معجم الرباضبات.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 3/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


Intérieur d'un cercle
Extérieur d'un cercle
Cercles sécants
Cercle inscrit
Cercle circonscrit
Degré

‫داخل دائرة‬
‫خارج دائرة‬
‫دائرتان متقاطعتان‬
‫دائرة محاطة‬
‫دائرة محيطة‬
‫درجة‬

‫حرف الراء‬
Quart
Dessin
Chiffre
Sommet
Quadrilatère

‫ربع‬
‫رسم‬
‫رقم‬
‫رأس‬
‫رباعي‬

‫حرف الزاي‬
angle
Angle aigu
Angle droit
Angles isométriques
Angles adjacents
Angle convexe
2 Angles complémentaires
2 Angles opposes par le sommet
2 Angles supplémentaires
Angle plat
Angle plein
Angle nul
Angle obtus

‫زاوية‬
‫زاوية حادة‬
‫زاوية قائمة‬
‫زاويتان متقايستان‬
‫زاويتان متحاذيتان‬
‫زاوية محدبة‬
‫زاويتان متتامتان‬
‫زاويتان متقابلتان بالرأس‬
‫زاويتان متكاملتان‬
‫زاوية مستقيمية‬
‫زاوية مليئة‬
‫زاوية منعدمة‬
‫زاوية منفرجة‬

‫حرف السين‬
Négatif
Série d'opérations
Population statistique

‫سالب‬
‫سلسلة عمليات‬
‫ساكنة إحصائية‬