الاحصاء السنوي.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 7/10

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Aperçu texte


ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT
Enseignement Public

‫التعليم العمومي‬

2015-16
Etablissements

Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural

Salles
Dont nouvelles créations
Classes
Elèves

Total
Rural

Nouveaux
inscrits en
tronc commun

Total

Elèves 2ème
année Bac

Total

Rural

Rural
Nombre d'internats
Internes

Total

Total
Rural

Bénéficiaires
de Dar Ettalib

Total
Rural

Bénéficiaires
du transport
scolaire

Total

Personnel
enseignant

Total

Rural

Rural
Personnel
administratif

Total
Rural

Personnel de
service

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Rural

Rural
Boursiers

Total
Filles
Total
Filles

Total
Rural

Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Filles
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes
Total
Femmes

1 162
316
24 552
4 063
364
131
25 546
4 459
890 663
435 103
146 856
62 555
285 665
147 020
50 804
23 669
290 366
142 983
43 287
18 448
344
116
56 345
25 632
15 488
6 796
60 772
26 990
19 318
8 435
11 721
5 656
7 005
3 448
13 323
5 150
9 018
3 370
49 280
16 736
9 684
2 823
8 136
1 919
1 278
100
1 742
467
262
43

2016-17
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫قروي‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬
‫مجموع‬
‫إناث‬

1 177
327
25 061
4 284
155
78
26 009
4 733
919 472
455 434
157 441
69 736
281 616
145 952
52 126
25 079
300 198
149 463
47 608
20 620
356
126
59 067
27 750
17 115
8 213
63 052
29 576
21 502
10 211
14 420
7 935
8 498
4 727
22 719
10 934
15 334
7 127
49 208
16 786
10 192
2 915
8 615
2 067
1 406
130
1 875
488
328
58

Taux de réuissite au baccalauréat
Juin
Admis
Garçcons
Filles
Total

116 604
113 182
229 786

‫انحجشاد‬
‫انًحذثخ يُهب‬
‫األقغبو‬
‫انًجًىع‬

‫انتاليٍز‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬

‫انًغجهىٌ انجذد‬
‫ثبنجزع انًشتشك‬
‫تاليٍز انغُخ‬
‫انثبٍَخ ثبكبنىسٌب‬
‫عذد انذاخهٍبد‬

‫انًجًىع‬

ٌ‫انذاخهٍى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٌ‫انًًُىحى‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬
‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
‫دوس انطبنت‬
ٍ‫انًغتفٍذوٌ ي‬
ً‫انُقم انًذسع‬
‫هٍئخ انتذسٌظ‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ اإلداسح‬

‫قشوي‬
‫انًجًىع‬

‫هٍئخ انخذيبد‬

‫قشوي‬

‫نسبة النجاح في الباكالوريا‬
‫يونيو‬

2015

‫الناجحون‬

‫انًؤعغبد‬

%

52,10
59,90
55,70

Juin
Admis

2016

‫الناجحون‬

100 958
105 058
206 016

‫يونيو‬
%

51,30
60,00
55,40

‫ركىس‬
‫إَبث‬
‫يجًىع‬