ‬
‫‪40‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ٛ‬خكذ حٿزلغ ڃظو‪ًٜٜ‬خ ٳِ حٿڀٰش»‪ٕ ،‬څ حٿو‪٤‬ؤ ًحٍى ‪،‬ٳيٌ اڅ ٿڂ ّټن ٿًٌّٰخ ٷي‬
‫ّټٌڅ نخؿڄًخ ‪٫‬ن حٿټظخرش أً حٿ‪٤‬زخ‪٫‬ش‪ً ،‬ٳِ ًٿٺ حٕڃَ ّن‪ٜ‬ق حٿزخكؼٌڅ رټؼَس حٿٸَحءس‬
‫ًًٍحر‪٢‬‬
‫ٳِ ٻظذ حٿڀٰش حٿڄوظڀٴش ڃن أؿپ طلْٔن حٕٓڀٌد‪ً ،‬حهظْخٍ حٕٿٴخ‪٥‬‬
‫حٿٴٸَحص ر‪َّ٤‬ٸش ڃنخٓزش‪(208،204(".‬‬

‫‪٥- 3‬لٻ مٵو ٽٖبكه اٹپَٺپبد ڇاألّ‪٦‬به ڇاألٽضبٷ اٹپْچڈهح‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫"حٿڄٔڀڄخص ڃن حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًحٿنظخثؾ حٿظِ حٗظيَص ‪٫‬ڀَ حٕٿٔن‪ً ،‬ٻٌٿٺ حٕٗ‪٬‬خٍ‬
‫حٿڄ٘يٌٍس ًحٕڃؼخٽ‪ ،‬ٳبًح ًٻَص ٳِ حٿَٓخٿش‪ ،‬ٳ‪ٌّ ٚ‬ٻَ ڃ‪ٜ‬يٍ حٷظزخٓيخ؛ ٳيِ‬
‫ًح‪ٟ‬لش ًڃ٘يٌٍس" ‪.‬‬

‫‪ -4‬رغڂت اٍزقلاٻ أٍٺڈة اٹَقوٌخ ڇاٹزچٶټ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" حرظ‪٬‬ي ‪٫‬ن أٓڀٌد حٿٔوَّش ًحٿظيټڂ ‪٫‬ڀَ حٓهَّن‪ ،‬كظَ ًٿٌ ٻخنٌح ‪٫‬ڀَ ه‪٤‬ؤ؛‬
‫ٳخٿَٓخٿش ٿْٔض ڃـخ‪ ًٙ‬ٿڀيـخء ًحٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬ڃ‪ ٪‬أكي‪ ،‬أڃخ اًح أٍىص نٸ‪ ٞ‬أكي حٍٓحء‬
‫ٳْـذ أڅ ّټٌڅ ًٿٺ رؤىد ؿڂ‪٫ً ،‬يٽ ّزظ‪٬‬ي ‪٫‬ن حٿيٌٍ‪ً ،‬ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ٷڂ‬
‫رڄنخٷ٘ش حٿَأُ ر‪ ٚ‬طيْذ أً ڃـخڃڀش"‪.‬‬

‫‪ -5‬رل‪ٍ٥‬ټ اٹپ‪٦‬ٺڈٽبد ثبألهٱبٻ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪ ٙ‬طټظذ ‪٫‬زخٍحص ٳ‪٠‬ٴخ‪ٟ‬ش ر‪ ٚ‬ٷْخّ أً نٔزش ط‪٠٬‬يىخ‪ً ،‬ح‪٫‬ڀڂ أڅ حٿَٷڂ ڃن‬
‫حٿ‪٬‬ڀڂ‪ ،‬ٳ‪ ٚ‬طظليع ‪٫‬ن أُ أڃَ رٌ‪ٛ‬ٲ ‪٫‬خځ ر‪ ٚ‬طٌ‪ْٟ‬ق ربك‪ٜ‬خثْش أً ٍٷڂ ّ‪٠٬‬يه‪،‬‬
‫ٳڄؼ‪ ٙ ًٚ‬طٸپ ‪ :‬أڅ نٔزش حٕڃْش ٳِ ‪٫‬خٿڄنخ حٿ‪َ٬‬رِ نٔزش ٍىْزش ؿيًح‪ ،‬ىًڅ أڅ طٌٻَ ٻڂ‬
‫طټٌڅ ىٌه حٿنٔزش"‪.‬‬

‫‪٥ -6‬لٻ مٵو األٹٲبة ئال ٭ى ؽبٹخ اٹ‪ٚ‬وڇهح‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪ ٙ‬طٌٻَ حٕٿٸخد ٳِ حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش ا‪ ٙ‬ٳِ كخٿش حٿ‪ًٍَ٠‬س ٻؤڅ ُِّحٽ ريخ‬
‫ٿزْ أً ٯڄٌ‪ ٝ‬ٿڀ٘و‪ْٜ‬ش‪ ،‬ٳ‪٬‬ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ اًح ًٻَص "نـْذ ڃلٴٌ‪ " ٥‬ٳبڅ‬
‫حٿٸخٍة ْٓٴيڂ أڅ حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ىٌ حٕىّذ حٿڄ‪ َُٜ‬حٿڄ٘يٌٍ‪ ،‬أڃخ اًح أٍىص "نـْذ‬
‫ڃلٴٌ‪ ٥‬حٿ‪٤‬زْذ" ٳ‪ٚ‬ري ڃن ٻظخرش ٿٸذ حٿ‪٤‬زْذ ٿڄن‪ ٪‬ىٌح حٿڀزْ‪ ،‬ڃ‪ ٪‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش أڅ ىٌح‬
‫حٿڀٸذ ٌّ‪ ٪ٟ‬ڃ‪ ٪‬حٿ٘و‪ْٜ‬ش ٯَْ حٿڄ٘يٌٍس ٿڀظٴَّٶ رْنيخ ًرْن حٿڄ٘يٌٍس‪ .‬أڃخ اًح‬
‫‪41‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٻخنض حٿ٘و‪ْٜ‬ظخڅ ڃ٘يٌٍطْن ٳبڅ حٿڀٸذ ٌّ‪ ٪ٟ‬ڃ‪ ٪‬ح‪ٙ‬ػنْن‪ً ،‬طٌٻَ حٕٿٸخد ٻٌٿٺ‬
‫ٳِ ‪ٛ‬ٴلش حٿ٘ټَ‪ ،‬أً أڅ طټٌڅ ؿِءًح ڃن ًػْٸش أً حٷظزخّ حٓظ‪٬‬خنض رو حٿيٍحٓش "‪.‬‬
‫‪٥ -7‬لٻ رٖلٌو اٹوٍبٹخ ثأؽٶبٻ ڇځزبئظ رټ اٹزڈٕٸ ئٹٍچب‬

‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪ ٙ‬طُ‪ٜ‬يٍ ٍٓخٿظٺ رؤكټخځ ًنظخثؾ ّٸٌځ رلؼٺ ‪٫‬ڀَ حٿزلغ ٳْيخ‪ ،‬ٳٴِ ڃٸيڃش‬
‫حٿَٓخٿش طٌٻَ حٕڃٌٍ ر‪ ٚ‬أكټخځ كظَ طنظيِ ڃن حٿزلغ ًحٿيٍحٓش ٳظٌٻَ حٿلټڂ‬
‫ًحٿنظْـش ٳِ نيخّش حٿيٍحٓش"‪.‬‬

‫‪ -8‬هث‪ ٜ‬اٹڂزبئظ ڇاٹپٲزوؽبد ثأڅلا‪ ٫‬ڇ٭و‪ٍٙ‬بد اٹلهاٍخ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬ني ٻظخرش حٿنظخثؾ ًحٿڄٸظَكخص ٳِ نيخّش حٿَٓخٿش ّـذ ڃَح‪٫‬خس ًٻَىخ ًٳٸًخ‬
‫ٿٖىيحٱ أً حٿٴَ‪ْٟ‬خص حٿظِ ٷخځ ‪٫‬ڀْيخ حٿزلغ ًًٻَص ٳِ ڃٸيڃش حٿَٓخٿش‪ً ،‬ٿٌٿٺ‬
‫ّن‪ٜ‬ق رظٸْٔڄيخ ًٳٸًخ ٕىيحٱ أً ٳَ‪ْٟ‬خص حٿزلغ؛ كظَ ّٔيپ طٌ‪ْٟ‬ليخ‪".‬‬

‫‪٥-9‬لٻ رٖلٌو اٹوٍبٹخ ثٖٮؾخ ئڅلاء‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪ٌّ ٙ‬ؿي ٳَ حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش ‪ٛ‬ٴلش اىيحء‪ ،‬ٳيِ رلغ ّو‪ ٪٠‬ٿڀظلټْڂ‪ ،‬ٳ‪ٚ‬‬
‫ط‪ ٪٠‬نٴٔٺ ٳِ ڃٌح‪ ٪ٟ‬حٿ٘ټٌٹ‪ ،‬ٳخٗىيحء ‪ٌٍٛ‬س ٿڀظٸَد ڃن ر‪ ٞ٬‬حٕٗوخ‪ ٙ‬أً‬
‫حٿيْجخص‪ًّ ،‬ڄټن ٻظخرش حٗىيحء ر‪٬‬ي ح‪ٙ‬نظيخء ڃن ڃنخٷ٘ش حٿَٓخٿش ًطلٌّڀيخ اٿَ ٻظخد‪.‬‬
‫أڃخ رخٿنٔزش ٿ‪ٜ‬ٴلش حٿ٘ټَ ٳ‪ ٚ‬ڃخن‪ ٪‬ڃنيخ ٳِ حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ ،‬كْغ أنيخ ح‪٫‬ظَحٱ‬
‫رخٿٴ‪٠‬پ ًڃٔخ‪٫‬يس حٕٗوخ‪ً ٙ‬حٿيْجخص ٳِ اطڄخځ حٿزلغ‪".‬‬

‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫‪ -10‬ثٍبٿ اٹپٖ‪ٞ‬ٺؾبد ٭ى ثلاٌخ اٹوٍبٹخ‬
‫" اًح ٻخنض حٿَٓخٿش ط‪٠‬ڂ ‪٫‬يىًح ڃن حٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص ّـذ اَّحىىخ ٳِ ريحّش حٿَٓخٿش‬
‫كظَ ّټٌڅ حٿڄ‪٤‬ڀ‪٫ ٪‬ڀَ حٿَٓخٿش ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڀڂ ريخ‪ً ،‬ٳِ كخٿش ًؿٌى ر‪ٞ٬‬‬
‫حٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص ًحص ط‪َّ٬‬ٴخص ‪٫‬يّيس ّـذ طليّي حٿظ‪َّ٬‬ٲ حٿٌُ ٓظؤهٌ رو ٳِ‬
‫حٿَٓخٿش‪ ،‬أًطٸٌځ رٌ‪ ٪ٟ‬ط‪َّ٬‬ٲ اؿَحثِ ط‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀْو ٳِ ٍٓخٿظٺ‪ً ،‬ٻٌٿٺ حٿلخٽ اًح‬
‫ٻخڅ حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق ر‪ ٚ‬ط‪َّ٬‬ٲ ٓخرٶ‪ً ،‬ٷڄض رٌ‪ ٪ٟ‬ط‪َّ٬‬ٲ ٿو ٳ‪٬‬ڀْٺ طٌ‪ْٟ‬ق ًٿٺ‪." .‬‬
‫‪42‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ -11‬اٍزقلاٻ اٹپٖ‪ٞ‬ٺؾبد األعڂجٍخ ٭ى أ‪ ٍٰٙ‬اٹؾلڇك‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪ ٙ‬طټؼَ ٳِ ٍٓخٿظٺ ڃن حٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص حٕؿنزْش ا‪ ٙ‬ٳِ أ‪ْٟ‬ٶ حٿليًى‪ ،‬ٳڀْْ‬
‫ڃٸزٌ‪ ًٙ‬أڅ طَىٱ ٻپ ٻڀڄش أً ڃ‪٤ٜ‬ڀق رخٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش رڄٸخرڀو رخٿڀٰش حٕؿنزْش؛ ٳ‪ٚ‬‬
‫طڀـؤ اٿَ ًٻَ حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق حٕؿنزِ ا‪ ٙ‬ٿڄن‪ ٪‬حٿظزخّ أً ٯڄٌ‪ ٝ‬حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق حٿ‪َ٬‬رِ‪ ،‬أً‬
‫أڅ ّټٌڅ ىٌح حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق ٿْْ ٿو ڃٸخرپ ٳِ حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬أً أڅ ّټٌڅ حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق‬
‫حٕؿنزِ ڃ٘يًٌٍح أٻؼَ ڃن حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق حٿ‪َ٬‬رِ‪ .‬ٻڄخ ّڄټن ًٻَ حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق حٕؿنزِ‬
‫ٳِ كخٿش ‪٫‬ڄپ ٷخثڄش رڄ‪٤ٜ‬ڀلخص حٿزلغ ًطَّي حٿَر‪ ٢‬رْن حٿڄ‪٤ٜ‬ڀلْن‪ ،‬ٳ‪ ٚ‬ڃخن‪٪‬‬
‫‪٫‬نيثٌ ڃن ًٻَ حٿڄ‪٤ٜ‬ڀق حٕؿنزِ" ‪.‬‬

‫‪ -12‬رڂڈٌ‪ٕ ٤‬ڈه ٵزبثخ اٹپ‪٦‬ٺڈٽخ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّنٌ‪ ٌٍٛ ٩‬ٻظخرش حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش‪ ،‬ٳ‪ّ ٚ‬ٸظ‪٫ َٜ‬ڀَ اَّحىىخ ٳِ‬
‫‪ٌٍٛ‬س حٿن‪ ٚ‬حٿڄټظٌد‪ ،‬رپ ّڄټن ارَحُىخ رؤكي حٕٗټخٽ حّٗ‪٠‬خكْش حٿڄنخٓزش‬
‫«ؿيحًٽ‪ٌٍٓ ،‬ځ رْخنْش‪ٌٍٓ ،‬ځ طو‪ْ٤ْ٤‬ش‪ »…ٌٍٛ ،‬ڃ‪ ٪‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش أڅ ىٌه‬
‫حّٗ‪٠‬خكخص طلظخؽ اٿَ ڃٸيڃش طَْ٘ اٿْيخ‪ ،‬ػڂ طٴَْٔ ٿڄخ طلٌّو ڃن اك‪ٜ‬خءحص‪ً ،‬ڃخ‬
‫ط‪٠‬ڄنو ڃن أٍٷخځ‪ً ،‬أهًَْح حٓظو‪ ٙٚ‬حٿنظخثؾ ڃنيخ" ‪.‬‬

‫‪ -13‬االٹزياٻ ث‪ٚ‬ڈاث‪ ٜ‬االٱزجبً‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬نيڃخ طَّي حٗٗخٍس اٿَ ڃ‪ٜ‬يٍ ح‪ٙ‬ٷظزخّ ٳبڅ حٿَٷڂ حٿٌُ ّټظذ ٿَْر‪٢‬‬
‫ح‪ٙ‬ٷظزخّ رڄ‪ٜ‬يٍه ٳِ حٿيخڃٖ ّټظذ ر‪٬‬ي حٓڂ حٿڄئٿٲ اًح ًٻَ حٿڄئٿٲ ٳِ حٿڄظن‪،‬‬
‫أڃخ اًح ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حٿڄئٿٲ ٳبڅ حٿَٷڂ ّټظذ ٳِ نيخّش ح‪ٙ‬ٷظزخّ"‪.‬‬
‫‪ -14‬ٽڈٱ‪ ٤‬روٱٍټ اٹغلاڇٷ ڇاٹوٍڈٻ اٹجٍبځٍخ‬

‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّټظذ ٍٷڂ حٿـيًٽ ًرْخنخطو أ‪٫‬ڀَ حٿـيًٽ‪ً ،‬ٻٌٿٺ حٿلخٽ‬
‫رخٿنٔزش ٿڀَٓڂ حٿزْخنِ‪ًّ ،‬ڄټن طٸْٔڂ حٿـيًٽ رْن ‪٫‬يس ‪ٛ‬ٴلخص رلٔذ كـڄو‪ ،‬أڃخ‬
‫حٿَٓڂ حٿزْخنِ ٳْـذ أڅ ّټٌڅ ٻڀو ٳِ ‪ٛ‬ٴلش ًحكيس ً‪ّ ٙ‬ـٌُ طٸْٔڄو" ‪.‬‬
‫‪43‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ -15‬ؽلاصخ اٹپٖبكه‪:‬‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ أڅ َّٻِ ٳِ حهظْخٍ ڃ‪ٜ‬خىٍ رلؼو ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ حٿليّؼش‪،‬‬
‫ه‪ًٌٜٛ‬خ ٳِ حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿظِ طظـيى ٳْيخ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص رَٔ‪٫‬ش‪ ،‬أڃخ رخٿنٔزش‬
‫ٿڀڄٌ‪٫ٌٟ‬خص حٿظخٍّوْش ٳبنيخ ط‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ حٿٸيّڄش‪ً ،‬روخ‪ٛ‬ش حٿڄ‪٬‬خ‪َٛ‬س‬
‫ٿڀليع حٿٌُ ّظنخًٿو ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿزلغ" ‪.‬‬
‫‪ -16‬ٽڈٱ‪ ٤‬اٹپالؽٰ ڇاٹغلاڇٷ ڇاٹڈصبئٰ ڇاٹپق‪ٞ‬ڈ‪ٝ‬بد‬

‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫"حٿڄ‪ٚ‬كٶ ىَ آهَ أؿِحء حٿَٓخٿش‪ً ،‬ٳْيخ ٌّٻَ حٿزخكغ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ؿيّيس ٿڂ‬
‫طٌٻَ ٳِ حٿزلغ ً‪٧‬يَص ر‪٬‬ي ح‪ٙ‬نظيخء ڃنو‪ ،‬أً ّ‪ ٪٠‬حٿزخكغ ‪ًٌٍٛ‬ح ٿڀٌػخثٶ أً‬
‫حٿڄو‪٣ٌ٤‬خص أً حٿٸَحٍحص أًحٿڀٌحثق حٿظِ طَطز‪ ٢‬رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿزلغ‪ًّ ،‬ڄټن ٻٌٿٺ‬
‫ً‪ ٪ٟ‬رْخنخص حٿزلغ ٳِ ٗټپ آهَ ٻخٿـيحًٽ ٿظٸَّزيخ ٿڀٸخٍة‪ً ،‬أًّخ ٻخنض حٿڄ‪ٚ‬كٶ‬
‫ٳْـذ أڅ طټٌڅ ًحص طَٷْڂ ڃٔظٸپ ‪٫‬ن ڃظن حٿَٓخٿش‪،‬؛أڃخ ٷخثڄش حٿڄلظٌّخص ًٷخثڄش‬
‫ؿيحًٽ ًأٗټخٽ حٿَٓخٿش ٳْټٌڅ طَٷْڄيخ ڃٔظٸ‪ ٚ‬ٳِ ريحّش حٿَٓخٿش"‪.‬‬

‫‪ -17‬ٽز‪ٚ‬پڂبد ٕٮؾخ ‪٥‬ڂڈاٿ اٹوٍبٹخ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ّټظذ ٳِ ‪ٛ‬ٴلش ‪٫‬نٌحڅ حٿَٓخٿش رْخنخص حٿـيش حٕٻخىّڄْش حٿڄٸيڃش ٿيخ حٿَٓخٿش‪،‬‬
‫«حٿـخڃ‪٬‬ش ًحٿټڀْش ًحٿٸٔڂ» ً‪٫‬نٌحڅ حٿَٓخٿش‪ً ،‬حٓڂ ڃٸيڃيخ‪ً ،‬حٿيٍؿش حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿظِ‬
‫حٿڄٸيڃش‬
‫َّٯذ ٳِ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ‪ً ،‬أ‪٠٫‬خء ىْجش حَٗٗحٱ‪ً ،‬حٿ‪٬‬خځ حٿيٍحِٓ‬
‫ٳْو"‪.‬‬

‫‪ -18‬رورٍت ٽؾزڈٌبد اٹوٍبٹخ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫"طَطذ ڃلظٌّخص حٿَٓخٿش ٻخٿظخٿِ‪ٛ :‬ٴلش حٿ‪٬‬نٌحڅ‪ٛ ،‬ٴلش حٿ٘ټَ‪ ،‬ٷخثڄش‬
‫حٿڄلظٌّخص‪ ،‬ٷخثڄش حٿـيحًٽ ًحٕٗټخٽ حٿظٌ‪ْٟ‬لْش‪ ،‬ٷخثڄش حٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص‪ ،‬ڃٸيڃش‬
‫حٿَٓخٿش ًطظ‪٠‬ڄن "ه‪٤‬ش حٿيٍحٓش‪ً ،‬أىيحٳيخ‪ً ،‬ٳَ‪ْٟ‬خطيخ‪ً ،‬ڃنيؾ حٿزلغ ًه‪ٌ٤‬حطو‬
‫ًحٿيٍحٓخص حٿٔخرٸش ًحٿڄؼْڀش"‪ ،‬ٳ‪ٌٜ‬ٽ ًأرٌحد حٿيٍحٓش‪ ،‬هخطڄش حٿيٍحٓش «حٿنظخثؾ‬
‫ًحٿڄٸظَكخص‪ ،‬ىٍحٓخص ڃٸظَكش‪ ،‬ٷخثڄش حٿڄ‪ٜ‬خىٍ»‪ ،‬ڃ‪ٚ‬كٶ حٿيٍحٓش"‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪-19‬اٍزقلاٻ اٹپقزٖواد‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫"ىنخٹ ر‪ ٞ٬‬حٿټڀڄخص ًحٿ‪٬‬زخٍحص ٿيخ حهظ‪ٜ‬خٍحص ڃ٘يٌٍس ڃؼپ «ؽ ځ‬
‫‪ »٩‬ؿڄيٌٍّش ڃ‪ َٜ‬حٿ‪َ٬‬رْش «ٵ ځ» ٷزپ حٿڄْ‪ٚ‬ى «ىـ» ٿڀظخٍّن حٿيـَُ «ځ»‬
‫ٿڀظخٍّن حٿڄْ‪ٚ‬ىُ ًٯَْىخ‪ .‬ٳ‪ ٚ‬رؤّ ڃن حٓظويحڃيخ ڃخ ىحڃض ڃ‪ًَ٬‬ٳش ًڃ٘يٌٍس‪.‬‬
‫أڃخ اًح ٻخڅ ىٌح ح‪ٙ‬هظ‪ٜ‬خٍ ٯَْ ڃ٘يٌٍ‪ ،‬أً ڃن ‪ٛ‬ن‪ ٪‬حٿزخكغ ٳبنو ّـذ حٗٗخٍس‬
‫اٿْو ٳِ حٿيخڃٖ‪ً ،‬اًح ٻؼَص ىٌه ح‪ٙ‬هظ‪ٜ‬خٍحص ّڄټن رْخنيخ ٳِ ٷخثڄش ڃوظ‪َٜ‬حص‬
‫ٳِ أًٽ حٿَٓخٿش"‪.‬‬

‫‪ -20‬ٱڈا‪٥‬ل ٵزبثخ األهٱبٻ‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" حٍٕٷخځ حٿظِ طټظذ ٳِ ‪ٛ‬ڀذ حٿَٓخٿش حٿظِ ‪ ٙ‬طلظخؽ اٿَ حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬نيخ أٻؼَ‬
‫ڃن ػ‪ٚ‬ع ٻڀڄخص طټظذ رخٿلًَٱ ڃؼپ‪ :‬ڃجش‪ ،‬أٿٲ ًهڄٌٔڅ‪ ،‬ڃجظخڅ ًٓز‪٬‬ش‬
‫ًٓظٌڅ ‪ًّٔ..‬ظؼنَ ڃن ًٿٺ‪ :‬أٍٷخځ حٿيخطٲ‪ً ،‬أٍٷخځ حٿ‪ٜ‬ٴلخص ٳِ حٿټظذ‪ً ،‬حٿنٔزش‬
‫حٿڄجٌّش‪ً ،‬حٿظخٍّن‪ً ،‬أٍٷخځ حٿڄنخُٽ ًحٿٌ٘حٍ‪ً ،٩‬أٍٷخځ حّٗ‪٠‬خكخص «حٿـيحًٽ‬
‫ًحٿ‪ً ٌٍٜ‬حٿٌَٓځ» ًحٿڄزخٿٮ حٿڄخٿْش‪ .‬ٳيٌه طټظذ رخٍٕٷخځ ٿڀظَْْٔ‪ً ،‬ٻٌٿٺ اًح ُحى‬
‫حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن حٿ‪٬‬يى رؤٻؼَ ڃن ػ‪ٚ‬ع ٻڀڄخص ٳبنو طٔظ‪٬‬ڄپ حٍٕٷخځ‪٫ ،‬ڀَ أڅ طٌ‪٪ٟ‬‬
‫ٳخ‪ٛ‬ڀش ر‪٬‬ي ٻپ ػ‪ٚ‬ػش ڃنيخ ڃؼپ‪ً ،2.546 :‬ڃؼپ‪ًّ .63.356.247 :‬ټظذ حٿټَٔ‬
‫حٿ‪ َُ٘٬‬رخٿلًَٱ اًح ٻخڅ ًكيه ڃؼپ‪ :‬ػڀغ ٓټخڅ ڃ‪ً ،َٜ‬ٻٌٿٺ حٿلخٽ اًح ٻخڅ ڃ‪٪‬‬
‫ٍٷڂ ڃٴَى ڃؼپ‪ :‬هڄٔش أڃظخٍ ًن‪ٜ‬ٲ‪ ،‬أڃخ اًح ٻخڅ ٯَْ ًٿٺ ٳبنو ّټظذ رخٍٕٷخځ"‪.‬‬
‫(حن‪ َ٨‬حٿٴ‪ٜ‬پ )‬
‫ؽ‬

‫‪ -21‬ٵزبثخ ڇرٲٍَټ اٹپٖبكه‬
‫ٌٲڈٷ اٹٶبرت‪:‬‬
‫" ‪٫‬ني ٻظخرش ڃ‪ٜ‬خىٍ حٿَٓخٿش َّح‪ً َ٫‬ٻَ ڃخ ح‪٫‬ظڄيص ‪٫‬ڀْو حٿيٍحٓش ٳٸ‪ ،٢‬ٳ‪ٚ‬‬
‫ّؼزض حٿزخكغ أّش ڃ‪ٜ‬خىٍ ٿڂ ّٔظويڃيخ ٳِ ىٍحٓظو‪ ،‬ٻڄخ ّـذ طٸْٔڂ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ ‪٫‬ني‬
‫ٻظخرظيخ رلٔذ ٗټڀيخ اٿَ‪ :‬حٿَٓخثپ حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ ،‬ڃٸخ‪ٙ‬ص حٿيًٍّخص‪ ،‬أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄئطڄَحص‬
‫ًحٿنيًحص‪ ،‬حٿټظذ حٿڄئٿٴش‪ ،‬حٿټظذ حٿڄظَؿڄش‪ ،‬حٕىٿش‪ ،‬حٿٌػخثٶ ًحٿڄو‪٣ٌ٤‬خص اٿَ‬
‫ٯَْ ًٿٺ ڃڄخ ح‪٫‬ظڄيص ‪٫‬ڀْو حٿَٓخٿش"‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫اٹٮٖٸ اٹَبكً‬
‫ف‪ٞ‬خ ‪٥‬پٸ ٽجلئٍخ ألڇٷ ٽوؽٺخ ث‪٦‬ل رَغٍٸ هٍبٹخ ٽبعَزٍو أڇ كٵزڈهاح‬
‫اٹپوؽٺخ األڇٹى ‪ :‬عپ‪ ٤‬اٹپبكح اٹ‪٦‬ٺپٍخ‬
‫طزيأ ٳَ ‪ً............‬طنظيَ ٳَ ‪..........‬‬

‫أڇال ‪٥ :‬بٻ ‪:‬‬
‫‪٫ -1‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّليى ڃنٌ طٔـْپ حٿَٓخٿش ڃن ْٓٸٌځ رخٿڄَحؿ‪٬‬ش حٿڀٌّٰش ٿڀَٓخٿش‬
‫ٿْٸٌځ حٿڄَ٘ٱ رخٿظنْٔٶ ڃ‪٬‬و ‪٫‬زَ ڃَحكپ ‪٫‬ڄپ حٿزخكغ ٳَ حٿَٓخٿش‪.‬‬
‫حٿڄْيحنَ ٳَ‬
‫‪٫ -2‬ڀَ حٿزخكغ أڅ ّليى ڃن ْٓٸٌځ رخٿڄ‪٬‬خٿـش حٗك‪ٜ‬خثْش ٿڀـخنذ‬
‫حٿَٓخٿش‪ًّ٘ ،‬ظَ‪ ١‬أڅ ّټٌڅ ڃڄن ٓزٶ ٿيڂ حٿٸْخځ ر‪٬‬ڄڀْش حٿڄ‪٬‬خٿـش حٗك‪ٜ‬خثْش ٳَ‬
‫ٍٓخثپ طظ‪٬‬ڀٶ رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿَٓخٿش‪.‬‬
‫‪٫ -3‬ڀَ حٿزخكغ ح‪ٗٙ‬ظَحٹ ٳَ ڃټظزش حٿـخڃ‪٬‬ش حٕڃَّټْش ٿظٴل‪ ٚ‬حٿيًٍّخص حٿڄَٳٸش‬
‫رو‪٤‬ش حٿ‪٬‬ڄپ‪ 0 .‬ط‪٠‬ڂ ٷخ‪٫‬ش حٿيًٍّخص ڃټظزش حٿـخڃ‪٬‬ش حٕڃَّټْش رخٿظـڄ‪ ٪‬حٿوخڃْ‬
‫كخٿْخ أكيع أ‪٫‬يحى حٿيًٍّخص حٿظَ طظنخًٽ ڃٌ‪٫ٌٟ‬خص حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش) ‪ً ،‬طټڄن‬
‫أىڄْظيخ ٳَ أنيخ طٔخ‪٫‬ي حٿزخكغ ‪٫‬ڀَ حٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ أكيع ڃخ ٻظذ ٳَ ڃٌ‪٩ٌٟ‬‬
‫رلؼو)‪.‬‬
‫‪٫-4‬ڀَ حٿزخكغ ا‪٫‬يحى حٿز‪٤‬خٷخص ًحٿيًْٓو حٿڄٸٔڂ ٿل‪ َٜ‬حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ًڃَح‪٫‬خس‬
‫ڃخٿٌٍ ّـذ طٔـْڀو ٳْيخ ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿيٷش ‪.‬‬
‫صبځٍب ‪:‬ٽقزٖو ٹپوؽٺخ ٽب ث‪٦‬ل رَغٍٸ اٹوٍبٹخ‬

‫اٹٲواءح ڇئ‪٥‬لاك اٹپواع‪٤‬‬
‫‪٫ -1‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ ر‪٬‬ي طٔـْپ حٿَٓخٿش أڅ ّو‪ ٜٚ‬ر‪٬٠‬ش أٗيَ ّظٴَ٭ ٳْيخ ٿڀٸَحءس‬
‫ًا‪٫‬يحى حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿوخ‪ٛ‬ش رَٓخٿظو‪ً .‬ط‪٬‬ظزَ ىٌه حٿڄَكڀش كـَ حٿِحًّش ٳَ رنخء‬
‫حٿَٓخٿش ٳبڅ أكٔن حٿظؤْْٓ ٻخڅ حٿزنخء ٷٌّخ ًاڅ ٿڂ ّلٔنو ٻخڅ حٿزنخء ى٘خ ٷخر‪ٚ‬‬
‫ٿڀٔٸٌ‪.١‬‬
‫طټڄن أىڄْش ىٌه حٿڄَكڀش ٳَ أنيخ طظْق ٳَ‪ٛ‬ش ٿڀ‪٤‬خٿذ ٳَ ا‪ٟ‬خٳش أً كٌٱ أً‬
‫ط‪٬‬يّپ ڃخىٌ ‪ ًٍٍَٟ‬ٳَ حٿَٓخٿش‪.‬‬
‫‪ -2‬ىنخٹ ‪َّ٣‬ٸظخڅ ٿزيء حٿ‪٬‬ڄپ ٳَ ىٌه حٿڄَكڀش ٷزپ طٴَّٰيخ ٳَ حٿټڄزٌْطَ‬
‫األڇٹى ‪ٝ :‬وٌٲخ اٹلڇٍٍڄ اٹپٲَټ‬
‫أ‪ -‬ڃٌح‪ٛ‬ٴخطو ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿَ‪:‬‬
‫ڃٸخٓو ‪ٓ26×22‬ڂ‬‫‪46‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫‪ َٝ٫‬حٿټ‪٬‬ذ ‪ٓ4‬ڂ‬‫ڃخٓټش حًٍٕحٵ طټٌڅ ‪٫‬ڀَ كَٱ ‪ً O‬ٿْْ ‪٫‬ڀَ كَٱ ‪ًً D‬ٿٺ ٿـڄ‪ ٪‬أٻزَ‬‫‪٫‬يى ڃن حًٍٕحٵ‪.‬‬
‫ًؿٌى ٳخ‪ٛ‬پ ٓڄْٺ ڃڀٌڅ ّټظذ ‪٫‬ڀْو آڂ حٿزخد أً حٿٴ‪ٜ‬پ‪.‬‬‫د‪ّ -‬ٸٔڂ حٿيًْٓو اٿَ أرٌحد ڃظٔخًّش كٔذ أرٌحد حٿَٓخٿش ‪٫‬ڀَ أڅ ٌّؿي ريحهڀيخ‬
‫أٷٔخځ ٳَ‪ْ٫‬ش هخ‪ٛ‬ش رخٿٴ‪ٌٜ‬ٽ‪.‬‬
‫ؽ‪ّ -‬و‪ ٜٚ‬ٷٔڂ ٳَ حٿَٓخٿش ‪٫‬ڀَ ٓزْپ ح‪ٙ‬كظْخ‪ٙ ١‬كظڄخٽ اىهخٽ أرٌحد ؿيّيس‪.‬‬
‫ى‪ّ -‬و‪ ٜٚ‬ٷٔڂ ٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿَٓخٿش ّٸٔڂ ريًٍه اٿَ ٷٔڄْن‪:‬‬
‫ٷٔڂ ٿڀڄَحؿ‪ ٪‬حٿظَ ٿڂ طٸَأ ر‪٬‬ي ًٿټنيخ ًحص ‪ٛ‬ڀش رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿزلغ‬‫ٷٔڂ ّټظذ ٳْو حٿ‪٤‬خٿذ ٳټَس ‪٫‬ن ٻپ ڃَؿ‪ ٪‬ٷَأه حٿ‪٤‬خٿذ ٳ‪.ٚ٬‬‬‫اٹضبځٍخ ‪ٝ:‬وٌٲخ اٹج‪ٞ‬بٱبد‬

‫‪.‬‬

‫أ‪ -‬ڃٌح‪ٛ‬ٴخطيخ‬
‫ڃٸخٓيخ ‪ٓ14×10‬ڂ ڃظٔخًّش حٿلـڂ – طټٌڅ حٿټظخرش ‪٫‬ڀَ ‪ َٝ٫‬حٿز‪٤‬خٷش ً‪٫‬ڀَ‬
‫ًؿو ًحكي‪.‬‬
‫د‪ -‬طو‪ ٜٚ‬ٿټپ ڃَؿ‪ ٪‬ر‪٤‬خٷش ڃنٴ‪ٜ‬ڀش هخ‪ٛ‬ش رو‪.‬‬
‫ؽ‪ّ -‬ټظذ ٳَ حٿز‪٤‬خٷش ‪ :‬آڂ حٿڄئٿٲ ٳَ أ‪٫‬ڀَ حٿز‪٤‬خٷش – ‪٫‬نٌحڅ حٿڄَؿ‪ -٪‬حٓڂ‬
‫حٿڄټظزش حٿڄٌؿٌى ٳْيخ حٿڄَؿ‪ – ٪‬ڃټخڅ حٿڄټظزش ( حٿٺٿْش‪ /‬حٿـخڃ‪٬‬ش ‪ٍ/.....-‬ڃِ حٿټظخد‬
‫حٿڄو‪ ٜٚ‬رڄ‪َ٬‬ٳش حٿڄټظزش – طخٍّن حٿ‪٤‬ز‪ٓ – ٪‬نش حٿ‪٤‬ز‪.٪‬‬
‫ى‪ّ -‬ټظذ حٿ‪٤‬خٿذ ڃٌؿِح ٷ‪َْٜ‬ح ٿڄلظٌّخص حٿڄَؿ‪.٪‬‬
‫ىـ ‪ّ -‬ټظذ حٿ‪٤‬خٿذ حٿنٸ‪٤‬ش حٿظَ أٳخىطو ٳَ ىٌح حٿڄَؿ‪. ٪‬‬
‫ڇٌٮ‪ٚ‬ٸ اٹٶضٍوڇٿ ‪ٝ‬وٌٲخ اٹلڇٍٍڄ اٹپٲَټ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٲخ اٹج‪ٞ‬بٱبد ٹپب ٌٺى‬
‫أ‪ -‬حٿيًْٓو ّڄټن حٿ‪٤‬خٿذ ڃن حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو‪ ،‬رْنڄخ طٔظڀِځ حٿز‪٤‬خٷخص‬
‫ً‪٬ٟ‬يخ ٳَ ‪ًَ٧‬ٱ ًٷي ّڄټن ‪ْٟ‬خ‪ ٩‬ر‪ ٞ٬‬حٿز‪٤‬خٷخص أً حهظ‪٣ٚ‬يخ رَْٰىخ‪ ،‬ٳَ‬
‫كْن أڅ حٿيًْٓو ّلٴ‪ ٦‬حًٍٕحٵ ّڄټن حٿيًْٓو حٿ‪٤‬خٿذ رٔيٌٿش ڃن ڃَحؿ‪٬‬ش حٷظزخّ‬
‫ڃ‪ْ٬‬ن أً حٿظ‪٬‬ڀْٶ ‪٫‬ڀْو أڃخ ٳَ كخٿش حٿز‪٤‬خٷش ٳٸي ّظ‪٤‬ڀذ حٕڃَ ڃنو ًٷظخ ًؿييح‬
‫ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ ىٌح ح‪ٙ‬ٷظزخّ ‪.‬‬
‫د‪٫ -‬ني حٿظ٘ټٺ ٳَ طٔـْپ نٸ‪٤‬ش ڃ‪ْ٬‬نس ّڄټن حٿظلٸٶ ڃن ًٿٺ رٔيٌٿش ٳَ حٿيًْٓو‬
‫ٿټنو ّ‪٬ٜ‬ذ ًٿٺ ٳَ حٿز‪٤‬خٷخص‪.‬‬
‫ؽ ‪ّ -‬ظڄټن حٿ‪٤‬خٿذ ڃن كڄپ حٿيًْٓو رٔيٌٿش ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ټْ حٿز‪٤‬خٷخص‪.‬‬
‫طٴْي حٿز‪٤‬خٷخص ‪٫‬ني ٻظخرش حٿڄَحؿ‪ ٪‬ٳَ نيخّش ٻظخرش حٿَٓخٿش كْغ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿ‪٤‬خٿذ‬
‫طَطْزيخ أرـيّخ ػڂ ٻظخرظيخ ٳَ حٿَٓخٿش رنخء ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿظَطْذ ‪.‬‬
‫‪47‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫صبٹضب ‪ :‬ٽوؽٺخ ؽٖواٹپواع‪٤‬‬
‫‪ّ -1‬زيأ حٿ‪٤‬خٿذ رخٿٸَحءس ٳْڄخ ٻظذ ‪٫‬ن ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو ٳَ ىًحثَ حٿڄ‪٬‬خٍٱ حٿ‪٬‬خٿڄْش‬
‫ًطټڄن أىڄْش ًٿٺ ٳَ أڅ ّ‪ ٪٠‬حٿ‪٤‬خٿذ ّيه ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ حٕ‪ٛ‬ڀْش ٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو‬
‫ًحٿڄ‪ٜ‬خىٍ حٿظَ ح‪٫‬ظڄي ‪٫‬ڀْيخ‪ً ،‬طظٌٷٲ ٷْڄش حٿَٓخٿش ‪٫‬ڀَ ڃخ ح‪٫‬ظڄي ‪٫‬ڀْو حٿ‪٤‬خٿذ‬
‫ڃن ڃ‪ٜ‬خىٍ أ‪ٛ‬ڀْش‪.‬‬
‫‪ -2‬ٷَحءس حٿڄَحؿ‪( ٪‬رڄَحؿ‪٬‬يخ ًكٌحْٗيخ ) ‪.‬طڄټن ىٌه حٿٸَحءس حٿ‪٤‬خٿذ ڃن‬
‫حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٕ‪ٛ‬ڀْش ًڃخ ح‪٫‬ظڄيص ‪٫‬ڀْو أّ‪٠‬خ ڃن ڃ‪ٜ‬خىٍ‪.‬‬
‫‪٫ -3‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ َّحؿ‪ ٪‬ڃټظزش حٿـخڃ‪٬‬ش حٕڃَّټْش ًڃټظزخص حٿټڀْخص ًحٿڄ‪٬‬خىي‬
‫ًحٿڄټظزخص حٿ‪٬‬خڃش‪ًّٔ ،‬ـپ ڃخ ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْو ڃن ڃَحؿ‪ً ٪‬ڃ‪٬‬ڀٌڃخص‪.‬‬
‫ن‪َ٨‬ح ٕڅ ڃټظزش حٿـخڃ‪٬‬ش حٕڃَّټْش ط‪٠‬ڂ أكيع حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿ‪َ٬‬رْش ًح‪ٙ‬نـڀِّْش‬
‫ٳَ طو‪ٜٜ‬خص حٿ‪٬‬ڀٌځ حٗنٔخنْش ( ٕىيحٱ ٓزٶ َٗكيخ)‪٫ ،‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ّٔظ‪ْ٬‬ن‬
‫ريخ ًح‪٬ٟ‬خ ٳَ ح‪٫‬ظزخٍه ڃخ ٻظزنخه ٳَ ڃٸخ‪ٙ‬طنخ ر٘زټظَ رٌحرظَ طٌنْ ًحٕٿٌٻش ر‪٬‬نٌحڅ‬
‫(حٿيّن حٿ‪٠‬خث‪ ٪‬رْن ح‪ٙ‬نظٴخ‪ ٩‬رؼٸخٳش حٓهَ ًحٿظؤػَريخ) ً(حنٴظخف حٗٓ‪ٚ‬ځ ‪٫‬ڀَ ػٸخٳش‬
‫حٓهَ ى‪ٌ٫‬س ٿظڄْْ‪ ٪‬حٗٓ‪ٚ‬ځ ًاُحٿش أ‪ٛ‬خٿظو)‪٫ً ..‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ّٸٌځ رخٓطَ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬حٿٌىخد اٿَ أكي حٿڄٌ‪٧‬ٴْن حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳَ حٿڄټظزش ًٓئحٿو ‪٫‬ن حٿيًٍ حٿٌٍ ّ‪٠‬ڂ‬
‫حٿټظذ حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ( حٿ‪َ٬‬رْش ًح‪ٙ‬نـڀِّْش)‪ً ،‬ٻٌٿٺ ‪٫‬ن ڃټخڅ‬
‫حٿيًٍ حٿڄو‪ ٜٚ‬ٿڀيًٍّخص حٿ‪َ٬‬رْش ًح‪ٙ‬نـڀِّْش‪.‬‬
‫د‪ -‬أڅ ّ‪َ٬‬ٱ ڃن حٿڄٌ‪٧‬ٲ حٿڄوظ‪ ٚ‬ڃنو ٻْٴْش حٓظويحځ حٿټڄزٌْطَ حٿڄٌؿٌى ٳَ‬
‫حٿڄټظزش ٿڀ‪٬‬ؼٌٍ ‪٫‬ڀَ حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿظَ َّّيىخ‪.‬‬
‫ؽ ‪ّ-‬ٸٌځ حٿ‪٤‬خٿذ رٴل‪ ٚ‬حٿټظذ حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش (حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫ًح‪ٙ‬نـڀِّْش)‪ًّ ،‬زلغ ٳَ حٿٴيَّ ‪٫‬ن حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رزلؼو‪ًّٔ ،‬ـڀيخ ڃ‪٪‬‬
‫أٍٷخځ ‪ٛ‬ٴلخطيخ رخٿز‪٤‬خٷش كٔذ ڃخ أَٗنخ اٿْو ٓخرٸخ‪.‬‬
‫ى‪ -‬ٳَ ٷخ‪٫‬ش حٿيًٍّخص ‪٫ :‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ٌّىذ اٿَ حٿڄٌ‪٧‬ٲ حٿڄوظ‪ ٚ‬رخٿيًٍّخص‬
‫ًّل‪ٜ‬پ ڃنو ‪٫‬ڀَ ىٿْپ حٿيًٍّخص حٿ‪َ٬‬رْش ًح‪ٙ‬نـڀِّْش حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًأڅ ّ‪َ٬‬ٱ أڃخٻن ًؿٌىىخ ‪٫‬ڀَ حٿَٳٌٱ‪.‬‬
‫ىـ‪ّٔ -‬ـپ حٿ‪٤‬خٿذ ٳَ ًٍٷش ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ‪ -‬أٓڄخء ؿڄْ‪ ٪‬حٿيًٍّخص حٿڄٌؿٌىس رٸخ‪٫‬ش‬
‫حٿيًٍّخص حٿظَ طو‪ ٚ‬حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪ًّ ،‬ٸٌځ رٴل‪ٜ‬يخ ًحكيس طڀٌ‬
‫حٕهٍَ‪٫ً.‬ڀْو أڅ ّ‪٬٠‬يخ ٳَ حٿيًْٓو حٿڄٸٔڂ ٳَ ڃَكڀش ‪ٙ‬كٸش‪ًَّ .‬ح‪ َ٫‬أڅ ّزيأ‬
‫‪٫‬ني حٿٴل‪ ٚ‬رخٿڄٸخ‪ٙ‬ص حٿڄنٌٍ٘س ٳَ ‪2012‬ځ ٳڄخ ٷزڀيخ‪ً .‬أڅ َّحؿ‪ ٪‬رْن ٳظَس‬
‫ًأهٍَ حٕ‪٫‬يحى حٿـيّيس حٿظَ ‪٧‬يَص ٳَ ڃَكڀش ‪ٙ‬كٸش ڃن ‪٫‬ڄڀو ٳَ ٍٓخٿظو‬
‫ًّٔـڀيخ ٳَ حٿز‪٤‬خٷخص‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ًّزيأ رٴل‪ ٚ‬ٻپ ىًٍّش ‪٫‬ڀَ كيس ًّليى ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿيٍحٓش حٿڄَطز‪٤‬ش رَٓخٿظو‪،‬‬
‫ًّټظذ ٳَ حٿز‪٤‬خٷش حٓطَ ( حٓڂ حٿزخكغ ‪ٛ‬خكذ حٿيٍحٓش‪ ،‬ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿيٍحٓش‪ ،‬أٍٷخځ‬
‫‪ٛ‬ٴلخص حٿيٍحٓش – حٓڂ حٿيًٍّش –ٍٷڂ حٿڄـڀي – ٍٷڂ حٿ‪٬‬يى‪ -‬حٿٔنش ) ػڂ ّټظذ‬
‫ڃټخڅ ًؿٌى حٿيًٍّش ًطَطْذ ًؿٌىىخ ٳَ حٿَٳٌٱ‪.‬‬
‫ُ‪ -‬أڅ ّ‪َ٬‬ٱ حٿ‪٤‬خٿذ ڃټخڅ حٿظ‪ ٌَّٜ‬حٿڄو‪ ٜٚ‬ٿظ‪ ٌَّٜ‬أرلخع حٿيًٍّخص ٕنو‬
‫ْٓٔظويڃيخ ٳْڄخ ر‪٬‬ي كظڄخ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ڃن حٿڄيڂ ٿڀ‪٤‬خٿذ أڅ ّ‪٬‬ٸي ‪ٚٛ‬ص ًىّش ڃ‪ ٪‬ڃٌ‪٧‬ٴَ حٿڄټظزخص ًڃن ٿيڂ هزَس‬
‫رخٿڄَحؿ‪.٪‬‬
‫‪٫ -5‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رخٕٓخطٌس حٿڄظو‪ْٜٜ‬ن ٳَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو ٍٗٗخىه اٿَ(‬
‫حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿيخڃش حٿڄظ‪ٜ‬ڀش رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو ًحٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ اٍٗخىحص ڃنيڂ ٷي طڄټنو‬
‫ڃن ا‪٫‬خىس طنْٔٶ ڃٌ‪٫ٌٟ‬و‪ً ،‬ٷي ّٴظق ٿو حٕٓظخً ٳ‪ ٌٜٙ‬أً أرٌحرخ ؿيّيس طيڂ‬
‫ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو )‪.‬‬
‫‪٫-6‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ّٸَأ حٕرلخع حٿـيّيس حٿڄنٌٍ٘س ٳَ حٿڄـ‪ٚ‬ص ًحٿيًٍّخص حٿ‪٬‬ڀڄْش‬
‫حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ٿڄ‪َ٬‬ٳش آهَ ڃخ طٌ‪ٛ‬پ اٿْو حٿزخكؼٌڅ ٳَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو‪( .‬ىنخٹ ٷخثڄش‬
‫أ‪٫‬يىنخىخ ٕرَُ ىٌه حٿيًٍّخص حٿ‪٬‬ڀڄْش( ‪.‬‬
‫‪٫-7‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ َّحؿ‪ ٪‬ٻپ ڃخ ٻظذ ٳَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو ‪٫‬ڀَ ٗزټش ح‪ٙ‬نظَنض ‪.‬‬
‫حٿڄ‪٤‬ڀٌد ڃن حٿ‪٤‬خٿذ حٿزلغ ‪٫‬ن حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص حٿڄَطز‪٤‬ش رڄٌ‪ ٩ٌٟ‬ىٍحٓظو ‪٫‬ڀَ‬
‫ؽ‬

‫ٗزټش ح‪ٙ‬نظَنض‪ًً ،‬ٿٺ ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ‬
‫أ ‪ -‬أڅ ّټظذ ٳَ ڃلَٹ حٿزلغ حٿڄظَْٰحص حٕٓخْٓش ٳَ ڃٌ‪ٍٓ ٩ٌٟ‬خٿظو‬
‫د‪ -‬أڅ ّٴل‪ ٚ‬حٿنظخثؾ ًّٴظق ٻپ ًحكيس ڃنيخ ػڂ ّلٴ‪٨‬يخ ‪٫‬ڀَ حٿـ ‪Bookmart‬‬
‫ؽ‪ -‬أڅ ّٴظق ‪ٛ‬ٴلش ‪ًّ Word‬ټظذ ٳْيخ حٓڂ حٿزخكغ حٿٌٍ ٻظذ حٿڄٌ‪،٩ٌٟ‬‬
‫ًڃٌ‪٫ٌٟ‬و‪ً ،‬طخٍّوو ًحٓڂ حٿڄٌٷ‪ً ٪‬ٻٌٿٺ ٍحر‪ ٢‬حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬ر‪َّ٤‬ٸش ‪Copy-‬‬
‫‪ًّPaste‬ڄټنو ڃَحؿ‪٬‬ش حٿڄَ٘ٱ ًط‪٤‬زْٶ ًٿٺ ‪٫‬ڄڀْخ ڃ‪٬‬و ‪٫‬ڀَ ؿيخُه ًؿيخُ‬
‫حٿڄَ٘ٱ ٳَ ًٷض ًحكي‪.‬‬
‫ى‪-‬أڅ ّلظٴ‪ ٦‬ريٌه حٿ‪ٜ‬ٴلش ٗ‪ٟ‬خٳش ٻخٳش حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص حٕهٍَ حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رڄٌ‪٩ٌٟ‬‬
‫ٍٓخٿظو ٿْ‪٬٠‬يخ ٳَ حٿيًْٓو حٿڄٸٔڂ ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪.‬‬
‫‪ّ -8‬ڄټن ٿڀ‪٤‬خٿذ حٿڄظڄِْ ڃظخر‪٬‬ش أكيع ڃخ ٻظذ ٳَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬رلؼو ٳَ ٻپ ؿخڃ‪٬‬خص‬
‫ًڃ‪٬‬خىي حٿ‪٬‬خٿڂ ( ىنخٹ ٷخثڄش أ‪٫‬يىنخىخ رڄٌحٷ‪ ٪‬ىٌه حٿز‪ٚ‬ى حٿڄظٸيڃش ًحٿنخڃْش ڃنيخ‪.‬‬
‫ٍحر‪٬‬خ ‪ّ :‬ليى حٿزخكغ حٿڄظَْٰحص حٕٓخْٓش حٿظَ ْٓٸٌځ رـڄ‪ ٪‬حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش ‪٫‬نيخ‬
‫ر‪ٜ‬ٴش ڃٔظٸڀش ًرخٍطزخ‪٣‬خطيخ رخٿڄظَْٰحص حٕهٍَ ‪.‬‬
‫هخڃٔخ ‪ :‬حٿڄټظزخص ًحٕڃخٻن ًحٿڄَحٻِ حٿزلؼْش حٿظَ ّڀِځ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ حٿٌىخد اٿْيخ‬
‫ٿـڄ‪ ٪‬حٿڄخىس حٿ‪٬‬ڀڄْش‬

‫‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ئ‪٥‬لاك اٹجؾڈس ڇاٹوٍبئٸ اٹ‪٦‬ٺپٍخ ٽڀ اٹٮٶوح ؽزى اٹقبرپخ‬

‫ٓخىٓخ ‪ :‬أًٍحٵ حٿڄئطڄَحص حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿظَ ّـذ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ حٿَؿٌ‪ ٩‬اٿْيخ ‪:‬‬
‫ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄئطڄَحص حٿ‪٬‬ڀڄْش حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًهخ‪ٛ‬ش ٳَ ؿخڃ‪٬‬ظَ كڀٌحڅ‬
‫‪.‬‬
‫ًحٿٴٌْځ ًحُٕىَ‪ً ،‬ڃ‪٬‬خىي حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٕهٍَ‬
‫ٓخر‪٬‬خ ‪:‬ٷٌحڃْْ ًىًحثَ حٿڄ‪٬‬خٍٱ حٕؿنزْش حٿظَ ّـذ ‪٫‬ڀَ حٿزخكغ حٿَؿٌ‪ ٩‬اٿْيخ ٳَ‬
‫طليّي حٿڄٴخىْڂ ًحٿڄ‪٤ٜ‬ڀلخص‪:‬‬
‫‪1- Encyclopedia of social work‬‬
‫‪2- Encyclopedia of social sciences‬‬
‫‪3- Dictionary of social work‬‬
‫‪4- Dictionary of social sciences‬‬
‫‪5- Dictionary of sociology‬‬
‫‪6- Dictionary of psychology‬‬
‫‪7- Online dictionary of social work-social science- psychology‬‬‫‪sociology‬‬

‫ٓخر‪٬‬خ‪٫ :‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ّظٴل‪ ٚ‬ٻخٳش حٿيًٍّخص حٿوخ‪ٛ‬ش رخٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رخٿڀٰش‬
‫حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄظٌحٳَس رـخڃ‪٬‬ظَ كڀٌحڅ ًحٿٴٌْځ‪ً.‬ڃنيخ ‪ :‬ڃـڀش ىٍحٓخص حٿويڃش‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًڃـڀش حٿويڃش ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رلڀٌحڅ‪.‬‬
‫ػخڃنخ‪ :‬ك‪ َٜ‬ؿڄْ‪ٍٓ ٪‬خثپ حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحس حٿظَ طظ‪٠‬ڄن ڃظَْٰحص حٿَٓخٿش‬
‫ؿڄْ‪٬‬يخ‪ .‬ڃ‪ًٍَٟ ٪‬س ڃَحؿ‪٬‬ش ڃڀو‪ٜ‬خص حٿَٓخثپ حٿڄټظٌرش رخٿڀٰش ح‪ٙ‬نـڀِّْش‬
‫‪dissertations abstract‬‬
‫طخٓ‪٬‬خ‪٫:‬ڀَ حٿ‪٤‬خٿذ أڅ ّٸظنَ أكي حٿڄَحؿ‪ ٪‬حٿوخ‪ٛ‬ش رڄ‪٤ٜ‬ڀلخص حٿويڃش‬
‫ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًآهَ رڄ‪٤ٜ‬ڀلخص حٿ‪٬‬ڀٌځ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪.‬‬

‫‪50‬‬


Aperçu du document اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdf - page 1/399

 
اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdf - page 3/399
اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdf - page 4/399
اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdf - page 5/399
اعداد البحوث والرسائل العلمية.pdf - page 6/399
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


linguistic obfuscationinfraudulentscience 2015
128544468x 416488
introduction au sciences cognitives
call for papers arts 1
m2 eco psycho v2014 email
intro to human sciences course description

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.022s