الاحصاء السنوي.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 4/10

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Aperçu texte


ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Enseignement Public
2015-16
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Rural

Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

9 410
1 154
4 885
212
4 058
814
1 725
145

‫التعليم العمومي‬
2016-17

7 902
791
4 352
194
3 825
755
1 638
132

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًجًىع‬

‫هٍئخ اإلداسح‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Enseignement Privé
2015-16
Etablissements

Total

Salles
Dont nouvelles créations

Total
Total

Classes

Total

Elèves

Total
Filles

Nouveaux inscrits en
1ère année

Total
Filles

Elèves 6ème année

Total
Filles

Personnel enseignant

Total
Femmes

Personnel administratif

Total
Femmes

Personnel de service

Total
Femmes

2 779
31 967
241
29 094
654 104
310 878
137 154
65 002
82 636
39 680
34 429
29 553
9 847
6 441
19 768
10 742

‫التعليم الخصوصي‬
2016-17

2 929
35 521
428
31 056
701 684
333 822
145 995
69 059
87 532
42 212
37 181
31 855
10 351
6 944
20 842
11 421

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انتاليٍز‬

‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًغجهىٌ انجذد ثبنغُخ‬
‫األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انغبدعخ‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬
‫هٍئخ اإلداسح‬
‫هٍئخ انخذيبد‬

‫املؤشرات‬

INDICATEURS
2015-16
Taux spécifique
de scolarisation
(6-11 ans)

Urbain

Rural

Total

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

Part des élèves enseig. privé

Total

Indice de parité entre
sexes (Filles/Garçons)

Urbain
Rural
Total

Indice de parité entre
milieux (Rural/Urbain)

Garçons
Filles
Total

2016-17

96,0%
95,6%
95,8%
100,6%
98,2%
99,4%
98,0%
96,7%
97,4%
15,9%

97,7%
97,1%
97,4%
102,0%
100,3%
101,1%
99,6%
98,5%
99,1%
16,7%

0,96
0,93
0,94
1,15
1,12
1,13

0,96
0,93
0,94
1,15
1,11
1,13

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

‫حضشي‬

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُخ‬6-11

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

‫مجموع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى انخصىص‬

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انجُغ‬
)‫ركىس‬/‫فً انتًذسط (إَبث‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انىعط‬
)‫حضشي‬/‫(قشوي‬