F. D. B. TISGAS N USEGGAS .pdfNom original: F. D. B. TISGAS N USEGGAS.pdf
Titre: Microsoft Word - TISGAS N USEGGAS
Auteur: HUSSEIN

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - TISGAS N USEGGAS / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/04/2017 à 16:55, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 646 fois.
Taille du document: 651 Ko (28 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FICHIER de DOCUMENTATION BERBERE
ASNIRU : Ë. ÄERBAWI

Akredyur wis 3 1971

Tisgas n useggas
Tignatin n tudert di tmurt n Leqbayel

1

TISGAS N USEGGAS
2

Tignatin n tudert di tmurt n Leqbayel

Fichier de Documentation Berbère
Akredyur wis 3 1971

3

4

5

Rebâa n lefsul deg useggas :
Myal wa s lmeâna-s.
Deg yiwen n uxxam, illa um$ar d tem$art, sin n warraw-nsen, snat n teslatin.
Yiwet n teslit tesâa aqcic d teqcict ; tayev meééiyet, mazal tebdi dderya :
Am$ar : Muêend Ameéyan ;
Mmi-s ameqran : Bujemâa ;
Mmi-s amecîuê : Yusef ;
Tislit tameqrant : Mesâuda ;
Tislit tamecîuêt : Jeooiga ;
Aqcic, mmi-s n teslit : Äli ;
Taqcict : Ferruoa.
Yiwen n um$ar i wiggad akk i la ittmeslayen :
A lmumnin, a wen-ini$ yiwen n usefru : win ara t-id-issefrun, a t-$nu$, ma i$nat Rebbi :
Tella yiwet n îîejra, deg-s tnac n yifurkan :
Tnac-agi bvan $ef rebâa :
Yiwen ittewwa i ugris ;
Wis sin ittewwa i tili ;
Wis tlata, i yiîij ;
Wis rebâa ittewwa i ugeffur, d acu-t ?
Yiwet n teqcict theyya-d tiririt a s-d-tini :
— Ïîejra d aseggas. Tnac n yifurkan d tnac n wayyuren. Bvan âla rebâa :
aseggas ibva $ef rebâa n lefsul : ccetwa, anebdu, tafsut, lexrif.
Am$ar : A m-iâfu Rebbi, a yelli. Tura, a lmumnin, êesset-d, walit-d, fehmet
lmeâna : aql-a$ di tlemmast n ccetwa …

6
Am$ar, nnig lkanun, la isseêmay, ageffur, di berra, la d-i$elli d icercuren.
Am$ar : Ad d-a$en umsix ! Ur wwin ulad asburru, ur idmi êed $ef ugeffur n
wass-a. Ni$, limmer sâi$ tazmert, yili ten-mugre$, a sen-awi$ asburru … Ah !
win teooa tezmert-is, lmut axir-as.
( Tislit la d-tjemmeâ leêwal si berra : tugad ad bezgen. )
Tislit : Teflali ! Salmin $almin 1, a Rebbi fell-a$ d avmin ! A yemma ! amek
ara d-tevru d mmi ? Ad ig Rebbi içça lberd lmal n wass-a : limmer êsi$ akka,
ma ibra-asent … A taqriêt-iw, d abruri : muqel, muqel, ay am$ar !
Am$ar : Iban usemmiv n yivelli : éri$ ad d-yawi adfel. Amek tevra d wiggad
iruêen s asif ? Lemmer êricen, ad ddarin deg utemm u ard iâeddi wanect-a i dyu$en. Attan da$ terâed ! Wa ya baba ! inhez uxxam, wiss anida tewwet
tmerbuêt ?
Tislit, ( teqqim $ef umnar ) : A yemma, nekk aql-iyi deg uxxam ; mmi, ahaqel
iddem-it uêemmal. Yugar ara s-texdem lfeqâa n rrâud ara s-texdem lehwa d
ubruri.
Äli, ( la d-inehher lmal ) : Ssek ! Sskemt tura ! Newwev-d.
Mesâuda : Yya, a mmi, lâeslama-k ! Yya, ad ig Rebbi ççan buferda 2 : twalav
kan yu$-d ugeffur, tnehrev-d …
Äli : Ugade$ baba ad i yi-ini acimi. Teériv ittagi-yi ad d-nehre$ $ef zik lêal.
Am$ar : Lâeslama-k, a mmi. Tu$ev-d umsix : aé-d ad tesseêmuv. ( Ismendig
isufa, aqcic la itteêîuîuy ).
Äli : Nna$, a jeddi, qquren ifassen-iw !
Mesâuda, ( tewwi-d iceîîiven i mmi-s ) : Kker, kker, ur tt$imi ara akken
tbezgev. Awi-d afus-ik, senser tura wayev … Aha tura bded $ef yiman-ik, ur
ttehîuîuy ara. Ili-k d argaz. Ma teqqimev akka s yiceîîiven ibezgen, a k-iwwet

7

lberd. Rnu tura taqendurt-agi s ufella, teqqimev ad tesseêmuv. ( truê ad dteqqen lmal ).
Am$ar : Aé-d $ur-i, a k-éemve$ ifassen-ik, (iwwi ifassen n uqcic s imi-s ) : uff !
ur ttqerrib ara ivarren-ik aîas $er tmes : a k-ta$ têekkuct …
Mesâuda : A yemma ! irgel later n lmal !
Am$ar : Smuzget zi$ ma d at lexla ay akka. Ad d-ini$ sli$ i lêes-nsen. Akka i
ib$a Rebbi ! Tura nekk ad ttaîîafe$ ti$mert : ussan-ik âeddan-k, ay ul : ur
vemmeâ a k-id-u$alen. Wi ara s-yinin nekk ad ooe$ lmelk-iw !
At lexla : Waaa âli !
Äli : Waaa … nâam !
Mesâuda : Qim kan, qim : d nekk ara d-illin tawwurt.
( Telli-d tawwurt ) : ur tenéimem ara ! kecmet, a n-sserse$ iman-iw.
Bujemâa : Waah ! D ayen d-tesrusuv iman-im ? Fsi-d kan amrar : qqujre$. (
Tilawin neîrent is$aren di berra, keccment s axxam. )
Am$ar : Ëell bdan-kum ! I Bujemâa ? Zwimt adfel $er berra, ur d-keççmemt
ara yes-s $er tqaâet ad tebzeg.
Tam$art : Lemmer nebîil lexla n wass-a, ur a$-izewwir êed $er loennet 3…
bbbeê ! ( Tesqerbub tu$mas-is. ) Ifassen-iw zelgen : ur uâi$ ad d-jebde$ ulad
afus n tqendurt.
Jeooiga : La ineîîev : ad iêiwel. Ulad nekkini yumnen tignewt n ccetwa ! Tura,
ma ihwa-as, ad d-iwwet, yewwet-d. A tam$art, ma ula i telsev, rou a m-dfke$ taqendurt.
Tam$art : A yelli, ad ig Rebbi ddunit-im d luva ! Kra i m-deââu$ ur am-ittruêu
ara. A tt-zzewre$ $er daxel, ad rnu$ fell-as tajellabt.
Am$ar : Wa Bujemâa ! aé-d, a mmi. A n-tesseêmuv iffasen-ik.

8

Bujemâa : Ad ruêe$ ad d-beddle$ qbel iceîîiven : tenîev tsedrit $ef uksumiw.
( Lsan-d akk iceîîiven, zzin-d $er lkanun. Mesâuda la tfesser iceîîiven ibezgen
).
Am$ar : I wasif, meqqar ur iêmil ara mi d-tâeddam, âlaxaîer aîas i iwwten n
ugeffur uqbel ad d-ibdu udfel ?
Bujemâa : Akken d-tebda lehwa asmiqqi, nâebba-d. Ula uqbel ad d-ibdu
ugeffur, d tizeddam i d-nezdem. Semmev lêal, ur illi wamek ara neîîef taseîîa
wala amextaf. Tilawin bdant llqev ; armi qqujrent, ssa$ent times. Ivêa-d
semmev lêal, acu n lxedma acu êala !
Mesâuda : Attan da$ tebreq ! ( Tergel imeééa$-is ) : Salmin $almin, Rebbi fella$ d avmin ! Ma iwwi-tt akka azekka, ad irgel ixxamen.
Jeooiga : A Ferruoa, s leâqel a m -uqme$ taâeloet n udfel …
Tam$art : D aya i kem-ixussen ! N wi i kem-ittarran tura alamma d lexla 4 ! (
I teslit-is tameqrant : ) Rnu-a$-d ma ulac yiwen n uqejmur. A yemma ! d asaluagi 5. Ass n wass-a, ur deg-s llint lmalayek, lameâna ad inessef i unebdu. Ulac i
$ucce$ am ccetwa, a tt-yexzu Rebbi inâel-itt. Yiwen n useggas êekkun-d s
u$anim i d-tellin tawwurt …
Am$ar : Da$ netta ma ad yil tewâer ccetwa, ilehhu useggas. Ad d-tawev tefsut

Tam$art, ( seddaw tu$mest ) : Keçç, mi teâniv nnig lkanun …
Am$ar : … d unebdu, ad d-yaf leêal lqaaâa teswa, îîjur ictaqen aman ad
swent ; mi d-icreq yiîij, ad êlunt. Qqaren-as medden : I telhiv ay iîij, lemmer
tesseççayev a$rum ! Leêram d aseîîef, kra d-ittak Rebbi, s nnfeâ : ulamma
ccetwa tewâer, Rebbi ur ittaooa êed. Ittak-a$-d iss ara tt-nqabel.
Cfi$-d yiwen n useggas, iwwet udfel, qrib ayyur ur iéqif, loar ur ikeççem $er
wayev ; îîjur, aîas i iwwven $er lqaâa ; tizemrin, ala leodari i ibedden ;
medden, ala rregmat ur rgimen Rebbi, a Rebbi ste$fir lleh ! Aseggas-nni, ur
uriwent ara ; xelfent d axlaf ; ma seg-s $er da, ad ibarek Rebbi, yal seggas
ttnefvasent.

9

Nekk, tejna-i ddunit, a tarwa, éri$ ayen inefâen d wayen ivurren : ala nekkni
i issexsaren, xas Rebbi ala di lewqam i ixeddem.
Äli : A Rebbi efk-d ameççim 6,
A neçç a neqqim,
A nefk i yizgaren alim !
Mesâuda : Keçç a$bel-ik êaca lmal.
Tam$art : A s-iâfu Rebbi ! At leflani, mazal acciwen n yizgaren di ssqef-nsen
ar tura.
Jeooiga : Acimi ?
Tam$art : Acimi ? D imezwura i ten-iressan. Ttâawaden-d yiwen n useggas
iêawel udfel, iga leqnaver ; ur d-heyyan ara lâic ; temmut-asen tyuga si laé,
seg wakken ur yelli wamek ara ff$en a s-d-mbaven i lâic. Iwakken ad cfun
ineggura, ressan acciwen n yizgaren di ssqef, qqimen i wara n wara.
Mesâuda : At zik ssnen. D nutni i d-iooan :
Akken tettêebbirem i umâic,
Ëebbret i lâic.
Bujemâa : Azekka, ma tesêa deg yiv-a, a neffe$ $er ssyada n yiwtal.
Jeooiga : A Äli, ni$ ad truêev $ur-ne$, a yi-d-tawiv tisebbavin-iw : d nekk
ara d-yagmen.
Mesâuda : Ad isahel Rebbi !
Äli : Wa baba, a yi-d-ta$ev llazuq ad andi$ ?
Jeddi-s : Ax : a k-fke$ duru : ruê ad d-ta$ev …

10
Am$ar-nni i d-innan asefru : A lmumnin, aql-a$ tura di tefsut : ass-agi d tiririt
n uzal : at uxxam ff$en zik $er lexla …
Iqqim um$ar, la ten-ittraou : slet-d, walit-d, fehmet lmeâna …
Am$ar iqqim di berra ; tislit tamecîuêt la tettnawal tacewwavt i yimekli …
Am$ar : Asmi nella meééiyit, ulac i nêemmel am tririt
tesewwem tiklilt ne$ ala ?

n

uzal. Iêeqqa,

Tislit : Tesseww-itt tem$art ivelli : nekk ad kemmle$ kan uwwi n tcewwavt,
ad ssefsi$ udi : dayen, fukke$ cc$el-iw …
Iêeqqa, mazal ad wwe$ a$rum i dadda Bujemâa : ur itett ara tacewwavt …
Am$ar : Iwwet-it Rebbi ! Acu ara teççev si tcewwavt akin ? Asmi tella
yemma, - a tt-irêem Rebbi, - mi ara d-ase$ si ssuq, d tin i yi-d-tettheyyi.
Tislit : Nekk, tacewwavt, êemmle$-tt i wuççi, ur ttêemmle$ ara i wuwwi :
ass-a lemmer ufi$, d nekk ara iddun $er lexla … Äni d lmal aya ? $urek ggard tamawt $er terbut, simi ara tent-id-qqne$ … ( Äli yusa-d : tislit la d-teqqen
lmal : iruê ad isken azal d-iwwi i jeddi-s ) :
Äli : Wali kan i d-wwi$, a jeddi !
Am$ar : A k-iêrez Rebb, a mmi. Iman-ik i ten-id-tjemâev ?
Äli : Ala, wagi d nekk, wagi d nekk, wagi d setti, wagi d nekk, wigi-nniven
akk d setti.
Am$ar : I nutni, âni mazal-iten-in ?
Äli : Atna-ya : d lmal i d-irewlen armi d-zware$ cwiî sdat-sen. Wa nna
Jeooiga ! Anda ara ten-sserse$ tura ?
Tislit : Awi-ten-id, a ten-âellqe$ nnig umnar.
Äli : Acu ara ççe$ tura ? Lluée$.

11

Tislit : Seêmu-d lqahwa-k n ssbeê. Atan wayla-k n texbizt di tsenduqt :
ddem-itt-id s usebda ara d-leêqen at lexla, ad d-nerki tacewwavt.
Äli : D tacewwavt ass-a ? Ëemmle$-tt ! I tiklilt-nni i teseww setti ivelli, assa- ara
tt-neçç ? Nekk, teârev-iyi cwiî s tuffra.
Am$ar : Keçç, têemmel-ik : nekk, tebra ma lli$ ulad tilin mi tt-tesseww !
Äli : Ulac-ik : yu$-ik lêal di tejmaât, ( iruê iddem-d lqahwa-s d uxbiz-is, la
itett : leêqen-d at lexla ).
Tislit : Ëella bdan-kumt 1 !
Tam$art : Ula wi idâan ! Rfed-n tacekkart-nni n leêcic $er tesga. ( Terfed-itt
).
Tislit : Anect-a akk i d-têuccemt ! A kwent-iseêêi Rebbi ! A s-fke$ d$a cwiî i
uâejmi.
Tam$art : Kkes-d qbel tayemmust-nni s ufella : wwi$-tt-id d tabazint.
Tislit : Bdant da$ tbazinin-nni-inem ! Niwel-itt i yiman-im !
Ferruoa, ( tewwi-d tiâessabin n yijeooigen ) : A âli, wali, wali !
Äli : Cqi$ deg yijeooigen-im ! Lemmer ad teérev azal d-wwi$ ! Wali-t zi$ : atan
nnig-m.
Ferruoa : Ärev-iyi tura cwiî.
Äli : mmm … kem teswiv ayla-m ssbeê : ur n-truêev ara zik $er lexla, armi
tessdev taâebbuvt-im !

1

êella bden-k ! / -em ; gt. : êella bdan-kum. Ad ifk Rebbi tazmert i tfekka-k, i
tfekkiwin-nwen ! D amenni i qqaren i win d-yu$alen si lexla, d lebda iâebba-d.
Tiririt d : ula wi i dâan !, meêsub, ulad win idâan igla-d yes-s umenni-agi.

12

Ferruoa : Welleh … ne$ ma ulac ar yiwwas ar d-ssuf$e$ d allen-ik ! Ur ttu$ale$
ara ulad nekk a k-âerve$ kra ne$ kra.
Äli : Ax … berka-kem lameâna …
Ferruoa : I lqahwa, âni a tt-swe$ êafi ?
Äli : Sew …
( Qqimen akk di berra, ala Jeooiga i la iqeddcen ) :
Tam$art : Huyt-iten, lexlawi la ssefraêen. Di lâezza n umeâzuz ! Lemmer ittaf
bab-is, ur ten-id-iteffe$ : igran d izegzawen, a s-tiniv d serris ; tajilbant truê
tejjuooeg.
Mesâuda : Ulac i iâzizen am tefsut. Sebêan Rebbi i tt-iâuzzen. Igenni la
ittfeooio, lqaâa tesfillit i rrbeê. Mmekti$-d d yemma, ad fell-as iâfu Rebbi, mi
ara tcennu :
Ay ayyur yifen ayyuren
D ayyur-nni sdat me$res
Deg-s ijuoougen lenwar
I tettiâzizev ay ives
Wi ur nesâi gma-s n tâebbuvt
Ma ivmeâ rrbeê a t-yayes
Tam$art : A m-iâfu Rebbi ! Ah buh, aql-a$ nesâa-ten, ur tufiv d acu i $-dxedmen ! Lameâna, acimi qqare$ akka ? D aîas : telli tewwurt n uxxam n
baba. Lemmer am wasmi tella yemma, ass n tririt n uzal, ad d-tceyyeâ $ur-i,
ma tradev a Rebbi. Di ddunit, win iççan yemma-s içça rrbeê-is …
Am$ar : Tura, kem, ad d-ceyyâen $ur-em at laxert, s warraw-im s uxxam-im !
Mazal teîîamaâev ad tesâuv imawla-im !
Tam$art : Temliv-iyi lxir. A yi-isseêver Rebbi i rrbeê n warraw-iw ! Aîas i
grarbe$ fell-asen.
Jeooiga : Ad rre$ ad d-nerki tacewwavt ne$ mazal ?

Tam$art : Acu la tettraouv ihi ?

13

Jeooiga : Äeddi-d ihi, a m-n-rre$ tarbut : rekki, rki-tt-id kem : ( rkin-d
tacewwavt, uéen merra, dehnen-tt s wudi, uqmen tiklilt ).
Am$ar : Tiklilt-agi, ad ini$ semmumet cwiî.
Äli : Wah ? telha. Wa setti ha, rnu-yi-d cwiî.
Ferruoa : Ulad nekk ihi rnu-yi-d.
( Armi fukken uççi, kksen leêwal ).


Ccna i tefsut
Rebâa n lefsul deg useggas
Ma d tafsut mechur yisem-is
Di lexla igran fsan
Tizegzewt bêal serris
Win isfeqden taferka-s
Ma yuven ad iqqel am zik-is
Iîij tasebêit icreq
Ittak îîiyya mebâid
Ame$bun ad ilaweê
Imger leêcic içç-it éid
Amuvin iffe$ s iîij
Am win i d-ibran si lqid
Kemmini a lalla tafsut
Nnan-i telhiv i ddwa
Trennuv-d $ef tegrest
Am talwit $ef ccedda
Ëemmlen-kem ifellaêen
Deg-m i tettban ssaba14

Ferêen yes-m ulad ifrax
Ssbeê zik sçewçiwen
Ferêen warrac d tullas
Tasebêit sfiîîijen
Ferêen ulad lexlawi
Mi ara d-tasev i jjuoougen

15
Jeooiga d Mesâuda ruêent s asiwev n yirin, wwint kra n tlawin ara tent-idiâiwnen. Taqsivt ad tevru deg unnar.
Yiwet n tmeîîut : Acêal n yinurar i wen-mazal, ad ig Rebbi lbaraka ?
Mesâuda : Ig-am-tt deg uxxam-im ! Mazal-a$ : taswiêt-agi, aql-a$ nesserwet
sebâa n yinurar.
Jeooiga : Muqel a nna Mesâuda, a nenîer daxel unnar ne$ berra i unnar ?
Mesâuda : Neîremt kan $er daxel imi ass-a ara rewten : tura ara d-ruêen ad
fsin ad$en 7.
Yiwet n tmeîîut : D$a ass-a, a Rebbi, t$elbev-a$ ! Ad yili Rebbi d wiggad ara
iqeyylen deg yinurar ne$ di trenwa !
Mesâuda : Tamegra, kfan akk medden waqila : nekk, berdayen i d-kkre$
leâca $er berra, la yi-d-ittali una$ur n lmut. Lêumt …
Jeooiga : A wletma, rou ad d-nerr nnefs ! s leâqel-nne$ : iîij atan la ikkat s
aqerru.
Mesâuda : Yyamt kan tura : a kent-iseêêi Rebbi ! Ur ttakemt ara awal i tinna,
nettat mi tesraê d yiîij, ad tefsi am wudi n tlexxaxt 8.
Jeooiga : Lemmer d-neswi afenoal
akka.

n

lqahwa, yili ahaqel ur nettmettat ar a

Mesâuda : A naf tam$art tesseww-itt : ni$ irgazen ad swen qbel ad d-ruêen,
irnu ula $ef tilawin-agi a n-rrent kan s axxam : maççi ar d-ruêent ara sentnessawal yiwet yiwet …
Tilawin : Äni tceîînem iman-nwen ? Alamma s lijar a ara wen-d-neddem
abrid n yirin 9 ?

16

Mesâuda : A kent-iqewwi Rebbi ! Maççi d aya i tuklalem. Nexdem-itt d iger.
Lemmer nekkir zik, yili i tt-id-neswa uqbel ad d-nruê, ad fell-as d-nali.
( Ruêent, wwint-d da$ abrid n yirin ; irgazen la fessin ad$en ).
Tilawin : Aâelxir fell-awen ulamma d azal. Rebbi a ken-iâin !
Bujemâa : Aâelxir ulâafya ! Neîremt-d $er da, a kent-ifk Rebbi tazmert n
tzemmurt.
( Tilawin ruêent s axxam ; Bujemâa d gma-s Yusef la fessin ad$en ; baba-tsen
iqqim nnig-sen, la ten-iskad ) :
Yusef : Wa Mesâuda !
Mesâuda : Anâam !
Yusef : In-as i yemma ur tettâeîîil ara ad d-ruê : $urem a n-tettu aman.
Mesâuda : Ihayen.
Am$ar : Qqnet, a tarwa, d lawan.
( Wwin-d izgaren, qqnen, la tezzin ; nehhren tayuga, a s-qqaren akk akken
qqaren mi ara sserwaten ) :
Bujemâa : Iêvem. Tura a $-terren d awren. A $-d-ifk kan Rebbi tawwurt i
usizdeg ; ulamma nekkni leâmer insi unnar-nne$ : yuâa abeêri 10.
Am$ar : Lêu-asen s leâqel i yizgaren ah ! Tesnegfev-ten, msakit.
Tam$art : Rebbi a ken-iâin, ig lbaraka.
Bujemâa : Lâeslama ! Awi-d a nsew, awi-d … ( Swan i tlata ) : Ur d-tegliv ara
s yimekli ?
Tam$art : A t-id-tawi Jeooiga d Äli : mazal iwwi. Tura i n-u$alent seg usiwev
n yirin : simi i ff$ent tlawin … ooi$-tent-in kkrent $er-s …

17

( Irgazen la sserwaten, tam$art la d-ttvummu 11. Cwiî kan akka, atta Jeooiga
d Äli wwin-d imekli ) :
Jeooiga : Rebbi a ken-ittâawan, ig lbaraka. Ahaqel tuysem imekli ?
Am$ar : Lâeslama ! Ruê sers akin $er loedra n teslent, ruê …
Yusef : Äeddi, a âli, zzi-d s usebda ara nefver. Ni$ keçç teççiv-d ?
Jeooiga : Ad iqqim Äli ur itett ara ar tura ? Welleh ar d-i$vel fell-a$ taddart.
( Uéen, la tetten seksu d uksum ) :
Irkel : Wesmelleh !
Am$ar : Awi-d, a Jeooiga, a yelli, ad swe$.
Jeooiga : Ax.
Irkel : Saêêa.
Am$ar : A ken-iseêêi Rebbi, a tarwa. Ëman : Am win i tessen aseqqi !
Jeooiga : Lameâna r$an yiéra. Iîij n wass-a si oahennama i d-ival …
( Akken kkren, ssudnen akk tarbut ; Jeooiga tejmeâ leêwal ) :
A âli, yya a nruê …
Äli : Ur teddu$ ara nekk tura. Ar azuzbu. Ruê, ma teb$iv ad truêev.
Jeooiga : Yah ! Wi ara ddu$ ? Äni ad ruêe$ iman-iw ?
Bujemâa : Ruê, aha ! Ddu yid-s, u$al-d ma teb$iv ad teqqimev …
( La ileêêu ad iddu yid-s, lameâna la isgermud ) :
Äli : Uêeq Rebbi, êaca ma ur d dihin ar d-u$ale$ ! Tufiv-d ssebba ass-a. Acimi
$ur lehl-im tettruêuv iman-im ?

18

Jeooiga : Susem, a mmi, tura. A k-d-slen, ad i$ilen d tidet. Melmi akka i ruêe$
iman-iw, a k-icemmet Rebbi, a mmi ?
Äli : Asmi akken … Ur kem-mugre$ ara a mm lekdubat ?
Jeooiga : Yya-n tura, ur nettemcaraâ ara.
( Widak bran i tyuga ) :
Am$ar : Äeddit ad testeâfum ard iré yiîij. ( Qqimen $er tama n baba-tsen ).
Ay ass aseâdi ay asmi weqme$ dagi annar ! Asmi d annar ufella, acêal d abrid
i insi$ s annar !
Bujemâa : Qqaren-d zik mi ara yens unnar, tettnusum $er-s, ni$ a baba ?
Am$ar : Ih, a mmi. Tessnem taqsivt
imakraven ne$ ala ?

n

ufellaê-nni insan $er tirect usan-d

Bujemâa : Ala, nekk ur tt-ssine$ ara, n win i yi-icban.
Yusef : Ulad nekk, ur tt-ssine$ ara : awi-a$-tt-id a ba.
Am$ar : D taqsivt ssnen akk medden. Zik-nni, illa lxir, tella lbaraka. Cerrken
medden tafellaêt, tella tegmat di l$aci. Wamma tura, myal wa i yiman-is.
Llan kra n yifellaêen, ma di xemsa ne$ ma di setta yid-sen, cerken tafellaêt.
Ass-en srewten irden. Segmi ulac abeêri, i$li-d îîlam mazal âemmren tirect.
Iqqim yiwen, insa $er tirect ; irfiqen-is sâan axxam mebâid.
Tura netta iâawez armi qrib d ttnasfa n yiv tewwi-t tnafa : issummet i$il-is,
iîîes. Imakraven arraw n leêram, a ten-irr Rebbi akin fell-ane$ wala $ef
lmumnin, wwven-t-id. Yiwen iqqim-as nnig uqrru-s, tameéyant deg ufus-is,
issers-as-tt $er lqaâ n umeééu$, wiyav la ttâemmiren. Win, tger-d yes-s tnafa
12, iwali-ten. Ad d-inîeq ? Yugad $ef leâmer-is ; ad issusem ? $aven-t yirden-is
… Yu$al isteâmel la ittargu, iqqar-as : Asmi ara zewoe$, ad sâu$ axxam, ad dawi$ tameîîut, a yi-d-tesâu aqcic : a t-id-snekre$ : a yi-itta$ awal. Asmi ara
yim$ur …
( Imakraven la dessen fell-as, bedden ur la ttâemmiren ara, qqaren-as : A
nnger-ik ! irden-ik fukken, keçç la tettarguv ! )

19

Netta ittkemmil targit : Ad as-d-a$e$ tajlibt n lmal, ad iyi-tt-ikes. Ma ikcemas lmal s ayla n medden, a s-ssawale$ : A Sâid !
Inna-d awal-agi s leâyav. D$a ineggez, irwel. Imakraven dduqsen : ur ukin ara
yid-s mi ineggez. Imdukal-is, yiwen deg-sen isem-is Sâid : akken d-slan i leâyav,
atn-a wwven-d. Imakraven rewlen, ooan ulad ticekkarin-nsen.
Bujemâa : A k-iâfu Rebbi a baba. Tebra ar wagi ar d lefêel !
Yusef : Tebra ar iêrec ! Issenser aqerru-s, irna irden-is, irbeê ticekkarin …
Bujemâa, ( la issizdeg ) : Kker ssin, a Yusef, kker : illa ubeêri !
( Ikker, ssazedgen, sbedden tirect, $ummen-tt s ubernus 13, qqimen … Atta
Mesâuda tewwi-d tamtunt, lmerqa, d lqahwa, ticekkarin, a$erbal, amud ).
Mesâuda : Rebbi a ken-iâin, ig lbaraka. Zik i tessazedgem ass-a …
Yusef : D lawan kan : d kem i n-iâeîîlen … Wa yi ! Limmer truêev a $-dt
agmev : aman-agi atnan wwlen.
Tam$art : Ad ruêe$ , a mmi.
( Truê, widen uéen la tetten : armi fukken, iruê um$ar la ittâemmir tirect.
Tâedda-d yiwet n tnebgit n Rebbi imir-en d$a ) :
Tinebgit n Rebbi : Rebbi ad ittâawan, ig lbaraka ! Sedqet-iyi cwiî i wudem
n Rebbi !
Tam$art : Yya-d, a taâervit, yya-d.
( Tqerreb, tefka-as ).
Tinebgit n Rebbi : A wen-t-irnu Rebbi d lbaraka !
Irkel : Amin !
Tam$art : A Rebbi, efk-a$ imassen, tefsiv-a$ ifassen !
( Ad cnun $er tama n tirect ) :

20

Aîas i as-iqqaren
Bezzaf iwâer unebdu
Ussan-is d iseggasen
Iîij ikkat s aqerru
Xas illa bab-is d l$ul
Mi d-iwwev unebdu iâyu
D tidet anebdu iwâer
Maâni nnfeâ-is d ameqran
Iteffe$ laé ixammen
S rrezq ntessed ikufan
Win ur n$ellet deg unebdu
Di ccetwa iddu âeryan
Anebdu âziz a lumma
Yal lxir deg-s ittili
Ifellaêen di lexla
Umbrid refden tirni 14
La meggren irden timéin
D-im$in s lqevra n Rebbi
Ttxil-k a bab n yigenwan
Ur d-ttqissi arraw-ik
Tgev a Rebbi lbaraka
D kra d-tefkiv d rrezq-ik
Siêen-d ulawen n medden
A n$it Igellil i wudem-ik

21

Am$ar-nni i d-innan asefru : A lmumnin, iffe$ unebdu, ikcem lexrif ameâzuz ss
ifreê lâebd wala îîir : yal rrbeê deg-s i d-ittewwa : slet-d, walit-d, fehmet
lmeâna …
( Lwacul merra izzi d aqawsas, la tetten tibexsisin d téurin ) :
Am$ar : Ass-a, tâeîîlemt-n !
Mesâuda : Nelwi sin n wurtan, ad yeg Rebbi lbaraka, irnu ssbeê nâeîîel di
îîerêa : nefser, nâemmer ini$man iqquren, nebrez-d idenyen i$er nelqev.
Tam$art : Irna nekk meêsub ur tent-âawne$ ara : simi i swe$ tibêirt, kkse$-d
taqfalt, tibexsisin, dayen, d azal.
Jeooiga : Ur nettu$al ara tameddit $er lexla : ur nesâi ara lqut.
Tam$art : Ad teqqim kan yiwet deg-kent ; nekk d tayev a nruê a nelwi urtinni agemmav : azuzbu ittaooa-t yiîij. A yessi, lerzaq am lebraq. Ur nstehzayemt ara deg-sen, ad ig Rebbi lbaraka.
Am$ar : Kkes-n taqecwalt, a Jeooi.
( Jeooiga tekkes tiqecwalin ).
Ferruoa : Aql-i ruêe$ ad urare$ …
( Nnejmaâent-d akk teqcicin di âecra ne$ di tesâa, ne$ âeddant, ne$ ur
wwivent ara ) :
Zayna : I tura, acu ara nuraremt ?
Faîima : Yyamt a nuraremt tuqqna-tufra.
Nura : Kem, êaca-tuqqna-tufra i tessnev. Tuqqna-tufra telha tameddit.

Wiza : Yyamt a nweqmemt tawala. Nekk ad d-awi$ kulci.

22

Ferruoa : Ulad nekk. Ahamt ! D acu akk ara d-nawi ?
Faîima : Nekk, ulac yemma : ur d-ttawi$ acemma.
Zayna : A tiqcicin, anfemt-as : tawala maççi ass-a : ass-agi a nuraremt
a$errabu : ruêemt awimt-d tibexsisin : yya-n nekk yid-m, a Werdeyya, ad dnawi iferrawen.
( Wwint-d tibexsisin, iferrawen ; qqiment zzint d aqawsas ) :
Jeooiga : Nekk aîas i d-wwi$ : attan tmeqrant ara nerr di tlemmast.
Zayna : Roumt tura : kksemt-n tibexsisin, ad ssu$ qbel iferrawen : d nekk ara
t-ixedmen.
( Texdem a$errabu, bdant turart ) :
Werdiyya : D nekk ara izwiren !
Irkel : Zwir ! Tura ad txesrev.
( La tturarent s nnuba ).
Wiza : A ya Zayna, a ênini, xser-a$ cwiî. Teççiv-a$-tent akk !
Faîima : £urem kan a $-trewlev s tbexsisin am umayna, ma ulac d$a ur
nettu$al ara a nurar yid-m !
Zayna : Cqi$ ! Ma ur turarev ara yid-i, ula wukud urare$ ? Dayen ? Ëaca Ïiîi
i illan di ddunit ?
Faîima : Qarâemt-tt : s baba ard a$-tt-taker !
Zayna : D ccerî tarewla ma rewle$, Lameâna ma rebêe$-tt-id a tt-ççe$ !
( Fukken lenfas n tbexsisin, teqqim-d êaca tin n tlemmast ).

Nura : Awi-d tura, d nnuba-w : ur ççi$ ula yiwen.

23

Ferruoa : Ulad nekk : êaca yiwen i ççi$. Ad ig Rebbi ad txesrev, a tt-ççe$ imi
$er-s d nnuba-w.
( Zayna teêwes tabexsist-nni di tlemmast i d-iqqimen d taneggarut, terwel.
Tiqcicin tebâent-tt îîfent-tt, nettat tger-itt $ef tikelt, tewqeâ-as, tdes, tettussu.
Nutenti kkatent-tt, la s-tellint imi-s a s-tt-id-kksent … Zayna telli imi-s ) :
Zayna : Dayen, dayen ! atah, tebleâ …
Irkel : A m-tt-irr Rebbi d ssem ! …
Am$ar d-innan asefru : A lmumnin, Rebbi, di yal taswiêt, iga tafenîazit d
lxelq-is. Maâna nekkni s yimdanen, weroin nqar, in$a-a$ bu$ebni. Neqqar
kan : ass-a ir$a lêal ! Bezzaf ugeffur ! Bezzaf n udfel, bezzaf n yiîij ! Slet-d : a
wen-d-awi$ taqsivt.
Illa yiwen isâa êaca yiwen n mmi-s ; irna-d $ef sebâa n tullas. Armi d asmi
meqqer, izweo-as. Iga tame$ra tameqrant, tawsa, sked ansi ur d-usin
medden ; isseçç-iten akken ilaq s wudi d tamment, d seksu d uksum. Ibdded
$er medden d ayen kan. Iserref idrimen imeqranen. Asmi tefra tme$ra, at
taddart ara heddren gar-asen : Ur a$-isseçç ara akken iwulem ; ur ibdid ara
$er-ne$ : wa içça, wa wer iççi ; wa yuâa-t, wa ala. Akken isla mmi-s n bab n
tme$ra, inna-as i baba-s : A baba, i la heddren, i la heddren medden : taxrivtnne$ ur teqqim, l$aci ur icrih … Inna-as : A mmi, acu ara k-ini$ ? Akka i d lâibad :
i illa Rebbi i ten-isseççayen kullass, i sen-ixeddmen lxir kullass, ar la s-qqaren :
ur a$-ixdim acemma : anef tura i nekk i ten-isseççen yiwwas …
A lmumnin, ilit d iggad deg ittqirri lxir 15.
Ttxil-k a bab n yigenwan
Ur d-ttqissi arraw-ik
Tgev a Rebbi lbaraka
Di kra d-tefkiv d rrezq-ik
Siêen-d ulawen n lâibad
N$it wi ur nesâi i wudem-ik
A neêmed Rebbi a tarwa
Tgev a Rebbi lbaraka

24

25
Tafelwit tamenzut ( Tagrest )
1

- Salmin $almin … d awal qqaren m i ara walin ssiâqa.

2

- buferda : d aîîan ittêazen lmal amecîuê, ( ulli, amaâiz ) ;

3

- ur a$-izewwir êed $er loennet : qqaren-t mi ara yili indem wabâev nndama
tameqrant : md. : lemmer ur crike$ ara taêanut nekk d leflani, yil i ur i yi-izewwir
êed $er loennet ;
4-

n win kem-ittarran … ne$ a wi i kem-ittarran … d awal imiri : n wi i m-t-itekksen
ulac mavi ;
5

- asalu : tehri n udfel i$ummen avar ;

6

- a Rebbi efk-d ameççim … cennun-t warrac mi ara ikkat udfel.

Tafelwit tis snat ( Anebdu )
7

- ad$en : irden, s yi$lel d tyedret ;

8

- talexxaxt : tameîîut ur d-newwi ara iman-is, iîîsen $ef le$bar-is : awal isteâyeb
acemma ;
9

- irin : ameqqun ameqran n tadliwin ;

10

- yuâa abeêri : i usizdeg, ilaq ubeêri axfafan la d-ittsuvun seg yiwen yidis : ittawi
alim berra i unnar u ittaooa lêeb deg umviq ;
11

- tam$art la d-tettvummu : mi ara sserwaten yizgaren, tameîîut, ne$ argaz, ad dittvummu s yimesleê ayen iooan tirect ;
12 13

tger-d yes-s tnafa : idduqqes-d seg yives. Akked : iger-d yes-s waîîan, (
- $ummen tirect s ubernus :

26

Tt$ummun medden tirect s ubernus iwakken ad tili lbaraka, ur tt-ggaren ara s tivt.
Di tlemmast n tirect, nnig lexnaq n tbernust, ad sbedden tazzert ar lawan i$ef ara
âemmren tirect ;
14

- tirni, ( gt. : tirenwa ) : d ayen illan sdat-k, a bnadem, ad t-txedmev alamma
iwwev d asawen, ama d tamegra ama d llqev. Ad tmegrev d tirni, meêsub ad
tmegrev akk ayen yellan sdat-k, ur tettaooav ara.

Tagrayt ( sb. 22 )
15

Ilit d iggad deg ittqirri lxir : Da$ netta qqaren-as : Tarbut tettqiri, wala imdanen :
Tarbut irwan rrbeê, mi tt-terriv $ef lkanun, ad d-ittqirri, ad d-ittarew zzit.

Yamina at Seâdi

Tuber 1953

27

Uîîun 111
– Aseggas wis 24 – Akredyur wis 3 1971 –

Alta$ n useggas 1971 : 10, 00 DA
Fransa : F. 11, 25

Tira – Tadbelt :
MICLI, Tizuzzu ( Tamurt n Lezzayer )
Asefrak : J. M. DALLET, P. B.
C.C.P. : Lezzayer tamana$t 1390, 75
Télécharger le fichier (PDF)

F. D. B. TISGAS N USEGGAS.pdf (PDF, 651 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


f d b tisgas n useggas 1
f d b tisgas n useggas
sin medden n tmurt n liran
llebsa ume bus na ib me fu
mqidec
di tmurt n leqbayel