RP 27 mars pdf .pdfNom original: RP 27 mars_pdf.pdf
Titre: RP 27 mars.pdf
Auteur: coiratna

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe Acrobat 11.0.9 / GPL Ghostscript 8.70, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/04/2017 à 15:35, depuis l'adresse IP 213.61.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 267 fois.
Taille du document: 193 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


L'Alsace Edition Thann Thur et Doller 24 mars 2017

9,75,1(

,QQRYDWLRQ

0XOKRXVH PLVH VXU OD YRLWXUH DXWRQRPH
7(;7(6 /$85(17 %2',1 3+2726 7+,(55< *$&+21

0LFKHO %DVVHW GLUHFWHXU GX SURMHW GX ODERUDWRLUH 0LSV GH O¶8+$ GHYDQW OH YpKLFXOH DXWRQRPH WHVWp HQ
FLUFXLW IHUPp SDU GHV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH KLHU j 0XOKRXVH 3KRWR /¶$OVDFH

/HV WUDYDX[ GH UHFKHUFKHV PHQpV VXU OD YRLWXUH DXWRQRPH SDU OH ODERUDWRLUH 0LSV
GH O¶XQLYHUVLWp GH +DXWH $OVDFH RQW HQWDPp XQH SKDVH H[SpULPHQWDOH VXU URXWH
IHUPpH j 0XOKRXVH /H SURMHW UpXQLVVDQW SOXVLHXUV SDUWHQDLUHV YLVH j IDFLOLWHU OHV
GpSODFHPHQWV GHV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH j WUDYHUV XQH DSSOLFDWLRQ
GpYHORSSpH SDU OD VRFLpWp VWUDVERXUJHRLVH 6\QRYR
¬ TXDQG OH YpKLFXOH DXWRQRPH j 0XOKRXVH " © 7UqV UDSLGHPHQW SUREDEOHPHQW G¶LFL GHX[ j WURLV
DQV ª UpSRQG 0LFKHO %DVVHW &H SURIHVVHXU j O¶(QVLVD GLUHFWHXU GH O¶pTXLSH 0LDP 0RGpOLVDWLRQ
HW LGHQWLILFDWLRQ HQ DXWRPDWL TXH HW PpFDQLTXH DX ODERUDWRLUH 0LSV 0RGpOLVDWLRQ LQWHOOLJHQFH
SURFHVVXV HW V\VWqPHV UDWWDFKp j O¶XQLYHUVLWp GH +DXWH $OVDFH D DFKHYp KLHU XQH VpULH GH WHVWV
GX YpKLFXOH DXWRQRPLH GpYHORSSp DYHF VRQ pTXLSH j 0XOKRXVH

051


&HV WHVWV TXL VH VRQW UpYpOpV FRQFOXDQWV RQW pWp UpDOLVpV VXU XQH URXWH IHUPpH SRXU O¶RFFDVLRQ j
OD FLUFXODWLRQ OH ORQJ GH OD YRLH GH WUDPZD\ PHQDQW DX 3DUF GHV H[SRVLWLRQV GH 0XOKRXVH &¶HVW HQ
HIIHW VXU XQH ]RQH GpGLpH VDQV ULVTXH GH FURLVHU G¶DXWUHV YpKLFXOHV TXH O¶pTXLSH 0LDP GpYHORSSH
XQ YpKLFXOH DXWRQRPH GRQW OD VSpFLILFLWp HVW TX¶LO VHUD DGDSWp HW PrPH GHVWLQp DX[ SHUVRQQHV j
PRELOLWp UpGXLWH

'X SUHPLHU DX GHUQLHU NLORPqWUH
© &HOD IDLW YLQJW DQV TXH O¶RQ WUDYDLOOH VXU OH YpKLFXOH DXWRQRPH PDLV O¶LGpH GH YLVHU XQ SXEOLF j
PRELOLWp UpGXLWH P¶HVW YHQXH HQ SHQVDQW j PD PqUH ª LQGLTXH 0LFKHO %DVVHW © (OOH HVW kJpH GH
DQV HW OH FRPPHUFH OH SOXV SURFKH GH FKH] HOOH HVW j SOXV GH NP« 1RWUH DPELWLRQ HVW GH
SRXYRLU RIIULU XQH VROXWLRQ GH PRELOLWp j GHV SHUVRQQHV TXL Q¶HQ RQW SDV ª DYDQFH OH UHVSRQVDEOH
GX SURMHW
3RXU OXL © OH YpKLFXOH DXWRQRPH VXU OHTXHO QRXV WUDYDLOORQV HVW FHOXL GX SUHPLHU FRPPH GX GHUQLHU
NLORPqWUH ,O GRLW rWUH Oj SRXU SDOOLHU OHV PDQTXHV GH GpSODFHPHQW /D VWDWLRQ GH WUDPZD\ LFL j
0XOKRXVH HVW ORLQ GX 3DUF ([SR &¶HVW GRQF XQ SUREOqPH SRXU OHV JHQV j PRELOLWp UpGXLWH TXL
TXLWWHQW OH WUDPZD\ HW Q¶RQW SOXV GH VROXWLRQ ª

$YHF OH &HQWUH GH UpDGDSWDWLRQ
)LQDQFp j KDXWHXU GH ¼ SDU OD )RQGDWLRQ $OIUHG HW 9DOHQWLQH :DOODFK TXL °XYUH HQ IDYHXU
GH O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV SHUVRQQHV kJpHV FH SURMHW HVW GpQRPPp 6LPSKD SRXU
6ROXWLRQV LQQRYDQWHV SRXU OD PRELOLWp LQGLYLGXDOLVpH HW GXUDEOH GHV VHQLRUV HW SHUVRQQHV SUpVHQWDQW
XQ KDQGLFDS 6RXWHQX SDU OD YLOOH GH 0XOKRXVH HQJDJpH GDQV OD GpPDUFKH © 9LOOH DPLH GHV DvQpV
ª LO VHUD SUpVHQWp HQ MXLQ DX FRQJUqV HXURSpHQ ,76 j 6WUDVERXUJ OLUH FL FRQWUH
&RQFUqWHPHQW G¶LFL SUREDEOHPHQW GHX[ DQV OHV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH SRXUURQW VHORQ
0LFKHO %DVVHW FRQWDFWHU XQ FHQWUH WpOpSKRQLTXH DXTXHO HOOHV VHURQW DERQQpHV © /D SHUVRQQH GLUD
j TXHO HQGURLW HOOH YHXW DOOHU 3DU OH V\VWqPH G¶DERQQHPHQW RQ FRQQDvWUD VRQ SURILO HW RQ FDOFXOHUD
OH PHLOOHXU PR\HQ SRXU HOOH G¶DOOHU j FHWWH GHVWLQDWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV GLIIpUHQWV PRGHV GH
WUDQVSRUW 6¶LO IDXW XQ YpKLFXOH DXWRQRPH HOOH O¶DXUD j GLVSRVLWLRQ ª VRXOLJQH O¶XQLYHUVLWDLUH TXL
UHFRQQDvW TXH OH YpKLFXOH DXWRQRPH DYDQFHUD j GLIIpUHQWHV YLWHVVHV 0DLV VXU URXWH IHUPpH DYHF
XQ SDUFRXUV SUp pWDEOL OH V\VWqPH HVW DX SRLQW
3DUPL OHV SDUWHQDLUHV RXWUH OD YLOOH GH 0XOKRXVH VRQ DJJORPpUDWLRQ HW OH &HQWUH GH UpDGDSWDWLRQ
ILJXUH DXVVL OD VRFLpWp VWUDVERXUJHRLVH 6\QRYR 6SpFLDOLVpH GDQV O¶pGLWLRQ GH ORJLFLHOV GH JHVWLRQ
GH WUDQVSRUW VDQLWDLUH HOOH HVW FKDUJpH GH GpYHORSSHU XQH DSSOLFDWLRQ TXL SHUPHWWUD DX[ SHUVRQQHV
j PRELOLWp UpGXLWH G¶REWHQLU OD VROXWLRQ RSWLPDOH GH GpSODFHPHQW PXOWLPRGDO © ¬ 0XOKRXVH QRXV
FRPPHQFHURQV O¶H[SpULPHQWDWLRQ O¶DQ SUR FKDLQ ª SUpFLVH 0LFKHO %DVVHW
052


© 'HV EULTXHV WHFKQRORJLTXHV ª
7HFKQLTXHPHQW OH YpKLFXOH DXWRQRPH GpYHORSSp j O¶8+$ VH GpSODFH j SDUWLU G¶XQH EDVH
FDUWRJUDSKLTXH FRXSOpH j XQH FDPpUD HW j GHV FDSWHXUV VLJQDODQW OHV GDQJHUV SRWHQWLHOV /¶LQWpUrW
HVW TX¶LO IRQFWLRQQH PrPH VDQV EDOLVDJH DX VRO © 1RWUH U{OH HVW GH FRQVWUXLUH GHV EULTXHV
WHFKQRORJLTXHV HPEDUTXpHV TXL YRQW SHUPHWWUH DX[ YpKLFXOHV DXWRQRPHV G¶rWUH SOXV V€UV 1RXV
GpYHORSSRQV DXVVL GHV VROXWLRQV DYHF GHV FDSWHXUV FR€WDQW PRLQV FKHU TXH FH TXH SURSRVHQW OHV
FRQVWUXFWHXUV ª GpIHQG 0LFKHO %DVVHW ,O DMRXWH © /¶DXWUH JUDQG LQWpUrW HVW GH GpYHORSSHU GHV
DSSOLFDWLRQV SRXU GHV VHUYLFHV G¶DLGH j OD PRELOLWp SRXYDQW VHUYLU j GHV DFWHXUV FRPPH 6ROHD
0DLV FH YpKLFXOH HVW XQ SUpWH[WH (W FHV EULTXHV WHFKQRORJLTXHV VXU OD PRELOLWp UHFRXSHQW OHV
HQMHX[ VXU OHV GpSODFHPHQWV GHV DYLRQV DX VRO ª 8Q SURMHW GH FRRSpUDWLRQ DYHF $LUEXV HVW
G¶DLOOHXUV GDQV O¶DLU
3/86 :(% 1RWUH YLGpR VXU OH VLWH LQWHUQHW ZZZ ODOVDFH IU

053RP 27 mars_pdf.pdf - page 1/3
RP 27 mars_pdf.pdf - page 2/3
RP 27 mars_pdf.pdf - page 3/3


Télécharger le fichier (PDF)

RP 27 mars_pdf.pdf (PDF, 193 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


rp 27 mars pdf
14 04 18 access i dossier presse 18 avril
journal 7 fev 11
journal 16 mai 2011
programme
sources des pa

Sur le même sujet..