الاحصاء السنوي .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: الاحصاء السنوي.pdf
Auteur: ESBA

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Excel® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/06/2017 à 14:02, depuis l'adresse IP 45.217.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 411 fois.
Taille du document: 620 Ko (10 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE
Enseignement Préscolaire
2015-16

‫التعليم األولي‬
2016-17

Etablissements

Total
Rural

20 511
11 151

23 090
12 395

‫يجًىع‬
‫قشوي‬

‫انًؤعغبد‬

Salles

Total
Rural

32 641
11 161

37 894
13 496

‫يجًىع‬
‫قشوي‬

‫انحجشاد‬

Classes

Total
Rural

37 177
14 004

40 478
15 590

‫يجًىع‬
‫قشوي‬

‫األقغبو‬
‫عذد انتاليٍز‬

Effectifs des élèves
Préscolaire
Traditionnel

Total
Rural

Préscolaire
Moderne

Total
Rural

Préscolaire
Public

Total
Rural

Total
Préscolaire

Total
Rural

Educateurs

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles

398 792
165 852
133 605
38 756

459 794
192 699
168 279
52 523

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

Total
Filles
Total
Filles

180 636
86 829
5 328
2 404

180 397
86 639
5 300
2 378

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

Total
Filles
Total
Filles

79 361
39 047
48 328
23 624

86 726
42 092
52 404
25 332

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

Total
Filles
Total
Filles

658 789
291 728
187 261
64 784

726 917
321 430
225 983
80 233

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

36 187
25 594
12 542
3 793

40 555
29 143
14 470
5 121

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

Total
Femmes
Total
Femmes

‫قشوي‬

Rural

Total

Part des élèves de
l’enseignement préscolaire
non traditionnel

ً‫األونً انعًىي‬

‫قشوي‬

ً‫يجًىع األون‬

‫قشوي‬

ٌ‫انًشثى‬

‫قشوي‬

‫املؤشرات‬
2015-16

Urbain

‫األونً انعصشي‬

‫قشوي‬

INDICATEURS
Taux spécifique
de scolarisation
(4-5 ans)

‫األونً انتقهٍذي‬

2016-17

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

58,4%
56,3%
57,4%
38,0%
21,1%
29,7%
49,5%
40,9%
45,3%

61,1%
59,4%
60,2%
44,6%
26,4%
35,7%
53,9%
45,0%
49,5%

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

Urbain
Rural
Total

43,8%
28,7%
39,5%

41,8%
25,5%
36,7%

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

‫حضشي‬

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُىاد‬4-5

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى األون‬
‫غٍش انتقهٍذي‬

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Enseignement Public
Etablissements
Dont écoles
communautaires
Satellites
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total
Rural

Nouveaux
inscrits en
1ère année

Total

Elèves 6 ème
année

Total

Rural

Rural
Nombre de cantines
Restauration

Total
Rural

Nombre d'internats
Internes

Total
Rural

Boursiers

Total
Rural

Bénéficiaires
de Dar Ettalib

Total
Rural

Fournitures
scolaires

Total
Rural

Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural
Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Bénéficiaires
Total
du transport scolaire
Rural

Total
Filles
Total
Filles

Personnel
enseignant

Total
Femmes
Total
Femmes

Total
Rural

‫التعليم العمومي‬

2015-16

2016-17

7 667
4 697
111
110
13 140
12 938
88 288
53 831
1 035
657
118 556
75 485
3 447 639
1 636 293
1 913 288
900 802
542 218
264 701
303 604
147 471
571 126
265 400
304 699
139 392
5 938
5 465
1 090 218
528 502
995 557
483 216
79
77
5 699
2 296
5 194
2 151
7 917
3 286
7 541
3 186
349
157
164
15
3 291 267
1 555 405
1 862 120
877 086
5 836
2 380
5 153
2 063
119 823
57 519
75 665
29 874

7 700
4 726
116
115
13 084
12 880
86 995
53 261
575
312
113 538
72 752
3 508 992
1 665 715
1 947 477
917 598
561 840
273 130
316 633
153 151
562 537
263 519
301 287
139 259
5 787
5 347
1 033 874
504 615
961 298
469 559
94
93
6 308
2 651
5 983
2 526
7 311
3 155
7 226
3 131
329
52
42
1
3 296 205
1 567 883
1 882 962
891 115
10 005
4 816
8 222
3 949
113 017
54 631
72 647
29 473

‫انًؤعغبد‬

‫يجًىع‬
‫قشوي‬
‫يجًىع‬
‫قشوي‬
‫يجًىع‬
‫قشوي‬
‫يجًىع‬
‫قشوي‬
‫يجًىع‬
‫قشوي‬
‫يجًىع‬
‫قشوي‬

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يُهب انًذاسط انجًبعبتٍخ‬
‫انفشعٍبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انًجًىع‬

‫انتاليٍز‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬

‫انًغجهىٌ انجذد‬
‫ثبنغُخ األونى‬
‫تاليٍز انغُخ‬
‫انغبدعخ‬
‫عذد انًطبعى‬

‫انًجًىع‬

‫اإلطعبو‬

‫قشوي‬

‫عذد انذاخهٍبد‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انذاخهٍى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انًًُىحى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
‫دوس انطبنت‬
‫ادواد يذسعٍخ‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
ً‫انُقم انًذسع‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Enseignement Public
2015-16
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Rural

Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

9 410
1 154
4 885
212
4 058
814
1 725
145

‫التعليم العمومي‬
2016-17

7 902
791
4 352
194
3 825
755
1 638
132

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًجًىع‬

‫هٍئخ اإلداسح‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Enseignement Privé
2015-16
Etablissements

Total

Salles
Dont nouvelles créations

Total
Total

Classes

Total

Elèves

Total
Filles

Nouveaux inscrits en
1ère année

Total
Filles

Elèves 6ème année

Total
Filles

Personnel enseignant

Total
Femmes

Personnel administratif

Total
Femmes

Personnel de service

Total
Femmes

2 779
31 967
241
29 094
654 104
310 878
137 154
65 002
82 636
39 680
34 429
29 553
9 847
6 441
19 768
10 742

‫التعليم الخصوصي‬
2016-17

2 929
35 521
428
31 056
701 684
333 822
145 995
69 059
87 532
42 212
37 181
31 855
10 351
6 944
20 842
11 421

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انتاليٍز‬

‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًغجهىٌ انجذد ثبنغُخ‬
‫األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انغبدعخ‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬
‫هٍئخ اإلداسح‬
‫هٍئخ انخذيبد‬

‫املؤشرات‬

INDICATEURS
2015-16
Taux spécifique
de scolarisation
(6-11 ans)

Urbain

Rural

Total

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

Part des élèves enseig. privé

Total

Indice de parité entre
sexes (Filles/Garçons)

Urbain
Rural
Total

Indice de parité entre
milieux (Rural/Urbain)

Garçons
Filles
Total

2016-17

96,0%
95,6%
95,8%
100,6%
98,2%
99,4%
98,0%
96,7%
97,4%
15,9%

97,7%
97,1%
97,4%
102,0%
100,3%
101,1%
99,6%
98,5%
99,1%
16,7%

0,96
0,93
0,94
1,15
1,12
1,13

0,96
0,93
0,94
1,15
1,11
1,13

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

‫حضشي‬

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُخ‬6-11

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

‫مجموع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى انخصىص‬

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انجُغ‬
)‫ركىس‬/‫فً انتًذسط (إَبث‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انىعط‬
)‫حضشي‬/‫(قشوي‬

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COLLEGIAL
Enseignement Public
2015-16
Etablissements
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total
Rural

Nouveaux
inscrits en
1ère année

Total

Elèves 3ème
année

Total

Rural

Rural
Nombre de cantines
Bénéficiaires
de cantines
scolaires

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural

Total
Rural

Boursiers

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Nombre d'internats
Internes

Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Nombre de Dar Ettalib (*)

Total
Rural

Bénéficiaires
de Dar Ettalib

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Fournitures
scolaires

Total
Rural

Bénéficiaires
du transport
scolaire

Total

Personnel
enseignant

Total

Rural

Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Femmes
Total
Femmes

‫التعليم العمومي‬
2016-17

1 927
1 956
828
848
33 794
34 403
10 625
10 972
368
253
191
157
39 045
38 169
13 217
13 487
1 499 218 1 524 521
677 832 693 833
499 246 525 274
201 417 216 563
456 195 459 306
213 637 216 170
163 439 168 670
70 969
74 122
530 176 514 315
243 037 242 602
164 473 165 963
64 773
69 121
369
354
338
326
52 574
51 236
23 188
23 873
50 238
48 248
22 330
22 678
371
383
262
273
46 705
48 257
22 177
23 267
31 085
33 937
14 676
16 576
67 732
68 984
31 513
32 880
51 150
52 602
23 466
25 253
979
1 177
591
686
43 097
51 746
20 603
25 860
34 952
42 582
16 810
21 331
539 210 531 964
220 716 219 762
516 523 515 414
209 597 212 094
79 741 106 271
26 805
48 099
70 418
94 160
23 070
42 585
53 633
50 974
21 931
20 927
18 207
17 690
6 372
6 125

‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انًجًىع‬

‫انتاليٍز‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫انًغجهىٌ انجذد‬
‫ثبنغُخ األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انثبنثخ‬

‫قشوي‬

‫عذد انًطبعى‬
‫انًجًىع‬

‫اإلطعبو‬

‫قشوي‬

‫عذد انذاخهٍبد‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انذاخهٍى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انًًُىحى‬

‫قشوي‬

)*( ‫أعذاد دوس انطبنت‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
‫دوس انطبنت‬
‫ادواد يذسعٍخ‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
ً‫انُقم انًذسع‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬

‫قشوي‬

.‫(*) دور الطالب تحتضن تالميذ التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والتأهيلي‬

(*) Dar Ettablib abrite les élèves de l'enseignement primaire, collégial et qualifiant.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COLLEGIAL
Enseignement Public
2015-16
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Rural

Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

10 609
2 742
3 073
288
2 042
495
592
87

‫التعليم العمومي‬
2016-17

9 627
2 380
2 817
254
1 793
441
504
69

Enseignement Privé
2015-16
Etablissements
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total

Nouveaux inscrits en
1ère année
Elèves 3ème année

Total
Filles

Personnel enseignant

Total
Femmes

Personnel administratif

Total
Femmes

Personnel de service

Total
Femmes

Total
Total
Total
Total
Filles

Total
Filles

1 214
8 800
141
6 311
146 023
70 226
50 563
24 937
47 832
22 515
18 489
7 012
6 135
3 711
11 420
5 874

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫التعليم الخصوصي‬
2016-17

1 322
10 626
165
6 824
156 603
75 445
53 908
26 509
50 846
23 947
18 320
7 154
6 708
4 085
12 399
6 433

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انتاليٍز‬

‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًغجهىٌ انجذد ثبنغُخ‬
‫األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انثبنثخ‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬
‫هٍئخ اإلداسح‬
‫هٍئخ انخذيبد‬

‫املؤشرات‬
2015-16

Urbain

Rural

Total

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

INDICATEURS
Taux spécifique
de scolarisation
(12-14 ans)

‫هٍئخ اإلداسح‬

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

Part des élèves de
l'enseignement privé

Total

Indice de parité entre
sexes (Filles/Garçons)

Urbain
Rural
Total

Indice de parité entre
milieux (Rural/Urbain)

Garçons
Filles
Total

Taux de couverture des communes
rurales par l’enseignement collégial

2016-17

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُخ‬12-14

95,2%
94,7%
94,9%
79,1%
66,3%
72,9%
88,1%
82,2%
85,2%
8,9%

97,0%
96,7%
96,9%
81,9%
69,4%
75,8%
90,4%
84,7%
87,6%
9,3%

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى انخصىص‬

0,95
0,71
0,87
0,63
0,47
0,56
65,5%

0,95
0,74
0,88
0,65
0,50
0,58
66,5%

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انجُغ‬
)‫ركىس‬/‫فً انتًذسط (إَبث‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انىعط‬
)‫حضشي‬/‫(قشوي‬

‫حضشي‬

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

‫َغجخ تغطٍخ انجًبعبد انقشوٌخ‬
‫ثبنتعهٍى اإلعذادي‬

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT
Enseignement Public

‫التعليم العمومي‬

2015-16
Etablissements

Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural

Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total
Rural

Nouveaux
inscrits en
tronc commun

Total

Elèves 2ème
année Bac

Total

Rural

Rural
Nombre d'internats
Internes

Total

Total
Rural

Bénéficiaires
de Dar Ettalib

Total
Rural

Bénéficiaires
du transport
scolaire

Total

Personnel
enseignant

Total

Rural

Rural
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural

Rural
Boursiers

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

1 162
316
24 552
4 063
364
131
25 546
4 459
890 663
435 103
146 856
62 555
285 665
147 020
50 804
23 669
290 366
142 983
43 287
18 448
344
116
56 345
25 632
15 488
6 796
60 772
26 990
19 318
8 435
11 721
5 656
7 005
3 448
13 323
5 150
9 018
3 370
49 280
16 736
9 684
2 823
8 136
1 919
1 278
100
1 742
467
262
43

2016-17
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

1 177
327
25 061
4 284
155
78
26 009
4 733
919 472
455 434
157 441
69 736
281 616
145 952
52 126
25 079
300 198
149 463
47 608
20 620
356
126
59 067
27 750
17 115
8 213
63 052
29 576
21 502
10 211
14 420
7 935
8 498
4 727
22 719
10 934
15 334
7 127
49 208
16 786
10 192
2 915
8 615
2 067
1 406
130
1 875
488
328
58

Taux de réuissite au baccalauréat
Juin
Admis
Garçcons
Filles
Total

116 604
113 182
229 786

‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انًجًىع‬

‫انتاليٍز‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬

‫انًغجهىٌ انجذد‬
‫ثبنجزع انًشتشك‬
‫تاليٍز انغُخ‬
‫انثبٍَخ ثبكبنىسٌب‬
‫عذد انذاخهٍبد‬

‫انًجًىع‬

ٌ‫انذاخهٍى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انًًُىحى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
‫دوس انطبنت‬
ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
ً‫انُقم انًذسع‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ اإلداسح‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

‫نسبة النجاح في الباكالوريا‬
‫يونيو‬

2015

‫الناجحون‬

‫انًؤعغبد‬

%

52,10
59,90
55,70

Juin
Admis

2016

‫الناجحون‬

100 958
105 058
206 016

‫يونيو‬
%

51,30
60,00
55,40

‫ركىس‬
‫إَبث‬
‫يجًىع‬

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT
Enseignement Privé
2015-16
Etablissements
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total

Nouveaux inscrits en
tronc commun
Elèves 2ème année Bac

Total
Filles

Personnel enseignant

Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

Personnel administratif
Personnel de service

Total
Total
Total
Total
Filles

Total
Filles

654
5 296
48
4 315
89 258
41 879
28 251
14 025
32 468
14 645
14 812
3 876
3 986
2 305
6 683
3 354

‫التعليم الخصوصي‬
2016-17

697
5 817
77
4 635
92 375
43 853
29 827
14 771
32 772
14 785
14 489
3 720
4 257
2 479
7 090
3 585

‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انتاليٍز‬
‫انًغجهىٌ انجذد ثبنجزع‬
‫انًشتشك‬
‫تاليٍز انغُخ انثبٍَخ ثبكبنىسٌب‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬
‫هٍئخ اإلداسح‬
‫هٍئخ انخذيبد‬

‫املؤشرات‬

INDICATEURS
2015-16
Taux spécifique
de scolarisation
(15-17 ans)

Urbain

Rural

Total

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

Part des fillières

2015-16

Lettres et
sciences
humaines

Total

Enseignement
originel

Total

Rural

Rural
Sciences

Total
Rural

Technologie

86,1%
83,8%
84,9%
48,7%
30,1%
39,5%
69,8%
60,7%
65,3%

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Part des élèves ens. privé

Total

Indice de parité entre
sexes (Filles/Garçons)

Urbain
Rural
Total

Indice de parité entre
milieux (Rural/Urbain)

Garçons
Filles
Total

40,7%
40,3%
56,9%
56,0%
0,7%
0,5%
0,1%
0,1%
53,4%
53,9%
42,8%
43,7%
4,8%
5,1%
0,1%
0,2%
9,1%
1,01
0,77
0,97
0,26
0,20
0,23

2016-17

86,3%
86,3%
86,3%
49,0%
32,0%
40,6%
70,1%
63,0%
66,6%

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

‫حضشي‬

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫يجًىع‬

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

2016-17

39,3%
38,8%
56,1%
55,0%
0,6%
0,5%
0,1%
0,1%
53,5%
54,3%
43,5%
44,7%
5,1%
5,4%
0,0%
0,0%
9,1%
1,03
0,83
1,00
0,27
0,22
0,24

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُخ‬15-17

‫قشوي‬
‫يجًىع‬

‫حصخ انشعت‬

‫اَداة وانعهىو‬
‫اإلَغبٍَخ‬
‫انتعهٍى األصٍم‬

‫قشوي‬
‫يجًىع‬

‫انعهىو‬

‫قشوي‬
‫يجًىع‬

‫انتكُىنىجٍب‬

‫قشوي‬

‫مجموع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى انخصىص‬

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انجُغ‬
)‫ركىس‬/‫فً انتًذسط (إَبث‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انىعط‬
)‫حضشي‬/‫(قشوي‬

ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE
ً‫عًىي‬-‫أعذاد األقغبو وطهجخ انتعهٍى يب ثعذ انثبَىي‬

Nombre de classes et étudiants de l'enseignement post-bac-Public

2015-16

2016-17

Classes préparatoires
aux grandes écoles

Classes
Total
Filles

247
7 909
3 897

244
8 198
4 164

‫األقسام‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫األقغبو انتحضٍشٌخ‬
‫نهًذاسط انعهٍب‬

Brevet de technicien
supérieur

Classes
Total
Filles

193
4 025
1 928

195
4 249
2 050

‫األقسام‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

ً‫دثهىو انتقًُ انعبن‬

Formation des Cadres
ٌٍ‫عذد انًتذسثٍٍ فً يشاكض انتكى‬

Effectifs des stagiaires dans les centres de formation

2015-16
Formation des prof. du primaire
Formation des prof. du sec. collégial
Formation des prof. du sec. qualifiant
Formation Inspecteurs pédagogiques
Formation des cadres de d’orientation et

2016-17

2 449
3 492
3 777
313
118

7 339
3 573
321
235

ً‫تكىٌٍ أعبتزح انتعهٍى اإلثتذائ‬
‫تكىٌٍ أعبتزح انتعهٍى انثبَىي اإلعذادي‬
ً‫تكىٌٍ أعبتزح انتعهٍى انثبَىي انتأهٍه‬
ٌٍٍ‫تكىٌٍ انًفتشٍٍ انتشثى‬
‫تكىٌٍ أطشانتىجٍه وانتحطٍظ انتشثىي‬

226
10 375

615
12 083

‫انتجشٌض‬
‫انًجًىع‬

de planification de l’éducation
Agrégation
TOTAL

BUDGET DE L'EDUCATION NATIONALE
(En millions de Dhs)
2015-16
Fonctionnement

Personnel
MDD
Total

Investissement

Crédit de paiement
Crédit d'engagement

Total

Total budget du MEN
Part dans BGE
Part dans le PIB

2016-17

(‫)بماليين الدراهم‬

38 868
4 644
43 511

37 955
3 931
41 886

ٌ‫انًىظفى‬
‫انًعذاد وانُفقبد انًختهفخ‬
‫انًجًىع‬

‫انتغٍٍش‬

2 630
1 000
3 630

2 826
1 000
3 826

‫َفقبد األداء‬
‫َفقبد اإلنتضاو‬
‫انًجًىع‬

‫االعتثًبس‬

47 141

45 711

‫يجًىع يٍضاٍَخ وصاسح انتشثٍخ انىطٍُخ‬

23,6
4,7

17,8%
4,5%

‫انُغجخ يٍ انًٍضاٍَخ انعبيخ نهذونخ‬
ً‫انُغجخ يٍ انُبتج انًحهً اإلجًبن‬

‫اإلعتًبداد انًشصىدح نألكبدًٌٍبد‬

Les subventions allouées aux AREF's

2016
Fonctionnement
Investissement
Total

2 609
2 653
5 261

2017

2 640
4 160
6 800

‫انتغٍٍش‬
‫االعتثًبس‬
‫انًجًىع‬


Aperçu du document الاحصاء السنوي.pdf - page 1/10

 
الاحصاء السنوي.pdf - page 2/10
الاحصاء السنوي.pdf - page 3/10
الاحصاء السنوي.pdf - page 4/10
الاحصاء السنوي.pdf - page 5/10
الاحصاء السنوي.pdf - page 6/10
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00524634.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.