المداولات تخصص الكتروتقني .pdfNom original: المداولات تخصص الكتروتقني.pdfTitre: Crystal ReportsAuteur: Troncommun

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2017 à 01:51, depuis l'adresse IP 105.106.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 495 fois.
Taille du document: 70 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪1‬‬

‫اﺳﺑﺎع ﻣﻧﺎﻝ‬

‫‪30.00 11.56 30.00 10.12 30.00 10.93 30.00 10.69 15/35045355‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻋﺑﻳد اﺷواق‬

‫‪30.00 10.79 30.00 9.35 30.00 11.24 30.00 9.75 15/35041463‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﺎزﻳن ﺣﺎج ﺣﻣو‬

‫‪30.00 10.44 30.00 10.65 30.00 13.08 30.00 11.36 15/39088081‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد اﻛرم‬

‫‪30.00 11.03 30.00 10.43 30.00 11.06 30.00 9.84 15/35040359‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺑن ﺑﺣﺎن ﻳوﺳف‬

‫‪30.00 9.83 30.00 10.79 30.00 10.70 30.00 12.30 15/31001546‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑوراﺑﺢ وداد‬

‫‪30.00 10.93 30.00 9.50 30.00 10.60 30.00 9.46 14/39063992‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺑوروﻳس ﺳﻠﻣﻰ‬

‫‪30.00 11.62 30.00 13.14 30.00 14.12 30.00 11.22 15/35041487‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺑوﺷرﻳط ﻳﺎﺳﻣﻳن‬

‫‪30.00 11.80 30.00 9.96 30.00 11.37 30.00 10.87 15/35049239‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺑوﻏﻘﺎﻝ ﺷﻛﻳب‬

‫‪30.00 11.16 30.00 10.20 30.00 9.94 30.00 10.33 15/35050444‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺗوﺗﻲ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء‬

‫‪30.00 12.50 30.00 13.86 30.00 14.77 30.00 13.36 15/35040120‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺟﺑﻼﺣﻲ زﻫﻳﺔ‬

‫‪30.00 13.15 30.00 12.36 30.00 14.40 30.00 13.17 15/35056899‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺟوادي أﻳﻣن‬

‫‪30.00 12.51 30.00 12.26 30.00 10.80 30.00 10.20 15/35038859‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺣﺎﻣدي واﺋﻝ‬

‫‪30.00 16.58 30.00 14.86 30.00 16.08 30.00 15.29 15/35041730‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺣﻣزة ﺳﻳدي ﻋﻠﻲ‬

‫‪30.00 10.67 30.00 10.46 30.00 11.79 30.00 10.41 15/35039773‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺣﻣزة ﻣﻌﺎذ‬

‫‪30.00 10.66 30.00 9.56 30.00 10.75 30.00 11.34 15/35040569‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺣﻣودي ﻣﺣﻣد وﻟﻳد‬

‫‪30.00 10.51 30.00 10.24 30.00 10.83 30.00 9.39 14/35035163‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺣوﻳﻠﻲ رﺑﻳﻌﺔ‬

‫‪30.00 14.89 30.00 14.59 30.00 15.17 30.00 14.28 15/35041481‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺣوﻳﻠﻲ ﻣﺣﻣد‬

‫‪30.00 12.35 30.00 12.12 30.00 13.07 30.00 11.39 15/35041518‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺧﺗﺎش ﻓﻳﺻﻝ‬

‫‪30.00 10.06 30.00 11.14 30.00 12.49 30.00 12.06 15/35051256‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺧﻠﻳف ﻧﺎدر رﺳﺎﻝ‬

‫‪30.00 10.46 30.00 12.70 30.00 13.09 30.00 13.28 15/35040661‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫دﺧﻳﺔ ﺟﺎﺑر ﺟﺎﺳم‬

‫‪30.00 9.59 30.00 10.53 30.00 11.29 30.00 9.51 14/35034323‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪22‬‬

‫دﺧﻳﻧﺎت راﻣﻲ‬

‫‪30.00 11.50 30.00 10.79 30.00 12.12 30.00 10.14 15/35041082‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫دوﺑﺎخ ﻣوﺳﻰ‬

‫‪30.00 10.39 30.00 9.66 30.00 10.19 30.00 10.45 14/35035263‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫رزﻳق ﻣﺣﻣد‬

‫‪30.00 11.05 30.00 11.43 30.00 13.68 30.00 13.87 15/35040307‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪25‬‬

‫زروق ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪30.00 13.46 30.00 12.10 30.00 13.57 30.00 12.30 15/35039829‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪26‬‬

‫زروﻗﺔ ﻓﺎروق‬

‫‪27‬‬

‫ﺳﺎﻋد أﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.34 30.00 10.38 30.00 11.75 30.00 9.61 15/35051687‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺳﺑﺧﻲ ﻳﺎﺳﻣﻳن‬

‫‪30.00 10.71 30.00 10.27 30.00 12.12 30.00 10.98 15/35050390‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻲ إﻳﻣﺎن‬

‫‪30.00 10.72 30.00 9.45 30.00 11.66 30.00 10.00 15/35041767‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30.00 10.32 30.00 10.61 30.00 12.80 30.00 11.30 14/39063972‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪30.00 10.60 30.00 10.79 30.00 13.14 30.00 14.02 15/39072616‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺷﺎطو ﻣﺻطﻔﻰ‬

‫‪30.00 10.33 30.00 9.76 30.00 10.22 30.00 10.01 13/35032464‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎس‬

‫‪30.00 12.30 30.00 11.69 30.00 13.37 30.00 8.78 15/35051240‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺻﺑﺎﻳﺣﻲ راوﻳﺔ‬

‫‪30.00 11.62 30.00 11.01 30.00 11.06 30.00 11.34 15/35047189‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪34‬‬

‫طﺑش ﻧوراﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.45 30.00 10.06 30.00 12.31 30.00 10.19 15/35045503‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻋﻘﺑﻲ ﻣﺣﻣد راﻓﻊ اﻟﺻﺎدق‬

‫‪30.00 10.50 30.00 10.14 30.00 10.90 30.00 9.23 14/35036198‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻋﻛﺳﻪ ﻓوزﻳﺔ‬

‫‪30.00 11.12 30.00 10.73 30.00 13.12 30.00 12.89 15/35042395‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪37‬‬

‫ﻏﺑﺷﺔ اﺑراﻫﻳم‬

‫‪30.00 10.53 30.00 10.74 30.00 11.07 30.00 10.14 13/39053563‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪38‬‬

‫ﻏرﻳب اﺣﻣد‬

‫‪30.00 10.58 30.00 10.87 30.00 10.20 30.00 10.85 15/35051570‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪39‬‬

‫ﻏﺷﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ‬

‫‪30.00 11.61 30.00 10.10 30.00 11.78 30.00 9.99 15/35041205‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻏﻧﻳﺎوي طﻪ‬

‫‪30.00 10.09 30.00 10.14 30.00 10.72 30.00 9.41 14/35042477‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪41‬‬

‫ﻗﻼﻟﺔ ﻣﻌﺗز ﺑﺎﷲ ﻧذﻳر‬

‫‪30.00 11.00 30.00 9.59 30.00 10.89 30.00 10.27 15/35040573‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻟﻌوﺑﻲ اﻟﺣﺎج‬

‫‪30.00 11.73 30.00 13.21 30.00 14.06 30.00 11.93 15/35038993‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻧﺟم اﻻﺳﻼم‬

‫‪30.00 10.09 30.00 10.27 30.00 10.82 30.00 10.07 12/5035576‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻣﺷوﻧﺷﻲ اﻟﻌﻠﺟﺔ‬

‫‪30.00 11.71 30.00 13.21 30.00 12.73 30.00 11.45 15/35039014‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻣﺻﺑﺎح ﻣﺻطﻔﻰ‬

‫‪30.00 9.97 30.00 11.67 30.00 13.50 30.00 11.95 15/39088176‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪46‬‬

‫ﻣﻐﺎزي ﻋﻼء اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.08 30.00 10.77 30.00 11.68 30.00 9.61 15/35051676‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪47‬‬

‫ﻧﻌﻳﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد‬

‫‪30.00 10.79 30.00 9.89 30.00 10.54 30.00 9.47 14/35034829‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪48‬‬

‫ﻫزﻣﺎﻧﻲ ﻳوﻧس‬

‫‪30.00 13.09 30.00 14.21 30.00 12.51 30.00 10.39 15/35041002‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻫﻧﺎﻧو ﻓﺗﺣﻲ‬

‫‪30.00 11.10 30.00 12.51 30.00 14.78 30.00 12.71 15/35040128‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻌﻣري وﻟﻳد‬

‫‪26.00 4.85 32.00 5.68 30.00 11.61 30.00 8.45 14/35035452‬‬

‫‪118.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪51‬‬

‫ﺑن اﻟزاوي ﻫﻳﺛم‬

‫‪30.00 11.27 19.00 8.66 30.00 10.97 30.00 9.04 14/39062770‬‬

‫‪109.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪52‬‬

‫ﺣرزاﷲ اﻟﻣﻬدي‬

‫‪19.00 9.64 30.00 10.00 30.00 11.39 30.00 9.00 15/35050818‬‬

‫‪109.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪53‬‬

‫ﺷﻧﺷوﻧﺔ وﻟﻳد‬

‫‪30.00 10.04 19.00 9.21 30.00 10.32 30.00 9.88 14/35043774‬‬

‫‪109.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪54‬‬

‫ﻗرﻳري ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪30.00 10.05 18.00 9.57 30.00 10.61 30.00 10.79 15/35050897‬‬

‫‪108.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪55‬‬

‫زرﻧوح ﻣﻌﺎذ‬

‫‪16.00 9.82 30.00 10.01 30.00 11.15 30.00 8.93 15/35046728‬‬

‫‪106.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪56‬‬

‫ﺳﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي‬

‫‪30.00 10.70 16.00 9.04 30.00 10.17 30.00 9.88 14/35040444‬‬

‫‪106.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪57‬‬

‫رﻛﺑﻲ أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ‬

‫‪30.00 10.45 15.00 9.17 30.00 10.89 30.00 9.21 14/39045659‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪58‬‬

‫ﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن‬

‫‪30.00 10.31 15.00 8.98 30.00 10.88 30.00 9.18 15/35039996‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪59‬‬

‫ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ‬

‫‪30.00 10.57 15.00 8.75 30.00 11.23 30.00 10.91 15/35040392‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪60‬‬

‫ﻗﻳري ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪30.00 10.22 21.00 9.03 30.00 10.00 24.00 8.49 13/35032438‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪61‬‬

‫ﻣﺧروط اﻟﺳﻌﻳد‬

‫‪30.00 10.51 15.00 8.76 30.00 10.94 30.00 9.31 14/35034184‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪62‬‬

‫ﻣﻌﻳرﻳف ﻣﻧﻳر‬

‫‪63‬‬

‫أورار أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪15.00 9.03 30.00 10.21 30.00 10.68 30.00 9.38 15/35040632‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.39 14.00 9.17 30.00 12.34 30.00 9.63 15/35042050‬‬

‫‪104.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪64‬‬

‫ﻣﻘراﻧﻲ أﻧور‬

‫‪20.00 9.69 24.00 9.91 30.00 10.23 30.00 9.81 14/35044575‬‬

‫‪104.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪65‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ أﺣﻣد‬

‫‪30.00 10.34 30.00 9.80 30.00 10.19 12.00 5.32 14/35049510‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪66‬‬

‫ﺑوﻟﻧوار ﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.34 12.00 7.55 30.00 10.51 30.00 9.53 15/35045238‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪67‬‬

‫ﺣﻣﻳدي ﻣﺣﻣد‬

‫‪30.00 10.11 12.00 8.17 30.00 8.93 30.00 11.13 12/9051010‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪68‬‬

‫ﺳوﻳﺳﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم‬

‫‪22.00 9.92 20.00 9.89 30.00 10.36 30.00 9.68 13/35039671‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪69‬‬

‫ﻟﻌﻧﺎﻧﻲ ﻋﺑداﻟﻠطﻳف‬

‫‪22.00 9.46 20.00 9.57 30.00 9.51 30.00 10.57 12/5039393‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪70‬‬

‫ﻣزﻏﻳش ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر‬

‫‪12/9036540‬‬

‫‪22.00 9.64 20.00 9.82 30.00 10.70 30.00 9.89‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪71‬‬

‫ﻳﺣﻲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪12.00 5.19 30.00 10.61 30.00 10.27 30.00 9.92 14/35039341‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻌﺎﻳش ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪30.00 10.28 11.00 8.16 30.00 11.24 30.00 8.81 15/39073693‬‬

‫‪101.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪73‬‬

‫رﺷﺎﺷﻲ وﺳﺎم‬

‫‪30.00 10.76 11.00 8.58 30.00 12.19 30.00 11.53 15/35041731‬‬

‫‪101.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪74‬‬

‫ﺣدﻳد ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.47 30.00 9.93 10.00 8.82 30.00 10.11 13/35032196‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪75‬‬

‫ذﺑﻳﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.19 10.00 7.76 30.00 10.24 30.00 9.84 15/35040400‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪76‬‬

‫زﻛﺎر اﻧور‬

‫‪30.00 10.15 10.00 8.20 30.00 10.31 30.00 10.00 15/35039067‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪77‬‬

‫ﺑن رﺣﻣﺎﻧﻲ ﻋﺻﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪19.00 9.34 20.00 9.33 30.00 10.17 30.00 9.92 14/35039330‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪78‬‬

‫ﻏﻣري ﺷﻣس اﻟدﻳن‬

‫‪20.00 9.17 19.00 8.70 30.00 10.27 30.00 9.78 14/35034726‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪79‬‬

‫ﻣﻧﺻر اﻟﺣﺎج أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪16.00 8.92 23.00 9.71 30.00 10.35 30.00 9.69 15/35043416‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪80‬‬

‫ﺑﻛﺎري ﻳوﺳف‬

‫‪12/9051098‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪81‬‬

‫ﺑن ﺛﺎﻣر ﻳوﺳف‬

‫‪18.00 8.21 20.00 9.84 30.00 10.31 30.00 9.70 14/39063996‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪82‬‬

‫ﺑن ﻓﺎطﻣﺔ أﻛرم‬

‫‪19.00 8.96 19.00 9.67 30.00 10.87 30.00 9.25 14/35036464‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪83‬‬

‫ﺑن ﻳﺣوب ﻳزﻳد‬

‫‪19.00 9.20 19.00 9.84 30.00 11.33 30.00 8.94 15/35040955‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪84‬‬

‫ﺑوﻋﺑﻳد ﺳﻠﻳﻣﺎن‬

‫‪7.40 30.00 10.35 30.00 9.70 15/35039702‬‬

‫‪30.00 10.17 8.00‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪85‬‬

‫ﺧﺎﻟدي ﻣﺣﻣد ﻟﻣﻳن‬

‫‪21.00 7.73 16.00 7.32 30.00 10.41 30.00 9.71 13/35036539‬‬

‫‪97.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪86‬‬

‫ﺑن ﺧﺗﺔ ﺟﻣﺎﻝ‬

‫‪19.00 9.58 17.00 9.64 30.00 10.89 30.00 9.16 14/35039151‬‬

‫‪96.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪87‬‬

‫ﻟوﻧﻳﺳﻲ ﺑﺷﻳر‬

‫‪16.00 9.51 20.00 9.17 30.00 11.28 30.00 9.31 15/35018796‬‬

‫‪96.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪88‬‬

‫ﺑرﻳك ﻧور اﻟﻬدى‬

‫‪21.00 9.47 14.00 7.89 30.00 10.31 30.00 9.85 15/35041524‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪89‬‬

‫ﺑن طﻳب اﺑراﻫﻳم‬

‫‪16.00 8.72 19.00 9.79 30.00 12.28 30.00 8.77 15/35038945‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪90‬‬

‫رﺑﻳﻊ ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪7.10 30.00 10.39 30.00 9.65 15/35039270‬‬

‫‪30.00 10.05 5.00‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪91‬‬

‫ﻣﻳﻠودي ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪16.00 9.27 19.00 9.52 30.00 10.30 30.00 9.90 14/35034363‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪92‬‬

‫ﻧﻣوس ﺧﺎﻟد‬

‫‪21.00 8.89 14.00 7.99 30.00 11.03 30.00 9.21 14/35034428‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪93‬‬

‫ﺳﺎﻋد ﺳﻌود ﺣﺟﻳﻠﺔ‬

‫‪15.00 9.36 19.00 9.91 30.00 10.35 30.00 10.47 15/35049991‬‬

‫‪94.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪94‬‬

‫ﻣﻧﺻوري ﻓﺎروق‬

‫‪16.00 9.25 18.00 9.91 30.00 11.15 30.00 10.63 15/35051252‬‬

‫‪94.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪95‬‬

‫زراري ﻋﺑد اﻟﺟﻠﻳﻝ‬

‫‪15.00 9.45 18.00 8.21 30.00 11.70 30.00 10.67 15/35046380‬‬

‫‪93.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪96‬‬

‫زرﻳزﻳرة ﺑﻬﺎء اﻟدﻳن‬

‫‪22.00 9.95 11.00 8.31 30.00 10.83 30.00 9.19 14/35040985‬‬

‫‪93.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪97‬‬

‫ﻗﺎدري ﺗوﻓﻳق‬

‫‪15.00 8.07 18.00 9.18 30.00 11.27 30.00 8.76 15/35050835‬‬

‫‪93.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪98‬‬

‫ﺣﺑﻳﻠز ﺧﺎﻟد‬

‫‪15.00 9.42 17.00 8.70 30.00 10.08 30.00 10.17 14/35039185‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪99‬‬

‫ﺣﺳﻧﺎوي ﻟﻳﻠﻰ‬

‫‪16.00 9.05 16.00 8.82 30.00 10.35 30.00 10.23 15/35041516‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪100‬‬

‫ﺳﺎﻛر ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪15.00 9.31 17.00 9.52 30.00 10.41 30.00 9.63 15/35049396‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪101‬‬

‫ﺷﻣﻼﻝ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﻳم‬

‫‪15.00 6.04 17.00 6.84 30.00 9.44 30.00 10.57 11/5028693‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪102‬‬

‫ﺻواﻟﺣﻲ ﻳﺎﺳﻳن‬

‫‪16.00 8.75 16.00 8.89 30.00 9.95 30.00 10.46 12/5036256‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪103‬‬

‫روﻳﻐﻲ ﻣﻧﻳر‬

‫‪16.00 9.42 15.00 7.01 30.00 11.28 30.00 8.82 15/35040635‬‬

‫‪91.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪104‬‬

‫طﻧﻘوري ﻳﺣﻲ‬

‫‪16.00 7.55 15.00 8.55 30.00 10.65 30.00 9.38 13/35033087‬‬

‫‪91.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪105‬‬

‫ﻏﺎﻟم ﺳﺎرة‬

‫‪20.00 9.07 11.00 9.01 30.00 10.10 30.00 10.81 15/35042174‬‬

‫‪91.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪106‬‬

‫راﻳس ﺑدر اﻟدﻳن‬

‫‪15.00 8.95 15.00 8.75 30.00 10.78 30.00 9.40 15/35047148‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪107‬‬

‫رﻏﻳس ﻛﻣﺎﻝ‬

‫‪15.00 7.85 15.00 9.40 30.00 11.40 30.00 10.51 15/35050945‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪108‬‬

‫رواﺣﻧﺔ ﺷﻣس اﻟدﻳن‬

‫‪15.00 9.29 15.00 8.69 30.00 11.98 30.00 9.48 15/35042213‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪6.93 30.00 11.17 30.00 10.92 30.00 9.36‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪109‬‬

‫ﺳﺎﻳﺢ ﺳﺎﻳﺢ‬

‫‪15.00 9.25 15.00 8.63 30.00 11.54 30.00 10.55 15/35044152‬‬

‫‪90.00‬‬

‫‪110‬‬

‫ﺑﺎري زﻳﻧب‬

‫‪19.00 9.84 10.00 7.76 30.00 10.57 30.00 10.36 15/35046674‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪111‬‬

‫دﻗﻳﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻧور‬

‫‪11.00 7.89 18.00 9.52 30.00 11.35 30.00 10.15 15/35057778‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪112‬‬

‫ﻏرﻳب اﺑوزﻳد‬

‫‪3.52 30.00 10.75 30.00 10.10 13/35033990‬‬

‫‪22.00 8.48‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪113‬‬

‫ﺑودوح طﺎرق‬

‫‪12.00 8.81 16.00 9.30 30.00 10.91 30.00 9.40 15/35039915‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪114‬‬

‫ﺟﺑﻧون ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم‬

‫‪30.00 10.01 23.00 8.83 24.00 9.05 11.00 4.69 13/35032443‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪115‬‬

‫ﺿﻳﺎﻓﻲ أﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.59 16.00 8.86 30.00 10.00 12.00 5.82 13/35008869‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪116‬‬

‫ﻋﻧﺎﻧو ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪30.00 10.26 15.00 9.23 13.00 5.85 30.00 10.03 13/39053173‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪117‬‬

‫ﻟﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﻳظ‬

‫‪13.00 8.64 15.00 9.91 30.00 10.18 30.00 9.86 14/35043634‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪118‬‬

‫ﻣدﻏﺎﻏت أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪15.00 8.99 13.00 8.50 30.00 10.79 30.00 9.27 14/35049516‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪119‬‬

‫ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﻳن‬

‫‪10.00 8.40 18.00 9.04 30.00 10.11 30.00 9.93 15/39072471‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪120‬‬

‫ﺑراﻫﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ‬

‫‪16.00 9.18 30.00 10.34 30.00 10.24 11.00 5.00 14/35034449‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪121‬‬

‫ﺑرﻏﻳس إﻳﻣﺎن‬

‫‪12.00 9.97 15.00 9.51 30.00 10.06 30.00 10.35 15/35047120‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪122‬‬

‫ﺑﺷﻛﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم‬

‫‪17.00 9.47 10.00 7.46 30.00 11.20 30.00 8.90 15/35042240‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪123‬‬

‫ﺣﺑﻳﻠز ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪16.00 9.45 11.00 8.39 30.00 9.77 30.00 10.35 15/35045042‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪124‬‬

‫ﺧﺿراوي أﺣﻣد إﺳﻼم‬

‫‪16.00 9.26 11.00 8.41 30.00 10.70 30.00 9.34 14/35039063‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪125‬‬

‫رﺣﺎﻣﻧﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﻳﻝ‬

‫‪16.00 9.81 11.00 8.32 30.00 12.10 30.00 9.74 15/35041644‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪126‬‬

‫ﺷﻣﺎﺧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬

‫‪16.00 8.34 11.00 8.84 30.00 11.10 30.00 9.29 15/35041647‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪127‬‬

‫طﺑش ﻣﺣﻣد ﻟﻣﻳن‬

‫‪16.00 8.30 11.00 7.25 30.00 9.96 30.00 10.21 14/35035707‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪128‬‬

‫ﻫﻳﺷر ﻣﺣﻣد اﻷﻣﻳن‬

‫‪16.00 9.01 11.00 8.00 30.00 11.17 30.00 9.58 14/35038159‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪129‬‬

‫ﺑوزاﻫر ﻣﺣﻣد‬

‫‪16.00 9.65 10.00 7.09 30.00 11.66 30.00 9.39 15/35047306‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪130‬‬

‫ﺑوﻟﻌراس ﻣرﻳم‬

‫‪30.00 10.58 14.00 8.00 30.00 10.47 12.00 9.57 15/35046476‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪131‬‬

‫ﺣﻣﻼوي رﻣﻳﺳﺔ‬

‫‪15.00 8.59 11.00 8.91 30.00 10.63 30.00 9.49 14/35042394‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪132‬‬

‫ﺳوﻳﻠﻣﻲ ﻳﺎﺳﻳن‬

‫‪15.00 8.44 11.00 7.03 30.00 10.47 30.00 10.45 15/31003695‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪133‬‬

‫ﻋزي ﻋﻣر‬

‫‪15.00 9.87 11.00 8.60 30.00 9.94 30.00 11.52 15/31003630‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪134‬‬

‫ﻳوﺑﻲ ﻋﻘﺑﺔ‬

‫‪11.00 4.47 15.00 5.93 30.00 9.80 30.00 10.22 13/35034296‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪135‬‬

‫ﺳﻌدوﻧﻲ ﻣﺳﻌود‬

‫‪16.00 8.42 15.00 7.90 30.00 10.45 24.00 9.48 14/35035714‬‬

‫‪85.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪136‬‬

‫ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻧﻬﺎد‬

‫‪11.00 8.12 14.00 8.12 30.00 10.18 30.00 10.39 15/35046732‬‬

‫‪85.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪137‬‬

‫ﺳرار ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪7.09 15.00 8.34 30.00 9.80 30.00 10.23 13/35031025‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪138‬‬

‫ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣود‬

‫‪6.65 30.00 10.33 30.00 9.69 13/35034694‬‬

‫‪16.00 7.78‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪139‬‬

‫ﺷﻳﺑﺔ اﻳﻣن‬

‫‪13.00 8.90 11.00 8.31 30.00 12.15 30.00 7.91 15/35041470‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪140‬‬

‫ﻋﻧﻘر ﺳﻣﻳر‬

‫‪12.00 8.63 11.00 7.31 30.00 11.20 30.00 8.99 14/35042444‬‬

‫‪83.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪141‬‬

‫ﺑن ﻋﺑدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪1.50 22.00 8.81 30.00 11.87 30.00 8.92 15/35041502‬‬

‫‪82.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪142‬‬

‫ﺻوﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﻳق‬

‫‪30.00 10.46 11.00 4.54 30.00 10.27 11.00 4.96 13/35039231‬‬

‫‪82.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪143‬‬

‫ﻧﺟﺎري ﺳﻔﻳﺎن‬

‫‪11.00 8.70 11.00 7.48 30.00 10.05 30.00 10.72 15/31003609‬‬

‫‪82.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪144‬‬

‫رﺣﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛر‬

‫‪5.80 15.00 8.11 30.00 11.02 30.00 9.38 15/35039782‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪81.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪145‬‬

‫ﻟراوي أﻳﻣن‬

‫‪10.00 7.46 11.00 8.29 30.00 10.82 30.00 9.79 15/35038858‬‬

‫‪81.00‬‬

‫‪146‬‬

‫راﻓﻌﻲ ﻏﻔران‬

‫‪7.15 30.00 10.13 30.00 10.46 15/35046720‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪15.00 7.63‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪147‬‬

‫ﺷﻳﺗور ﻋﺑد اﻟرزاق‬

‫‪6.81 30.00 10.74 30.00 9.31 14/35042498‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪13.00 8.51‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪148‬‬

‫ﻗوﺗﻲ ﻣﻧﻳر‬

‫‪10.00 4.15 10.00 4.86 30.00 9.23 30.00 10.79 12/5036222‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪149‬‬

‫ﺿﺣوة ﺷﻣس اﻟدﻳن‬

‫‪7.54 11.00 7.19 30.00 10.10 30.00 9.94 15/35039795‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪79.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪150‬‬

‫ﻧوراﻧﻲ ﺑﺳﻣﺔ‬

‫‪6.25 30.00 10.09 30.00 9.96 13/35037349‬‬

‫‪12.00 9.52‬‬

‫‪79.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪151‬‬

‫اﻟﺳﺑﺗﻲ ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن‬

‫‪1.16 15.00 6.55 30.00 10.43 30.00 10.89 13/35034692‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪77.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪152‬‬

‫ﻟﻘﺻﻳر ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف‬

‫‪19.00 9.17 15.00 8.66 30.00 10.13 12.00 4.79 13/35032569‬‬

‫‪76.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪153‬‬

‫ﺗرﻋﺔ ﺟﺎﺑر‬

‫‪16.00 9.89 16.00 8.31 30.00 10.07 12.00 8.99 15/35039199‬‬

‫‪74.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪154‬‬

‫ﻋﻣﺎري أﻣﻳﻣﺔ‬

‫‪6.66 30.00 10.71 30.00 10.00 15/35056460‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪6.55‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪74.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪7.00‬‬

‫‪5.92‬‬

‫‪7.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪155‬‬

‫ﺑﻠﻛﺣﻝ ﻣﺣﻣد اﻟﻳﻘﻳن‬

‫‪6.64 30.00 10.03 30.00 10.07 14/35036113‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪73.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪156‬‬

‫ﺑورﻣﻝ أﺷرف‬

‫‪15.00 9.71 16.00 8.50 30.00 10.72 12.00 8.76 15/35038736‬‬

‫‪73.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪157‬‬

‫ﺑوزﻳد ﻣﺣﻣد اﻷﻣﻳن‬

‫‪16.00 8.50 15.00 7.64 30.00 10.44 12.00 5.59 13/39053171‬‬

‫‪73.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪158‬‬

‫ﺳﺎﻳﺢ ﻧوراﻟدﻳن‬

‫‪11.00 9.31 19.00 8.93 30.00 11.10 13.00 9.50 15/35046733‬‬

‫‪73.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪159‬‬

‫درﻳدي ﺳﻠطﺎن‬

‫‪2.76 30.00 10.05 12.00 5.86 13/35032968‬‬

‫‪22.00 8.32‬‬

‫‪71.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪160‬‬

‫طﺎﻫري إﺑراﻫﻳم‬

‫‪11.00 7.59 16.00 8.39 30.00 10.48 12.00 8.67 15/35046204‬‬

‫‪69.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪161‬‬

‫طورش أﻳوب‬

‫‪16.00 8.21 11.00 7.43 30.00 10.65 12.00 8.58 15/35038867‬‬

‫‪69.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪16.00 8.43 16.00 8.20 12.00 5.48 23.00 8.71‬‬

‫‪67.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪65.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬
‫راﺳب)ة(‬

‫‪7.00‬‬

‫‪162‬‬

‫زﺑﻳر أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪12/9051753‬‬

‫‪163‬‬

‫ﺑرﺑﺎري أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪2.07 30.00 9.54 30.00 10.45 12/5037151‬‬

‫‪164‬‬

‫ﺑن وﺧﻳر ﻣﺳﻌود‬

‫‪13.00 9.38 10.00 7.17 30.00 10.05 12.00 8.02 15/35042315‬‬

‫‪65.00‬‬

‫‪165‬‬

‫ﺟﻼﻝ ﻧﺻر اﻟدﻳن‬

‫‪10.00 8.27 14.00 7.79 30.00 10.85 11.00 8.30 15/35041428‬‬

‫‪65.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪166‬‬

‫ﺗﻠﻲ ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪6.95 30.00 10.65 12.00 8.39 15/35039275‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪15.00 8.36‬‬

‫‪64.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪167‬‬

‫ﻧﺎﺻر ﻛﻣﺎﻝ‬

‫‪3.95 30.00 10.24 30.00 10.24 12/4014354‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪2.09‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪64.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪168‬‬

‫ﻧوﻳوة ﻧور اﻻﺳﻼم‬

‫‪1.55 20.00 9.07 30.00 10.00 12.00 8.45 14/35035332‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪64.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪169‬‬

‫واﻓﻲ ﻋﻼء اﻟدﻳن‬

‫‪10.00 8.21 11.00 8.39 12.00 9.18 30.00 10.15 15/35040055‬‬

‫‪63.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪170‬‬

‫ﺣوﻓﺎف ﻧﺻراﻟدﻳن‬

‫‪171‬‬

‫ﺗوﻫﺎﻣﻲ ﻳﺎﺳﻳن‬

‫‪30.00 9.61 30.00 10.42 11/5030319‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪62.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪61.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪172‬‬

‫ﺟﺎﻏط ﻓﺎرس‬

‫‪3.02 20.00 7.92 10.00 3.20 26.00 7.84 14/35042719‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪173‬‬

‫ﺟﺑﺎري ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف‬

‫‪7.25 30.00 10.10 12.00 8.99 15/35049031‬‬

‫‪11.00 7.11‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪174‬‬

‫ﺣﻔﺎص ﺳﻳف اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 12.47 30.00 9.15 15/35042208‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪175‬‬

‫طوﻳﻝ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك‬

‫‪30.00 10.68 30.00 10.26 13/35033003‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪176‬‬

‫ﻟطرش ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﻳب‬

‫‪30.00 10.30 30.00 9.96 15/35050490‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪177‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد‬

‫‪7.39 30.00 10.52 12.00 5.36 14/35035873‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪10.00 7.95‬‬

‫‪59.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪178‬‬

‫ﻟﻐرﻳب ﺿﻳﺎء اﻟدﻳن‬

‫‪7.37 30.00 10.95 12.00 7.92 15/35045203‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪7.03‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪59.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪179‬‬

‫ﻗدوري وﻟﻳد‬

‫‪3.34 30.00 10.32 11.00 5.38 14/35042657‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪3.75‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪52.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪180‬‬

‫ﻗﺻﺑﺎﻳﺔ ﻣﺻطﻔﻰ‬

‫‪5.72 12.00 7.07 30.00 9.11 13/35031810‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪2.93‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪52.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪12/5045643‬‬

‫‪0.87‬‬

‫‪2.13 30.00 10.55 30.00 9.81‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪1.00‬‬
‫‪7.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬اﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﻲ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫‪181‬‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫‪6.84 10.00 6.28 24.00 9.74 15/35045224‬‬

‫اﻟرﺻﻳد‬

‫‪9.00‬‬

‫‪3.80‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪ 181‬ﻣن ‪181‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫ﻣﺟﻣوع‬

‫‪45.00‬‬

‫طﺎﻟب‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪% 100.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬


Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 1/6

Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 2/6

Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 3/6

Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 4/6

Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 5/6

Aperçu du document المداولات  تخصص الكتروتقني.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)


المداولات تخصص الكتروتقني.pdf (PDF, 70 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


notes ratt math 5 2017
notes rat electrotechnique f2 g1 5 2st
elt2 rattrapage chenoufi 2016 2017
notes math 5 2017 1
notes rat mesure elec g1 10 2st 1
notes rat theorie de signal 2st

Sur le même sujet..