Switzerland & Alsace France 2 .pdfNom original: Switzerland & Alsace-France 2.pdf
Titre: Switzerland & Alsace-France 2
Auteur: Wannee

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/02/2017 à 16:24, depuis l'adresse IP 82.227.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 201 fois.
Taille du document: 3 Mo (15 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Switzerland & Alsace-France
เทีย
วสวิตเซอร์แลนด์และแคว้นอ ัลซาสภาคตะว ันออกของฝรง ั เศส (8 ว ัน 7 คืน)


, เมืองเลิศรส
ท่องธรรมชาติสวิตเซอร์แลนด์ – ฝรง ั เศส เทีย
วหมูบ
่ า้ นสวยงาม ชมอาหารพื


0 บอาศยอยู
สว ัสดีคะ่ .. เจีย

่ ฝ
ี รงเศสต

งแต่
ั,
ปี 1989 เริม
จ ัดทริปเล็กๆเมือ
ปี 2015
ยินดีตอ
้ นร ับทุกๆท่านนะคะ...

ทริปปี 2560 : ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูม ิ 4-22 องศา 10 - 17 เม.ย // 18 - 25 เม.ย//
//2 – 9 พ.ค // 16 – 23 พ.ค// 30 พ.ค - 6 มิ.ย // 13 – 20 มิ.ย

0 บกล ับเมืองไทยค่ะ
ฤดูรอ
้ น อุณหภูม ิ 15- 35 องศา // ชวงนี
ไ, ม่มท
ี ริป เจีย
ฤดูใบไม้รว
่ ง 8-16 องศา 11 – 18 ก.ย //26 ก.ย – 3 ต.ค//
10-17 ต.ค//23 -30 ต.ค// 31 ต.ค -7 พ.ย

ว ันที 1. ร ับทีส
นามบินซูรค

ฝากกระเป๋าทีส
ถานีรถไฟซูรค
ิ เดินเทีย
วในต ัวเมือง
็ นเข้าทีพ
บ่ายเดินทางไปอินเทอลาเคน ( Interlaken) เชคอิ
ัก

,ึ ชอของสวิ
อินเทอลาเคน (Interlaken) เมืองแห่งสองทะเลสาบทีข

ตเซอร์แลนด์ ตงอยู
ั,
ร่ ะหว่าง สอง
ทะเลสาบคือทะเลสาบ Brienz และทะเลสาบ Thun และล้อมรอบด้วยภูเขาและยอดเขาสูงๆ ทีโ ด่งด ัง
คือ ยอดเขาไอเกอร์(Eiger) สูง 3970 เมตร ยอดเขาเมินซ ์ (Monch) สูง 4099 เมตร และยอดเขา
ยุงเฟรา(Jungfrau) สูง 4158 เมตรชมทิวท ัศน์ชนบททีส
วยงามท่ามกลางหุบเขาและทะเลสาบ

ว ันที 2. เทีย
ว Engelberg –Titlis

่ อดเขา Titlis ที
, สูย
หล ังอาหารเชา้ เดินทางโดยรถไฟไปย ังเมือง Engelberg เพือ
นง ั กระเชาไฟฟ
้ าขึน
มีความสูงเหนือระด ับนํา, ทะเลถึง 3020 เมตรและมีหม
ิ ะปกคลุมยอดเขาตลอดทงปี
ั, เล่นหิมะบนยอด
เขา ข้ามสะพานแขวน TITLIS Cliff Walk ทีส

ู ทีส

ุ ในยุโรป อยูท
่ ค
ี วามสูง 3041เมตร ชมถํ ,
นํา, แข็ง
ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบ Breinz หรือทะเลสาบThun แล้วแต่ความสะดวก

ว ันที 3. Bern –Lauterbrunnen- Murren-Gimmelwald


, ในปี ค.ศ. 1191
เทีย
วกรุงเบิรน
์ เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ชมเมืองเก่าทีส
ร้างขึน
, ทะเบียน
ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมยุคกลางทีไ ด้ร ับการอนุร ักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้ร ับการขึน

เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นํา, พุทส
ี วยงามในสม ัยเดียวก ัน หอนาฬกาเก่
าแก่ (Zytglogge)
ทีโ ด่งด ัง …..
เดินทางโดยรถไฟไป เทีย
วหมูบ
่ า้ น Lauterbrunnen
ั ัสอากาศบริสท
เทีย
ว Murren หมูบ
่ า้ นกลางขุนเขา เดินชมธรรมชาติสมผ
ุ ธิn ชมทิวท ัศน์อ ันงดงามของ
ยอดเขาทีป
กคลุมด้วยหิมะแบบสุดไกล้

ว ันที 4. Luzern –Mt. Rigiิ น ล่องเรือทะเลสาบสแคว้

ึ อเป็นราชนี
ิ แห่งขุนเขา (Queen of
, ยอดเขาริก ิ ซงถื
เทีย
วลูเซร์
น และ ขึน
ิ นทีส
the moutain) ชมทิวท ัศน์รม
ิ ทะเลสาบลูเซร์
วยงาม รวมทงย่
ั, านถนน

ชอปปิ
, งกลางต ัวเมือง
์ ม
สะพานไม้ทเี ก่าแก่ทส
ี ด
ุ ในยุโรป Chapel Bridge หรือ Kapellbrücke สะพานข้ามแม่นํา, รอยสที


ิ น เรียกว่าเป็นจุดทีน
อายุหลายร้อยปี และหอคอยกลางนํา, สญล
ักษณ์แห่งเมืองลูเซร์
ักท่องเทีย
วไป
ถ่ายรูปก ันมากทีส


ิ น
โบสถ์ Hofkirche โบสถ์เก่าแก่แห่งหนึง ของเมืองลูเซร์


อนุสาวรียส
์ งโตหิ
น ( Loewendenkmal หรือ Lion Monument) เป็นอนุสาวรียร์ ป
ู สงโตหิ
น แกะสล ัก
ื ั และจงร ักภ ักดี ต่อราช
, เพือ
อยูบ
่ นหน้าผา สร้างขึน
เป็นอนุสรณ์แก่ทหารสวิสในความกล้าหาญ ซอสตย์

วงค์ฝรงเศสในชวงปฏิ

ว ัติฝรงเศสในปี

1792

ว ันที 5. Riquewihr – Ribeauvillé - Hunawihr

เทีย
วหมูบ
่ า้ นสวยงาม 3 หมูบ
่ า้ นเล็กๆ ในแคว้นอ ัลซาสทางภาคตะว ันออกของฝรงเศสบนเสนทางไวน์ทีม

ี อเสยงและเป
็ นทีร จ
ู ้ ักมากทีส

ุ ในแคว้นนี, และเป็นหมูบ
่ า้ นทีไ ด้ร ับการค ัดเลือกให้เป็นหมูบ
่ า้ นที
สวยทีส

ุ แห่งหนึง ของฝรงเศส


ต ัวเมืองย ังคงร ักษาเอกล ักษณ์ของอ ัลซาสไว้อย่างแท้จริง บ้านเรือนสวนใหญ่
ได้ร ับการดูแลร ักษาให้
ี ั อย่างสวยงาม หมูบ
คงสภาพเดิมดงในอดี

ต มีการประด ับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสสน
่ า้ น
, งึ เป็นจุดหมายปลายทางทีม
เหล่านีจ
เี สน่หดึงดูดน ักท่องเทีย
วมากมาย

ว ันที 6. Strasbourg - Basel
• สทราสบูรก
์ เมืองหลวงแห่งแคว้นอ ัลซาส (Alsace ) เมืองมรดกโลก ศูนย์กลางเมืองเก่าของสต
ึ ็ นเกาะใหญ่ (Grande île )มีแม่นํา, อิล Ill ล้อมรอบ ได้ร ับการขึน
, ทะเบียนเป็นมรดก
ราสบูรก
์ ซงเป
โลกในปี 1998
• Place Kléber จ ัตุร ัสใหญ่ใจกลางเมืองสตราสบูรก

• มหาวิหารแห่งสตราสบูรก
์ (Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg) มหาวิหารเก่าแก่ท ี
, ในยุคกลาง มีความสูง 142 เมตร
สร้างขึน
ี ั
• ย่าน Petite France บ้านเรือนไม้รม
ิ คลอง สสนหลากหลาย
ิ Basel ทางภาคตะว ันตกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ มีพรมแดนติดก ับประเทศ
เทีย
วเมืองบาเซล
ฝรงเศสและเยอรม

ันเมืองใหญ่อ ันด ับสามของสวิตเซอร์แลนด์รองจาก ซูรค
ิ และเจนีวา ตงอยู
ั,
ร่ ม
ิ ฝั ง
แม่นํา, ไรน์ ( Rhein)
ิ ึ ็ นทีต

Marktplatz หรือ จ ัตุร ัสกลางเมืองบาเซลซงเป
งตึ
ั, กศาลาว่าการอําเภอสแดงโดดเ
ด่นที
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและเรอเนสซองส ์ สร้างในปี ค.ศ.1514

โบสถ์ประจําเมืองบาเซลหรื
อ Basler Münster เป็นโบสถ์โปรเตสแตนท์ ทีแ
รกเริม
สร้างในปี ค.ศ.

1019 ด้วยสถาปัตยกรรมโรม ันแต่หล ังจากเกิดแผ่นดินไหวในเมืองบาเซลในปี
1356 ต ัวโบสถ์


บางสวนก็
ได้ถก
ู ทําลายไป และได้มก
ี ารซอมแซมและสร้
างต่อจนเสร็จในปี ค.ศ. 1500 ด้วย
สถาปัตยกรรมกอธิค

ว ันที 7. Colmar

เมืองท่องเทีย
วทีม
เี สน่หเ์ มืองหนึง บนเสนทางสายไวน์
ของแคว้นอ ัลซาส ภายในเมืองเก่ากอลมาร์

สามารถชนชมสถาปั
ตยกรรมท้องถิน
สภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทเี ป็นเอกล ักษณ์ของ แคว้นอ ัล

ซาส สถาปัตยกรรมยุคกลางทีผ
สมผสานก ับสถาปัตยกรรมเรอเนสซองสของศตวรรษ
ที 16-17 ที
ได้ร ับการอนุร ักษ์ไว้เป็นอย่างดี
ย่าน เวนิสน้อยแห่งเมืองกอลมาร์ La Petite Venise ย่านริมฝั งแม่นํา, เล็กๆ ทีม

ี า้ นเรือนสไตล์อ ัล
ี ั างๆ ตงอยู
ซาสสสนต่
ั,
ร่ ม
ิ สองฝั งของแม่นํา, เลาร์ (Lauch) มีเรือเล็กๆพาล่องคลองชมเมือง ในอดีต
้ ้
่ ิ ามาขายทีต
ชาวไร่ ชาวสวนชาวประมงใชเสนทางนํ
า, นีใ, นนการขนสงสนค้
ลาด


ว ันที 8. ร ับทีโ รงแรม 8.00 น. ไปสงสถานี
รถไฟไปสนามบิน ซูรค
ิ กล ับกรุงเทพฯ

อ ัตราค่าบริการ
1500 CHF ฟร ังก์สวิส 54000 บาท /ต่อคน (ผูร้ ว่ มทริปอย่างน้อย 4 คน)
ราคาข้างต้นนีร, วมอะไรบ้าง
1.ค่าตวƒ ั รถไฟ รถเมล์ รถบ ัส Tram ในสวิตเซอร์แลนด์และใน ฝรงเศส

ตลอดทงทริ
ั,

2. ค่าล่องเรือทะเลสาบในสวิตเซอร์แลนด์
3.ค่าเข้าชมสถานทีท

่ งเทีย
วทุกแห่งตามโปรแกรม
, เชา้
4.อาหารมือ
5.ค่าทีพ
ัก 7 คืน โรงแรม 2-3 ดาว (สวิตฯ พ ักรวม hostel/ฝรงเศส

พ ักห้องละ 2 คน)
ราคาข้างต้นไม่รวม
1. ตวƒ ั เครือ
งบินไป-กล ับ กรุงเทพ - ซูรค
ิ - กรุงเทพ

2. ค่าธรรมเนียมขอวีซา
3. ค่าประก ันสุขภาพ
, กลางว ันและมือ
, เย็น (10-20 ยูโร แล้วแต่เมนู)
4. ค่าอาหารมือ

้ าย 3 ว ัน ในฝรงเศส
แลกเป็นเงินยูโรมานิดหน่อยสาหร
ับใชจ่

้ ายสวนต


่ ค่าโทรศพท์
5. ค่าใชจ่
ัว เชน
ค่าเครือ
งดืม
ในห้องพ ัก
้ ลเงินฟร ังก์สวิส(CHF) 1 ฟร ังก์ = 36 บาท/ประมาณ
สวิตเชอร์แลนด์ใชสกุ
้ ลเงิน ยูโร (EUR ) 1 ยูโร = 38 บาท /ประมาณ
ฝรงเศสใชสกุ


ขนตอนการจอง
ั,


1. เลือกทริป เลือกชวงเวลาที


้ งการมาเทีย
ว กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการจอง แล้วสงมาที

0 บจะติดต่อกล ับไปภายใน 24-48 ช.ม หรือ เขียน
e-mail : wannnee917@gmail.com เจีย
ื -นามสกุล /อายุ/โปรแกรมทริป/กําหนดการเดินทาง/จํานวนผูร้ ว่ มเดินทาง สงมาทางอี

ชอ
เมล
่ ัน
ก็ได้เชนก
0 บจะตอบกล ับยืนย ันข้อมูลการเดินทาง และขอร ับเงินม ัดจําเป็นจํานวนเงิน 500 ฟร ังก์สวิส
2.เจีย
้ ัตราแลกเปลีย

/17500 บาท(ใชอ
นเป็นเงินบาทในว ันชาระเงิ
น) โดยโอนเข้าบ ัญช ี ธนาคารไทย


พานิชย์ รายละเอียดบ ัญชจะแจ้
งให้ทราบทางอีเมล และสงหล
ักฐานการโอนเงินมาทาง e-mail
หรือ Line


0 บจะสงใบจองโรงแรม
3. เมือ
มีผร
ู ้ ว่ มทริปครบแล้ว (อย่างน้อย 4 ท่าน) ก็ให้ดา
ํ เนินการขอวีซาได้
เลย (เจีย
และแผนการเดินทางไปให้)
0 บเป็นเงินฟร ังก์สวิสเท่านน
4. ให้นําเงินทีเ หลือมาจ่ายให้เจีย
ั, ( CHF )ในว ันแรกทีม
าถึง
0 บ:
ติดต่อเจีย
E-mail : wannee917@gmail.com
Tel /Line : (+33)6 19 15 59 17
Line ID: thammawat.w

แบบฟอร์ มการจอง
ชื อผูจ้ อง.....................................................................................................................................................................................

โปรแกรมทริ ป.......................................................................กาหนดการเดิ
นทาง....................................................................
Line…………………………………E-mail…………………………………....

ผูใ้ หญจํ่ านวน.....................................................................ทาน
เด็กจํานวน.........................................................คน
ผูร้ ่ วมเดินทางทั# งหมดรวมทั# งผูจ้ อง (กรุ ณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตามข้อมูลในพาสปอร์ต)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื อ

หมายเลขพาสปอร์ต

วัน /เดือน / ปี เกดิ

Name

Number of passport

Date of birth

การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งล่วงหน้า 90-120 ว ันก่อนการเดินทาง คืนเงินม ัดจําให้ 14500 บาท
แจ้งล่วงหน้า 60-90 ว ันก่อนการเดินทาง คืนเงินม ัดจําให้ 12000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 30-60 ว ันก่อนการเดินทาง คืนเงินม ัดจําให้ 10000 บาท
ิ ไn ม่คน
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 ว ันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสทธิ
ื เงินม ัดจํา

ทริปของเราเริม
จากทีน
ี (ซูรค
ิ - สวิตเซอร์แลนด์) ถ้าคุณสนใจมาเทีย
วด้วยก ัน คุณต้องจ ัดการจอง
ื, วƒ ั เครือ
่ องเทีย
0 บไม่สามารถจ ัดการเรือ
และซอต
งบิน พร้อมทงั, ยืน
เรือ
งขอวีซาท่
วด้วยต ัวคุณเอง เจีย

่ ษ ัทท ัวร์
0 บไม่ใชบริ
เหล่านีใ, ห้คณ
ุ ได้เพราะเจีย

0 บมาอาศยอยู
เจีย

่ ฝ
ี รงเศส

20 กว่าปี มาแล้ว เริม
จ ัดทริปเล็กๆ เมือ
ปี 2015
พาคนไทยเทีย
วปารีส อ ัลซาส และ สวิตเซอร์แลนด์

่ กรอกแบบฟอร์ม ถ้าคุณต้องการ
0 บยินดีชวยเหลื
เจีย
อและให้คา
ํ แนะนําในการยืน
ขอวีซา

เพิม
รอยยิม
, ....และความสุข ก ับการเดินทางท่องเทีย
ว....


ขนตอนการขอวี
ั,
ซาเชงเก้


การขอวีซาเข้
าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
่ ํ
่ องเทีย
ั&
่ ็
วีซาสาหรั
บเข ้าประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นวีซาท่
! ว ระยะสนไม่
เกิน 90 วัน หรือทีเ! รียกว่าวีซาเชงเก
้น ผู ้ถือ


วีซาประเภทนี

& ามารถเดินทางได ้ 26 ประเทศในกลุม
่ เชงเก
้น (เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยีย
! ม เดนมาร์ก สเปน

ฟิ นแลนด์ ฝรัง! เศส กรีซ อิตาลี ลักแซมเบร์ก เนเธอแลนด์ โปรตุเกตุ สวีเดน นอร์เวย์ ไอซแลด์
มอลต ้า เอสทัวเนีย

ลัทเวีย ลิทัวเนีย ฮงการี
โปแลนด์ เชค สโลวาเกีย สโลเวเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ )
สถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ ได ้มอบหมายให ้บริษัท TLScontact เป็ นผู ้ให ้ข ้อมูลต่อผู ้ยืน
! คําร ้องรวมทัง& การรับยืน
! ขอคํา
ร ้องขอวีซา่
ท่านสามารถค ้นหาข ้อมูลและทําการนัดหมายได ้ทีเ! ว็บไซต์ของบริษัท
https://ch.tlscontact.com/th/BKK/index.php?l=th (เลือกอ่านภาษาไทยได ้)
สอบถามรายละเอียดเพิม
! เติมได ้ทีห
! มายเลข 02 696 3899
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.30 น.

ั, /ประเภทท่องเทียขนตอนการขอวี
ั,
ซาเชงเก้
น (วีซาระยะสน
ว)

1. สร ้างบัญชออนไลน์
ในเว็บไซต์ tlscontact ตามลิงค์นน
ี& ะคะ https://ch.tlscontact.com/th/BKK/register.ph
้ อเี มลและสร ้างรหัสผ่าน เมือ

โดยใชแค่
! ได ้รับอีเมลตอบกลับ ก็ให ้กดยืนยันการเปิ ดใชงาน
2. Log in ด ้วยอีเมลและรหัสผ่านทีส
! มัครไว ้
ั & ไม่เกิน 90 วัน) กด ยืนยัน
เลือกประเภทวีซา่ (ท่องเทีย
! ว ระยะสน
ื! นามสกุล วัน เดือนปี เกิด อาชพ
ี ข ้อมูลหนังสอเดิ
ื นทาง หมายเลข
3. ตอบคําถามทุกข ้อตามความเป็ นจริง ( ชอ
วันออก-หมดอายุวันทีเ! ดินทางเข ้าออก โรงแรมทีอ
! ยูท
่ จ
ี! ะไปพัก ฯลฯ)

4. รายการเอกสารทีต
! ้องใชในการยื

! ขอวีซา่ จะปรากฎขึน
&
5. กรอกข ้อมูลเสร็จเรียบร ้อยก็กด บันทึกการเปลีย
! นแปลง
6. ถ ้ามีผู ้ร่วมเดินทางไปด ้วย หน ้าต่อไป ให ้กดเพิม
! ผู ้สมัคร และ กรอกข ้อมูลลงทะเบียนทุกๆคน ให ้ครบ แล ้วกด
ยืนยัน
7. เลือกวันนัดหมายทีจ
! ะไปยืน
! เอกสาร
8. พิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และมาที! TLS contact ตามวันและเวลาทีน
! ัดหมาย

7. เลือกวันนัดหมายทีจ
! ะไปยืน
! เอกสาร
8.พิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และมาที! TLS contact ตามวันและเวลาทีน
! ัดหมาย
ิ ท
ั & 12 ถนนสาทรใต ้ 175 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
ตามทีอ
! ยูน
่ ี& ศูนย์ TLS contact 12/1 สาทรซตี
& าวเวอร์ ชน
กรุงเทพ 10120
9. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซา่ กรอกข ้อมูล


ั, /ประเภทท่องเทีย

เอกสารทีต

้ งใชในการขอ
วีซาระยะสน


ั & 1 ชุด กรอกข ้อมูลให ้เรียบร ้อย
1. แบบฟอร์มขอวีซาระยะสน
2.รูปถ่ายปั จจุบน
ั 2 รูป ขนาด 3.5 x 4 ซ.ม. บนพืน
& ขาว
ื นทาง (ฉบับจริง)
3. หนังสอเดิ
ื นทางจะต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า3เดือน หลังจากวันทีเ! ดินทางกลับจาก เขตประเทศเชง
(วันหมดอายุของหนังสอเดิ


เก ้นแล ้ว และต ้องมีหน ้าว่างสาหรั
บวีซาอย่
างน ้อย 2 หน ้าเพือ
! ประทับตราวีซา่)
ื นทาง (สาเนา


่ ็

3.1 หนังสอเดิ
) หน ้าทีแ
! สดงข ้อมูลสวนบุ
คคลและ หน ้าทีม
! วี ซ
ี าเชงเก
้นและวีซาเข
้าออกประเทศต่างๆ
ื& วf ก่อนได ้รับอนุมต
4. หลักฐานการจองตัวf เครือ
! งบินทีร! ะบุวันเดินทางไป-กลับ (อย่าซอตั
ั วิ ซ
ี า่ )5. สาเนาการจองโรงแรมสาหรั
บตลอดการพํานักในเขตเชงเก ้นทีย
! น
ื ยันเรียบร ้อยแล ้ว และ/หรือ จดหมายเชญ

สวนตัว

ื! รับรองในกรณีทเี! ดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจาก
จากบุคคลทีพ
! ํานักอาศยอยู
ใ่ นเขตเชงเก ้นทีม
! ล
ี ายมือชอ

่ ํ
่ ็
ประเทศในกลุม
่ เชงเก
้น ต ้องได ้รับวีซาสาหรั
บเข ้าประเทศนัน
& ๆก่อน จึงสามารถยืน
! ขอวีซาเชงเก
้นได ้ (จะต ้องมีการ
ื! ้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม)
ระบุชอผู

6. ประกันภัยการเดินทางประกันภัยการเดินทางและประกันอุบต
ั เิ หตุทค
ี! รอบคลุมในประเทศเขตเชงเก ้น
บริษัทประกันต ้องได ้รับการจดทะเบียนจัดตัง& หรือมีสาขาในกลุม
่ ประเทศเชงเก ้น
เงือ
! นไขการคุ ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต ้องครอบคลุมถึงการการชว่ยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใชจ่้ ายใน
่ วผู ้ป่ วยกลับสูภ
่ ม


การสงตั
ู ล
ิ ําเนาในกรณีทต
ี! ้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใชจ่้ ายสาหรั
บการชวยเหลื

ทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข ้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีทเี! กิดอุบต
ั เิ หตุ
ร ้ายแรงเฉียบพลัน
้ ้ในกลุม
่ ประเทศเชงเก ้นทุกประเทศ
วงเงินประกันภัยขัน
& ตํา! คือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใชได
ื!
รายชอบริ
ษัทประกันภัยในประเทศไทยทีไ! ด ้รับการรับรอง

https://www.tlscontact.com/th2ch/upload/travel_health_insurance_th_2ch.en.pdf

หล ักฐานการทํางานและหล ักฐานการเงิน
ื บรองการทํางานทีร! ะบุชอและที
ื!
7. หลักฐานการทํางาน (หนังสอรั

! ยูข
่ องนายจ ้าง หรือหลักฐานการจดทะเบียน
การค ้าในกรณีทเี! ป็ นเจ ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค ้า ทะเบียนการค ้า หรือใบอนุญาต
ี (ต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
ประกอบวิชาชพ
8.หลักฐานการเงินทีเ! พียงพอ ทีแ
! สดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายได ้ตลอดระยะเวลาทีพ
! ักอยูใ่ นสวิตเซอร์แลนด์
ึ! ตราประทับของธนาคาร หากมีผู ้สนับสนุน
ต ้นฉบับ bank statement รายการเดินบัญช ี 6 เดือนล่าสุดซงมี
ื บรองค่าใชจ่้ ายและต ้น ฉบับ bank statement รายการเดินบัญช ี
ค่าใชจ่้ ายในการเดินทาง กรุณาแสดงหนังสอรั
ึ! ตราประทับของธนาคารของผู ้สนับสนุนค่าใชจ่้ าย
6 เดือนล่าสุดซงมี

8.1 หลักฐานการเงินทีเ! พียงพอ (สาเนา
)(แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
9.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
็ กครัง& )
10.ค่าธรรมเนียมวีซา่ 60 ยูโร /2300 บาท ค่าบริการ 863 บาท (ราคาอาจเปลีย
! นแปลง โปรด เชคอี
Télécharger le fichier (PDF)

Switzerland & Alsace-France 2.pdf (PDF, 3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


location strasbourg 1
pdf page 17 edition de strasbourg 20160815
documents tlscontact centre tlscontact algerie france
coopzeitung geobeer
communiquerue89strasbourgmmegobinet
ecoles ifsi en france 1

Sur le même sujet..