مقولات من ذهب .pdfNom original: مقولات من ذهب.pdfAuteur: MARWAN ALBAWAH

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Combine PDFs / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/06/2017 à 01:02, depuis l'adresse IP 154.241.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 987 fois.
Taille du document: 2.2 Mo (68 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


4.'&"0 ,%)! 305+#

*$2 -# 1/.(#

#!$"!
! Ué>QE{;ä AP;T-;ä 1<u?{;ä Wm{<> PUrÑ(; ! Ué?x{; ô|m{; Åéim{; y|(; öQÄM{;
B?M_ä â{2 ä Q#ÄM <Ñé?É )|YU(;ä 1<é?É+; pU\; ò|l ~0Z{;ä A0`{;ä
..! Qm> <3 )mÄJ;
" íJ<Ñ{; Ç<ZÉ-; óá Ö
â> Å|Mç < z'óMD BfN PóJä ÇäQ> Ç<ZÉ.{ ë<KÑ{; îuMEç Ç3 }éMEZ(; Ö
å3 ô#q ë<##K#Ñ|{ BéY<Y+; C<Éóx(; QL3 óá géfOE{; Çóx{ y{Rä BuéuL ò{6
P;U##q3 vU#]çä géfOE|{ $ <Etä a`Oç åS{; óá í#J<#Ñ{; Ç<#ZÉ-<q ;S{ }#Ä#l
.âEfNä âÄ|L ôq â80Vä â>T<t3ä âDUY3
Ç3 @#K#çä ! yEtä Ö# BéÉ<H Bç3 ïédD 0q yD<éL ôq ë<KÑ{; QçUD FÑw ;R7q
y##<#à# }##w W#KÑD Ç3 y#é|lä yD<éL ôq ~ó#ç }#w Ö B#JTP ò#`t4#> QérEZD
^UM#ç < Åá3 Ö 'Ç6 . íéM`{; óMÑ{; ò|lä APQMÄ#{; <#àD<#tä3 ôq y{<#Äl3ä
ÇäPñ##ç Å#à#q Å#à{ B#?#ZÑ#{<#> B#çó#{ä+; C;R Tó##+; QçQMD óá ÇóMJ<Ñ{; âé|l
vTó###3 @#'DT ;S{ <#áó#?Mç Å{ ~3 <áó?L3 1;ó#Y <#à8;P3 Ö 'Q#> / ô#E{; z<Ä#l+;
'Ç+ yçQ#{ ~<à(; Å#á3 V<KÉ- W'wTä y{<Äl3 zäQJ @ExD <QÑl <àD<#çó#{ä3 @#ZL
z<t <Ä#wä . B#é#|Ä#m{; A<#éM#{; ô#q }##]r#{; }##;ó#l Ö }#<##l U?w3 sçó#ZE#{;
.;P'PUED Ç3 å3U{; P<Zq 'Ç7q BÄçWl ;R Öxq å3T ;R FÑw ;R6 : Ul<]{;
y{ @#?Zç yÑ# B##>ó##|f(; B##Zé8U{; z<Äl+; SérÑD ôq UéN4E{; ä3 }éJ4E{; 'Ç6
Ç3 yÑ#x#Ä#ç ôE{; U#Dó#E#{; B#é##Ä#w }'éOD . god{;ä UDóE{; Ö $ ;QçW ÖçUN*{ä
yD<éM{ä y|Äm{ FffNä $ ;Uw<> y<à ôq C3Q> ó{ guq <àÑ# y#ZrÉ a'|OD
. Åà(; ÅH Åá+; CPQLä íéM_ }x]>
FZé{ pQà{; ôq B?nU{; Ç+ SérÑE|{ vUMD . $ <uétPä $ <Mc;ä Öw ä QçUD < P'QL
zS###> ô##q U#ÄE##Z#D Ç3 Q##çU##D / yÉ+ / ~3 V<##KÉ6 v<Ñá Ç<w ;R6 j#L/ . Béq<#w
îéuMD }#?#Y Ö U##'é#n . B##KéEÑ> ô###D4##D / ôE{; z<Äl+; ôq B#t<f{;ä Q#àK{;
}?Y T<#xE>; ò|l ATQu(; y{ UqóD BÉäU(; 'Ç- QçUD < ò|l }`MD òEL pQà{;
.AQçQJ ê8<EÉ ò{6 zó_ó{; Ö yÑxÄD ô{<E{<>ä AQçQJ
ôE{; Br_ó{; <ÉPQLä íJ<Ñ{; Ç<ZÉ-; Bé`O\ C<óu ò|l <ÑqUmD Ç3 Qm>
ë<KÑ{; C<0l }`r{; ;Sá ôq zä<ÑEÉ ë<KÑ{; ò|l <ÉQl<ZD

" ë<KÑ{; <
óáä ôÉ<m(; Ö $ ;UéIw ôÑmç âÉ+ PQM îétP sçUmE> ë<KÑ{; z<ÄJ6 ÖxÄç /
ë<KÑ{; C<0l ÖÄq $ <dm> UwSÉ Ç3 ÖxÄ(; Ö Öx{ âE{<M>ä Ç<ZÉ-<> g#?DU
ó|mD AP<mZ{;ä <cU{; C<0lä }Äm{; ~óç Bç<àÉ ôq y?Ex =<> î|oD Ç3 óá
.z<mqä ô><Kç6 }x]> y{ó#L Ö }#w Q#é#rç åS#{; y|#Ä#l FÑuD3 yÉ+ yàJä
ãU#EY yÉ+ }Äm{; 1<Ñl Qm> zWÑ(; ò{6 APóm{; ò{6 ìó]ED Ç3 óá ë<KÑ{; !
.APó(;ä ìQ`{; yÉó{P<?çä B?M(; Åà#{P<?D $ <_<O\3
ATQu{; óáä <àD<J<éEL;ä AUY+; C<?|fE BéfoD ò|l ATQu{; óá ë<KÑ{; !
.CQJä Ç6 ÇóçQ{; QçQZD ò|l
ìU##f#{; }w QZD Ç3 ò]OD <QÑl íéM`{; îçUf{; y|ZD Ç3 óá ë<KÑ{; !
BéÉ<LäU#{; A<éM{; y{ âÑñD < ;Sáä =<m`{; y{ }{SEq ö<> $ <ÑémEZ y<3
.<ÑD<éL ôq <àÑl ò#Ñn / ô#E{;
óáä <àEYT<Ä @MD ôE{; C<ç;óà{;ä C<<ÄEá/; Ö Ué?w TQt óá ë<KÑ{; !
<#àEYT<#Ä Ç+ TäU#Z## F#É3ä C;Uä C;U <à> ~<éu{; ïtóED ôE{; Tó+; y|D
.yD<éL ò#|l $ <0Yä AQçQJ BKà> ôrdD
zä<ÑED FÉ4q AQéJ BéM_ B{<L ôq FÉ3ä $ <L<?_ juéEZD Ç3 óá ë<KÑ{; !
.Åé|Y ô8;Sn ~<iÑ> ôÑEmDä BéM`{; BçSn+;
"<ÑD<éL ôq ë<KÑ{; }|OEç òE
Ö z<K å3 ôq }#|#N GQ##L ;R7q BÉV;óE(; A<éM{<> AU\<? ë<KÑ{; g?DUç
Ç3 zó##u#D BçUiÉ CUàh y{S{ B{<M / C/<K(; ôt<> CUH4D A<éM{; C/<K
Bm?Y <Ñáä <à|w âD<éL ë<KÑ{; }o|#o#D ;R6 /6 $ <#MJ<#É Çó#x#ç Ö#{ Ç<#ZÉ-;
: ôáä <ÑD<éL ôq ë<KÑ{; <à||OEç Ç3 @Kç C/<K
– BçUxr{; Bé|um{; - Bé`O]{; - Bé{<(; - BçUY+; - BéLäU{; – BéÑà(; )
( BéÄZK{;
B#Ä#|w sçUmE> <ÑÄtä ~<l }x]> ë<KÑ{; Öl )u><Z{; )|`r{; ôq <ÑHQMD
<ÑIçQLä )MJ<Ñ{; ^<O\+; C<ÄY Åx{ <ÉPQl y{R ò{6 Bq<c-<> ë<KÑ{;
.)##M#J<Ñ{; Ö ÇóxÑ{ <ÉWrMD <à|l ë<KÑ{; C<éKéD;UEY; Öl ÇóxéY Ç/;
")MJ<Ñ{; BéKéD;UEY; y|ÄEÉ Ç3 <Ñ{ séw
}x{ Ç3 ë<#KÑ{; Öl B#<á B#Y;TP ôq äUK###w< ô###Y @#é#|éq Tó#EwQ{; }##_óD
Å#à#f#fNä )MJ<Ñ{; C<#é#K##éD;UEY; <Ñ##m?##D; ;R7q APQM BéKéD;UEY; ë<KÉ
ÜS###áä U#éoED / B##E><#####H B##é##Y<Y3 U##_<Ñl AU]l ôq ÇówUE]ç ÅàÉ3 <ÉQJä
. ë<KÑ{; Ö<x ~<MEt; ïéfEZÉ Ö{ <àÉäQ#>ä ë<#KÑ{; C<?|fE ô#á U_<Ñm#{;

< BuéuL $ <<ÄD ÇówTQç ÅàÉ+ âÉóuuMç $ <L<KÉ ÇóuuMç ÖçS{; Åim : Tó`E{;
ôq â|IÄE> Çóóuç }> g#uq â##> ÇäU##m##]çä ë<KÑ{; ;S#á ÇäU#ç / Åàq ÇäQçUç
y#{R Å#à#|#m#K##éq ëó##có##> âuéuM##D ÇäQçUç <# ÇäTó`Eçä Åà>ó|tä Åà{óul
.ë<KÑ{; ò#|#l zó#`M{;ä ~<+; ò#{6 ÅàZrÉ3 ïqP ò|l ÖçTP<t

BYäTQä BMc;ä BéKéD;UEY6 Åà{ Çó#M##J<##Ñ{; ^<##O###\+; : BéKéD;UEY-;
$ <óYTä Ftó|{ $ ;T<e6ä BfN Çóx|EÄç Åàq âÉTó`Eç < ò{6 zó_ó|{ B>óExä
åS{; @éDU##E{; Çó##ÑZ#Mç ä ò##Eä â#|##m#q Å#àé|#l @K#ç <# Çó#wTQ#çä BéÉ<é>
B##m##J;T B##çS###o#D Å##àD<##éKéD;UEY; }ÄE]D $ <Ä8;Pä }Äm{; âé|l Çóxç Ç3 @Kç
.<#àéf#OD Å#àé|##l @Kç ôE{; C<?um#{;ä C0#x]Ä#|{ $ &;U`#Lä ÅáPT;ó( $ <ÄééuDä
Åà#tU#oEZDä ÅáUÄoD AT<#H-<q so]> ÅàL<KÉ ÇóuuMç ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+;
[##é##{ pQ###à#{; 1;Tä ô##mZ{<##q @mE{<> ;äUm]ç Ç3 ÇäP $ <<ÄD <àqQáä B|LU{;
.âé{6 ÇóÉUç < îéuME{ Q#o{; ò{6 Çót;óD Å#àq AUéI B#mE }> $ <#u#áU $0#Äl
Å#áä ~<#áä,{ ä3 BmçQO|{ ÅàD<éL ôq Ç<x / ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; : BuéuM{;
ò{6 ÅàZrÉ4> ÇóuDUçä ôD;S{; }é|dE{; Öl ÇäQmE?çä ôD;S{; Q#uÑ{<> ÇäWéÄEç
ÇäPäW#Eç <#Q#Ñl ÅàZrÉ3 Ö##l Çó##m##q;Q##ç / $ <##d##ç3 Å#áä Bémt;ä Bé{<l B?DU
î#8<uM{; ò{6 $ ;P<ÑEY; Çó#|#mrç <# Çó#wTQç ÅàÉ6 B#m#J;U{; BçS#oE{;ä C<É<é?{<>
B|x] Ö < âÉ3 $ <#Ñéuç )#Ññä $ <#<ÄD )##wTQ B#u##é#u##M#{; ï# Çó#|#<mEçä
.}L <à{ä /6 ÅàcUEmD
FZ##é{ A<éM{; Ç3 Å|m{; Ö Ué?w TQt ò|l ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; Çóxç : BÉäU(;
Ö PQM kóÉ ä3 QL;ä vó|Z> B;U`> ÇóxZÄEç / Åàq guq ë<KÑ{; Ö B|LT
.ãUN3 }8;Q> 'å3 }?uE{ P;QmEY/; Ö %z<l TQt ò|l ÅàÑx{ä UéxrE{;
TóàD ÇäP Ue<O(; bóN ò|l ATQu> ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; ïEÄEç : AUe<O(;
Ö# èäUO|{ P;QmEY; ò|l Åáä UfN ôq Åàq;Qá3ä ÅàZrÉ3 ;ómdç Ç3 ÇäPä
.@çUKE{;ä B{ä<M(; îMEZD AQçQJ p;Qá3 }J3 Ö ÅàEÑéxYä Åà8äQá
<àÉótófç < $ <?{<n Åàq ÅàZrÉ3 Çó{Wmç / ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; : BçWwU(;
.<àé{6 Åá ÇäUuErç C;TQtä @á;óä C;T<à Çóx|EÄç ^<O\4>
Ü<#K##D; Å##à##{ä ò#Ñm C;R BqP<#á z<mq4> ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; ~óuç : }mr{;
ÅàÉ<áR3 }N;P Å{<m{; ÅéÄ`D ÇäQémç ÖçS{; ^<O\+<> ;ó#Zé#{ Å#à#q í#c;ä
;R6 $ ;Q##>3 Å##à?áUD / B#ç;Q#?#{; Ç3 <Ä#w .$ <u|f Bé><Kç6 AófN 'å3 ÇófOç / ÅH
Ç6" zóuD BuéuM{ ÅàÄàrD ò{6 ;Sá ïJUçä Aó#JU(; T<#ÄI{<> ô#D4D Å#{ä F#|]q
;R6ä X4> 0q }é9c %QàJ zS> U+; @|fD ;R7q "B{óàZ> $ ;QL3 :q<xç / Å{<m{;
.$ <dç3 X4> 0q U?w3 $ ;QàJ @|fD

B###u#çU###f####> Å#àD<çQ#MD ï### Çó#M#J<#Ñ#{; ^<##O\+; }##<##mE##ç : C<çó{ä+;
)m F##tó##> )WE| <àm Çó]ç<mEç ÅH ÅàD<çó{ä3 Çó#Äi#Ñç Å#à#q B#|Z|#Z
ä3 B#I#{<#I#{; ä3 B##é#É<#I#{; Bçó##{ä+; B###Y;TP ôq âÑ UéIw TQ##á ~Ql Ö ÅàÑxÄç
ÇóMJ<Ñ{; 1/ñ##á Q##Jä ;R7q $0<w $ <á<?EÉ; Bçó{ä+; FdEt; ;R6 B_<N Bm>;U{;
ò##{ä+; ÅàD<çTäU#c Ö##l U##N2 U##4> )##{óo] ~ó##é##{; s`EÑ ôq ÅàZrÉ3
.ÅàD<çó{ä3 p<Ñ9EY; ;äPä<l Å#H Üó##wUD
Åá3 Åàq ÅàZrÉ4> Bç<Ñm{; BéÄá3 ÇóMJ<Ñ{; ^<O\+; vTQç : BéD;S{; AT;P-;
B##é#É<#ÄZ#K{;ä B##é|##um#{; Å##àE##M##`> ÇóÑEméq Åàq;Qá3 î##éu##ME{ TQ#`##
ÅàEM_ TQá ~Ql Åà{ ÖÄdç ÇV;ó##D ò#|l Çóiq<Mçä BéLäU{;ä BçTóm]{;ä
B><IÄ> Å#à#{ B##?Z#Ñ#{<> C;S{; ä3 [rÑ{; Ç+ <àÉó|Äàç /ä ÅàZrÉ4> ÇóÄEàçä
.ÇäQçUç < ò{6 zó_ó|{ âÉófEÄç P;óJ
! âE{<c ï QàK{;ä ! âE|t ï }Äm{; ;Sá }?uEç Ç; Ü0l ôq }J ö; z4Y;
.FÉ; /6 â{6/ä ! v5<ÑH }Jä ! yá<J Wl ! â?8;ó\ ï ômZ{;ä

/,'&#- *%(" +! .-0)$

[ñ àú[ä ë©áú6D JEc=-D åG JEùWäD JEc=é eùä àÄ[ñ •ùÑWM ç[z
òùäD åkNä
´áú_éD ´zEèNTD tfEíô ´G_é
aúEé .éEUìG

hz êQ ë6D I{MD êãdNdM 6 â©ÉD ´ìáäô Iú^[NäD îé KwWä åÜ Oñ_Ü
àMEùV KùÑG $7sG
´áú_é< êÜ7é
õ7Ü ´ãz [èWé

LD_ú_HM òú[ãÄ åfEÅäD EéD üéEí_Gô KsX òú[ä °TEìäD
õ[ìä_ú? IúZ<
©fZ^Eí_G û^©T

9Eèá#WäD ©Åj ´Ä òÄ_{##-D à{oM
.WTEìäD ©Åj ´Ä åè{äD à{oúô
9D[{däD ©Åj ´Ä êñEÅNäD à{oúô
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX
´ÑÅäD êùñD_GD

°UíD ëD Eé?ô °UíD ëD Eé@Ä [óäD |©ãG ™ãz êèké EíD
´áú_é< Çä®éô IMEÜ
´Uùí^EÜ åúZ

™ãz _é6D òG ´óNìú ©c Eèñ7Ü òÄZ ëô[G òìùÅdÜ [ñ ëô[G ëEdí?
^©YkäD
õ[ìãNácD ¢^®éô IMEÜ
åùä^EÜ bEé©M

9E#ùH}D î#Wíô J_ÉEHz D©##dùä F_#~äD
°Uìú ™NV åfEÅäD ë©èz[ú tÑÄ êñ
å#g#Å#ú ™NV °TE#ìäD F^E##Wí î#Wíô
´áú_é< õ_ké ´AEùèùÜ êäEz
åúô` [èVD

´Ä ò~ãHM ëD åHÉ òN~ãG [Éô àdÅí åùYM àùã{Ä àÄ[ñ |©ãG LZ^D D\D
¶ÉD©äD
òú_gHäD òùèìNäD ´Ä ´áú_éD _nEWéô F^[é
_ãUú` üú`

åùWNd-D îé òí< _ùáÅNäEG 9EùÜ\3D õ_~ú ©óÄ ! 9´c ê*ã{é †EUìäD
Dô_dYú ë<
OÄ©cô_áùé KÜ_f ec®é
eNù} åùG

$EèúDZ _Ü]M
ÇùkäD KúD[G ©ñ 9ENgäD ëD
^©ì###äD KúD[#G ©ñ ç7wäD ëDô
†E##UìäD KúD[G ©#ñ åé3D ëDô
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX
´ÑÅäD êùñD_GD

D©èãdNcD Eé[ìz †EUìäD îé êóG_É ö[é D©Ü^[ú êä D©ãgÄ îèé _ùRáäD
´áú_é< âEèz< åT^ô y_NYé
ë©dúZD bEé©M

ô J_GER-D KÅj îé Kùèñ< _RÜ< †EUìãä Kú^ô_n KÅj ÖEìñ ë< îv< 6
^D_j4D
´áú_éD âEèzD åT^
_ãÅÜô^ ë©T

ë©Ä_NW-D EéD JD©óäD îé ©íEÜ †©í KìùÅc ©{ìj îú]äEÄ ÇYM6ô F_T
àíENùM ©{ìj îú]äD êóÄ
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX
´ÑÅäD êùñD_GD

OÉô ´Äô _ùRáG _RÜD •ÑWú ©c òG©Náéô òWnDô $EÄD[ñD òú[ä îé
[ñ õD òú[ä eùä õ]äD D]ñ îé _kÉD
Kú_gHäD òùèìNäD ´Ä _ùóf õ[ìÜ F^[é
´dú_M îúD_G

ågÅäD îé êã{NM ë< êñ3D îáä ! †EUìäEG åÅNWM ë< [ùUäD îé
OÄ©cô_áùé KÜ_f ec®é
eNù} åùG

òùä? EìBùUé J[AEÄ Eé 6?ô ! ë©áäD D]ñ ´Ä EìNèkG ¶oí ´áä Eìñ îWí
åGD KÜ_f ec®é
aG©T ÇùNc

LET^Z ÖEìñ EèíDô †EUìäD ™äD [zEké [T©M 6
´áú_é< ´íEìHä _zEfô IúZ<
ëD_HT åùãX ëD_HT

°ùWkäD ïEUM6D ™Ä ç[ÑNM ë< ©ñ Kz_dG ç[ÑNM ë< îé êñ3D
´áú_é< âEèz< åT^ô y_NYé
ë©dúZD bEé©M

6? Odùä KG©Ná-D _ù} D[ñ3D ! §^ô ™ãz EóHNÜ<! àÄD[ñ< •ÑWM ´áä
ç7V< PE~n< ô< ´íEé<
Kú_gHäD òùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX
´dú_M îúD_G

OíD 6? ! †EUìäD àHãdú ëD ¶ùsNdú [V< 6
´áú_éD _zEfô ©dãùÄ
ë©c_é?[äDô ÇäD^

J_-D ©ãM J_-D KäôEW-D ´ñ †EUìãä J[ùV©äD KÑú_säD
´áú_é< âEèz< åT^ô y_NYé

ë©dúZD bEé©M

EñEùWí ë< IUú6 JEùV LEú[WM ëô[G JEùV
´íEí©ú ©dãùÄ

qD_Ñc

àdÅ#ìG ò{ìkM ë< ©ñ àãHÑNdèG =HìNM àã{UM ™NäD åHdäD åoÄ<
´áú_éD õ^DZD _ùHXô IMEÜ
´Ä©Ü îÅùNc

òMZEz ©ñ ^D_É 7äD °Hj< õ]äD 9_-D îé $Ec®G _RÜ< ©ñ îé ÖEìñ eùä
J[ùV©äD
´áú_é< eÅí êäEzô ©dãùÄ

eèùT çEùãúô

ôD åHÑNd-D îé •ãÑäEG ò{ùoM7Ä ¨D îé òú[ñ ©ñ ògù{M ç©ú åÜ
¨D ™ãz OãÜ©M åÉ tÑÄ ´nE-D ™ãz J_dWäD
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX
´ÑÅäD êùñD_GD

†EUìäD †ENÅé _ùoWNäD
õ[ìãNácD y_NYéô êäEz

åùG çEñ_} ^[ìdáäD

^EkNí6D ´ñ KèúaóäD ™ãz J[ùV©äD KGET4D ë?
•GEc ´íEsú_G 9D^`ô eùA^

åf_gM ë©Ndíô

ïEùV Z[Wú ë< òí=f îé ë©áú ©c êã{NäD ¶é <[Hú õ]äD ïEUM6D ë?
åHÑNd-D ´Ä 9_-D
´íEí©ú ©dãùÄ

ë©r7Ä<

$ EÑãsé êãdNdM 7Ä ! KäôEW-D îz ÇáM Eé[ìz tÑÄ åfEÄ àí?
EùäD_NcD ´Ä õaùãUíD IMEÜ _ófD

EìV â©G

IñD\ ©ñ îú< ™ä? _{ú õ]äD 9_èãä •ú_säD °dÅú êäE{äD ë<
´áú_éD _zEfô ©dãùÄ

ë©c_é?[äDô ÇäD^

îé>< 6 ´#ìáäô " âE#V î#é òùÄ êñ Eé ™ãz êóÄô_v bE#ìäD ç©#ã#ú
´NäD ô_wäD îz D©RWG bEí( < Eùí[äD ï]ñ ´Ä ë©WTEìäEÄ ô_#wäEG
êódÅí=G Eñ©{nô Eñô[Uú êä D\@Ä Eóíô[ú_ú
õ[ìä_ú? IúZ<
©fZ^Eí_G û^©T

òìé Eìèã{M D\D †EUí ågÅäD
eG^©Ä KãUé _fEí
eG^©Ä ç©áäEé

†EUìäD •HdM ´NäD F^EUNäD Kz©èUé ©ñ ågÅäD
õ[ìñ ©dãùÄô _zEf
^©}Er LEíô^[ìGô^

òG ç©ÑMEé OHHVD D\D 6D †EUìäD •ùÑWM îáèú6
´áú_é< Çä®éô IMEÜ
´Uùí^EÜ åúZ

àcEèV [ÑÅM ëD ëôZ ågÄ 9D^ô ågÅG _èM ëD ©ñ †EUìäD
•HcD ´íEsú_G 9D^`ô eùA^
åf_gM ë©Ndíô

_XD •ú_r òG_UNä Kj_Ä ö©c eùä ågÅäD
LD^EùdäD KzEìkä Z^©Ä KÜ_f ec®é
Z^©Ä õ_ìñ

åWäD ´Ä _áÅú °TEìäD ë@Ä Eé &Kãágé ´Ä åfEÅäDô °TEìäD îé åÜ _áÄ D\?
Kãág-D ´Ä _áÅú åfEÅäDô
Kùáú_é3D J[WN-D LEú6©ãä •HcD eùA^
îä©áìùä çEñD_GD

âET_äD ¶ìkM ! îW-D [f<
Kùáú_é6D J[WN-D LEú6©ãä •HcD eùA^

ë©dáùí Z^EgNú^

´ãgÄ KUùNí ëEÜ ´MD_áNHé ¶ùèT ´Ä ´VEUí ëD ´ãz ¨D [èVD ´íD
õaùãUíD ´AEùèùÜ êäEz

´ÅúZ õ_Åèñ

ë©ìUäD îé 9´f EóùÄô 6D Kèùwz Kú_ÑHz [T©M 6
´íEí©ú ©dãùÄ

©sc^D

.íEU-D eùéD©É ´Ä 6D [T©M 6 åùWNdé KèãÜ ëD
´dí_Ä ^©rD_HéD

L_GEí©G ë©ùãGEí

§EgäD åè{äEG åG KÄ[j y_NXD êä EíD
´áú_é< âEèz< åT^ô y_NYé

ë©dúZD bEé©M

ZEóNTDô [óT , $$ ! çEóäDô ´Vô , #
´áú_é< âEèz< åT^ô y_NYé

ë©dúZD bEé©M

_ù~äD •ú_säD ´Ä àíD [ÜEM åÜEgé KúD òùÄ òTD©M6 õ]äD ç©ùäD ´Ä
°ùWj
õ[ìñ êäEz

D[íEíEÜ ´ÅùÄ ´éD©c

[{G °UìM êä àíD ´ì{ú ågÅäD åfEÄ ëEdíD àíD ´ì{ú 6 ågÅäD
´íEí©ú ©dãùÄ

©sc^D

òT^Z òT^Z êãdäD ç[YNcD ..! 7s{é †EUìäD [{ké ëEÜ D\D
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

´ÑÅäD êùñD_GD

KRú[WäD J^©R#äEG ë^E#Ñú õ]äDô ´#ãùT ï[#óf õ]äD ê#wz3D EgNÜ6D ë?
_ùù~M êñ^ô[ÑèG ë< _gHäD KÄ_{é ©ñ ! .ãdìHäD J^©RÜ I#s#äD ´Ä
Kùìñ]äD êóÅÉD©é _ùù~M _Hz êóMEùV
´áú_é< eÅí êäEzô ©dãùÄ

eèùT çEùãúô

°NÅìé åÑ{G |^EÅäD åÑ{äD â[HNdí ëD êùã{NäD îé [óäD
eG^©Ä KãUé _fEí

eG^©Ä ç©áäEé

àÉEÅX? L6EèNV? KÅzEoé àùã{Ä ! y_c< åágG °UìM ë< LZ^< D\?
§EÅX5ä ™kÉ3D _säD [ìz †EUìäD îèáú SùV
çD ´G õ: K#Ü_f ec®#é
ë©dMDô ´T bEé©M

aóNìú êä D\?ô ! $ D[Uéô $ D`©Ä âEí òG ¶ÅNíD D\? ëEdí4D JEùV ´Ä OÉô KèQ
KdAEGô J[AEÅäD Kèú[z òMEùV OWHj< Kj_ÅäD
õaùãUí? _zEfô ´V_dé IMEÜô IúZ<
_ùHdáf çEùãúô

òG [{kM $ Eèãc îGDô Eó{èTD åG EóG _R{NM 7Ä ï^EUWäEG òBùãé JEùWäD
†EUìäD ©Wí
´áú_é< ´cEùc tfEí

ßìùÜ _Q©ä îM^Eé

´Nèúaz îé LZD` ´MEùV ´Ä EóNóTDô ´NäD LEHÑ{äDô [AD[gäD åÜ
KÜ_WNé ^©j ç7Ä< û_Yéô üNìé

´íaúZ OäDô

ô I{NäD LEsWèG Dô_èú ëD ëôZ ! †EUìäD KÑú[V ™äD bEìäD åkú 6
ï]ñ ´Ä ©É©äD åùsú 6 Kú©ÑäD JZD^4D IVEj ô ! b=ùäD ô ågÅäD
LEsW-D
Ö6Ec aä^EgM ë©T

òNúEóí 6 ! •ú_säD ™ãz J9EìWíD Z_Ué ågÅäD
òú_gHäD òùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

_ãUú` üú`

9EsX3D ^D_áM ç[z ©ñ Eèí? ! 9EsX3D å{Ä ç[z †EUìäD eùä
õ[ìä_ú? IúZ<

©fZ^Eí_G û^©T

6ô àAEsX< îé [ÅNcD òMD_Rzô _nEWäD •AD©z ´nE-D 9EsX< å{UM 6
àãHÑNdé ç[ñ ô< àNùkYf _ùé[NG Eóä °èdM 6ô Eñ^_áM
´é7c? KùzDZ

ïZ©{äD ëEèãc

â©r< J_NÅä åÜEg-D ¶é [ñET< ´í< àäEìñ Eé åÜ ! õ_ÑHz ´í< _é3D eùä
´AEúaùÄ êäEz

îúENgìú< L_Hä<

îé _ùRáäD ö[ä ! $EBùf å{ÅNä Ö_WNMô ç©ÑM ë< ©ñ õ_ñ©UäD _kì{äD
! ï]#ñ ï^E#á#Ä< ]#Åìú ë< ^_Ñú îé êóìé å#ù#ã#Ñã#D îá#ä K#{AD^ ^EáÄ< bEìäD
°TEìäEÄ ! ë1D Eóã{ÄD ! ë1D ! åHÑ-D y©Hc3D _wNìM6 ... [~ãä _#wNìM6
åT®ú6 å{Åú lYf
õ^EM< KÜ_f ec®é

åùìfEG ë6©í

àHùT ´Ä ÖD[úô EóùÑM_M ë< ¶ùsNdM 6 êä7c †EUìäD
òúaùãUíD òùADô^ô òHúZD

eíEÅúD õ^Eé

†EUìäD •ú_r ´Ä KHÑz _HÜ< ZZ_NäD
( 9D[ógäD £ùf ) ´Hùä çôEÑé

^ENY-D _èz

hú^ îé _ú_c ™ãz ©ñô J_ógäD 9_-D âEìú 6
´íE-< _zEfô IúZ<

òM©} ëEñ©ú

ågÅäD årEHäD Kú:ô †EUìäD •WäD Kú:
´áú_é< eÅí êäEzô ©dãùÄ

eèùT çEùäô

KjEX J`EìT ågÅäDô çEz ë=f †EUìäD
LEùnEú^ êäEzô ©dãùÄ

åcD^ [íD_M_G

ôZô[Wé bEìäEÄ àV©èr qEHV? ë©äôEWú îú]äD àBäôD îz $ D[ù{G •GD
¶ùsNdM àíD _{gM àí©ã{Uú 9Eèw{äD îáäô àä\ å{Ä ë©äôEWú †©èsäD
$Eèùwz ë©áM ëD
_XEc ´áú_éD IMEÜ

îú©M Ö^Eé

òÄ_{ú _X: [V< 6 Eé 9´f KÄ_{é ©ñ †EUìäD *_c
´íEí©ú õ_Q _ófD

eùcEíô< ©sc^<

.M_é òMD\ =sYäD ´Ä ¶ÑM 6 tÑÄ ! =sYäD ´Ä y©É©äD hYM 6
´í©c KÜ_f ec®é

ENú^©é ©ùÜD

àèdäD ZEskM ÇùÜ êã{NM ë< ©ñ †EUìäD
õD©Hj êzEsé Kãdãc ec®é

EÜ©ãúZ [ú_Ä

´MEùV âD©r òí3 àä\ •ùÑWM ¶ùsNdM 6 bEìäD ´ä â©Ñú ë< IV<
D[G< °UìM îä ´ä ë©ä©Ñú bEìäDô
ëD ëD ´c KáHf ec®é

_í_ùM [ùM

EìME{ãsMô EìMEV©èsä J_HÑé eùäô Eìä $ Eèã{é ë©áú ë< ´~Hìú ågÅäD
¶ÄDô[äD KùT©ä©áùc FENÜ Çä®é

´ãNúô eùìúZ

àAEsX< y©èUé ! LD©ìdG Eñ[{G îáä ! EóùÄ ¶Ñí .V 9EsX3D Eì-®M
J_HYäD òùèdí Eé ©ñ
¶ÄDô[äD òùT©ä©áùc FENÜ Çä®é

´ãNúô eùìúZ

E#ó#ù#ã#z %[#AD` O#í=#Ä ! $E#B#ù#f JE#ù#W#äD ™#ã#z Za#M ê#ä D\?
_zEfô IMEÜ

´#{#ÄD_#äD ™#Å#s#k#é

åé=NäDô ! ´MD]äD ^EHNX6Dô ! ^_áN-D ågÅäD IãÉ îé †EUìäD [ä©ú
^©M©éD[í©ñ KÜ_f ec®é

D[í©ñ ô_ùgú©c

LEéDaNäD ë©{oú ë©WTEìäD ô EóG ë©Ä©ú 6 $ DZ©zô ë©{sÑú ëô_cEYäD
EóG ë©Ä©ú
¶ÄDô[äD òùT©ä©áùc FENÜ Çä®é
´ãNúô eùìúZ

LEÄEgNÜ6Dô LEzD_NX6D [ùäô J^ô_oäEG eùä Kdc®é õ< †EUí ë?
åHÉ î#é ´íEÅNäDô JZD^4D î#áä . _#X1Dô .WäD .G EóÑÑWM ´NäD
`_G< ´ñ Kdc®-D J^DZ? îé _ú[ÑNäD î#dV ™#ä? K#ÄEn4EG .ã#éE{äD
†EUìäD D]ñ êAEzZ
ÖDZ©Ü D_ùéEÜ y_NYé

ëEèNdúD û^©T

! àÄ[ñ ëEÜ EèóèÄ ! _ùHÜ _c Z©Tô ç[z ©ñ JEùWäD ´Ä _ùHáäD _däD
àä\ ´Ä I}_M OìÜ D\? òùä? â©j©äD àìáèú
êäE{äD ´Ä ïD_éD ™ì}Dô òú^D©V üéD_G òé[Ñé
õ_Åìúô D_GôD

D]ñ ëD êã#{ú ™äE{Mô òíE#WHc ¨D ëD ê#ã#zEÄ Eé _#éD ´#Ä °UìM6 E#é[ìz
! ë1D òãèWM ™ãz ^[ÑM îä àí3 ôD ! [{G òä [{Ndé _ù} àí3 Eé? àä _#ùX
a##U##{M6ô êdNGDô à#ä ¨D òHNÜ EèG +m^EÄ àä åoÄ< çZE###É ÖEìñ ë3 ôD
´é7c? KùzDZ
õDô_{gäD ´ä©Né [èWé £ùgäD

†EUìäD ™ãz J^[É îé ò{ùHsäD Eìä ï_Ä©MEé ZD` IzEk-D LZD` EèãÜ
´áú_éD _zEfô ©dãùÄ
ë©c_é?[äDô ÇäD^

êùèkNG åè{äD ]X=M ëD ©ñ †EUìäD •ú_r
òú_gHäD òùèìNäD ´Ä F^[é

aìGô^ ´í©M

ë©áM ë<ô àä©V îé àìz ™n_ú ë<ô àìz ¨D ™n_ú ë< †EUìäD â©j<
$ D_èRé$ $7èz ç[ÑM ë<ô KùnD^ àdÅí
ëaWM6 FENÜ Çä®éô ´é7cD òùzDZ
´í_ÑäD púEz

D\D 6? §_WM6 eègäD K{f;Ä àú[ú .G ´NäD Kèó-D ™ãz Ö^EáÄ< aÜ^
#ñ^®HäD ´Ä O{èUM
õ[ìãNác? ´áú_éD y_NYéô êäEz
åG çEñ_} ^[ìdáäD

!
åHÑNd-D KzEìkä JDZ< ë©áM ë< îáèú ågÅäD F^EUM
´é7c? KùzDZ

ïZ©{äD ëEèãc

J_Rz åÜ [{G çEùÑäD ´Ä åG ! ågÅäD ô< §EÅX4D ç[z ´Ä Odùä [U-D KèÉ
õ_kì{äD aùùèNäD 9EóNíD [{G EùÑú_Ä< F©ìUä eùA^ âô<

7ú[íEé ë©dãùí

å{Ä ™ãz 6 ! °ùWkäD 9™gäD å{Ä ™ãz _RÜ< aÜ_ú °TEìäD lYgäD
°ùWj åágG 9´gäD
êäE{äD ´Ä õ^DZD _ú[é êwzD
_Üô^Z _NùG

òóUNé ™ñ îúD ™äD _{M Eóí6 °UìM D[ñD Eóú[ä ™NäD bEìäD
òú_gHäD òùèìNäD ´Ä _ùHX
åùUìNúEí â_úD

"_)HkäD •{ãM ™NV [U-D ßãHM îä
´G_z _zEf

òãÜ: OíD $ D_èM [U-D /dWM 6
çEèM ™GD

åG òÄ_{-D ôD ï©ÑäD ´Ä E$kÑí eùä ï_ù} .Gô °TEìäD .G §_ÅäD
ïZD^4D IíET ´Ä lÑí ©ñ ö_V3EG
´áú_éD F^[é
õZ^EHé©ä eìùÄ

DZZ_NM ë< õ<_äD 'ZEdÄ ë@Ä
´G_z _zEf

K& èúaz D\ îáÄ õ<^ D\ 'OìÜ D\?
´HìN-D IùsäD ™GD

òÑùÑWNä D_ÜEG xÑùNdú _X6D p{HäDô †EUìäEG êãWùä çEìú Eìo{G
_rD©X üéEí_G ç[Ñé

õ_ùÑgäD [èVD

åãÜ 7G JEùWäD m©YM ë< †EUìäD ^D_cD _HÜ< îé
´íE-D ©dãùÄô IùHr

^aìúEÅf L_Hä<

[ú[T îé àùé[É ™ãz ©É©äD âôEW(M Oé(ZEé OãgÄ àíD àíaWú6
Kùáú_é3D J[WN-D LEú6©ãä •HcD eùA^

îä©áìùä çEñD_GD

I{M [ñ ëô[G òVD_äDô òVD^ [ñ Z©Tô ¶é I{NäD
_rD©X üéEí_G ç[Ñé

õ_ùÑgäD [èVD

†EUìäD bEc< §EÅX4DD
´ìùj ©dãùÄ

´dMô6

°Uìí ÇùÜ êóÅí Eìã)gÄ ÇùÜ EìÄ_z D\?
´áú_é< ´ÅWjô IMEÜ

õD©~ìèñ Odí^?

õ]äD åT_äD (òí? ! òMEùV ´Ä ågÅäD ê{r §(]ú êä [VDô lYf ÖEì(ñ
[ñ7)G hù{ú
´íE-< _zEfô ©dãùÄ

ògNùí

†EUìäD âôEW(ú6 îé åfEÅäD îé <©c<
OùéEìú[äD y_NYé

åG©í Z_Åä<

†EUìäD `_W(ú 6 ågÅäD ´Ä _éE~(ú6 îé
Kùáú_é3D J[WN-D LEú6©ãä •HcD eùA^

ë©dáùí Z^EgNú^

tÑc SùV ™ÑHú ëD ågÅäD Eèí? ! $7gÄ 9_' -D q©Ñc eùä
´äEsúD _zEfô SVEG

Ö^D_NG

îú_X1D 9EH~G °Uìú Eì(o{Gô ! ò)AEÜ]G °Uìú Eì(o{G
´dí_Ä IúZ<

_ùGô_G6

OÉô Kä=dé ´íERäDô ! Kùz©í Kä=dé ™äô3D ! ëEé<©M †EUìäDô J_GER(-D
Kùáú_é< òHMEÜ

ëE}^©é åGD^Eé

! ê#ù#è#WäD à#Ñ#ú[j J_GER( -D å{TEÄ ! à####ME##ùV ´Ä °UìM ë< LZ^< D\?
àNú_ÑHz 9ET_äDô ! _HÜ3D ÖEX< ^]WäDô ‘ êùáWäD Ö^EgNd(é KG_UNäDô
Kc^EWäD
õaùãUí? _zEfô IMEÜ

ë©dúZ< `©T

†EUìäD ©ñ 9EHs(YäD °kÄ<
´dí_Ä ^©rD_Hé?

L_GEí©G ë©ùä©GEí

+åé3D (ò(~ãHú )_HkäD )_ù~G $EH{j ! +[Uí êäô )†EUìäD (†ENÅé (_HkäEÄ
´G_z _zEf

´ìùú7~äD ™Åské

©ñ †EUìäEÄ ! àdÅìä ïaUìMô< JEùWäD ´Ä òHdáM EèG †EUìãä KÉ7z 6
îú_X2ä òã{ÅMEé
´cô^ ´ADô^ô IúZ<

õ©Ndä©M

ågÅäD îé $Eìùìc m©{M †EUí KÑùÉZ
õaùãUí< IMEÜô _zEf

ßìíôD_G L_Gô^

†EUìäDô ågÅäD .G §_ÅäD ëE{ìkúEé $EHäE} J_GER-Dô JZD^4D
´áú_é< âEèz< åT^

©í^Ec [ùÄDZ

IñD\ Oí< îú< ™ä? ©ñ êóúEé ! çZEÉ Oí< îú< îé êóú6
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

´dú_M îúD_G

´Ä I}_M ë< ´ñ JZE{däD ! ï[ú_(MEé ™ãz åkWM ë< ©ñ †EUìäD
òùãz OãkVEé
´áú_é< Çä®éô IMEÜ

´Uùí^EÜ åúZ

âôE#V òä å#É .. ^[#ÉD 6 âE#É î#é
êã{M òä å#É .. _zD 6 âE#É î#éô
F_T òä åÉ .. åùWNdé âEÉ îéô
´dí_Ä ^©rD_Hé?

L_GEí©G ë©ùä©GEí

EóÑùÑWNä Kùãèz LD©sXô tsX ™ä? Eóä©Wí ç7V< ´ñ D[ñ3D
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

_ãUú` üú`

ê#ó#Ä ! .è#äEWäD ^E#H#Ü î#é ê#ñ 9E#dìäDô âE#T_äD î#é .WTEìäD å#Ü
êQ ! òùÄ åùkÅM åÜ ë©ãùYNúô ! êóãHÑNdé ë©áùc Çù#Ü ë©èã#Wú
•ùÑWM åT< îéô ! ï]ñ J[ù{HäD êóNú>^ |©ãG åT< îé ç©ú åÜ ë©ãè{ú
D]ñ êón_}ô êóÄ[ñ
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

´dú_M îúD_G

! õ_ùáÅM KUùNí IùYM KäEV 99 ´Ä . LD©ìcô ^©ógä _áÄ<ô _áÄ< Eí<
òAE-D J_è#äD ´Ä IùkM Eóìáä
´AEúaùÄ êäEz

îúENgìú< L_Hä<

Eóã{ÅM ë< IUú ´NäD çEóè#äD êñ< îé $ENc INÜD ! çEìM ë< åHÉô Kãùä åÜ
™ä? åj©NäD ™ãz ´zDô7äD àãÑz åè{ùc ! çE#ìM .V . ´äENäD ç©ùäD ´Ä
9´f åÜ [UNc ! ´äENäD ç©ùäD ´Äô ! çEóè#äD J]ñ 9DZ3 §_säD åoÄ<
åoÄ< åágG _ùdú
´áú_é< ¶AEG _óf<

aìáG©ñ ç©M

_èNd-D bEèWäD ©ñ †EUìãä ´ÑùÑWäD _däD
LD^Eùdãä _äaúD_Ü KÜ_f ec®é _äaúD_Ü _NäDô

.V tÑÄ ™ì{é òMEùWä °HkM ô D[ñ3D îz SWHú îAEÜ ëEdí4D
KÄD[ñ< |©ãG åT< îé _GERúô [ñEUú
´íEí©ú ©dãùÄ

©sc^<

•ÑWNùc òdÅìG òìwú EèÄ ! ï^EáÄ< ûENí Z_ÅäD
õ[ìñ ånEìéô ´cEùc

õ[íE}

9EìG [z< . àssX ´Ä Ç{n Ké7z òí< ™ãz òãHÑM ! §EÅX4D åWú Eé[ìz
àÄ[ñ ïEUM [ú[T îé _WG<ô ! tsYäD ï]ñ
´áú_é< IMEÜ

åùñ ë©ùãGEí

å{Åú6 _rEYú6 îèÄ ! J_rEYè#äD êé[z ´ñ JEùWäD ´Ä J_rEYé êwz<
9+´f6 °Hkúô ! $EBùf eùä ! $EBùf
´áú_é< Çä®é

OìdìùÄ ëEé^©í

¶é ! _X1 ågÄ îé ´oèí ë< åG ! °Uìí ë< J]ñ ´Ä EìNÅùvô Odùä
ò{ÅM_é EìMEú©ì{é ™ãz uEÅWäD
õ[ìãNácD Çä®éô IMEÜ

eú©ä L_Gô^

´Ä êóÄ ! òMD\ †EUìäD â7X îé °UìM bEìäD ë< [ÑN{í ë< =sYäD îé (òí?
ågÅäDô §EÅX4D â7X îé ë©WUìú KÑùÑWäD
õ[ìãNác( < IMEÜ

aãúEèc åú©éEj

•WNdú $ EBùf å{ÅM ë< õ©ìM OìÜ D\? îáä ! àf 7G ¶AD^ †EUìäD
ågÅM ÇùÜ êã{M ©ñ †EUìäD _c ë< _z=Ä ! JEùWäD ï]ñ ´Ä çEèNñ6D
ô[{äD ´Ä ´áú_é< KãsG

ÇäôZô^ Eèãúô

$ EBùf å{Åú (òí< êãzD ! àìé _RÜ< $EWTEí $EkYf EóùÄ ö_M J_é åÜ ´Ä
Oí< òã{ÅM 6Eé
´áú_é< ´é7c? KùzDZ

eÜ< ç©áäEé

6 ! EñEìèNí ´NäD 9Eùf3D ™ãz Eìùzôô Eí_áÄ aÜ_í ë< ©ñ †EUìäD †ENÅé
EñEgYí ´NäD 9Eùf3D ™ãz aÜ_í ë<
´áú_é< Çä®éô IMEÜ

´Uùí^EÜ åúZ

[{Ndí ë<ô ! `©Åãä tsYí ë< Eìùãz ! àä]Ü ë©áìä îáä ! `©Åìä EìÑã(X [Ñä
†EUìäD ¶É©Ní ë<ô ! †EUìãä
Kú_gHäD KùèìNäD ´Ä ´äôZ _ùHX

_ãUú` üú`


مقولات من ذهب.pdf - page 1/68
 
مقولات من ذهب.pdf - page 2/68
مقولات من ذهب.pdf - page 3/68
مقولات من ذهب.pdf - page 4/68
مقولات من ذهب.pdf - page 5/68
مقولات من ذهب.pdf - page 6/68
 
Télécharger le fichier (PDF)

مقولات من ذهب.pdf (PDF, 2.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


les souhaits du mahamoudra le texte
sciencesmetisses catalogue
reglementdeparticipationconcours 2
documentsparticipationconcoursphotoaudeladenosdifferences 1
flyer a4 coupedumonde
brochure tocfl

Sur le même sujet..