NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST .pdfNom original: NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdfAuteur: ASSOU96

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat Pro 10.1.3, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2017 à 00:58, depuis l'adresse IP 105.106.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 951 fois.
Taille du document: 649 Ko (40 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪01:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪,,,,,,, :‬‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635045467‬‬

‫ﺍﺧﺿﺭ‬

‫ﺍﺣﻣﺩ‬

‫‪8‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635045965‬‬

‫ﺍﺧﺿﺭ‬

‫ﺍﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35049241‬‬

‫ﺍﺩﺭﻳﺳﻲ‬

‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045350‬‬

‫ﺍﻋﻣﻳﺭ‬

‫ﻣﻌﺎﺫ‬

‫‪05‬‬

‫‪161639054089‬‬

‫ﺍﻟﺑﺎﺭ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ‬

‫‪4‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037925‬‬

‫ﺍﻟﺑﺎﺭ‬

‫ﺷﻳﻣﺎء ﻳﺎﺳﻣﻳﻥ‬

‫‪4‬‬

‫‪07‬‬

‫‪14/2049‬‬

‫ﺍﻟﺑﻬﻠﻭﻟﻲ‬

‫‪08‬‬

‫‪161635038142‬‬

‫ﺍﻟﺳﺑﻊ‬

‫ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ‬

‫‪09‬‬

‫‪161639055252‬‬

‫ﺍﻟﺷﻌﻭﺑﻲ‬

‫ﺧﻳﺭﺓ‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041302‬‬

‫ﺍﻟﺷﻳﺦ‬

‫ﻧﺳﻳﻣﺔ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14/35044250‬‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺑﺩ‬

‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35049023‬‬

‫ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪14‬‬

‫‪161635042480‬‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺟﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﻳﻠﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻕ‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35035662‬‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺟﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045158‬‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺟﺎﻧﻲ‬

‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪17‬‬

‫‪161635038324‬‬

‫ﺍﻟﻌﺷﻭﺭﻱ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻛﺭﻡ‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35041397‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635038894‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35049336‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ‬

‫‪15,5‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻌﺗﺯ ﺑﺎہﻠﻟ‬

‫‪3‬‬

‫ﺃﻳﻣﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪161639053295‬‬

‫ﺍﻟﻌﻣﻭﺩﻱ‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037248‬‬

‫ﺍﻟﻌﻭﺯ‬

‫ﺍﻛﺭﻡ‬

‫‪24‬‬

‫‪161635040905‬‬

‫ﺍﻟﻌﻳﺩﻱ‬

‫ﺭﺍﻣﻲ‬

‫‪6‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635047560‬‬

‫ﺍﻟﻔﺗﻧﻲ‬

‫ﺃﻳﻣﻥ‬

‫‪26‬‬

‫‪161635047574‬‬

‫ﺍﻟﻔﺗﻧﻲ‬

‫ﺧﻣﻳﺳﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635047627‬‬

‫ﺍﻟﻔﺗﻧﻲ‬

‫ﻫﺎﺟﺭ‬

‫‪5,5‬‬

‫ﺑﻥ ﻁﺎﻟﺏ‬

‫ﻧﺳﻳﺑﺔ‬

‫‪15,5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635038979‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻣﺭ‬

‫ﻁﺎﺭﻕ‬

‫‪6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16/1635037349‬‬

‫ﺧﻁﺎﺭﺓ‬

‫ﺑﺎﻟﺣﺎﺝ‬

‫‪5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺳﻭﻳﺱ‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35039207‬‬

‫ﺷﻣﻼﻝ‬

‫ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35040328‬‬

‫ﺷﻧﺎﻓﻲ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ‬

‫‪34‬‬

‫‪16/35040923‬‬

‫ﻋﺎﺷﻭﺭ‬

‫ﺭﻧﺩﺓ‬

‫‪35‬‬

‫‪161635042224‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ‬

‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬

‫‪36‬‬

‫‪14/35034139‬‬

‫ﻋﻣﺭﻱ‬

‫ﺍﺣﻣﺩ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35040085‬‬

‫ﻗﺎﺳﻡ‬

‫ﻋﻳﺷﻭﺵ‬

‫‪38‬‬

‫‪161635038882‬‬

‫ﻫﻧﻭﺩﺓ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ‬

‫‪39‬‬

‫‪15/35046612‬‬

‫ﻗﻭﻳﺳﻡ‬

‫ﺻﻠﻳﺣﺔ‬

‫‪40‬‬

‫‪16/35048281‬‬

‫ﻳﻌﻘﻭﺏ‬

‫ﺻﺎﺭﺓ‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ‬

‫‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻫﺷﺎﻡ ﺭﺍﺟﺢ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ‬
‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﻁﻳﺏ‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪9,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬
‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪02:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺇﺩﺭﻳﺳﻲ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪01‬‬

‫‪161639054565‬‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35039108‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﺟﻳﻼﻧﻲ‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35044210‬‬

‫ﺍﻟﻛﻳﺣﻝ‬

‫ﺧﻠﻳﻝ‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041492‬‬

‫ﺍﻟﻠﻙ‬

‫ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪05‬‬

‫‪161635054336‬‬

‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ‬

‫ﻋﻳﺷﻭﺵ‬

‫‪06‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪161635037735‬‬

‫ﺍﻟﻬﺎﻣﻝ‬

‫ﺯﻳﻧﺏ ﺍﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038921‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻋﺭ‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039133‬‬

‫ﺃﻣﺳﻠﻡ‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪7,5‬‬

‫ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ‬

‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639052968‬‬

‫ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺭﺑﻲ‬

‫‪11‬‬

‫‪09‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪16,5‬‬

‫‪161639052931‬‬

‫ﺑﺎﺧﺎﻟﺩ‬

‫ﺣﺳﻳﻧﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042170‬‬

‫ﺑﺎﺭﻱ‬

‫ﺣﺳﻳﻥ‬

‫‪0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042313‬‬

‫ﺑﺎﺭﻱ‬

‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪13,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046047‬‬

‫ﺑﺎﺳﺔ‬

‫ﺳﺎﻣﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057899‬‬

‫ﺑﺎﻟﺣﺑﻳﺏ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639054414‬‬

‫ﺑﺎﻟﺣﺳﻥ‬

‫ﻁﻪ ﺍﻷﻣﺟﺩ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639064361‬‬

‫ﺑﺎﻟﺣﺳﻥ‬

‫ﻣﺳﻠﻡ‬

‫‪18‬‬

‫‪161639051557‬‬

‫ﺑﺎﻟﺣﺳﻳﻥ‬

‫ﺷﻳﻣﺎء‬

‫‪7‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639051678‬‬

‫ﺑﺎﻟﺣﻣﻭ‬

‫ﻓﻁﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺭﻭﺛﻥ‬

‫ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫ﺑﺭﻳﻘﻝ‬

‫ﺃﻳﻣﻥ‬

‫ﺑﻥ ﻧﺻﻳﺏ‬

‫ﻫﺩﻯ‬

‫‪14/35040979‬‬

‫ﺑﻭﺳﻘﺎﻣﺔ‬

‫ﺃﻣﺎﻝ‬

‫‪24‬‬

‫‪161639057921‬‬

‫ﺧﻠﻳﻑ‬

‫ﻓﺭﺣﺎﺕ‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35041634‬‬

‫ﺳﻌﺩﻱ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪161635041395‬‬

‫‪22‬‬
‫‪23‬‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪13/35034061‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/39053541‬‬

‫‪28‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪7,5‬‬

‫ﺳﻠﻣﻲ‬

‫ﻣﺎﺟﺩﺓ‬

‫ﻗﺭﺟﺔ‬

‫ﺣﺳﻳﻥ‬

‫ﻗﻧﻔﻭﺩ‬

‫ﺭﺍﺿﻳﺔ‬

‫‪8‬‬

‫ﻛﺭﺑﻭﺳﺔ‬

‫ﻟﻘﻣﺎﻥ ﻣﺳﻌﻭﺩ‬

‫‪5,5‬‬

‫ﻣﻧﺻﻭﺭﻱ‬

‫ﻓﺎﺭﻭﻕ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪03:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪01‬‬

‫‪15/37146165‬‬

‫ﺃﺑﻭ ﺍﻣﻭﻧﺔ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫‪7,5‬‬

‫ﺍﺯﺭﺍﻳﺏ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬

‫‪6‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/39075467‬‬

‫‪02‬‬

‫ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ‬

‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041398‬‬

‫ﺍﻭﻧﻳﺱ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﺳﻝ‬

‫‪05‬‬

‫‪13/39053485‬‬

‫ﺑﺎﺑﺎﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35045567‬‬

‫ﺑﺎﺭﻱ‬

‫ﺣﺩﺓ‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041573‬‬

‫ﺑﺎﺳﻲ‬

‫ﺛﺎﻣﺭ‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35057885‬‬

‫ﺑﺎﺳﻲ‬

‫ﺻﻭﺭﻳﺔ‬

‫‪EX‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639057167‬‬

‫ﺑﺎﻟﺷﻭﻉ‬

‫ﻋﺎﻣﺭ‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051328‬‬

‫ﺑﺎﻟﻁﻳﺏ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639050603‬‬

‫ﺑﺎﻟﻁﻳﺏ‬

‫ﺍﻣﻳﻧﺔ ﻧﺭﻣﻳﻥ‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041435‬‬

‫ﺑﺎﻟﻁﻳﺏ‬

‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬

‫‪17,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635043633‬‬

‫ﺑﺎﻟﻁﻳﺏ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639057223‬‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺎﺭ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635046078‬‬

‫ﺑﺎﻱ‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35047684‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺑﺎﻱ‬

‫‪161639051892‬‬

‫ﺑﺑﻪ‬

‫‪18‬‬

‫‪161635048224‬‬

‫ﺑﺗﻘﺔ‬

‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35051796‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35051219‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635046928‬‬

‫‪22‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14,5‬‬

‫ﺑﻼﻝ‬
‫ﻫﻳﺛﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﺑﺎﺭﺉ‬

‫ﺑﺣﺭﻱ‬

‫‪RAT‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺣﺭﻱ‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪13,5‬‬

‫ﺑﺣﻳﻭ‬

‫ﺯﻳﺎﺩ‬

‫‪14/35037789‬‬

‫ﺑﺧﺗﻲ‬

‫ﺗﻣﻳﻡ‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041568‬‬

‫ﺑﺧﻭﺷﺔ‬

‫ﺍﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪24‬‬

‫‪15/39073469‬‬

‫ﺑﺩﺭﺓ‬

‫ﺗﺭﻛﻳﺔ‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054278‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﻋﻔﺎﻑ‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055672‬‬

‫ﺑﺩﻭﻱ‬

‫ﻛﻭﺛﺭ‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635045926‬‬

‫ﺑﺩﻳﺭﻳﻧﺔ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪26‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635045739‬‬

‫ﺑﺩﻳﺭﻳﻧﺔ‬

‫ﻋﻔﺎﻑ‬

‫‪6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635042658‬‬

‫ﺑﺩﻳﺭﻳﻧﺔ‬

‫ﻋﻳﺷﺔ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639052973‬‬

‫ﺑﺭﺍﺷﺩ‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪9,5‬‬

‫ﺑﺷﻳﺭﻱ‬

‫ﻧﺑﻳﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫ﺑﻠﻌﻳﺩ‬

‫‪14/35041436‬‬

‫ﺑﻥ ﻓﺭﺣﺎﺕ‬

‫‪34‬‬

‫ﺑﻭﻗﻁﺎﻳﺔ‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﺳﻠﻁﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻧﻭﺭﻱ‬

‫‪2‬‬

‫ﺷﻣﺎﺭ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫‪6‬‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪161635044585‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35047842‬‬

‫‪39‬‬

‫‪161635043404‬‬

‫ﺿﺣﻭﺓ‬

‫‪161635048288‬‬

‫‪36‬‬

‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬

‫‪15/35049012‬‬

‫‪43‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫ﻣﻛﻧﺗﻳﺷﻲ‬

‫ﻋﺎﺩﻝ‬

‫‪2‬‬

‫ﻗﻔﻳﺷﻪ‬

‫ﺭﺍﻓﺩ‬

‫‪7,5‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ‬

‫‪2,5‬‬

‫ﺻﺎﺭﺓ‬

‫‪18‬‬

‫ﻏﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﻣﻭﻣﻲ‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺭﺍﻧﻳﺎ‬

‫ﺑﻥ ﻧﺻﻳﺏ‬

‫‪35‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺗﻭﻓﻳﻕ‬
‫ﻫﺩﻯ‬

‫‪15/39074118‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬
‫‪4‬‬

‫‪12,5‬‬
‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪04:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫‪01‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ﺑﺎﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﺍﻧﻳﺳﺔ‬

‫‪03‬‬

‫‪14/35042840‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045207‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35045207‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﻁﻠﺣﺔ‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35042860‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049205‬‬

‫ﺑﺩﺭﻱ‬

‫ﻫﺎﺟﺭ‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35042084‬‬

‫ﺑﺭﺑﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037677‬‬

‫‪02‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35049404‬‬

‫ﺑﺭﺑﺎﺵ‬
‫ﺑﺭﺑﺎﺹ‬

‫‪11‬‬

‫‪161639048946‬‬

‫ﺑﺭﺟﻲ‬

‫‪12‬‬

‫‪161639052821‬‬

‫ﺑﺭﻗﻳﺔ‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺭﻳﺎﺽ‬

‫‪6‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺇﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15/35040062‬‬

‫ﺑﺭﻛﺎﺕ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﻳﻑ ﺍﻷﺳﻼﻡ‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041576‬‬

‫ﺑﺭﻛﺔ‬

‫ﺟﻣﻌﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪161635043493‬‬

‫ﺑﺭﻣﺿﺎﻥ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ‬

‫‪16‬‬

‫‪14/35035173‬‬

‫ﺑﺭﻭﺛﻥ‬

‫ﻣﺭﺍﺩ‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35049407‬‬

‫ﺑﺭﻳﺵ‬

‫ﺯﻫﻳﺭ‬

‫‪18‬‬

‫‪161639047720‬‬

‫ﺑﺭﻳﻛﻲ‬

‫ﺧﻳﺭﺓ‬

‫‪19‬‬

‫‪16/1635038018‬‬

‫ﺑﺯﺍﺯ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻔﻳﻅ‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046011‬‬

‫ﺑﺯﻳﻭ‬

‫ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫‪21‬‬

‫‪161635046077‬‬

‫ﺑﺯﻳﻭ‬

‫ﻋﻳﺳﻰ‬

‫‪22‬‬

‫‪13,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪161635038937‬‬

‫ﺑﺳﻳﻛﺭﻱ‬

‫ﺭﺍﻣﻲ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635038070‬‬

‫ﺑﺳﻳﻛﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ‬

‫‪17,5‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051439‬‬

‫ﺑﺷﺭﺍﻳﺭ‬

‫ﺭﺷﺩﻱ‬

‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054081‬‬

‫ﺑﻁﺎﻡ‬

‫ﺻﺑﺎﺡ‬

‫‪8‬‬

‫ﺑﻌﻳﺳﻰ‬

‫ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪161635037140‬‬

‫ﺑﻛﺭﻭﻥ‬

‫ﺃﻳﻭﺏ ﺍﻟﺻﺎﺑﺭ‬

‫‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639057906‬‬

‫ﺑﻛﻭﺵ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639054275‬‬

‫ﺑﻠﻌﺎﻟﻡ‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪1635041196‬‬

‫ﺑﻥ ﻳﺣﻲ‬

‫ﻣﺑﺭﻭﻙ‬

‫ﺣﻭﺣﻭ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35049070‬‬

‫ﺧﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪/‬‬

‫‪33‬‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫‪9,5‬‬

‫‪161635038162‬‬

‫ﺭﺍﻳﺱ‬

‫ﻓﺎﺭﺱ‬

‫‪6‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35039472‬‬

‫ﺯﻳﺭﻕ‬

‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬

‫‪15,5‬‬

‫‪35‬‬

‫‪161635038213‬‬

‫ﻗﺭﻳﻥ‬

‫ﻓﻭﺯﻱ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038025‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫‪14/35041091‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫ﺣﺭﻳﺣﻳﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺧﺎﻟﻕ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺯﺕ‬

‫ﻧﺎﺻﺭﻱ‬

‫ﻋﺗﻳﻘﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪12,5‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪05:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬
‫‪01‬‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﺑﺗﻘﺔ‬

‫ﺳﺎﺭﺓ‬

‫ﺑﺭﻳﻘﻝ‬

‫ﻭﻟﻳﺩ‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045027‬‬

‫ﺑﺭﻳﻘﻠﻲ‬

‫ﺑﻥ ﻋﺯﻭﺯ‬

‫‪05‬‬

‫‪13/39053677‬‬

‫ﺑﺭﻳﻛﻲ‬

‫ﺍﻟﻳﺎﺱ‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35041760‬‬

‫‪03‬‬

‫ﺑﺯﺓ‬

‫ﺍﺳﻼﻡ‬

‫‪07‬‬

‫‪14/35039306‬‬

‫ﺑﺯﻳﻁ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪08‬‬

‫‪14/35039137‬‬

‫ﺑﺯﻳﻭ‬

‫ﺑﺩﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045485‬‬

‫ﺑﻌﻭﺝ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35040407‬‬

‫ﺑﻛﺎﺭﻱ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35042266‬‬

‫ﺑﻠﺟﺑﻝ‬

‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35049978‬‬

‫ﺑﻠﺧﻣﺎﺭ‬

‫ﺑﻼﻝ‬

‫‪06‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪10/5033625‬‬

‫ﺑﻠﺧﻳﺭﻱ‬

‫ﻓﺭﻳﺩ‬

‫‪14‬‬

‫‪161635054255‬‬

‫ﺑﻠﻌﺎﻳﺵ‬

‫ﻋﺑﻳﺭ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪161639047775‬‬

‫ﺑﻠﻌﺑﺎﺱ‬

‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪6‬‬

‫ﺑﻠﻌﺑﺎﺱ‬

‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪161635038023‬‬

‫ﺑﻠﻌﻳﺩ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻕ‬

‫‪18‬‬

‫‪161639047639‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ‬

‫ﺃﻣﻳﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041763‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ‬

‫ﻓﺩﻭﻯ‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046649‬‬

‫ﺑﻠﻘﻳﺩﻭﻡ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪21‬‬

‫‪161635038212‬‬

‫ﺑﻠﻣﺑﺭﻭﻙ‬

‫ﻓﻭﺯﻱ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635047974‬‬

‫ﺑﻠﻬﻭﺷﺎﺕ‬

‫ﻟﺧﺿﺭ‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635053186‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺍﺋﺩ‬

‫‪24‬‬

‫‪161635039845‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬

‫‪25‬‬

‫‪161635047966‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫‪RAT‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻓﺎﺗﻥ‬

‫‪9,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639058237‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺗﻲ‬

‫ﻧﻭﺭﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪8,5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639053528‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ‬

‫ﻳﻭﺳﻑ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639055567‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ‬

‫ﺭﺍﺷﺩ‬

‫‪5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635053295‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺷﺎﺭﻑ‬

‫ﺇﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪10‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635054742‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺷﺎﺭﻑ‬

‫ﻧﺟﻼء‬

‫‪31‬‬

‫‪161639046330‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺿﺏ‬

‫ﺳﺭﻳﻥ‬

‫‪32‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ﺑﻥ ﺩﺧﺔ‬

‫ﺳﻌﺎﺩ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺑﻭﺟﻣﻠﻳﻥ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫‪9‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺟﺩﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻲ‬

‫‪4‬‬

‫ﺭﻏﻳﺱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ‬

‫‪8,5‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺷﺎﻳﺏ‬

‫ﻫﺎﺟﺭ‬

‫‪13,5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪16/161635038414‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35040285‬‬

‫ﺷﻭﺷﻲ‬
‫ﻋﺑﺎﺩﻟﻲ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻣﺎﺭﻳﺔ‬

‫‪39‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ﻧﺎﻳﻠﻲ‬

‫ﺭﺯﻳﻘﺔ‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪15/35045215‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪17,5‬‬

‫‪9,5‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪06:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪01‬‬

‫‪161635039300‬‬

‫ﺑﻠﺧﻳﺭ‬

‫ﺇﺳﻼﻡ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635039097‬‬

‫ﺑﻠﻳﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬

‫‪14‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35048844‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﺣﻣﻳﺩﺓ‬

‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬

‫‪04‬‬

‫‪14/35036505‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺫﻳﺏ‬

‫ﺑﻼﻝ‬

‫‪05‬‬

‫‪161639054538‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﺿﺏ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ‬

‫‪06‬‬

‫‪161635042241‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﻧﻭﻱ‬

‫ﺯﻫﻳﺭ‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35051034‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039452‬‬

‫ﺑﻥ ﺍﻟﻧﻭﻱ‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬
‫‪12‬‬

‫‪5,5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ‬

‫ﺑﻥ ﺑﺭﻳﻛﺔ‬

‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﻥ ﺑﻠﻌﺑﺎﺱ‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪15,5‬‬

‫ﺑﻥ ﺑﻠﻌﺑﺎﺱ‬

‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﺯﻛﺭﻳﺎ‬

‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪15/35044257‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037704‬‬

‫ﺑﻥ ﺗﻣﺎﻡ‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041126‬‬

‫ﺑﻥ ﺟﺩﻭ‬

‫ﻋﻳﺳﻰ‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037722‬‬

‫ﺑﻥ ﺟﺩﻳﺩﻱ‬

‫ﺯﻳﺩ‬

‫‪14‬‬

‫‪161639057902‬‬

‫ﺑﻥ ﺣﺎﻣﺔ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057920‬‬

‫ﺑﻥ ﺣﺎﻣﺔ‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ‬

‫‪6,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35041288‬‬

‫ﺑﻥ ﺣﻔﻳﻅ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪17‬‬

‫‪14/35035797‬‬

‫ﺑﻥ ﺧﺭﺍﺭﺓ‬

‫ﺳﻌﻳﺩ‬

‫‪18‬‬

‫‪161639062470‬‬

‫ﺑﻥ ﺩﺑﻛﺔ‬

‫ﻏﻔﺭﺍﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038538‬‬

‫ﺑﻥ ﺭﺍﺣﻠﺔ‬

‫ﻣﻌﺎﺫ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639053228‬‬

‫ﺑﻥ ﺭﺗﻣﻳﺔ‬

‫ﻋﺭﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪6,5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053296‬‬

‫ﺑﻥ ﺯﺭﻗﻳﻥ‬

‫ﻟﺯﻫﺎﺭﻱ‬

‫‪2‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635041472‬‬

‫ﺑﻥ ﺯﻁﺔ‬

‫ﺑﻼﻝ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037999‬‬

‫ﺑﻥ ﺯﻁﺔ‬

‫ﻋﺎﺩﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35044182‬‬

‫ﺑﻥ ﺯﻁﺔ‬

‫ﺣﻣﻳﺩﺓ‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039911‬‬

‫ﺑﻥ ﺯﻁﺔ‬

‫ﺿﻳﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038622‬‬

‫ﺑﻥ ﺳﺎﻟﻡ‬

‫ﻧﺟﺎﺡ ﺑﺎﻳﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35042237‬‬

‫ﺑﻥ ﺳﺩﻳﺭﺓ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻠﻳﻡ‬

‫‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫‪16/39055030‬‬

‫ﺑﻥ ﻗﺎﻧﻪ‬

‫ﺃﻣﻧﻳﺔ‬

‫‪5,5‬‬

‫ﺑﻭﺧﻠﺧﺎﻝ‬

‫ﻋﺑﻳﺭ‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/35057205‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ‬

‫‪31‬‬

‫‪161635041479‬‬

‫ﺷﻧﻭﻓﻲ‬

‫‪15,5‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635040952‬‬

‫ﺷﻭﻳﺭﻑ‬

‫ﺳﺎﻣﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪33‬‬

‫‪16/35037748‬‬

‫ﻧﺳﻳﺏ‬

‫ﺳﺎﺭﺓ‬

‫‪14‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3,5‬‬

‫ﺯﻫﺭﺓ‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪7‬‬

‫‪15,5‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺛﺎﺑﺕ‬

‫‪MOY‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪07:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺑﺣﺯﺍﺯ‬

‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635041127‬‬

‫ﺑﻥ ﺳﺎﻫﻝ‬

‫ﻋﻳﺳﻰ‬

‫‪9,5‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639054314‬‬

‫ﺑﻥ ﺳﻌﻭﺩ‬

‫ﺭﻣﻳﺳﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161639056969‬‬

‫ﺑﻥ ﺷﻌﺎﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬

‫‪7‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639052975‬‬

‫ﺑﻥ ﺷﻧﺔ‬

‫ﺧﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/39072765‬‬

‫ﺑﻥ ﺻﻐﻳﺭ‬

‫ﻧﺑﻳﻠﺔ‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041556‬‬

‫ﻏﻣﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﻳﺎﺱ‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039095‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﺑﺎﺱ‬

‫ﺍﺳﻣﺎء‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35043540‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬

‫‪01‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35049554‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ‬

‫ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪11‬‬

‫‪161639047079‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ‬

‫ﺑﻼﻝ‬

‫‪9,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161639054622‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻁﺎہﻠﻟ‬

‫ﻣﻌﺗﺯ ﺑﺎہﻠﻟ‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35051257‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻣﺎﺭ‬

‫ﻛﺭﻳﻡ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639055618‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻣﺭ‬

‫ﺷﻔﺎء‬

‫‪15,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039232‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺳﻰ‬

‫ﺍﺳﻼﻡ‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35039495‬‬

‫ﺗﻳﻁﺎﻭﻳﻥ‬

‫ﺭﻣﺯﻱ‬

‫‪17‬‬

‫‪161635045578‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺳﻰ‬

‫ﺯﻫﺭﺓ‬

‫‪3,5‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺳﻰ‬

‫ﺍﻟﻳﺎﺱ‬

‫‪7,5‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺳﻰ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫‪161635043682‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺵ‬

‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044089‬‬

‫ﺑﻥ ﻋﻳﺷﻲ‬

‫ﺍﻳﻣﻥ‬

‫‪3‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635045573‬‬

‫ﺑﻥ ﻏﺯﺍﻟﺔ‬

‫ﺯﻛﺭﻳﺎء‬

‫‪7‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635045749‬‬

‫ﺑﻥ ﻏﺯﺍﻟﺔ‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35038703‬‬

‫ﺑﻥ ﻓﺎﺗﺢ‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬

‫ﺑﻥ ﻣﺩﻭﺭ‬

‫‪25‬‬

‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬

‫‪13,5‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪15/35050112‬‬

‫‪14‬‬
‫‪11‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺟﻳﺏ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫ﺑﻭﺑﺵ‬

‫ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ‬

‫‪7,5‬‬

‫ﺑﻭﻁﺑﺔ‬

‫ﺣﺳﻧﺎء‬

‫‪17,5‬‬

‫ﺟﻼﺑﻲ‬

‫ﺍﻟﺑﺎﺷﻕ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪16/1635045722‬‬

‫ﺧﻳﺭﺍﻧﻲ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35048938‬‬

‫ﺯﻭﺭﺯﻳﻥ‬

‫ﺳﻠﻳﻡ‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪10/5030247‬‬

‫ﺯﻳﻭﺩ‬

‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35039181‬‬

‫ﻋﺯﻭﺯﻱ‬

‫‪15/35039810‬‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪16/1634043919‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬

‫ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻋﺷﻭﺭﻯ‬

‫ﺷﻭﻫﺎﺯ‬

‫ﻋﻠﻳﺎﺕ‬

‫ﺯﻳﻧﺏ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35041267‬‬

‫ﻋﻭﻳﺵ‬

‫ﻳﺎﺳﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ‬

‫‪14,5‬‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35041759‬‬

‫ﺷﺎﺑﻲ‬

‫ﺧﻭﻟﺔ‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫‪1,61663E+13‬‬
‫‪161639057974‬‬

‫‪39‬‬
‫‪40‬‬

‫‪16/1635039212‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫ﻏﺭﺑﻲ‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪4‬‬

‫ﻟﺯﻭﻝ‬

‫ﺃﻣﻳﻧﺔ ﻳﺎﺳﻣﻳﻥ‬

‫‪9,5‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﺣﻳﺎﻭﻱ‬

‫ﺯﻳﺎﺩ‬

‫ﻟﻌﻠﻰ‬

‫ﻭﺻﺎﻝ‬

‫‪14‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪08:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫‪16/1616350459‬‬

‫ﺑﻌﻳﺟﻲ‬
‫ﺑﻥ ﺭﻳﺎﻟﺔ‬

‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﻣﺭﻭﺓ‬

‫‪0‬‬
‫‪7,5‬‬

‫‪161639054225‬‬

‫ﺑﻥ ﻗﺩﻭﺭ‬

‫ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻳﻭﺳﻑ‬

‫‪12‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040614‬‬

‫ﺑﻥ ﻗﺭﻳﺭﺓ‬

‫ﻣﻧﺎﻝ‬

‫‪05‬‬

‫‪161635041426‬‬

‫ﺑﻥ ﻗﺳﻣﻳﺔ‬

‫ﺭﻓﻳﻕ‬

‫‪01‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639054244‬‬

‫ﺑﻥ ﻗﻘﺔ‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038132‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﺣﺭﺯ‬

‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪08‬‬

‫‪161635037021‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﺷﻳﺵ‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪09‬‬

‫‪161635053699‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﺷﻳﺵ‬

‫ﺧﻠﻭﺩ‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35041721‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﺷﻳﺵ‬

‫ﻧﺻﻳﺭ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038415‬‬

‫ﺑﻥ ﻣﻭﻓﻕ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺎﻛﺭ‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038849‬‬

‫ﺑﻥ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻳﻌﻘﻭﺏ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639057187‬‬

‫ﺑﻥ ﻧﺎﻫﻳﺔ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪14‬‬

‫‪14/35038087‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺑﻥ ﻧﻭﻧﺔ‬

‫‪RAT‬‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬

‫‪161639055523‬‬

‫ﺑﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﺟﺎﻧﻲ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639057037‬‬

‫ﺑﻥ ﻫﻧﻳﺔ‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639055579‬‬

‫ﺑﻥ ﻳﺣﻲ‬

‫ﺭﺷﻳﺩ‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639053639‬‬

‫ﺑﻥ ﻳﺣﻲ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054435‬‬

‫ﺑﻥ ﻳﺩﻳﺭ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639055114‬‬

‫ﺑﻭﺍﻻﻧﻭﺍﺭ‬

‫ﺳﺎﺭﺓ‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044552‬‬

‫ﺑﻭﺑﺵ‬

‫ﺃﺷﻭﺍﻕ‬

‫‪22‬‬

‫‪161635040845‬‬

‫ﺑﻭﺑﻛﺭ‬

‫ﺟﻳﻬﺎﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635039173‬‬

‫ﺑﻭﺑﻛﺭ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪24‬‬

‫‪12/5039480‬‬

‫ﺑﻭﺑﻛﺭ‬

‫ﺍﺣﻣﻳﺩﺓ‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35041329‬‬

‫ﺑﻭﺑﻛﺭ‬

‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055152‬‬

‫ﺑﻭﺑﻛﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055186‬‬

‫ﺑﻭﺟﺭﺍﺩﻩ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬

‫‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35051993‬‬

‫ﺑﻭﺣﺭﻛﺎﺕ‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35049130‬‬

‫ﺑﻭﺧﺎﻟﻔﺔ‬

‫ﻣﺭﻭﺍﻥ‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35043324‬‬

‫ﺑﻭﺧﺎﻟﻔﻲ‬

‫ﺃﺳﻣﺎء‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35040201‬‬

‫ﺑﻭﺩﺭﺳﺔ‬

‫ﻛﺳﻳﻠﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35057884‬‬

‫ﺑﻭﺩﻭﺡ‬

‫ﺻﺑﺭﻳﻧﺔ‬

‫‪33‬‬

‫‪161635037187‬‬

‫ﺯﻳﺭ‬

‫‪34‬‬

‫‪16/35037421‬‬

‫ﺷﻳﺦ‬

‫ﺟﻼﻝ‬

‫‪35‬‬

‫‪161635041441‬‬

‫ﻋﺎﺷﻭﺭ‬

‫ﻣﻌﻁﺎ ﷲ‬

‫‪4‬‬

‫ﻋﺎﺷﻭﺭ‬

‫ﻣﻌﻁﺎ ﷲ‬

‫ﻗﺭﺑﺎﺯﻱ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻟﻣﻳﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪38‬‬

‫‪161635041493‬‬

‫ﻣﺯﻏﻳﺵ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻣﺻﻁﻔﻰ‬

‫‪7‬‬

‫‪39‬‬

‫‪161635037393‬‬

‫ﻣﻭﺩﻉ‬

‫ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪3,5‬‬

‫‪40‬‬

‫‪161635038026‬‬

‫ﻫﻭﻳﻭﺓ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬

‫‪6‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺍﺳﻼﻡ‬

‫ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺳﻧﺩﺱ‬

‫‪36‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪09:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635054099‬‬

‫ﺑﻭﺣﺎﻑ ﺧﺭﺧﺎﺷﻲ‬

‫ﺻﻔﺎء‬

‫‪02‬‬

‫‪161639055239‬‬

‫ﺑﻭﺧﻠﺧﺎﻝ‬

‫ﻳﺳﻣﻳﻧﺔ‬

‫‪03‬‬

‫‪161639057911‬‬

‫ﺑﻭﺧﻠﻁ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﻭﺭ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635046100‬‬

‫ﺑﻭﺩﺭﻫﻡ‬

‫ﻳﻭﺳﻑ‬

‫‪4‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35048744‬‬

‫ﺑﻭﺩﺭﻫﻡ‬

‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫‪2‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35039236‬‬

‫ﺑﻭﺭ‬

‫ﺟﻳﻼﻟﻲ‬

‫‪07‬‬

‫‪14/35034895‬‬

‫ﺑﻭﺭﺯﻕ‬

‫ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ‬

‫‪08‬‬

‫‪161639054202‬‬

‫ﺑﻭﺭﻗﻌﻪ‬

‫ﺑﺎﺳﻡ‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35038694‬‬

‫ﺑﻭﺭﻣﻝ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﻫﻳﺛﻡ‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35050075‬‬

‫ﺑﻭﺭﻭﻳﺱ‬

‫ﺳﻬﺎﻡ‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037702‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺎﻥ‬

‫ﺯﻛﺭﻳﺎ‬

‫‪12‬‬

‫‪14/35044570‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺎﻥ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ‬

‫‪RAT‬‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037378‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺩ‬

‫ﺑﺳﻣﺔ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639055657‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺩ‬

‫ﻋﻧﺗﺭ‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635038868‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺩﻱ‬

‫ﻳﻭﺳﻑ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35051648‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047382‬‬

‫ﺑﻭﺳﺎﺣﺔ‬

‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635039742‬‬

‫ﺑﻭﺳﺑﻳﺑﻳﻁ‬

‫ﺍﻣﻳﻥ‬

‫‪19‬‬

‫‪161635044038‬‬

‫ﺑﻭﺳﺭﻳﺔ‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪7,5‬‬

‫‪161635037714‬‬

‫ﺑﻭﺯﻳﺩﻱ‬

‫ﺻﻬﻳﺏ‬
‫‪12‬‬

‫ﺑﻭﺳﻠﻳﺕ‬

‫ﺯﻛﻳﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻭﺻﻼﻭﻱ‬

‫ﺩﻧﻳﺎ‬

‫‪1,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635040707‬‬

‫ﺑﻭﺿﻳﺎﻑ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺿﻭﺍﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037805‬‬

‫ﺑﻭﺿﻳﺎﻑ‬

‫ﺳﻠﻳﻡ‬

‫‪1,5‬‬

‫ﺑﻭﻁﺑﺔ‬

‫ﺭﺍﺷﺔ‬

‫‪161639056523‬‬

‫ﺣﺟﺎﻳﺟﻲ‬

‫ﻧﺎﺭﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪20‬‬

‫‪161635037955‬‬

‫ﺣﺳﺎﻧﻲ‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪6‬‬

‫ﺭﺑﻌﻲ‬

‫ﻋﻳﺎﺵ ﻧﺑﻳﻝ‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫‪161635038219‬‬

‫ﺳﻌﻳﺩﻱ‬

‫ﻓﻳﺻﻝ‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35039990‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35039989‬‬

‫ﻋﺷﻭﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﷲ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪31‬‬

‫‪161639056147‬‬

‫ﻟﺣﻣﺭ ﻋﺑﻭ‬

‫ﺇﻳﻣﺎﻥ‬

‫‪32‬‬

‫‪13/35032932‬‬

‫ﻣﺎﺻﺔ‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬

‫‪33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪161635039863‬‬

‫ﻣﻳﺣﻲ‬

‫ﺳﻣﺎﺡ‬

‫‪34‬‬

‫‪161639056464‬‬

‫ﻧﺻﻳﺭﺓ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺳﻼﻡ‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35043923‬‬

‫ﺭﻣﺎﻗﻲ ﺗﻣﺎﻡ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ‬

‫‪36‬‬

‫‪16/1635037681‬‬

‫ﺭﻣﺎﺿﻧﺔ‬

‫ﺭﻳﺎﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35039361‬‬

‫ﺣﻣﺩﻱ‬

‫ﺧﻠﻳﻝ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35039988‬‬

‫ﻫﺑﻳﺭﺍﺕ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ‪2017/2016:‬‬

‫ﻛﻠﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺻﻳﻠﺔ‪ A:‬ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪10:‬‬

‫ﺍﻟﺷﻬﺭ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ‪ ,,,,,,, :‬ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪2017-2016‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬

‫‪161639054243‬‬

‫ﺍﻟﺷﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫ﺑﻥ ﺟﺎﺏ ﷲ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ‬

‫ﺑﻭﺧﻠﺧﺎﻝ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻛﻣﺎﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040446‬‬

‫ﺑﻭﺻﻼﺡ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻟﺧﺿﺭ‬

‫‪8,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35057662‬‬

‫ﺑﻭﺿﻳﺎﻑ‬

‫ﺑﺎﺳﻳﻥ‬

‫‪06‬‬

‫‪161639053178‬‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35044116‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161639050320‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪4‬‬
‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺑﻭﻁﺎﻟﺑﻲ‬

‫ﻋﺎﺩﻝ‬

‫ﺑﻭﻁﺔ‬

‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬

‫ﺑﻭﻋﺎﻓﻳﺔ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪8,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037283‬‬

‫ﺑﻭﻋﺑﺩﷲ‬

‫ﺍﻣﺎﻝ‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041039‬‬

‫ﺑﻭﻋﻛﺎﺯ‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635041082‬‬

‫ﺑﻭﻋﻛﺎﺯ‬

‫ﻋﺑﺩ ﷲ‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038898‬‬

‫ﺑﻭﻋﻳﺱ‬

‫ﺃﻳﻣﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ‬

‫‪6,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35045597‬‬

‫ﺑﻭﻋﻳﺷﺔ‬

‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬

‫ﺑﻭﻗﺎﺭﺵ‬

‫ﺳﺎﻣﻳﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639053109‬‬

‫ﺑﻭﻗﺭﻳﻧﺎﺕ‬

‫ﺷﺭﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639051719‬‬

‫ﺑﻭﻗﺻﺔ‬

‫ﻣﺑﺭﻭﻙ‬

‫‪6‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635042094‬‬

‫ﺑﻭﻗﻁﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪161635038096‬‬

‫ﺑﻭﻛﺭﻱ‬

‫ﻋﺩﻧﺎﻥ‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14/35038447‬‬

‫ﺑﻭﻛﺷﺭﻳﺩﺓ‬

‫ﻳﻭﺳﻑ‬

‫ﺑﻭﻟﻘﺭﻭﻥ‬

‫ﻛﻭﺛﺭ‬

‫‪14‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635041176‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35043941‬‬

‫ﺑﻭﻟﻘﺭﻭﻥ‬

‫‪22‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺎﺵ‬

‫‪15/39053090‬‬

‫ﺑﻭﻟﻳﻔﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35045474‬‬

‫ﺑﻭﻣﺩﻳﻥ‬

‫ﺯﻛﻲ‬

‫‪24‬‬

‫‪161635046515‬‬

‫ﺑﻭﻣﺯﺭﺍﻕ‬

‫ﺍﻟﺷﻳﺦ‬

‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161639056987‬‬

‫ﺑﻭﻧﻘﺎﺏ‬

‫ﺑﻼﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055183‬‬

‫ﺑﻭﻫﻼﻝ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻻﻣﻳﻥ‬

‫‪1,5‬‬

‫ﺑﻳﻘﺔ‬

‫ﻣﻭﻟﻭﺩ ﺃﻣﻳﻧﺔ‬

‫‪1,5‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639048837‬‬

‫ﺑﻳﻘﻪ ﻣﻭﻟﻭﺩ‬

‫ﺻﻔﻳﺔ‬

‫‪1,5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639046109‬‬

‫ﺑﻳﻭﺽ‬

‫ﺃﻣﺎﻝ‬

‫‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639051550‬‬

‫ﺗﺎﻣﺔ‬

‫ﺷﻬﻳﻧﺎﺯ‬

‫‪6,5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635037686‬‬

‫ﺗﺑﺭﻣﺳﻳﻥ‬

‫ﺭﻳﺎﻥ‬

‫‪5,5‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161639055524‬‬

‫ﺣﺟﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635041114‬‬

‫ﺯﻛﺭﻱ‬

‫ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫‪34‬‬

‫‪161635039847‬‬

‫ﺷﻛﻳﻠﺔ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ‬

‫‪35‬‬

‫‪161635039904‬‬

‫ﺷﻛﻳﻠﺔ‬

‫ﻧﺫﻳﺭ‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35043932‬‬

‫ﻛﺭﻳﺩ‬

‫‪14‬‬

‫‪8,5‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫‪37‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﻛﻲ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﻭﺭ‬

‫‪38‬‬

‫‪15/1741‬‬

‫ﺍﻟﻧﻅﺎﺭﻱ‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬

‫‪1,5‬‬

‫ﻣﺧﺗﺎﺭﻱ‬

‫ﺭﻣﺯﻱ‬

‫‪2‬‬

‫ﺇﻣﺿﺎء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18,5‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻳﺩ‬

‫‪39‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪27‬‬

‫‪MOY‬‬

‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪11:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫منھجية العرض‬
‫المقياس‪,,,,:‬‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫بعلي‬

‫لميس‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫بن نابي‬

‫لخضر‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35039616‬‬

‫بوھالي‬

‫زينب‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041372‬‬

‫تامعرات‬

‫عبد اللطيف‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35050187‬‬

‫‪02‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639055171‬‬

‫تدر‬

‫فتح النور‬

‫‪8‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635045549‬‬

‫تراكة‬

‫خولة‬

‫‪17‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049326‬‬

‫تراكة‬

‫بوزيد‬

‫‪08‬‬

‫‪15/39069036‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪15‬‬

‫ترعة‬

‫عقبة أكرم‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037292‬‬

‫ترغيني‬

‫اماني مالك‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038002‬‬

‫تركي‬

‫عاصم‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635054159‬‬

‫تركي‬

‫عبد الباسط‬

‫‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039263‬‬

‫تقطيوت‬

‫عائشة‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635053499‬‬

‫تكوتي‬

‫بشير‬

‫‪14‬‬

‫‪161635053333‬‬

‫تمبوكتو‬

‫اسحاق‬

‫‪15‬‬

‫‪161635053606‬‬

‫تمشباش‬

‫حسناء‬

‫‪16‬‬

‫‪161635043393‬‬

‫تومي‬

‫شمس الدين‬

‫‪17‬‬

‫‪161635038329‬‬

‫تومي‬
‫ي‬

‫محمد أمين‬

‫تومي‬

‫ايمان‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15/39052967‬‬

‫تومي‬

‫عمار‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35056819‬‬

‫تونسي‬

‫داوود‬

‫‪21‬‬

‫‪16/1635037070‬‬

‫تونسي‬

‫أماني لطيفة‬

‫‪0‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35047928‬‬

‫تيفراني‬

‫بلقاسم‬

‫‪4‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041666‬‬

‫ثابت‬

‫فاتح‬

‫‪24‬‬

‫‪161635039071‬‬

‫‪19‬‬

‫جابوربي‬

‫يوسف‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35040097‬‬

‫جاطة‬

‫فارس‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038743‬‬

‫جبابرة‬

‫ھاني‬

‫‪27‬‬

‫‪16/1616350466‬‬

‫‪28‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫حمير‬
‫زرنوح‬

‫فاروق‬
‫صالح الدين‬

‫‪2‬‬

‫سليمان‬

‫صالح‬

‫‪4‬‬

‫شراد‬

‫محي الدين‬
‫باسل عبد الرحيم‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/35014137‬‬

‫‪31‬‬

‫‪16/35042647‬‬

‫تتيات‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35057222‬‬

‫ھيثم‬

‫عجالي‬

‫‪33‬‬

‫‪97/448130‬‬

‫لقصير‬

‫رضوان‬

‫قايدي‬

‫مسعود‬

‫‪34‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪18‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪12:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪161635043367‬‬

‫جبابري‬

‫سامية‬

‫‪161635039225‬‬

‫جباري‬

‫أسماء‬

‫‪3‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639049822‬‬

‫جخراب‬

‫يونس‬

‫‪18‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635042395‬‬

‫جدي‬

‫لخضر‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639057008‬‬

‫جديعي‬

‫جمال الدين‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639053281‬‬

‫جرو‬

‫كريمة‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041081‬‬

‫جريدي‬

‫راضية‬

‫‪15/35039607‬‬

‫جريدي‬

‫زين الدين‬

‫جزار‬

‫عبد الحق‬

‫جزار‬

‫عيسى‬
‫بسام‬

‫‪4‬‬

‫ايمن‬

‫‪17‬‬

‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13/35032580‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635042147‬‬

‫جعفر‬

‫‪12‬‬

‫‪161635037337‬‬

‫جعالل‬

‫‪13‬‬

‫‪13/35036970‬‬

‫جعيدر‬

‫جبريل‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35043357‬‬

‫جغالف‬

‫أنور‬

‫‪15‬‬

‫‪14/35041053‬‬

‫جالبي‬

‫سيف الدين‬

‫‪16‬‬

‫‪161639056310‬‬

‫جاللي‬

‫سليمان‬

‫جمعة‬

‫سھيل‬
‫عبدالكريم‬

‫‪3,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35039758‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041093‬‬

‫جمعي‬

‫‪19‬‬

‫‪161635041093‬‬

‫جمعي‬

‫عبدالكريم‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046063‬‬

‫جودي‬

‫عائشة‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639046438‬‬

‫جوھري‬

‫عبد القادر‬

‫‪14‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635046756‬‬

‫جيدلي‬

‫وھيبة‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635054843‬‬

‫حاج علي‬

‫ھاجر‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35039951‬‬

‫حرار‬

‫عبد الحق‬

‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/39055825‬‬

‫شالة‬

‫اسماء‬

‫‪26‬‬

‫‪14/35042463‬‬

‫زغادة‬

‫صديق‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35044582‬‬

‫عيساوي‬

‫ايوب‬

‫‪28‬‬

‫‪12/5008296‬‬

‫ضريف‬

‫عبد الوھاب‬

‫دربالي‬

‫شروق‬

‫‪6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16/35047339‬‬

‫سويري‬

‫لخميسي‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪31‬‬

‫‪1635041177‬‬

‫سايح‬

‫أحمد ثابت‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫قويسم‬

‫ھند‬

‫‪4‬‬

‫ناجي‬

‫يسرى‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫‪15/35041736‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪13:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫بريك‬

‫ف﷼‬

‫‪12‬‬

‫جرعاوي‬

‫عماد الدين‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪15/35041310‬‬

‫جالل‬

‫احمد‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040426‬‬

‫جنان‬

‫محمد شكيب‬

‫‪05‬‬

‫‪15/31002994‬‬

‫جواليل‬

‫محمد رضا‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35038506‬‬

‫جودي‬

‫أسامة‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049114‬‬

‫جودي‬

‫محمد‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35041689‬‬

‫جودي‬

‫محمد بدر الدين‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35049118‬‬

‫جودير‬

‫محمد األمين‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35042320‬‬

‫حابة‬

‫منصف‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037010‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35043661‬‬

‫حاجي‬
‫حاجي‬

‫سعيد‬

‫حاشي‬

‫نجم الدين‬

‫حاشي‬

‫عبد اللطيف‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫‪14/35039314‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635043368‬‬

‫أحمد صالح الدين‬

‫حامدي‬

‫سامية‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35051801‬‬

‫حجاز‬

‫عبد الناصر‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35041667‬‬

‫حجوج‬
‫ج‬

‫فاتح‬
‫ح‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038856‬‬

‫حداد‬

‫يوسف‬

‫‪20‬‬

‫‪161635045804‬‬

‫حرز ﷲ‬

‫محمد فاضل‬

‫‪6,5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35048902‬‬

‫حرزﷲ‬

‫زياد‬

‫‪22‬‬

‫‪161635037726‬‬

‫حساين‬

‫زين العابدين‬

‫‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫حرش‬

‫حمزة‬

‫‪24‬‬

‫‪161639056265‬‬

‫حساين‬

‫رياض‬

‫‪25‬‬

‫‪23‬‬

‫‪4‬‬

‫‪161635046709‬‬

‫حسين‬

‫محمد عبدالمالك‬

‫‪7,5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639051917‬‬

‫حسيني‬

‫يوسف‬

‫‪2‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35041690‬‬

‫سخري‬
‫صغير‬

‫‪28‬‬

‫عزيزة‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041399‬‬

‫طيار‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35045508‬‬

‫غشة‬

‫يونس عبد المؤمن‬

‫‪4‬‬

‫يسرى‬

‫‪12‬‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫‪15/35041642‬‬

‫محمدي‬

‫عادل‬

‫‪33‬‬

‫‪13/35032559‬‬

‫بن زاف‬

‫صارة‬

‫معلم‬

‫نور الدين‬

‫‪35‬‬

‫‪13/39053502‬‬

‫حمية‬

‫عبد السالم‬

‫‪36‬‬

‫‪161635043268‬‬

‫وشن‬

‫إيمان‬

‫‪34‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪16‬‬

‫محمد رؤوف‬
‫محمد رؤوف‬

‫فطوش‬

‫‪13‬‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬
‫‪6‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪14:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635037711‬‬

‫بلحاج‬

‫زكرياء‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35039013‬‬

‫بوناب‬

‫العربي‬

‫‪03‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ثابت‬

‫أسامة‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040212‬‬

‫حزازطة‬

‫كھينة‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35038740‬‬

‫حساني‬

‫أصالة‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35040420‬‬

‫حساني‬

‫محمد رياض‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35038729‬‬

‫حسناوي‬

‫أسماء‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35051746‬‬

‫حسناوي‬

‫ياسمين‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35042170‬‬

‫حشاني‬

‫زكرياء‬

‫‪10‬‬

‫‪161635039711‬‬

‫حطاب‬

‫أمير‬

‫‪11‬‬

‫‪161639064152‬‬

‫حفار‬

‫عبير‬

‫حفار‬

‫‪RAT‬‬

‫‪9,5‬‬

‫سارة‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041349‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635041320‬‬

‫حفرة‬

‫نور الھدى‬

‫‪14‬‬

‫‪161635055054‬‬

‫حليس‬

‫خولة‬

‫‪15‬‬

‫‪161639051729‬‬

‫حليمي‬

‫محمد أيمن‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635048019‬‬

‫حمدي‬

‫محمد االمين‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639052003‬‬

‫حمروني‬
‫ي‬

‫رشا‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635046889‬‬

‫حمزة‬

‫أسماء‬

‫‪5,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054709‬‬

‫حمزة‬

‫يمينة‬

‫‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35045224‬‬

‫حمزة‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪21‬‬

‫‪161635037989‬‬

‫حمودة‬

‫طه عبد المنعم‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35041483‬‬

‫حمودة‬

‫روفيدة‬

‫‪23‬‬

‫‪161635039486‬‬

‫حمية‬

‫عبد القادر‬

‫‪24‬‬

‫‪161639052779‬‬

‫حميداتو‬

‫أنفال‬

‫‪25‬‬

‫‪161635039249‬‬

‫حوحو‬

‫زھير‬

‫‪5,5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635055135‬‬

‫حوحو‬

‫محمد إلياس‬

‫‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037149‬‬

‫حيوني‬

‫إسالم‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038434‬‬

‫حديد‬

‫محمد كمال الدين‬

‫‪6‬‬

‫عجيل‬

‫سارة‬

‫عزي‬

‫ابتسام‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041486‬‬

‫‪30‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬
‫‪8‬‬

‫‪16/35038811‬‬

‫غزلي‬

‫ياسر‬

‫‪7,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪32‬‬

‫‪1,61663E+11‬‬

‫كلفالي‬

‫نجاة الصغيرة‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪33‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مريجة‬

‫عبد القادر‬

‫‪5,5‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35040436‬‬

‫معكوف‬

‫محمد عبد الرؤوف‬

‫‪14‬‬

‫‪35‬‬

‫‪14/2053‬‬

‫العواضي‬

‫جونة عبد الرقيب‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35041558‬‬

‫ناصرية‬

‫ابتسام‬

‫‪31‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪15:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪14/2056‬‬

‫الزبيدي‬

‫زكريا علي‬

‫‪02‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪161635038380‬‬

‫بالي‬

‫محمد العربي‬

‫‪2‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161635038764‬‬

‫تيريريت‬

‫ھناء‬

‫‪3,5‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35056490‬‬

‫جبلون‬

‫إلھام‬

‫‪6‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635037132‬‬

‫حامدي‬

‫أيمن‬

‫‪2‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635054735‬‬

‫حجاج‬

‫نجاة‬

‫‪6‬‬

‫حليلو‬

‫أحمد‬

‫‪8,5‬‬

‫‪15,5‬‬

‫حميداني‬

‫لبنى‬

‫‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬

‫‪15/35039348‬‬

‫حميدة‬

‫خديجة‬

‫‪10‬‬

‫‪14/39066169‬‬

‫حنيش‬

‫أسماء‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35041307‬‬

‫حوحو‬

‫إيمان‬

‫حوحو‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫محمد إلياس‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041200‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639048947‬‬

‫خالدي‬

‫محمد الصالح‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639053324‬‬

‫خدران‬

‫محمد السعيد‬

‫‪6‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039877‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35042195‬‬

‫خرشوش‬

‫لمير‬

‫خرشوش‬

‫سمير‬

‫‪17‬‬

‫‪161635037367‬‬

‫خرشي‬
‫ي‬

‫بدر الدين‬

‫‪18‬‬

‫‪161635042238‬‬

‫خرفي‬

‫زكرياء‬

‫‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639053306‬‬

‫خرفي‬

‫محفوظ‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635039266‬‬

‫خشاش‬

‫عبد الرحيم‬

‫‪2‬‬

‫خشاش‬

‫‪8‬‬

‫‪7,5‬‬
‫‪,5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬

‫صالح الدين‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35041640‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35057794‬‬

‫خشعي‬

‫محمد‬

‫‪23‬‬

‫‪161639046470‬‬

‫خلفاوي‬

‫عفاف‬

‫‪24‬‬

‫‪1,61635E+12‬‬

‫خلفاوي‬

‫عبد الرحيم‬

‫‪5,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635041333‬‬

‫خلفة‬

‫ھالة‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639064068‬‬

‫خليف‬

‫صفاء‬

‫‪4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037572‬‬

‫خليفة‬

‫رانيا‬

‫‪4‬‬

‫‪17,5‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038390‬‬

‫خليلي‬

‫محمد ايھاب الدين‬

‫‪7,5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639051517‬‬

‫خميسات‬

‫سماح‬

‫‪3,5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635037873‬‬

‫خنوش‬

‫سيد علي‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫دالي علي‬

‫إسماعيل‬

‫دريسي‬

‫عبد الجليل‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041304‬‬

‫‪32‬‬

‫‪16/16166350456‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35041506‬‬

‫زيد‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫‪161635038078‬‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35041520‬‬

‫‪36‬‬

‫عبد ﷲ‬

‫‪9,5‬‬

‫طلحي‬

‫فاطمة الزھراء‬

‫عروة‬

‫عبد الوھاب‬

‫‪7,5‬‬

‫عريش‬

‫الطيب‬

‫‪4‬‬

‫عطية‬

‫مصطفى أحمد‬

‫‪12‬‬

‫‪38‬‬

‫‪161635039163‬‬

‫عوايجية‬

‫محمد‬

‫‪39‬‬

‫‪161639054750‬‬

‫عون‬

‫محمد عماد الدين‬

‫‪2‬‬

‫قرجة‬

‫محمد صالح الدين‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪41‬‬

‫‪161639054728‬‬

‫لمباركي‬

‫الطاھر‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪42‬‬

‫‪161639054724‬‬

‫مقداد‬

‫أيمن‬

‫‪6‬‬

‫‪40‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪2‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪16:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635041478‬‬

‫بن صغير‬

‫زكرياء‬

‫‪4‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35040‬‬

‫بوعزيز‬

‫منية‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35050002‬‬

‫حمدي‬

‫خليفة‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35050010‬‬

‫خليفة‬

‫خالد‬

‫‪14,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639046496‬‬

‫خنقاوي‬

‫فارس‬

‫‪5‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635046959‬‬

‫خنوش‬

‫عمر‬

‫‪7,5‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161639056510‬‬

‫خنيفر‬

‫مناف‬

‫‪6‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635047418‬‬

‫خوذير‬

‫خالد‬

‫‪2‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639053213‬‬

‫خورارة‬

‫عبد ﷲ‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35038855‬‬

‫خيذر‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35049452‬‬

‫خيراني‬

‫محمد زياد‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038057‬‬

‫خيزار‬

‫عبد السالم‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042348‬‬

‫خيزار‬

‫عبير‬

‫‪14‬‬

‫‪161635037150‬‬

‫داسي‬

‫إسالم عبد القدوس‬

‫‪4‬‬

‫داسي‬

‫نبيل‬

‫داھم‬

‫أسامة‬

‫‪5,5‬‬

‫محمد الھادي‬
‫ي‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35041222‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639052747‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35046725‬‬

‫دائرة‬
‫دباب‬
‫دبابش‬
‫دباش‬

‫منتصر‬

‫دبة‬

‫ادريس‬

‫دبة‬

‫سيرين‬

‫دحدوح‬

‫شيماء‬

‫‪7,5‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635043416‬‬

‫دخية‬

‫عبد الحق‬

‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635039045‬‬

‫درغال‬

‫موسى‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫‪15/35047856‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫‪15/35044215‬‬

‫‪23‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35041646‬‬

‫دريد‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35049466‬‬

‫رحمون‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35057908‬‬

‫معيش‬

‫‪29‬‬

‫‪13/35032574‬‬

‫بن زطة‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35011657‬‬

‫حليتم‬

‫حسين‬

‫‪31‬‬

‫‪13/39056012‬‬

‫قادري‬

‫ضرار‬

‫ناصر‬

‫بالل‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35040327‬‬

‫زعرور‬

‫محمد أمين‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35046716‬‬

‫قسمية‬

‫عبد الحق‬

‫‪36‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫ھاجر‬
‫محمد‬

‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫عبد الحكيم‬

‫عالء الدين‬

‫‪32‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫أسامة‬

‫‪13/35034098‬‬

‫‪11‬‬

‫أيمن‬

‫خديجة‬

‫‪161635042050‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫سعيد‬

‫لقمان‬

‫‪6‬‬

‫معصم‬

‫أحمد مطيع‬

‫‪2‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪17:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35044243‬‬

‫بن عامر‬

‫سالف‬

‫‪EX‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635037637‬‬

‫خروفة‬

‫رمزي‬

‫‪03‬‬

‫‪161635037635‬‬

‫درقياني‬

‫رمزي‬

‫‪4‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635045583‬‬

‫دريسي‬

‫زياد‬

‫‪6‬‬

‫دغنوش‬

‫أنوار‬

‫‪7,5‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635039319‬‬

‫دقياني‬

‫جھان‬

‫‪5,5‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635037306‬‬

‫حطاب‬

‫امين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35040984‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039200‬‬

‫دقياني‬
‫دلندي‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038350‬‬

‫دلھوم‬

‫محمد اسامة‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038711‬‬

‫دنفر‬

‫نورة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35045311‬‬

‫محمد أسامة‬

‫‪3,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635036959‬‬

‫دھنون‬

‫آدم‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046642‬‬

‫دھيلي‬

‫ضرار‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35039038‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635041245‬‬

‫دھيلي‬

‫بلخير‬

‫دھيمي‬

‫مديحة‬

‫دھينة‬

‫محمد لمين‬

‫‪17‬‬

‫‪14,5‬‬
‫‪14‬‬

‫يعقوب‬
‫نبيل‬

‫دھان‬

‫‪RAT‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪4,5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪17,5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635054150‬‬

‫دوباخ‬

‫عادل‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639057006‬‬

‫دوح‬

‫جمال‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635047369‬‬

‫ذياب‬

‫منير‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35057985‬‬

‫ذياب‬

‫عائشة‬

‫‪22‬‬

‫‪161635038327‬‬

‫ذيابي‬

‫محمد أمين‬

‫‪23‬‬

‫‪15/39007518‬‬

‫ذيابي‬

‫عماد الدين‬

‫‪24‬‬

‫‪14/35044571‬‬

‫رابحي‬

‫أسامة‬

‫‪25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪161635044120‬‬

‫راجح‬

‫خالد‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635046745‬‬

‫رايس‬

‫ھبة ﷲ‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639051914‬‬

‫ربوح‬

‫يعقوب‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫ربوح‬

‫عبد الرؤوف‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫رحماني‬

‫خير ﷲ‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35043963‬‬

‫رحماني‬

‫عايدة‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35047942‬‬

‫‪29‬‬
‫‪31‬‬

‫‪15/35043992‬‬

‫رحمة‬

‫موسى‬

‫‪32‬‬

‫‪14/35035111‬‬

‫رحمون‬

‫محمد العادل‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35044254‬‬

‫رحموني‬

‫فتيحة‬

‫‪161635038917‬‬

‫حداد‬

‫بلقاسم‬

‫‪7,5‬‬

‫رواق‬

‫حسام الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫ساكري‬

‫خولة‬

‫‪6‬‬

‫قيدوام‬

‫أنور‬

‫‪2‬‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫‪15/35047960‬‬

‫‪37‬‬

‫‪161635047326‬‬

‫كردي‬

‫علي‬

‫‪2‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35050080‬‬

‫نوار خرخاشي‬

‫سيف الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪39‬‬

‫‪161635046493‬‬

‫ھزرش‬

‫أميرة‬

‫‪5,5‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬
‫‪12‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪18:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪16/39051730‬‬

‫بريالة‬

‫محمد إسالم‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635037408‬‬

‫بن عباس‬

‫تقي الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639053171‬‬

‫ربيزي‬

‫عائشة‬

‫‪04‬‬

‫‪161635037678‬‬

‫رجب‬

‫ريان‬

‫‪05‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037961‬‬

‫رجوح‬

‫صھيب‬

‫‪4‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639051446‬‬

‫رحامين‬

‫رميصاء‬

‫‪8,5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635037633‬‬

‫رحماني‬

‫رمزي‬

‫‪4‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161639057210‬‬

‫رحماني‬

‫عبد الفاتح‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635046657‬‬

‫رحماني‬

‫عبد اللطيف‬

‫‪3,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635045566‬‬

‫رحمون‬

‫رضوان‬

‫‪11‬‬

‫‪161635041175‬‬

‫رحمون‬

‫كوثر‬

‫‪5,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35049257‬‬

‫رحيم‬

‫إبراھيم‬

‫‪6‬‬

‫رزازقي‬

‫سارة‬

‫‪1,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635048048‬‬

‫رزازقي‬

‫مراد‬

‫‪13‬‬

‫رزاق‬

‫صھيب‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35052054‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635044235‬‬

‫رزقي‬

‫عالء الدين‬

‫‪6‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635044290‬‬

‫رزقي‬
‫ي‬

‫نجيب‬

‫‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫‪12/5037312‬‬

‫رزقي‬

‫نسيمة‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35040003‬‬

‫رزقي‬

‫عبد المنعم أيمن‬

‫‪20‬‬

‫‪161639051321‬‬

‫رزوق‬

‫الحاج غيالني‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635043518‬‬

‫رقيم‬

‫موسى‬

‫‪18‬‬

‫ركيس‬

‫حافظ‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35039257‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037128‬‬

‫رماضنة‬

‫أية الرحمان‬

‫‪24‬‬

‫‪14/35037808‬‬

‫رويبح‬

‫حسام‬

‫‪25‬‬

‫‪14/39064052‬‬

‫ريابي‬

‫إبراھيم‬

‫‪26‬‬

‫‪15/39074039‬‬

‫ريزوق‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35051004‬‬

‫زاوش‬

‫ياسين‬

‫‪28‬‬

‫‪14/35035008‬‬

‫عشور‬

‫كمال‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041390‬‬

‫بن عبدي‬

‫محمد‬

‫‪30‬‬

‫‪14/35039100‬‬

‫روينة‬

‫اسحاق‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13/35013045‬‬

‫شريف‬

‫نبيل‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35041525‬‬

‫عبيد‬

‫نوفل‬

‫‪33‬‬

‫‪161635047608‬‬

‫محمدي‬

‫محمد أمين‬

‫‪16‬‬

‫‪34‬‬

‫‪161635046707‬‬

‫مليك‬

‫محمد سيف االسالم‬

‫‪7‬‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫‪15/1535‬‬

‫ناجي‬

‫حمود أحمد محمود وائل‬

‫‪4‬‬

‫‪161635046692‬‬

‫ھزرش‬

‫لطفي‬

‫‪9,5‬‬

‫ھمامي‬

‫سندس‬

‫‪7,5‬‬

‫‪37‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪19:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1635039184‬‬

‫دربالي‬

‫مراد‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35041765‬‬

‫دنفر‬

‫مريم‬

‫‪03‬‬

‫‪161635037447‬‬

‫رماني‬

‫حافظ‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161639057357‬‬

‫رواص‬

‫معمر‬

‫‪4‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635040796‬‬

‫رواق‬

‫الياس‬

‫‪06‬‬

‫‪161635043548‬‬

‫رواق‬

‫ھبة ﷲ‬

‫‪07‬‬

‫‪161639064365‬‬

‫روان‬

‫معمر‬

‫‪4‬‬

‫روان‬

‫حسام‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039485‬‬

‫روبة‬

‫صھيب‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635054382‬‬

‫روينة‬

‫فتيحة‬

‫‪11‬‬

‫‪08‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪161639052883‬‬

‫ريغي‬

‫بدر الدين‬

‫‪3,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635046512‬‬

‫زاغز‬

‫احمد المھدي‬

‫‪5,5‬‬

‫‪9‬‬

‫زرارة‬

‫عبد الرزاق‬

‫‪14‬‬

‫‪161635042413‬‬

‫زرنوح‬

‫محمد‬

‫‪13‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635042687‬‬

‫زروق‬

‫فطوم‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635042115‬‬

‫زروقة‬

‫الطاھر‬

‫‪4‬‬

‫زروقي‬
‫ي‬

‫أيمن عبد الرزاق‬

‫‪7,5‬‬
‫‪,5‬‬

‫زروقي‬

‫ايمن عبد الرزاق‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬

‫زريقط‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041643‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635042092‬‬

‫زطيطو‬

‫‪7,5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635042406‬‬

‫زطيطو‬

‫مبارك‬

‫‪1,5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635038971‬‬

‫زعبوبي‬

‫صارة‬

‫‪5,5‬‬

‫زعمون‬

‫حسام‬

‫‪6‬‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫‪15/35045219‬‬

‫‪25‬‬

‫‪13/3423‬‬

‫زميح‬

‫ميمونة‬

‫‪26‬‬

‫‪13/39047146‬‬

‫زواري‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35057374‬‬

‫زياد‬

‫محسن‬

‫زيد‬

‫فيصل‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35042229‬‬

‫بوزيناوي‬

‫صھيب‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35040058‬‬

‫زيدي‬

‫علي‬

‫زين‬

‫خير الدين‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35043316‬‬

‫زيوشي‬

‫حمد صالح الدين‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35057191‬‬

‫نصري‬

‫عبد القادر‬

‫‪31‬‬

‫ھاشمي‬

‫‪34‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪15‬‬

‫عبد الحكيم‬
‫أحمد الجيالني‬

‫‪28‬‬

‫‪6‬‬

‫عبد الجليل‬
‫احمد عمر‬

‫زكري‬

‫‪MOY‬‬

‫أيمن‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪7,5‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الفصيلة‪ B:‬الفوج ‪20:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35041596‬‬

‫الوافي‬

‫رشدي‬

‫‪17‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635038590‬‬

‫بوحجر‬

‫مولود‬

‫‪03‬‬

‫‪161635037386‬‬

‫بوزيناوي‬

‫بالل‬

‫‪7‬‬

‫خنوش‬

‫نسيم‬

‫‪10‬‬

‫دراجي بلوم‬

‫أنس‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫زايدي‬

‫ليلى‬

‫‪6‬‬

‫‪et‬‬

‫زحنيت‬

‫نرجس‬

‫‪17‬‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪161635037122‬‬

‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪161635039447‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635046658‬‬

‫زغلول‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪09‬‬

‫‪161635053705‬‬

‫زكراوي‬

‫خولة‬

‫‪10‬‬

‫‪1635039058‬‬

‫زكري‬

‫ھبة الرحمان‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639055100‬‬

‫زموري‬

‫رشاد‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042317‬‬

‫زنودة‬

‫عائشة‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635046586‬‬

‫زياد‬

‫زين الدين‬

‫‪4‬‬

‫زيد‬

‫محمد يونس‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039170‬‬

‫زيد‬

‫محمد سعيد‬

‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639051603‬‬

‫زيدي‬

‫عبد الجبار‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635053629‬‬

‫زين‬

‫حمزة‬

‫‪14‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635047337‬‬

‫زين‬

‫كلثوم‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635039374‬‬

‫زيود‬

‫عادل‬

‫‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635039774‬‬

‫سارسة‬

‫خولة‬

‫‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635037121‬‬

‫ساسوي‬

‫أمينة شريفة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635048040‬‬

‫ساسي‬

‫دالية‬

‫‪4‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35047103‬‬

‫ساعد‬

‫أنور‬

‫‪24‬‬

‫‪161635055014‬‬

‫ساكر‬

‫إسالم‬

‫‪4,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635045950‬‬

‫ساكر‬

‫نورالدين‬

‫‪2‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35041339‬‬

‫ساكر‬

‫‪27‬‬

‫‪161635038383‬‬

‫سالمي‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35040741‬‬

‫سامعي‬

‫نصر الدين‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041552‬‬

‫سامعي‬

‫إكرام‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35045530‬‬

‫سباع‬

‫محمد‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35043833‬‬

‫سبخي‬

‫فاتح‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35042273‬‬

‫سبع‬

‫فارس‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35056540‬‬

‫ستي‬

‫اسماعيل‬

‫‪34‬‬

‫‪13/35037503‬‬

‫سحنون‬

‫يونس‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫‪16‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬
‫‪7‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35041507‬‬

‫سالم‬

‫عبد ﷲ زكرياء‬

‫‪5‬‬

‫‪161635039863‬‬

‫سناني‬

‫فادي‬

‫‪4‬‬

‫عبد الالوي‬

‫محمد‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪161635039834‬‬

‫قاقي‬

‫عادل‬

‫‪39‬‬

‫‪161635039757‬‬

‫شمار‬

‫جوھرة‬

‫‪40‬‬

‫‪15/35046330‬‬

‫ھالل‬

‫سعيدة‬

‫‪38‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫عش‬

‫راضية‬
‫محمد الفاتح‬

‫‪37‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪13‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪21‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫منھجية العرض‬
‫المقياس‪,,,,,,,:‬‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الرقم‬
‫‪01‬‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫بن ريغي‬

‫وناسة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪14‬‬

‫ثامر‬

‫مريم‬

‫‪9‬‬

‫جرف‬

‫سيف الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫زرارقة‬

‫محمد اقبال‬

‫‪11,5‬‬

‫‪05‬‬

‫سخراي‬

‫عبد الرؤزف‬

‫‪06‬‬

‫سخراي‬

‫خديجة‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪15/35047237‬‬

‫‪04‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161639056989‬‬

‫سراوي‬

‫بلخير‬

‫‪08‬‬

‫‪161639056989‬‬

‫سراوي‬

‫بلخير‬

‫‪7,5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635043405‬‬

‫سراوي‬

‫صھيب‬

‫‪7,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635054781‬‬

‫سرسوب‬

‫نضال‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35046505‬‬

‫سرسوب‬

‫نضال‬

‫‪12‬‬

‫‪161635053660‬‬

‫سريتي‬

‫حياة‬

‫‪3,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635039168‬‬

‫سريتي‬

‫محمد رمزي‬

‫‪7,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35039992‬‬

‫سريجي‬

‫عبد الكريم فقيه‬

‫‪15‬‬

‫‪161635044781‬‬

‫سعادة‬

‫ريمي‬
‫ي‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635047964‬‬

‫سعادة‬

‫عيشة‬

‫‪4,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047997‬‬

‫سعادة‬

‫ھناء‬

‫‪13‬‬

‫سعادي‬

‫حفيطة‬

‫‪8‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635040901‬‬

‫سعدي‬

‫دينا‬

‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635042679‬‬

‫سعدي‬

‫سعدية‬

‫‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639057179‬‬

‫سعود‬

‫عبد الحكيم‬

‫‪6‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635042144‬‬

‫سعودي‬

‫براھيم‬

‫‪11,5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35044251‬‬

‫سعودي‬

‫مبروك عمر‬

‫‪7,5‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051573‬‬

‫سالمي‬

‫صفاء‬

‫‪4,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039110‬‬

‫سلطان‬

‫ايوب‬

‫‪13,5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35040570‬‬

‫سلمي‬

‫معاذ مسعود‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35039625‬‬

‫سليماني‬

‫سليم‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35046689‬‬

‫سليماني‬

‫محمد امين‬

‫عيساوي‬

‫محمد اسماعيل‬

‫‪5‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35042152‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639057176‬‬

‫قحمص‬

‫عبد الجليل‬

‫‪12‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635045484‬‬

‫لزرق‬

‫العمري‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪29‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قاقي‬

‫‪MOY‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫رابح‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪22:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪14/35038169‬‬

‫العابد‬

‫محمد أمين‬

‫‪19,5‬‬

‫‪02‬‬

‫‪14/2052‬‬

‫الواح‬

‫صالح محمد علي حسين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35046600‬‬

‫بن شريف‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪16/1635042352‬‬

‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫بن الزين‬

‫‪14/39044102‬‬

‫‪08‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪2‬‬

‫رحاب‬
‫لبني ريان‬

‫‪3‬‬

‫‪12‬‬

‫جدي‬

‫علي‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫حشاني‬

‫خلود‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫خراز‬

‫ايمان‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫زھري‬

‫سلسبيل‬

‫‪5,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635043600‬‬

‫زيغم‬

‫العربي‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639054551‬‬

‫سالمي‬

‫محمد الصادق‬

‫‪3,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635043601‬‬

‫سلطان‬

‫المنتصر با‬

‫‪12‬‬

‫‪161635046092‬‬

‫سلمي‬

‫موسى‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042289‬‬

‫سليماني‬

‫شفيقة‬

‫‪14‬‬

‫‪161635042439‬‬

‫سليماني‬

‫مريا‬

‫‪15‬‬

‫‪161635043646‬‬

‫سماعلي‬
‫ي‬

‫نور الھدى‬

‫‪16‬‬

‫‪161635047437‬‬

‫سمايلي‬

‫ايمان‬

‫‪17‬‬

‫‪161639051468‬‬

‫سناقرية‬

‫زكرياء‬

‫‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635046526‬‬

‫سھل‬

‫بلقاسم‬

‫‪5,5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15‬‬

‫‪3,5‬‬
‫‪,‬‬

‫‪161635041266‬‬

‫سوداني‬

‫مصعب عبد الحسيب‬

‫‪17‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639063727‬‬

‫سوفي‬

‫أحمد البشير‬

‫‪5,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635037131‬‬

‫سويسي‬

‫أيمن‬

‫‪3,5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635042322‬‬

‫سي مزراق‬

‫عبد الحكيم‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫‪14/35041083‬‬

‫شابي‬

‫عبد الرحيم‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35046562‬‬

‫شابي‬

‫أشواق‬

‫‪25‬‬

‫‪161639057965‬‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫شاشة‬

‫ھناء‬

‫‪1,5‬‬

‫‪15/35049345‬‬

‫شالة‬

‫عصام‬

‫‪5‬‬

‫‪15/35041723‬‬

‫شايب‬

‫نورجيھان‬

‫شبيرة‬

‫رزيقة‬

‫شتح‬

‫عبد الرحمان نور اإلسالم‬

‫شرقي‬

‫نجاة‬

‫‪15,5‬‬

‫شكيش‬

‫ندى‬

‫‪5,5‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635038667‬‬

‫صولي‬

‫نسرين شھيناز‬

‫‪5,5‬‬

‫‪33‬‬

‫‪16/1639054144‬‬

‫عيادي‬

‫ابراھيم‬

‫‪6‬‬

‫غرابي‬

‫أمين‬

‫نايلي‬

‫نضال‬

‫‪28‬‬
‫‪12/5032313‬‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪1639073381‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3,5‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪23:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35040773‬‬

‫بوعيشة‬

‫نور االسالم‬

‫‪02‬‬

‫‪161639050283‬‬

‫شاشه‬

‫صالح الدين‬

‫‪03‬‬

‫‪161635038731‬‬

‫شايب‬

‫ھاجر‬

‫‪04‬‬

‫‪161635038180‬‬

‫شباح‬

‫فايز‬

‫‪05‬‬

‫‪161635041275‬‬

‫شتح‬

‫منيرة‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037978‬‬

‫شتوح‬

‫ضياء الدين‬

‫‪07‬‬

‫‪161635042590‬‬

‫شتوح‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35038846‬‬

‫شراد‬

‫‪EX‬‬

‫‪6‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17,5‬‬

‫‪6‬‬

‫أنيس‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037874‬‬

‫شرفي‬

‫سيدعلي‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635037660‬‬

‫شرقي‬

‫رميسة‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫شرقي‬

‫سمية‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫شريط‬

‫صبرينة‬

‫‪4‬‬

‫شرقي‬

‫نريمان‬

‫‪5,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635045518‬‬

‫شرون‬

‫حسين‬

‫‪11‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635042208‬‬

‫شرون‬

‫رابح‬
‫ح‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037909‬‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫‪161639049634‬‬

‫‪13‬‬

‫‪17‬‬

‫شريط‬

‫شيماء‬

‫شريف‬

‫الحسن‬

‫شعامبي‬

‫صفاء‬
‫سھيلة‬

‫‪18‬‬

‫‪161639055138‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35051066‬‬

‫شعبي‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35038319‬‬

‫شكال‬

‫يوسف‬

‫شكيش‬

‫مسعودة‬

‫‪21‬‬

‫‪161635045946‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35050272‬‬

‫شاللي‬

‫يوسف‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35046332‬‬

‫شمالل‬

‫سفيان‬

‫شنافي‬

‫رمزي‬

‫شنافي‬

‫جھينة‬

‫شناي‬

‫أحمد‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬

‫‪16/1635036993‬‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35039165‬‬

‫شيتور‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35039704‬‬

‫شيوخ‬

‫سليمة‬

‫‪29‬‬

‫‪15/31003120‬‬

‫صادقي‬

‫سيدي علي‬

‫‪30‬‬

‫‪1635042243‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35039331‬‬

‫‪32‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪16/35038840‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ضيف‬
‫طوان‬
‫لحلوحي‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪6‬‬

‫حسام الدين‬

‫زياد‬

‫‪8‬‬

‫خالد‬
‫يسرى‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪24:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪1635042359‬‬

‫العمري‬

‫عمر‬

‫‪02‬‬

‫‪16,907367‬‬

‫بن جدو‬

‫ايمن‬

‫‪03‬‬

‫‪1632079655‬‬

‫بوكدرون‬

‫نور اليقين‬

‫‪04‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫حسيني‬

‫فائزة‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪6‬‬
‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪05‬‬

‫‪14/35049791‬‬

‫حمي‬

‫حكيمة‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35038967‬‬

‫رايسي‬

‫أسامة‬

‫‪3,5‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635042242‬‬

‫شاللي‬

‫زھير‬

‫‪08‬‬

‫‪161635044702‬‬

‫شلواي‬

‫مبارك‬

‫‪2‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635042683‬‬

‫شمام‬

‫عبد الصمد‬

‫‪5,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪14/39062571‬‬

‫شنيتي‬

‫عصام‬

‫‪11‬‬

‫‪161635046174‬‬

‫شوشان‬

‫شراف الدين‬

‫‪6,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039385‬‬

‫عالوي‬

‫عبد النور‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635045458‬‬

‫شيتور‬

‫أيوب‬

‫‪7,5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046099‬‬

‫شيتور‬

‫ياسين‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639051891‬‬

‫شينون‬

‫ھيثمم‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639057168‬‬

‫صالحي‬

‫عبد الباسط‬

‫‪17‬‬

‫‪14/35036091‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35039359‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639057912‬‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35034030‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053502‬‬

‫صالحي‬

‫عمر‬

‫صحراوي‬

‫خليفة‬

‫‪22‬‬

‫صدادقي‬
‫صفاقسي‬

‫عبد الواحد‬

‫‪4‬‬

‫صولي‬

‫ولي الدين‬

‫‪4‬‬

‫صولي‬

‫أبو القاسم أحمد أمين‬

‫‪2‬‬

‫صياد‬

‫صالح الدين‬

‫‪23‬‬

‫‪161635046641‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35050273‬‬

‫صياد‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35045327‬‬

‫صيد‬

‫مرزاق‬

‫‪4‬‬

‫صيفي‬

‫مريم‬

‫‪0‬‬

‫ضحوة‬

‫تقي الدين‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35039795‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35050096‬‬

‫طجين‬

‫‪29‬‬

‫‪1639074339‬‬

‫قدار‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪10‬‬
‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫أسامة‬

‫يوسف‬

‫‪26‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪8‬‬

‫صدام حسين‬
‫ايوب‬

‫‪6‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪25:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635038386‬‬

‫بن تليس‬

‫محمد الھادي‬

‫‪14‬‬

‫‪02‬‬

‫‪16/39048973‬‬

‫حليمي‬

‫محمد ياسر‬

‫‪7,5‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639051764‬‬

‫ضيف ﷲ‬

‫محمد مھدي‬

‫‪6,5‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161639053122‬‬

‫طاجين‬

‫شوقي‬

‫‪17,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635038674‬‬

‫طبش‬

‫نصر الدين‬

‫‪9,5‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639048051‬‬

‫طرفاوي‬

‫يسرى‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35043840‬‬

‫طسطاس‬

‫فارس‬

‫‪2‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039590‬‬

‫طنجاوي‬

‫زكرياء‬

‫‪16,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639056946‬‬

‫طواھر‬

‫احمد‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051387‬‬

‫طويل‬

‫حمزة‬

‫‪3,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038440‬‬

‫طيار‬

‫محمد لخضر‬

‫‪14,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14/35044448‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037976‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13/35032412‬‬

‫طيبي‬

‫محمد لمين‬

‫عاشور‬

‫ضياء الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫عاشور‬

‫احمد‬

‫عاشور‬

‫قويدر‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35047265‬‬

‫عاشور‬

‫عبد السالم‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35050171‬‬

‫عاشور‬

‫كمال‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35039605‬‬

‫بركة‬

‫زين الدين‬

‫‪19‬‬

‫‪14/35042497‬‬

‫بوزيقة‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35056784‬‬

‫عجيمي‬

‫خديجة‬

‫‪21‬‬

‫‪16/35042601‬‬

‫منصور‬

‫محمد الھادي‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35017514‬‬

‫صيفي‬

‫علي باسم‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35045323‬‬

‫ھياق‬

‫محمد عبد ﷲ‬

‫‪24‬‬

‫‪12/5030745‬‬

‫بوريالة‬

‫بولعراس‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35041477‬‬

‫عبابسة‬

‫مطيع‬

‫‪3‬‬

‫‪26‬‬

‫عبود‬

‫فاتن‬

‫‪14‬‬

‫‪27‬‬

‫عجيل‬

‫سارة‬

‫‪15‬‬

‫قروف‬

‫عصام‬

‫عربي‬
‫عزيزي‬

‫فاطمة الزھراء‬

‫‪11,5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041517‬‬

‫قاسمي‬

‫محمد‬

‫‪14‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35047923‬‬

‫مرزاق‬

‫أيمن‬

‫‪12‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪15,5‬‬
‫‪12‬‬

‫‪4‬‬
‫‪4‬‬

‫‪13‬‬
‫‪16‬‬

‫سلسبيل‬

‫‪161635038997‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪15,5‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪26:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635045703‬‬

‫جاللدة‬

‫عبد العزيز‬

‫‪4‬‬

‫حامد‬

‫نسيم‬

‫‪03‬‬

‫‪14/35042548‬‬

‫رحمون‬

‫فتحي‬

‫‪04‬‬

‫‪16/1635045964‬‬

‫سحبان‬

‫احمد عبد الباسط‬

‫‪05‬‬

‫‪161635043255‬‬

‫سعدية‬

‫أيمن‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35056824‬‬

‫صدراتي‬

‫دلولة‬

‫‪02‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038533‬‬

‫طيار‬

‫مصطفى‬

‫‪08‬‬

‫‪161635037108‬‬

‫عاشوره‬

‫أمين‬

‫‪16‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635038963‬‬

‫عامر‬

‫شريف عبد الكامل‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038063‬‬

‫عايشي‬

‫عبد القھار‬

‫‪11‬‬

‫‪161635039147‬‬

‫عبابسة‬

‫عبد اللطيف‬

‫‪12‬‬

‫‪161639053328‬‬

‫عبادة‬

‫محمد الطيب‬

‫‪13‬‬

‫‪161639049503‬‬

‫عباز‬

‫اسامة‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639054107‬‬

‫عباز‬

‫أسماء‬

‫‪1,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639052909‬‬

‫عباسي‬
‫ي‬

‫جالل‬

‫‪8,5‬‬
‫‪,‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635042659‬‬

‫عباسي‬

‫مصطفى‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35057827‬‬

‫عباسي‬

‫وليد‬

‫‪4‬‬

‫عباسي‬

‫محمد اسالم‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫‪16‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35045592‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪16‬‬

‫‪8‬‬
‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪161639052726‬‬

‫عباضلي‬

‫آدم‬

‫‪9,5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639053676‬‬

‫عبايدي‬

‫ھيثم‬

‫‪3,5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635055051‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35047925‬‬

‫عبة‬

‫خديجة‬

‫عبد الحميد‬

‫اسماعيل‬

‫عبد الالوي‬

‫زھواني‬

‫عبد الالوي‬

‫علي‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫‪161635047961‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35049330‬‬

‫عبد الالوي‬

‫حمزة‬

‫‪26‬‬

‫‪15/37003562‬‬

‫عبد ﷲ‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪27‬‬

‫‪161635039209‬‬

‫عبدالسالم‬

‫‪0‬‬

‫ھيثم‬

‫‪8‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635039296‬‬

‫عبدلي‬

‫أشواق‬

‫‪5,5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635054426‬‬

‫عبسي‬

‫قيس‬

‫‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13/35039260‬‬

‫عثماني‬

‫نسيمة‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35042085‬‬

‫مرابط‬

‫اسامة‬

‫‪14‬‬

‫‪32‬‬

‫‪14/35043419‬‬

‫عدوان‬

‫أبوبكر الصديق‬

‫‪9,5‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35049461‬‬

‫عقبة‬

‫نسرين‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35045514‬‬

‫شروف‬

‫المھدي‬

‫‪35‬‬

‫‪16/1635045469‬‬

‫مزروع‬

‫أسامة‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35044985‬‬

‫غضاب‬

‫السعدية‬

‫‪37‬‬

‫‪16/1635043547‬‬

‫مفتاح‬

‫ھاشم‬

‫‪7‬‬

‫‪38‬‬

‫‪161635045702‬‬

‫مھني‬

‫عبد السميع‬

‫‪7,5‬‬

‫‪39‬‬

‫‪16/35045515‬‬

‫قدوري‬

‫حذيفة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪40‬‬

‫‪15/35044165‬‬

‫ميطح‬

‫فتحي‬

‫‪4‬‬

‫إإمضاء األستاذ‪::‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪17‬‬

‫ي‪:‬‬
‫بسكرة في‬
‫ب ر‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪27:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635046896‬‬

‫بن حوده‬

‫أيمن‬

‫‪2‬‬

‫‪02‬‬

‫بوراس‬

‫أحمد‬

‫‪03‬‬

‫صحرة‬

‫أمجد‬

‫‪6‬‬

‫عبيبسي‬

‫إبراھيم‬

‫‪7,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635046976‬‬

‫عبيبسي‬

‫مازيغ‬

‫‪4‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639057068‬‬

‫عبيد‬

‫رمزي‬

‫‪6‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038582‬‬

‫عتاسي‬

‫مھدي‬

‫‪15,5‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161639057896‬‬

‫عتبة‬

‫عبد الجليل‬

‫‪4‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037586‬‬

‫عثمان‬

‫راوية‬

‫‪7,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635037127‬‬

‫عثماني‬

‫أية‬

‫‪7,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635046930‬‬

‫عجاجي‬

‫سارة‬

‫‪1,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039189‬‬

‫عجال‬

‫مريم‬

‫‪13‬‬

‫‪161635038640‬‬

‫عجال‬

‫نرجس‬

‫‪14‬‬

‫‪161635045509‬‬

‫عجيمي‬

‫جلول‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35057292‬‬

‫عديلة‬

‫فاطمة الزھراء‬

‫‪04‬‬

‫‪161635046898‬‬

‫عديلة‬
‫عرباوي‬

‫ياسين‬

‫‪7,5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635047558‬‬

‫عربي‬

‫أيمن‬

‫‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635044160‬‬

‫عربي‬

‫سلسبيل‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635054854‬‬

‫عربي‬

‫ھالة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35039930‬‬

‫عروسي‬

‫عائشة‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35051990‬‬

‫عريش‬

‫ابراھيم حسين‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161639048856‬‬

‫عريق‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪8‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635036961‬‬

‫عزري‬

‫آسيا‬

‫‪3,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪14/35042300‬‬

‫عزوز‬

‫السعيد‬

‫‪6‬‬

‫عمير‬

‫عبد ربه محمد قايد‬

‫‪3,5‬‬

‫عزوز‬

‫زكرياء‬

‫شودار‬

‫محمد‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪14/35041469‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038312‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35057947‬‬

‫عشي‬

‫محمد أمين‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35041732‬‬

‫عصام‬

‫وسيم‬

‫‪2‬‬

‫عطا‬

‫أحمد‬

‫‪6‬‬

‫عطاوة‬

‫صدام‬

‫‪6‬‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫‪15/35048979‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪161635054016‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫بورقعة‬

‫باسم‬

‫مالوي‬

‫سھيل‬

‫‪19‬‬

‫‪9‬‬
‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫عبد الحليم‬

‫‪161639054703‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪7,5‬‬

‫‪7‬‬
‫‪12‬‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪28:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635047454‬‬

‫ترير‬

‫فتحي‬

‫‪4‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635038374‬‬

‫حشاني‬

‫محمد الصديق‬

‫‪6‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35044216‬‬

‫حفرة‬

‫عبد الرزاق‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040452‬‬

‫دحاح‬

‫محمد لمين‬

‫‪05‬‬

‫‪13/35035711‬‬

‫سرارية‬

‫العيد‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35041318‬‬

‫سراوي‬

‫العربي‬

‫‪RAT‬‬

‫‪4‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635044566‬‬

‫طرشي‬

‫إسمھان‬

‫‪6‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635045586‬‬

‫عزيز‬

‫زين العابدين‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635038028‬‬

‫عسل‬

‫عبد الرؤوف‬

‫‪7,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038326‬‬

‫عشوري‬

‫محمد أمين‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037712‬‬

‫عصادي‬

‫زكرياء‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635046736‬‬

‫عطاف‬

‫نصر الدين‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35051810‬‬

‫عطية‬

‫يونس‬

‫‪14‬‬

‫‪14/35042512‬‬

‫عفيصة‬

‫عدنان‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35049436‬‬

‫عفيصة‬

‫عبد الوھاب‬

‫‪16‬‬

‫‪161639053562‬‬

‫عقال‬

‫رھام‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35041478‬‬

‫عقون‬

‫خالد‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35040468‬‬

‫عالش‬

‫محمد وليد‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35038995‬‬

‫علمي‬

‫الحسين‬

‫‪20‬‬

‫‪161635047451‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫‪15/35040485‬‬

‫علوي‬

‫عبد الكريم‬

‫علوي‬

‫ھناء‬

‫علوي‬

‫مروان‬

‫‪8‬‬
‫‪4‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161639057198‬‬

‫عليات‬

‫عبد السميع‬

‫‪24‬‬

‫‪161635047446‬‬

‫عمارة‬

‫سماعيل‬

‫‪2‬‬

‫عمارة‬

‫مروة‬
‫أسامة‬

‫‪4‬‬

‫بوحامد‬

‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35043958‬‬

‫‪26‬‬

‫عماري‬

‫‪27‬‬

‫‪161639056995‬‬

‫عماري‬

‫‪28‬‬

‫‪161635046563‬‬

‫عماري‬

‫راضية‬

‫‪29‬‬

‫‪161639048859‬‬

‫عماري‬

‫عبد السالم‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35040644‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635043596‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫عماري‬

‫مھدي‬

‫عمر‬

‫إيمان‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪2‬‬

‫‪161639051248‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪29:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1635041304‬‬

‫بن عطية‬

‫نصر الدين‬

‫‪2‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35046625‬‬

‫بوعافية‬

‫عقبة‬

‫‪4‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161635045779‬‬

‫جھرة‬

‫كمال‬

‫‪8,5‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635038754‬‬

‫شرون‬

‫ھشام‬

‫‪8‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635042459‬‬

‫عبيدي‬

‫مصطفى االمين‬

‫‪6‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635045565‬‬

‫عطاوة‬

‫رضا‬

‫‪4‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635045896‬‬

‫عطاوة‬

‫يوسف‬

‫‪7,5‬‬

‫عماري‬

‫مھدي‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039275‬‬

‫عمران‬

‫محمد‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038847‬‬

‫عمران‬

‫يسين‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635040934‬‬

‫عمراني‬

‫زكرياء‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041077‬‬

‫عمراوي‬

‫عبد العزيز‬

‫‪13‬‬

‫‪161635041096‬‬

‫عمراوي‬

‫عبير‬

‫‪14‬‬

‫‪161635039301‬‬

‫عمري‬

‫إكرام‬

‫‪12‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039337‬‬

‫عمري‬
‫ي‬

‫رفيدة‬

‫‪2‬‬

‫‪08‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35049190‬‬

‫عمري‬

‫نور االيمان‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35048747‬‬

‫عمير‬

‫احالم‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639056376‬‬

‫عنقر‬

‫عبد ﷲ الطاھر‬

‫‪6‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635045782‬‬

‫عون‬

‫كوثر‬

‫‪19,5‬‬

‫عويسي‬

‫أشواق‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪161635038188‬‬

‫عيدي‬

‫فرحات‬

‫‪22‬‬

‫‪161635053706‬‬

‫عيساوي‬

‫خولة‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041494‬‬

‫عيساوي‬

‫صافية‬

‫عيالن‬

‫اسماعيل‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35038782‬‬

‫غبولي‬

‫أمير‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35050118‬‬

‫غراب‬

‫عبد السالم‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35045595‬‬

‫غراب‬

‫منال‬

‫‪24‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪15,5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪14‬‬
‫‪17‬‬

‫‪2‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639056923‬‬

‫غربي‬

‫أحمد الغربي‬

‫‪4‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639057915‬‬

‫غرياني‬

‫علية‬

‫‪5,5‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639057968‬‬

‫غرياني‬

‫يونس‬

‫‪12‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635042563‬‬

‫غشة‬

‫ابويعقوب بدرالدين‬

‫‪15‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161639057939‬‬

‫غشوة‬

‫محمد سامي‬

‫‪2‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161639057964‬‬

‫غطاس‬

‫ھجيرة‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مخلوف‬

‫ريمة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35046466‬‬

‫يحياوي‬

‫محمود‬

‫‪2‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪9‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ C:‬الفوج ‪30:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الرقم‬
‫‪01‬‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫بن عيسى‬

‫كريم‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35041529‬‬

‫تعياط‬

‫كنزة‬

‫‪03‬‬

‫‪13/35031679‬‬

‫خالفنة‬

‫محمد أنور‬

‫‪04‬‬

‫‪15/34093286‬‬

‫زدام‬

‫كريم‬

‫زروقي‬

‫شرف الدين‬

‫‪05‬‬

‫‪1639054384‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35039295‬‬

‫سحنون‬

‫حمزة سھلي‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35038817‬‬

‫غرابي‬

‫أمين‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039960‬‬

‫غرارة‬

‫عبد الحليم‬

‫غرارة‬

‫فاروق‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35044189‬‬

‫غراسي‬

‫علي‬

‫‪11‬‬

‫‪14/35050483‬‬

‫غراسي‬

‫محمد جالل الدين‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35048870‬‬

‫غربية‬

‫دالل‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35049435‬‬

‫غربية‬

‫عبد الوھاب‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35042247‬‬

‫غضاب‬

‫عبد المجيد‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35042134‬‬

‫غضابي‬
‫ي‬

‫خالد‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35040100‬‬

‫‪7,5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪5,5‬‬

‫غالب‬

‫نسرين‬

‫‪17‬‬

‫‪161635054053‬‬

‫غالسة‬

‫شھيناز‬

‫‪18‬‬

‫‪161635039034‬‬

‫غمري‬

‫محمد عصام‬

‫‪19‬‬

‫‪161639052813‬‬

‫غندير‬

‫إلھام‬

‫‪5,5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635045704‬‬

‫غنياوي‬

‫عبد العزيز‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635039957‬‬

‫غويل‬

‫ناصر الحق‬

‫‪14‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639054502‬‬

‫غيابة‬

‫فوزي‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635043689‬‬

‫غيالسن‬

‫انيسة شريفة‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639055117‬‬

‫فارورو‬

‫سعيدة‬

‫‪8,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161639064107‬‬

‫فجقال‬

‫عبد الحميد‬

‫‪26‬‬

‫‪161635044234‬‬

‫فرادي‬

‫عالء الدين‬

‫‪0‬‬

‫فرادي‬

‫عتاب‬

‫‪9,5‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635047334‬‬

‫فرادي‬

‫فتيحة‬

‫‪16‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639056562‬‬

‫فراني‬

‫ھواري‬

‫‪6‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639053005‬‬

‫فريحي‬

‫رضوان‬

‫‪6‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635037503‬‬

‫فكرون‬

‫خديجة‬

‫‪2‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635047980‬‬

‫فكرون‬

‫محمد صابر‬

‫‪4‬‬

‫عمري‬

‫محمد عصام‬

‫فمام‬

‫عبد السالم‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪161635038059‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪6‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪31:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫منھجية العرض‬
‫المقياس‪,,,,,,:‬‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪14/35040949‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635041224‬‬

‫اللقب‬
‫دراجي‬

‫محمد جالل‬

‫‪6‬‬

‫‪03‬‬

‫تيريريت‬

‫‪RAT‬‬

‫أميرة‬

‫‪161639055565‬‬

‫سرحان‬

‫خيرالدين‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635039454‬‬

‫شرقي‬

‫نور جيھان‬

‫‪4,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪05‬‬

‫‪16/35042058‬‬

‫صيد‬

‫أشواق‬

‫‪3,5‬‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35035716‬‬

‫غمري‬

‫مالك‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35045218‬‬

‫غيابة‬

‫عبد الحق‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35045359‬‬

‫غيبوب‬

‫موسى‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045588‬‬

‫فايزي‬

‫فاطمة الزھرة‬

‫فرحاتي‬

‫حسام‬

‫فزاعي‬

‫عيسى‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪15/39073724‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35040001‬‬

‫فوضيل‬

‫عبد المجيد‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635054677‬‬

‫فياللي‬

‫‪14‬‬

‫‪161635047417‬‬

‫قادري‬

‫حبيبة‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639055210‬‬

‫قادير‬

‫نجود‬

‫‪8,5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35050138‬‬

‫قارة‬

‫عماد‬

‫‪17‬‬

‫‪161635040699‬‬

‫قاسم‬

‫أحمد‬

‫‪18‬‬

‫‪161635046000‬‬

‫قاسم‬

‫محمد‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35045187‬‬

‫‪20‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫مالك‬

‫قاسم‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫صابرين‬

‫‪161635036968‬‬

‫قاسمي‬

‫آية‬

‫‪3,5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044111‬‬

‫قاسمي‬

‫حسين‬

‫‪1,5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635043365‬‬

‫قاسمي‬

‫سارة‬

‫‪6‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635041120‬‬

‫قاسمي‬

‫عماد‬

‫‪161635039391‬‬

‫قاسمي‬

‫عماد الدين‬

‫قاسمي‬

‫ايمن‬

‫‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639051396‬‬

‫قاشي‬

‫خالد‬

‫‪0‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635055147‬‬

‫قدري‬

‫مريم‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635053225‬‬

‫قدوار‬

‫أمال‬

‫‪29‬‬

‫‪161635042171‬‬

‫قدوري‬

‫حسين‬

‫‪30‬‬

‫‪161635046924‬‬

‫قديدة‬

‫رضوان‬

‫‪31‬‬

‫‪161635038323‬‬

‫‪32‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫قراوي‬

‫محمد أسامة‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫قوراري‬

‫أحمد فتحي‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪32:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪16/35045734‬‬

‫بن حورية‬

‫عز الدين‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1639075481‬‬

‫حويمي‬

‫عماد رامي‬

‫‪6‬‬

‫‪16/1639089398‬‬

‫خباشة‬

‫عبد المجيد‬

‫‪19,5‬‬

‫دريسي‬

‫عبد الجليل‬

‫‪3,5‬‬

‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪14/35036661‬‬

‫زايد‬

‫نبيل‬

‫‪06‬‬

‫‪16/1635039054‬‬

‫شتيح‬

‫نور الھدي‬

‫‪16/16350409‬‬

‫‪EX‬‬

‫عاشور‬

‫رندة‬

‫فكيرين‬
‫قاسم‬

‫عزيز‬

‫‪2‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫قاسمي‬

‫جھينة‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35050195‬‬

‫قتال‬

‫محفوظ‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041538‬‬

‫قدواري‬

‫أكرم‬

‫‪07‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35040797‬‬

‫قديدي‬

‫نور الھدى‬

‫‪14‬‬

‫‪161635039947‬‬

‫قرباس‬

‫سلسبيل‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35038751‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635038900‬‬

‫قرعيشي‬

‫‪10‬‬
‫‪4‬‬

‫‪5,5‬‬

‫محمد رمضان عبد السالم‬

‫‪08‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪5,5‬‬

‫أكرم نور االسالم‬

‫قرفي‬

‫إحسان‬

‫‪5,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635043693‬‬

‫قرقط‬

‫سھام‬

‫‪8,5‬‬
‫‪85‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635045485‬‬

‫قرمة‬

‫الھادي‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054577‬‬

‫قرميط‬

‫محمد علي‬

‫‪9,5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635054304‬‬

‫قريد‬

‫عماد‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635039770‬‬

‫قسمية‬

‫خالد‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639055688‬‬

‫قسوم‬

‫محمد لزھر‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫قصباية‬

‫عماد الدين‬

‫‪23‬‬

‫‪14/35034914‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051476‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039600‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038079‬‬

‫قصة‬
‫قطاف‬
‫قطاف تمام‬

‫زھير‬

‫‪3,5‬‬

‫عبدﷲ‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639047760‬‬

‫قطاية‬

‫زياد‬

‫‪28‬‬

‫‪161639064514‬‬

‫قماري‬

‫‪29‬‬

‫‪161639054106‬‬

‫قمو‬

‫أسامه‬

‫‪30‬‬

‫‪161639057016‬‬

‫قمولة‬

‫حسين‬

‫‪31‬‬

‫‪161635038938‬‬

‫قندوز‬

‫رانيا‬

‫‪6‬‬

‫‪32‬‬

‫لعجال‬

‫مريم‬

‫‪6‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪33‬‬

‫الھيبه‬

‫أحمد‬

‫‪7‬‬

‫‪34‬‬

‫احمد صالح‬

‫عبد ﷲ‬

‫‪6‬‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬

‫‪15/35041522‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪12‬‬

‫زھية‬

‫بدر الدين‬

‫‪16/4560‬‬

‫‪MOY‬‬

‫سيد‬

‫محمد الصغير‬

‫‪6‬‬

‫معاذ‬

‫الحسن محمد محمود‬

‫‪8‬‬

‫الطفلة‬

‫سيداتي‬

‫‪7,5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪33:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الرقم‬
‫‪01‬‬

‫شيتور‬

‫عبد ﷲ‬

‫‪18‬‬

‫‪02‬‬

‫قاسم‬

‫قاسم‬

‫‪6‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35049432‬‬

‫قط‬

‫عبد الكريم‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041575‬‬

‫قطياني‬

‫جمال الدين‬

‫‪4‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35044979‬‬

‫قوادرية‬

‫اكرم‬

‫‪8‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35048965‬‬

‫قوادرية‬

‫سيف الدين‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35045217‬‬

‫قوادرية‬

‫عبد الحق‬

‫‪08‬‬

‫‪161639055548‬‬

‫قواسم‬

‫حافظ الدين‬

‫‪RAT‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639054230‬‬

‫قوال‬

‫جھينة‬

‫‪6‬‬

‫‪11,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051874‬‬

‫قوبي‬

‫نورھان‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35049215‬‬

‫قوطار‬

‫ھجيرة‬

‫قوطار‬

‫نجاة‬

‫‪7,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639055196‬‬

‫قوقي‬

‫مسعودة‬

‫‪15,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639051281‬‬

‫قويدري‬

‫أيمن‬

‫‪3,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057301‬‬

‫قويدري‬

‫مباركة‬

‫‪5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635046725‬‬

‫قويسم‬

‫منصف‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635045585‬‬

‫قيدادو‬
‫قيداد‬

‫زيان‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635045699‬‬

‫قيدادو‬

‫عبد الرحيم‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫قيدادو‬

‫زيان‬

‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫‪161635044755‬‬

‫قيدوام‬

‫وليد‬

‫‪21‬‬

‫‪161635042465‬‬

‫قيطون‬

‫منار‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635037409‬‬

‫كابرين‬

‫تقي الدين محمد اسالم‬

‫‪8,5‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35041527‬‬

‫‪23‬‬
‫‪25‬‬

‫كاملي‬

‫ھيبة‬

‫كاملي‬

‫ھيبة‬

‫كبوط‬

‫معتز با‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055190‬‬

‫كديدي‬

‫محمد زياد‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055659‬‬

‫كروش‬

‫فاطمة‬

‫‪8‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635039040‬‬

‫كلفالي‬

‫محمود‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639055233‬‬

‫التامن‬

‫وسام‬

‫‪15,5‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635045707‬‬

‫لباز‬

‫عبد القادر‬

‫‪6‬‬

‫‪31‬‬

‫لكحل‬

‫عمر‬

‫‪6‬‬

‫‪32‬‬

‫مبارك‬

‫يازيد‬

‫‪2‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8‬‬
‫‪7,5‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪34:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬
‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪161635046026‬‬

‫تراكة‬

‫بلقاسم‬

‫‪02‬‬

‫‪161635046087‬‬

‫دھان‬

‫محمد‬

‫رحمون‬

‫اسماعيل‬

‫‪03‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪RAT‬‬

‫‪2‬‬

‫زبيري‬

‫رابح‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635038000‬‬

‫شعير‬

‫عادل‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1635037267‬‬

‫قاسمي‬

‫الطاھر عبد األحد‬

‫‪4‬‬

‫‪04‬‬

‫كريبع‬

‫وسيم‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35043355‬‬

‫كالتمة‬

‫أمينة‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35041253‬‬

‫كليب‬

‫ھواري بومدين‬

‫‪10‬‬

‫‪13/35037528‬‬

‫كواسي‬

‫عماد الدين‬

‫‪11‬‬

‫‪15/39076768‬‬

‫كويزي‬

‫ھند‬

‫‪07‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/36015437‬‬

‫كيحل‬

‫اميمة‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35041650‬‬

‫كير‬

‫عبدالنور‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35042098‬‬

‫المع‬

‫الياس‬

‫‪15‬‬

‫‪15/39069129‬‬

‫لبة‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪15/35052071‬‬

‫‪18‬‬

‫محمد التجاني‬

‫لحمايدية‬

‫تونس‬

‫لحول‬

‫عياد‬

‫‪18‬‬

‫‪161635044206‬‬

‫لخذاري‬

‫صھيب‬

‫‪17‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038755‬‬

‫لخذاري‬

‫ھشام‬

‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35041179‬‬

‫‪21‬‬

‫لخذاري‬

‫يونس‬

‫‪161635038564‬‬

‫لراوي‬

‫منذر‬

‫‪6‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635045661‬‬

‫لزنك‬

‫صالح الدين‬

‫‪8‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635047349‬‬

‫لشلق‬

‫‪15‬‬

‫محمد بالل‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635042542‬‬

‫لشلق‬

‫ياسمين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635042251‬‬

‫لصطب‬

‫سارة‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35051764‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12,5‬‬

‫لطرش‬

‫سعاد‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037353‬‬

‫لطيف‬

‫باية جھينة‬

‫‪28‬‬

‫‪161635042209‬‬

‫لعباشي‬

‫رابح‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35039608‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635038458‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041549‬‬

‫لعذاوري‬
‫لعروسي‬
‫لعريبي‬

‫زين الدين الھادي‬

‫‪6‬‬

‫محمد ياسين‬
‫أنفال‬

‫‪4‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635044261‬‬

‫لعاللي‬

‫محمد األمين‬

‫‪33‬‬

‫‪161635044261‬‬

‫لعاللي‬

‫محمد األمين‬

‫‪15,5‬‬

‫‪34‬‬

‫‪161635045451‬‬

‫لعمارة‬

‫أميرة‬

‫‪17,5‬‬

‫‪35‬‬

‫‪161635042080‬‬

‫لعياضي‬

‫إيمان‬

‫‪36‬‬

‫‪161635046041‬‬

‫لعياضي‬

‫رمزي‬

‫‪3,5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35038870‬‬

‫عدوان‬

‫أيوب‬

‫‪15‬‬

‫‪38‬‬

‫‪161635041418‬‬

‫لغلوغ‬

‫يمينة‬

‫‪6‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪35:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫حمادي‬

‫مروى‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪02‬‬

‫رابح‬

‫الصادق‬

‫‪3,5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪03‬‬

‫لحلولي‬

‫يسرى‬

‫‪04‬‬

‫‪01‬‬

‫‪RAT‬‬

‫لراوي‬

‫منصف‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪05‬‬

‫‪14/35041509‬‬

‫لعلوش‬

‫نريمان‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35044246‬‬

‫لعواد‬

‫صابر‬

‫لعياضي‬

‫علي‬

‫لعياضي‬

‫عبد الحميد‬

‫‪07‬‬
‫‪08‬‬

‫‪15/35049015‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635040732‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪15/35045541‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635043537‬‬

‫لفريكي‬

‫أنور‬

‫لقويرح‬

‫سارة‬

‫لقويرح‬

‫أسماء‬

‫لكبير‬

‫نور الھدى‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35041746‬‬

‫لكسور‬

‫أصيل‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041287‬‬

‫لمعيني‬

‫أحمد أمين‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35051795‬‬

‫لمغزي‬

‫احمد‬

‫لميسي‬

‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬

‫محمد ثامر‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045318‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635039791‬‬

‫لھاط‬

‫رمزي‬

‫‪3,5‬‬
‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041089‬‬

‫لھاللي‬

‫عبد الوھاب‬

‫‪6‬‬

‫لوصيف‬

‫عماد الدين‬

‫‪6‬‬

‫لونيس‬

‫وائل‬

‫‪13,5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639054691‬‬

‫لونيس‬

‫وائل‬

‫‪23‬‬

‫‪161635042130‬‬

‫ليحي‬

‫ايمان‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35048996‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635044240‬‬

‫‪21‬‬

‫لوصفان‬

‫‪14‬‬

‫عائشة‬

‫‪17‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635040854‬‬

‫مباركي‬

‫حسين‬

‫‪2‬‬

‫‪15,5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054496‬‬

‫مجاني‬

‫مبروك‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635042067‬‬

‫محامدية‬

‫أمينة‬

‫‪4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639054259‬‬

‫محلي‬

‫حميدة‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038191‬‬

‫محمدى‬

‫ف﷼‬

‫‪3,5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639051364‬‬

‫محمدي‬

‫جابر‬

‫‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639054465‬‬

‫محمدي‬

‫عالء الدين‬

‫‪4‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639051751‬‬

‫محمدي‬

‫محمد رياض‬

‫‪3,5‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161639064352‬‬

‫‪4‬‬

‫‪34‬‬

‫‪161635038120‬‬

‫‪33‬‬

‫محمدي‬

‫مريم‬

‫مخلوف‬

‫ريمة‬

‫مرابطي‬

‫علي‬

‫‪2‬‬

‫‪35‬‬

‫مرزوق‬

‫خير الدين‬

‫‪14‬‬

‫‪36‬‬

‫مصمودي‬

‫بھاء الدين‬

‫‪5,5‬‬

‫‪37‬‬

‫منصر‬

‫فوزي‬

‫نبشي‬

‫شمس الدين‬

‫‪38‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫إمضاء األست‬

‫‪MECHGOUG. R‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14,5‬‬
‫‪6‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪36:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/39089307‬‬

‫الحاج عشور‬

‫يوسف‬

‫‪11,5‬‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35037948‬‬

‫العابد‬

‫سليمة‬

‫‪17,5‬‬

‫‪03‬‬

‫‪16/35016461‬‬

‫داودي‬

‫عماد‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪04‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫رزيق‬

‫أمجد‬

‫‪161635041215‬‬

‫روبي‬

‫محمد األمين‬

‫شناي‬

‫أحمد أمين‬

‫‪15/39072411‬‬

‫غياط‬

‫مفتاح‬

‫‪3,5‬‬

‫‪08‬‬

‫‪16/1635043623‬‬

‫كريم‬

‫عبد الجليل‬

‫‪6‬‬

‫‪09‬‬

‫‪1639051701‬‬

‫كيحل‬

‫لخضر‬

‫‪5,5‬‬

‫‪15/35040823‬‬

‫مباركي‬

‫نوفل‬

‫مبروكي‬

‫ايمان‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35045590‬‬

‫محامدية‬

‫ليلى حمادة‬

‫‪13‬‬

‫‪161635039194‬‬

‫محمدي‬

‫معاذ‬

‫‪14‬‬

‫‪161639053508‬‬

‫محمدي‬

‫وليد‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35038718‬‬

‫محنش‬

‫أسعيد‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045152‬‬

‫محياوي‬

‫سعاد‬

‫‪17‬‬

‫‪161639057018‬‬

‫مداني‬

‫حسين‬

‫مداني‬

‫شمش الدين‬

‫مدورة‬

‫ريان‬

‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫‪15/35039547‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635053601‬‬

‫مرابط‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053207‬‬

‫مرابط‬

‫عبد الكريم‬

‫‪22‬‬

‫‪161635043626‬‬

‫مراوي‬

‫عزالدين‬

‫‪23‬‬

‫‪161635040822‬‬

‫مرعود‬

‫بسمة‬

‫‪24‬‬

‫‪161635053957‬‬

‫مرغاد‬

‫‪25‬‬

‫‪161635055023‬‬

‫مزروع‬

‫العلمي‬

‫‪26‬‬

‫‪161635045557‬‬

‫مزروع‬

‫دحمان‬

‫مزغيش‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35044964‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635040703‬‬

‫‪29‬‬

‫‪13,5‬‬

‫‪3,5‬‬
‫‪35‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫ابراھيم‬

‫‪161635047603‬‬

‫مستور‬

‫كنزة‬

‫‪30‬‬

‫‪161635044053‬‬

‫مسعودي‬

‫‪31‬‬

‫‪161635038015‬‬

‫مسعودي‬

‫عبد الجليل‬

‫‪7,5‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635053897‬‬

‫مشارة‬

‫سارة‬

‫‪33‬‬

‫‪161635044250‬‬

‫مشري‬

‫ف﷼‬

‫‪4‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/37020544‬‬

‫نبار‬

‫رضا‬

‫‪2‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫أحمد أمين‬
‫أيمن‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪4‬‬

‫حسام شرف الدين‬

‫سلسبيل‬

‫مساھلي‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪37:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/39056190‬‬

‫بركان‬

‫محمد بالطيب‬

‫‪12‬‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1639052867‬‬

‫بن موفقي‬

‫العيد‬

‫‪5,5‬‬

‫‪03‬‬

‫‪13/35082559‬‬

‫بن نعجة‬

‫محمد‬

‫‪9,5‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635047322‬‬

‫طالب‬

‫عدنان‬

‫‪05‬‬

‫‪16/39055091‬‬

‫لبسيس‬

‫رائد نضال السالم‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35039509‬‬

‫مسعودي‬

‫رميساء‬

‫مسعودي‬

‫نھال‬

‫مشري‬

‫فضيلة‬
‫السعيد عبد العالي‬

‫‪RAT‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35047344‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039273‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045564‬‬

‫مصاط‬

‫‪10‬‬

‫‪161635054751‬‬

‫مصباح‬

‫نرجس‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037324‬‬

‫مصمودي‬

‫ايمان‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039190‬‬

‫مصمودي‬

‫مريم‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639046406‬‬

‫مصيطفى‬

‫طه‬

‫‪14‬‬

‫‪161639050596‬‬

‫معبدي‬

‫العربي‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639055191‬‬

‫معبدي‬

‫محمد فارس‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635040841‬‬

‫معرف‬

‫جھين مسعود‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047230‬‬

‫مغازي‬

‫ايمن‬

‫‪18‬‬

‫‪161635047209‬‬

‫مغازي‬

‫إلياس‬

‫‪19‬‬

‫‪161635041091‬‬

‫مغزي العرافي‬

‫عبدالرحمان‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35049222‬‬

‫مغزي بخوش‬
‫قراوي‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬
‫‪6‬‬

‫عبد الحق‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35039950‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635042194‬‬

‫مقداد‬

‫‪23‬‬

‫‪161639050325‬‬

‫مقدم‬

‫محمد بھاء الدين‬

‫‪8‬‬

‫محمد أمين‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35040329‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635044081‬‬

‫مقراني‬

‫المھدي‬

‫‪5,5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055189‬‬

‫ناجية‬

‫محمد حسام الدين طه‬

‫‪4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635042383‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35045051‬‬

‫‪29‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪16‬‬

‫ھيثم عبد القھار‬
‫خديجة‬

‫مقدم‬

‫‪MOY‬‬

‫مكي‬

‫فطيمة‬

‫منسول‬

‫حكيمة‬

‫ومان‬

‫محمد‬

‫‪14,5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪6‬‬
‫‪7,5‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪38:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪RAT‬‬

‫‪EX‬‬

‫اسعيد‬

‫عمار‬

‫‪02‬‬

‫بن تمام‬

‫زكريا‬

‫‪14‬‬

‫‪03‬‬

‫بن عرفاوي‬

‫محمد سليم‬

‫‪6‬‬

‫بوساحة‬

‫فارس‬

‫‪4‬‬

‫تاوريريت‬

‫بلقاسم‬

‫‪6‬‬

‫أمين‬

‫‪01‬‬

‫‪1635042355‬‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪15/35039173‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635039084‬‬

‫رماضنة‬

‫‪07‬‬

‫‪161635044583‬‬

‫طويل‬

‫المعتز با‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039936‬‬

‫عدائكة‬

‫عادل‬

‫‪3,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35041039‬‬

‫لخلف‬

‫إسماعيل‬

‫‪6‬‬

‫مغازي‬

‫الطاھر‬

‫‪16‬‬

‫‪161635044548‬‬

‫ملحقاق‬

‫أحمد أمين‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042644‬‬

‫مليك‬

‫أيوب‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037053‬‬

‫منادي‬

‫أكرم‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639047200‬‬

‫مناش‬

‫محمد ضياء‬

‫‪18,5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35032449‬‬

‫منصر‬

‫فوزي‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045317‬‬

‫منصور‬

‫محمد الياس‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635053216‬‬

‫منصوري‬
‫ن‬

‫أصالة‬
‫أ الة‬

‫‪18‬‬

‫‪161639057102‬‬

‫منصوري‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041362‬‬

‫منصوري‬

‫صھيب‬

‫‪20‬‬

‫‪161635042096‬‬

‫منيب‬

‫اسحاق‬

‫‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635042624‬‬

‫منيب‬

‫صالح الدين‬

‫‪3,5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35045591‬‬

‫منيب‬

‫لينة‬

‫‪23‬‬

‫‪161635055053‬‬

‫مھني‬

‫‪24‬‬

‫‪161635045701‬‬

‫مھني‬

‫عبد الرزاق‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054813‬‬

‫مھني‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35047797‬‬

‫‪27‬‬

‫موساوي‬

‫‪11,5‬‬

‫‪2‬‬

‫نور الھدى‬
‫عيدة‬

‫‪161635038133‬‬

‫موستيري‬

‫عماد الدين‬

‫‪161635053916‬‬

‫موسي‬

‫سامي‬

‫‪9‬‬

‫موسي‬

‫سارة‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35047292‬‬

‫موسي‬

‫فوزي‬

‫‪28‬‬

‫‪19‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫سليمان‬

‫خولة‬

‫‪MOY‬‬

‫‪31‬‬

‫‪14/35033995‬‬

‫موسي‬

‫ھشام‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35050899‬‬

‫موفق‬

‫صابر‬

‫‪33‬‬

‫‪12/05031211‬‬

‫ميساوي‬

‫صالح الدين‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35039399‬‬

‫ميلودي‬

‫دالل‬

‫‪35‬‬

‫‪12/5032119‬‬

‫ميموني‬

‫أحمد أمين‬

‫إمضاء األست‬

‫‪MECHGOUG. R‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪39:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪16/1639074165‬‬

‫أوبيري‬

‫ربيع‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1635042474‬‬

‫بحري‬

‫منيرة‬

‫‪EX‬‬
‫‪2‬‬

‫‪03‬‬

‫‪16/35040941‬‬

‫بن عبد ﷲ‬

‫زين الدين‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35043471‬‬

‫بن ناصر‬

‫بشرة‬

‫‪17,5‬‬

‫‪05‬‬

‫‪16/1635041255‬‬

‫بولنوار‬

‫مروى‬

‫‪5,5‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫جغبالة‬

‫محمد رياض‬

‫‪07‬‬

‫‪16/1639073216‬‬

‫خالد‬

‫عبد الرؤوف‬

‫‪18‬‬

‫‪08‬‬

‫‪16/1635015463‬‬

‫زردومي‬

‫نھى‬

‫‪7,5‬‬

‫‪09‬‬

‫‪16/1639056147‬‬

‫لحمر عبو‬

‫ايمان‬

‫‪10‬‬

‫‪13/35035558‬‬

‫لعروسي‬

‫محمد عبد المالك‬

‫‪11‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مراوي‬

‫محمد‬

‫‪15,5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635037713‬‬

‫مومي‬

‫زكرياء‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635047252‬‬

‫ميلودي‬

‫خالد‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635053736‬‬

‫ميلودي‬

‫دالل‬

‫‪15‬‬

‫‪161639048785‬‬

‫ميموني‬

‫ريان‬

‫ناجي‬

‫شيماء‬

‫‪16‬‬

‫ناناجي‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫‪15/35039798‬‬

‫ناصي‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35039252‬‬

‫نجار‬

‫حاتم‬

‫نسيب‬

‫ھناء‬

‫‪22‬‬

‫‪161639053450‬‬

‫نصرات‬

‫نفيسة‬

‫‪23‬‬

‫‪161635043257‬‬

‫نصيب‬

‫أيمن‬

‫‪24‬‬

‫‪161639054441‬‬

‫نعام‬

‫عبد ﷲ‬

‫‪2‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635042361‬‬

‫نعوم‬

‫عمر الفاروق‬

‫‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639056915‬‬

‫نواري‬

‫آسيا‬

‫‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35048767‬‬

‫نواري‬

‫الحسين‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639054149‬‬

‫نون‬

‫إزدھار‬

‫‪4‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635053265‬‬

‫نوي‬

‫أنيسة‬

‫‪30‬‬

‫‪161635037250‬‬

‫نويجم‬

‫اكرم‬

‫‪20‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13/35032903‬‬

‫موساوي‬

‫السعيد‬

‫‪32‬‬

‫‪161635041194‬‬

‫نينش‬

‫مبارك عبد السالم‬

‫‪3‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35049263‬‬

‫ھاني‬

‫جھينة‬

‫‪14,5‬‬

‫محمد‬

‫‪3,5‬‬

‫شھرزاد‬

‫‪34‬‬

‫يمبابه‬

‫بوھا‬

‫‪6‬‬

‫‪35‬‬

‫سيد المختار‬

‫أحمد‬

‫‪8‬‬

‫قصباية‬

‫يوسف‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35040995‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪13‬‬

‫احمد‬
‫العليم ا د‬
‫عبد ال ل‬
‫عد‬

‫‪14/2054‬‬

‫‪21‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041205‬‬

‫ناصر‬

‫‪RAT‬‬

‫‪MOY‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصيلة‪ D:‬الفوج ‪40:‬‬

‫الشھر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫المقياس‪ ,,,,,,:‬منھجية العرض‬

‫قائمة السنة االولى‪2017-2016‬‬

‫الرقم‬

‫رقم التسجيل‬

‫اللقب‬

‫اإلسم‬

‫‪01‬‬

‫‪161639054088‬‬

‫أحمد مردوخ‬

‫أحمد‬

‫‪11,5‬‬

‫بحزاز‬

‫طارق‬

‫‪16‬‬

‫‪02‬‬

‫‪EX‬‬

‫بوزيد‬

‫محمد أمين‬

‫بوزيدي‬

‫السقاي‬

‫‪4‬‬

‫طبيب‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫فنوح‬

‫نصر الدين‬
‫سفيان‬

‫‪6‬‬

‫‪161635044773‬‬

‫قدوري‬

‫السعدي‬

‫مودع‬

‫رقية‬

‫‪18‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039072‬‬

‫نواجي‬

‫يوسف‬

‫‪7,5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041194‬‬

‫نينش‬

‫مبارك عبد السالم‬

‫‪11‬‬

‫‪161635044611‬‬

‫ھادف‬

‫خير الدين‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35047950‬‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪1635044735‬‬

‫‪08‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/53042245‬‬

‫ھادف‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35072580‬‬

‫ھداوش‬

‫ابراھيم‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041098‬‬

‫ھدفي‬

‫سارة‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039709‬‬

‫ھروس‬

‫أمال‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037949‬‬

‫ھريات‬

‫صفاء‬

‫‪7,5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35049572‬‬

‫ھزابرة‬
‫ھزا ة‬

‫عمر‬
‫ع‬

‫‪18‬‬

‫‪14/35042998‬‬

‫ھزابرة‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35040953‬‬

‫ھنداوي‬

‫يحي‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35047961‬‬

‫ھوارة‬

‫إسالم‬

‫‪21‬‬

‫‪14/35037929‬‬

‫ھيشر‬

‫سامي‬

‫‪22‬‬

‫‪15/31073659‬‬

‫واعر‬

‫عباس‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35047968‬‬

‫واله‬

‫محمد البشير‬

‫‪24‬‬

‫‪15/34020860‬‬

‫وزاع‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪25‬‬

‫وصاف‬

‫رانيا‬

‫وصيفي‬

‫عز الدين‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35047272‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037863‬‬

‫وغالني‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038566‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪18,5‬‬

‫ومان‬

‫منصف‬

‫‪7,5‬‬

‫‪8‬‬

‫وھاب‬

‫أيمن‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫ويرو الحاج يحي‬

‫حاج صالح‬

‫‪19,5‬‬

‫ابو بكر‬

‫حاج براھيم‬
‫يوغرطة‬
‫موسى‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬

‫‪161635039287‬‬

‫يحي‬

‫‪33‬‬

‫‪161635038586‬‬

‫يحياوي‬

‫‪31‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1635039772‬‬

‫يعقوب‬

‫خلود‬

‫‪35‬‬

‫‪161639055712‬‬

‫يعقوب‬

‫نجم الدين‬

‫‪36‬‬

‫‪161635053490‬‬

‫‪19,5‬‬
‫‪3,5‬‬

‫ين حورية‬

‫بسمة‬

‫‪37‬‬

‫باكار‬

‫اميليد‬

‫‪8‬‬

‫‪38‬‬

‫عمري‬

‫محمد عصام‬

‫‪7,5‬‬

‫‪39‬‬

‫الب‬

‫عيسى‬

‫‪40‬‬

‫سيدي محمد‬

‫أحمد سالم‬

‫‪41‬‬

‫بكار‬

‫احمد سالم‬

‫‪42‬‬

‫‪4‬‬

‫سھير‬

‫‪161639054235‬‬

‫‪10/7001610‬‬

‫إمضاء األستاذ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪7,5‬‬

‫مصطفى‬

‫‪RAT‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫يوسفي‬

‫‪MOY‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬
‫‪9‬‬

‫لعرج‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬


Aperçu du document NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 1/40
 
NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 2/40
NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 3/40
NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 4/40
NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 5/40
NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf - page 6/40
 
Télécharger le fichier (PDF)


NOTES RAT Méthodologie de présentation 1ST.pdf (PDF, 649 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


notes rat chimie 02 1st
note td emd math 02 1st
notes examen methodologie 2 1st
notes rat metiers st 1st
notes examen anglais 2 1st
notes metiers st2 1st

Sur le même sujet..