DOCUMENTS .pdf


Nom original: DOCUMENTS.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 / Skia/PDF m56, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/03/2017 à 01:38, depuis l'adresse IP 45.48.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 305 fois.
Taille du document: 342 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


27/03/2017

Gmail - Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên

THAI NGUYEN <thaianh75@gmail.com>

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên 
THAI NGUYEN <thaianh75@gmail.com>
À : THAI ANH <thaianh.nguyen@free.fr>

26 mars 2017 à 17:25

 
--

A Journey to the Past: The Man Who
Built Indochina Land Department Office
Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư
Đông Dương

Sở Địa dư Đông Dương (nay là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt)Ảnh: Tư liệu 
Lâm Viên
 
Even when working as a supervisor for the famous Eiffel construction company overseeing the B'lao­
Dalat road construction project, the young man named Nguyen Van Tieng already dreamed of creating
his own company to build major construction projects in Dalat.
 
Ngay khi đang làm giám thị công trường đường bộ B’lao ­ Đà Lạt cho hãng thầu Eiffel nổi
tiếng của Pháp, chàng thanh niên Nguyễn Văn Tiếng đã ấp ủ mơ ước mở công ty riêng để xây
dựng các công trình tại Đà Lạt.
 
Mr Nguyen Van Tieng was born in 1900 at Thua Thien ­ Hue. In the middle of the 20th century, when
the French colonialists looked for workers to build Dalat and turning it into Indochina's capital city, he
brought his family to Dalat to start a new life.
Ông Nguyễn Văn Tiếng sinh năm 1900 tại Thừa Thiên­Huế. Giữa thập niên 20 thế kỷ trước, khi người
Pháp tuyển mộ lao động để xây dựng Đà Lạt trở thành thủ phủ của Đông Dương, ông đưa gia đình vào
Đà Lạt lập nghiệp.
 
He first applied for a job at the French­owned Eiffel construction company when it was working on
many projects all over Indochina. Thanks to his relatively high education level, 
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=360bbb9cba&view=pt&search=sent&msg=15b0d277c1598e3b&dsqt=1&siml=15b0d277c1598e3b

1/4

27/03/2017

Gmail - Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên

and him being quite a smart and resourceful young man, he was appointed supervisor for the B'lao­
Dalat road construction project; that was how he was nicknamed 'Supervisor Tieng'.
 
Buổi ban đầu ông xin việc tại hãng thầu xây dựng Eiffel của Pháp, trong giai đoạn hãng đang
thi công nhiều công trình khắp Đông Dương. Nhờ có trình độ học vấn tương đối cao, lại thông
minh lanh lợi nên ông được tuyển dụng làm giám thị (surveillant) công trường xây dựng đường
bộ từ B’lao đến Đà Lạt, từ đó ông có tên “Xu Tiếng”.
 
At that time, the over 100­km road linking B'lao and Dalat was a rough and deserted mountainous area,
with many dangerous animals roaming in the wilderness; but that did not deter Nguyen Van Tieng. He
dedicated himself to the task, facing the challenges of the cold and harsh weather, even a serious bout
of malaria, head on, keeping up with his study to improve his knowledge while doing his job. He
learned to manage, to document, to record daily tasks the way the French did... Because deep in his
heart was always a dream to create his own construction company, when opportunities knocked.
Thanks to his work ethics, his passion for knowledge and always adhering to the discipline required in
construction projects, his employer Eiffel construction company promoted him to a more responsible
job in Dalat.
 
Lúc đó đoạn đường hơn 100 km từ B’lao lên Đà Lạt phải qua toàn núi đồi hoang vu, đầy thú dữ
nhưng Nguyễn Văn Tiếng vẫn chấp nhận lăn lóc với nắng mưa, giá lạnh và cả căn bệnh sốt rét
hoành hành để vừa làm vừa học. Ông học cách điều hành quản lý của người Pháp, học cách làm
sổ sách, ghi nhật ký công trường…, bởi lúc đó chàng trai này đã ấp ủ ước mơ khi có cơ hội
thuận tiện sẽ mở công ty xây dựng riêng. Là người có ý thức trong công việc, ham mê học hỏi
và luôn tuân thủ kỷ luật công trường, nên ông được hãng thầu Eiffel chuyển về Đà Lạt đảm
nhận công việc có trách nhiệm và quyền hạn cao hơn.
 
 
Building the Indochina Land Department Office
Xây Sở Địa Dư Đông Dương
 
89­year­old Mrs Dinh Thi Hien, the sister­in­law of Mr Tieng's wife, told how, in 1937, when she
moved to Dalat with her family, she already heard of Mr Tieng as a very well­known builder. She was
not sure since when Mr Tieng started building villas for the French in Dalat. She only remembered Mr
Tieng's contemporary, Mr Vo Dinh Dung, whose company built Dalat train station and several houses
along Dalat streets. Mr Nguyen Thai Hai (a long­time Dalat resident, now living in the US) said, thanks
to Mr Tieng's experience from working with Eiffel and his integrity, the French colonial government
appointed him to build Saint Benoit apartment complex in 1937 and the Cite Decoux 51­apartment
complex for low­ranked French civil servants with big families in 1942. 
 
Cụ Đinh Thị Hiển (89 tuổi, em dâu của vợ ông Tiếng) cho biết năm 1937 khi cụ theo gia đình
vào Đà Lạt đã nghe danh ông Tiếng là một nhà thầu xây dựng nổi tiếng. Cụ không biết rõ ông
Tiếng bắt đầu thầu xây cất biệt thự cho người Pháp từ năm nào, chỉ nhớ cùng thời ông có nhà
thầu Võ Đình Dung xây cất nhà ga xe lửa Đà Lạt và nhiều dãy phố ở Đà Lạt. Còn ông Nguyễn
Thái Hai (một người sống lâu năm tại Đà Lạt, nay định cư tại Mỹ) cho biết thêm nhờ có kinh
nghiệm và uy tín trong thời gian làm với hãng thầu Eiffel, nên năm 1937 ông Tiếng được chính
quyền Pháp giao cho xây khu cư xá Saint Benoit và năm 1942 xây dựng khu Cité Decoux gồm
51 căn nhà dành cho công chức Pháp lương thấp và đông con.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=360bbb9cba&view=pt&search=sent&msg=15b0d277c1598e3b&dsqt=1&siml=15b0d277c1598e3b

2/4

27/03/2017

Gmail - Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên

Ông Xu Tiếng Ảnh: Lâm Viên chụp lại
 
In 1939, Mr Tieng won the tender to build the Indochina Land Department Office. This was a major
project, when completed, it would print and distribute all the maps belonged to all the three nations
which were part of Indochina (Vietnam, Laos, Cambodia). With the experience and the knowledge he
learned from the French, Mr Tieng completed this project in 1943. This imposing building had French
characters, with only one special type of stone (da che) being used for its walls; its style matched the
style of the French high school Grand Lycée Yersin.
 
Vào năm 1939, ông Tiếng trúng thầu xây dựng Sở Địa dư Đông Dương. Đây là một công trình
lớn, khi hoàn thành sẽ in ấn và phát hành bản đồ cho cả 3 nước Đông Dương. Với kinh nghiệm
và kiến thức học được từ người Pháp, ông Tiếng đã hoàn tất dự án vào năm 1943. Tòa nhà uy
nghi, đồ sộ này có kiến trúc mang phong cách Pháp với tường xây hoàn toàn bằng đá chẻ, hài
hòa kiến trúc công trình Trường Grand Lycée Yersin (nay là Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt)
nằm gần đó. 
 
In 1955, it became the National Land Office of the Republic of South Vietnam. Now it is Dalat Map
Manufacturer. Until now, this building remains among the landmark buildings of Dalat ­ also known as
a city of flowers.
 
Năm 1955, nơi đây được đổi thành Nha Địa dư quốc gia của VN cộng hòa, và nay là Xí nghiệp
Bản đồ Đà Lạt. Cho đến nay, tòa nhà này vẫn là một trong những di sản kiến trúc tiêu biểu của
thành phố hoa. 
 
According to Mr Nguyen Thai Hai, when the Indochina Land Department Office had just been
completed, affected by World War 2, Mr Tieng's family and many other families who originally came
from the city of Hue ­ in Central Vietnam ­ had to evacuate back to their home city. Mr Tieng did this
without having received his payment for the work he did.
In 1947, he returned to Dalat. Luckily for him, Mr Baillon, the top manager of many Dalat construction
projects, was still in his post. Mr Baillon knew Mr Tieng had completed Indochina Land Department
Office but had not received his payment, so he provided him with a written confirmation so he could
get paid. Mr Tieng thus had the capital necessary to pursue his vocation.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=360bbb9cba&view=pt&search=sent&msg=15b0d277c1598e3b&dsqt=1&siml=15b0d277c1598e3b

3/4

27/03/2017

Gmail - Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên

 
Theo ông Nguyễn Thái Hai, khi vừa xây xong Sở Địa dư, do ảnh hưởng của Chiến tranh thế
giới thứ 2 gia đình ông Tiếng cùng nhiều gia đình gốc Huế khác phải tản cư về Huế mà chưa
kịp lãnh tiền công xá, vật liệu. Năm 1947 ông Tiếng hồi cư Đà Lạt. Thật may mắn, lúc đó ông
Baillon, chỉ huy trưởng các công trình xây dựng ở Đà Lạt, vẫn còn tại chức. Baillon biết ông
Tiếng xây xong Sở Địa dư nhưng chưa kịp lãnh tiền nên cấp giấy chứng nhận để ông Tiếng
được truy lãnh. Nhờ đó ông Tiếng có vốn để tiếp tục phát triển nghề cũ.
 
After 1945, the French limited the number of new villas and only renew old villas' interior decoration.
Again, thanks to his reputation, his integrity and his meticulous approach to his works, the French
assigned to Mr Tieng many projects to replace old household equipment with modern ones such as new
stoves, new bathtubs, new floorboard, new room partitions...
 
Từ sau năm 1945, người Pháp hạn chế xây cất dinh thự mà chỉ tân trang nội thất các dinh thự
cũ. Nhờ uy tín và kỹ lưỡng, người Pháp giao cho ông Tiếng nhiều công trình để thay thế các
trang thiết bị mới từ Pháp như bếp sắt, bồn tắm hay thay sàn gỗ mới, bình phong…
 
A modern sawmill
Hãng cưa hiện đại 
 
Mrs Dinh Thi Hien recalled: in order to maintain independence in his construction projects, 
Mr Tieng opened his own  brick and concrete tiles factory in Dalat, this would save him the effort and
the transport costs for the trips to La Ba (Duc Trong) or Di Linh to obtain these.
Since 1948, Mr Tieng opened a sawmill and named it after his eldest son: Thien Nghia (Honesty and
Loyalty); this was to commemorate a son who had helped him a lot in his career but who,
unfortunately, had passed away too soon.
 
Cụ Đinh Thị Hiển nhớ lại: Để tự chủ trong việc thầu xây dựng, ông Tiếng mở nhà máy đúc
gạch và ngói xi măng ngay tại Đà Lạt, thay vì phải đánh xe xuống tận La Ba (Đức Trọng) hoặc
Di Linh chở lên mất thêm phí chuyên chở. Từ năm 1948, ông Tiếng mở hãng cưa xẻ gỗ với tên
gọi Thiện Nghĩa, tên của người con trai trưởng, để kỷ niệm người con đã giúp ông nhiều trên
đường lập nghiệp nhưng mất sớm.
 
In 1953, Mr Tieng upgraded the sawmill. Instead of cutting the wood using manual labour, he asked his
children who were studying in France at the time to buy a number of wood cutting machines, a
carpenter tool set, several catalogues... Thien Nghia became Dalat's most technologically advanced
sawmill then. Mr Tieng also did his own research so his firm could produce floorboards for the French­
style villas.
 
Năm 1953, ông Tiếng nâng cấp xưởng cưa, thay vì xẻ gỗ bằng tay ông nhờ người con đang du
học ở Pháp đặt mua một số máy cưa, máy xẻ gỗ và bộ dụng cụ ngành mộc, một số catalogue…
cho nên Thiện Nghĩa trở thành hãng cưa hiện đại nhất Đà Lạt thời đó. Ông Tiếng còn nghiên
cứu tự sản xuất ván ghép sàn nhà để cung cấp cho việc xây dựng các biệt thự kiến trúc Pháp.
 
Since settling in Dalat, Mr Tieng's family often provided assistance to Linh Son Buddhist Pagoda ­
which was among the most famous Buddhist pagodas in Dalat. Mr Tieng was among the founders of
Dalat Buddhist Studies Association.
 
Từ ngày vào Đà Lạt lập nghiệp, gia đình ông Tiếng thường xuyên giúp đỡ chùa Linh Sơn, một
trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Đà Lạt. Ông là một trong số những sáng lập viên Hội Phật
học Đà Lạt.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=360bbb9cba&view=pt&search=sent&msg=15b0d277c1598e3b&dsqt=1&siml=15b0d277c1598e3b

4/4


Aperçu du document DOCUMENTS.pdf - page 1/4

Aperçu du document DOCUMENTS.pdf - page 2/4

Aperçu du document DOCUMENTS.pdf - page 3/4

Aperçu du document DOCUMENTS.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


DOCUMENTS.pdf (PDF, 342 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


documents
journey to the past
casting annonces
ts tv83 tuoi50
job offer sourcing executive la petite epicerie saigon
cv manon tellier en