treille Archéointerpublica 2001 .pdfNom original: treille Archéointerpublica 2001.pdfTitre: Microsoft Word - z002a001.docAuteur: Administrator@AIP1

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Windows NT 4.0 / 5D PDF Creator v1.52.582, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/12/2016 à 07:54, depuis l'adresse IP 92.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 296 fois.
Taille du document: 967 Ko (14 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

5(680(
/HV DXWHXUV SUpVHQWHQW OHV SUHPLHUV UpVXOWDWV REWHQXV VXU OH VLWH JUDYHWWLHQ GH OD 7UHLOOH j 0DQGXHO *DUG )UDQFH
&H JLVHPHQW IRXLOOp HQ XUJHQFH GXUDQW O¶pWp D IRXUQL XQH VpULH OLWKLTXH DWWULEXDEOH YUDLVHPEODEOHPHQW j XQH
SKDVH DQFLHQQH GX *UDYHWWLHQ FI © 3pULJRUGLHQ ,9 ª /¶RXWLOODJH HVW GRPLQp SDU OHV RXWLOV j GRV DEDWWX HW OHV
EXULQV VXLYHQW OHV JUDWWRLUV GH ERQQH IDFWXUH HW TXHOTXHV RXWLOV GLYHUV GRQW GHV PLFUR SHUoRLUV /¶RULJLQDOLWp GX
VLWH HVW GH SUpVHQWHU GHV VWUXFWXUHV FRQVHUYpHV GRQW XQ IR\HU DXWRXU GXTXHO V¶RUJDQLVH © O¶KDELWDW ª HW SOXVLHXUV
YLGDQJHV RX DLUHV GH UHMHW
/H VLWH GH OD 7UHLOOH HVW XQ pOpPHQW QRXYHDX GDQV OH SD\VDJH GX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU ODQJXHGRFLHQ RX OH
*UDYHWWLHQ GHPHXUH XQH LQGXVWULH UDUH HW PDO FRQQXH
0RWV FOp )UDQFH /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU +DELWDW GH SOHLQ DLU *UDYHWWLHQ
=86$00(1)$6681*
'HU )XQGSODW] /D 7UHLOOH EHL 0DQGXHO *DUG ZXUGH LP 6RPPHU LP 5DKPHQ HLQHU 1RWJUDEXQJ XQWHUVXFKW
6HLQ ,QYHQWDU Ol‰W VLFK ZDKUVFKHLQOLFK HLQHU IUKHQ 3KDVH GHV *UDYHWWLHQ ]XZHLVHQ HV VWHKW GHP 3pULJRUGLHQ ,9
QDKH 'DV :HUN]HXJVSHNWUXP ZLUG YRQ UFNHQUHWXVFKLHUWHQ 3URMHNWLOHLQVlW]HQ XQG 6WLFKHOQ GRPLQLHUW (V VLQG
JXW JHDUEHLWHWH .UDW]HU XQG VRQVWLJH :HUN]HXJH ZLH 0LNUR %RKUHU YRUKDQGHQ 'HU )XQGSODW] ]HLFKQHW VLFK GXUFK
GLH (UKDOWXQJ YRQ 6LHGOXQJVVWUXNWXUHQ DXV XP HLQH )HXHUVWHOOH JUXSSLHUHQ VLFK $XVUlXP XQG $EIDOO]RQHQ /D
7UHLOOH LVW HLQ QHXHV (OHPHQW LQ GHU )XQGODQGVFKDIW GHV /DQJXHGRF ZR GDV *UDYHWWLHQ ELVKHU VHOWHQ XQG ZHQLJ
EHNDQQW ZDU
6WLFKZRUWH )UDQNUHLFK /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ -XQJSDOlROLWKLNXP )UHLODQGVLHGOXQJ *UDYHWWLHQ
6800$5<
7KH DXWKRUV DUH SUHVHQWLQJ WKH ILUVW UHVXOWV RI WKH H[FDYDWLRQV IURP WKH VLWH /D 7UHLOOH QHDU 0DQGXHO *DUG
)UDQFH
7KH VLWH ZDV H[SORLWHW GXULQJ D UHVFXH H[FDYDWLRQ LQ VXPPHU 7KH LQYHQWDU\ FDQ SUREDEO\ EH DWWULEXWHG WR
DQ HDUO\ SKDVH RI WKH *UDYHWWLHQ LW LV FORVH WR 3pULJRUGLHQ ,9 7KH WRRONLW LV GRPLQDWHG E\ EDFN UHWRXFKHG
SURMHFWLOH LQVHWV DQG EXULQV 7KHLU DUH DOVR JRRG ZRUNHG HQG VFUDSHUV DQG RWKHU WRROV OLNH PLFUR ERUHUV 7KH PDLQ
FDUDFWHULVWLF RI WKH VLWH DUH WKH FRQVHUYHG VHWWOHPHQW VWUXFWXUHV GLIIHUHQW ]RQHV ZLWK GHEULV DQG RWKHUV ZKLFK
ZKHUH HPSWLHG FRXOG EH GLVWLQJXLVKHG DURXG D ILUHSODFH 7KH VLWH /D 7UHLOOH LV D QHZ HOHPHQW LQ WKH /DQJXHGRF
ZKHUH WKH *UDYHWWLHQ ZDV XQWLO QRZ RQO\ YHU\ VHOGRP DQG QRW NQRZQ YHU\ JRRG
NH\ZRUGV )UDQFH /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ 8SSHU 3DOHROLWKLF RSHQ DLU VLWH *UDYHWWLHQ)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

/H FRPSDUWLPHQW QRUG GH OD &RVWLqUH GX *DUG RX GH 1vPHV HVW FRQVWLWXp SRXU O
HVVHQWLHO GH

GpS{WV FDLOORXWHX[ j DIILQLWp UKRGDQLHQQH GX 3OpLVWRFqQH DQFLHQ HW PR\HQ &H VHFWHXU GH OD
&RVWLqUH HVW FDUDFWpULVp SDU XQH WRSRJUDSKLH DVVH] PROOH IRUPpH GH JUDQGHV VXUIDFHV VXE
KRUL]RQWDOHV WHUUDVVHV DOOXYLDOHV VRXYHQW FRQVWLWXpHV GDQV OHXU SDUWLH VXSpULHXUH GH

PDWpULDX[ ILQV $UQDO $UQDO HW DO 8Q GHV WUDLWV PRUSKRORJLTXHV PDMHXUV GH FHWWH

UpJLRQ UHVWH OD SUpVHQFH GH GpSUHVVLRQV IHUPpHV LQVFULWHV GDQV OHV WHUUDVVHV UKRGDQLHQQHV

SDUPL OHV SOXV JUDQGHV HW OHV SOXV PDUTXpHV GH OD &RVWLqUH GX *DUG OHV GpSUHVVLRQV GH 6W
9LQFHQW -RQTXLqUHV 6W 9LQFHQW GH &DPSXJHW 0DQGXHO HW GH 0DQGXHO ± 5HGHVVDQ &¶HVW

GDQV O¶XQH G¶HQWUH HOOHV VXU OD FRPPXQH GH 0DQGXHO TXH IXW GpFRXYHUW HW IRXLOOp UpFHPPHQW
XQ VLWH GH SOHLQ DLU j VWUXFWXUHV FRQVHUYpHV DWWULEXp DX *UDYHWWLHQ OH VLWH GH OD 7UHLOOH )LJ

/H FUHXVHPHQW GHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV GH OD &RVWLqUH VHSWHQWULRQDOH HVW YUDLVHPEODEOHPHQW OH
UpVXOWDW G
XQH pURVLRQ pROLHQQH IRUWH TXH O
RQ GRLW SRXYRLU DWWULEXHU j OD GHX[LqPH PRLWLp GX

3OpLVWRFqQH PR\HQ 3RVWpULHXUHPHQW HOOHV RQW

FRQQX XQH pYROXWLRQ ORQJXH HW FRPSOH[H

DXMRXUG
KXL PLHX[ FRQQXH JUkFH HQ SDUWLFXOLHU
DX[ WUDYDX[ VXU OH 7 * 9 0pGLWHUUDQpH 8Q GHV
pOpPHQWV OHV SOXV UHPDUTXDEOHV HW FRPPXQV DX[

WURLV JUDQGHV GpSUHVVLRQV UHVWH O
DERQGDQFH GHV

GpS{WV ILQV pROLHQV O°VV RX OLPRQV O°VVLTXHV
G
kJH UpFHQW 3OpLVWRFqQH WHUPLQDO 3OpQLJODFLDLUH
HW 7DUGLJODFLDLUH LQLWLDO TXL IRVVLOLVHQW j OD IRLV
OHV QLYHDX[ DOOXYLDX[ HW OHV FROOXYLRQV GX

3OpLVWRFqQH PR\HQ ILQDO HW GX 3OpLVWRFqQH
VXSpULHXU

DQFLHQ

&HV

GpS{WV

VRQW

SDUWLFXOLqUHPHQW ELHQ UHSUpVHQWpV GDQV OD
)LJXUH /D 7UHLOOH ORFDOLVDWLRQ

GpSUHVVLRQ GH 6W 9LQFHQW -DUQqJXHV R OHXU
SXLVVDQFH SHXW GpSDVVHU PqWUHV %D]LOH E)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

$ O
+RORFqQH HQ OLDLVRQ DYHF OD UHPRQWpH
JpQpUDOH GX QLYHDX GH EDVH PDULQ FHV

JUDQGHV GpSUHVVLRQV VH VRQW WUDQVIRUPpHV HQ
]RQHV PDUpFDJHXVHV DYHF GHV pWDQJV SOXV RX

PRLQV WHPSRUDLUHV HQWUDvQDQW OD IRUPDWLRQ
GH VROV K\GURPRUSKHV HQ SDUWLH DX[ GpSHQV
GHV VpGLPHQWV pROLHQV PDLV pJDOHPHQW GHV

FROOXYLRQV FRPSOH[HV TXL OHV IRVVLOLVHQW

GDQV OHV SRLQWV EDV /¶pWDQJ GH OD &DSHOOH

)LJXUH 9XH GH O
pWDQJ GH OD &DSHOOH
/D &DSHOOH 0DVPROqQH *DUG

GDQV OD UpJLRQ G¶8]qV GRQQH VDQV GRXWH XQH
LPDJH DVVH] ILGqOH GHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV

GH OD &RVWLqUH DX 3OpLVWRFqQH WHUPLQDO HW j O¶+RORFqQH ILJ

La dépression de Manduel-Redessan reste assez peu marquée dans le paysage, contrairement
à celles voisines de Campuget et de St Vincent (fig. 3).

)LJXUH /HV SULQFLSDOHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV GX VHFWHXU 1RUG GH OD &RVWLqUH GX *DUG


)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

Fortement anthropisée, avec une expansion des deux villages liée à la proximité de Nîmes,
cette dépression restait peu propice aux observations de terrain et aux prospections. La
création récente d'une ZAC (ZAC St. Paul) à vocation pavillonnaire, à l'ouest du village de
Manduel, a suscité une évaluation archéologique partielle, dirigé par Hervé Petitot 3HWLWRW HW

DO ; ce diagnostic a conduit à la découverte de vestiges d’âges divers, du Paléolithique
supérieur à l’époque romaine :
• La zone 1, sur le rebord sud de la dépression, a révélé un site fossoyé du Chalcolithique
Fontbouisse, mais également des traces du Néolithique ancien (Epi-Cardial) et de la période
gallo-romaine ; elle a fait l'objet en décembre 1999 d'une opération de sauvetage sous la
responsabilité de J. Y Breuil.

‡ /D ]RQH HQ ERUGXUH GH O¶DQFLHQ pWDQJ KRORFqQH D PRQWUp SOXVLHXUV RFFXSDWLRQV GRQW

SULQFLSDOHPHQW XQ KDELWDW " GH O¶$JH GX )HU VWUDWLILp GDQV XQ VRO K\GURPRUSKH P
FRUUHVSRQGDQW j O¶DQFLHQ pWDQJ HW XQ QLYHDX G¶RFFXSDWLRQ j VWUXFWXUHV FRQVHUYpHV GX
3DOpROLWKLTXH 6XSpULHXU GDQV OHV O°VV VRXV MDFHQWV LFL SHX pSDLV P /¶HQVHPEOH UHSRVH
)LJXUH 5HSUpVHQWDWLRQ GH OD GpSUHVVLRQ GH
0DQGXHO HQ WURLV GLPHQVLRQV 0DS ,QIR DOWLWXGH
HQ IDXVVHV FRXOHXUV /H URXJH RUDQJp UHSUpVHQWH OH
SODWHDX GHV &RVWLqUHV HW VRQ SLpPRQG OH EOHX
FRUUHVSRQG j O¶pWDQJ D 3OpQLJODFLDLUH HW OH YHUW j
O¶H[WHQVLRQ GX SODQ G¶HDX j O¶+RORFqQH
)LJXUH /D 7UHLOOH FRXSH GHV GHS{WV $
ODERXUV 6RO H[R K\GURPRUSKH KRORFqQH & HW '
OLPRQV ORHVVLTXHV K\GURPRUSK\VpV HQULFKLV HQ
FDUERQDWHV HQ & VRO HQGR K\GURPRUSKH)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

VXU GHV FDLOORXWLV VLOLFHX[ SOXV RX PRLQV FRQFUpWLRQQpV GH SHWLW PRGXOH XQ JUDQR FODVVHPHQW
pYRTXH SOXV XQH IRUPDWLRQ FROOXYLDOH TXH O¶DOOXYLDO HQ SODFH

/D SUpVHQFH GH 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU DWWULEXp VXU OD EDVH G¶XQ pFKDQWLOORQQDJH UpGXLW
RXWLOV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j XQ ©0DJGDOpQLHQ PR\HQª DQWp %|OOLQJ %D]LOH HW 3HWLWRW

MXVWLILD QRWUH LQWHUYHQWLRQ GqV OD SKDVH GH GLDJQRVWLF (OOH DOODLW QRXV FRQGXLUH j
HQYLVDJHU XQH RSpUDWLRQ GH IRXLOOH SURJUDPPpH GXUDQW O¶pWp HW O¶DXWRPQH

/D FDPSDJQH D GpPDUUp j OD ILQ GX PRLV GH MXLQ DYHF XQH VHPDLQH FRQVDFUpH DX[

WHUUDVVHPHQWV HW j OD SUpSDUDWLRQ GX FKDQWLHU DYHF XQH pTXLSH UpGXLWH GH VL[ SHUVRQQHV (OOH IXW

SUpFpGp G¶XQH FDPSDJQH G¶pWXGHV © VLWRORJLTXHV ª HW JpRORJLTXHV GpEXW MXLQ SRXU SUpFLVHU OH
FDGUH HQYLURQQHPHQWDO GX JLVHPHQW DX VHLQ GH OD GpSUHVVLRQ IHUPpH GH 0DQGXHO HW SOXV

ODUJHPHQW GX VHFWHXU 1RUG GH OD &RVWLqUH &HV WUDYDX[ VXU ILQDQFHPHQW &156 8 0 5
0RQWSHOOLHU V¶LQVFULYHQW GDQV XQH SUREOpPDWLTXH GH UHFKHUFKH VXU OHV ]RQHV ORHVVLTXHV HW

OHV IRUPHV HQ FUHX[ GX /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ DQFLHQQHV ]RQHV KXPLGHV YRLUH SDOXVWUHV
FRPPH OHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV HW FHUWDLQHV SHWLWHV YDOOpHV 9LVWUHQTXH HQ SDUWLFXOLHU ILJ

/D FDPSDJQH G¶pWp D ODUJHPHQW FRQILUPp O¶LQWpUrW HW O¶LPSRUWDQFH GX VLWH HW WUqV UDSLGHPHQW

OD GpFRXYHUWH GH SOXVLHXUV SRLQWHV j GRV FDUDFWpULVWLTXH SRLQWHV GH OD *UDYHWWH DXWRULVD XQ
YLHLOOLVVHPHQW GH O¶kJH SUHVVHQWL HW XQH DWWULEXWLRQ FXOWXUHOOH DX *UDYHWWLHQ RX 3pULJRUGLHQ
6XSpULHXU VDQV GRXWH GDQV XQH SKDVH UHODWLYHPHQW DQFLHQQH VRLW XQ kJH HVWLPp FRPSULV
YUDLVHPEODEOHPHQW HQWUH HW DYDQW OH SUpVHQW

)LJXUH /D 7UHLOOH GpPDUUDJH GH O¶RSpUDWLRQ HQ
MXLQ

)LJXUH /D 7UHLOOH YXH DpULHQQH GX FKDQWLHU HQ
MXLOOHW &OLFKp 4XHQWLQ %D]LOH


)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

/H PDWpULHO HQYLURQ REMHWV HQUHJLVWUpV HW F{WpV HVW UHODWLYHPHQW DERQGDQW HW GLYHUVLILp
&H VRQW HQYLURQ REMHWV OLWKLTXHV WRXWHV FDWpJRULHV FRQIRQGXHV TXL RQW SX rWUH UpFROWpV

GXUDQW OHV PRLV GH MXLOOHW j RFWREUH DYHF SUHVTXH RXWLOV W\SRORJLTXHPHQW GpILQLV &H

GHUQLHU FKLIIUH HVW QpDQPRLQV VXVFHSWLEOH GH OpJqUHV YDULDWLRQV HQ IRQFWLRQ GHV UHPRQWDJHV HQ
SDUWLFXOLHU GHV RXWLOV j GRV

/HV *UDYHWWLHQV RQW XWLOLVp HQ SDUWLH VHXOHPHQW OD PDWLqUH SUHPLqUH ORFDOH JDOHW GH OD &RVWLqUH
PDLV VXUWRXW GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV DOORJqQHV GRQW GX VLOH[ GX EDVVLQ WHUWLDLUH GH &ROORUJXH±
$XEXVVDUJXHV 6RXV UpVHUYH G¶XQH DQDO\VH DSSURIRQGLH ) % HW * % HQ FRXUV XQH
LPSRUWDWLRQ GHV SULQFLSDX[ VXSSRUWV VRXV XQH IRUPH GpMj GpELWpV HVW SUREDEOH 8Q GpELWDJH
ELSRODLUH HVW GRPLQDQW VXU OHV PDWLqUHV LPSRUWpHV GX PRLQV 8QH IRUWH SDWLQH OLpH DX[

FRQGLWLRQV G¶K\GURPRUSKLH UHQG FHSHQGDQW O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV GLIILFLOH
-DXQH j EHLJH SDUIRLV YHUGkWUH HOOH Q
HVW SDV VDQV UDSSHOHU OD SDWLQH GHV REMHWV GH OD *UDQJH

GHV 0HUYHLOOHV ,, JLVHPHQW DX[ FRQGLWLRQV GH GpS{W WRXW j IDLW FRPSDUDEOH PDLV SOXV UpFHQW
GDQV OD GpSUHVVLRQ GH 5RFKHIRUW GX *DUG %D]LOH HW 0RQQHW %D]LOH ,FL V
DMRXWHQW GHV

WDFKHV QRLUHV FRUUHVSRQGDQW j XQH UHGLVWULEXWLRQ GX PDQJDQqVH 3RXU FHV UDLVRQV O¶DSSURFKH
WHFKQR pFRQRPLTXH GH OD VpULH V¶DYqUH GRQF UHODWLYHPHQW GpOLFDWH

/¶pWXGH SUpOLPLQDLUH GH O¶LQGXVWULH ILJ j FRQILUPH ELHQ VRQ DSSDUWHQDQFH j XQ

*UDYHWWLHQ VDQV © RXWLOV VSpFLDX[ ª HW TXH QRXV DXULRQV WHQGDQFH j UDSSURFKHU G¶XQ *UDYHWWLHQ
DQFLHQ GH W\SH © 3pULJRUGLHQ ,9 ª FRPPH FHOXL GX QLYHDX GH O¶DEUL 3DWDXG %ULFNHU j
VDYRLU XQ *UDYHWWLHQ LQGLIIpUHQFLp j *UDYHWWHV VHXOHV VHORQ OHV SURSRVLWLRQV GH %RVVHOLQ HW
'MLQ'MLDQ 'MLQGMLDQ HW %RVVHOLQ %RVVHOLQ

/HV JUDYHWWHV HW PLFURJUDYHWWHV VRQW UHODWLYHPHQW DERQGDQWHV DLQVL TXH OHV EXULQV

PDMRULWDLUHPHQW GLqGUHV O¶HPSRUWDQW VXU OHV EXULQV VXU WURQFDWXUHV ,O Q¶\ D
SDV GH EXULQ GH 1RDLOOH /D SDUW GHV JUDWWRLUV GH ERQQH IDFWXUH Q¶HVW SDV QpJOLJHDEOH
2Q QRWH pJDOHPHQW XQ HIIHFWLI LPSRUWDQW GH ODPHOOHV j GRV HW TXHOTXHV RXWLOV GLYHUV

FRPPH OHV SHUoRLUV GRQW GHV PLFUR SHUoRLUV HW GH UDUHV WURQFDWXUHV 2Q VLJQDOHUD pJDOHPHQW
G¶DVVH] QRPEUHX[ RXWLOV VXU JDOHW TXDUW]LWH GH OD &RVWLqUH SULQFLSDOHPHQW GHV © FKRSSHUV ª

/D SUpVHQFH GH FHW © RXWLOODJH ORXUG ª Q¶HVW VDQV GRXWH SDV IRUWXLWH HW GRLW rWUH PLVH HQ OLDLVRQ
DYHF OD IRQFWLRQ GX VLWH 0DOJUp O¶DEVHQFH GH IDXQH GLJpUpH SDU OD SpGRJHQqVH RQ QH SHXW)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

)LJXUH /D 7UHLOOH LQGXVWULH OLWKLTXH


1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

GH SHQVHU DX WUDLWHPHQW GH SURGXLW GH OD FKDVVH HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW G¶DQLPDX[ GH JUDQGH
WDLOOH

&HWWH LQGXVWULH VH GpPDUTXH GRQF DVVH] QHWWHPHQW GX *UDYHWWLHQ ODQJXHGRFLHQ UDUH HW SOXW{W
ILQDO j SRLQWHV j FUDQV /D 6DOSrWULqUH FRXFKH ( 0& “ %3 RX j ODPHV

UHWRXFKpHV HW DSSRLQWpHV /D 9HUULqUH SURFKH GX *UDYHWWLHQ ILQDO SURYHQoDO %D]LOH
(OOH VH GpPDUTXH pJDOHPHQW GH OD PDMRULWp GHV LQGXVWULHV SURYHQoDOHV ODUJHPHQW GRPLQpHV
SDU OH ©1RDLOOLHQ ª VDXI OHV SDXYUHV QLYHDX[ GH EDVH GH OD %RXYHULH HW OD VWDWLRQ GH VXUIDFH GHV

*DFKHWWHV RX OHV SRLQWHV j GRV VRQW DERQGDQWHV 2QRUDWLQL /HV FRPSDUDLVRQV VRQW

UHODWLYHPHQW GLIILFLOHV HQ O¶pWDW GH OD GRFXPHQWDWLRQ GLVSRQLEOH 2QRUDWLQL HW DO DYHF
OHV JLVHPHQWV GH SOHLQ DLU GH OD PR\HQQH YDOOpH GX 5K{QH FRPPH SDU H[HPSOH OD VWDWLRQ GHV
/qFKHV 6R\RQV )UDQFH

8Q GHV pOpPHQWV UHPDUTXDEOHV GX VLWH UHVWH OD SUpVHQFH GH VWUXFWXUHV HW TXDWUH PRLV GH

© IRXLOOH SURJUDPPpH ª QRXV RQW SHUPLV G¶DOOHU DX ERXW QRQ VDQV GLIILFXOWpV GX GpFDSDJH

G¶XQH © XQLWp G¶KDELWDWLRQ ª G¶HQYLURQ P RUJDQLVpH DXWRXU G¶XQ XQLTXH IR\HU OH IR\HU
) ILJ 2Q UDSSHOOHUD j FHW pJDUG OD UDUHWp GHV KDELWDWV GH SOHLQ DLU JUDYHWWLHQV HQ )UDQFH
HW PrPH HQ (XURSH RFFLGHQWDOH 'MLQGMLDQ /¶KDELWDW SUpVHQWH pJDOHPHQW SOXVLHXUV

JURXSHPHQWV GH JDOHWV OD SOXSDUW GX WHPSV IUDJPHQWpV SDU OD FKDOHXU HW HQ JpQpUDO DWWULEXpV j
GHV ©YLGDQJHVª RX UHMHWV GH IR\HUV ,O VHPEOH
GLIILFLOH DX PRPHQW GH O¶pFULWXUH GH FHV OLJQHV
GH GRQQHU XQH LQWHUSUpWDWLRQ GpILQLWLYH GH FHV

pOpPHQWV VWUXFWXUDQWV GH O¶HVSDFH KDELWp ILJ
/¶pWXGH GDQV XQH SHUVSHFWLYH G\QDPLTXH
HVW HQ FRXUV ) % HW & 0 % JUkFH DX
SUpOqYHPHQW LQWpJUDO GHV WpPRLQV PLQpUDX[

EUXWV RX FKDXIIpV SUpDODEOHPHQW ORFDOLVp VXU
)LJXUH *UDWWRLU Qƒ GH OD )LJXUH HQ SODFH
GDQV OH QLYHDX G¶+DELWDW

SKRWRV QXPpULTXHV HW FRWpV HQ 1*) HQYLURQ

REMHWV)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

)LJXUH /D 7UHLOOH LQGXVWULH OLWKLTXH


1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

2Q VLJQDOHUD HQFRUH SOXVLHXUV IUDJPHQWV GH FRTXLOODJHV PDULQV 3HFWHQ HW G¶DERQGDQWV

IUDJPHQWV GH PDWLqUHV FRORUDQWHV FHUWDLQV FRORUDQWV SRXUUDLHQW SURYHQLU GX &pQRPDQLHQ GH
O¶8]qJH pWXGH HQ FRXUV

,O HVW SUpPDWXUp GH VH SURQRQFHU VXU OD QDWXUH HW OH VWDWXW GX VLWH GH /D 7UHLOOH &HSHQGDQW XQH

FHUWDLQH FDUDFWpULVDWLRQ GX W\SH G¶KDELWDW VHUD VDQV GRXWH SRVVLEOH PDOJUp O¶DEVHQFH GH IDXQH
TXL UHSUpVHQWH XQ KDQGLFDS LQFRQWHVWDEOH PDLV QRQ LQVXUPRQWDEOH /¶LPSUHVVLRQ JpQpUDOH

UHVWH FHOOH G¶XQ FDPSHPHQW ©OpJHUª DYHF SHXW rWUH XQH IRQFWLRQ UpSpWLWLYH FKDVVH " HW QRQ
G¶XQ KDELWDW ©ORXUGª SRXU QH SDV HPSOR\HU OHV WHUPHV GH VLWHV GH FRQFHQWUDWLRQ RX

G¶DJUpJDWLRQ 1pDQPRLQV FHWWH ©XQLWp G¶KDELWDWLRQª VHXOH UHFRQQXH IDXWH G¶XQ GpFDSDJH SOXV

H[WHQVLI OLPLWp j P VHXOHPHQW Q¶pWDLW VDQV GRXWH SDV XQLTXH GDQV OD GpSUHVVLRQ GH
0DQGXHO

6RXV UpVHUYH GHV pWXGHV HQ FRXUV OH VLWH GH OD 7UHLOOH FRQWULEXH j UHQRXYHOHU QRV FRQQDLVVDQFHV

VXU OH 3DOpROLWKLTXH GX /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ DYHF OD PLVH HQ pYLGHQFH G¶XQH SKDVH DQFLHQQH
GX *UDYHWWLHQ TXL GRLW SRXYRLU V¶LQVFULUH GDQV

OD IRXUFKHWWH DQV %3 1RXV

Q¶HQ VRPPHV SDV VXUSULV HW GDQV XQ WUDYDLO

UpFHQW %D]LOH F QRXV DYLRQV VRXOLJQp
OH FDUDFWqUH ODFXQDLUH GH OD ©VpTXHQFH GH

UpIpUHQFHª GH OD 6DOSrWULqUH DYHF XQ © WURXª
GH SUHVTXH DQV HQWUH O¶$XULJQDFLHQ

)LJXUH 'HX[ pWDSHV GX IR\HU FHQWUDO GH OD
7UHLOOH)LJXUH /D 7UHLOOH DLUH GH UHMHW GHV ]RQHV + , -


)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

GH &* 6/& %3 HW OH *UDYHWWLHQ j SRLQWHV j FUDQ GHV FRXFKHV 2 3 (
%3

/D 7UHLOOH HVW OD SUHPLqUH RFFXSDWLRQ GX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU © HQ SODFH ª UpYpOpH GDQV OHV

GpSUHVVLRQV GH OD &RVWLqUH 1RUG j FH MRXU VHXOHV GHV LQGLFDWLRQV GH VXUIDFHV pWDLHQW FRQQXHV
j &DPSXJHW HW GDQV OD GpSUHVVLRQ YRLVLQH GH 6W 9LQFHQW %D]LOH HW E $SUqV

)RQWJUDVVH %D]LOH HW D HW OD *UDQJH GHV 0HUYHLOOHV ,, %D]LOH HW 0RQQHW %D]LOH

OH VLWH GH /D 7UHLOOH HVW OH WURLVLqPH JLVHPHQW GH SOHLQ DLU j VWUXFWXUHV G¶KDELWDW

FRQVHUYpHV GX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU HW GH O¶(SLSDOpROLWKLTXH GpFRXYHUW HW IRXLOOp HQ
/DQJXHGRF 2ULHQWDO 8Q TXDWULqPH VLWH OHV 3LOHV /RLQV j 9DXYHUW PDJGDOpQLHQ DQFLHQ IHUD

O¶REMHW G¶XQH RSpUDWLRQ GXUDQW O¶pWp (QILQ XQH pYDOXDWLRQ WUqV UpFHQWH QRYHPEUH D
PRQWUp HQ 9LVWUHQTXH VXU OD FRPPXQH GH 1vPHV DX 0DV GH 0D\DQ OD SUpVHQFH G¶XQH

RFFXSDWLRQ SDOpROLWKLTXH FHUWDLQH j VWUXFWXUHV FRQVHUYpHV PDLV SRXU OH PRPHQW QRQ
SDUIDLWHPHQW FDUDFWpULVpH XQ *UDYHWWLHQ Q¶HVW SDV H[FOX SDU DQDORJLH DYHF OHV VWUXFWXUHV GH OD
7UHLOOH HW OHV TXHOTXHV pOpPHQWV W\SRORJLTXHV GLVSRQLEOHV %UHXLO HW DO &H VLWH GHYUDLW

EpQpILFLHU G¶XQH RSpUDWLRQ LPSRUWDQWH GH 6DXYHWDJH DYDQW O¶pWp 2XWUH VRQ LQWpUrW
DUFKpRORJLTXH TXL Q¶HVW SDV j GpPRQWUHU OH JLVHPHQW GH /D 7UHLOOH DSSRUWH GHV pOpPHQWV

SUpFLHX[ SRXU OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ JpRV\VWqPH RULJLQDO OHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV GH OD

&RVWLqUH GX *DUG LO SHUPHW GH FRQILUPHU O¶K\SRWKqVH GpMj DYDQFpH G¶XQH VpGLPHQWDWLRQ
pROLHQQH IRUWH DX 3OpLVWRFqQH VXSpULHXU WHUPLQDO GH j DQV DYDQW OH SUpVHQW (QILQ
HW VXUWRXW LO PRQWUH XQ VWDGH HQFRUH PDO FRQQX GX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU /DQJXHGRFLHQ OH

*UDYHWWLHQ RX 3pULJRUGLHQ VXSpULHXU VDQV GRXWH GDQV XQH SKDVH DQFLHQQH FI 3pULJRUGLHQ ,9
GH FHWWH HQWLWp FXOWXUHOOH 'DQV FHV FRQGLWLRQV O¶H[LVWHQFH HQ /DQJXHGRF G¶XQH VpTXHQFH SOXV
FRPSOqWH GX *UDYHWWLHQ LQFOXDQW OH 1RDLOOLHQ SUpVHQW GDQV

OHV JRUJHV GH O¶$UGqFKH j OD *URWWH GX )LJXLHU HW j OD *URWWH GHV 0DUURQLHUV HVW WUqV SUREDEOH
5DSSHORQV OD SUpVHQFH G¶pOpPHQWV JUDYHWWLHQV GRQW XQ EXULQ GDQV © O¶HVSULW 1RDLOOH ª j OD

%DODX]LqUH TXHOTXHV FHQWDLQHV GH PqWUHV HQ DYDO GH OD 6DOSrWULqUH GX 3RQW GX *DUG DLQVL TX¶j
OD JURWWH GH 3kTXHV j &ROOLDV pJDOHPHQW GDQV OHV JRUJHV GX *DUGRQ %D]LOH HW)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

)UpGpULF %D]LOH
8 0 5 & 1 5 6 ,QVWLWXW GH %RWDQLTXH 0RQWSHOOLHU )UDQFH
IUHGHULFED]LOH#DRO FRP
/DERUDWRLUH GH 3UpKLVWRLUH GH 9DXYHUW % 3 Qƒ )UDQFH 9DXYHUW
*XLOODXPH %RFFDFFLR
( 6 ( 3 8 0 5 $L[ HQ 3URYHQFH )UDQFH
J ERFFDFH#PDLOFLW\ FRP
&DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH
$)$1 0pGLWHUUDQpH &'' /DERUDWRLUH GH 3UpKLVWRLUH GH 9DXYHUW
NDW\ED]LOH#DRO FRP
&RUUHVSRQGDQFH
)UpGpULF %D]LOH % 3 Qƒ 9$89(57 )UDQFH IUHGHULFED]LOH#DRO FRP6HLWHQ

)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

5pIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV
$51$/ +

/HV PXOWLSOHV WHUUDVVHV UKRGDQLHQQHV GH OD &RVWLqUH 1vPRLVH OHXUV SURORQJHPHQWV YHUV 0RQWSHOOLHU HW OHXUV
VROV %XOO 6RF HW 6F 1DW GH 1vPHV 7 /,9 SS WDEO FDUWH KW

$51$/ + %$55,(5( - %$=,/( ) 721, &

/D 9LVWUHQTXH YDOOpH GX 5K{QH DX 4XDWHUQDLUH PR\HQ (VVDL GH GDWDWLRQ %XOO 6RF HW 6F 1DW GH 1vPHV 7
/,9 S WDEO

%$=,/( )

/H 3DOpROLWKLTXH GH OD &RVWLqUH 0pULGLRQDOH GDQV VRQ FRQWH[WH *pRORJLTXH 7KqVH GH GRFWRUDW GH 6FLHQFH
1DWXUHOOH *pRORJLH 8 6 7 / 02173(//,(5 ,, IpYULHU S ILJ SO K W

%$=,/( )

5HFKHUFKHV VXU OH SDVVDJH GX :UP DQFLHQ DX :UP UpFHQW HW VXU OH GpEXW GX :UP UpFHQW HQ /DQJXHGRF
RULHQWDO 7KqVH GH GRFWRUDW GH qPH F\FOH *pRJUDSKLH 3K\VLTXH 8QLYHUVLWp GH 0RQWSHOOLHU ,,, S ILJ
WDEO SO K W

%$=,/( )

/H 3pULJRUGLHQ VXSpULHXU HQ /DQJXHGRF RULHQWDO 5LYLVWD GL 6FLHQ]H 3UHLVWRULFKH YRO ;;;9,,, SDUX
IDVF SS ILJ

%$=,/( )

/H /DQJXHGRF 2ULHQWDO GH j DYDQW OH SUpVHQW KRPPH HW PLOLHX (O PyQ PHGLWHUUDQL GHVSUHV
GHO 3OHQLJODFLDO &ROORTXH LQWHUQDWLRQDO &RPPLVVLRQ 9,, 8 , 6 3 3 %DQ\ROHV PDL 0XVHX
G
$UTXHRORJLD GH &DWOXQ\D *LURQD SS ILJ

%$=,/( ) D

)RQWJUDVVH JLVHPHQW 0DJGDOpQLHQ PR\HQ " HQ /DQJXHGRF RULHQWDO &RQJUqV 3UpKLVWRULTXH GH )UDQFH
;;,9H VHVVLRQ &DUFDVVRQQH VHSWHPEUH &ROORTXH /HV IDFLqV OHSWROLWKLTXH GX %DVVLQ
PpGLWHUUDQpHQ QRUG RFFLGHQWDO PLOLHX QDWXUHO HW FXOWXUHO SS ILJ

%$=,/( ) E

-DUQqJXHV %LVFDUUDW HW O
RFFXSDWLRQ GH OD GpSUHVVLRQ GH 6W 9LQFHQW -RQTXLpUHV 6W 9LQFHQW *DUG ' ) 6
S ILJ ILFKLHU )LOH0DNHU 3UR Š DQQH[H 65$ /DQJXHGRF 5RXVVLOORQ 0RQWSHOOLHU

%$=,/( ) F

/H 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU HQ /DQJXHGRF 2ULHQWDO 'H j DQV DYDQW OH SUpVHQW /H PLOLHX OHV
KRPPHV 0pPRLUH HQ YXH GH O
+DELOLWDWLRQ j GLULJHU OHV UHFKHUFKHV 8QLYHUVLWp GH 3HUSLJQDQ W , S
W
S ILJ HW WDEO W ,, SO K W

%$=,/( )

*UDQGV WUDYDX[ HW 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU GDQV OHV SODLQHV GX %DV 5K{QH *DUG &156 ± ,1)2 QXPpUR KRUV
VpULH © 5HFKHUFKH HW $UFKpRORJLH 3UpYHQWLYH ª pWp DR€W SS ILJ

%$=,/( ) HW 0211(7 %$=,/( &

/H *LVHPHQW pSLSDOpROLWKLTXH GH OD *UDQJH GHV 0HUYHLOOHV ,, 5RFKHIRUW GX *DUG *DUG 1RWH SUpOLPLQDLUH
%XOOHWLQ GH OD 6 3 ) W Qƒ SS ILJ)UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG

1R
)HEUXDU $SULO

6HLWHQ

KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK

%$=,/( ) HW 0211(7 %$=,/( &

/H 0DJGDOpQLHQ HW O¶$SUqV 0DJGDOpQLHQ HQ /DQJXHGRF 2ULHQWDO 7DEOH URQGH © 3DOpROLWKLTXH 6XSpULHXU UpFHQW
ª &KDPEpU\ PDUV /H 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU UpFHQW QRXYHOOHV GRQQpHV VXU OH SHXSOHPHQW HW
O
HQYLURQQHPHQW 0pPRLUH GH OD 6 3 ) ;;9,,, SS ILJ

%$=,/( ) HW 3(7,727 +

/D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 8Q QRXYHDX VLWH SDOpROLWKLTXH VXSpULHXU GH SOHLQ DLU j VWUXFWXUHV FRQVHUYpHV
%XOOHWLQ GH OD 6RFLpWp 3UpKLVWRULTXH )UDQoDLVH W SS ILJ

%5(8,/ - < %$5%(5$1 6 %$=,/( ) %,28/ & &+(9,//27 3 /$1&(/27 6
/(/,(95( 9 0())5( - & HW 125(7 &
,QFLQpUDWHXU GX 0DV GH 0D\DQ j 1LPHV *DUG ' ) 6 GH GLDJQRVWLF DUFKpRORJLTXH S ILJ 65$
/DQJXHGRF 5RXVVLOORQ 0RQWSHOOLHU

%266(/,1 %

&RQWULEXWLRQ GH O
$EUL 3DWDXG j OD FKURQRORJLH GX *UDYHWWLHQ IUDQoDLV %XOO 6RF 3UpKLVW )U W Qƒ SS
ILJ

%5,&.(5 + 0 GLU

/H 3DOpROLWKLTXH GH O¶$EUL 3DWDXG 'RUGRJQH OHV IRXLOOHV GH + / 0RYLXV -U 3DULV (GLWLRQV GH OD 0DLVRQ GHV
VFLHQFHV GH O¶+RPPH 'RFXPHQWV G¶$UFKpRORJLH )UDQoDLVH Qƒ S ILJ WDEO

'-,1'-,$1 )

7KH 0LG 8SSHU 3DODHOLWKLF WR ES LQ )UDQFH +XQWHUV RI WKH *ROGHQ $JH 8QLYHUVVLW\ RI /HLGHQ
SS WDEO : 5RHEURHNV 0 0XVVL - 6YRERGD . )HQQHPD HG

'-,1'-,$1 ) HW %266(/,1 %
3pULJRUGLHQ HW *UDYHWWLHQ O
pSLORJXH G
XQH FRQWUDGLFWLRQ 3UpKLVWRLUH (XURSpHQQH /LpJH W SS
ILJ WDEO
2125$7,1, *

3UpKLVWRLUH FOLPDWV VpGLPHQW GX :UP ,,, j O¶+RORFqQH GDQV OH 6XG (VW GH OD )UDQFH 7KqVH GH GRFWRUDW qV
6FLHQFHV $L[ 0DUVHLOOH ,,, 7 , S 7 ,, DWODV S

2125$7,1, * &+$5(<5( - &20%,(5 - '$/ 35$ * HW 7+,121 0

1RXYHOOHV GRQQpHV VXU OD FXOWXUH JUDYpWLHQQH HQ 9LYDUDLV &RQJUqV 3UpKLVWRULTXH GH )UDQFH ;;,9H VHVVLRQ
&DUFDVVRQQH VHSWHPEUH &ROORTXH /HV IDFLqV OHSWROLWKLTXHV GX %DVVLQ PpGLWHUUDQpHQ QRUG
RFFLGHQWDO PLOLHX QDWXUHO HW FXOWXUHO SS ILJ

3(7,727 + %$=,/( ) $85$1' - / %5(6 & 5(&2/,1 $ HW /$1&(/27 6

0DQGXHO =$& 6DLQW 3DXO ')6 G
pYDOXDWLRQ $UFKpRORJLTXH S ILJ K W DQQH[HV 65$/DQJXHGRF
5RXVVLOORQ 0RQWSHOOLHU
Aperçu du document treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 1/14
 
treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 2/14
treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 3/14
treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 4/14
treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 5/14
treille Archéointerpublica 2001.pdf - page 6/14
 
Télécharger le fichier (PDF)


treille Archéointerpublica 2001.pdf (PDF, 967 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


treille archeointerpublica 2001
numero 1 basse def
ca fnsea
les attentats de paris sont un false flag
dp jeune cinema documentaire
accord 2097209 1

Sur le même sujet..