المداولات تخصص هـ الطرائق .pdf


Nom original: المداولات تخصص هـ الطرائق.pdfTitre: Crystal ReportsAuteur: Troncommun

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2017 à 01:22, depuis l'adresse IP 105.106.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 252 fois.
Taille du document: 54 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫اﻟرﻗم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻌﺎﻳب‬

‫أﻣﻳرة‬

‫‪30.00 10.23 30.00 10.54 30.00 12.93 30.00 12.18 15/35051053‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻔﺗﻧﻲ ﻋﻣﺎرة‬

‫‪30.00 12.16 30.00 10.58 30.00 12.12 30.00 11.85 15/35051249‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑرﻛﺎت ﻫﺎﺟر‬

‫‪30.00 11.33 30.00 10.60 30.00 10.20 30.00 10.92 15/35040841‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﻠﻬوﺷﺎت ﻋﻔﺎف‬

‫‪30.00 10.38 30.00 9.78 30.00 10.33 30.00 9.71 13/35034635‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺑن ﺳﺎﻫﻝ ﺳﻣﻳﺔ‬

‫‪30.00 12.53 30.00 13.09 30.00 14.97 30.00 13.70 15/35039721‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑن ﻋﻠﻳﺔ ﺑﺛﻳﻧﺔ‬

‫‪30.00 10.00 30.00 10.18 30.00 11.10 30.00 10.60 15/35046582‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺑوﺑﻛر ﻋﻣر‬

‫‪30.00 10.84 30.00 9.27 30.00 11.87 30.00 9.43 15/35051075‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺑوﺷرﻳط رﻗﻳﺔ‬

‫‪30.00 10.98 30.00 9.61 30.00 10.96 30.00 9.07 14/35042391‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺟزار اﻟزﻫرة‬

‫‪30.00 10.33 30.00 9.83 30.00 11.13 30.00 9.27 15/35039001‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺧدوﻣﺔ ﺳﻬﺎم‬

‫‪30.00 10.56 30.00 10.58 30.00 11.62 30.00 10.35 15/35045177‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻓﺎطﻣﺔ‬

‫‪30.00 10.59 30.00 10.93 30.00 12.48 30.00 9.57 14/35042532‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫دﻫﺎن ﻧﺳرﻳن‬

‫‪30.00 10.46 30.00 11.20 30.00 10.82 30.00 9.82 15/35049462‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫رﺣﻳم ﺻﺑرﻳﻧﺔ‬

‫‪30.00 10.10 30.00 10.25 30.00 10.51 30.00 9.84 15/35049423‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫زﻣﻳﺢ ﺳﻧﺎء‬

‫‪30.00 10.77 30.00 9.72 30.00 10.09 30.00 9.95 15/35045577‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد اﻳﻣن‬

‫‪30.00 11.85 30.00 9.12 30.00 10.52 30.00 9.73 15/35040398‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺳﺧري رﺑﻳﻌﺔ‬

‫‪30.00 10.60 30.00 9.58 30.00 10.81 30.00 9.86 15/35041087‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻲ زﻳﻧب‬

‫‪30.00 12.25 30.00 11.41 30.00 11.20 30.00 9.12 15/35045572‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺳوﻳﻔﻲ اﻳﻣﺎن‬

‫‪30.00 13.12 30.00 12.12 30.00 11.66 30.00 8.76 15/35049389‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺷﺗﻳر ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪30.00 13.11 30.00 12.98 30.00 13.61 30.00 10.73 15/35045212‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺷرﻗﻲ اﺣﻼم‬

‫‪30.00 11.60 30.00 10.99 30.00 11.27 30.00 9.38 15/35038949‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻋﺎﺷور رﺑﻳﻊ‬

‫‪30.00 10.60 30.00 11.20 30.00 11.97 30.00 9.24 14/35043547‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻋرﺟون اﻳﻣﺎن‬

‫‪30.00 11.44 30.00 10.38 30.00 10.91 30.00 10.71 15/39076586‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻋﻛﺎﺷﺔ إﻳﻣﺎن‬

‫‪30.00 12.33 30.00 10.93 30.00 10.53 30.00 9.74 15/35047668‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻋﻼوة ﺑﺷﻳر‬

‫‪30.00 12.57 30.00 10.19 30.00 10.46 30.00 10.34 14/35042329‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻏﻣري رﻳﺎن‬

‫‪30.00 12.46 30.00 9.38 30.00 10.27 30.00 10.13 15/35039554‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻏﻳﺎﺑﺔ ﻟﻳﻠﻰ‬

‫‪27‬‬

‫ﻗرﻳر ﻧﻌﻳﻣﺔ‬

‫‪30.00 11.68 30.00 11.58 30.00 12.70 30.00 11.19 15/35057359‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30.00 11.68 30.00 12.11 30.00 9.62 30.00 10.46 14/39047312‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30.00 11.54 30.00 11.09 30.00 12.07 30.00 10.22 15/35048972‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30.00 10.97 30.00 9.66 30.00 12.31 30.00 7.78 15/35045565‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30.00 12.19 30.00 9.84 30.00 11.72 30.00 9.18 15/35044947‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬
‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻗرﻳﺷﻲ ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪29‬‬

‫ﻟﻌﻳﺎﺿﻲ ﺑﺳﻣﺔ‬

‫‪30‬‬

‫ﻟﻐرﻳب أﻣﻳﻧﺔ‬

‫‪31‬‬

‫ﻟوﺻﻳف ﻋﺑد اﷲ ﻛﻌﺑﺎش‬

‫‪30.00 12.19 30.00 8.47 30.00 12.48 30.00 8.36 15/35043791‬‬

‫‪32‬‬

‫ﻣرزوﻗﻲ اﺳﺣﺎق‬

‫‪30.00 10.26 30.00 10.06 30.00 12.16 30.00 11.32 15/35043405‬‬

‫‪33‬‬

‫وﻫﺎب ﻫﺎﺟر‬

‫‪30.00 11.82 30.00 10.49 30.00 12.16 30.00 9.11 15/35049207‬‬

‫‪120.00‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺑﺧوﺷﺔ ﺳﻠوى‬

‫‪30.00 10.36 22.00 9.26 30.00 11.70 30.00 9.19 14/35041481‬‬

‫‪112.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪35‬‬

‫ﺑن ﻓرﺣﺎت ﻣﻼك‬

‫‪30.00 10.27 22.00 9.41 30.00 10.78 30.00 9.76 14/35040323‬‬

‫‪112.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪36‬‬

‫إﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ ﻟﺧﺿر‬

‫‪30.00 11.08 30.00 10.10 30.00 10.10 12/5038069‬‬

‫‪19.00‬‬

‫‪109.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪37‬‬

‫رﻏدي ﻣﺳﻌودة‬

‫‪30.00 10.11 19.00 8.81 30.00 10.43 30.00 9.62 14/35039405‬‬

‫‪109.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪38‬‬

‫ﻋﺑﺎﺳﻲ اﻟﻣﺑﺎرك‬

‫‪30.00 10.11 18.00 6.65 30.00 11.40 30.00 9.73 14/35039118‬‬

‫‪108.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪39‬‬

‫ﺿﺣوي ﻓرﻳدة‬

‫‪30.00 10.04 16.00 8.91 30.00 10.55 30.00 10.09 14/35039362‬‬

‫‪106.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪40‬‬

‫ﻗواﺳﻣﻳﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪30.00 11.09 15.00 8.75 30.00 10.00 30.00 10.04 15/35045580‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪41‬‬

‫ﺟﺑﺎري اﺳﺎﻣﺔ ﺷرف اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 11.75 30.00 10.64 30.00 10.44 12.00 8.81 15/35049382‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪42‬‬

‫ﺟﺑﺎري وردة‬

‫‪30.00 11.36 30.00 10.04 30.00 10.52 12.00 8.88 15/35049470‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪43‬‬

‫ﻋﺑﺎﺳﻲ إﻳﻣﺎن‬

‫‪30.00 12.10 30.00 9.66 30.00 10.26 12.00 8.87 15/35041751‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪44‬‬

‫ﻓرادي ﻓؤاد‬

‫‪30.00 10.58 11.00 8.88 30.00 10.25 30.00 9.81 15/35045258‬‬

‫‪101.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪45‬‬

‫ﺑﻌرة ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء‬

‫‪30.00 10.95 10.00 8.83 30.00 11.18 30.00 9.07 15/35045587‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪46‬‬

‫ﻳوﻧس ﻓدوى‬

‫‪30.00 11.05 10.00 7.64 30.00 9.91 30.00 10.54 15/35041762‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪47‬‬

‫ﺟﻣﺎﻧﻲ ﻣرﻳم‬

‫‪20.00 9.66 19.00 9.12 30.00 12.25 30.00 9.39 15/35051080‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪48‬‬

‫طﺑﻲ طﺎرق‬

‫‪21.00 9.77 18.00 9.47 30.00 10.85 30.00 9.93 14/35044438‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪49‬‬

‫ﻋﻠﻳﻣﻲ ﺷﻬﻳﻧﺎز‬

‫‪9.04 30.00 9.88 30.00 10.18 15/35052049‬‬

‫‪30.00 10.42 9.00‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪50‬‬

‫ﻋدوان اﻟﻬﺎم‬

‫‪30.00 10.13 13.00 9.32 30.00 10.19 24.00 9.86 15/35051998‬‬

‫‪97.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪51‬‬

‫ﺳﻳوان ﺳﻣﻳﺔ‬

‫‪19.00 9.70 17.00 7.15 30.00 11.96 30.00 9.58 14/35040227‬‬

‫‪96.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻌﻣري اﻟزﻫرة‬

‫‪15.00 9.29 17.00 7.80 30.00 10.00 30.00 10.03 14/35042299‬‬

‫‪92.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪53‬‬

‫ﻋﻳداوي ﻧور اﻷﻣﻝ ﺳﻧدس‬

‫‪12.00 9.53 19.00 8.21 30.00 11.00 30.00 9.02 15/35040768‬‬

‫‪91.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪54‬‬

‫ﺷﻣﺎﺧﻲ أﺣﻣد‬

‫‪16.00 9.64 14.00 9.03 30.00 10.79 30.00 9.49 14/35043422‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪55‬‬

‫ﻋﺎﻗﻠﻲ ﻟﺣﺳن‬

‫‪11.00 8.97 19.00 8.81 30.00 8.71 30.00 11.30 14/35040437‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪56‬‬

‫درﻛوش ﻣﻳﻠود‬

‫‪10/5029749‬‬

‫‪19.00 8.65 10.00 7.42 30.00 11.30 30.00 9.59‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪57‬‬

‫ﻗﺣﻣوص ﻣرزاﻗﺔ‬

‫‪30.00 10.28 17.00 8.59 30.00 10.91 12.00 8.23 15/35049454‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪58‬‬

‫ﻟﺷﻠق ﺳﻌﺎد‬

‫‪14.00 9.74 15.00 8.18 30.00 10.24 30.00 9.79 15/35045574‬‬

‫‪89.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪59‬‬

‫ﻋزي ﻣﺣﻣد ﺳﻌد اﻟدﻳن‬

‫‪8.24 19.00 8.62 30.00 10.68 30.00 9.35 13/35035555‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪60‬‬

‫ﺑوﻧﻳف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪30.00 10.70 15.00 8.56 30.00 10.42 12.00 8.07 15/35045582‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪61‬‬

‫ﺑوﻧﺎﻓﻲ ﺧوﻟﺔ‬

‫‪12.00 9.93 14.00 8.46 30.00 10.64 30.00 9.76 15/35049401‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪62‬‬

‫روﻳﻧﺔ ﺳﻬﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪63‬‬

‫ﺣﻣﻳر أﺣﻼم‬

‫‪30.00 11.16 14.00 7.26 30.00 10.35 12.00 5.16 14/35036189‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪10.00 5.68 13.00 5.68 30.00 9.41 30.00 10.69 14/35043421‬‬

‫‪83.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪64‬‬

‫ﻛرﻣﻳش ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪30.00 10.73 11.00 8.91 30.00 10.58 12.00 9.14 15/35051643‬‬

‫‪83.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪65‬‬

‫اﻟﻌﺎﻳب رزﻳﻘﺔ‬

‫‪10.00 8.23 10.00 7.73 30.00 10.47 30.00 9.59 15/35051061‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪66‬‬

‫ﻗﻳطون ﺻورﻳﺔ‬

‫‪8.08 30.00 10.76 30.00 9.26 14/39066243‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪14.00 9.13‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪67‬‬

‫ﻋﻼوة طﻳب‬

‫‪7.38 30.00 10.39 30.00 9.68 14/35042858‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪11.00 9.64‬‬

‫‪77.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪68‬‬

‫ﻋﻣورﻳﺔ ﻓﺿﻳﻠﺔ‬

‫‪7.91 30.00 10.17 30.00 9.88 15/39072311‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪10.00 8.73‬‬

‫‪77.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪69‬‬

‫ﺧرﻳف ﺻﻼح اﻟدﻳن‬

‫‪16.00 7.12 18.00 7.12 30.00 10.04 12.00 5.71 14/35042471‬‬

‫‪76.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪70‬‬

‫درﻳﺳﻲ ﻣﺎﻟك‬

‫‪8.29 30.00 10.72 30.00 9.97 14/35042571‬‬

‫‪11.00 9.20‬‬

‫‪76.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪71‬‬

‫ﺑوزﻳدي ﺑﺳﻣﺔ‬

‫‪17.00 9.42 14.00 8.48 30.00 10.04 11.00 4.64 13/35034609‬‬

‫‪72.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪72‬‬

‫ﺧزار أﻣﻳﻣﺔ‬

‫‪14.00 8.78 14.00 7.99 30.00 10.00 12.00 9.56 15/35041748‬‬

‫‪70.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ اﻟطراﺋق‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪73‬‬

‫ﺑن دﻻﻟﻲ ﻧﺟﻳب‬

‫‪10.00 4.82 17.00 5.81 30.00 10.04 11.00 5.10 13/39053115‬‬

‫‪68.00‬‬

‫‪74‬‬

‫ﺛﺎﺑﺗﻲ ﻏﺻن اﻟﺑﺎن‬

‫‪1.43 17.00 6.02 18.00 7.06 30.00 10.30 13/34054339‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪68.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪75‬‬

‫ﻣواﻗﻲ ﺑﻧﺎﻧﻲ أﻳﻣن‬

‫‪14.00 9.28 11.00 8.72 30.00 10.07 12.00 7.87 15/35043366‬‬

‫‪67.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪76‬‬

‫ﺣﺑﺎش أﺣﻣد‬

‫‪12.00 7.99 12.00 6.85 12.00 6.19 30.00 10.03 15/35048706‬‬

‫‪66.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪77‬‬

‫ﺣﺑﻳﻠز ﺣﻣﻳدة‬

‫‪10.00 4.73 10.00 6.94 12.00 8.69 30.00 10.57 15/35045059‬‬

‫‪62.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪78‬‬

‫اﻟﻌطرة ﻳوﺳف‬

‫‪30.00 9.95 30.00 10.64 10/5035193‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪79‬‬

‫ﺛور ﻓﺎرس‬

‫‪5.36 30.00 9.35 30.00 11.28 08/5038115‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪0.82‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪80‬‬

‫ﻛﺎﺷﺔ أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪4.34 30.00 10.23 11/5005028‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪0.82 10.00 5.36‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪49.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪81‬‬

‫ﺑﻠﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧﻧﺳﺎء‬

‫‪12/9050770‬‬

‫‪2.26‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪4.20‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪16.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪2.52‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪0.68‬‬

‫‪ 81‬ﻣن ‪81‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫طﺎﻟب‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب‬

‫‪% 100.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬


Aperçu du document المداولات  تخصص هـ الطرائق.pdf - page 1/3

Aperçu du document المداولات  تخصص هـ الطرائق.pdf - page 2/3

Aperçu du document المداولات  تخصص هـ الطرائق.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


المداولات تخصص هـ الطرائق.pdf (PDF, 54 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom 8
notes emd td tp chimie des solutions g11 12
notes thermodynamique chimique g11 12 2st
notes cinetique chimique g11 12 2st
notes chimie org g11 12 2st
rat therodynmique chimique g11 12 2st

Sur le même sujet..