NXT Takeover San Antonio Vos réponses.pdf


Aperçu du fichier PDF nxt-takeover-san-antonio-vos-reponses.pdf - page 9/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


Non

Non

Non

Non

Oui

1

15

Non

Non

Non

Oui

Oui

1

20

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

1

20

Non

Non

Non

Oui

Non

2

16

Non

Non

Non

Non

Non

1

13

Non

Non

Non

Non

Oui

1

20

Non

Non

Non

Non

Oui

1

20

Non

Non

Non

Non

Non

1

20

Oui

Non

Non

Non

Oui

0

21

Non

Non

Non

Oui

Oui

2

6

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

1

10

Non

Non

Non

Non

Non

0

16

Non

Non

Non

Non

Non

1

2

Oui

Non

Non

Oui

Non

0

26

Non

Non

Non

Non

Oui

1

25

Non

Non

Non

Oui

Non

1

20

Non

Non

Non

Non

Non

1

17

Non

Non

Non

Non

Non

0

22

Non

Non

Non

Oui

Non

2

25

Non

Non

Non

Non

Oui

1

20

Oui

Non

Non

Non

Oui

1

15

Oui

Non

Non

Non

Non

2

16

Non

Non

Non

Oui

Oui

1

17

Non

Non

Non

Oui

Non

1

15

Oui

Non

Non

Non

Non

1

25

3 ou plus

10

3 ou plus

25