الاحصاء السنوي.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 5/10

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Aperçu texte


ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COLLEGIAL
Enseignement Public
2015-16
Etablissements
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total
Rural

Nouveaux
inscrits en
1ère année

Total

Elèves 3ème
année

Total

Rural

Rural
Nombre de cantines
Bénéficiaires
de cantines
scolaires

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural

Total
Rural

Boursiers

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Nombre d'internats
Internes

Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles

Nombre de Dar Ettalib (*)

Total
Rural

Bénéficiaires
de Dar Ettalib

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Fournitures
scolaires

Total
Rural

Bénéficiaires
du transport
scolaire

Total

Personnel
enseignant

Total

Rural

Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Femmes
Total
Femmes

‫التعليم العمومي‬
2016-17

1 927
1 956
828
848
33 794
34 403
10 625
10 972
368
253
191
157
39 045
38 169
13 217
13 487
1 499 218 1 524 521
677 832 693 833
499 246 525 274
201 417 216 563
456 195 459 306
213 637 216 170
163 439 168 670
70 969
74 122
530 176 514 315
243 037 242 602
164 473 165 963
64 773
69 121
369
354
338
326
52 574
51 236
23 188
23 873
50 238
48 248
22 330
22 678
371
383
262
273
46 705
48 257
22 177
23 267
31 085
33 937
14 676
16 576
67 732
68 984
31 513
32 880
51 150
52 602
23 466
25 253
979
1 177
591
686
43 097
51 746
20 603
25 860
34 952
42 582
16 810
21 331
539 210 531 964
220 716 219 762
516 523 515 414
209 597 212 094
79 741 106 271
26 805
48 099
70 418
94 160
23 070
42 585
53 633
50 974
21 931
20 927
18 207
17 690
6 372
6 125

‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انًجًىع‬

‫انتاليٍز‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫انًغجهىٌ انجذد‬
‫ثبنغُخ األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انثبنثخ‬

‫قشوي‬

‫عذد انًطبعى‬
‫انًجًىع‬

‫اإلطعبو‬

‫قشوي‬

‫عذد انذاخهٍبد‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انذاخهٍى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انًًُىحى‬

‫قشوي‬

)*( ‫أعذاد دوس انطبنت‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
‫دوس انطبنت‬
‫ادواد يذسعٍخ‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
ً‫انُقم انًذسع‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬

‫قشوي‬

.‫(*) دور الطالب تحتضن تالميذ التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والتأهيلي‬

(*) Dar Ettablib abrite les élèves de l'enseignement primaire, collégial et qualifiant.