دليل المرافقة .pdf


Nom original: دليل المرافقة.pdf
Auteur: ramdane

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/12/2016 à 20:36, depuis l'adresse IP 41.200.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 258 fois.
Taille du document: 216 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت‬
‫وزارة التربيت الىطنيت‬
‫مديريت التكىين‬
‫المفتشيت العامت للبيداغىجيا‬

‫دليل مرافقت االستاذ المتربص‬
‫يٍ أعم األذخز ث‪ٛ‬ذ األتزبر انًزشثض ٔيابػذرّ ػهٗ أداء يٓبيّ انًُظٕص ػه‪ٓٛ‬ب ف‪ ٙ‬انقبٌَٕ األتبت‪ ٙ‬انخبص‬
‫ثبنًٕظف‪ ٍٛ‬انًُزً‪ ٍٛ‬نألتالك انخبطخ ثبنزشث‪ٛ‬خ انٕطُ‪ٛ‬خ (انًشتٕو انزُف‪ٛ‬ز٘ سقى ‪ 315-08‬انًؤسؿ ف‪ٙ‬‬
‫‪ٚ‬اش‬
‫‪ 2008/10/11‬انًؼذل ٔانًزًى ثبنًشتٕو انزُف‪ٛ‬ز٘ سقى ‪ 12-240‬انًؤسؿ ف‪)2012/05/29 ٙ‬‬
‫انمفتشيت انعامت نهبيذاغىجيا ومذيشيت انتكىيه أٌ رضؼب ث‪ ٍٛ‬أ‪ٚ‬ذ٘ انابدح يفزش‪ ٙ‬انًٕاد نهًشاؽم انزؼه‪ًٛٛ‬خ انضالس‬
‫ْزِ "انٕص‪ٛ‬قخ" نزكٌٕ دن‪ٛ‬ال ػًه‪ٛ‬ب نًشافقخ األتزبر انًجزذئ ذخالل فزشح رشثظّ‪.‬‬

‫أٔال ‪ :‬أْذاف ػًه‪ٛ‬خ انًشافقخ‬
‫‪ ‬عؼم انًزشثض ‪ٚ‬ؼ‪ٚٔ ٙ‬ذسك أٌ انزكٕ‪ ٍٚ‬انزار‪ ْٕ ٙ‬اناج‪ٛ‬م األيضم نزطٕ‪ٚ‬ش انكفبءاد انًُٓ‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ ‬رآ‪ٛ‬م اَذيبط " األتزبر انًزشثض " ف‪ ٙ‬يؾ‪ٛ‬طّ انغذ‪ٚ‬ذ‪.‬‬
‫‪ ‬عؼم انًؤتاخ انزشثٕ‪ٚ‬خ انٕتط األيضم نزكٕ‪ ٍٚ‬انًزشثض‪.‬‬
‫‪ ‬رؾذ‪ٚ‬ذ ؽبعبد انًزشثض ٔ انؼًم ػهٗ رهج‪ٛ‬زٓب يٍ ذخالل ْزِ انًشافقخ انز‪ ٙ‬رشغغ ػهٗ‬
‫االؽزكبك ٔانزُا‪ٛ‬ق ث‪ ٍٛ‬انًزشثظ‪ ٍٛ‬أَفآى ٔ ث‪ُٓٛ‬ى ٔث‪ ٍٛ‬ثبق‪ ٙ‬األتبرزح ٔالت‪ًٛ‬ب رٔ٘ انخجشح‪.‬‬
‫‪ ‬اقزشاػ ثشَبيظ ركٕ‪ ٍٚ‬ف‪ ٙ‬إطبس فش‪ٚ‬ق ػًم (انًفزش‪ ،‬األتزبر انًزشثض‪ ،‬األتزبر انًكٌٕ)‪.‬‬
‫‪ ‬رجبدل انزغبسة ٔانًؼبسف يغ كبفخ انًذست‪ ٍٛ‬ثشكم دائى ٔانزشغ‪ٛ‬غ ػهٗ اتزغالل ركُٕنٕع‪ٛ‬ب‬
‫اإلػالو ٔاالرظبل ف‪ْ ٙ‬زا انًغبل‪.‬‬
‫صبَ‪ٛ‬ب‪ :‬انكفبءاد انًشاد رًُ‪ٛ‬زٓب نذٖ األتزبر انًزشثض يٍ ذخالل ْزِ انًشافقخ‬
‫‪ -1‬تنظيم وضعياث انتعهم وانتخطيط نها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫انزؾكى ف‪ ٙ‬قشاءح انًُٓبط )الت‪ًٛ‬ب انشثط ث‪ ٍٛ‬انكفبءاد انًازٓذفخ ٔانًؾزٕٖ انؼهً‪.)ٙ‬‬
‫رؾذ‪ٚ‬ذ األْذاف نكم ؽظخ رشثٕ‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫ثُبء ٔضؼ‪ٛ‬بد رؼه‪ًٛٛ‬خ‪/‬رؼهً‪ٛ‬خ رُبتت يازٕٖ انزالي‪ٛ‬ز يغ ؽاٍ إداسرٓب ٔرُش‪ٛ‬طٓب‪.‬‬
‫اتزؼًبل انٕصبئق انج‪ٛ‬ذاغٕع‪ٛ‬خ انًشافقخ نهًُبْظ ٔ اتزضًبس انكزبة انًذست‪. ٙ‬‬
‫انزخط‪ٛ‬ط انًؾكى نهذسط (إػذاد ت‪ُٛ‬بس‪ ٕٚ‬يُظى ٔ ْبدف نا‪ٛ‬شٔسح انٕضؼ‪ٛ‬خ انزؼه‪ًٛ‬خ‪/‬انزؼهً‪ٛ‬خ)‪.‬‬
‫رشغ‪ٛ‬غ انزهً‪ٛ‬ز ػهٗ انؼًم انفشد٘ ٔانغًبػ‪ ٙ‬ثبػزجبسِ يؾٕسا نهؼًه‪ٛ‬خ انزشثٕ‪ٚ‬خ (األتزبر‬
‫يؤطشا ٔيٕعٓب)‪.‬‬
‫رٕظ‪ٛ‬ف أَشطخ انذػى ثُبء ػهٗ انًقبسثخ انفبسق‪ٛ‬خ‪.‬‬

‫‪ -2‬تنظيم انعمم في حجشة انتذسيس (إداسة انتعهماث وتنشيطها)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫يشافقخ انزالي‪ٛ‬ز يٍ انابؽخ إنٗ انقاى‪.‬‬
‫رُظ‪ٛ‬ى يغًٕػبد انؼًم (را‪ٛٛ‬ش انًغًٕػبد ٔرا‪ٛٛ‬ش أفشاد انًغًٕػبد)‪.‬‬
‫رُظ‪ٛ‬ى انُشبطبد انزشثٕ‪ٚ‬خ داذخم انقاى‪.‬‬
‫رُظ‪ٛ‬ى رذذخالد انزالي‪ٛ‬ز‪.‬‬
‫االتزؼًبل انؾاٍ نهاجٕسح ٔيخزهف انٕتبئم انج‪ٛ‬ذاغٕع‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫إدساك أًْ‪ٛ‬خ األصش انكزبث‪ ٙ‬ػُذ انزهً‪ٛ‬ز (االػزُبء ٔاالْزًبو ثزاغ‪ٛ‬الد انزالي‪ٛ‬ز ػهٗ كشاس‪ٚ‬آى )‬

‫‪ -3‬تقىيم أعمال انتالميز‪.‬‬
‫‪‬‬

‫انزؼشف إنٗ يخزهف إَٔاع انزقٕ‪ًٚ‬بد (انزشخ‪ٛ‬ظ‪، ٙ‬انزكٕ‪ ،ُٙٚ‬انزؾظ‪ٛ‬ه‪. )ٙ‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫انزً‪ٛٛ‬ض ث‪ ٍٛ‬يخزهف ػُبطش انزقٕ‪ٚ‬ى (اناُذ‪ ،‬األتئهخ‪ ،‬انزؼه‪ًٛ‬بد‪ ،‬انزٕع‪ٓٛ‬بد‪ ،‬يؼب‪ٛٚ‬ش انزُق‪ٛ‬ط‪.)...‬‬
‫رُظ‪ٛ‬ى ػًه‪ٛ‬بد انزقٕ‪ٚ‬ى‪.‬‬
‫رؾه‪ٛ‬م انُزبئظ ٔاتزغالنٓب‪.‬‬

‫‪ -4‬إداسة انتكىيه انمستمش انزاتي‬

‫‪ ‬انٕػ‪ ٙ‬ثأٌ انزكٕ‪ ٍٚ‬انزار‪ ْٕ ٙ‬اناج‪ٛ‬م األيضم نزطٕ‪ٚ‬ش انكفبءاد انًُٓ‪ٛ‬خ نهًشث‪.ٙ‬‬
‫‪ ‬رؾذ‪ٚ‬ذ انؾبعبد ٔ انؼًم ػهٗ رهج‪ٛ‬زٓب ثبنجؾش ٔ انزُا‪ٛ‬ق يغ انًذست‪ٔ ٍٛ‬انًفزش‪.ٍٛ‬‬
‫‪ ‬رجبدل انزغبسة ٔانًؼبسف يغ انًذست‪ ٍٛ‬ثشكم دائى‪ ،‬ذخبطخ ٔأٌ ركُٕنٕع‪ٛ‬ب اإلػالو‬
‫ٔاالرظبل رفزؼ آفبقب ٔاتؼخ ف‪ْ ٙ‬زا انًغبل‪.‬‬
‫صبنضب‪:‬‬
‫‪ ‬انؼًم داذخم فش‪ٚ‬ق انًؤتاخ ٔانزُا‪ٛ‬ق انذائى يغ أفشادِ‪.‬‬
‫طش‪ٚ‬قخ انؼًم‬
‫ف‪ ٙ‬ثذا‪ٚ‬خ اناُخ انذسات‪ٛ‬خ (ثؼذ ػًه‪ٛ‬خ انزٕظ‪ٛ‬ف) ‪ٚ‬جشيظ انا‪ٛ‬ذ(ح) يفزش(ح) انًبدح نقبء ركٕ‪ُٛٚ‬ب ‪ٚ‬غًغ‬
‫ف‪ ّٛ‬كم انًزشثظ‪ ٍٛ‬انزبثؼ‪ ٍٛ‬نًقبطؼزّ سفقخ يغًٕػخ يٍ األتبرزح انًكَٕ‪ ٍٛ‬أٔ مه روي انخبشة‬
‫ٔانكفبءح ٔ‪ٚ‬زى ذخالل ْزا انهقبء‪:‬‬
‫‪ -1‬ششػ "دنيم مشافقت األستار انمتشبص" ٔالت‪ًٛ‬ب انكفبءاد انًُزظش رًُ‪ٛ‬زٓب ػُذ انًزشثض‬
‫يغ رٕض‪ٛ‬ؼ ك‪ٛ‬ف‪ٛ‬خ اتزؼًبل ''بطاقت مشافقت األستار انمتشبص''‪.‬‬
‫‪ -2‬إتُبد كم أتزبر يزشثض إنٗ أستار مكىن أٔ أستار ري خبشة ن‪ٛ‬كٌٕ يشافقب نّ ذخالل ْزِ‬
‫انؼًه‪ٛ‬خ رؾذ إششاف يفزش انًبدح انز٘ يٍ ٔاعجّ إ‪ٚ‬الء أًْ‪ٛ‬خ قظٕٖ نؼًه‪ٛ‬ز‪ ٙ‬انًزبثؼخ ٔانزٕع‪.ّٛ‬‬
‫‪ -3‬رؾذ‪ٚ‬ذ سصَبيخ نقبءاد (انًزشثض‪/‬انًكٌٕ ) ٔفق انًُٕرط انًشفق – ركٌٕ انهقبءاد ذخبسط‬
‫تبػبد ػًم األتزبر انًزشثض‪ ،‬طٕال انفظم األٔل يٍ اناُخ انذسات‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ -4‬راه‪ٛ‬ى "بطاقت مشافقت األستار انمتشبص" نكم أتزبر يزشثض قظذ اتزغالنٓب ذخالل كم نقبء‬
‫يجشيظ ث‪ٔ ُّٛ‬ث‪ ٍٛ‬األتزبر انًكٌٕ‪.‬‬
‫‪ -5‬رؾذد "بطاقت مشافقت األستار انمتشبص" أْذاف كم ؽظخ‪ٚٔ ،‬جقٗ ػهٗ األتزبر انًكٌٕ‬
‫اناؼ‪ٔ ٙ‬االعزٓبد نزؾق‪ٛ‬قٓب يغ رقٕ‪ٚ‬ى انكفبءاد انًشاد إكابثٓب نهًزشثض يٍ ذخالل راغ‪ٛ‬م‬
‫يالؽظبرّ ػهٗ " بطاقت مشافقت األستار انمتشبص" أصُبء كم نقبء يغ ضشٔسح اإليضبء‪.‬‬
‫‪ -6‬رزى ػًه‪ٛ‬خ انًشافقخ داذخم انًؤتاخ انز‪ٚ ٙ‬ؼًم ثٓب األتزبر انًكٌٕ (انًشافق)‪ٔ ،‬ػهٗ يذ‪ٚ‬ش ْزِ‬
‫انًؤتاخ يزبثؼخ ػًه‪ٛ‬خ انًشافقخ ٔانآش ػهٗ ؽاٍ ت‪ٛ‬شْب ٔفق انشصَبيخ انًزفق ػه‪ٓٛ‬ب ‪.‬‬
‫‪ٚ -7‬قٕو يذ‪ٚ‬ش انًؤتاخ (انز‪ ٙ‬رًذ ف‪ٓٛ‬ب انًشافقخ) ثبنزٕق‪ٛ‬غ ػهٗ "بطاقت مشافقت األستار‬
‫انمتشبص" ثؼذيب ‪ٚ‬كٌٕ قذ رأكذ أٌ األتزبر‪( ٍٚ‬انًكٌٕ ٔانًزشثض) قذ َفزا سصَبيخ انهقبءاد‪.‬‬
‫‪ -8‬ف‪ ٙ‬انُٓب‪ٚ‬خ ) ثؼذ اتز‪ٛ‬فبء كم انؾظض) ‪ٚ‬قٕو األتزبر انًكٌٕ ثزقٕ‪ٚ‬ى انكفبءاد انًشاد إكابثٓب‬
‫(رًُ‪ٛ‬زٓب) نهًزشثض يٍ ذخالل انًُٕرط انًشفق – بطاقت تقىيم أستار متشبص‪-‬‬
‫‪ -9‬راهى َاخخ يٍ ثطبقخ انزقٕ‪ٚ‬ى نألتزبر انًزشثض (رؾفظ َاخخ ف‪ ٙ‬يهفّ) ٔأذخشٖ نها‪ٛ‬ذ انًفزش‬
‫ثؼذ رٕق‪ٛ‬ؼٓب يٍ طشف األتزبر انًكٌٕ ٔكزا يذ‪ٚ‬ش انًؤتاخ انًازقجهخ‪.‬‬
‫‪ٚ-10‬قٕو يفزش انًبدح ثبتزضًبس انٕص‪ٛ‬قز‪ " ٍٛ‬ثطبقخ يشافقخ األتزبر انًزشثض" ٔ '' ثطبقخ رقٕ‪ٚ‬ى‬
‫األتزبر انًزشثض" يٍ اعم دػى ْزا "انزكٕ‪ " ٍٚ‬ثًب ‪ٚ‬شاِ يُبتجب‪.‬‬
‫‪2‬‬


دليل المرافقة.pdf - page 1/2
دليل المرافقة.pdf - page 2/2

Documents similaires


guide sehaty fi taghdiyaty 52 pages
3 7
4 7
fichier sans nom
fichier sans nom
learn linux net 2023


Sur le même sujet..