معجم الرباضبات.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


‫حرف الكاف‬
Equerre

‫كوس‬

‫حرف الميم‬
Médiane
Triangle
Triangle rectangle
Triangle isocèle
Triangle équilatéral
Ensemble
Axe de symétrie
Périmètre
Théorème
Orthocentre
Carré
Somme algébrique
Diagramme en bâtons
Diagramme sectoriel
Equation
Centre
Symétrie d'un point
Symétrique d'une figure
Tangente à un cercle
Milieu
Nul, nulle
Somme nulle
Rapporteur
Positif
Prisme droit
Aire
Aire latérale
Théorème de Pythagore
Aire totale
Distance
Confondues
équidistant
Droite

‫متوسط‬
‫مثلث‬
‫قائم الزاوية‬.......
‫متساوي الساقين‬.......
‫متساوي الضلع‬.......
‫مجموعة‬
‫محور تماثل‬
‫محيط‬
‫مبرهنة‬
‫مركز التعامد‬
‫مربع‬
‫مجموع جبري‬
‫مخطط بالقضبان‬
‫مخطط قطاعي‬
‫معادلة‬
‫مركز‬
‫مماثلة نقطة‬
‫مماثل شكل‬
‫مماس لدائرة‬
‫منتصف‬
‫منعدم‬
‫مجموع منعدم‬
‫منقلة‬
‫موجب‬
‫موشور قائم‬
‫مساحة‬
‫مساحة جانبية‬
‫مبرهنة فيتاغورس‬
‫مساحة كلية‬
‫مسافة‬
‫منطبقان‬
‫متساوية المسافة‬
‫مستقيم‬