الاحصاء السنوي.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/10

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Aperçu texte


ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COLLEGIAL
Enseignement Public
2015-16
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Rural

Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

10 609
2 742
3 073
288
2 042
495
592
87

‫التعليم العمومي‬
2016-17

9 627
2 380
2 817
254
1 793
441
504
69

Enseignement Privé
2015-16
Etablissements
Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total

Nouveaux inscrits en
1ère année
Elèves 3ème année

Total
Filles

Personnel enseignant

Total
Femmes

Personnel administratif

Total
Femmes

Personnel de service

Total
Femmes

Total
Total
Total
Total
Filles

Total
Filles

1 214
8 800
141
6 311
146 023
70 226
50 563
24 937
47 832
22 515
18 489
7 012
6 135
3 711
11 420
5 874

‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫التعليم الخصوصي‬
2016-17

1 322
10 626
165
6 824
156 603
75 445
53 908
26 509
50 846
23 947
18 320
7 154
6 708
4 085
12 399
6 433

‫انًؤعغبد‬
‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انتاليٍز‬

‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

‫انًغجهىٌ انجذد ثبنغُخ‬
‫األونى‬
‫تاليٍز انغُخ انثبنثخ‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬
‫هٍئخ اإلداسح‬
‫هٍئخ انخذيبد‬

‫املؤشرات‬
2015-16

Urbain

Rural

Total

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

INDICATEURS
Taux spécifique
de scolarisation
(12-14 ans)

‫هٍئخ اإلداسح‬

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total

Part des élèves de
l'enseignement privé

Total

Indice de parité entre
sexes (Filles/Garçons)

Urbain
Rural
Total

Indice de parité entre
milieux (Rural/Urbain)

Garçons
Filles
Total

Taux de couverture des communes
rurales par l’enseignement collégial

2016-17

‫َغجخ تًذسط أطفبل‬
‫ عُخ‬12-14

95,2%
94,7%
94,9%
79,1%
66,3%
72,9%
88,1%
82,2%
85,2%
8,9%

97,0%
96,7%
96,9%
81,9%
69,4%
75,8%
90,4%
84,7%
87,6%
9,3%

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫مجموع‬

ً‫حصخ تاليٍز انتعهٍى انخصىص‬

0,95
0,71
0,87
0,63
0,47
0,56
65,5%

0,95
0,74
0,88
0,65
0,50
0,58
66,5%

‫حضري‬
‫قروي‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انجُغ‬
)‫ركىس‬/‫فً انتًذسط (إَبث‬

‫ذكور‬
‫إناث‬
‫مجموع‬

ٍٍ‫يؤشش انًغبواح ثٍٍ انىعط‬
)‫حضشي‬/‫(قشوي‬

‫حضشي‬

‫قشوي‬

‫يجًىع‬

‫َغجخ تغطٍخ انجًبعبد انقشوٌخ‬
‫ثبنتعهٍى اإلعذادي‬