المداولات تخصص هـ. ميكانيكية .pdf


Nom original: المداولات تخصص هـ. ميكانيكية.pdfTitre: Crystal ReportsAuteur: Troncommun

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2017 à 01:22, depuis l'adresse IP 105.106.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 370 fois.
Taille du document: 61 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪1‬‬

‫ﺑدري ﻧور اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.23 30.00 10.45 30.00 11.72 30.00 9.55 14/35042879‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑدﻳرﻳﻧﺔ ﺻﺎﺑرﻳن‬

‫‪30.00 10.58 30.00 10.81 30.00 11.95 30.00 12.03 15/35045578‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد أﻳﻣن‬

‫‪30.00 11.42 30.00 10.29 30.00 12.36 30.00 12.00 15/35041392‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺷﺔ ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 11.41 30.00 10.31 30.00 12.18 30.00 9.83 14/35035810‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺑن دﻳدة ﺳﺎﻣﻳﺔ‬

‫‪30.00 11.97 30.00 11.24 30.00 12.95 30.00 10.47 15/35051799‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑوﺑش ﻧور اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.92 30.00 9.85 30.00 11.28 30.00 9.53 15/35042333‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺑوﺑﻳدي ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ‬

‫‪30.00 11.15 30.00 8.86 30.00 11.63 30.00 8.72 15/35040384‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺑوﺗرﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم‬

‫‪30.00 10.80 30.00 9.46 30.00 10.96 30.00 10.86 14/35034861‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺑوﺗرﻋﺔ ﻳﺳرى‬

‫‪30.00 13.98 30.00 12.74 30.00 14.10 30.00 12.88 15/35040966‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺑوزاﻫر آدم‬

‫‪30.00 12.44 30.00 10.38 30.00 12.01 30.00 8.57 15/35041282‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺑوزﻛري إﻟﻳﺎس‬

‫‪30.00 10.62 30.00 11.22 30.00 10.74 30.00 10.48 15/35046666‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺑوﺻﺑﻊ ﻧﺎدﻳﺔ‬

‫‪30.00 9.73 30.00 10.32 30.00 12.37 30.00 9.91 15/35051042‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺑوﻋﻠﻲ ﺑﺷرى‬

‫‪30.00 13.23 30.00 11.91 30.00 13.36 30.00 12.19 15/35039161‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺑوﻟطﻳف ﺳوﻓوﻧﻳزﻳﺎ‬

‫‪30.00 13.40 30.00 12.90 30.00 12.55 30.00 12.44‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺗرﻛﻲ ﻧور اﻟﻬدى‬

‫‪30.00 13.21 30.00 9.56 30.00 13.20 30.00 11.36 15/35040807‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺗﻘﺎر ﻧﺳرﻳن‬

‫‪30.00 10.98 30.00 9.85 30.00 10.70 30.00 9.78 15/39076754‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺗﻘطﻳوت ﺑﻠﻘﺎﺳم‬

‫‪30.00 10.81 30.00 9.25 30.00 10.75 30.00 9.32 15/35100984‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺣﺑﺷﻲ ﻳﺣﻲ‬

‫‪30.00 10.32 30.00 9.82 30.00 10.98 30.00 9.06 14/39062795‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺣﺳﻧﺎوي ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق‬

‫‪30.00 14.21 30.00 13.75 30.00 11.48 30.00 9.14 15/35051715‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺣﺳﻳﻧﻲ أﻣﻳرة‬

‫‪30.00 12.82 30.00 11.72 30.00 15.47 30.00 13.14 15/35038798‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺣﺷﺎﻧﺔ رﻣﻳﺳﺎء‬

‫‪30.00 12.66 30.00 11.44 30.00 12.09 30.00 11.07 15/35041094‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺧﻳر اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي‬

‫‪30.00 11.68 30.00 9.08 30.00 10.99 30.00 9.04 15/35049123‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫درﻳﺳﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬

‫‪30.00 11.52 30.00 10.42 30.00 12.18 30.00 9.62 14/35042301‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻟﻬوم ﺑدر اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 12.72 30.00 12.92 30.00 14.47 30.00 14.33 15/35044139‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪25‬‬

‫دﻫﺎن ﻋﺻﺎم‬

‫‪30.00 10.78 30.00 10.24 30.00 11.60 30.00 9.20 15/35049052‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪26‬‬

‫راﻓﻌﻲ أﻳﻣن‬

‫‪30.00 11.18 30.00 9.15 30.00 12.36 30.00 10.01 15/35046200‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪27‬‬

‫رزﻗﻲ ﺻﻼح اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 11.59 30.00 11.92 30.00 12.92 30.00 9.09 14/35041074‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪28‬‬

‫زوﺑﻳري ﻧﺳرﻳن‬

‫‪30.00 11.17 30.00 11.49 30.00 13.03 30.00 11.43 15/35041427‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪29‬‬

‫زﻳدي ﻧور اﻟﻬدى‬

‫‪30.00 11.92 30.00 10.40 30.00 10.29 30.00 9.76 15/35041432‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺳﺎﻳﺢ اﻛرام‬

‫‪30.00 11.90 30.00 10.92 30.00 11.96 30.00 10.63 15/35038987‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺳدﻳرة ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.57 30.00 9.47 30.00 10.72 30.00 9.96 15/35039269‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺳﻌﻳد ﻣﻧﺎﻝ‬

‫‪30.00 11.77 30.00 10.19 30.00 11.01 30.00 9.72 15/35041713‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺳﻘﻧﻲ ﻛﻧزة‬

‫‪30.00 11.37 30.00 9.17 30.00 10.76 30.00 9.62 15/35041189‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺳﻣﺎﺗﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬

‫‪30.00 12.46 30.00 10.49 30.00 13.46 30.00 11.39 15/35045235‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺷﺎوش أﻛرم‬

‫‪30.00 14.21 30.00 12.93 30.00 15.91 30.00 13.16 15/35051193‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺷﺑﺎح ﺧﺎﻟد‬

‫‪30.00 12.08 30.00 10.27 30.00 10.84 30.00 10.17 15/35039334‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪15/07387‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪37‬‬

‫ﺷﺗﺢ ﻻﻣﻳﺔ‬

‫‪30.00 12.33 30.00 11.25 30.00 13.69 30.00 12.09 15/35044167‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺻﺣراوي ﻋﺑﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪30.00 12.30 30.00 10.06 30.00 14.15 30.00 7.71 15/35039975‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪39‬‬

‫ﺻﻳد ﺻﻬﻳب‬

‫‪30.00 11.46 30.00 9.92 30.00 12.08 30.00 8.62 15/35040104‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪40‬‬

‫طرﺷﺔ ﻳوﺳف‬

‫‪30.00 10.80 30.00 11.03 30.00 10.52 30.00 10.64 15/35050270‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪41‬‬

‫طواﻗﺔ اﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.57 30.00 11.35 30.00 12.41 30.00 10.88 15/35045008‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬

‫‪30.00 10.19 30.00 10.37 30.00 11.88 30.00 10.21 15/35039987‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻋزي أﺣﻣد‬

‫‪30.00 10.96 30.00 9.83 30.00 12.07 30.00 9.98 15/35049917‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻋﻣراوي ﺳﻣﻳر‬

‫‪30.00 10.47 30.00 9.93 30.00 10.38 30.00 9.97 15/35046675‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻋﻳﺎش أﺳﻣﺎء‬

‫‪30.00 11.00 30.00 9.24 30.00 10.45 30.00 9.58 15/35047645‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪46‬‬

‫ﻋﻳﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻘدوس‬

‫‪30.00 11.30 30.00 10.69 30.00 13.39 30.00 11.99 15/35051244‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪47‬‬

‫ﻓرﻏوس أﻳﻣن‬

‫‪30.00 10.79 30.00 10.20 30.00 12.66 30.00 10.04 15/35038850‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪48‬‬

‫ﻓﺿﻝ أﺣﻣد راﻣﻲ‬

‫‪30.00 10.16 30.00 11.10 30.00 11.20 30.00 10.10 15/39072558‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻗﺎﺳﻣﻲ ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.79 30.00 10.33 30.00 11.90 30.00 8.82 15/35050464‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪50‬‬

‫ﻗﺎﺳﻳﻣﻲ رﻓﻳق‬

‫‪30.00 10.56 30.00 10.63 30.00 13.28 30.00 9.26 15/35039489‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪51‬‬

‫ﻗوادري ﺣﻳﺎة‬

‫‪30.00 10.25 30.00 9.78 30.00 10.03 30.00 10.30 14/35037837‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪52‬‬

‫ﻗواس ﺳﺎﻋد ﻋﺑد اﷲ‬

‫‪30.00 12.66 30.00 14.36 30.00 13.19 30.00 11.19 15/35039647‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪53‬‬

‫ﻛﺑوﻳﺔ ﻋﻣﺎد‬

‫‪30.00 11.90 30.00 10.47 30.00 11.50 30.00 9.33 15/35040063‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪54‬‬

‫ﻛﺳﺎي ﻳﺎﺳﻳن‬

‫‪30.00 13.11 30.00 10.02 30.00 10.70 30.00 10.78 15/35041442‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪55‬‬

‫ﻟﻌﻳﺎﺿﻲ ﻫﺷﺎم‬

‫‪30.00 11.28 30.00 9.16 30.00 13.01 30.00 9.67 14/35042649‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪56‬‬

‫ﻣراﺑط ﻣﺣﻣد ارزﻗﻲ‬

‫‪30.00 11.17 30.00 9.16 30.00 11.20 30.00 9.58 15/39076727‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻣراﻛﺷﻲ ﻋﺎدﻝ‬

‫‪30.00 9.74 30.00 10.44 30.00 12.84 30.00 8.28 15/35046679‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪58‬‬

‫ﻣرواﻧﻲ ﻧور اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 11.19 30.00 11.32 30.00 11.18 30.00 9.43 15/35041431‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪59‬‬

‫ﻣﻧﺳوﻝ أﻳوب‬

‫‪30.00 10.38 30.00 9.81 30.00 11.59 30.00 9.64 15/35044952‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻧوي إﺑراﻫﻳم ﺗﺎج اﻟدﻳن‬

‫‪30.00 10.77 30.00 11.16 30.00 12.15 30.00 10.05 15/35049943‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪61‬‬

‫ﻫﺎدي ﺟﻳﻬﺎن‬

‫‪30.00 11.43 30.00 9.54 30.00 11.94 30.00 11.41 15/35047929‬‬

‫‪120.00‬‬

‫اﻟدورة ‪1‬‬

‫‪62‬‬

‫ﺑﻌطوش ﻳزﻳد‬

‫‪63‬‬

‫ﻋروﺳﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪30.00 10.16 23.00 9.46 30.00 10.63 30.00 9.38 14/35038446‬‬

‫‪113.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.09 18.00 9.33 30.00 10.59 30.00 9.88 15/35039930‬‬

‫‪108.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.99 17.00 8.14 30.00 10.92 30.00 9.87 15/35045445‬‬

‫‪107.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.72 17.00 8.75 30.00 10.64 30.00 10.11‬‬

‫‪107.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.32 15.00 8.58 30.00 10.47 30.00 10.54 15/35041436‬‬

‫‪105.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪14.00 9.09 30.00 10.00 30.00 10.86 30.00 9.32‬‬

‫‪104.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪30.00 10.66 14.00 7.93 30.00 10.62 30.00 10.23 15/35041324‬‬

‫‪104.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪103.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬
‫راﺳب)ة(‬

‫‪64‬‬

‫ﺑرﺑﺎخ ﻳوﺳف‬

‫‪65‬‬

‫ﺗرﻏﻳﻧﻲ ﺳﻳف اﻻﺳﻼم‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﺑﺎح ﻫﻳﺛم‬

‫‪67‬‬

‫اﻟزﻏﺎري ﻣﻧدر‬

‫‪68‬‬

‫ﺷﺧﺎب ﺑﻼﻝ‬

‫‪69‬‬

‫اﻟﻌﺎﺑد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ‬

‫‪30.00 10.85 13.00 8.73 30.00 10.55 30.00 10.53 15/35043939‬‬

‫‪70‬‬

‫ﺳﻠطﺎن ﻧور اﻟﻬدى‬

‫‪13.00 9.24 30.00 10.12 30.00 11.02 30.00 10.65 15/35046694‬‬

‫‪103.00‬‬

‫‪71‬‬

‫ﺻﻳﺎد أﺷرف‬

‫‪30.00 10.08 13.00 8.05 30.00 10.96 30.00 10.07 15/35049931‬‬

‫‪103.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪72‬‬

‫ﺿﺣوة ازﻫﺎر وﻓﺎء‬

‫‪30.00 10.14 13.00 7.60 30.00 11.68 30.00 9.15 15/35046218‬‬

‫‪103.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪14/1383‬‬
‫‪13/1702‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪73‬‬

‫طراد ﺧدﻳﺟﺔ‬

‫‪30.00 10.64 13.00 8.43 30.00 10.18 30.00 10.23 15/35046273‬‬

‫‪103.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪74‬‬

‫ﻋﺑد اﻟﻧوري ﻣﺣﻣد ﻟﻣﻳن‬

‫‪30.00 10.46 30.00 10.63 12.00 6.25 30.00 10.40 14/35041642‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪75‬‬

‫ﻣﻌﻧﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﻓﻳق‬

‫‪30.00 10.90 30.00 9.50 30.00 10.00 12.00 9.06 15/35041149‬‬

‫‪102.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪76‬‬

‫زوﻳوش زﻛرﻳﺎ‬

‫‪30.00 10.36 10.00 7.99 30.00 11.49 30.00 8.88 15/35039584‬‬

‫‪100.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪77‬‬

‫اﻟﻌﻳد ﺣﺳن‬

‫‪30.00 10.23 15.00 9.48 30.00 10.86 24.00 8.72 14/35042703‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪78‬‬

‫ﺑرﻳش ﻣﺣﻣد‬

‫‪18.00 9.64 21.00 9.92 30.00 9.96 30.00 10.75 15/35049115‬‬

‫‪99.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪79‬‬

‫ﺑﻳطﺎم ﻣرام‬

‫‪30.00 10.72 20.00 7.93 18.00 6.12 30.00 10.39 12/5032475‬‬

‫‪98.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪80‬‬

‫رزازﻗﺔ واﺋﻝ‬

‫‪18.00 9.81 19.00 8.88 30.00 10.09 30.00 10.07 13/39053576‬‬

‫‪97.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪81‬‬

‫اﻟﻐوﻝ ﻓدوى‬

‫‪18.00 8.72 18.00 8.23 30.00 9.70 30.00 10.33 12/5038944‬‬

‫‪96.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪82‬‬

‫ﺑرﺑﺎر ﻣﻳﻠود‬

‫‪17.00 9.88 18.00 8.47 30.00 9.92 30.00 10.14 14/35035889‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪83‬‬

‫ذﻳﺎﺑﻲ أﺣﻼم‬

‫‪12/5033800‬‬

‫‪20.00 9.65 15.00 8.05 30.00 10.29 30.00 9.76‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪84‬‬

‫ﺷرون ﻛﻣﺎﻝ‬

‫‪18.00 9.74 17.00 9.62 30.00 11.84 30.00 8.20 15/35049366‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪85‬‬

‫ﻗﺎﺿﻲ ﺑدر اﻟدﻳن‬

‫‪6.52 30.00 10.40 30.00 9.65 15/35041323‬‬

‫‪30.00 10.60 5.00‬‬

‫‪95.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪86‬‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻬدي ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف‬

‫‪12.00 8.98 22.00 9.95 30.00 13.39 30.00 10.06 15/39084179‬‬

‫‪94.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪87‬‬

‫ﺷودار ﻧور اﻟﻬدى‬

‫‪17.00 9.79 17.00 8.65 30.00 10.30 30.00 9.73 14/35038256‬‬

‫‪94.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪88‬‬

‫ﻣﻧﻲ ﺧﺎﻟد‬

‫‪11.00 7.03 23.00 9.71 30.00 10.73 30.00 10.61 13/35038127‬‬

‫‪94.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪89‬‬

‫ﺳوﻳﺳﻲ اﻣﺎﻝ‬

‫‪16.00 9.31 14.00 8.43 30.00 11.35 30.00 9.24 14/35042311‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪90‬‬

‫ﻣﻧﺻوري رﻣزي‬

‫‪30.00 10.45 18.00 8.77 30.00 10.51 12.00 7.65 15/35039500‬‬

‫‪90.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪91‬‬

‫ﺑﺎري ﻋﻠﻲ‬

‫‪11.00 7.93 17.00 8.91 30.00 10.84 30.00 9.76 15/35057898‬‬

‫‪88.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪92‬‬

‫ﻣﻘﻠﻳد ﺳﻣﻳر‬

‫‪10.00 8.20 17.00 7.62 30.00 13.60 30.00 9.82 15/39056036‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪93‬‬

‫ﻫوﻳوة وداد‬

‫‪10.00 4.53 17.00 7.13 30.00 11.19 30.00 10.36 14/35039454‬‬

‫‪87.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪94‬‬

‫أوﺑﻳري ﻧور اﻻﺳﻼم‬

‫‪13.00 8.94 13.00 8.68 30.00 11.20 30.00 10.72 15/39072466‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪95‬‬

‫ﺑﻛﺎري ﺳﻣﻳر‬

‫‪10.00 4.57 16.00 7.97 30.00 8.95 30.00 11.07 12/5036852‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪96‬‬

‫ﻏرﺑﻲ طﺎرق‬

‫‪11.00 7.43 15.00 7.67 30.00 10.34 30.00 9.69 13/35034239‬‬

‫‪86.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪97‬‬

‫ﻣﻧﺻوري ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺧﺗﺎر‬

‫‪8.40 30.00 10.25 30.00 9.81 15/35051773‬‬

‫‪16.00 9.59‬‬

‫‪85.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪98‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ ﻋﺑداﷲ‬

‫‪99‬‬

‫ﺑن اﻟدب إﺳﻼم‬

‫‪11/5027702‬‬

‫‪12.00 8.10 12.00 6.26 30.00 10.82 30.00 9.23‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪100‬‬

‫ﺳﻌدﻳﺔ اﻟﺳﻌﻳد‬

‫‪10.00 6.85 14.00 7.80 30.00 10.17 30.00 10.55 15/35038884‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪11.00 9.83 13.00 8.24 30.00 10.87 30.00 10.43 15/35046226‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪101‬‬

‫ﻣﺧﺗﺎري دﻻﻝ‬

‫‪7.68 16.00 9.12 30.00 10.25 30.00 9.80 15/35039401‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪84.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪102‬‬

‫ﺑﺎري طﻠﺣﺔ‬

‫‪10.00 7.49 13.00 7.79 30.00 9.51 30.00 10.54 15/35045206‬‬

‫‪83.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪103‬‬

‫ﻣوﺳﺎوي أﻧور‬

‫‪18.00 9.61 23.00 9.38 30.00 10.32 12.00 4.93 14/35036473‬‬

‫‪83.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪104‬‬

‫ﺻوﻟﻲ راﻓﻊ اﻟدﻳن‬

‫‪11.00 9.62 11.00 8.31 30.00 10.73 30.00 9.32 15/35041341‬‬

‫‪82.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪105‬‬

‫ﻋزي ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن‬

‫‪6.44 30.00 10.22 30.00 9.85 15/35049986‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪11.00 6.59‬‬

‫‪80.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪106‬‬

‫درﻳدي طﺎرق‬

‫‪7.53 30.00 10.12 30.00 9.92 14/35042987‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪12.00 9.53‬‬

‫‪79.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪107‬‬

‫ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣﻧﺎر‬

‫‪6.51 30.00 10.09 30.00 10.16 15/35057917‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪12.00 9.61‬‬

‫‪79.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪108‬‬

‫ﻣﺟﻧﺢ ﺻﻼح اﻟدﻳن‬

‫‪6.36 30.00 10.57 30.00 9.49 15/35039886‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪13.00 9.22‬‬

‫‪79.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬
‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻗﺳم‬

‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪2017 / 2016‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻫـ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ‬

‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬
‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬
‫اﻟرﻗم‬

‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬

‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬

‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬

‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟرﺻﻳد‬

‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬

‫‪109‬‬

‫طوﻳﻝ زﻛرﻳﺎء‬

‫‪0.29 18.00 7.72 30.00 10.31 30.00 9.72 14/35041470‬‬

‫‪78.00‬‬

‫‪110‬‬

‫ﺑﻌﻳﺟﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﻳن‬

‫‪15.00 9.29 20.00 9.53 18.00 9.55 23.00 9.84 15/35057407‬‬

‫‪76.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪111‬‬

‫زﻳطوط اﻳﻣن‬

‫‪7.12 30.00 10.63 30.00 9.40 15/35048787‬‬

‫‪11.00 7.13‬‬

‫‪76.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪112‬‬

‫ﺑوزﻳد ﻣﺣﻣد ﻳزﻳد‬

‫‪11/5033123‬‬

‫‪0.82 13.00 5.14 30.00 10.20 30.00 9.98‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪74.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪113‬‬

‫ﻋﻠﻳﺎن وﻟﻳد‬

‫‪12/9051090‬‬

‫‪5.45 30.00 10.06 30.00 8.87‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪4.48‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪74.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪114‬‬

‫ﻟﻔرﻳد ﻟﺧﺿر‬

‫‪11/5034764‬‬

‫‪3.30 30.00 11.25 30.00 9.24‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪2.22‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪73.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪115‬‬

‫ﻗﺳوم ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك‬

‫‪12/9035619‬‬

‫‪13.00 6.32 18.00 7.34 30.00 10.39 10.00 4.78‬‬

‫‪71.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪116‬‬

‫ﻗرﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‬

‫‪12.00 9.71 17.00 8.57 30.00 10.36 11.00 7.77 15/35039974‬‬

‫‪70.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪117‬‬

‫ﻓرادي ﺷوﻗﻲ‬

‫‪14.00 9.69 13.00 7.82 30.00 10.05 10.00 6.72 15/35047242‬‬

‫‪67.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪118‬‬

‫ﻣدور ﻣﺣﻣد ﻟﻣﻳن‬

‫‪11.00 7.86 15.00 8.49 30.00 10.76 11.00 4.55 14/35018091‬‬

‫‪67.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪119‬‬

‫اﻟﻌﺑﺎس ﺣﻬﺎد‬

‫‪12.00 9.34 13.00 7.42 11.00 6.67 30.00 10.59 15/35056684‬‬

‫‪66.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪120‬‬

‫ﻏراب ﺛرﻳﺎ‬

‫‪5.69 30.00 11.68 30.00 10.86 15/35045033‬‬

‫‪65.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪121‬‬

‫ﻣراﺑطﻲ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء‬

‫‪12.00 9.32 10.00 7.52 30.00 10.48 11.00 8.44 15/35046686‬‬

‫‪63.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪122‬‬

‫ﻣوﻻي اﻣﺣﻣد ﻣوﻻي‬

‫‪7.00‬‬

‫‪63.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪123‬‬

‫ﻗوﺟﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺛﺎﻣر‬

‫‪8.03 30.00 10.63 12.00 8.13 15/35040408‬‬

‫‪11.00 8.77‬‬

‫‪62.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪124‬‬

‫ﻟﺣﻣر ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد‬

‫‪13.00 7.88 13.00 7.47 23.00 9.06 12.00 7.53 15/35049034‬‬

‫‪61.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪125‬‬

‫ﺧﻳزار ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪30.00 13.38 30.00 12.82 15/35039823‬‬

‫‪60.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪14/1115‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪6.73 14.00 7.79 30.00 10.20 12.00 5.55‬‬
‫‪9.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪126‬‬

‫ﺑوطﻲ اﻟﺷﻳﺦ‬

‫‪7.29 12.00 9.46 23.00 9.14 15/35048773‬‬

‫‪11.00 7.81‬‬

‫‪55.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪127‬‬

‫ﺑن ﺧ اررة ﺳﻣﻳرة‬

‫‪12/5038878‬‬

‫‪30.00 10.49 20.00 9.04‬‬

‫‪50.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪128‬‬

‫ﺑن ﻛﺎدي ﺷﻬﻳﻧﺎز‬

‫‪12/9050887‬‬

‫‪12.00 8.43 10.00 6.22 12.00 9.39 16.00 9.32‬‬

‫‪50.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪129‬‬

‫ﺷرﻳف ﻣواﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر‬

‫‪7.28 12.00 5.65 16.00 6.15 13/35034633‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪15.00 9.07‬‬

‫‪49.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪130‬‬

‫ﺣواﺳﻲ ﺳﺎﻣﻲ‬

‫‪2.64 27.00 8.62 15/35039648‬‬

‫‪5.88‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0.15‬‬

‫‪42.00‬‬

‫راﺳب)ة(‬

‫‪6.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪ 130‬ﻣن ‪130‬‬

‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬
‫‪..........................................................................................-1‬‬
‫‪..........................................................................................-2‬‬
‫‪..........................................................................................-3‬‬
‫‪..........................................................................................-4‬‬
‫‪..........................................................................................-5‬‬
‫‪..........................................................................................-6‬‬

‫طﺎﻟب‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب‬

‫‪% 100.00‬‬

‫‪..........................................................................................-7‬‬
‫‪..........................................................................................-8‬‬
‫‪..........................................................................................-9‬‬
‫‪..........................................................................................-10‬‬
‫‪..........................................................................................-11‬‬
‫‪..........................................................................................-12‬‬


Aperçu du document المداولات  تخصص  هـ. ميكانيكية.pdf - page 1/4

Aperçu du document المداولات  تخصص  هـ. ميكانيكية.pdf - page 2/4

Aperçu du document المداولات  تخصص  هـ. ميكانيكية.pdf - page 3/4

Aperçu du document المداولات  تخصص  هـ. ميكانيكية.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


المداولات تخصص هـ. ميكانيكية.pdf (PDF, 61 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


notes rat fabrication m g13 16 2st
notes rat sciences des materaix g13 16 2st
tp mdf
fichier pdf sans nom
notes math04 g13 23 2st
notes rat thermodynamique g13 16 2st

Sur le même sujet..